Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
K 141/07 (CZ) 8.10.10 (CZ) 98 14035/10 546
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů: Stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020 - Unie inovací
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 140/07 (CZ) 7.10.10 (CZ) 98 14512/10 525
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o donucovacích opatřeních k nápravě nadměrné makroekonomické nerovnováhy v eurozóně
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 139/07 (CZ) 7.10.10 (CZ) 98 14515/10 527
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o prevenci a nápravě makroekonomické nerovnováhy
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 138/07 (CZ) 7.10.10 (CZ) 98 14520/10 526
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 137/07 (CZ) 7.10.10 (CZ) 98 14498/10 524
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o účinném prosazování rozpočtového dohledu v eurozóně
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 136/07 (CZ) 7.10.10 (CZ) 98 14497/10 523
Návrh směrnice Rady o požadavcích na rozpočtové rámce členských států
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 135/07 (CZ) 7.10.10 (CZ) 98 14496/10 522
Návrh nařízení Rady č. .../..., kterým se mění nařízení (ES) č. 1467/97 o urychlení a vyjasnění postupu při nadměrném schodku
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 134/07 (CZ) 23.9.10 (CZ) 96 13788/10 474
Sdělení Komise týkající se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
K 133/07 (CZ) 23.9.10 (CZ) 96 13954/10 492
Sdělení Evropské komise o globálním přístupu k přenosům údajů jmenné evidence cestujících (PNR) do třetích zemí
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie
N 132/07 (CZ) 23.9.10 (CZ) 96 13917/10 484
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
Závěrečné usnesení přijato (Senát) Historie