Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
20. schůze Senátu v 2. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 252 - Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání finančních pohledávek
 • 253 - Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní
 • 254 - Zákon o ochraně biotechnologických vynálezů
 • 255 - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení
 • 256 - Zákon o ochraně průmyslových vzorů
 • 265 - Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
 • 266 - Zákon o vojenské policii
 • 267 - Zákon o výkonu vazby
 • 268 - Zákon o volbách
 • 269 - Zákon o Probační a mediační službě
 • 271 - Zákon o auditorech
 • 272 - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • 273 - Zákon o rozpočtovém určení daní
 • 274 - Zákon o podpoře regionálního rozvoje
 • 275 - Zákon o řízení motorových vozidel
 • 276 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 277 - Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
 • 278 - Zákon o integrovaném záchranném systému
 • 279 - Zákon o Záchranném sboru
 • 280 - Zákon o požární ochraně
 • 281 - Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy
 • 285 - Zákon o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem
 • 286 - Zákon o soudních poplatcích
 • 287 - Zákon o opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
 • 288 - Zákon o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu
 • 290 - Zákon o krmivech
 • 291 - Zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu
 • 292 - Zákon o ekologickém zemědělství
 • 293 - Krizový zákon
 • 294 - Obchodní zákoník

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 250 - Zákon o vysokých školách
 • 251 - Zákon o konkurzu a vyrovnání
 • 270 - Zákon o elektronickém podpisu
 • 282 - Exekuční řád
 • 283 - Zákon o státních svátcích

mezinárodní smlouva

 • 257 - Evropská úmluva o státním občanství
 • 258 - Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
 • 259 - Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku
 • 260 - Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly
 • 261 - Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech
 • 262 - Vypovězení Úmluvy č. 40
 • 263 - Vypovězení Úmluvy č. 89
 • 264 - Evropský zákoník sociálního zabezpečení

jiný

 • 249 - Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu
 • 295 - Situace v Bělorusku
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
249

Návrh podrobnějších pravidel jednání Senátu ve věci volby osob navrhovaných Senátem ke jmenování do funkcí předsedy a inspektorů Úřadu pro ochranu osobních údajů

249/1 UPV
 • schvaluje
Jiří Vyvadil (senátor)
  (UPV) 20. schůze č.388  - schvaluje
  250

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

  250/1 VPLP
  • schvaluje
  Radko Martínek(zástupce skupiny poslanců)Irena Ondrová (VPLP) 20. schůze č.376  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 210/2000 Sb. stupeň vzdělání, politika vzdělávání, vysokoškolské vzdělání, vzdělávací program, celoživotní vzdělávání, univerzita
  251

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

  251/1 UPV
  • nezabývat se
  251/1 VHZD
  • nezabývat se
  Eva Dundáčková(zástupce skupiny poslanců)(UPV) (VHZD) 20. schůze č.391  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2000 Sb. soudní řízení, konkurz, nucená správa, vyrovnání s věřiteli, dluh
  252

  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

  252/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Mertlík(ministr financí)Mirek Topolánek (VHZD) 20. schůze č.389  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 252/2000 Sb. politika pomoci, výkon rozhodnutí, solventnost, snižování dluhu, zadluženost, pohledávka, finanční vyrovnávání
  253

  Návrh zákona o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů

  253/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Mertlík(ministr financí)Jaroslav Petřík (VHZD) 20. schůze č.390  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 253/2000 Sb. daňový systém, daň, zkrácení daně, vyhýbání se daním, vybírání daní, daňové orgány, mezinárodní spolupráce, finanční kontrola, pohledávka
  254

  Návrh zákona o ochraně biotechnologických vynálezů a o změně zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat, ve znění zákona č. 93/1996 Sb.

  254/1 VHZD
  • schvaluje
  254/2 VEI
  • schvaluje
  Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Liška (VHZD) (VEI) 20. schůze č.379  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2000 Sb. biotechnologie, patentové právo, šlechtění rostlin, ochrana zdraví rostlin, biologie, ochrana zvířat, chov zvířat, geneticky modifikovaný organismus, osvědčení o původu
  255

  Návrh zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  255/1 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  255/2 VHZD
  • schvaluje
  Petr Lachnit(ministr pro místní rozvoj)Pavel Eybert (VUZP) Jiří Liška (VHZD) 20. schůze č.378  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2000 Sb. stavebnictví, bytová politika, městská infrastruktura, podpora podnikání, financování z veřejných prostředků, plán rozvoje, zlepšování bydlení
  256

  Návrh zákona o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů

  256/1 VHZD
  • nezabývat se
  256/2 VEI
  • schvaluje
  Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) (VEI) 20. schůze č.380  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 207/2000 Sb. duševní vlastnictví, koncepce výrobku, vynález, volný pohyb zboží, průmyslové vlastnictví, patent, právo EU - vnitrostátní právo, registrovaná obchodní známka
  257

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropská úmluva o státním občanství ze dne 6. listopadu 1997

  257/1 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  257/2 VPLP
  • vyslovuje souhlas
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Michael Žantovský (VZOB) Josef Kaňa (VPLP) 20. schůze č.399  - vyslovuje souhlas
  Světová meteorologická organizace, Česká republika, státní občanství
  258

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, podepsaná v Montrealu dne 28. května 1999

  258/1 VHZD
  • vyslovuje souhlas
  258/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Jaromír Schling(ministr dopravy a spojů)(VHZD) František Kroupa (VZOB) 20. schůze znečištění způsobené loďmi, dopravní právo, letecké právo, civilní letectví, letecká linka
  259

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 135 o ochraně zástupců pracovníků v podniku a úlevách, které jim mají být poskytnuty, 1971

  259/1 VZSP
  • vyslovuje souhlas
  259/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Jaroslav Horák (VZOB) 20. schůze Mezinárodní organizace práce, Česká republika, sociální partneři, Mezinárodní konference práce, zastoupení zaměstnanců, ochrana práv a svobod, přibližování legislativy, uplatňování právních předpisů EU, zástupce odborů, podniková rada
  260

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 150 o správě práce: úkoly, oprávnění a organizace, 1978

  260/1 VZSP
  • vyslovuje souhlas
  260/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Rostislav Harazin (VZSP) Jaroslav Horák (VZOB) 20. schůze práce, politika zaměstnanosti, Mezinárodní organizace práce, Česká republika, zaměstnanci, uplatňování právních předpisů EU, politika zaměstnanosti EU
  261

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva č. 176 týkající se bezpečnosti zdraví při práci v dolech, 1995

  261/1 VZSP
  • vyslovuje souhlas
  261/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Miroslav Coufal (VZSP) Vítězslav Matuška (VZOB) 20. schůze č.384  - vyslovuje souhlas
  těžební průmysl, Mezinárodní organizace práce, Česká republika, bezpečnost při práci, uplatňování právních předpisů EU
  262

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluva č. 40 o povinném pojištění pro případ smrti zaměstnanců v zemědělských podnicích, 1933

  262/1 VZSP
  • vyslovuje souhlas
  262/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Karel Barták (VZSP) Vítězslav Matuška (VZOB) 20. schůze č.385  - vyslovuje souhlas
  Mezinárodní organizace práce, Česká republika, zemědělská pracovní síla, povinné pojištění, vypovědění smlouvy, úmrtí při výkonu povolání
  263

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s vypovězením Úmluva č. 89 o noční práci žen zaměstnaných v průmyslu, 1948 a Protokol z roku 1990 k této úmluvě

  263/1 VZSP
  • vyslovuje souhlas
  263/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  263/3 VPLP
  • vyslovuje souhlas
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Alena Palečková (VZSP) Věra Vašínková (VPLP) Milan Špaček (VZOB) 20. schůze č.386  - vyslovuje souhlas
  průmyslová výroba, antidiskriminační politika, Mezinárodní organizace práce, Česká republika, práce žen, vypovědění smlouvy, práce v noci, ochrana matky a dítěte, rovnost žen a mužů
  264

  Návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Evropský zákoník sociálního zabezpečení ze dne 16. dubna 1964

  264/1 VZSP
  • vyslovuje souhlas
  264/2 VZOB
  • vyslovuje souhlas
  Vladimír Špidla(ministr práce a sociálních věcí)Milan Štěch (VZSP) Milan Špaček (VZOB) 20. schůze č.387  - vyslovuje souhlas
  sociální zabezpečení, Mezinárodní organizace práce, Česká republika, sladění sociálních zabezpečení, sociální dávky, uplatňování právních předpisů EU
  265

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

  265/1 VHZD
  • nezabývat se
  265/2 VEI
  • schvaluje
  Miroslav Grégr(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) Zuzana Roithová (VEI) 20. schůze č.381  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 209/2000 Sb. úprava zboží pro prodej, bezpečnost výrobku, ochrana spotřebitele, balení, odpovědnost výrobce, náhrada škody, vadný výrobek
  266

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění zákona č. 39/1995 Sb.

  266/1 VZOB
  • schvaluje
  Vladimír Vetchý(ministr obrany)František Kroupa (VZOB) 20. schůze č.392  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2000 Sb. Česká republika, polovojenské síly, vojenský personál, bezpečnostní služby
  267

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby

  267/1 UPV
  • schvaluje
  267/2 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  267/3 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  Otakar Motejl(ministr spravedlnosti)Jiří Stodůlka (UPV) Josef Pavlata (VPLP) (VZOB) 20. schůze č.377  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 208/2000 Sb. vězeňské právo, vězeňský režim, vězeňský personál, vazba
  268

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  268/1 UPV
  • zamítá
  268/2 VPLP
  • zamítá
  268/3 VZOB
  • zamítá
  Stanislav Gross(ministr vnitra)(UPV) Martin Dvořák (VPLP) Michael Žantovský (VZOB) 20. schůze č.396  - schvaluje návrh zákona
  Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 204/2000 Sb. organizace voleb, volební právo, potravinářské obiloviny, ústavní soud, parlamentní volby
  269

  Návrh zákona o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)

  269/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  269/2 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  269/3 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  Otakar Motejl(ministr spravedlnosti)Jiří Stodůlka (UPV) František Bartoš (VZSP) Jan Ruml (VZOB) 20. schůze č.398  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2000 Sb. sociální politika, ochrana dítěte, ústřední orgány státní správy, trestní řízení, vězeňský režim, soudní spolupráce EU v trestních věcech, soudní úředník, policejní zadržení
  270

  Návrh zákona o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

  270/1 UPV
  • schvaluje
  270/2 VPLP
  • schvaluje
  270/3 VEI
  • schvaluje
  Vladimír Mlynář(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Doubrava (UPV) Antonín Petráš (VPLP) Vladislav Malát (VEI) 20. schůze č.407  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2000 Sb. účetnictví, zpracování dat, datové právo, elektronické bankovnictví, ochrana soukromí, informační technologie, důvěrná informace, ochrana komunikací, komunitární certifikace, elektronický podpis, ochrana údajů
  271

  Návrh zákona o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.

  271/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Mertlík(ministr financí)(VHZD) 20. schůze č.413  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 254/2000 Sb. účetnictví, zkouška, právnická osoba, účetní, účetní uzávěrka, profesní etika, zahraniční podnik, fyzická osoba
  272

  Návrh zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  272/1 VHZD
  • nezabývat se
  272/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Mertlík(ministr financí)(VHZD) (VUZP) 20. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 250/2000 Sb. veřejné finance, regionální politika, finanční předpisy, finanční plánování, regionální hospodářství, územní plánování, územní samospráva
  273

  Návrh zákona o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

  273/1 VHZD
  • záznam z jednání
  273/2 VUZP
  • schvaluje
  Pavel Mertlík(ministr financí)(VHZD) Bohumil Kulhánek (VUZP) 20. schůze č.415  - schvaluje návrh zákona
  č.416  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 243/2000 Sb. rozpočtová pravidla, státní rozpočet, regionální finance, přerozdělování příjmů, administrativní členění
  274

  Návrh zákona o podpoře regionálního rozvoje

  274/1 VUZP
  • schvaluje
  274/2 VEI
  • schvaluje
  Petr Lachnit(ministr pro místní rozvoj)Jiří Brýdl (VUZP) Vlastimil Šubrt (VEI) 20. schůze č.408  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 248/2000 Sb. hospodářská podpora, podpora podnikání, regionální pomoc, region, státní podpora
  275

  Návrh zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů

  275/1 VHZD
  • schvaluje
  Jaromir Schling(ministr dopravy a spojů)Karel Korytář (VHZD) 20. schůze č.422  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2000 Sb. právnická osoba, povolení k přepravě, dopravní licence, daň z převodu nemovitosti, řidičský průkaz, dopravní školení, živnost, motorové vozidlo, fyzická osoba
  276

  Návrh zákona o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů

  276/1 VZSP
  • pozměňovací návrhy
  276/2 VEI
  • pozměňovací návrhy
  276/3 VPLP
  • pozměňovací návrhy
  Bohumil Fišer(ministr zdravotnictví)Tomáš Julínek (VZSP) Jiří Šenkýř (VPLP) Zuzana Roithová (VEI) 20. schůze č.420  - pozměňovací návrhy
  č.421  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 258/2000 Sb. zdravotní politika, lidská výživa, dekontaminace, prevence nemocí, voda, zdraví veřejnosti, veřejná hygiena
  277

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

  277/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  277/2 VHZD
  • schvaluje
  277/3 VPLP
  • záznam z jednání
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Jaroslav Doubrava (UPV) (VPLP) (VHZD) 20. schůze Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 340/2000 Sb. názorové hnutí, daň z příjmů, politické strany, financování strany, svoboda spolčování
  278

  Návrh zákona o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů

  278/1 VZOB
  • schvaluje
  278/2 UPV
  • schvaluje
  278/3 VZSP
  • schvaluje
  Stanislav Gross(ministr vnitra)(VZOB) Tomáš Julínek (VZSP) Jiří Skalický (UPV) 20. schůze č.400  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2000 Sb. informační systém, pomoc obětem neštěstí, ochrana proti požáru, regionální orgány státní správy, přírodní katastrofa, civilní ochrana, orgány veřejné správy, ústřední orgány státní správy
  279

  Návrh zákona o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů

  279/1 VZOB
  • schvaluje
  279/2 UPV
  • schvaluje
  Stanislav Gross(ministr vnitra)Peter Morávek (VZOB) (UPV) 20. schůze č.402  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 238/2000 Sb. veřejná bezpečnost, polovojenské síly, pomoc obětem neštěstí, ochrana proti požáru, veřejná služba, veřejná instituce, naléhavá pomoc
  280

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

  280/1 VZOB
  • schvaluje
  280/1 UPV
  • schvaluje
  Stanislav Gross(ministr vnitra)(VZOB) (UPV) 20. schůze č.403  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 237 Sb. profesní příprava, polovojenské síly, pomoc obětem neštěstí, ochrana proti požáru, orgány veřejné správy, naléhavá pomoc
  281

  návrh zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů

  281/1 VZOB
  • schvaluje
  281/2 VPLP
  • schvaluje
  281/3 VHZD
  • schvaluje
  Pavel Mertlík(ministr financí)Oldřich Dočekal (VZOB) Jiří Šenkýř (VPLP) Jiří Rückl (VHZD) 20. schůze č.412  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 241/2000 Sb. mezinárodní konflikt, právnická osoba, rezervy, hospodářská situace, bezpečnost dodávky, válečné hospodářství, fyzická osoba, výjimečný stav
  282

  Návrh zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů

  237/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  282/2 VEI
  • pozměňovací návrhy
  282/3 VPLP
  • záznam z jednání
  282/4 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Svoboda(zástupce skupiny poslanců)(UPV) Josef Kaňa (VPLP) (VEI) Jiří Rückl (VHZD) 20. schůze č.419  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: výkonný orgán, soudní řízení, profesní status, instituce AKT-EU, výkon rozhodnutí, právní subjektivita, samospráva pracovníků, výkonná moc
  283

  Návrh zákona o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech, a o dnech pracovního klidu

  283/1 VPLP
  • schvaluje
  Vlastimil Tlustý(zástupce skupiny poslanců)Josef Pavlata (VPLP) 20. schůze č.411  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 245/2000 Sb. kulturní dědictví, Česká republika, státní svátek
  285

