Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2013

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2013
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 8. PRO VEŘEJNOST
 9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 10. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 11. EKONOMICKÉ ÚDAJE
 12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2014

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. ID datové schránky: 44iaeqj
 5. telefon: ústředna - 257 071 111, Informační centrum - 257 075 707
 6. fax: 257 075 700
 7. e-mail:
 8. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu poskytuje ucelené informace o činnosti organizace v roce 2013, hodnotí činnost jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu, podává přehled o zabezpečených úkolech pro senátory a realizovaných akcích, zaměřuje se na komunikaci s občany i sdělovacími prostředky. Zahrnuje rovněž základní ekonomické a personální ukazatele vztahující se k organizaci a vymezuje hlavní úkoly Kanceláře Senátu pro rok 2014.

Vzhledem k tomu, že se Senát Parlamentu ČR i Kancelář Senátu snaží o své činnosti maximálně informovat veřejnost, publikuje Výroční zprávu za rok 2013 rovněž na webových stránkách Senátu PČR.


3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2013

Kancelář Senátu se po celý rok 2013 plně věnovala své hlavní prioritě, tedy zajištění podmínek pro zákonodárnou činnost Senátu Parlamentu České republiky.

Význam Senátu PČR byl pro Českou republiku v roce 2013 mimořádný, protože Senát PČR se po rozpuštění Poslanecké sněmovny stal jediným zákonodárným sborem v zemi. Vláda Jiřího Rusnoka zároveň předložila Senátu PČR čtyři zákonná opatření, z nichž jedno senátoři schválili v původním znění a tři po zapracování připomínek. Všechna čtyři zákonná opatření poté nově zvolená Poslanecká sněmovna potvrdila ve znění postoupeném Senátem PČR. V politicky nestabilní době tak Senát PČR opět potvrdil svou úlohu stabilizačního prvku českého ústavního systému a pojistky demokracie.

Vyšší nároky na Senát PČR s sebou nesly vyšší nároky na Kancelář Senátu. Servisní organizace horní parlamentní komory se s touto situací vypořádala bez komplikací.

Kancelář Senátu v roce 2013 zabezpečila celkem 14 schůzí Senátu PČR, na nichž bylo přijato 350 usnesení. Útvary organizace připravily 191 senátních tisků, 100 evropských tisků a 353 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům.

Senát Parlamentu ČR byl velmi aktivní na poli zahraničních vztahů a mezinárodní spolupráce. Sídlo Senátu bylo zároveň prostorem důležitých společenských a pracovních setkání. Kancelář Senátu připravila celkem 365 protokolárních akcí, zajistila přijetí 53 zahraničních návštěv a realizovala 123 zahraničních cest.

Senát PČR nadále podporoval aktivity občanské společnosti a diskusi s odbornou i širokou veřejností k důležitým celospolečenským i významným regionálním problémům. V roce 2013 se zaměstnanci Kanceláře Senátu podíleli na zajištění 13 veřejných slyšení, 28 konferencí a 24 seminářů.

Horní komora Parlamentu ČR se po celý rok snažila co nevíce zpřístupnit své sídlo veřejnosti. Kancelář Senátu pod záštitou senátorů nebo vedoucího Kanceláře Senátu uskutečnila celkem 34 výstav. Kompletní obnovy se dočkala stálá expozice protokolárních darů v Trčkovské galerii.

Ve dnech státních svátků 8. května a 28. října uspořádala Kancelář Senátu Dny otevřených dveří. Nově pro veřejnost připravila Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce, která zaznamenala mimořádně pozitivní ohlas veřejnosti, a Dětský den v Senátu. Ve Valdštejnské zahradě zorganizovala tradiční Setkání senátorek a senátorů s občany a osmý ročník Kulturního léta. Po celý rok pořádala rovněž prohlídky Valdštejnského paláce pro organizované skupiny a nově zařadila také komentované prohlídky Valdštejnské zahrady. Díky těmto aktivitám navštívilo v roce 2013 sídlo Senátu PČR více než 148 tisíc občanů.

Kancelář Senátu dále rozvíjela komunikaci s občany a médii. Přijala 1497 písemných podání od občanů, skupin a organizací, z čehož 35 dotazů se přímo odkazovalo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Sdělovacím prostředkům bylo zasláno přes 240 tiskových zpráv a avíz.

Řádně se Kancelář Senátu věnovala údržbě a rekonstrukci historických paláců, v nichž horní komora Parlamentu ČR sídlí. Pod dohledem Národního památkového ústavu byly dokončeny rozsáhlé opravy střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce v objektu „C“.

Díky okamžitě přijatým opatřením a dodržení postupu schváleného v Povodňovém plánu nezaznamenala Kancelář Senátu žádné škody, které mohla způsobit červnová povodeň.

Zaměstnanci organizace se soustředili rovněž na rozvoj informačních a komunikačních technologií. Pokračoval přechod pracovních stanic na operační systém Windows 7, zajištěna byla oprava ozvučení v Hlavním sále a kromě dalšího bylo také zvýšeno zabezpečení vnitřní počítačové sítě.

