Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2017

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2017
 3. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ
 5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 8. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2018

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. Zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. Sídlo: Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. ID datové schránky: 44iaeqj
 5. Telefon: ústředna + 420 257 071 111, Informační centrum + 420 257 075 707
 6. E-mail:
 7. Webová adresa: www.senat.cz

2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2017

Kancelář Senátu se po celý rok 2017 soustředila zvláště na plnění odborných, organizačních a technických úkolů, souvisejících se zajištěním činnosti Senátu Parlamentu ČR, jeho orgánů, představitelů a senátorů, jak jí to ukládá zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

V roce 2017 se konalo 8 schůzí Senátu, na kterých bylo přijato 270 usnesení. Organizační odbor připravil celkem 178 senátních tisků a 60 evropských tisků a následných 372 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům.

V rámci legislativního posouzení bylo vypracováno 131 informací, a to 29 k mezinárodním smlouvám a 102 k návrhům zákonů, z čehož bylo 11 zcela nových zákonných úprav a 7 senátorských iniciativ.

Organizačně, protokolárně a obsahově bylo v sídle Senátu zajištěno přijetí 64 oficiálních zahraničních návštěv a přijetí 65 velvyslanců předsedou a místopředsedy Senátu a předsedy senátních výborů. Představitelé Senátu se zúčastnili celkem 346 protokolárních akcí a 82 pietních aktů na celém území České republiky.

Kancelář Senátu obdržela 2 812 podání od občanů, skupin a organizací, z toho 27 žádostí bylo podáno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zorganizovány byly komentované prohlídky historických prostor Valdštejnského paláce pro takřka 17 tisíc osob. O vybraných víkendech a státních svátcích si interiéry Valdštejnského paláce prohlédlo bezmála 48 tisíc návštěvníků a další tisíce zájemců zavítaly do sídla Senátu v rámci edukativních a kulturních akcí, které pořádala Kancelář Senátu pro veřejnost.

Konalo se 51 tiskových konferencí a do médií bylo rozesláno 91 tiskových zpráv a avíz.

Příslušné útvary Kanceláře Senátu poskytovaly v průběhu celého roku kvalitní zázemí a servis funkcionářům a orgánům Senátu i jednotlivým senátorům a věnovaly se údržbě sídla Senátu.

Hospodaření Kanceláře Senátu v roce 2017 skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu byly dodrženy.

Podrobný popis činnosti jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu je uveden v následujících kapitolách.


3. PŘEHLED ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

3.1 Útvary Sekce vedoucího Kanceláře Senátu

Do Sekce vedoucího Kanceláře Senátu patří odbor legislativní, samostatné oddělení personální, samostatné oddělení právní, samostatné oddělení protokolu a referát interního auditu. Vedoucímu Kanceláře Senátu je přímo podřízena i bezpečnostní ředitelka, která je organizačně začleněna do referátu oběhu a archivu spisů organizačního odboru.

3.1.1 Odbor legislativní

Legislativní odbor plnil úkoly, které Kanceláři Senátu vyplývají z činnosti horní komory Parlamentu, tedy hlavně ty spojené se zákonodárnou úlohou Senátu. Konkrétně se jednalo o poskytování konzultační služby legislativní povahy senátorům, prováděné především formou písemných informací k postoupeným návrhům zákonů či senátorským iniciativám. Konzultace poskytoval legislativní odbor i ohledně mezinárodních smluv zasílaných Senátu vládou k vyslovení souhlasu k ratifikaci.

Účelem informací bylo podat základní údaje o projednávané věci, přiblížit obsah navrhované úpravy, shrnout dosavadní legislativní proces, postihnout další právní souvislosti a upozornit na případné věcně právní a legislativní nedostatky, stejně jako přinést náměty na odstranění vytýkaných nesrovnalostí. V roce 2017 odbor vypracoval 131 informací, z toho 102 k návrhům zákonů a 29 k mezinárodním smlouvám. V rámci podaného přehledu se jednalo o 11 zcela nových zákonných úprav a 7 senátorských iniciativ.

Útvar podával odborná stanoviska ve snaze o co nejvyšší kvalitu a tak, aby byla využitelná již při přípravě senátorů na projednání v senátorských klubech a orgánech Senátu. Zaměstnanci odboru se dále pravidelně zúčastňovali schůzí orgánů Senátu a pléna, kde byli nápomocni při přípravě a podávání pozměňovacích návrhů, jakož i konečného znění usnesení Senátu i jeho orgánů.

Zákonodárná činnost byla ke konci roku 2017 ovlivněna volbami do Poslanecké sněmovny a následným procesem jejího ustavování. Poslední schůze sedmého volebního období dolní komory, na níž se poslanci věnovali návrhům zákonů, se konala v první polovině září a právě tato skutečnost se nutně projevila i v práci horní komory v závěru roku. Senát, který projednává a usnáší se k těm návrhům zákonů, které mu jsou postoupeny Poslaneckou sněmovnou, nezahálel a nasměroval svou aktivitu k výkonu jiné své pravomoci, když se věnoval vlastním návrhům zákonů. Z uvedeného pohledu vyčnívala prosincová schůze pléna, na níž se senátoři zabývali osmi iniciativami svých kolegů. Právě při přípravě senátních iniciativ poskytl legislativní odbor řadu konzultací a stanovisek; v procesu realizace pak jeho působení spočívalo v nezastupitelném podílu na vytváření výsledného textu a vyhotovování potřebných dokumentů.

Senát však projednal množství složitých a celospolečensky sledovaných návrhů změn či zcela nových zákonů v průběhu celého roku. Některé z nich byly pod drobnohledem médií a veřejnosti vůbec, což kladlo zvýšené nároky na jejich materiální i procedurální podporu ze strany legislativního odboru. Za všechny jmenujme zákony o ochraně přírody a krajiny, o registru smluv, stavební zákon, o posuzování vlivů na životní prostředí, o řízení a kontrole veřejných financí či o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

Senát se také zabýval některými normami důležitými pro fungování ústavního a politického systému, např. zákonem, kterým se mění volební zákony, jakož i pro mezikomorové fungování významným stykovým zákonem. Mimořádné pozornosti laického i odborného publika se dostalo projednávání návrhu ústavního zákona o bezpečnosti České republiky (tzv. zbraňová novela), při němž byli nejen senátoři, ale též legislativci vystaveni značnému náporu na jejich práci.

Vedle výše uvedeného legislativní odbor zpracoval pro předsedu Senátu 20 vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech návrhů na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení a ústně či písemně poskytl nespočet individuálních konzultací a stanovisek v různě složitých věcech pro funkcionáře Senátu, orgány Senátu či jednotlivé senátory. Opomenout nelze ani stanoviska odboru související s chodem Senátu, jakož i Kanceláře Senátu.

3.1.2 Samostatné oddělení personální

Agendu personálního oddělení představuje zvláště pracovněprávní problematika, tedy především:

 • agenda související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru,
 • personální agenda senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 • profesní a osobní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a aktivit.

Počet zaměstnanců Kanceláře Senátu byl k 31. prosinci 2017 191 osob, což je o tři méně než na počátku téhož roku.

V roce 2017 obdržela Kancelář Senátu 9 děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce zaměstnanců.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy v tabulkách v oddílech 6 a 7.

3.1.3 Samostatné oddělení protokolu

Samostatné oddělení protokolu plní především tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu Parlamentu ČR a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu Parlamentu ČR, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
 • zajišťuje účast předsedy a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy a místopředsedů Senátu i ostatních senátorů zastupujících předsedu Senátu.

V roce 2017 zajistilo samostatné oddělení protokolu celkem 346 protokolárních akcí.

Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR přijeli na oficiální návštěvu České republiky předseda Parlamentu Chorvatské republiky J.E. pan Božo Petrov (13. - 14. 2. 2017), předsedkyně Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky J.E. paní Nguyen Thi Kim Ngan (11. – 14. 4. 2017), předseda Senátu Parlamentu Rumunska J.E. pan Călin Popescu-Tăriceanu s chotí (9. - 11. 10. 2017), předseda Senátu Národního kongresu Chilské republiky J.E. pan Andrés Zaldívar Larraín s chotí (2. – 6. 12. 2017).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu – např. přijetí předsedy vlády Slovinské republiky J.E. pana Miro Cerara (23. 1. 2017), 1. místopředsedy Národní rady Rakouské republiky pana Karlheinze Kopfa (2. 2. 2017), předsedy Parlamentního shromáždění NATO pana Paola Alliho (2. 5. 2017), představitelů frakce CSU vedené předsedou vlády Svobodného státu Bavorsko panem Horstem Seehoferem (3. 5. 2017), předsedy vlády Moldavské republiky J.E. pana Pavla Filipa (9. 5. 2017), ministra zahraničních věcí Řecké republiky J.E. pana Nikose Kotziase (16. 5. 2017), prezidenta Singapurské republiky J.E. pana Tonyho Tan Keng Yama s chotí (24. 5. 2017), předsedy Parlamentu Kyrgyzské republiky J.E. pana Činybaje Tursunbekova (25. 5. 2017), předsedy Evropské komise J.E. pana Jean-Clauda Junckera (8. 6. 2017), místopředsedy Národního shromáždění Arménské republiky pana Eduarda Šarmazanova (28. 6. 2017), místopředsedy horní komory Parlamentu Japonska pana Akiry Gunjiho (11. 7. 2017), ministryně kultury Lotyšské republiky paní Dace Melbārde (23. 8. 2017), předsedy vlády Jordánského hášimovského království J.E. pana Hani Fawzi Al-Mulkiho (23. 8. 2017), předsedy Národní rady Slovenské republiky J.E. pana Andreje Danka (26. 9. 2017), ministra obchodu, průmyslu a energetiky Korejské republiky pana Ungyu Paika (1. 12. 2017) a prezidenta Maďarské republiky J.E. pana Jánose Ádera (5. 12. 2017).

Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili mezinárodních konferencí – Konference předsedů Parlamentů zemí V4 (6. - 7. 3. 2017), mimořádné konference předsedů Parlamentů zemí EU při příležitosti 60. výročí podpisu Institucionálních smluv Evropského společenství (16. - 17. 3. 2017), Konference předsedů Parlamentů zemí EU (23. - 24. 4. 2017) a konference „Střední Evropa v Evropě: hospodářství a infrastruktura“ (17. 10. 2017).

Předseda Senátu pořádal významné tuzemské pracovní a společenské akce – novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků (5. 1. 2017) a diplomatickým sborem (17. 1. 2017), večeři vedení Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (2. 2. 2017), oběd pro Radu Asociace krajů ČR (15. 3. 2017), setkání senátorek a senátorů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest (28. 6. 2017), setkání s vedoucími zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (29. 8. 2017), Tradiční setkání s občany (9. 9. 2017) a slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí v předvečer Dne české státnosti (27. 9. 2017).

Předseda a místopředsedové Senátu se účastnili i dalších pracovních, společenských a regionálních setkání – zahájení HOLIDAYWORLD 2017 (16. 2. 2017), 50. zasedání Akademického sněmu AV ČR (21. 3. 2017), slavnostního koncertu Ústřední hudby AČR u příležitosti Dne vítězství (2. 5. 2017), výstavy NATURA VIVA 2017 (24. 5. 2017), Země živitelky 2017 (24. 8. 2017), zahajovacího koncertu Estonského předsednictví v Radě Evropy pořádaného mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Estonské republiky v ČR J.E. panem Stenem Schwedem (19. 9. 2017), prvního slavnostního představení inscenace opery W. A. Mozarta Don Giovanni konaného u příležitosti 230. výročí světové premiéry této opery (27. 10. 2017), Mistrovství Evropy v cyklokrosu (5. 11. 2017) nebo otevření nového sídla Masarykova ústavu a Archivu AV ČR (6. 11. 2017).

V průběhu roku 2017 zajistilo samostatné oddělení protokolu 82 pietních aktů na celém území České republiky.

3.1.4 Samostatné oddělení právní

Samostatné oddělení právní se zabývá úkoly obecně právní povahy ve vztahu k Senátu, jeho orgánům, funkcionářům a senátorům. Poskytuje odborné právní konzultace všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení a předkládá právní stanoviska k jednotlivým otázkám dle požadavku vedoucího Kanceláře Senátu a ostatních útvarů Kanceláře Senátu.

V roce 2017 plnilo samostatné oddělení právní zejména následující úkoly:

 • Návrhy písemných smluv k zajištění náležitostí spojených s výkonem funkce senátora; k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory bylo uzavřeno celkem 107 smluv a dodatků.
 • Součinnost při uzavírání písemných smluv k organizačnímu a provozně-technickému zabezpečení činnosti Senátu a jeho orgánů a k využití objektů sídla Senátu pro vzdělávací, vědecké a kulturní akce spolupořádané v prostorách Senátu; k těmto účelům uzavřela Kancelář Senátu celkem 200 smluv a dodatků.
 • Příprava podkladů pro soudní a exekuční řízení a z pověření vedoucího Kanceláře Senátu zastupování Kanceláře Senátu v těchto řízeních, přičemž:
  • 2 soudní spory s účastenstvím Kanceláře Senátu byly uzavřeny, z toho 1x došlo k odmítnutí žaloby podané proti Kanceláři Senátu a 1x bylo odmítnuto dovolání Kanceláře Senátu Nejvyšším soudem ČR,
  • 1 soudní spor vedený proti Kanceláři Senátu není dosud pravomocně ukončen,
  • 7 peněžitých pohledávek Kanceláře Senátu je vymáháno.
 • Úprava interních předpisů Kanceláře Senátu prováděná dle potřeb Kanceláře Senátu a v souvislosti se změnou právních předpisů; pravidelné aktualizace Souboru interní legislativy proběhly s účinností ode dne 7. 4. 2017 a s účinností ode dne 4. 9. 2017.
 • Evidence všech smluv uzavřených Kanceláří Senátu v databázi „Centrální evidence smluv“ a její správa.
 • Součinnost při organizaci zadávacích řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek. V roce 2017 bylo dokončeno 1 otevřené zadávací řízení zahájené v roce 2016 a nově byla zahájena 4 zadávací řízení. Z toho 1 veřejná zakázka byla zadána v podlimitním zjednodušeném řízení, 2 zadávací řízení byla zrušena a 1 otevřené řízení dosud probíhá.

3.1.5 Referát interního auditu

Interní auditor se v roce 2017 zaměřoval zvláště na tyto činnosti:

 • vlastní audity dle schváleného plánu interních auditů
  V roce 2017 bylo zahájeno a uzavřeno 7 auditních šetření. Žádné z provedených auditních šetření neprokázalo závažnější systémové či individuální pochybení. V důsledku vykonaných auditů nebylo v roce 2017 přijato žádné opatření s tím, že drobná pochybení či nedostatky byly odstraněny v průběhu auditních šetření.
  Ze závěrů auditních šetření vyplývá, že:
  • se daří udržovat velmi nízký podíl počtu opatření celkem i opatření připadajících na jeden audit, tzn., že vzhledem k tomu, že se většinou jedná o audity opakované, byla předchozí přijatá opatření nejen respektována, ale zároveň vykázala i značnou úroveň jejich účinnosti,
  • substitučně k navrhovaným opatřením byla uplatňována i alternativní forma, a to „doporučení“, která nemají obligatorní charakter, ale předkládají jiné varianty postupů, přístupů atp.
 • metodickou činnost
  Interní auditor poskytoval metodické konzultace, a to zvláště pro činnosti související se zadáváním veřejných zakázek či inventur.
 • spolupráci na komplexní přípravě Kanceláře Senátu na účinnost GDPR
 • konzultační činnost
 • sebevzdělávání a prohlubování odbornosti.

3.1.6 Agenda bezpečnostní ředitelky

Bezpečnostní ředitelka zpracovala cca 70 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku určených zejména předsedovi Senátu a předsedovi Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu.

Byla provedena komisionální skartace vyřazených dokumentů.

V souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat s utajovanými informacemi.

V rámci personální bezpečnosti bylo vydáno 10 Oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci stupně utajení Vyhrazené a vydáno 15 Poučení pro všechny stupně utajení.

Byla provedena opakovaná certifikace informačního systému určeného pro zpracovávání utajovaných dokumentů do stupně utajení Tajné.

Součástí agendy bezpečnostní ředitelky bylo rovněž zajišťování provozu vládního utajované informačního a komunikačního systému Vega – D.

3.2 Útvary Sekce senátní

Do Sekce senátní patří odbor organizační, odbor zahraniční a odbor vnějších vztahů a služeb.

3.2.1 Odbor organizační

V roce 2017 zabezpečil organizační odbor tyto akce a zpracoval k nim písemné podklady:

 • 8 schůzí Senátu, na kterých bylo přijato 270 usnesení; ze všech schůzí byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu zveřejněny doslovné stenografické zápisy;
 • 16 schůzí Organizačního výboru se 106 usneseními; ze všech byly vyhotoveny doslovné stenografické zápisy;
 • 178 senátních tisků a dalších 60 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů, a následných 372 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách a výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;
 • kompletní korespondence související se svoláváním schůzí Senátu, informování předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí;
 • kompletní korespondence týkající se Senátem vrácených či zamítnutých návrhů zákonů, koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké sněmovně;
 • dodatečné zpracování dalších 18 akcí pořádaných výbory Senátu či předsedou nebo místopředsedy Senátu formou doslovného stenografického zápisu, celkem se jednalo o 1 087 stran textu;
 • spolupráce při zajištění semináře pro senátorky a senátory a jejich asistentky a asistenty organizovaného ve spolupráci s Parlamentním institutem v lednu 2017;
 • spolupráce při zajištění Semináře pro pedagogy konaného v dubnu a listopadu 2017;
 • zpracovávání statistických a dalších informací z činnosti Senátu pro publikování na internetových stránkách Senátu, v časopise Senát či při zodpovídání dotazů zástupců veřejnosti či sdělovacích prostředků;
 • stáže středoškolských i vysokoškolských studentů.

Odbor se intenzivně věnoval také projektům e-Legislativa a e-Sbírka. Ve spolupráci s tajemníky výborů a komisí Senátu koordinoval činnost Senátu a jeho orgánů.

Reprografické středisko vytisklo, včetně senátních tisků zmíněných výše, přibližně 840 000 černobílých a téměř 860 000 barevných kopií. Z nich pak bylo vyrobeno například 325 ks podkladů pro protokolární akce, 1 250 ks pozvánek pro akce konané v prostorách Senátu, cca 400 ks podkladů pro zahraniční cesty a přijetí, cca 100 ks tiskovin pro senátní akce konané v prostorách Senátu a přes 20 000 kopií informačních materiálů (letáky, programy Kulturního léta, Dny otevřených dveří).

Archiv Senátu v roce 2017 protokolárně prováděl výběr dokumentů s trvalou hodnotou ve čtyřech skartačních a dvou mimo skartačních řízeních. Nejprve šlo o dokončení skartačního řízení z roku 2016, které připravila centrální spisovna pro dokumenty s prošlou skartační lhůtou, jak z výborů a komisí Senátu, tak z činnosti jednotlivých odborů a oddělení Kanceláře Senátu. Dále bylo provedeno skartační řízení v agendě bezpečnostní ředitelky pro utajované dokumenty, skartační řízení u odboru ekonomického a nové skartační řízení připravené centrální spisovnou za rok 2017. Mimo skartační řízení se týkalo dokumentů sekretariátu předsedy Senátu Parlamentu ČR. Druhé mimo skartační řízení pro dokumenty v režimu A 0 vzniklé z činnosti Senátu Parlamentu ČR v 11. funkčním období probíhá od listopadu 2016 a bude dokončeno v roce 2018 po skončení aktuálního funkčního období. Při skartačních řízeních bylo posouzeno celkem 75,23 bm dokumentů vzešlých z činnosti Senátu Parlamentu ČR v letech 1998–2016, ze kterých bylo k archivnímu zpracování a trvalému uložení vybráno 4,14 bm dokumentů, to je 5,5 % dokumentů. Při mimo skartačních řízeních bylo do Archivu Senátu zatím předáno 64 kartonů archiválií: Usnesení Senátu (2 kartony), Schůze Senátu (19 kartonů), Výbory Senátu (13 kartonů), Podvýbory Senátu (1 karton), Komise Senátu (2 kartony), Materiály došlé k projednání (15 kartonů), Senátní tisky (7 kartonů), Evropské tisky (4 kartony), Sekretariát předsedy Senátu (1 karton). Pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny i veřejnosti 27 informací a dohledání k činnosti Senátu ze všech archivovaných dokumentů z jednotlivých funkčních období. S ohledem na skutečnost, že klíčové dokumenty z činnosti Senátu a jeho orgánů jsou zveřejňovány na internetových stránkách Senátu, Archiv Senát navštívil osobně 1 badatel při jedné badatelské návštěvě. Byla mu předložena 1 evidenční jednotka archiválií. Pro potřeby Kanceláře Senátu a Kanceláře Poslanecké sněmovny bylo vyhledáno 90 evidenčních jednotek.

Podatelna převzala a zaevidovala 13 503 dokumentů s číslem jednacím, zapsala 5 596 dokumentů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin, časopisů atd. Zaevidovala 802 a vypravila 721 datových zpráv. Přes elektronickou podatelnu bylo vypraveno 552 a doručeno 2 955 dokumentů.

Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, prováděla průběžné konzultace se spisovými uzly, kontrolu spisových uzlů a proškolování nových zaměstnanců. Byla provedena příprava na skartační řízení a dokumenty určené k posouzení a výběru byly předány do Archivu Senátu. Zajišťovala provoz systému pro přeposílání telegramů TIC a jejich posílání adresátům. Přeposláno bylo cca 1 900 telegramů. Pracovnice spisovny se také průběžně účastní školení a prohlubují svou odbornost.

3.2.2 Odbor zahraniční

Do odboru zahraničního patří oddělení zahraničních vztahů a oddělení pro EU.

Oddělení zahraničních vztahů participovalo v roce 2017 na obsahové i organizační přípravě přijetí 64 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho přijal předseda Senátu 33 velvyslanců a místopředsedové Senátu a předsedové senátních výborů přijali 32 velvyslanců (detailní informace viz oddíl 3.1.3). Mezi nejvýznamnější návštěvy na pozvání předsedy Senátu patřily návštěva předsedy Parlamentu Chorvatska Božo Petrova, předsedkyně Národního shromáždění Vietnamu Nguyen Thi Kim Ngan a předsedy Senátu Chile Andrése Zaldívara Larraína. Z jednorázových přijetí lze vyzdvihnout setkání s prezidenty Singapuru a Maďarska, premiéry Slovinska, Bavorska a Moldavska, předsedy parlamentů Kyrgyzstánu, Burkiny Faso a Slovenska, ministry zahraničí Řecka a Portugalska, prezidentem Parlamentního shromáždění NATO P. Allim a předsedou Evropské komise J. C. Junckerem.

Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili v roce 2017 celkem 117 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků oddělení zahraničních vztahů.

Předseda Senátu v roce 2017 v čele senátní delegace a v doprovodu podnikatelské delegace navštívil Chile, Arménii a Korejskou republiku. Dále oficiálně navštívil Polsko, Maďarsko a Rakousko. Parlament České republiky zastupoval na konferenci Asociace Senátů ve Slovinsku, výstavě EXPO v Kazachstánu a několika akcích V4 konaných v Polsku a Maďarsku.

Ve dnech 29. – 30. 5 2017 se v rámci předsednictví ČR ve Výboru ministrů Rady Evropy uskutečnilo v prostorách sídla Senátu zasedání Stálého výboru a Byra Parlamentního shromáždění Rady Evropy.

Pracovníci oddělení pro EU třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro Výbor pro záležitosti Evropské unie do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 604. V roce 2017 tento výbor projednal celkem 81 dokumentů. Z toho 73 bylo projednáno plénem Senátu.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost byl 166. V roce 2017 tento výbor projednal jeden evropský dokument. O aktuálním dění v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU se Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost nechává pravidelně informovat vládou. Ministerstvo zahraničních věcí představuje výboru agendu jednání Rady EU pro zahraniční věci a pozice vlády k těmto tématům.

V roce 2017 vypracovalo oddělení pro EU 49 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další související informace.

3.2.3 Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor vnějších vztahů a služeb, členěný na oddělení vztahů s veřejností a oddělení senátních služeb, zabezpečil v roce 2017 následující akce a činnosti:

 • komunikace s veřejností, včetně evidence a vyřízení 2 812 podání od občanů, skupin a organizací, z toho 27 žádostí podaných v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zajištění chodu Informačního centra a informování veřejnosti o činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, o sídle Senátu a edukativních a kulturních akcí pořádaných v sídle Senátu pro veřejnost,
 • správa a aktualizace webových prezentací Senátu určených pro veřejnost, webových stránek Senátu pro mládež, facebookového profilu Senátu a dalších informačních a prezentačních platforem,
 • založení a správa twitterového účtu Senátu,
 • ve spolupráci s tiskovou tajemnicí zajištění komunikace se zástupci hromadných sdělovacích prostředků,
 • zajištění komentovaných prohlídek historických prostor Valdštejnského paláce pro 16 491 osob v rámci organizovaných skupin (zvláště školní skupiny) a pro 375 osob při příležitosti protokolárních akcí,
 • koordinace zpřístupnění historických prostor Valdštejnského paláce pro veřejnost o vybraných víkendech a státních svátcích dle plánu pro rok 2017, který schválila Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu, přičemž v rámci těchto otevíracích hodin o vybraných víkendech a státních svátcích navštívilo v roce 2017 historické prostory Valdštejnského paláce 47 977 osob,
 • příprava, prezentace a realizace edukativních akcí pro veřejnost: Dny otevřených dveří Senátu 8. května a 28. října (celkem 6 600 návštěvníků) a Hradozámecká noc v sídle Senátu (přes 2 500 návštěvníků),
 • příprava, prezentace a realizace kulturních akcí pro veřejnost, pořádaných funkcionáři nebo orgány Senátu: Tradiční setkání senátorek a senátorů s občany (téměř 4 000 návštěvníků), 3. ročník Krojovaných slavností ve Valdštejnské zahradě, Koncert Symfonického orchestru hl. města Prahy FOK ad.,
 • organizace a realizace 53 výstav pod záštitou jednotlivých senátorů ve Výstavní síni Senátu, Mytologické chodbě Valdštejnského paláce, ve Valdštejnské zahradě, v předsálí Jednacího sálu a v Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce,
 • příprava, prezentace a realizace 21 koncertů Kulturního léta pořádaných pod záštitou jednotlivých senátorů ve Valdštejnské zahradě (celkem cca 10 250 posluchačů),
 • ve spolupráci s organizačním odborem zajištění seminářů pro pedagogy základních a středních škol,
 • organizace a realizace 135 akcí pořádaných nebo spolupořádaných v rámci takzvaného bodového systému funkcionáři a orgány Senátu nebo senátorskými kluby v prostorách sídla Senátu a spolupráce s externími organizacemi, které se na zajištění akcí podílejí, např.:
  • konference: „Rizika budoucnosti - nové trendy chudoby a nerovnosti v ČR“, „25. výročí přijetí Ústavy ČR“, „Konference k nedožitým 80. narozeninám pana Jiřího Dienstbiera st.“ ad.,
  • semináře: „První zkušenosti s fungováním Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí“, „Zabraňme vylidňování území, aneb jak zachovat dostupnost kvalitního vzdělávání“, „Právní úprava voleb do Senátu“ ad.,
  • společenská setkání: „Vzpomínkové setkání u příležitosti Dne památky holocaustu a předcházení zločinům proti lidskosti“, „Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže“, 14. ročník veřejného setkání proti antisemitismu „Všichni jsme lidi“, „Festival spisovatelů Praha“ ad.,
  • slavnostní vyhlášení výsledků a předávání cen: „Žena regionu“, „Cena kvality v sociálních službách“, „Cena Inovace roku“, „Nejkrásnější nádraží 2017“, „Vesnice roku 2017“, „Ceny Ústavu pro studium totalitních režimů za svobodu, demokracii a lidská práva“, „Mezinárodní zlatá cena vévody z Edinburghu“ ad.,
 • ve spolupráci s příslušnými orgány zajištění 10 veřejných slyšení výborů Senátu
  • např.: „Charta 77 a její současný odkaz“, veřejné slyšení k petici proti regulaci soukromých zbraní a sebeobranných prostředků ze strany EU, ad.
 • komplex služeb při zajištění výjezdních zasedání výborů a komisí, kterých bylo v roce 2017 celkem 17,
 • vydávání čtvrtletníku Senát,
 • zpracování a zajištění tisku informačního materiálu „Senát Parlamentu ČR 11. funkční období“ a aktualizace alba senátorů,
 • vydání nástěnného kalendáře Senátu pro rok 2018 na téma Sochy v sídle Senátu,
 • aktualizace a dotisk informačních materiálů pro veřejnost, včetně speciálních informačních materiálů pro mládež, a aktualizace a zajištění tisku informačních panelů pro veřejnost v sídle Senátu,
 • fotografování a filmování schůzí pléna Senátu a významných společenských setkání v sídle Senátu a fotografování akcí konaných v sídle Senátu,
 • objednávky periodického tisku pro funkcionáře a orgány Senátu a útvary Kanceláře Senátu a nákup a evidence odborných publikací pro jednotlivé útvary Kanceláře Senátu,
 • správa takzvaného bodového systému pro pořádání akcí v sídle Senátu, propočty cen za provozní náklady a propočty bodů v rámci tzv. bodového systému, přičemž oddělení senátních služeb důsledně vedlo a sledovalo plnění (čerpání bodů) jak v rámci vedení Senátu a senátních orgánů, tak platby mimosenátními spoluorganizátory, a to ve spolupráci s ekonomickým odborem Kanceláře Senátu. V tomto ohledu, ale i v mnoha dalších oblastech, důsledně kontrolovalo dodržování interních předpisů Kanceláře Senátu, vycházejících ze zákona o hospodaření s majetkem státu,
 • příprava smluv s mimosenátními spolupořadateli akcí, vystupujícími umělci a vystavovateli,
 • zajišťování monitoringu médií prostřednictvím externího subjektu,
 • zajištění činnosti telefonní spojovatelny prostřednictvím externího subjektu,
 • objednávky zdravotnických služeb při schůzích Senátu a významných akcích konaných v Senátu,
 • zajištění služby při schůzích Senátu na základě požadavku odboru organizačního,
 • zajištění šatnářských a dalších služeb při oficiálních společenských, protokolárních a odborných akcích konaných v sídle Senátu,
 • zajištění odborných stáží pro studenty středních škol,
 • vypracování výroční zprávy Kanceláře Senátu v oblasti podání občanů a poskytování informací za rok 2016 a na základě podkladů útvarů Kanceláře Senátu vypracování výroční zprávy Kanceláře Senátu za rok 2016,
 • příprava programů využití sídla Senátu pro veřejnost v roce 2018, konkrétně plánu otevíracích hodin jednotlivých prostor sídla Senátu pro veřejnost v roce 2018, výstavního plánu pro rok 2018, plánu akcí konaných v sídle Senátu při příležitostí významných výročí v roce 2018, a jejich předložení Stálé komisi Senátu pro práci Kanceláře Senátu ke schválení.

Nad rámec standardní agendy se odbor vnějších vztahů a služeb zabýval v roce 2017 osvětovou činností související se 70. výročím úmrtí prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka a ve spolupráci s Historickým ústavem Akademie věd ČR připravil a realizoval výstavu „Druhý život Tomáše Garrigua Masaryka. 80 let od úmrtí zakladatele československého státu“ a odborný seminář reflektující právě toto výročí. V souvislosti s dalším významným výročím, a to 75. výročím úmrtí legionáře a protektorátního předsedy vlády generála Aloise Eliáše, připravilo oddělení vztahů s veřejností v rámci květnového Dne otevřených dveří Senátu pro veřejnost speciální komentované prohlídky Kolovratského paláce o životním příběhu tohoto hrdiny.

Zvýšenou pozornost věnoval odbor vnějších vztahů a služeb přípravě plánu akcí pořádaných v sídle Senátu při příležitosti takzvaných „osmičkových“ výročí v roce 2018, tedy zvláště 100. výročí vzniku Československé republiky, 50. výročí pražského jara, 80. výročí mnichovské dohody a 70. výročí únorového převratu. Plán akcí konaných v sídle Senátu připravil odbor ve spolupráci s funkcionáři Senátu, kteří jednotlivým akcím poskytli záštitu, Stálou komisí Senátu pro práci Kanceláře Senátu, externími subjekty a s ohledem na chystané akce dolní komorou Parlamentu i plánované akce prezentované v rámci meziresortní komise koordinované Ministerstvem kultury ČR. Odbor rovněž navázal spolupráci s agenturou CzechTourism, která zajišťuje centrální propagaci akcí k významným výročím v roce 2018 mimo jiné prostřednictvím webových stránek SpolečnéStoletí.cz.

3.3 Útvary Sekce ekonomicko-správní

V Sekci ekonomicko-správní je začleněn odbor ekonomický, odbor technického zajištění, odbor informačních technologií a odbor gastronomických služeb.

3.3.1 Odbor ekonomický

Odbor ekonomický se dělí na oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví.

Oddělení rozpočtu sestavuje návrh rozpočtu kapitoly 303 Senát Parlamentu ČR na příslušný rozpočtový rok a SDV na další dva roky na základě požadavků jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu, provádí rozpis schváleného rozpočtu na útvary, sleduje čerpání rozpočtu v průběhu roku a dle potřeby provádí rozpočtová opatření, zpracovává pravidelné měsíční zprávy pro vedoucího Kanceláře Senátu s rozborem stavu čerpání finančních prostředků rozpočtu a čtvrtletní a roční rozbory hospodaření pro Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu. Zpracovává návrh Státního závěrečného účtu kapitoly 303 za předchozí rok a zajišťuje jeho předložení v daných termínech orgánům Senátu, Ministerstvu financí ČR, Rozpočtovému výboru PSP ČR, NKÚ a ČSÚ. Zajišťuje komplex činností spojených s účastí státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku Senátu Parlamentu v návaznosti na informační systém Správy majetku ve vlastnictví státu (SMVS) a Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP). V rámci své náplně vede i hlavní a valutovou pokladnu a vykonává veškeré pokladní operace, zajišťuje finanční vybavení na zahraniční a tuzemské pracovní cesty senátorů a zaměstnanců včetně jejich vyúčtování. Do působnosti oddělení spadá i vedení spisové služby odboru.

Oddělení účetnictví zajišťuje komplexní vedení účetnictví účetní jednotky včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih, zajišťuje předávání účetních a rozpočtových výkazů do systému IISSP v předepsaných termínech včetně Pomocného analytického výkazu se statistickými a konsolidačními údaji, zajišťuje vedení agendy daně z přidané hodnoty a zabezpečuje platební styk s Českou národní bankou. Zajišťuje naplňování „Stanovení podrobností k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu“ včetně vedení všech souvisejících evidencí. Rovněž zajišťuje a odpovídá za dodržení metodiky výpočtu platů senátorů, zaměstnanců a osob činných na základě dohod, odvody daní z příjmů a pojistného, za vedení mzdových a evidenčních listů senátorů a zaměstnanců.

V průběhu roku 2017 ekonomický odbor mimo jiné zpracoval:

 • 16 rozpočtových opatření;
 • v rámci systému IISSP celkem 1 833 rezervací finančních prostředků a 1 165 přeúčtování skutečností;
 • 11 147 faktur a plateb (nezahrnuje agendu platů);
 • v pokladnách Kanceláře Senátu celkem 1 204 pokladních dokladů;
 • v hlavní účetní knize celkem 23 868 účetních dokladů;
 • valutově vybavil a vyúčtoval celkem 117 zahraničních cest senátorů a zaměstnanců;
 • do systému IISSP odeslal celkem 51 účetních a rozpočtových výkazů.

V průběhu roku 2017 proběhla na ekonomickém odboru i externí kontrola PSSZ zaměřená na plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to za období od 1. 7. 2014 až 31. 7. 2017. Počet kontrolovaných osob k poslednímu kalendářnímu dni uvedeného období byl 289, počet mzdových listů byl 1 420. Ve všech prověřovaných bodech kontrolní orgán konstatoval, že nedostatky nebyly zjištěny.

Ekonomické ukazatele jsou uvedeny v oddíle 8..

3.3.2 Odbor technického zajištění

Odbor je členěn na oddělení správy majetku a oddělení autoprovozu.

V roce 2017 realizoval odbor technického zajištění následující akce:

 • Po opravě střechy a pláště budovy VPA, realizované v roce 2016, byla v roce 2017 provedena oprava kamenné dlažby na III. nádvoří.
 • Byly vybroušeny a povrchově ošetřeny parkety v Hlavním sále, Rytířském sále a Zrcadlovém salonku, v Hlavním sále pak byla provedena celková rekonstrukce osvětlení.
 • V celé budově VPC a VPB byly vyměněny přímotopné nástěnné konvektory.
 • V rámci investiční akce byla provedena úprava kabelových tras v budově VPC. Cílem byla výměna vadného kabelu pro VPC2 a vybudování nových silnoproudých tras pro budovy VPC a FD, vedené z trafostanice VPC v suterénu pod IV. nádvořím.
 • Ve Valdštejnské zahradě došlo k výměně zastaralé šachty a její osazení novou technologií u kašny Venuše.
 • Pro zajištění spolehlivosti serverovny byla vyměněna UPS v přízemí Kolovratského paláce.
 • Provedena byla plánovaná výměna hlásičů EPS v budovách VPA, A1, B, C, FD a VZ.
 • Na žádost Ochranné služby Policie ČR:
  • byl nakoupen přenosný skener pro sledování podvozků automobilů;
  • byly instalovány bezpečnostní prvky do přízemních oken budovy VPA, vedoucích do zahrady, jako doplňková součást stávajícího EZS;
  • byla provedena příprava pro instalaci pancéřového sloupku do vjezdu z Valdštejnského náměstí v roce 2018.
 • V roce 2017 pokračovala Kancelář Senátu v postupné obnově vozového parku. Pro potřeby funkcionářů Senátu byla nakoupena čtyři nová vozidla Škoda Superb.

Kancelář Senátu využívala v roce 2017 celkem 38 služebních vozidel, kterými bylo dohromady najeto za celý rok 1 027 506 km, což v průměru vychází 27 040 km na jedno vozidlo.

Celková spotřeba vozidel, hrazená Kanceláří Senátu za rok 2017, činila 75 192 litrů PHM. Benzínu bylo spotřebováno 67 702 litrů v průměrné ceně 31,08 Kč/litr a 7 490 litrů nafty v průměrné ceně 30,70 Kč/litr. (Předsedové výborů a klubů si pohonné hmoty hradí sami). Žádné z vozidel nepřekračuje stanovenou spotřebu pohonných hmot.

3.3.3 Odbor informačních technologií

Odbor informačních technologií zabezpečuje provoz a rozvoj informačních systémů (systém pro evidenci, správu a zveřejňování senátních dokumentů na Internetu, ekonomický systém, personální a mzdový systém, restaurační systém, spisová a archivní služba, elektronická podatelna, recepční systém, systém pro rezervaci místností a kalendář akcí, stenografická přepisovací pracoviště a další), spravuje a realizuje rozvoj webu Senátu včetně webového vysílání, intranetu a specializovaných webových stránek pro mládež. Též zajišťoval provoz ISVS Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Odbor informačních technologií má na starosti rovněž pravidelnou správu a rozvoj v následujících oblastech: správa serverů, clusterových a virtualizovaných sestav a datových úložišť, správa a aktualizace aktivních síťových prvků, správa počítačů a tiskáren, zajištění centrálního zálohování dat, zajištění bezpečnosti počítačové sítě, zajištění antivirové ochrany počítačové sítě a pracovních stanic, provoz antispamového systému, správa vnitřní infrastruktury a vnější ochranné zóny sítě Senátu, zajištění připojení sítě Senátu k Internetu, zajištění komunikace s ostatními úřady veřejné správy (komunikační infrastruktura veřejné správy, připojení k Centrálnímu místu služeb veřejné správy, příjem telegramů MZV ČR, správa subsystému IS EU Extranet ČR), správa systému utajovaného vládního spojení, zajištění správy a provozu výpočetní techniky v regionálních kancelářích senátorů, zajištění vzdáleného přístupu do vnitřní počítačové sítě Senátu a zajištění vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám.

Odbor informačních technologií zajišťuje dále provoz a preventivní údržbu hlasovacího zařízení včetně úprav nadstavbového softwaru dle potřeb při schůzích Senátu, dále technické zajištění akcí, které probíhají v prostorách Senátu a ve Valdštejnské zahradě (zasedání výborů a komisí, semináře, společenská a pracovní setkání apod.). Při akcích se jedná především o zajištění ozvučení, přípravu promítání prezentací, zajištění tlumočnické techniky a další servis dle potřeb jednotlivých organizátorů. K dalším činnostem odboru patří zabezpečování provozu technických zařízení v areálu Senátu, jako jsou kopírovací stroje, faxy, televizní technika, kamerové systémy, telefony včetně mobilních a nákup spotřebního materiálu. Zajišťuje hlasové služby, provoz telefonní ústředny a centrální rozmnožovny.

V roce 2017 řešil odbor informačních technologií tyto hlavní úkoly:

 • nákup a instalace nových profesionálních kamer v Jednacím sále, včetně úpravy technologie pro následné zpracování a distribuci obrazového signálu,
 • spolupráce s NBÚ na provádění analýzy v oblasti kybernetické bezpečnosti, zahájení implementace bezpečnostních doporučení,
 • pokračování prací na přechodu na operační systém Windows 10 a kancelářský balík MS Office 2016 na stolních i přenosných počítačích včetně přípravy podkladů pro zajištění školení pro uživatele,
 • provedení bezpečnostního auditu vybraných serverů,
 • provedení komplexní údržby hlasovacího zařízení v Jednacím sále,
 • rozvoj SW nadstavby hlasovacího zařízení,
 • pořízení konferenčního ozvučovacího zařízení pro jeden zasedací sál výboru, nákup dataprojektoru, nákup digitálního mixážního pultu a pokračování v celkové modernizaci ozvučení Hlavního sálu,
 • zprovoznění záložního antispamového systému a zpřístupnění e-mailových zpráv v karanténě antispamového systému,
 • zajištění licencí na produkty společnosti Microsoft na další období,
 • provedení obnovy třech středních kopírovacích strojů.
Informace o přístupech na internetové stránky

Přístupy* na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Změna proti roku 2016
1 001 3892 744+ 6,2 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu v české jazykové mutaci

Přístupy* na internetové stránky pro děti a mládež

Celkem za rok Za den Změna proti roku 2016
30 944 85 + 33,6 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu

3.3.4 Odbor gastronomických služeb

Odbor gastronomických služeb se člení na oddělení přípravy jídel a oddělení provozní.

Prioritními úkoly odboru v roce 2017 bylo zabezpečení gastronomických služeb v rámci konání významných konferencí a společenských, protokolárních a pracovních akcí pořádaných představiteli Senátu.

Mezi hlavní činnosti útvaru dále patří:

 • Příjem a evidence objednávek vyplývajících z požadavků zajistit ve stravovacích zařízeních gastronomické služby, které jsou součástí akcí souvisejících s činností Senátu.
 • Zajištění běžného provozu stravovacích zařízení vč. Senátorské jídelny a kantýny.
 • Zajištění veškerého zásobování gastronomických služeb potravinami a nápoji a vést přesné účtování dodaného a spotřebovaného zboží.
 • Zajištění nákupu zařízení nezbytného k provozu odboru gastronomických služeb.
 • Zajištění zásobování pro výbory, komise, kluby a vedoucí pracovníky Kanceláře Senátu požadovaným zbožím ze skladů gastronomického provozu.
 • Zajištění provozu 6 automatů na výrobu teplých nápojů rozmístěných v areálu Senátu včetně doplňování surovin a peněžních operací.

4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ

a) Podání občanů

Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu obdržel v roce 2017 celkem 2 812 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 27 žádostí bylo podáno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Vývoj počtu doručených podání a žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. zachycuje tabulka „Doručená podání 2013–2017“.

Doručená podání 2013 - 2017
Rok 2013 2014 2015 2016 2017
Podání celkem 1 450 1 555 2 196 1 997 2 812
Žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 35 29 29 23 27

Počet doručených podání zaznamenal v roce 2017 oproti roku 2016 nárůst, a to téměř o 41 procent. Elektronicky učiněná podání prostřednictvím e mailové adresy epodatelna@senat.cz nadále jednoznačně převažují nad listinnou formou. Datovou schránku využívají pisatelé výjimečně.

Dotazy, podněty, názory či připomínky občanů týkající se legislativní činnosti Senátu souvisely zejména s těmito předlohami:

 • Senátní tisk č. 28 (11. FO) - návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek (protikuřácký zákon)
 • Senátní tisk č. 79 (11. FO) – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
 • Senátní tisk č. 147 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • Senátní tisk č. 165 (11. FO) – návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
 • Senátní tisk č. 166 (11. FO) - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Mezi nejčastěji pisateli komentovaná témata patřily například možné změny zákona o registru smluv, zákaz kouření v restauracích nebo zákaz kožešinových farem. Velký zájem veřejnosti vyvolala směrnice EU týkající se regulace zbraní, projednávání novely ústavního zákona o bezpečnosti ČR a petice brojící proti zpřísnění podmínek pro legální držení zbraní.

Občané se aktivně zajímali o termíny a programy schůzí pléna Senátu a schůzí senátních výborů a dotazovali se na vybrané senátní tisky. Pozornost věnovali legislativní aktivitě jednotlivých senátorů, jejich účasti na schůzích, ale i činnosti v jejich volebních obvodech. Často také žádali kontakty na senátory.

Dotazy, které se týkaly legislativní činnosti a nebyly směřovány konkrétním adresátům, byly zpracovány odborem vnějších vztahů a služeb a na vědomí postoupeny věcně příslušným orgánům Senátu. Podání adresovaná senátorům jim byla postupována pro informaci nebo k dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným senátorům byla zasílána přímo. V případě požadavku na sdělení veřejně dostupné informace byli žadatelé odkázáni na webové stránky Senátu s konkrétním odkazem na zveřejněnou informaci.

Ve svých podáních se občané zabývali také domácím politickým děním. Zajímali se jak o volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017, tak o nadcházející senátní volby a volbu prezidenta ČR v roce 2018. Reagovali na kroky a prohlášení jednotlivých ústavních a politických činitelů a v souvislosti s tím se zaobírali problematikou respektování Ústavy, ústavních zvyklostí, právního řádu nebo úrovní politické kultury v ČR.

Stranou zájmu nezůstala sociální politika nebo zdravotnictví, pisatelé opakovaně vyjadřovali nespokojenost se systémem vyplácení dávek státní sociální podpory, výší důchodů, dostupností lékařské péče nebo nedostatkem zdravotnického personálu. Kanceláři Senátu byly adresovány rovněž stížnosti na průtahy při soudních jednáních nebo nečinnost policie. Občané se ve svých písemnostech zajímali i o zahraničněpolitické dění, události v Evropské unii i ve světě a problematiku migrace.

Pozornosti občanů se nadále těšily akce pro veřejnost konané v sídle Senátu. Dotazy se týkaly zvláště Dnů otevřených dveří, Kulturního léta v Senátu, Tradičního setkání s občany, koncertů, výstav a možností rezervace komentovaných prohlídek. Veřejnost se zajímala rovněž o otevírací dobu sídla Senátu včetně Valdštejnské zahrady.

Kromě standardní písemné komunikace se občané se svými dotazy obraceli na odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu přímo v Informačním centru, telefonicky nebo prostřednictvím facebookového profilu Senátu.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme souhrnné údaje o žádostech, v nichž pisatelé požadovali informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

Počet evidovaných žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v roce 2017 činil 27, což je o 4 více než v roce předešlém. Ve většině případů odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu žádostem vyhověl a informace poskytl.

K omezení práva žadatelů na informace bylo přistoupeno pouze v jednom případě, a to vydáním rozhodnutí o odmítnutí žádosti, v níž žadatel požadoval osobní údaje, jejichž poskytnutí zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, neukládá.

Odbor vnějších vztahů a služeb obdržel jednu stížnost na neúplné vyřízení žádosti, týkající se poskytnutí podrobného zápisu ze 7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost. Orgán prvního stupně povinného subjektu stížnosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl.

Ve dvou případech byla žádost o poskytnutí informací odložena, požadované informace se totiž nevztahovaly k působnosti Kanceláře Senátu, pročež se na ně dle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nevztahovala ani informační povinnost Kanceláře Senátu.

1. Počet podaných žádostí o informace 27
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona Řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/17 9. 1. 2017
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. učiněných podání fyzickou nebo právnickou osobou asociace Open Royal Academy a vedení řízení s fyzickou či právnickou osobou této asociace. ne 23. 1. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
2/17 17. 1. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o počtu senátorů, kterým byl za období let 2015 a 2016 snížen plat a paušální náhrady dle § 38 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců EP. ne 31. 1. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
3/17 25. 1. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o výši čerpání náhrad a nemocenské senátory v roce 2016. ne 9. 2. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
4/17 31. 1. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací o výši příplatků, které pobírají předsedové a místopředsedové výborů Senátu Parlamentu České republiky. ne 14. 2. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
5/17 1. 2. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí telefonních kontaktů, resp. telefonního čísla či čísel (mobilní i pevná linka) senátorů Parlamentu České republiky, jejichž provoz senátor uplatňuje k proplacení náhrad. ne 15. 2. 2017
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti
6/17 28. 2. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. činnosti Senátu Parlamentu ČR v roce 2017, jmenného přehledu zaměstnanců Kanceláře Senátu, návrhů zákonů v oblasti trestního práva, které byly v roce 2016 schváleny Senátem Parlamentu ČR. ne 14. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
7/17 8. 3. 2017
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se zaměstnanců Kanceláře Senátu a jejich zařazení v organizační struktuře. ne 14. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
8/17 8. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, příp. informace v rozsahu § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. ne 22. 3. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení s doprovodnou informací
9/17 9. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se usnesení ve věci 3 T 65/2016 ze dne 2. 3. 2017. ne 15. 3. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení o odložení žádosti
10/17 10. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kopií všech aktuálně platných smluv a objednávek uzavřených se společnostmi NEWTON Media, a.s., Anopress IT, a.s., a Media Tenor, spol. s r.o. ne 25. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
11/17 14. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, týkající se Závěrečné zprávy Dočasné komise Senátu pro posouzení ústavnosti KSČM, a to v jejím plném znění. ne 21. 3 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení
12/17 14. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se přehledu čerpání náhrad senátory za rok 2016. ne 27. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
13/17 17. 3. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se kopie ústavní stížnosti, kterou podala dne 16. 3. 2017 skupina 20 senátorů vůči zákonu č. 65/2017 Sb., zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. ne 23. 3. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
14/17 21. 4. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se povinnosti senátorů reagovat na dotazy občanů, existence etického kodexu senátorů a práva senátorů interpelovat členy vlády. Druhý bod žádosti se týkal umístění a počtu reproduktorů reprodukujících znělku před hlasováním pléna Senátu. ne 4. 5. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
15/17 18. 5. 2017
Osobní podání prostřednictvím podatelny Kanceláře Senátu
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se vyjmenovaných složek platu žadatelem definované skupiny pracovníků Kanceláře Senátu a informace o vyplaceném odchodném. ne 2. 6. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení s doprovodnou informací
16/17 7. 7. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí stanoviska, zda a jaké zákony byly porušeny ve věci zakoupení vadného zboží prostřednictvím telefonické objednávky od zahraničního dodavatele. ne 14. 7. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení o odložení žádosti
17/17 14. 7. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se poskytnutí zápisu ze 7. schůze Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu z 12. 7. 2017, zahrnující vznesené připomínky k projednávaným bodům programu včetně jejich argumentace a konkrétní jmenovité hlasování. ne 8. 8. 2017
Žadateli bylo zasláno sdělení
21. 7. 2017
Žadatel podal stížnost na neúplné vyřízení žádosti
27. 7. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
18/17 26. 7. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, jakým subjektům, za jaké práce konkrétně a v jaké výši propláceli odborné a administrativní práce v období 1. 1. 2017–30. 6. 2017 vyjmenovaní senátoři. ne 8. 8. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
19/17 28. 7. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se ubytoven Senátu a příspěvků na bydlení. ne 10. 8. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
20/17 2. 8. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost mj. o zaslání senátního tisku č. 107 Zpráva o vývoji Evropské unie, senátního tisku č. K 031/11 Bílá kniha o budoucnosti Evropy, časopisu Senát ad. ne 17. 8. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
21/17 15. 9. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se výkonu mandátu senátorky Parlamentu České republiky JUDr. Elišky Wagnerové, Ph.D. ne 20. 9. 2017
Žadatel byl vyzván k doplnění náležitostí žádosti
27. 9. 2017
Doplnění náležitostí žádosti žadatelem
10. 10. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
22/17 1. 10. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se podmínek chovu pávů korunkatých ve Valdštejnské zahradě. ne 13. 10. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
23/17 4. 10. 2017
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace, zda byl u příležitosti Setkání se starosty ČR, kteří ve svém úřadu působí nepřetržitě 20 a více let, oceněn bývalý starosta obce Chudenín pan XXXX. ne 18. 10. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
24/17 4. 10. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, jakým subjektům, za jaké práce konkrétně a v jaké výši propláceli odborné a administrativní práce v období 1. 10. 2016 – 30. 9. 2017 vyjmenovaní senátoři. ne 18. 10. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
25/17 28. 10. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se vyplácení náhrad na provoz kanceláře senátora Ladislava Kose. ne 8. 11. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
26/17 23. 11. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí přehledu čerpání náhrad a jmen asistentů senátorky Renaty Chmelové za dobu trvání jejího mandátu. ne 7. 12. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta
27/17 17. 12. 2017
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí jmen senátorů, kteří svými podpisy podpořili vybrané kandidáty na prezidenta. ne 20. 12. 2017
Žadateli byla informace poskytnuta

5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

Rok 2017 byl z hlediska spolupráce Senátu s médii poměrně stabilním obdobím, kdy převažovala standardní agenda a ve zpravodajství českých agentur, televizních a rozhlasových stanic a tištěných i elektronických médií se objevovaly zejména zprávy o legislativě a také rozhovory s jednotlivými senátorkami a senátory.

Na půdě Senátu se v průběhu roku 2017 konalo 51 tiskových briefingů a konferencí, jejichž záznamy lze dohledat na webových stránkách Senátu. Tyto briefingy pořádaly senátorské kluby, senátní výbory nebo členové vedení Senátu. Více než dvě třetiny z nich se konaly v průběhu plenárních schůzí. V rámci nich se uskutečnily vždy minimálně 4 tiskové briefingy senátorských klubů, což znamená značný nárůst, když v předchozích letech sdělovaly médiím svá stanoviska nanejvýš dva největší kluby. Další desítky tiskových briefingů pořádali jednotliví senátoři, přičemž jejich organizace v sídle Senátu byla v režii aparátu pořádajících senátorů.

V kalendářním roce 2017 bylo do médií rozesláno 91 tiskových zpráv a oznámení. Distribuční seznam čítá 180 e-mailových adres redakcí a vybraných novinářů, se kterými Senát spolupracuje. Na tyto adresy se každý pátek rovněž rozesílá stručný výběr plánovaných akcí v Senátu na následující týden, což je osvědčený nástroj usnadňující novinářům a redakcím plánovat zpravodajství o těchto událostech. Další desítky tiskových zpráv, pozvánek a vyjádření byly poskytnuty individuálně pouze vybraným redakcím, např. odborně zaměřeným.

Důležitou součástí mediální komunikace jsou nadále setkání senátorů a funkcionářů Senátu s novináři, konkrétně například tradiční novoroční setkání se zástupci sdělovacích prostředků a občasné snídaně předsedy Senátu s vybranými zástupci redakcí.

Tiskové briefingy v Senátu se nejčastěji týkaly projednávané legislativy, veřejných slyšení, petic, konferencí, seminářů nebo oficiálních přijetí konaných na půdě Senátu. Přibližně desítka tiskových briefingů byla zorganizována k oznámení podání skupin senátorů k Ústavnímu soudu. Rovněž je třeba zmínit, že se představitelé Senátu pravidelně účastní dalších akcí celospolečenského významu, ať už odborných diskusí, konferencí nebo zahraničních cest. I v takovém případě se často média obracejí na aparát Kanceláře Senátu, který spolupráci s médii (včetně zahraničních nebo regionálních médií) zajišťuje i mimo pražské sídlo Senátu.

Největší část novinářů se stálou akreditací do Senátu tvoří zástupci veřejnoprávních médií, tedy České tiskové kanceláře, České televize a Českého rozhlasu. Právě veřejnoprávní média soustředí většinu své pozornosti na legislativní činnost Senátu, spolupráce s nimi je tak základním pilířem mediální komunikace horní komory Parlamentu ČR, a to i proto, že od těchto sdělovacích prostředků přebírají informace další média.

Pro všechny novináře Kancelář Senátu neustále zlepšuje informační servis i technické podmínky usnadňující co nejobsáhlejší zpravodajství. Nejen v průběhu plenárních schůzí a dalších jednání mají média k dispozici ve většině prostor sídla Senátu připojení k wi-fi a také servis pracovníků Kanceláře Senátu (tiskové tajemnice nebo pracovníků odboru vnějších vztahů a služeb). S ohledem na vzrůstající využití audiovizuálního obsahu je postupně zaváděno vybavení umožňující online přenos některých akcí a jednání v sídle Senátu na internetu, a to nejen těch, které se konají v Jednacím a Hlavním sále Valdštejnského paláce. Vzhledem k tomu, že novináři také čím dál více jako zdroj informací využívají sociální sítě, byl v roce 2017 pro zintenzivnění komunikace s veřejností a médii zřízen oficiální účet Senátu na Twitteru. Ten doplnil komunikační kanál Senátu na Facebooku.

Požadavky a dotazy novinářů zodpovídala tisková tajemnice ve spolupráci s oddělením vztahů s veřejností. Šlo zejména o tyto oblasti:

 • průběh legislativního procesu, zákony a pozměňovací návrhy, práce výborů, klubů a pléna Senátu,
 • názory a komentáře jednotlivých senátorů k připravovaným zákonům nebo dalším veřejně diskutovaným tématům,
 • informace o odborných diskusích a dalších akcích pořádaných v Senátu,
 • stanoviska předsedy Senátu, program předsedy Senátu,
 • statistiky a souhrnné přehledy o činnosti Senátu,
 • akce pro veřejnost, sídlo Senátu,
 • zahraniční cesty senátorů, činnost a odměňování jednotlivých senátorů, rozpočet Kanceláře Senátu, apod.

V závěru roku pak byla v médiích zaznamenána pozitivní zpráva, podle které výsledky průzkumu veřejného mínění přinesly rekordně příznivé hodnocení Senátu ze strany veřejnosti. Důvěra v Senát dle průzkumu CVVM dosáhla v prosinci roku 2017 rekordní hodnoty 35 %, když např. v roce 2012 činila důvěra v Senát dle CVVM pouze 21 %.

Za zmínku také stojí značná část mediálních výstupů o individuálních aktivitách senátorů. Skupiny senátorů podaly v roce 2017 téměř dvě desítky podání k Ústavnímu soudu, počet ústavních stížností tak byl v tomto roce ve srovnání s minulými lety enormní. Někteří senátoři také podpořili svými podpisy vybrané kandidáty na prezidenta republiky. K těmto záležitostem je však třeba podotknout, stejně jako bývá sdělováno médiím, že co se týče individuálních aktivit senátorů, Kancelář Senátu k nim bližší informace nepodává a dotazující novináři se musí obracet na jednotlivé senátory.


6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2017: 194 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2017: 191 osob

Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2017: 13 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2016: 17 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské x rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci apod.

V roce 2017 obdržela Kancelář Senátu 9 děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce zaměstnanců.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2017

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let46105,23
31 – 40 let10233317,28
41 – 50 let22426433,51
51 – 60 let21355629,32
61 let a více16122814,66
CELKEM73118191100,00
%38,2261,78100,00x

Průměrný věk zaměstnanců Kanceláře Senátu v roce 2017 byl 48,48 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2017

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1231,57
Vyučení14132714,14
ÚSO x ÚSV s maturitou23477036,65
Vyšší odborné1231,57
Vysokoškolské34548846,07
CELKEM73118191100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2017

Doba trvání Počet %
do 5 let5528,80
do 10 let2714,13
do 15 let3015,71
do 20 let4322,51
do 25 let3618,85
CELKEM191100,00

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením plnila v roce 2017 Kancelář Senátu dvěma způsoby:

 • zaměstnávala 4 osoby se zdravotním postižením (3 osoby 1. stupně a 1 osobu 2. stupně),
 • od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením odebírala celoročně výrobky a služby (v celkové výši 2 859 874,40 Kč bez DPH).

Celkově tak Kancelář Senátu splnila povinný podíl více než dvakrát.


7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob Cena v Kč
Rozdílové školení Windows 8 a MS Office 2010 40 47 895,-
Stolování s Ladislavem Špačkem 7 31 500,-
Školení první pomoci II 135 40 500,-
Veřejné zakázky malého rozsahu v „NEN“ 7 35 489,-
Celkové náklady v Kč 135 384,-

Jazyková výuka

Anglický jazyk Rok 2017
Jazykový subjektChannel Crossings
Počet osob28
Náklady v Kč221 670,-

Participace účastníků dle Souboru interní legislativy Kanceláře Senátu - 14 750,- Kč

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2017

Typ vzdělávání Cena v Kč
Školení jednotlivých pracovišť 389 205,38
Vybrané skupiny zaměstnanců 155 384,00
Konference 31 707,00
Jazyková výuka
(po odečtení participace účastníků)
206 920,00
Celkem v Kč 783 216,38

8. EKONOMICKÉ ÚDAJE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele příjmů a výdajů na rok 2017 pro kapitolu 303 Senát Parlamentu byly stanoveny zákonem č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017 takto:

Příjmy celkem2 500,00 tis. Kč
Výdaje celkem556 147,46 tis. Kč
v tom:běžné výdaje530 287,46 tis. Kč
kapitálové výdaje25 860,00 tis. Kč

V roce 2017 provedla Kancelář Senátu celkem 16 rozpočtových opatření, z toho 13 vnitřních rozpočtových opatření, která se týkala přesunů mezi položkami rozpočtu, 2 opatření na čerpání prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let a 1 rozpočtové opatření se souhlasem Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rozpočtový výbor PSP ČR svým usnesením č. 658/2017 vyslovil souhlas s navýšením výdajů kapitoly celkem o částku 2 021,17 tis. Kč na platy zaměstnanců za listopad-prosinec 2017 včetně příslušenství. Prostředky byly navýšeny na vrub kapitoly 396-Státní dluh a byly v plné výši vyčerpány.

Rozpočet celkových výdajů po změnách kapitoly 303 Senát Parlamentu byl pro rok 2017 upraven na částku 558 168,63 tis. Kč. Do rozpočtu byly také zapojeny prostředky z nároků nespotřebovaných výdajů v celkové výši 10 349,10 tis. Kč a konečný rozpočet tak činil 568 517,73 tis. Kč.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Přehled o celkových příjmech

Rozpočet nedaňových příjmů po změnách2 500 tis. Kč
Dosažené nedaňové příjmy3 898,97 tis. Kč
Dosažené celkové příjmy4 009,18 tis. Kč

Celkové příjmy za rok 2017 byly dosaženy ve výši 4 009,18 tis. Kč, což představuje 160,37 % rozpočtované částky. Rozpočtované nedaňové příjmy ve výši 2 500 tis. Kč byly naplněny v částce 3 898,97 tis. Kč, což představuje 155,96 %. Příjmy plynoucí kapitole jsou především z gastronomické činnosti a za úhrady služeb souvisejících s užíváním prostor v objektech Senátu. Tyto příjmy jsou zcela závislé na charakteru a počtu protokolárních, pracovních, odborných, kulturních a společenských akcí uskutečněných v daném roce v prostorách Senátu. V nedaňových příjmech jsou zahrnuty příjmy z vlastní činnosti ve výši 2 904,89 tis. Kč, příjmy z pronájmů pozemku a majetku ve výši 924,85 tis. Kč a ostatní nahodilé příjmy ve výši 69,24 tis. Kč. Z depozitního účtu byla převedena do příjmů částka 110,21 tis. Kč týkající se roku 2016.

V meziročním srovnání dosáhla kapitola 303 Senát Parlamentu v hodnoceném roce 2017 nižší příjmy o 737,97 tis. Kč oproti roku 2016, kdy příjmy dosáhly výše 4 747,15 tis. Kč.

Výdaje

Přehled čerpání běžných výdajů

Rozpočet po změnách532 308,63 tis. Kč
Prostředky NNV5 422,30 tis. Kč
Konečný rozpočet537 730,93 tis. Kč
Čerpání běžných výdajů celkem517 313,41 tis. Kč
- z rozpočtu511 891,11 tis. Kč - NNV(nároky nespotřeb. výdajů)5 422,30 tis. Kč

Schválený rozpočet celkových výdajů na rok 2017 byl stanoven pro kapitolu 303 Senát Parlamentu ve výši 556 147,46 tis. Kč, z toho činily běžné výdaje 530 287,46 tis. Kč a kapitálové výdaje 25 860 tis. Kč. Rozpočet výdajů byl navýšen o částku 2 021,17 tis. Kč přesunem z kapitoly 396-Státní dluh na navýšení platů zaměstnanců vč. příslušenství za listopad a prosinec 2017. Rozpočet výdajů po změnách tak činil 558 168,63 tis. Kč a navýšení se týkalo pouze běžných výdajů. V souladu s § 47 odst. 5 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech organizace použila prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů minulých let a podle § 25 odst. 1 písm. b) rozpočtových pravidel byla oprávněna k překročení ukazatelů výdajů o tuto částku. Do rozpočtu byly v běžných výdajích zapojeny prostředky ve výši 5 422,30 tis. Kč a v kapitálových výdajích 4 926,80 tis. Kč. Konečný rozpočet kapitoly v roce 2017 činil 568 517,73 tis. Kč.

Skutečné čerpání výdajů ve výši 532 293,12 tis. Kč představuje 95,36 % rozpočtu po změnách a 93,63 % konečného rozpočtu.

O finanční prostředky ve výši 36 224,61 tis. Kč, které zůstaly v roce 2017 z rozpočtu nedočerpané, bude navýšen zůstatek nároků z nespotřebovaných výdajů předchozích let.

V meziročním srovnání byly skutečné celkové výdaje v roce 2017 vyšší o částku 10 094,17 tis. Kč.

Schválený rozpočet běžných výdajů byl stanoven částkou 530 287,46 tis. Kč. Po provedení rozpočtového opatření na navýšení platů zaměstnanců za listopad a prosince 2017 včetně příslušenství ve výši 2 021,17 tis. Kč činil rozpočet po změnách 532 308,63 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 5 422,30 tis. Kč a konečný rozpočet běžných výdajů tak činil 537 730,93 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 517 313,41 tis. Kč představuje 97,18 % rozpočtu po změnách a 96,20 % konečného rozpočtu. Z prostředků rozpočtu roku 2017 byly vyčerpány výdaje ve výši 511 891,11 tis. Kč a částka 5 422,30 tis. Kč z prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů byla použita na úhradu doplatku odchodného senátorům, kterým skončil mandát v roce 2016.

Z rozpočtu po změnách roku 2017 zůstala na běžných výdajích nevyčerpána částka ve výši 20 417,52 tis. Kč. Z toho činí běžné profilující výdaje (platy a ostatní platby za provedenou práci) částku 705,72 tis. Kč a neprofilující běžné výdaje 19 711,80 tis. Kč. O tuto částku bude navýšen zůstatek nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, který byl k 31. 12. 2017 ve výši 30 702,40 tis. Kč, a neprofilujících výdajů, který byl ke dni 31. 12. 2017 ve výši 92 541,39 tis. Kč.

V meziročním srovnání došlo k navýšení čerpání celkových běžných výdajů v hodnoceném roce 2017 o částku 5 306,65 tis. Kč. Z toho u mzdových výdajů došlo k navýšení o 20 074,66 tis. Kč (v tom 5 422,30 tis. Kč nároky z nespotřebovaných výdajů), u ostatních běžných výdajů bylo celkové čerpání nižší o 15 305,72 tis. Kč (v roce 2016 byly použity nároky z nespotřebovaných výdajů ve výši 22 mil. Kč na opravy).

Čerpání běžných výdajů dle položek

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2017 Nároky nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2017 Skutečnost 2017 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpočtu
501 - Platy zaměstnanců100 563,180,00100 563,18100 552,0699,9999,99
502 - Ostat. osobní výdaje88 558,325 422,3093 980,6293 286,02105,3499,26
503 - Povinné pojistné64 301,310,0064 301,3163 253,1798,3798,37
504 - Odměny za užití dušev. vlast.410,000,00410,00380,6492,8492,84
513 - Nákup materiálu11 565,000,0011 565,0010 502,4190,8190,81
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje464,550,00464,55458,6198,7298,72
515 - Nákup vody, paliv, energie15 430,000,0015 430,0012 384,5580,2680,26
516 - Nákup služeb119 094,290,00119 094,29111 723,4993,8193,81
517 - Ostatní nákupy41 941,710,0041 941,7139 883,2695,0995,09
518 - Poskytnuté zálohy5,000,005,000,173,483,48
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.84 544,000,0084 544,0079 795,8494,3894,38
534 - Převody vlast. fondům2 011,260,002 011,262 011,26100,00100,00
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 870,000,001 870,001 833,7598,0398,03
542 - Náhrady placené obyvatelstvu250,000,00250,00218,2687,3187,31
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.1 300,000,001 300,001 030,4179,2679,26
Běžné výdaje celkem532 308,635 422,30537 730,93517 313,4197,1896,20

Schválený rozpočet kapitálových výdajů ve výši 25 860 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením navýšen o prostředky nároků z nespotřebovaných výdajů ve výši 4 926,80 tis. Kč na dofinancování investičních akcí z předchozího roku. Konečný rozpočet kapitálových výdajů tak činil 30 786,80 tis. Kč a byl čerpán ve výši 14 979,71 tis. Kč. Skutečné čerpání představuje 57,93 % rozpočtu po změnách a 48,66 % konečného rozpočtu. V souvislosti s neukončenými zadávacími řízeními (zejména akce &bdqou;Digitální kamerový systém CCTV“) nebyly čerpány prostředky kapitálových výdajů ve výši 15 807,09 tis. Kč. O tyto prostředky bude navýšen zůstatek nároků z nespotřebovaných profilujících výdajů, který byl k 31. 12. 2017 ve výši 34 190,81 tis. Kč. Nedokončené plánované akce byly přesunuty na rok 2018.

Meziročně bylo čerpání kapitálových výdajů v hodnoceném roce 2017 vyšší o částku 4 787,52 tis. Kč oproti roku 2016, kdy bylo čerpání ve výši 10 192,19 tis. Kč.

Přehled čerpání kapitálových výdajů - program 003010

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2017 Nároky nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2017 Skutečnost 2017 % plnění k rozpočtu po změnách % plnění ke konečnému rozpočtu
611 - Pořízení dlouhodob. nehmot. majetku1 400,000,001 400,00794,3256,7456,74
612 - Pořízení dlouhodob. hmot. majetku24 460,004 926,8029 386,8014 185,4057,9948,27
Kapitálové výdaje celkem25 860,004 926,8030 786,8014 979,7257,9348,66

c) Závěr

Organizace byla oprávněná podle zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla ve znění pozdějších předpisů, překročit závazné ukazatele o použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů.

Lze konstatovat, že závazné ukazatele příjmů a výdajů, stanovené pro kapitolu 303 Senát Parlamentu na rok 2017, byly dodrženy.

Ukazatel
(v tis. Kč)
Schválený rozpočet 2017 Rozpočet po změnách 2017 Nároky z nespotřebovaných výdajů Konečný rozpočet 2017 Skutečnost 2017 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp.
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem2 500,002 500,000,002 500,004 009,18160,37160,37
   Nedaňové příjmy2 500,002 500,000,002 500,003 898,97155,96155,96
Výdaje celkem556 147,46558 168,6310 349,10568 517,73532 293,1295,3693,63
   Běžné výdaje530 287,46532 308,635 422,30537 730,93517 313,4197,1896,20
   Kapitálové výdaje25 860,0025 860,004 926,8030 786,8014 979,7157,9348,66
čerpání z rozpočtu521 944,02
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů10 349,10
Nespotřebované výdaje v roce 201736 224,61

9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2018

Hlavní úkoly Kanceláře Senátu v roce 2018 jsou následující:

1. Servis pro orgány Senátu Parlamentu ČR a senátory

 1. poskytování odborného, organizačního a technického zázemí pro Senát, jeho představitele a orgány, senátorské kluby i jednotlivé senátory,
 2. příprava a organizační zajištění všech schůzí Senátu Parlamentu ČR,
 3. zabezpečit všechny úkoly související s volbami do jedné třetiny Senátu,
 4. pokračovat v elektronizaci dokumentů, podílet se na přípravách projektů e-Legislativa a e-Sbírka,
 5. kvalitně zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a tuzemské i zahraniční cesty představitelů Senátu.

2. Vztahy s veřejností

 1. informovat veřejnost o činnosti a kompetencích Senátu, a to mj. prostřednictvím časopisu Senát, informačních materiálů o Senátu a komentovaných prohlídek sídla Senátu pro veřejnost,
 2. plnit úkoly vyplývající pro Kancelář Senátu ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
 3. zajistit organizaci a realizaci akcí pro veřejnost konaných v sídle Senátu, mj.:
  • Tradiční setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě
  • Kulturní léto v Senátu
  • výstavy ve Výstavní síni Senátu, Mytologické chodbě a ve Valdštejnské zahradě
  • Dny otevřených dveří Senátu 8. 5. a 28. 10. 2018
  • Den dětí v Senátu
  • Hradozámecká noc v sídle Senátu
 4. realizovat připomínkové akce, vztahující se k významným výročím v roce 2018, mj.:
  • 100. výročí vzniku samostatného československého státu
  • 80. výročí mnichovské dohody
  • 50. výročí pražského jara

3. Technické záležitosti

 1. pokračování procesu digitalizace kamerového systému areálu sídla Senátu,
 2. systematická údržba a péče o objekty sídla Senátu a Valdštejnskou zahradu.

4. Informační technologie

 1. vybavení nově zvolených senátorů výpočetní technikou,
 2. pořízení nového databázového a poštovního serveru a zajištění migrace dat a služeb,
 3. pokračování v implementaci bezpečnostních doporučení NBÚ,
 4. realizace responzivního designu webu Senátu,
 5. přípravné práce na zajištění úpravy systému pro evidenci a zveřejňování senátních dokumentů v souvislosti s projektem e-Sbírka a e-Legislativa,
 6. přípravné práce na zajištění obměny hlasovacího zařízení v Jednacím sále Senátu,
 7. příprava informačních systémů na účinnost nařízení GDPR.

5. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2018,
 2. sestavit rozpočet Kanceláře Senátu na rok 2019.

6. Personální záležitosti

 1. zajištění plynulého chodu samostatného oddělení personálního, flexibilně a proaktivně reagujícího na potřeby senátorek a senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 2. správa kompletní personální agendy,
 3. koordinace procesu vystavování diplomatických a služebních pasů,
 4. výroba a následná distribuce vstupních průkazů pro všechny oprávněné skupiny,
 5. v souladu s plánem vzdělávání koordinace a následná realizace vzdělávacích aktivit zaměstnanců Kanceláře Senátu (jazyková výuka, školení ad hoc, hromadná školení, atd.).

7. Další

 1. dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek,
 2. zakázky zadávat a realizovat maximálně transparentně a v souladu s právními předpisy.

PŘÍLOHA

Organizační struktura Kanceláře Senátu