Prohlášení o přístupnosti

Česká republika - Kancelář Senátu se zavazuje k zpřístupnění svých internetových stránek v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102, a to tak, že je pro jejich uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, učiní vnímatelnými, ovladatelnými, srozumitelnými a stabilními.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na internetové stránky www.senat.cz.

Stav souladu

Tyto webové stránky jsou v převážné a rozhodující části v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Základní formou sdělení o obsahu schůzí Senátu jsou stenozáznamy a jejich přepisy a zvukové záznamy, jež jsou na internetových stránkách senat.cz zveřejněny vždy současně a propojeně. Stejně tak jsou stenozáznamy hypertextovými odkazy propojené s jednotlivými Senátními tisky a kompletní historií jejich projednávání a s jednotlivými jmennými výpisy všech hlasování na schůzích Senátu.

Pro prezentaci informací na tomto serveru je použit značkovací jazyk HTML spolu s CSS předpisy stylů, což umožnilo kompletně oddělit vzhled prezentace od samotných informací. Tato skutečnost dovoluje zobrazit informace na všech existujících zařízeních.

Níže uvedený obsah není ve smyslu výše uvedených právních předpisů úplně přístupný, a to z následujících důvodů:

 1. z důvodu nesouladu se zákonem č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů;
  • Internetové stránky obsahují fotografie a další obrázky jako doplňkovou alternativu k již existujícímu textovému obsahu. Náhledové fotografie či obrázky ve fotogaleriích, videogaleriích, senátních akcí, tiskových konferencí a organizačním schématu Kanceláře Senátu nemají všude textový popis, protože obrázky nemají uvedený alternativní text, případně text není dostatečně konkrétní či smysluplný (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Vzhledem k množství fotografií a kapacitám provozovatele webu by doplnění smysluplného alternativního textu ke všem fotografiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona).

  • Na stránce o historii sídla Senátu jsou mapy ve formě obrázků a obrázkové mapy ke stažení ve formátu PDF, které obsahují vyznačené vstupy do Senátu. Tyto obrázky jsou bez alternativních popisků. Jako alternativu k těmto mapám lze využít stránku Přístupové cesty pro nevidomé a slabozraké.

  • Stránky Pro veřejnost a Pro média obsahují textové odkazy včetně obrázků. Tyto obrázky obsahují alternativní popis, přesto že mají pouze ilustrační charakter. Stránky Volby do Senátu a Volby do Senátu 2020 obsahují obrázkové area mapy s odkazy, kde je duplicitní obsah a zároveň chybí smysluplný alternativní popis. Duplicitní obsah či absence alternativních popisků může ztížit další navigaci po stránce (kritéria 1.1.1 a 2.4.4 standardu WCAG 2.1). Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

  • Není splněn požadavek na multimediální prvky závisejících na čase. Tyto prvky mají mít alternativu (kritéria 1.2.1 až 1.2.5 standardu WCAG 2.1). Těsnopisecké zprávy a stenozáznamy obsahují multimédia v podobě předtočeného audia a videa. Tato multimédia nejsou v přehrávači opatřeny titulky. Vzhledem k množství multimédií a kapacitám provozovatele webu by tvorba titulků ke všem těmto multimédiím způsobilo nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona). Textovou alternativu lze nalézt ve stenozáznamech, které jsou ve struktuře webu k multimédiím nadřazené. Ve videogalerii lze nalézt video s názvem „Film o Senátu Parlamentu ČR“. Toto předtočené video nemá odpovídající textovou alternativu. Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

  • Některé dokumenty obsahují netextovou vrstvu (kritérium 1.1.1 standardu WCAG 2.1). V sekcích webu Veřejné zakázky a Výroční zprávy jsou dokumenty ve formátu PDF, které obsahují naskenované obrazy dokumentů bez textové vrstvy. Vzhledem k množství, objemu a různorodosti druhů těchto dokumentů by doplnění textové vrstvy způsobilo vzhledem k odhadovaným nákladům a ve vztahu k očekávanému přínosu nepřiměřenou zátěž (podle § 7 zákona), přičemž některé dokumenty jsou zveřejňovány povinně dle jiných právních předpisů a KS není oprávněna do těchto dokumentů zasahovat. Kancelář Senátu zpřístupní tyto dokumenty individuálně dle konkrétních požadavků.