  Návrh zákona o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů

  285/1 VPLP
  • schvaluje
  285/2 UPV
  • schvaluje
  Pavel Rychetský, Pavel Mertlík(místopředseda vlády)Irena Ondrová (VPLP) (UPV) 20. schůze č.393  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2000 Sb. oběť, právnická osoba, soukromý majetek, válka, odškodnění, žid, trestný čin proti lidskosti
  286

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  286/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  286/2 UPV
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Mertlík(ministr financí)Jiří Rückl (VHZD) Jaroslav Šula (UPV) 20. schůze č.417  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 255/2000 Sb. soudní řízení, občanskoprávní řízení, náklady řízení, ceník, soudní vyšetřování
  287

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

  287/1 VZOB
  • pozměňovací návrhy
  287/2 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Pavel Mertlík(ministr financí)Oldřich Dočekal (VZOB) Jaroslav Petřík (VHZD) 20. schůze č.418  - nezabývat se
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 249/2000 Sb. chemický výrobek, nebezpečná látka, řízení výroby, jaderná bezpečnost, přenesení pravomoci, obchodní licence, chemická zbraň
  288

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů

  288/1 VHZD
  • záznam z jednání
  288/4 VHZD
  • nezabývat se
  288/2 VZSP
  • schvaluje
  288/3 VPLP
  • nezabývat se
  Pavel Dostál, Bohumil Fišer, Eduard Zeman(ministr kultury)(VHZD) Václav Jehlička (VPLP) Jan Zahradníček (VZSP) 20. schůze č.409  - nezabývat se
  č.410  - doprovodné usnesení
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 246/2000 Sb. školství, převod vlastnictví, financování z veřejných prostředků, kulturní majetek, odškodnění, zdravotnické zařízení
  290

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech

  290/1 VHZD
  • schvaluje
  Jan Fencl(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) 20. schůze č.406  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 244/2000 Sb. výživa zvířat, krmiva, značení zboží nálepkami, označení výrobku, agrární sektor
  291

  Návrh zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu)

  291/1 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  291/2 VUZP
  • pozměňovací návrhy
  Jan Fencl(ministr zemědělství)Emil Škrabiš (VHZD) Bohumil Čada (VUZP) 20. schůze č.404  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2000 Sb. zemědělsko-potravinářský sektor, organizace trhu, agrární sektor, podpora trhu, intervenční nákupy
  292

  Návrh zákona o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  292/1 VHZD
  • schvaluje
  292/2 VUZP
  • schvaluje
  Jan Fencl(ministr zemědělství)Jiří Liška (VHZD) (VUZP) 20. schůze č.405  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 242/2000 Sb. environmentální politika, rostlinná výroba, potraviny, ekologické právo, přibližování legislativy, uplatňování právních předpisů EU, označení výrobku, agrární sektor
  293

  Návrh zákona o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

  293/1 VZOB
  • schvaluje
  293/2 UPV
  • schvaluje
  293/3 VPLP
  • schvaluje
  Stanislav Gross(ministr vnitra)(VZOB) Jiří Šenkýř (VPLP) Jiří Skalický (UPV) 20. schůze č.401  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 240/2000 Sb. informační systém, pomoc obětem neštěstí, ochrana proti požáru, regionální orgány státní správy, přírodní katastrofa, civilní ochrana, orgány veřejné správy, ústřední orgány státní správy
  294

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 82/1998 Sb., zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů

  294/1 UPV
  • pozměňovací návrhy
  294/2 VEI
  • pozměňovací návrhy
  294/3 VHZD
  • přerušuje projednávání
  294/4 VHZD
  • pozměňovací návrhy
  Otakar Motejl(ministr spravedlnosti)(UPV) (VEI) (VHZD) 20. schůze č.424  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2000 Sb. obchodní právo, obor podnikání, trestný čin, právnická osoba, komerční firma, konkurz, cenné papíry, fyzická osoba, vyrovnání s věřiteli
  295

  Návrh usnesení Senátu k vývoji situace v Bělorusku

  295/1 VPLP
  • doporučuje
  295/2 VPLP
  • doporučuje
  Jan Ruml (senátor)
   (VPLP) 20. schůze č.425  - schvaluje
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky