Projednávané dokumenty EU podle týdne ve funkčním období

Filtrovat záznamy podle
Období Aktuální stav
Vyhledat záznamy
Číslo tisku
Datum doručení
Číslo týdne
Číslo Rady EU
Číslo Komise
Název dokumentu
Nejnovější stav tisku
Historie
N 043/12 (CZ) 4.3.20 (CZ) 69 6547/20 80
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (EU) 2018/1999 (evropský právní rámec pro klima)
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
J 042/12 (CZ) 27.2.20 (CZ) 68 6369/20 502
Pracovní dokument útvarů Komise Zpráva o České republice 2020 Evropský semestr 2020: Posouzení pokroku ve struktur.reformách a v předcházení a nápravě makroekon.nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nař. č. 1176/2011
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 041/12 (CZ) 24.2.20 (CZ) 68 6263/20 64
Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru Zpráva o dopadech umělé inteligence, internetu věcí a robotiky na bezpečnost a odpovědnost
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 040/12 (CZ) 24.2.20 (CZ) 68 6266/20 65
Bílá kniha o umělé inteligenci - evropský přístup k excelenci a důvěře
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 039/12 (CZ) 21.2.20 (CZ) 67 6250/20 66
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie pro data
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 038/12 (CZ) 6.2.20 (CZ) 65 5849/20 57
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Posílení procesu přistoupení - přesvědčivá perspektiva EU pro západní Balkán
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 037/12 (CZ) 30.1.20 (CZ) 64 5652/20 37
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Pracovní program Komise na rok 2020 Unie, která si klade vyšší cíle
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
K 036/12 (CZ) 30.1.20 (CZ) 64 5664/20 50
Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Bezpečné zavádění sítí 5G v EU - Implementace souboru opatření EU
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 035/12 (CZ) 15.1.20 (CZ) 62 5256/20 22
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie
N 034/12 (CZ) 15.1.20 (CZ) 62 5259/20 23
Pozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu plus, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový a migrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro správu hranic a víza
K projednání pověřeným výborem (VEU)
Historie