  • Není splněn požadavek používání barev (kritérium 1.4.1 standardu WCAG 2.1), zvláště užívání barvy jako jediného vizuálního prostředku k poskytnutí informace. Barvy bez textových alternativ jsou použity jako informace o průběhu schůze Senátu, jako informace o zasedacím pořádku senátorů a příslušnosti senátorů k senátorským klubům a jako informace o členských zemí EU a dalších významných zemí s dvoukomorovým systémem. Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

  • Není splněn požadavek na minimální kontrast u některých odkazů v záhlaví, v navigaci webu nebo u tlačítek webových formulářů (kritérium 1.4.3 standardu WCAG 2.1). Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

  • Není splněn požadavek na dostatečně viditelný focus (kritérium 2.4.7 standardu WCAG 2.1). Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

  • Stránka Kancelář Senátu obsahuje webový formulář s ochranou proti spamu, která spočívá v opsání textu z obrázku do formulářového políčka (CAPTCHA). Není splněn požadavek na dostatečnou alternativu k textu v podobě obrázku (kritérium 1.4.5 standardu WCAG 2.1). V případě ochrany proti spamu je k dispozici pouze zvuková alternativa, což není dostačující. Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

  • Není splněn požadavek na ovladatelnost webu z klávesnice (kritérium 2.1.2 standardu WCAG 2.1). Ovládání vyhledávacích formulářů pomocí klávesnice vede k nechtěnému znovunačtení stránky. Uvedený problém se týká vyhledávání senátorů, vyhledávání hlasování senátorů ve formátu XML za všechna funkční období a výběru funkčního období ve vyhledávání senátních tisků. Některé stránky také obsahují navigaci nižší úrovně, která se rozbaluje po najetí kurzorem myši avšak z klávesnice nikoli. Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

  • Titulky některých webových stránek nejsou dostatečně srozumitelné ve vztahu k obsahu stránky (kritérium 2.4.2 standardu WCAG 2.1). Titulky jsou také uvedeny v nevhodném pořadí, kdy je nejprve uveden název webu a následně obsah stránky, což může stěžovat práci s webem. Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

  • Není zcela splněn požadavek na členění webu do logických oblastí pomocí sémantického kódu HTML5 a obsah některých stránek není vždy strukturovaný pomocí nadpisů ve správném pořadí od nejvyšší úrovně po nejnižší (kritéria 1.3.1 a 2.4.6 standardu WCAG 2.1). Záhlaví webu obsahuje navigaci, která zahrnuje i webový formulář pro vyhledávání. Sekce hlavního obsahu stránky místy zahrnuje pomocnou navigaci či jiné prvky, které by měly být z hlavního obsahu vyčleněny. Takto strukturovaný web může ve výsledku stěžovat uživateli pohyb po stránce. Soulad bude splněn nejpozději do konce roku 2022.

 2. jelikož nespadá do oblasti působnosti platných právních předpisů;
  • Některé videozáznamy ve videogalerii neobsahují titulky, audio popis či jinou alternativu (kritéria 1.2.1 a 1.2.2 standardu WCAG 2.1). V tomto případě lze uplatnit výjimku podle § 13 odstavce 4 zákona č. 99/2019 Sb.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

 • Toto prohlášení bylo vypracováno dne 29. 12. 2006.

 • Prohlášení bylo vypracováno posouzením pracovníky Odboru informačních technologií Kanceláře Senátu. Při vypracování prohlášení byl též využit protokol z uživatelského testu přístupnosti TyfloCentra Brno, o. p. s.

 • Při posuzování se sledovala shoda s kritérii uvedenými v Metodickém pokynu k zákonu č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů a standardu Web Content Accessibility Guidelines – WCAG 2.1.

 • Toto prohlášení bylo revidováno dne 11. listopadu 2021.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty či informace o problémech při zobrazování stránek, stejně jako dotazy, návrhy nebo připomínky týkající se obsahu webu či důvodného podezření, že webová stránka nesplňuje požadavky zákona č. 99/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně možnosti podat podnět vůči příslušným státním orgánům, můžete zaslat na adresu technického správce serveru - .

Kontakt na osobu odpovědnou za přístupnost stránek a za zpracování žádostí zaslaných prostřednictvím mechanismu zpětné vazby:

Česká republika – Kancelář Senátu
Odbor informačních technologií
Valdštejnské náměstí 17/4, Praha 1, 118 01
e-mail:

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na zpětnou vazbu dle předchozího odstavce, můžete kontaktovat příslušný orgán pro prosazování práva:

Ministerstvo vnitra, odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3, 140 21 Praha 4
e-mail: