Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2014

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2014
 3. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ
 5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 8. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2015

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. ID datové schránky: 44iaeqj
 5. telefon: ústředna + 420 257 071 111, Informační centrum + 420 257 075 707
 6. fax: + 420 257 075 700
 7. e-mail:
 8. webová adresa: www.senat.cz

2. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2014

Kancelář Senátu se po celý rok 2014 věnovala plnění odborných, organizačních a technických úkolů, spojených se zabezpečením činnosti Senátu Parlamentu ČR, jeho orgánů, představitelů a senátorů tak, jak jí to ukládá zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

Kancelář Senátu splnila veškeré povinnosti spojené se vznikem mandátu senátorů vzešlých z doplňovacích voleb, které se konaly v lednu roku 2014 ve volebním obvodě č. 80 – Zlín a v září ve volebním obvodě č. 22 – Praha 10. Kvalitní zázemí pak připravila také pro dalších 27 nových senátorek a senátorů, kteří zvítězili ve volebním klání v říjnu. Bez jakýchkoli obtíží bylo završeno 9. a následně zahájeno již 10. funkční období Senátu.

V roce 2014 zabezpečila Kancelář Senátu celkem 13 schůzí Senátu Parlamentu ČR, na kterých senátoři přijali 314 usnesení. Útvary organizace připravily konkrétně 182 senátních tisků, 73 evropských tisků a 534 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům. Za účelem zkvalitnění přijímané legislativy bylo posouzeno 311 novelizací zákonů, 9 nových zákonných úprav, 2 návrhy ústavních zákonů a 23 senátních iniciativ.

Představitelé Senátu byli v uplynulém roce velmi aktivní na poli společenského dění a zahraniční politiky, pročež Kancelář Senátu věnovala značné úsilí zajištění bezproblémového průběhu protokolárních akcí, návštěv a zahraničních cest. Celkem tak bylo realizováno 353 protokolárních akcí a 57 přijetí zahraničních návštěv v sídle horní komory Parlamentu. Do zahraničí podnikli senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu 99 cest.

Senát Parlamentu ČR se intenzivně věnoval prohlubování spolupráce s odbornou veřejností. Za tím účelem připravila Kancelář Senátu celkem 211 akcí, mezi nimiž bylo například 41 konferencí, 36 seminářů a 10 veřejných slyšení.

Zkrátka nepřišla ani široká veřejnost, pro niž zorganizovala organizace přes čtyři desítky výstav, hudební vystoupení v rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě, setkání se senátorkami a senátory spojené s koncertem nebo dny otevřených dveří. S historií i současným využitím Valdštejnského paláce se díky komentovaným prohlídkám pro organizované skupiny seznámilo takřka 15 tisíc lidí. Sídlo horní komory Parlamentu navštívilo v roce 2014 celkem 156 tisíc občanů.

Komunikace s veřejností probíhala také písemně. Kancelář Senátu obdržela 1 585 podání občanů, z čehož 29 žádostí bylo vyřízeno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Pro média bylo uspořádáno na 50 tiskových konferencí. Kromě nich byli novináři pozváni předsedou Senátu na tradiční novoroční setkání se senátorkami a senátory a na pracovní snídaně, v rámci nichž byla diskutována aktuální témata z oblasti politiky, hospodářství i mezinárodních vztahů.

Svědomitě pečovala Kancelář Senátu o sídlo Senátu, tedy Valdštejnský, Kolovratský a Malý Fürstenberský palác a Valdštejnskou zahradu. Provedeny byly například opravy a nátěry ohradní zdi Valdštejnské zahrady ze strany Letenské ulice a spodní části fasády Kolovratského paláce. Celkové revitalizace se dočkala výzdoba kaple sv. Václava. Rozsáhlá konzervační oprava byla realizována na krápníkové stěně a u vnějších ploch voliéry ve Valdštejnské zahradě.

V oblasti informačních a komunikačních technologií byla mimo jiné dokončena migrace pracovních stanic na operační systém MS Windows 7 a kancelářský balík MS Office 2010. Byla realizována první fáze Znalostního systému Senátu, zajišťující komfortnější vyhledávání v senátních dokumentech. Dále se podařilo zajistit změnu softwaru pro správu hlasovacího zařízení a řízení schůzí Senátu v Jednacím sále. Při plánované obměně páteřních segmentů lokální počítačové sítě došlo ke zvýšení přenosové rychlosti lokální sítě až na 10 Gbit/s.

Hospodaření Kanceláře Senátu v roce 2014 skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu byly dodrženy.

3. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

3.1 Útvary Sekce vedoucího Kanceláře Senátu

Do Sekce vedoucího Kanceláře Senátu náleží Odbor legislativní, Samostatné oddělení personální, Samostatné oddělení právní, Samostatné oddělení protokolu a Referát interního auditu.

3.1.1 Odbor legislativní

V roce 2014 vykonával odbor svou působnost v personálním složení: ředitel (od 1. 7. 2014), pracovnice sekretariátu a legislativci odboru, a to v omezeném počtu 16 zaměstnanců.

I v loňském roce plnil odbor úkoly, které náleží Kanceláři Senátu zejména v souvislosti se zabezpečením zákonodárné činnosti Senátu. K tomu zajišťoval pro potřeby senátorů konzultační službu legislativní povahy ve věcech příslušejících Senátu k projednání. Dělo se tak především formou písemných informací k návrhům zákonů a k mezinárodním smlouvám, které se po ratifikaci prezidentem republiky a vyhlášení ve Sbírce mezinárodních smluv stávají součástí českého právního řádu.

Smyslem informací bylo přiblížit obsah postoupeného dokumentu a upozornit na případné věcně právní i legislativní nedostatky, shrnout dosavadní legislativní proces a přinést náměty na odstranění vytýkaných nesrovnalostí. V roce 2014 odbor vypracoval informace k 96 návrhům zákonů a 47 mezinárodním smlouvám.

Cílem odboru bylo podávání informací v co nejvyšší kvalitě a v termínu, aby byly využitelné již při přípravě senátorů na projednání v orgánech Senátu. Legislativci odboru se zúčastňovali schůzí orgánů Senátu a pléna, zejména těch, v jejichž rámci probíhalo projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, byli nápomocni při přípravě pozměňovacích návrhů a konečného znění usnesení Senátu i jeho orgánů.

V roce 2014 se v České republice uskutečnily troje řádné volby. V květnu do Evropského parlamentu, v říjnu pak do zastupitelstev obcí a také do třetiny Senátu. Následně po volbách legislativní odbor poskytl řadu konzultací a stanovisek souvisejících s první schůzí, čímž se podílel na zdárném průběhu ustavení Senátu v 10. funkčním období. Na konci roku 2014 v důsledku hektické činnosti dolní komory absolvoval Senát nebývalý počet schůzí (jen v prosinci 3), v nichž projednal množství složitých a celospolečensky sledovaných návrhů zákonů. Za všechny jmenujme návrh zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich odměňování, návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo novely daňových zákonů. V řadě případů Senát pracoval ve zrychleném tempu, kdy - s ohledem na nutnost projednat předlohy velmi rychle - nevyužil již tak krátkou třicetidenní lhůtu, kterou mu Ústava poskytuje. Těmto nadstandardně náročným podmínkám byl vystaven i Odbor legislativní.

Vše uvedené přispělo k tomu, že v roce 2014 posoudil odbor 311 novelizací zákonů a 9 zcela nových zákonných úprav, 2 návrhy ústavních zákonů a 23 senátních iniciativ (velkou pozornost vzbudil zejména návrh zákona o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě nebo o Národním parku Šumava). Vedle toho odbor zpracoval pro předsedu Senátu 19 návrhů vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech návrhů na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení.

Nad rámec shora uvedeného, poskytl nebo písemně vypracoval Odbor legislativní nespočet individuálních konzultací a stanovisek pro funkcionáře Senátu či jednotlivé senátory. Za zmínku rovněž stojí významný podíl senátní legislativy na řešení otázek souvisejících s chodem Senátu jak uvnitř, tak i ve vztahu k ostatním ústavním institucím.

3.1.2 Samostatné oddělení personální

Agendu Samostatného oddělení personálního zajišťují tři zaměstnanci včetně vedoucí.

Pracovněprávní oblast, kterou se oddělení zabývá, zahrnuje zejména:

 • agendu související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • personální agendu senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • profesní a osobní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a kurzů

Celkový počet zaměstnanců Kanceláře Senátu k poslednímu dni roku 2014 činil 187 osob, což je o čtyři méně než na počátku téhož roku. Průměrný věk zaměstnanců Kanceláře Senátu se blížil 49 letům.

V roce 2014 byly v Kanceláři Senátu zaměstnány 2 osoby se zdravotním postižením 1. stupně a 1 osoba se zdravotním postižením 2. stupně. Celoročně byly odebírány výrobky a služby od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením.

Z rozpočtu Kanceláře Senátu bylo vynaloženo takřka 550 000 Kč na školení a další vzdělávání zaměstnanců.

Kancelář Senátu obdržela devět děkovných dopisů oceňujících kvalitně odváděnou práci a vstřícnost zaměstnanců.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy v tabulkách v oddílech 6 a 7.

3.1.3 Samostatné oddělení protokolu

Samostatné oddělení protokolu má celkem 7 zaměstnanců včetně vedoucí.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu Parlamentu ČR a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
 • zajišťuje účast předsedy Senátu a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s Odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo Samostatné oddělení protokolu 353 protokolárních akcí v období leden až prosinec 2014 (viz tabulka Souhrnný přehled protokolárních akcí).

Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR přijeli na oficiální návštěvu ČR v roce 2014 předseda Parlamentu Černé Hory a předseda Parlamentního shromáždění OBSE J.E. pan Ranko Krivokapić (3. - 5. 3. 2014) a předsedkyně Spolkové rady Rakouské republiky J.E. paní Ana Blatnik (8. - 9. 12. 2014).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu, například prezidenta Arménské republiky J.E. pana Serže Sargsjana (30. 1. 2014), člena Senátu Parlamentu Konžské demokratické republiky pana Raymonda Ramazaniho Bayi (6. 2. 2014), člena Evropské komise pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění pana Lászla Andora (21. 3. 2014), místopředsedy Národního shromáždění Korejské republiky pana Byung-suk Leeho (8. 4. 2014), předsedy Senátu Parlamentu Italské republiky J.E. pana Pietra Grassa (10. 4. 2014), předsedy Evropského parlamentu J.E. pana Martina Schulze (11. 4. 2014), vysoké představitelky OSN pro otázky odzbrojování paní Angely Kane (15. 5. 2014), prezidenta Slovenské republiky J.E. pana Ivana Gašparoviče (27. 5. 2014), předsedy Evropského židovského kongresu pana Vječeslava Moše Kantora (13. 6. 2014), předsedy Stálého výboru pro zahraniční vztahy Národního shromáždění Arménské republiky pana Artaka Zakaryana (18. 6. 2014), předsedy Výboru pro zahraniční věci Senátu Parlamentu Pákistánské islámské republiky pana Hadži Mohammada Adíla (27. 6. 2014), prezidenta Slovenské republiky J.E. pana Andreje Kisky (9. 7. 2014), předsedkyně Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní Anny Brasseur (27. 8. 2014), předsedy Knessetu Stázu Izrael J.E. pana Juli-Joela Edelsteina (9. 9. 2014), místopředsedkyně Národní rady Slovenské republiky paní Renáty Zmajkovičové (12. 9. 2014), místopředsedy Národního shromáždění Vietnamské socialistické republiky pana Huynha Ngoce Sona (17. 9. 2014), místopředsedy Národního shromáždění Arménské republiky pana Eduarda Šarmazanova (26. 9. 2014), místopředsedy Národního shromáždění Státu Kuvajt pana Mubaraka Alkhurainej (26. 9. 2014), předsedy Sněmovny poradců Marockého království J.E. pana Mohameda Šejcha Biadilláha (1. 10. 2014), předsedkyně Národního shromáždění Srbské republiky J.E. paní Maji Gojković (8. 10. 2014), předsedy Výboru pro vzdělání, vědu a kulturu Parlamentu Gruzie pana Ivana Kiguradzeho (22. 10. 2014).

Předseda Senátu se účastnil těchto mezinárodních konferencí: Konference předsedů parlamentů zemí V4 (27. - 28. 2. 2014), Konference předsedů parlamentů zemí EU (6. 8. 4. 2014) a Evropské konference předsedů parlamentů (11. - 12. 9. 2014).

Předseda Senátu pořádal významné tuzemské pracovní a společenské akce: novoroční setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem (9. 1. 2014) a zástupci sdělovacích prostředků (15. 1. 2014), XXII. ročník dějepisné soutěže studentů gymnázií (16. 1. 2014), setkání s představiteli Českého olympijského výboru a dobrovolníky ze Soči 2014 (26. 3. 2014), setkání senátorek a senátorů s ekonomickými diplomaty a řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a CzechInvest (24. 6. 2014), setkání s vedoucími zastupitelských úřadů ČR v zahraničí (26. 8. 2014), setkání senátorek a senátorů s občany (14. 9. 2014), slavnostní předání stříbrných pamětních medailí v předvečer Dne české státnosti (26. 9. 2014), slavnostní shromáždění k 25. výročí sametové revoluce (14. 11. 2014), slavnostní zasedání u příležitosti 18. výročí Ustavující schůze Senátu Parlamentu České republiky (17. 12. 2014).

Předseda a místopředsedové Senátu pořádali nebo se účastnili i dalších pracovních a společenských setkání, například veletrhu Regiontour 2014 (16. 1. 2014), zahájení zimních Olympijských her v olympijském parku (6. 2. 2014), soutěže Missis 2014 (22. 2. 2014), 100. výročí otevření Českobudějovické nemocnice (3. 3. 2014), setkání se sportovci ze zimních Olympijských her v Soči 2014 (26. 3. 2014), vyhlášení soutěže Žena regionu 2013 (27. 3. 2014), soutěže Zlatý Ámos 2013 (28. 3. 2014), Ceny Thálie (29. 3. 2014), Společenského setkání hasičských záchranných sborů ČR (11. 4. 2014), akce Víno a Delikatesy 2014 (23. 4. 2014), akce Manažer roku 2013 (24. 4. 2014), galavečera českého volejbalu (7. 5. 2014), setkání sportovců, kteří měli šanci být nominováni na hry XXIII. olympiády v Los Angeles (12. 5. 2014), Mezinárodního hudebního festivalu Pražské jaro 2014 (12. 5. 2014), akce Svět knihy Praha 2014 (15. 5. 2014), vyhlášení Nejlepších biatlonistů sezóny 2013/14 (27. 5. 2014), mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2014 (28. 5. 2014), 20. výročí založení státního zastupitelství (2. 6. 2014), konference IQmining CZ 2014 (3. 6. 2014), Oldtimer Bohemia Rally 2014 – FIVA (5. 6. 2014), otevření synagogy v Nové Cerekvi (11. 6. 2014), European Festival of Aviation 2014 (21. 6. 2014), Drillfest Army (26. 6. 2014), Tour de Feminin 2014 (13. 7. 2014), vyhlášení Vesnice roku 2014 (15. 8. 2014), akce Zlatá podkova 2014 (24. 8. 2014), Země živitelka 2014 (28. 8. 2014), Odznak všestrannosti olympijských vítězů (5. 9. 2014), CIAF 2014 (6. 9. 2014), World Press Photo (10. 9. 2014), XXXVI. ročníku Mezinárodní soutěže horské služby (12. - 13. 9. 2014), Nejlepší starosta/primátor 2010-2014 (16. 9. 2014), 18. setkání hornických měst a obcí ČR (27. 9. 2014), Prague Writers Festival (2. 10. 2014), ČT AUTHOR CUP 2014 (11. 10. 2014), Rhodos – cena za image (14. 10. 2014), 5. výročí založení Technologické agentury ČR (22. 10. 2014), Tóny nad městy (13. 11. 2014), Efektivní nemocnice 2014 (25. 11. 2014), Národní ceny kvality (25. 11. 2014), Česká hlava (27. 11. 2014), Exportér roku 2014 (16. 12. 2014) a mnohých dalších.

Předseda Senátu PČR se účastnil i významných regionálních akcí: FIS světového poháru v běhu na lyžích v Novém Městě na Moravě (12. 1. 2014), VI. zimní olympiády dětí a mládeže ČR v Havlíčkově Brodě (19. 1. 2014), Smiřických svátků hudby (17. 4. 2014), vyhlášení Sportovce kraje Vysočina za rok 2013 (23. 4. 2014), koncertu 13. ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Hudba tisíců - Mahler Jihlava 2014“ (15. 5. 2014), společenského setkání u příležitosti 20. výročí založení Mlékařského a hospodářského družstva JIH v Táboře (22. 5. 2014), Stavby roku Kraje Vysočina 2013 (11. 6. 2014), Otevírání lázeňské sezony 2014 v Třeboni (24. 5. 2014), 17. ročníku Selských slavností v Holašovicích (25. 7. 2014), slavnostního otevření Jihočeského vědeckotechnického parku v Českých Budějovicích (3. 11. 2014).

V průběhu roku 2014 Samostatné oddělení protokolu zajistilo 85 pietních aktů na celém území České republiky.

Souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů Senátu do zahraničí9
oficiální návštěvy v ČR a mezinárodní konference na pozvání předsedy Senátu2
přijetí velvyslanců předsedou Senátu15
přijetí velvyslanců místopředsedy Senátu10
pietní akty85
přijetí zahraničních delegací předsedou Senátu18
přijetí zahraničních delegací místopředsedy Senátu9
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů Senátu183
návštěva krajů a městských částí1
akce ostatních senátorů a VKS4
akce připravené a zrušené17
CELKEM353

3.1.4 Samostatné oddělení právní

Oddělení má celkem 4 zaměstnankyně včetně vedoucí.

Činnost oddělení spočívá v poskytování odborných právních konzultací všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení, a v předkládání právních stanovisek k jednotlivým otázkám dle požadavku vedoucího Kanceláře Senátu a ostatních útvarů Kanceláře Senátu.

V roce 2014 plnilo právní oddělení následující úkoly:

 • příprava a uzavírání písemných smluv k zajištění náležitostí spojených s výkonem funkce senátora, kdy k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátorky a senátory bylo uzavřeno celkem 135 smluv,
 • spolupráce při uzavírání písemných smluv k organizačnímu a technickému zabezpečení činnosti Senátu, jeho orgánů, funkcionářů a senátorů a k využití objektů sídla Senátu pro vzdělávací, vědecké a kulturní akce spolupořádané v prostorách Senátu, přičemž k těmto účelům bylo nově evidováno celkem 171 smluv,
 • příprava podkladů pro soudní řízení; celkem je evidováno 11 soudních sporů, ve kterých vystupuje Kancelář Senátu jako účastník řízení, z toho 5 sporů není dosud pravomocně skončeno a v 6 případech probíhá vymáhání pravomocně přiznaných nároků Kanceláře Senátu,
 • úprava interních předpisů Kanceláře Senátu prováděná ve vazbě na změny právních předpisů; pravidelná aktualizace Souboru interní legislativy proběhla ke dni 1. 3. 2014 a ke dni 1. 9. 2014,
 • zajištění průběhu zadávacích řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách; v roce 2014 proběhlo celkem 6 zadávacích řízení, z toho 3 otevřená řízení a 3 zjednodušená podlimitní řízení. Ve 4 případech byly veřejné zakázky zadány, 2 zadávací řízení byla zrušena (1 otevřené a 1 zjednodušené podlimitní řízení).

3.1.5 Referát interního auditu

Stejně jako v roce 2013, tak i v roce 2014 byl výkon činnosti Referátu interního auditu po celý rok zabezpečován pouze jedním interním auditorem.

V průběhu roku 2014 vykonával interní audit následující činnosti:

 1. vlastní audity dle schváleného plánu interních auditů
  V roce 2014 bylo zahájeno a uzavřeno šest auditních šetření. Dále pak byla v souladu s plánem zahájena další tři auditní šetření. Ta jsou ve vysokém stupni rozpracovanosti a jejich uzavření je plánováno do konce února 2015. Žádné z provedených auditních šetření neprokázalo závažnější systémové či individuální pochybení. V důsledku vykonaných auditů pak bylo přijato celkem 6 opatření s tím, že ve všech případech se jednalo o opatření nápravná. Ze závěrů auditních šetření vyplývá, že:
  • byl udržen nízký podíl počtu opatření celkem i opatření připadajících na jeden audit, tzn. že vzhledem k tomu, že se většinou jedná o audity opakované, byla předchozí přijatá opatření nejen respektována, ale zároveň vykázala i značnou úroveň jejich účinnosti,
  • substitučně k navrhovaným opatřením byla uplatňována i alternativní forma, a to „doporučení“. Ta nemají obligatorní charakter, nýbrž předkládají jiné varianty postupů, přístupů apod.
 2. metodickou činnost
  Interní audit poskytoval metodické konzultace, a to především pro činnosti související se zadáváním veřejných zakázek či inventur.
 3. konzultační činnost
 4. sebevzdělávání a prohlubování odbornosti

3.2 Útvary Sekce senátní

Sekci senátní tvoří tři útvary, tedy Odbor organizační, Odbor zahraniční a Odbor vnějších vztahů a služeb.

3.2.1 Odbor organizační

Kromě ředitele má odbor dalších 13 zaměstnanců.

Zaměstnanci Organizačního odboru zajišťují schůze Senátu a Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále mají na starosti fungování Archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2014 pracovníci odboru zabezpečili tyto akce a zpracovali k nim písemné podklady:

 • 13 schůzí Senátu, na kterých bylo přijato 314 usnesení; ze všech schůzí byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu zveřejněny doslovné stenografické zápisy;
 • 22 schůzí Organizačního výboru se 114 usneseními; ze všech byly vyhotoveny doslovné stenografické zápisy;
 • 182 senátních tisků a dalších 73 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů, a následných 534 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách a výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;
 • kompletní korespondence související se svoláváním schůzí Senátu, informování předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí;
 • kompletní korespondence týkající se Senátem vrácených či zamítnutých návrhů zákonů, koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké sněmovně;
 • dodatečné zpracování 39 akcí formou doslovného stenografického zápisu;
 • stáže středoškolských i vysokoškolských studentů.

Reprografické středisko, kromě senátních tisků zmíněných výše, vytisklo přibližně 900 000 černobílých kopií a téměř 250 000 barevných kopií. Z nich pak bylo vyrobeno například 450 ks podkladů pro protokolární akce, 700 ks pozvánek a zvacích dopisů pro výbory či jednotlivé senátory, 4 200 ks pozvánek na schůzi Senátu, 700 ks tisků podkladů pro zahraniční cesty a přijetí, 300 ks plakátů pro výstavy a jiné senátní akce, 300 ks brožur z konferencí konaných v Senátu a více jak 11 000 informačních materiálů (letáky, programy Kulturního léta, dny otevřených dveří, knihy návštěv na výstavy).

Archiv Senátu Parlamentu České republiky v roce 2014 protokolárně provedl výběr dokumentů s trvalou hodnotou ve třech skartačních a čtyřech mimoskartačních řízeních. Bylo dokončeno rozsáhlejší skartační řízení připravené centrální spisovnou, skartační řízení agendy bezpečnostní ředitelky pro utajované dokumenty a skartační řízení v Odboru ekonomickém pro účetní dokumenty. Mimoskartační řízení se týkala dokumentů vzniklých z činnosti Sekretariátu předsedy Senátu Parlamentu České republiky a Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí. Ke konci roku 2014 bylo těsně před dokončením mimoskartační řízení pro dokumenty Samostatného oddělení protokolu a předávání dokumentů z 9. funkčního období Senátu.

Po posouzení hodnoty dokumentů bylo vybráno 3,16 bm dokumentů s trvalou hodnotou k archivnímu zpracování, tj. 2 % archiválií. Celkem bylo posouzeno 138,57 bm dokumentů.

Pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Poslanecké sněmovny i veřejnosti 73 informací a dohledání k činnosti Senátu ze všech archivovaných funkčních období. Archiv navštívilo osobně 20 návštěvníků a 2 badatelé. Badatelům bylo předloženo 8 evidenčních jednotek archiválií. Pro potřeby Kanceláře Senátu a Poslanecké sněmovny bylo vyhledáno 90 evidenčních jednotek.

Archiv zajistil exkurze několika kolegům z odborných pracovišť a podílel se rovněž na zajištění programu stážistů Kanceláře Senátu.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 13 300 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 7 500 dokumentů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin, časopisů atd. Zaevidovala cca 600 a vypravila cca 1000 datových zpráv. Přes elektronickou podatelnu bylo vypraveno cca 700 a doručeno cca 1 900 dokumentů.

Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, prováděla průběžné konzultace se spisovými uzly, skartační řízení a proškolování nových zaměstnanců.

Bezpečnostní ředitelka zpracovala cca 30 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku a cca 10 utajovaných dokumentů v mezinárodním styku určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu. V souladu se zákonem proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat s utajovanými informacemi.

3.2.2 Odbor zahraniční

Odbor je členěn na oddělení zahraničních vztahů (OZV) a oddělení pro Evropskou unii (OEU). Útvar má celkem 14 zaměstnanců včetně ředitele. V rámci odboru nadto působí dva odborní poradci.

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů (OZV) se v roce 2014 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 57 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 15 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 33 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a předsedů jednotlivých výborů. Nejvýznamnějšími návštěvami na pozvání předsedy Senátu byly návštěva předsedy Parlamentu Černé Hory a zároveň předsedy Parlamentního shromáždění OBSE Ranka Krivokapiće v březnu a návštěva předsedkyně Spolkové rady Rakouské republiky Any Blatnik v prosinci. Z jednorázových přijetí lze vyzdvihnout setkání s prezidenty Slovenska Ivanem Gašparovičem a Andrejem Kiskou, prezidentem Arménie Seržem Sargsjanem, předsedou italského Senátu, předsedou izraelského Knessetu, předsedkyní Národního shromáždění Srbska, předsedou Sněmovny poradců Maroka a v neposlední řadě předsedou Evropského parlamentu Martinem Schulzem.

Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili v roce 2014 99 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků OZV.

Předseda Senátu v roce 2014 neuskutečnil z objektivních důvodů žádnou bilaterální zahraniční cestu v čele senátní delegace. Jeho zahraniční aktivity představovaly účast na Konferenci předsedů parlamentů zemí EU v Litvě, setkání předsedů parlamentů zemí V4 v Budapešti, účasti na oslavách prvních svobodných voleb v zemích východního bloku ve Varšavě a konferenci předsedů parlamentů zemí Rady Evropy v Norsku.

Oddělení pro EU (OEU) třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavuje každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od počátku do konce roku 2014 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU) do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 706. V roce 2014 VEU projednal celkem 53 dokumentů. Z toho 50 bylo následně projednáno plénem Senátu.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB) činil 123. V roce 2014 VZVOB projednal jeden evropský dokument. O aktuálním dění v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU se VZVOB nechává pravidelně informovat vládou. MZV ČR výboru zprostředkovává agendu jednání Rady EU pro zahraniční věci a pozice vlády k těmto tématům.

V průběhu roku zaměstnanci OEU vypracovali 36 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

3.2.3 Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor tvoří oddělení vztahů s veřejností (OVV) a oddělení senátních služeb (OSS). Útvar má 17 zaměstnanců včetně ředitelky.

Oddělení vztahů s veřejností se v roce 2014 primárně zaměřovalo na aktivity související s volbami ve třetině senátních obvodů, koncem 9. funkčního období a zahájením nového funkčního období.

Při příležitosti završení 9. funkčního období připravilo oddělení ve spolupráci s tiskovou tajemnicí čtrnáctiminutový střihový dokument Kalendárium, který shrnuje mimo jiné legislativní aktivitu senátorů a zásadní momenty Senátu v uplynulém funkčním období. Kalendárium zhlédli současní i bývalí senátoři na slavnostním shromáždění, které v prosinci roku 2014 uspořádal předseda Senátu. Veřejnost se s dokumentem může seznámit na webových stránkách Senátu.

Dále se oddělení soustředilo na publikaci tiskovin, které byly distribuovány senátorům při Ustavující schůzi Senátu v 10. funkčním období. Vydán tak byl aktualizovaný souhrn právních předpisů, zahrnující Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod, Jednací řád Senátu a Jednací řád Poslanecké sněmovny. Nové složení Senátu a jeho orgánů zase reflektuje publikace Almanach senátorů – 10. funkční období.

Oddělení se zabývalo rovněž přípravou nástěnného kalendáře Senátu pro rok 2015, který prostřednictvím fotografií tentokrát reflektuje rozmanitost života ve Valdštejnské zahradě.

OVV dále pokračovalo ve standardních aktivitách a zajišťovalo mimo jiné tyto činnosti:

 • komunikace s veřejností, včetně vyřízení 1 585 písemných podnětů občanů, z čehož 29 žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • zajištění chodu Informačního centra a organizace komentovaných prohlídek ve Valdštejnském paláci, kterých se v uplynulém roce zúčastnilo 14 100 osob,
 • organizace a realizace výstav ve Výstavní síni a Mytologické chodbě a akcí pro veřejnost, včetně dnů otevřených dveří 8. května a 28. října, Dne dětí v sídle Senátu, který byl nově doplněn o zábavný program a koncert ve Valdštejnské zahradě, a Noci otevřených dveří Valdštejnského paláce, která se již podruhé konala ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci celorepublikové akce Hradozámecká noc 2014,
 • vydávání čtvrtletníku Senát,
 • fotografování a filmování schůzí pléna a akcí konaných v sídle Senátu,
 • aktualizace a dotisk informačních materiálů pro veřejnost,
 • aktualizace webových prezentací Senátu určených pro veřejnost, včetně facebookového profilu Senátu.

Oddělení senátních služeb v průběhu roku 2014 organizačně i administrativně připravilo a realizovalo celkem 207 akcí konaných ve 211 dnech. Pořadatelem nebo spolupořadatelem těchto akcí byl předseda Senátu nebo jeho místopředsedové, případně orgány Senátu (tj. výbory či komise). Třikrát byl pořadatelem akce senátorský klub. V celkovém počtu jsou zahrnuty i akce pořádané Kanceláří Senátu a akce kulturní, jejichž pořadateli byli jednotliví senátoři.

V roce 2014 OSS organizačně zajistilo např.: Kulturní léto v Senátu, setkání senátorek a senátorů s občany, nedělní cyklus Malostranské hudební slavnosti, předvánoční zpívání v Hlavním sále Valdštejnského paláce pro veřejnost, vánoční setkání senátorek a senátorů spojené s koncertem, jehož záznam zprostředkovala Česká televize veřejnosti, a dále zejména akce odborné, konference a semináře. Zorganizováno kromě toho bylo deset veřejných slyšení výborů.

Významnou měrou se oddělení podílelo na realizaci akce Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce, Den dětí v Senátu nebo slavnostního předání stříbrných pamětních medailí v předvečer Dne české státnosti.

Oddělení zajišťovalo protokolární prohlídky historických prostor Senátu, kterých se uskutečnilo za celý rok celkem 94 a v rámci nich bylo provedeno 810 osob.

Pro akce konané v Senátu objednávalo OSS šatnářské služby – celkem 138 objednávek. Při zasedáních Senátu či konání vysoce protokolárních akcí zajišťovalo OSS lékařskou službu – celkem 22x. Administrativně bylo zajištěno 9 výjezdních zasedání výborů a komisí. Oddělení se též podílelo na službách při schůzích Senátu.

Významným úkolem bylo vypracovávání smluv s mimosenátními spolupořadateli, a to včetně prohlášení o dočasné nepotřebnosti majetku Kanceláře Senátu, propočtu cen za provozní náklady či bodů v rámci tzv. bodového systému. OSS uzavíralo písemné smlouvy i s vystavovateli v Předsálí Jednacího sálu a v Chodbě místopředsedů o dočasném umístění výstavy.

OSS důsledně vedlo a sledovalo plnění (čerpání bodů) v případě vedení Senátu a senátních orgánů, platby mimosenátními spoluorganizátory, a to ve spolupráci s Odborem ekonomickým Kanceláře Senátu. V případech prodlení upozorňovalo mimosenátního pořadatele na nutnost okamžitých plateb. OSS též pravidelně sledovalo plnění interního systému tak, aby byl alespoň ve vypjatých měsících regulován počet realizovaných akcí v souvislosti se zachováním řádného chodu Senátu jako horní komory Parlamentu ČR.

Akce pořádané v roce 2014 v prostorách sídla Senátu Parlamentu ČR
Přehled akcí uskutečněných podle typu

počet
koncerty7
konference41
jiné45
akce pořádané Kanceláří Senátu26
přednášky2
semináře36
vernisáže spojené s výstavou43
veřejná shromáždění1
veřejná slyšení10
Celkem211*

* včetně dnů otevřených dveří, Noci otevřených dveří Valdštejnského paláce, Dne dětí v Senátu

Návštěvnost sídla Senátu Parlamentu ČR
2013 2014
Informační centrum3 2004 165
Prohlídky pro organizované skupiny14 59014 100
Prohlídky protokolární870810
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce42 70041 709
Výstavní síň17 75012 630
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny)37 36040 260
Dny otevřených dveří5 3005 600
Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce1 2001 250
Kulturní léto v Senátu4 0008 500
Setkání s občany3 5001 800
Další kulturní akce v zahradě504 200
Akce v Senátu - odborné15 90017 400
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta)1 8003 500
Celkem148 220155 924

3.3 Útvary Sekce ekonomicko-správní

Do Sekce ekonomicko-správní patří Odbor ekonomický, Odbor technického zajištění, Odbor informačních technologií a Odbor gastronomických služeb. Sekci vede ředitel.

3.3.1 Odbor ekonomický

Útvar je členěn do oddělení rozpočtu a oddělení účetnictví. Celkem má 11 zaměstnanců včetně ředitele.

Ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 8.

3.3.2 Odbor technického zajištění

Odbor zahrnuje oddělení správy majetku a oddělení autoprovozu. Úkoly odboru zabezpečuje celkem 27 zaměstnanců včetně ředitele.

Oddělení správy majetku se v roce 2014 zaměřilo na následující úkoly:

 • Z důvodu nespolehlivého provozu (zčásti nefunkční zdvihací mechanismus) schodišťové plošiny pro imobilní osoby instalované v roce 1998 byla provedena výměna této plošiny v budově VPA, čímž byl obnoven bezbariérový přístup mezi Jednacím sálem a salónky.
 • Byly zajištěny opravy a nátěry ohradní zdi Valdštejnské zahrady ze strany Letenské ulice a spodní části fasády Kolovratského paláce. Obě akce byly organizačně náročné vzhledem k průjezdu tramvají v Letenské ulici a velké četnosti chodců v ulici Valdštejnské.
 • Z důvodu technicky zastaralého zařízení ústředny „Elektronické požární signalizace (EPS)“ v budově VPC a prvků systému EZS (elektronický zabezpečovací systém) v budovách Kolovratského paláce a Malého Fürstenberského paláce, které byly zdrojem četných planých poplachů, byla tato zařízení vyměněna.
 • V průběhu roku proběhlo malování a nátěry dveří a ostění oken v reprezentačních prostorách Valdštejnského a Kolovratského paláce.
 • Byla provedena celková revitalizace výzdoby kaple, tj. odstranění prachu a restaurování štukových prvků a maleb. Kaple je součástí Valdštejnského paláce a má vnitřní výšku 15,5 metrů.
 • Byla realizována konzervační oprava krápníkové stěny a vnějších ploch voliéry včetně zrestaurování kamenné sochy Herkula (Hérakla) u krápníkové stěny. Po 13 letech se podařilo zajistit krátkodobé vystěhování výrů a opravit krápníkovou výzdobu vnitřku voliéry včetně výmalby, výměny větví na hřadování výrů a oblázků.
 • Začaly přípravné práce digitalizace kamerového systému ve velínu Ochranné služby Policie ČR.
 • V roce 2014 pokračovala postupná obnova vozového parku Kanceláře Senátu. V souladu s plánem investic byla nakoupena čtyři vozidla Škoda Octavia a dvě vozidla VW Caravelle celkem za 4 547 512,- Kč s DPH. Nákupem nových vozidel bylo splněno nařízení vlády z roku 2008 o „ekologicky přátelských“ vozidlech, šetrných k životnímu prostředí.

Kancelář Senátu využívala v roce 2014 celkem 35 služebních vozidel, kterými bylo dohromady najeto za celý rok 964 943 km, což v průměru vychází 27 570 km na jedno vozidlo.

Celková spotřeba vozidel, hrazená Kanceláří Senátu za rok 2014, činila 86 861 litrů PHM. Benzínu bylo spotřebováno 80 130 litrů za průměrnou cenu 36,59 Kč/litr a 6 731 litrů nafty za průměrnou cenu 35,25 Kč/litr. (Předsedové výborů a klubů si pohonné hmoty hradí sami). Žádné z vozidel nepřekračuje stanovenou spotřebu pohonných hmot.

3.3.3 Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele.

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a rozvoj informačních systémů (ekonomický systém, personální a mzdový systém, restaurační systém, spisová a archivní služba, elektronická podatelna, recepční systém, systém pro rezervaci místností a kalendář akcí, stenografická přepisovací pracoviště, systém pro evidenci, správu a zveřejňování senátních dokumentů na Internetu a další), spravuje a zajišťuje rozvoj webu Senátu, intranetu a specializovaných webových stránek pro mládež. Též zajišťuje provoz Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Odbor informačních technologií dále provádí pravidelnou správu a rozvoj v následujících oblastech: správa serverů, clusterových a virtualizovaných sestav a datových úložišť, správa a aktualizace aktivních síťových prvků, správa počítačů a tiskáren, zajištění centrálního zálohování dat, zajištění bezpečnosti počítačové sítě, zajištění antivirové ochrany počítačové sítě a pracovních stanic, provoz antispamového systému, správa vnitřní infrastruktury a vnější ochranné zóny sítě Senátu, zajištění připojení sítě Senátu k Internetu, zajištění komunikace s ostatními úřady veřejně správy (komunikační infrastruktura veřejné správy, připojení k Centrálnímu místu služeb veřejné správy, příjem telegramů MZV ČR, správa subsystému IS EU Extranet ČR), správa systému utajovaného vládního spojení, zajištění správy a provozu výpočetní techniky v regionálních kancelářích senátorů, zajištění vzdáleného přístupu do vnitřní počítačové sítě Senátu a zajištění vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám.

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a preventivní údržbu hlasovacího zařízení včetně upgradu nadstavbového softwaru dle potřeb při schůzích Senátu, dále technické zajištění akcí, které probíhají v prostorách Senátu nebo ve Valdštejnské zahradě (zasedání výborů a komisí, semináře, společenská a pracovní setkání apod.). Při akcích se jedná především o zajištění ozvučení, přípravu promítání prezentací, zajištění tlumočnické techniky a další servis dle potřeb jednotlivých organizátorů. K dalším činnostem odboru patří zabezpečování provozu technických zařízení v areálu Senátu, jako jsou kopírovací stroje, faxy, televizní technika, telefony včetně mobilních a nákup spotřebního materiálu. Zajišťuje hlasové služby, provoz telefonní ústředny a centrální rozmnožovny.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2014:

 • Dokončení migrace pracovních stanic na operační systém Windows 7 a kancelářský balík MS Office 2010.
 • Obměna clusterové sestavy pro systém správy senátních dokumentů a pro potřeby nového Znalostního systému Senátu.
 • Realizace první fáze Znalostního systému Senátu (komplexní úprava vyhledávání v dokumentech Senátu) v souvislosti s plánovanou obměnou HW systému pro evidenci a zveřejňování senátních dokumentů na webu Senátu.
 • Povýšení přenosové rychlosti páteřních segmentů lokální počítačové sítě na 10 Gbit/s a obměna optických kabelů páteřních tras.
 • Příprava výpočetní techniky pro nově zvolené senátory.
 • Realizace záložního připojení k Internetu pro případ výpadku hlavní přípojné linky.
 • Změna softwaru pro řízení a správu hlasovacího zařízení a provedení komplexní údržby hlasovacího zařízení v Jednacím sále.
 • Provedení obnovy dvou středních kopírovacích strojů.
 • Obnova HW specializovaného pracoviště fotografa.
 • Komplexní obnova zálohovacího a archivačního systému (1. část).
 • Digitalizace záznamu z jednání výborů a komisí.
 • Zvýšení zabezpečení komunikace s webovými servery.
 • Zajištění podpory produktů Microsoft na další období.
Informace o přístupech na internetové stránky

Přístupy* na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Změna proti r. 2013
757 5652 076+ 32 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu v české jazykové mutaci

Přístupy* na internetové stránky pro děti a mládež

Celkem za rok Za den
10 49529

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu

3.3.4 Odbor gastronomických služeb

Odbor se skládá ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel a oddělení provozní. Odbor má celkem 30 zaměstnanců včetně ředitele.

Odbor zabezpečoval po celý rok 2014 gastronomické služby v rámci konání významných konferencí a společenských, protokolárních a pracovních akcí pořádaných funkcionáři a orgány Senátu (mj. přijetí zahraničních delegací, setkání s diplomatickým sborem, vernisáže výstav atd.).

Odbor rovněž zajišťoval stravování zaměstnanců Kanceláře Senátu.


4. POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED OSTATNÍCH PODÁNÍ OBČANŮ

a) Podání občanů

V roce 2014 obdrželo oddělení vztahů s veřejností Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1585 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 29 dotazů se přímo odkazovalo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). V počtu obdržených žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o mírný pokles oproti roku 2013.

Vývoj počtu doručených podání dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená podání 2010 - 2014.

Doručená podání 2010 - 2014
2010 2011 2012 2013 2014
Dotazy - zákon č. 106/1999 Sb. 11 15 40 35 29
E-mailové podněty 1 511 1 620 1 369 1 423 1 504
Písemné podněty 106 80 104 27 51
Anonymní podání 29 11 26 12 1

Obdobně jako v předchozích letech využívali občané při zasílání podání především elektronickou cestu (převážně e-maily, datové schránky výjimečně). Nově byly zaznamenány dotazy a komentáře na facebookových stránkách Senátu.

Písemných listin bylo evidováno 51. Písemné anonymní podání bylo přijato pouze jedno.

Ve srovnání s rokem 2013 bylo přijato o polovinu písemných listin méně. Počet e mailových podání se naopak zvýšil o 81. V roce 2014 tedy dávali občané přednost elektronické formě komunikace. Část občanů využívala i komunikační nástroje sociálních sítí.

V souvislosti s legislativní činností Senátu v roce 2014 zasílali občané svoje připomínky, podněty či dotazy zejména k těmto předlohám:

 • Senátní tisk č. 173 (9. funkční období) – novelizace zákonů související s přijetím rekodifikace soukromého práva
 • Senátní tisk č. 316 (9. funkční období) – návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • Senátní tisk č. 324 (9. funkční období) – novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
 • Senátní tisk č. 367 (9. funkční období) – novela zákona č. 268/2004 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • Senátní tisk č. 336 (9. funkční období) – návrh zákona o státní službě
 • Senátní tisk č. 2 (10. funkční období) – novela zákona č. 236/1995 Sb., o platech ústavních činitelů

Zaznamenány byly dotazy organizačního charakteru, například k termínům a průběhu schůzí pléna Senátu a schůzí výborů, dotazy na projednávání senátních tisků a upřesnění dalšího legislativního postupu, žádosti o informace vztahující se k činnosti jednotlivých senátorů, reakce na veřejná prohlášení senátorů nebo žádosti o informace vztahující se k volbě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, volbě veřejného ochránce práv a jeho zástupce a jmenování ústavních soudců.

Podání adresovaná Senátu Parlamentu ČR, respektive všem senátorům, byla postupována k informaci a případnému dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů. Nezařazeným členům Senátu byla podání postupována přímo. V závislosti na problematice byla podání dávána na vědomí také věcně příslušným orgánům Senátu.

Stejně jako v minulých letech se občané ve svých písemnostech kromě činnosti Senátu věnovali rovněž celé řadě celospolečenských témat, např. zdravotnictví (zrušení zdravotnických poplatků, úrovni zdravotnické péče), sociální problematice (problematice soužití s menšinami, nezaměstnanosti, problematice zadluženosti, důchodové reformě), tématice dodržování lidských práv a svobod, týrání zvířat a jejich ochraně. Velkou odezvu vyvolaly i uskutečněné komunální volby a volba nových senátorů.

Pisatelé se ve svých písemnostech velmi zajímali o politické dění. Zamýšleli se nad jednáním a výroky Miloše Zemana a hodnotili jeho kroky v roli prezidenta. Mnozí ve svých dopisech analyzovali celý polistopadový vývoj v České republice a někteří občané vyjadřovali nespokojenost se současnou situací. Častým tématem byly rovněž zahraničně-politické události, jako např. dění na Ukrajině nebo působení Islámského státu. V souvislosti s tím zasílali pisatelé odkazy na internetové diskuse, články a reportáže v médiích, reflektující aktuální politické dění v České republice i v zahraničí.

Občané ve svých podáních vyzývali k většímu dohledu nad činností soudů, orgánů činných v trestním řízení nebo exekutorů. Časté byly též žádosti o pomoc v těžké životní situaci nebo upozornění na protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že Senátu náleží moc zákonodárná a nepřísluší mu zasahovat do moci soudní a výkonné, byla těmto pisatelům poskytnuta doporučení, jak dále postupovat nebo který orgán je podle konkrétní žádosti nejkompetentnější pro řešení dané situace.

Kancelář Senátu obdržela také dotazy, vztahující se přímo k její činnosti a k akcím pořádaným pro veřejnost. Tazatelé se zajímali o možnosti navštívit sídlo Senátu nebo Valdštejnskou zahradu, zasílali žádosti o rezervace prohlídek, dotazy na akce pořádané pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, koncerty, dny otevřených dveří, semináře, konference), žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. žádost o informace týkající se vozového parku Kanceláře Senátu).

Mnoho pochvalných dopisů přišlo na adresu průvodců. Pozitivně byla občany hodnocena rovněž akce Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce, která se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem konala v rámci celorepublikové akce „Hradozámecká noc 2014“.

Občané přicházeli osobně do Informačního centra Senátu nebo kontaktovali zaměstnance Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu telefonicky. Přímo položené dotazy směřovaly především k aktuálně projednávaným zákonům, senátním tiskům, schůzím pléna a výborů Senátu, prohlídkám Valdštejnského paláce, otevření Valdštejnské zahrady, koncertům, výstavám a dalším akcím pro veřejnost.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím služby elektronických komunikací (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace 29
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 3
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/14 13. 1. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace adresovaná předsedovi senátu Nejvyššího soudu ČR. ane 15. 1. 2014
Žadateli odeslána žádost o přesnější specifikaci požadavku. Žadatel reagoval prostým podáním, které nemělo náležitosti stanovené zákonem č. 106/1999 Sb., na což byl žadatel upozorněn. Žádost proto byla odložena a další komunikace s pisatelem probíhala mimo režim zákona č. 106/1999 Sb.
2/14 16. 1. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, zda má Kancelář Senátu etický kodex a pravidla pro posuzování střetu zájmů. ne 24. 1. 2014
Žadateli odeslána výzva k doplnění žádosti.
 
5. 2. 2014
Po doplnění náležitostí žádosti byla informace pisateli poskytnuta.
3/14 29. 1. 2014
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací týkajících se škodních událostí senátorů v posledních pěti letech. ne 5. 2. 2014
Žadateli byl sdělen odkaz na internetové stránky Senátu, kde lze nalézt požadované informace.
 
3. 3. 2014
Žadatel požádal o doplnění informace za roky 2009 až 2011.
 
4. 3. 2014
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací.
 
27. 3. 2014
Žadatel částku uhradil a informace mu byla poskytnuta.
4/14 31. 1. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí přehledu paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů senátorů za rok 2012. ne 5. 2. 2014
Žadateli odeslána žádost o doplnění všech náležitostí žádosti dle zákona.
 
7. 2. 2014
Po doplnění náležitostí byla žadateli informace poskytnuta.
5/14 26. 2. 2014
podání prostřednictvím české pošty
Žádost o poskytnutí informací, které se vztahují k volbě Veřejného ochránce práv. ano 12. 3. 2014
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů.
 
28. 3. 2014
Žadatel podal stížnost na výši vyčíslených nákladů.
 
4. 4. 2014
Prvoinstanční orgán přezkoumal stížnost a shledal, že stížnost je důvodná. Žadateli byla informace poskytnuta bezplatně.
6/14 18. 3. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací ve věci připojení se k petici nebo žalobě na ČR kvůli diskriminaci skupiny osob z důvodu věku. ne 27. 3. 2014
Žadateli byla poskytnuta požadovaná informace.
7/14 26. 3. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace týkající se dohledových informačních systémů. ne 10. 4. 2014
Žadateli zaslána žádost o upřesnění informace a doplnění náležitostí dle zákona 106/1999 Sb. Náležitosti nebyly doplněny, a žádost byla proto odložena.
8/14 25. 3. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se používání znělky při schůzích Senátu. ano 11. 4. 2014
Stížnost na postup prvoinstančního orgánu při vyřizování odpovědi na žádost o informace.
 
16. 4. 2014
Prvoinstanční orgán přezkoumal stížnost a shledal, že je důvodná. Žadateli byla informace poskytnuta.
9/14 3. 4. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací ve věci volby členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 10. 4. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
10/14 15. 4. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kopie dokladu o pozastavení členství Mgr. Michala Uhla ve Straně zelených. ano 25. 4. 2014
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, informace nebyla poskytnuta.
 
28. 4. 2014
Žadatel se proti rozhodnutí prvoinstančního orgánu odvolal.
 
13. 5. 2014
Žadatel doplnil podání o uznávaný elektronický podpis.
 
27. 5. 2014
Druhoinstanční orgán rozhodl o zamítnutí odvolání a potvrdil rozhodnutí prvoinstančního orgánu.
11/14 22. 4. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informace, kdo je žadatelem o informace u krajského úřadu, zda senátor nebo Kancelář Senátu. ne 24. 4. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
12/14 29. 4. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se ukončení senátorského mandátu Tomia Okamury a informací o elektronickém registru oznámení veřejných činitelů. ne 7. 5. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
13/14 26. 5. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací o účasti/neúčasti senátorů na senátních schůzích v letech 2006 až 2013. ne 28. 5. 2014
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů spojených s vyhledáváním požadovaných dat. Žadatel částku neuhradil, proto byla žádost odložena.
14/14 28. 5. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí životopisů senátorů a senátorek. ne 4. 6. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
15/14 17. 6. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se outsourcingových služeb u správy objektů, nákladů za služby související se správou budov a objektů v letech 2011 až 2013, počtu zaměstnanců v současnosti a aplikace normy ČSN EN 15221 v běžném provozu. ne 27. 6. 2014
Žadateli byla zaslána žádost o upřesnění dotazů.
 
2. 7. 2014
Pisatel upřesnil žádost.
 
16. 7. 2014
Žadateli odeslána většina požadovaných informací. Část žádosti byla zamítnuta a informace nebyla z příslušné části poskytnuta.
16/14 3. 7. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost ve věci poskytnutí přehledu paušálních náhrad a náhrad prokázaných výdajů senátorů za rok 2012 a 2013. ne 16. 7. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
17/14 2. 8. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o vyplnění dotazníku v oboru řízení informatiky pro účely výzkumu v oblasti státní správy. ne 7. 8. 2014
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti, informace nebyla poskytnuta.
18/14 25. 8. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o informaci, zda se uskutečnilo oficiální jednání představitelů Senátu Parlamentu ČR či jeho výboru či komise se státem Vatikán či jeho představitelem či s římskokatolickou církví a to jak v ČR, tak mimo území ČR. ne 28. 8. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
19/14 29. 8. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o zaslání provozního řádu Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady. ne 1. 9. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
20/14 19. 9. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací týkajících se uzavření Valdštejnské zahrady pro veřejnost ve dnech 13. a 14. září 2014. ne 30. 9. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
21/14 22. 9. 2014
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí doplňujících informací, které se týkají vozového parku Kanceláře Senátu (typ vozidla, rok pořízení, počet najetých kilometrů). ne 7. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
22/14 2. 10. 2014
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí doplňujících informací, které se týkají vozového parku Kanceláře Senátu (typ vozidla, rok pořízení, počet najetých kilometrů). ne 7. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
23/14 2. 10. 2014
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace, kolik členů Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice schválilo obsah písemnosti ze dne 23. září 2014. ne 8. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
24/14 8. 10. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení data projednávání novely zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání v Senátu Parlamentu ČR. ne 9. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
25/14 9. 10. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí smluv uzavřených s Ochranným svazem autorským (OSA) týkajících se pronájmu v budovách Senátu. ne 21. 10. 2014
Žadateli odeslána požadovaná informace.
26/14 31. 10. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací a kopií dokumentů vztahujících se k volbě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 9. 11. 2014
Žadateli byly vyčísleny náklady spojené s poskytnutím informací.
 
13. 11. 2014
Po úhradě nákladů byla informace žadateli poskytnuta.
27/14 23. 11. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení, o jaké skutečnosti pan senátor Veleba v pořadu Hydepark ČT opírá svá tvrzení, že pan prezident Zeman, který byl členem Prognostického ústavu, jako první před listopadem 1989 informoval prostřednictvím televize o stavu hospodářství. ne 25. 11. 2014
Žadatel byl informován, že Kancelář Senátu jakožto servisní organizace Senátu Parlamentu ČR není určena k výkladu a interpretaci mediálních a veřejných sdělení jednotlivých senátorů. Dotaz byl předán panu senátorovi Velebovi.
28/14 27. 11. 2014
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o vysvětlení zveřejněných prohlášení pana senátora Veleby na obhajobu prezidenta republiky. ne 1. 12. 2014
Žadatel byl informován, že Kancelář Senátu jakožto servisní organizace Senátu Parlamentu ČR není určena k výkladu a interpretaci mediálních a veřejných sdělení jednotlivých senátorů. Dotaz byl předán panu senátorovi Velebovi.
29/14 27. 11. 2014
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací a kopií dokumentů, které se týkají voleb kandidátů na veřejné funkce. ne 27. 11. 2014
Žadatel byl informován o prodloužení lhůty pro poskytnutí informace vzhledem k obsáhlému vyhledávání požadovaných informací.
 
15. 12. 2014
Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti, část informací nebyla poskytnuta.
 
15. 12. 2014
Žadateli vyúčtovány náklady spojené s poskytnutím informace.
 
18. 12. 2014
Po úhradě nákladů byla informace žadateli poskytnuta.

5. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

Rok 2014 byl z mediálního hlediska klidnějším obdobím oproti předchozímu roku, kdy byl Senát po rozpuštění Poslanecké sněmovny tři měsíce jedinou fungující komorou Parlamentu ČR. O to více se pozornost médií upřela k přijímání legislativy, které je hlavním posláním horní komory.

Vládní strany ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL měly senátní většinu jak před volbami, tak i po volbách do třetiny Senátu, které proběhly v říjnu 2014. Právě volební klání bylo významným tématem, kterému se novináři ve svých příspěvcích věnovali. Nutno dodat, že právě podzimní volby do Senátu ovlivnily z velké míry také dění v Senátu a jeho mediální prezentaci. Velké mediální pozornosti se dostalo např. obhajobě mandátu předsedy Senátu Milana Štěcha a 1. místopředsedkyně Aleny Gajdůškové, která nakonec ve 2. kole senátních voleb neuspěla. Kancelář Senátu však přistoupila k volbám stejně jako v minulých letech zcela objektivně, když neumožnila nikomu z kandidátů nadstandardní podmínky k prezentaci volebního programu a proklamací nad rámec běžné senátní agendy.

Během roku 2014 také proběhly dvoje doplňovací volby do Senátu, přičemž v lednu byl Patrik Kunčar zvolen nástupcem Tomia Okamury (tomu mandát zanikl, protože byl zvolen poslancem) a následně Ivana Cabrnochová byla zvolena senátorkou v Praze 10 a nahradila tak Jaromíra Štětinu, jenž byl zvolen europoslancem.

V Senátu se konalo pět desítek tiskových konferencí a briefingů, jejichž záznamy lze dohledat na webových stránkách Senátu. Část patřila senátorským klubům a prezentaci jejich postojů k projednávané legislativě, část pak akcím na půdě Senátu (konference, veřejná slyšení, apod.).

Velké mediální pozornosti se vedle projednávané legislativy dočkaly zejména tyto akce:

 • Květnová konference Stát a ochrana zvířat, která otevřela téma nelegálních množíren psů a i v následujících týdnech a měsících na ni odkazovaly články v celostátních i regionálních médiích.
 • Zahájení příprav oslav výročí narození Karla IV., při kterém se v Senátu na tiskové konferenci setkala trojice vysokých ústavních činitelů (premiér a předsedové Senátu a Poslanecké sněmovny), předseda Akademie věd ČR, rektor Univerzity Karlovy a další hosté.
 • Festival spisovatelů, který proběhl pod záštitou předsedy Senátu a jehož pořadatelé dokázali do Prahy sezvat řadu významných hostů.
 • Volby do třetiny Senátu, při kterých úplně poprvé vysílala Česká televize přímo z Jednacího sálu Senátu hlavní zpravodajskou relaci Události.
 • Předávání stříbrných pamětních medailí Senátu, které obdržely významné osobnosti z veřejné, sportovní nebo kulturní sféry nebo za hrdinské činy.
 • Ustavující schůze Senátu, při které bylo zvoleno nové vedení Senátu.

Předseda Senátu uspořádal v lednu tradiční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků, které lze vnímat jako efektivní komunikační platformu mezi zákonodárci a zástupci médií. Někteří senátoři také organizovali pracovní snídaně s novináři, při kterých komunikovali témata jejich zájmu.

Dlužno dodat, že stěžejními partnery pro mediální komunikaci jsou veřejnoprávní média (ČTK, ČT a ČRo), jimž také Kancelář Senátu poskytuje mimořádné podmínky (stálé akreditace, vlastní studia a také např. exkluzivní rozhovory). Právě od veřejnoprávních médií pak často přejímají zprávy o dění v Senátu další média.

V oblasti projednávané legislativy přitáhly zvýšenou pozornost médií zejména zákony, které předkládala Parlamentu vláda Bohuslava Sobotky. Některá média mylně předpokládala, že tyto předlohy bude Senát schvalovat takřka automaticky. Senát nicméně prokázal svou svéprávnost a racionalitu, když i přes některé tlaky (i ze strany médií) vrátil sněmovně některé tisky s pozměňovacími návrhy, které napravily legislativní chyby. Většinou následně poslanci uznali stanovisko Senátu a schválili normy v Senátem navrhované formě.

Média reflektovala také rozhodování Senátu o návrzích prezidenta Miloše Zemana na jmenování ústavních soudců. V prosinci 2014 Senát schválil za pozornosti médií ústavním soudcem Davida Uhlíře, čímž se prezidentovi v součinnosti se Senátem podařilo naplnit Ústavní soud po delší době, kdy nebyl kompletní, kvalitními kandidáty.

Senát byl v roce 2014 ve zvýšené míře zmiňován v médiích i v dalších oblastech – řekněme lehčího, či dokonce bulvárního charakteru. Jako příklad lze uvést v médiích hojně zmiňovanou letní kauzu v minulosti potrestaného podvodníka Lukáše Kohouta, který nakonec až do rukou policie dotáhl absurdní kauzu, ve které se prokazoval falešnými parkovacími kartami senátorů. Z nepolitických témat lze zmínit akce pro veřejnost v režii Kanceláře Senátu, o kterých média informovala především v případech, kdy o ně byl ze strany občanů velký zájem (koncerty ve Valdštejnské zahradě, dny otevřených dveří nebo Hradozámecká noc). Zvýšený zájem sdělovacích prostředků však připoutala také volba některých nových senátorů, kteří jsou politickými nováčky. V médiích se několikrát (většinou v pozitivním vyznění) objevila také zmínka o původu potravin, se kterými pracuje senátorská jídelna.

Do horní komory Parlamentu v roce 2014 docházelo pravidelně 42 novinářů se stálou akreditací, z toho 15 technických pracovníků České televize a Českého rozhlasu. Celkem 180 novinářů zařazených na media list Senátu obdrželo během roku 80 tiskových zpráv a pozvánek, vedle toho zpravidla každý týden dostávali také přehledný seznam akcí v Senátu na následující týden.

Dotazy novinářů zodpovídala tisková tajemnice v úzké spolupráci s oddělením vztahů s veřejností. Šlo zejména o tyto oblasti:

 • legislativní proces, předlohy a úpravy zákonů, práce výborů, klubů a pléna Senátu,
 • volby do Senátu, kandidatura stávajících senátorů a obecně v předvolebním čase také statistiky a souhrnné přehledy o činnosti,
 • stanoviska předsedy Senátu, program předsedy Senátu,
 • sídlo Senátu,
 • rozpočet Senátu, odměňování senátorů, zahraniční cesty,
 • veřejné a kulturní akce v Senátu.

Senát se také nadále snaží využít veškeré moderní komunikační platformy, zefektivňuje svou prezentaci na sociálních sítích a postupně také zlepšuje své oficiální webové stránky, aby byly pro veřejnost i pro zástupce sdělovacích prostředků přehledné.

6. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2014: 191 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2014: 187 osob

Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2014: 12 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2014: 19 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobé nemoci apod.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2014

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let49136,95
31 – 40 let13263920,85
41 – 50 let19264524,07
51 – 60 let21335428,88
61 let a více19173619,25
CELKEM76111187100,00
%40,6459,36100x

Průměrný věk zaměstnanců Kanceláře Senátu je 48,62 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2014

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1121,07
Vyučení15163116,58
ÚSO x ÚSV s maturitou26467238,50
Vyšší odborné1121,07
Vysokoškolské33478042,78
CELKEM76111187100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců KS – stav k 31. 12. 2014

Doba trvání Počet %
do 5 let4926,20
do 10 let4121,93
do 15 let2814,97
do 20 let6936,90
nad 20 let00,00
CELKEM187100,00

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením plnila v roce 2014 Kancelář Senátu dvěma způsoby:

 • zaměstnávala 2 osoby se zdravotním postižením 1. stupně a 1 osobu se zdravotním pojištěním 2. stupně
 • od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením odebírala celoročně výrobky a služby.

7. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob Cena
Školení k Novému občanskému zákoníku (II. část – Zvláštní část) 50 25 000,- Kč
Školení k Novému občanskému zákoníku (III. část – Závazkové vztahy) 50 25 000,- Kč
Celkové náklady v Kč 100* 50 000,- Kč**

* cyklu školení k NOZ se účastnili vždy ti samí posluchači (tzn. 2 x 50 osob)
** hrazeno formou DPP, nezapočteno do čerpání rozpočtu na vzdělávání zaměstnanců KS

Jazyková výuka

ANGLICKÝ JAZYK Rok 2014
Jazykový subjektChannel Crossings
Počet osob30
Náklady v Kč235 275,-
FRANCOUZSKÝ JAZYK Rok 2014
Jazykový subjektFrancouzský Institut
Počet osob
(zimní semestr, jarní semestr, podzimní semestr)
2 + 2 + 2
Náklady v Kč14 400,-

Participace účastníků dle Interní legislativy KS = celkem 15 600,- Kč

Celkové náklady – jazyková výuka v Kč
(po odečtení participace účastníků jazykové výuky)
234 075,-

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2014

Typ školení Cena
Školení jednotlivých pracovišť 295 966,06 Kč
Vybrané skupiny zaměstnanců 0,00 Kč
Konference 19 800,00 Kč
Jazyková výuka 234 075,00 Kč
∑ v Kč 549 841,06 Kč

8. EKONOMICKÉ ÚDAJE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 ve znění pozdějších předpisů, stanovil pro kapitolu 303 Senát Parlamentu následující ukazatele příjmů a výdajů:

Příjmy celkem3 500,00
Výdaje celkem518 879,25
v tom:běžné výdaje504 139,25
kapitálové výdaje14 740,00

V roce 2014 bylo provedeno celkem 13 rozpočtových opatření, z toho 8 vnitřních rozpočtových opatření, která se týkala přesunů mezi položkami rozpočtu, 4 opatření na čerpání prostředků z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let (dále jen NNV) a 1 rozpočtové opatření se souhlasem Rozpočtového výboru PSP ČR. Rozpočtový výbor PSP ČR svým usnesením č. 135/2014 vyslovil souhlas s navýšením prostředků na platy zaměstnanců za listopad - prosinec 2014 včetně příslušenství o částku 696 410 Kč. Kapitola 303 Senát Parlamentu obdržela tyto prostředky z kapitoly VPS pod účelovým znakem 143980051. Prostředky byly vyčerpány v plné výši. Celkové výdaje kapitoly 303 Senát Parlamentu byly navýšeny na částku 519 575,66 tis. Kč. Do rozpočtu byly zapojeny i prostředky z NNV ve výši 10 999,33 tis. Kč a konečný rozpočet tak činil 530 574,99 tis. Kč.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy za rok 2014 byly naplněny na 136,56 % rozpočtované částky v objemu 3 500 tis. Kč. Z celkové částky dosažených příjmů v objemu 4 780 tis. Kč tvořily nedaňové příjmy 4 503 tis. Kč a částka 277 tis. Kč je zůstatek depozitního účtu z roku 2013. Příjmy z vlastní činnosti ve sledovaném roce dosáhly výše 3 472 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku a pozemků 924 tis. Kč a další nahodilé příjmy 82 tis. Kč. V meziročním srovnání byly příjmy vyšší než v roce 2013 o částku 291 tis. Kč.

Výdaje

Schválený rozpočet celkových výdajů ve výši 518 879,25 tis. Kč byl rozpočtovými opatřeními upraven na konečný rozpočet ve výši 530 574,99 tis. Kč. Konečný rozpočet běžných výdajů činil 507 835,66 tis. Kč a kapitálových výdajů 22 739,33 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů bylo ve výši 470 786,40 tis. Kč, což představuje 90,61 % rozpočtu po změnách a 88,73 % konečného rozpočtu. Disponibilní zůstatek k 31. 12. 2014 byl ve výši 59 788,59 tis. Kč. V meziročním srovnání bylo čerpání nižší oproti roku 2013 o částku 18 656 tis. Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů (v tis. Kč)

Rozpočet po změnách504 835,66
Prostředky NNV3 000,00
Konečný rozpočet507 835,66
Čerpání běžných výdajů celkem449 423,81
- z rozpočtu449 423,81
- NNV (nároky nespotřeb. výdajů)0

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 504 835,66 tis. Kč byl navýšen o prostředky nespotřebovaných výdajů ve výši 3 000 tis. Kč na konečný rozpočet 507 835,66 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 449 423,81 tis. Kč představuje 89,02 % rozpočtu po změnách a 88,50 % konečného rozpočtu. Prostředky byly čerpány pouze z rozpočtu. V meziročním srovnání byly výdaje oproti roku 2013 nižší o 23 975 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů dle položek

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2014 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2014 Skutečnost 2014 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpočtu
501 - Platy zaměstnanců88 948,843 000,0091 948,8488 929,4299,9896,72
502 - Ostat. osobní výdaje82 130,000,0082 130,0071 850,4387,4887,48
503 - Povinné pojistné54 835,150,0054 835,1553 101,2396,8496,84
513 - Nákup materiálu13 176,500,0013 176,5011 042,2983,8083,80
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje400,000,00400,00298,2874,5774,57
515 - Nákup vody, paliv, energie19 155,000,0019 155,0013 501,7070,4970,49
516 - Nákup služeb116 110,500,00116 110,50102 087,2887,9287,92
517 - Ostatní nákupy50 544,190,0050 544,1936 914,9973,0473,04
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.75 180,000,0075 180,0067 628,3889,9689,96
534 - Převody vlast. fondům889,490,00889,49889,49100,00100,00
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 865,000,001 865,001 826,2597,9297,92
542 – Náhrady placené obyvatelstvu280,000,00280,00146,5952,3652,36
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.1 100,000,001 100,001 054,2795,8495,84
Běžné výdaje celkem504 835,673 000,00507 835,67449 423,8189,0288,50

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách v objemu 14 740 tis. Kč byl navýšen o prostředky NNV ve výši 7 999,33 tis. Kč, které byly použity na dofinancování plánovaných akcí z roku 2013. Konečný rozpočet tak činil 22 739,33 tis. Kč a byl čerpán ve výši 21 362,58 tis. Kč, což představuje 144,93 % rozpočtu po změnách a 93,95 % konečného rozpočtu. Program 10301 byl v roce 2014 ukončen a veškeré nevyčerpané prostředky budou vráceny do státního rozpočtu. Do nároků nespotřebovaných výdajů budou převedeny pouze prostředky nového programu 00301 ve výši 366,31 tis. Kč.

Přehled čerpání kapitálových výdajů

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2014 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2014 Skutečnost 2014 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpoč.
611 – Pořízení dlouhodob. nehmot. majet.700,00879,911 579,911 218,71174,1077,14
     v tom: program 10301338,80897,911236,71338,80100,0028,40
                 program 00301361,200,00361,200,000,000,00
612 – Pořízení dlouhodob. hmot. majet.14 040,007 119,4121 159,4120 143,87143,4795,20
     v tom: program 1030113 540,007 119,4121 159,4119 648,98145,1292,86
                 program 00301500,000,00500,00494,8998,9898,98
Kapitálové výdaje celkem14 740,007 999,3322 739,3321 368,58144,9393,95

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2014 byly dodrženy.

Ukazatel (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2013 Rozpočet po změnách 2013 Použití NNV Konečný rozpočet 2013 Skutečnost 2013 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp.
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 500,003 500,000,003 500,004 779,64136,56136,56
   Nedaňové příjmy3 500,003 500,000,003 500,004 779,64136,56136,56
Výdaje celkem518 879,25519 575,6610 999,33530 574,99470 786,4090,6188,73
   Běžné výdaje504 139,25504 835,663 000507 835,66449 423,8189,0288,50
   Kapitálové výdaje14 740,0014 740,007 999,3322 739,3321 362,58144,9393,95
čerpání z rozpočtu459 787,07
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů10 999,33
Nespotřebované výdaje z rozpočtu r. 201359 788,59

V roce 2014 zůstaly z rozpočtu nedočerpané prostředky ve výši 59 788,59 tis. Kč, z toho částka 58 411,85 tis. Kč v neprofilujících výdajích a v profilujících výdajích částka 1 376,74 tis. Kč.


9. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2015

Kancelář Senátu se bude jako servisní organizace Senátu Parlamentu ČR primárně věnovat vytváření zázemí pro zákonodárnou činnost horní komory Parlamentu. Důraz bude kladen rovněž na efektivní správu sídla Senátu Parlamentu ČR, transparentní hospodaření s veřejnými prostředky nebo rozvíjení kvalitní komunikace a vztahů s veřejností.

Hlavní úkoly Kanceláře Senátu pro rok 2015 vycházejí z těchto oblastí:

1. Servis pro orgány Senátu PČR a senátory

 1. legislativně a organizačně zajistit všechny schůze pléna Senátu Parlamentu ČR a další akce Senátu a jeho orgánů
 2. pokračovat v elektronizaci dokumentů
 3. v nejvyšší kvalitě zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a cesty
  • Pravidelně se opakující akce pořádané předsedou a místopředsedy Senátu:
   • tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem
   • novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků
   • pietní akt v Nerudově ulici pořádaný k výročí 25. února 1948
   • tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími zastupitelských úřadů ČR
   • slavnostní předání stříbrných pamětních medailí Senátu v předvečer Dne české státnosti
   • účast předsedy Senátu na oslavách státního svátku - Dne vzniku samostatného československého státu (28. 10.)
   • účast předsedy Senátu na oslavách státního svátku - Dne boje za svobodu a demokracii (17. 11.)
   • příprava a rozeslání novoročních blahopřání předsedy Senátu
  • Akce mimořádná:
   • účast představitelů Senátu na 4. mezinárodním fóru „Let My People Live“ (Praha, Terezín, 26. – 27. 1. 2015)
  • Oficiální návštěvy předsedy Senátu v zahraničí:
   • oficiální návštěva předsedy Senátu v Marockém království (18. - 22. 2. 2015)
   • účast předsedy Senátu na konferenci předsedů parlamentů zemí EU (Řím, 20. - 21. 4. 2015)
   • účast předsedy Senátu na zasedání Asociace evropských senátů (Haag, 21. - 22. 5. 2015)
   • účast předsedy Senátu na prezentaci života a díla mistra Jana Husa (Kostnice, SRN, 6. 7. 2015)
   • účast předsedy Senátu na konferenci předsedů parlamentů zemí V4 (Bratislava, březen 2015)
  • Oficiální návštěvy v ČR na pozvání předsedy Senátu:
   • oficiální návštěva předsedkyně Parlamentu Nizozemského království (4. - 5. 2. 2015)

2. Vztahy s veřejností

 1. využívat dostupné prostředky pro informování veřejnosti o činnosti Senátu Parlamentu ČR a akcích konaných v jeho sídle
 2. zabezpečit organizaci, program a průběh setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě
 3. ve Výstavní síni, Mytologické chodbě, Předsálí Jednacího sálu a Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce zajistit výstavy dle schváleného výstavního plánu
 4. zajistit přípravu a realizaci Kulturního léta v Senátu
 5. připravit, propagovat a realizovat další akce pro veřejnost, mj.:
  • kulturně-společenské akce ve Valdštejnské zahradě
  • ve spolupráci s Českou televizí vánoční koncert v Hlavním sále
  • dny otevřených dveří sídla Senátu 8. 5. a 28. 10. 2015
  • Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce v rámci Hradozámecké noci 2015
  • Předvánoční zpívání pro veřejnost v Hlavním sále
 6. realizací specifických akcí participovat na připomenutí národních výročí v roce 2015:
  • 70. výročí konce II. světové války
  • 600. výročí upálení mistra Jana Husa
 7. zahájit přípravu projektů a připomínkových akcí, které se vztahují k významným výročím v roce 2016:
  • 700. výročí narození Karla IV.
  • 20. výročí ustavení Senátu Parlamentu ČR

3. Technické záležitosti

 1. pokračování procesu digitalizace kamerového systému areálu Senátu a ukládání dat
 2. zahájení digitalizace archivu videozáznamů

4. Informační technologie

 1. obnova systémů pro zvýšení bezpečnosti počítačové sítě (detekce a prevence před útoky, obrana před útoky „odmítnutím služby“, antispamový systém, zabezpečení webového serveru, rekonstrukce vnější ochranné zóny, zabezpečení vzdáleného přístupu k poštovním schránkám)
 2. rozvoj Znalostního systému (efektivnější zpřístupnění senátních dokumentů odborné i laické veřejnosti)
 3. obnova centrálního databázového serveru
 4. obnova systémů pro webové vysílání
 5. zvýšení dostupnosti provozu hlasovacího zařízení v Jednacím sále
 6. komplexní obnova zálohovacího a archivačního systému (2. část)

5. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2015
 2. sestavit rozpočet na rok 2016 s důrazem na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu

6. Personální záležitosti

 1. zajištění plynulého chodu Samostatného oddělení personálního, flexibilně a proaktivně reagujícího na potřeby senátorek a senátorů a zaměstnanců
 2. správa kompletní personální agendy
 3. koordinace procesu vystavování diplomatických x služebních pasů
 4. výroba a následná distribuce vstupních průkazů pro všechny oprávněné skupiny
 5. v souladu s plánem vzdělávání koordinace a následná realizace vzdělávacích aktivit zaměstnanců Kanceláře Senátu (jazyková výuka, školení ad hoc, hromadná školení, atd.)

7.Další problematika

 1. dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek
 2. všechny zakázky zadávat přísně v souladu s právními předpisy a s důrazem na maximální transparentnost

Příloha

Organizační schéma Kanceláře Senátu