Hospodaření Kanceláře Senátu skončilo stejně jako v předchozích letech se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2013 byly dodrženy. Ve spolupráci s ostatními útvary zpracoval Odbor ekonomický návrh rozpočtu na rok 2014.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

4.1 Útvary Sekce vedoucího Kanceláře Senátu

Součástí Sekce vedoucího Kanceláře Senátu je Odbor legislativní, Samostatné oddělení personální, Samostatné oddělení právní, Samostatné oddělení protokolu a Referát interního auditu.

4.1.1 Odbor legislativní

V roce 2013 vykonával Odbor legislativní svou působnost v personálním složení: ředitelka odboru, pracovnice sekretariátu a především právničky a právníci odboru (celkem 17 zaměstnanců včetně vedení odboru). Po nástupu ředitelky na mateřskou dovolenou řídil od 1. listopadu 2013 odbor pověřený zástupce.

Legislativní odbor plní úkoly, vyplývající pro Kancelář Senátu zejména v souvislosti se zabezpečením zákonodárné činnosti Senátu PČR a jeho orgánů.

Pro potřeby senátorů zajišťuje odbor konzultační službu v otázkách legislativní povahy ve věcech, příslušejících Senátu PČR k projednání. Děje se tak především formou písemných informací k návrhům zákonů a k mezinárodním smlouvám, které se po ratifikaci prezidentem a následném vyhlášení stávají součástí českého právního řádu.

Smyslem informací je přiblížit obsah postoupeného dokumentu, upozornit na případné právní i v užším slova smyslu legislativní nedostatky, shrnout dosavadní legislativní proces a přinést náměty na odstranění vytýkaných nesrovnalostí.

Cílem odboru je podávání informací v co nejvyšší kvalitě a v takovém termínu, aby byly využitelné již při přípravě na projednání v orgánech Senátu PČR.

Právničky a právníci odboru se zúčastňovali jednání senátních orgánů a pléna, v rámci kterých probíhalo projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, byli nápomocni při přípravě pozměňovacích návrhů a konečného znění usnesení Senátu PČR i jeho orgánů.

Rok 2013 byl pro Českou republiku i její politickou reprezentaci poměrně dramatický. Dne 17. června 2013 přijal prezident republiky demisi vlády Petra Nečase. Následně 25. června jmenoval prezident republiky předsedou vlády Jiřího Rusnoka a 10. července ostatní členy „úřednické“ vlády. Nová vláda však nezískala důvěru, Poslanecká sněmovna byla 28. srpna rozpuštěna a 25. a 26. října se konaly „předčasné“ volby.

V důsledku nastalých okolností se Senát PČR dostal do pozice „jediného zákonodárce“. Dne 26. září 2013 předložila vláda Senátu ve smyslu čl. 33 odst. 3 Ústavy čtyři návrhy zákonných opatření Senátu PČR. Poprvé v novodobé historii České republiky tak projednával Senát PČR touto formou navržené předpisy, které nesnesly odkladu v otázkách pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, přizpůsobovaly daňovou oblast rekodifikaci soukromého práva nebo měnily v nezbytné míře zákon o veřejných zakázkách.

Pro úplnost dodejme, že všechna zákonná opatření Senátu Poslanecká sněmovna na své první schůzi podle čl. 33 odst. 5 Ústavy schválila.

V důsledku rozpuštění Poslanecké sněmovny byl počet posuzovaných legislativních aktů v loňském roce o něco nižší než v roce předchozím. Je však reálný předpoklad, že mnoho z navržených zákonů, případně mezinárodních smluv, které nebyly postoupeny či projednány kvůli nestandardní politické situaci, budou do Parlamentu ČR v roce 2014 předloženy.

V roce 2013 vypracoval legislativní odbor 144 informací, z toho k návrhům zákonů 118 a k mezinárodním smlouvám 26. Opakovala se situace z roku 2012, kdy byl projednán vyšší počet nových zákonných úprav (celkem 24), dále byly mj. posuzovány 2 návrhy ústavních zákonů a 14 senátních iniciativ.

Za zmínku rovněž stojí významný podíl senátní legislativy na řešení otázek souvisejících s chodem Senátu PČR jak uvnitř, tak i ve vztahu k ostatním ústavním institucím.

Nepochybně je třeba též vyzdvihnout nasazení, operativní přístup a erudici právníků Odboru legislativního s odvoláním na výše uvedené projednávání zákonných opatření Senátu PČR, kdy bylo potřeba v krátkém časovém úseku prostudovat, připomínkovat, vypracovat informace a zpracovat pozměňovací návrhy k rozsáhlým vládním iniciativám.

Pokud jde o návrhy senátních návrhů zákonů, velkou pozornost vyvolal zejména návrh zákona o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek, který nakonec vedl ke zrušení karty sociálních systémů.

Nad rámec shora uvedeného, vypracoval Odbor legislativní řadu dalších stanovisek pro funkcionáře Senátu PČR či jednotlivé senátory. Mezi ně lze zařadit například i 15 podkladů pro vyjádření předsedy Senátu PČR k Ústavnímu soudu, týkajících se návrhů na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení.

4.1.2 Samostatné oddělení personální

Samostatné oddělení personální, v němž pracují tři zaměstnanci včetně vedoucí, zajišťuje komplexní pracovněprávní agendu, zejména:

 • agendu související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • personální agendu senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • profesní a osobní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a kurzů

V roce 2013 byly v Kanceláři Senátu zaměstnány 2 osoby se zdravotním postižením 1. stupně a 1 osoba se zdravotním postižením 2. stupně. Od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením byly odebrány výrobky a služby za 2 803 744 Kč (bez DPH), čímž Kancelář Senátu splnila v součtu povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (podle zákona o zaměstnanosti) více než dvojnásobně.

V průběhu roku pokračovalo jazykové a odborné vzdělávání zaměstnanců. Na vzdělávání a odborná školení zaměstnanců bylo z rozpočtu Kanceláře Senátu vynaloženo bezmála 670 000 Kč.

Kancelář Senátu obdržela deset děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce zaměstnanců.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy v tabulkách v oddílech 9 a 10.

4.1.3 Samostatné oddělení protokolu

Oddělení má celkem 7 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu PČR a zajišťuje úkoly s tím spojené
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu PČR, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády
 • zajišťuje účast předsedy a místopředsedů Senátu PČR na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu PČR
 • ve spolupráci s Odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy a místopředsedů Senátu PČR
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy a místopředsedů Senátu PČR

Celkem zajistilo Samostatné oddělení protokolu 365 protokolárních akcí v období leden až prosinec 2013.

Na pozvání předsedy Senátu Parlamentu ČR přijeli v roce 2013 předseda Národní rady Slovenské republiky J.E. pan Pavol Paška (8. 1. 2013), předsedkyně Rady federace Federálního shromáždění Ruské federace J.E. paní Valentina Matvijenko (18. - 19. 3. 2013), předseda Parlamentu Gruzie J.E. pan David Usupašvili (16. - 18. 4. 2013), předseda Spolkové rady Rakouské republiky J.E. pan Edgar Mayer (13. - 14. 5. 2013), místopředseda Národního shromáždění Korejské republiky pan Byeong Seug Park (27. - 29. 5. 2013), předseda Senátu Nigerijské federativní republiky J.E. David A. B. Mark (GCON) (10. - 12. 6. 2013) a předseda Parlamentu Makedonské republiky J.E. pan Trajko Veljanoski (28. - 30. 10. 2013).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu PČR - např. předsedy Zahraničního výboru Národní rady Slovenské republiky pana Františka Šebeje (23. 1. 2013), předsedy vlády Turecké republiky J.E. pana Recepa Tayyipa Erdoğana (4. 2. 2013), ministra zahraničních věcí Rumunska J.E. pana Tituse Corlăţeana (12. 3. 2013), členů Právního výboru Senátu Indonéské republiky vedeného místopředsedkyní paní Elvianou (12. 3. 2013), ministra pro ekonomický rozvoj Srílanské demokratické socialistické republiky pana Basila Rajapakse (29. 3. 2013), prezidenta Republiky Tatarstán J.E. pana Rustama N. Minnichanova (15. 4. 2013), delegace Výboru pro kulturu, školství, výzkum, mládež a sport Parlamentu Moldavské republiky vedenou jeho předsedou panem Chirilem Lucinschim (20. 5. 2013), předsedy Centra pro výzkum a rozvoj Státní rady Čínské lidové republiky pana Li Weie s delegací (7. 6. 2013), místopředsedkyně Legislativního Yuanu Tchaj-wanu paní Hsiu-Chu Hung (29. 8. 2013), ministra zahraničních věcí Ukrajiny J.E. pana Leonida Kožary (11. 9. 2013), člena Senátu Parlamentu Konžské demokratické republiky pana Raymonda Ramazaniho Bayi (12. 9. 2013), nositelky Nobelovy ceny míru paní Aun Schan Su Ťij (17. 9. 2013), ministra zemědělství Království Saudské Arábie pana Fahada bin Abdulrahmana bin Sulaimana Balghunaima (27. 9. 2013), ministryně školství Permského kraje (Ruská federace) paní Raisy A. Kassinové (14. 10. 2013), předsedy Zakarpatské oblastní rady (Ukrajina) pana Ivana I. Balohy (6. 11. 2013) a představitelů Asociace Vojáci společně (19. 12. 2013).

Předseda Senátu PČR pořádal významné akce mezinárodního charakteru - návštěva předsedy Národní rady Slovenské republiky J.E. pana Pavla Pašky s delegací u příležitosti konání konference „Češi a Slováci - 20 let spolupráce samostatných států a jejich působení v EU a NATO“ (8. 1. 2013), konference na téma „Domov Střední Evropa: tváře, biografie, identity“ spolupořádaná předsedou Spolkového zemského sněmu J.E. panem Matthiasem Rößlerem (28. 6. 2013).

Předseda Senátu PČR spolu s delegací vykonal oficiální návštěvu Polské republiky (8. - 9. 4. 2013), Slovenské republiky (15. 5. 2013), Rumunska (23. - 24. 9. 2013) a Brazilské federativní republiky (17. - 24. 11. 2013).

Předseda Senátu PČR se účastnil mezinárodních konferencí - Konference předsedů parlamentů zemí EU na Kypru (21. - 23. 4. 2013) a zasedání Asociace evropských senátů v Londýně (13. - 14. 6. 2013).

Předseda Senátu PČR pořádal významné tuzemské pracovní a společenské akce – setkání s představiteli pravoslavné církve (27. 6. 2013), Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě (14. 9. 2013), Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu (27. 9. 2013), slavnostní shromáždění u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu (22. 10. 2013).

Předseda a místopředsedové Senátu PČR pořádali nebo se účastnili i dalších pracovních a společenských setkání - např. novoroční setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem (10. 1. 2013) a zástupci sdělovacích prostředků (9. 1. 2013), slavnostní vyhlášení Nejlepšího handicapovaného sportovce roku 2012 (13. 3. 2013), X. ročník předávání cen Národní rady zdravotně postižených (21. 3. 2013), Zlatý Ámos 2013 (22. 3. 2013), Cena Thálie (23. 3. 2013), 23. ročník Festivalu spisovatelů (18. 4. 2013), Manažer roku 2012 (25. 4. 2013), 90. výročí založení jednotné myslivecké organizace (26. 4. 2013), Žofínské fórum – Bankovní unie (7. 5. 2013), Žehnání pramenům (10. - 11. 5. 2013), IX. ročník Festivalu muzejních nocí (17. 5. 2013), vyhlášení Nejlepších biatlonistů sezony 2012/13 (23. 5. 2013), konference k 20. výročí Ústavního soudu (5. 6. 2013), 10. ročník soutěže „Dopravní stavba, dopravní technologie, výrazná inovace v dopravě“ (6. 6. 2013), světový kongres CLIMA 2013 (13. 6. 2013), VI. Olympiáda dětí a mládeže (23. 6. 2013), Vesnice roku 2013 (20. 8. 2013), Zlatá podkova 2013 (23. 8. 2013), Země živitelka 2013 (31. 8. 2013), CIAF 2013 (7. 9. 2013), TOP odpovědná firma 2013 (17. 10. 2013), Znojemský hrozen 2013 (19. 10. 2013), 17. ročník Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava 2013 (24. 10. 2013), 11. ročník Česká kvalita (12. 11. 2013), Nejlepší odborné knižní publikace za rok 2012 (13. 11. 2013), Česká hlava (17. 11. 2013), Stavba roku 2013 (25. 11. 2013), Efektivní nemocnice 2013 (25. 11. 2013), Českých 100 nejlepších 2013 (29. 11. 2013), Cena Přístav (6. 12. 2013), Exportér roku 2013 (16. 12. 2013) a mnohé další.

Předseda a místopředsedové Senátu PČR se účastnili i významných regionálních akcí – Jizerská padesátka (13. 1. 2013), udílení Cen města Pelhřimov (26. 1. 2013), Mistrovství světa v biatlonu (8. - 10. 2. 2013), Krajská setkání 2013 (27. 2. 2013), závody Horské služby ČR ve Špindlerově Mlýně (3. - 5. 4. 2013), setkání předsedy Senátu PČR s polskou menšinou (4. 5. 2013), návštěva Jihočeské univerzity (18. 5. 2013), návštěva okresu Strakonice (21. 5. 2013), Dny mikroregionu v Pacově (15. 6. 2013), soutěž Horských služeb ve Špindlerově Mlýně (13. - 15. 9. 2013).

V průběhu roku 2013 samostatné oddělení protokolu zajistilo 75 pietních aktů na celém území České republiky.

Souhrnný přehled protokolárních akcí je uveden v oddíle 5.

4.1.4 Samostatné oddělení právní

Samostatné oddělení právní má 4 zaměstnankyně včetně vedoucí.

Činnost oddělení spočívá v poskytování odborných právních konzultací všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení, a v předkládání právních stanovisek k jednotlivým otázkám dle požadavku vedoucího Kanceláře Senátu a ostatních útvarů Kanceláře Senátu.

V roce 2013 plnilo právní oddělení následující úkoly:

 • příprava a uzavírání písemných smluv k zajištění náležitostí spojených s výkonem funkce pro senátorky a senátory
 • spolupráce při uzavírání písemných smluv k zabezpečení činnosti Senátu PČR a Kanceláře Senátu a pro kulturní akce spolupořádané v prostorách Senátu PČR; v roce 2013 bylo v centrální evidenci smluv nově evidováno celkem 139 smluv a dodatků ke smlouvám k zabezpečení činnosti Senátu PČR a Kanceláře Senátu a 78 smluv a dodatků k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory
 • příprava podkladů pro soudní řízení; celkem je evidováno 11 soudních sporů, ve kterých vystupuje Kancelář Senátu jako účastník řízení, z toho 5 sporů není dosud pravomocně skončeno a v 6 případech probíhá vymáhání pravomocně přiznaných nároků Kanceláře Senátu
 • úprava interních předpisů Kanceláře Senátu prováděná ve vazbě na změnu právních předpisů; pravidelná aktualizace Souboru interní legislativy proběhla ke dni 1. 3. 2013 a ke dni 1. 9. 2013
 • zajištění průběhu zadávacích řízení v režimu zákona o veřejných zakázkách; v roce 2013 proběhla celkem 3 zadávací řízení, z toho 2 ve formě otevřeného řízení a 1 zjednodušené podlimitní řízení

4.1.5 Referát interního auditu

Po odchodu jednoho z dvojice interních auditorů z Kanceláře Senátu v roce 2012 byl výkon činnosti útvaru interního auditu po celý rok 2013 zabezpečován pouze jedním interním auditorem.

V průběhu roku 2013 vykonával interní audit následující činnosti:

 1. vlastní audity dle schváleného plánu interních auditů či na základě příkazu vedoucího Kanceláře Senátu
  Uskutečnilo se celkem 9 auditních šetření, z toho 8 řádných dle schváleného plánu a 1 mimořádné. Žádné z provedených auditních šetření neprokázalo závažnější systémové či individuální pochybení. V důsledku vykonaných auditů pak bylo přijato celkem 6 opatření, z toho 4 nápravná a 2 inovační.
  Ze závěrů auditních šetření vyplývá:
  • Byl udržen nízký podíl počtu opatření celkem i opatření připadajících na jeden audit, tzn. že vzhledem k tomu, že se většinou jedná o audity opakované, byla předchozí přijatá opatření nejen respektována, ale zároveň i vykázala značnou úroveň jejich účinnosti.
  • Substitučně k navrhovaným opatřením byla ve větší míře uplatňována i alternativní forma, a to „doporučení“. Ta nemají obligatorní charakter, nýbrž předkládají i jiné varianty postupů, přístupů apod.
 2. metodickou činnost
  Interní audit poskytoval metodické konzultace, a to především pro činnosti související se zadáváním veřejných zakázek či inventur.
 3. konzultační činnost
 4. spolupráce při aktualizaci interní legislativy
 5. sebevzdělávání a prohlubování odbornosti

4.2 Útvary Sekce senátní

Do Sekce senátní jsou zahrnuty tři útvary, tedy Odbor organizační, Odbor zahraniční a Odbor vnějších vztahů a služeb.

4.2.1 Odbor organizační

Kromě ředitele má odbor dalších 12 zaměstnanců, z toho je zaměstnáno 6 v Referátu archivu a oběhu spisů. Pracovníci Odboru organizačního mají na starosti zajišťování schůzí Senátu a Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu PČR. Dále zabezpečují fungování Archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2013 pracovníci odboru zabezpečili tyto akce nebo k nim zpracovali písemné podklady:

 • 14 schůzí Senátu PČR, na kterých bylo přijato 350 usnesení; ze všech schůzí byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu zveřejněny doslovné stenografické zápisy
 • 24 schůzí Organizačního výboru se 118 usneseními; ze všech byly opět vyhotoveny doslovné stenografické zápisy
 • 191 senátních tisků a dalších 100 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem PČR či k informování senátorek a senátorů a následných 353 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách, výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně
 • kompletní korespondenci související se svoláváním schůzí Senátu PČR, informování předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí
 • kompletní korespondenci týkající se Senátem PČR vrácených či zamítnutých návrhů zákonů, koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké sněmovně
 • formou stenografického zápisu a přepisu bylo zpracováno 14 schůzí Senátu PČR a 24 schůzí Organizačního výboru
 • dále vznikl požadavek na dodatečné zpracování formou doslovného stenografického zápisu celkem 33 akcí, které představovaly dohromady 86 zpracovaných kazet
 • proběhla řada stáží středoškolských i vysokoškolských studentů
 • aktivní účast na semináři pro pedagogické pracovníky

Reprografické středisko kromě senátních tisků zmíněných výše vytisklo přibližně 1 000 000 černobílých kopií a téměř 250 000 barevných kopií. Z nich pak bylo vyrobeno například 450 ks podkladů pro protokolární akce, 700 ks pozvánek a zvacích dopisů pro výbory či jednotlivé senátory, 4 200 ks pozvánek na schůzi Senátu PČR, 700 ks tisků podkladů pro zahraniční cesty a přijetí, 300 ks plakátů pro výstavy a jiné senátní akce, 300 ks brožur z konferencí konaných v Senátu PČR a více než 11 000 informačních materiálů (letáky, programy Kulturního léta, Dny otevřených dveří, knihy návštěv na výstavy).

Archiv Senátu PČR v roce 2013 protokolárně provedl výběr dokumentů s trvalou hodnotou v jednom skartačním a dvou mimoskartačních řízeních. Skartační řízení připravila tajná spisovna. Mimoskartační řízení se týkala zejména dokumentů vzniklých z činnosti Odboru ekonomického a Oddělení vztahů s veřejností. Po posouzení hodnoty dokumentů bylo vybráno 2,16 bm dokumentů s trvalou hodnotou k archivnímu zpracování, tj. 3 % archiválií. Celkem bylo posouzeno 64,98 bm dokumentů.

Archiv dokončil pomůcku, konkrétně inventář s rejstříky k archivnímu fondu Senát - 1. funkční období, zahrnující archiválie v časovém rozmezí od 18. 12. 1996 do 16. 12. 1998, v rozsahu 479 inventárních jednotek, tj. 13,50 bm archiválií. V rámci praxe se na grafickém zpracování inventáře podílel stážista katedry Archivnictví a pomocných věd historických FF UK.

Pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Poslanecké sněmovny i veřejnosti přes 75 informací a dohledání k činnosti Senátu PČR ze všech archivovaných funkčních období.

Vzhledem ke zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu PČR a jeho orgánů na jeho webových stránkách Archiv navštívilo osobně 9 návštěvníků a 2 badatelé. Během 3 badatelských návštěv byly badatelům předloženy cca 2 kartony archiválií.

Pro potřeby Kanceláře Senátu a Poslanecké sněmovny bylo vyhledáno 84 evidenčních jednotek.

Archiv zajistil exkurze kolegům z odborných pracovišť a podílel se rovněž na zajištění odborné praxe studenta z oboru archivnictví a dalších stážistů Kanceláře Senátu.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 13 800 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 8 600 dokumentů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin, časopisů atd. Zaevidovala cca 640 a vypravila cca 1 010 datových zpráv. Přes elektronickou podatelnu bylo vypraveno cca 660 a doručeno cca 1 200 dokumentů.

Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, prováděla průběžné konzultace se spisovými uzly, provedla skartační řízení a proškolování nových zaměstnanců.

Bezpečnostní ředitelka zpracovala cca 30 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku a cca 10 utajovaných dokumentů v mezinárodním styku určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu PČR. V souladu se zákonem proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat s utajovanými informacemi. Proběhla také výměna a certifikace nového informačního systému pro zpracování utajovaných informací a bylo provedeno skartační řízení utajovaných informací.

4.2.2 Odbor zahraniční

Útvar řídí ředitel odboru. Odbor je členěn na Oddělení zahraničních vztahů (6 členů včetně vedoucího) a Oddělení pro Evropskou unii (7 členů včetně vedoucího). Součástí odboru jsou dva koordinátoři – odborní poradci.

Pracovníci Oddělení zahraničních vztahů (OZV) se v roce 2013 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 53 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu PČR, místopředsedů komory, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 20 přijetí velvyslanců předsedou Senátu PČR a 31 přijetí velvyslanců místopředsedy Senátu PČR a předsedy jednotlivých výborů.

V lednu se konala mezinárodní konference „Češi a Slováci – 20 let spolupráce samostatných států a jejich působení v EU a NATO“.

Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili v roce 2013 123 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků OZV.

Předseda Senátu uskutečnil čtyři zahraniční cesty v čele senátní delegace, a to do Polska, na Slovensko, do Rumunska a do Brazílie. Jeho další zahraniční aktivity se vztahovaly k účasti na konferencích Asociace evropských senátů a předsedů parlamentů zemí EU.

Pracovníci oddělení pro EU (OEU) třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu PČR elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro Výbor pro záležitosti Evropské unie (VEU) do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 832. V roce 2013 VEU projednal celkem 105 dokumentů. Z toho 96 bylo projednáno plénem Senátu PČR.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB) byl 86. V roce 2013 neprojednal VZVOB žádné evropské dokumenty. O aktuálním dění v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU se VZVOB nechává pravidelně informovat vládou. MZV ČR výboru představuje agendu jednání Rady EU pro zahraniční věci a pozice vlády k těmto tématům.

V roce 2013 pracovníci OEU vypracovali 86 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve výborech Senátu PČR a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

4.2.3 Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor je řízen ředitelkou odboru a členěn do dvou oddělení: Oddělení vztahů s veřejností (9 zaměstnanců včetně vedoucího) a Oddělení senátních služeb (6 zaměstnanců včetně vedoucí).

Pracovníci Oddělení vztahů s veřejností (OVSV) se vedle standardních aktivit věnovali hlavně těmto činnostem:

Akce pro veřejnost

Již tradičně se v sídle Senátu PČR pořádaly ve dnech státních svátků 8. května a 28. října Dny otevřených dveří, které do sídla Senátu PČR přilákaly přes 5 tisíc lidí. Dny otevřených dveří byly nově doplněny o diskusi občanů s předsedou Senátu PČR, jenž návštěvníky vítal ve svém Přijímacím salonku.

Zcela nově byla na sklonku léta roku 2013 připravena pro občany Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce. Akci uspořádala Kancelář Senátu ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v rámci celorepublikové akce „Hradozámecká noc 2013“. Návštěvníky v nočních hodinách vítali v paláci kostýmovaní průvodci, představující postavy éry Albrechta z Valdštejna. V Hlavním sále Valdštejnského paláce se tančily barokní tance a na nádvoří probíhaly šermířské souboje. Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce vzbudila velký zájem u občanů i médií a netradiční prohlídky sídla Senátu PČR absolvovalo na 1 200 lidí. Akce včetně programu vzbudila velmi pozitivní ohlas, který potvrdila řada děkovných dopisů.

Dětský den v Senátu byla další nová akce pro veřejnost, která byla zacílena na dětské návštěvníky. Na 200 dětí se zábavnou formou seznámilo nejen s fungováním Senátu PČR, ale rovněž s jeho sídlem a historií rodu Valdštejnů. Připravena byla také soutěž a děti a mládež byly odměněny dárky se symbolikou Senátu PČR a sladkým překvapením. Vylosovaní výherci byli nadto obdarováni diplomem a spolu s rodiči se zúčastnili přátelského setkání s předsedou Senátu PČR.

Zájem veřejnosti vzbudily také nově připravené komentované prohlídky Valdštejnské zahrady.

Oddělení pokračovalo v realizaci dlouhodobého vzdělávacího projektu a uspořádalo dva semináře pro pedagogy. Učitelé ocenili především možnost diskutovat se senátory o aktuálních problémech ve školství.

Zaměstnanci oddělení se věnovali taktéž propagaci dalších kulturních akcí pro veřejnost v Senátu PČR, zvláště propagaci koncertů Kulturního léta a tradičního Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě.

Výstavní činnost

Ve Výstavní síni Senátu bylo v roce 2013 pod záštitou senátorů nebo vedoucího Kanceláře Senátu k vidění sedm výstav. Veřejnost si mohla prohlédnout následující expozice: Modlitba za život; Rackové s křikem poletují kolem mne; Obuv, oděv, design; Pravoslavné ikony; Československé legie v Rusku 1914 – 1920; Slavné vily Čech, Moravy a Slezska; Vánoční výstava, již tradičně doplněná o vánoční soutěž pro děti a mládež.

V Mytologické chodbě Valdštejnského paláce se konaly výstavy: Hrad Valdštejn, počátek rodu Valdštejnů; Příběh Židů v Protektorátu Čechy a Morava; Valdštejnovo panství - města a místa Frýdlantského vévodství; Valdštejnský palác včera a dnes.

Ve spolupráci se Samostatným oddělením protokolu realizovalo OVSV kompletní aktualizaci stálé výstavy protokolárních darů v Trčkovské galerii.

Informační centrum

Pracovníci Informačního centra odpovídali na telefonické či přímé dotazy veřejnosti, poskytovali informační materiály a informace příchozím návštěvníkům. Kromě toho zajišťovalo Informační centrum po celý rok prohlídky pro organizované skupiny a zázemí pro průvodce.

Nové informační materiály a prezentační stěny Senátu PČR

Kancelář Senátu se na začátku roku 2013 potýkala s nedostatkem informačních materiálů o Senátu PČR a havarijním stavem zástěny pro tiskové konference. Na základě pokynu Stálé komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu připravilo Oddělení vztahů s veřejností několik variant nového grafického zpracování informačních materiálů a prezentačních stěn. Všechny navržené varianty respektovaly pravidla a standardy definované Grafickým manuálem Senátu PČR. Vybrána byla varianta, kdy logotyp Senátu PČR v jeho základní variantě, která zahrnuje dva lvy podpírající kruh s iniciálou „S“ a textem „Senát Parlamentu České republiky“, je aplikován na podkladové ploše pískové barvy a mramorové textury. Zvolený podklad přirozeně ladí s historickými prostory sídla Senátu PČR, protože právě písková barva v kombinaci s mramorovou texturou je pro prostory Valdštejnského paláce typická.

Na základě výše definovaného grafického ztvárnění zajistilo OVSV výrobu nových prezentačních stěn Senátu PČR, včetně zástěn pro tiskové konference, tabulí s logem Senátu PČR v historických a jednacích prostorech Valdštejnského a Kolovratského a ve Valdštejnské zahradě, informačních tabulí a plakátů.

Nový grafický styl byl implementován rovněž do informačních materiálů. Oddělení vztahů s veřejností připravilo pro návštěvníky 5 nových druhů informačních materiálů a jejich jazykových mutací: Senát Parlamentu ČR; Valdštejnský palác; Valdštejnská zahrada; Informační notýsek a zápisníček pro děti; pexeso Sídlo Senátu PČR.

V závěru roku 2013 připravilo OVSV rovněž reprezentativní nástěnný kalendář „Detaily Valdštejnského paláce“, který taktéž navázal na nové grafické ztvárnění tiskovin Senátu PČR.

V průběhu roku se OVSV dále zabývalo realizací dalších tiskovin, připravených na základě žádosti jednotlivých orgánů Senátu PČR a útvarů Kanceláře Senátu.

Aktualizace rubrik, grafiky a distribuce časopisu Senát

Čtvrtletník Senát se v průběhu roku 2013 dočkal řady zásadních změn.

Razantní proměnou prošlo grafické ztvárnění časopisu Senát. Toto periodikum je od svého vzniku svébytným nástrojem komunikace horní komory Parlamentu ČR s občany, s čímž se pojí i specifičnost jeho grafické podoby. Grafická podoba časopisu však až do poloviny roku 2013 neměla vazbu na Grafický manuál Senátu PČR, ani na ztvárnění senátních informačních a propagačních materiálů. Nová grafická úprava proto přibližuje čtvrtletník Senát standardům grafické prezentace Senátu PČR a odráží rovněž moderní trendy v oblasti grafického pojetí tištěných periodik.

Změn doznala také obsahová náplň a struktura časopisu. Podstatně větší prostor byl dán prezentaci regionálních aktivit senátorů, a to mimo jiné zařazením stálé rubriky Senátor a jeho region. Důraz se klade na to, aby časopis reflektoval aktuální celospolečenská témata.

Posílena byla v časopise rovněž úloha fotografie. Ve větší míře je využíván jednak obrazový materiál, jednak také byla zařazena nová stálá rubrika Fotoreportáž, která zajímavou formou seznamuje čtenáře s vybranými aspekty sídla Senátu PČR.

Ke změnám došlo rovněž na poli distribuce, kde si redakční rada časopisu vzala za cíl seznámit s časopisem Senát více občanů ve všech regionech České republiky.

Nový naučný film „Senát Parlamentu ČR“

Oddělení vztahů s veřejností ve spolupráci s tiskovou tajemnicí připravilo nový naučný film „Senát Parlamentu ČR“ pro veřejnost, který nahrazuje do té doby návštěvníkům promítaný film „Honza senátorem“.

Vytvoření nového naučného filmu si vyžádaly aspekty obsahové i formální. Nutnost vytvořit nový naučný film o Senátu PČR primárně vyvstala změnou Ústavy ČR v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta, která se dotkla rovněž kompetencí Senátu PČR. Nové skutečnosti nebyly s ohledem na rok vzniku filmu „Honza senátorem“ (2007) reflektovány.

Film „Honza senátorem“ byl zaměřen na úzkou cílovou skupinu dětí a mládeže. Praxe ovšem ukázala, že bude vhodnější vytvořit film, který bude moci být promítán jak cílové skupině mládež, tak široké veřejnosti v dospělém věku.

Nový film „Senát Parlamentu ČR“ mohou návštěvníci sídla Senátu PČR zhlédnout v Trčkovské galerii. K dispozici je rovněž na webových stránkách Senátu.

Změna webové prezentace pro veřejnost a pro mládež

Oddělení vztahů s veřejností se ve spolupráci s Odborem informačních technologií věnovalo rovněž změně struktury, náplně i grafické podoby sekce webových stránek Senátu určené pro veřejnost.

Hlavním cílem změny této sekce bylo zpřístupnit občanům z řad veřejnosti informace o sídle Senátu PČR, připravovaných kulturních akcích, ale rovněž aktuality z činnosti Senátu PČR.

Pracovníci OVSV se rovněž podíleli na aktualizaci grafické podoby a obsahové náplně webových stránek pro mládež.

V průběhu roku se OVSV dále zabývalo rozvojem komunikačních platforem, jako je facebookový profil Senátu a videokanál na youtube, a posílením spolupráce s internetovými portály a dalšími médii, která se zaměřují na propagaci akcí pro veřejnost.

Oddělení senátních služeb (OVSS) v průběhu roku 2013 organizačně i administrativně připravilo a realizovalo celkem 182 akcí konaných ve 183 dnech. Tyto akce pořádalo nebo spolupořádalo vedení Senátu PČR (předseda nebo místopředsedové komory) nebo orgány Senátu PČR (výbory či komise). Dvakrát byl pořadatelem senátorský klub. V celkovém počtu jsou zahrnuty i akce pořádané Kanceláří Senátu a akce, které pořádali jednotliví senátoři.

OVSS organizačně zajišťovalo například festival Mladá Praha, Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě (produkce), Malostranské hudební slavnosti (celkem šestidenní kulturní akce, konající se vždy v neděli), předvánoční zpívání v Hlavním sále Valdštejnského paláce pro veřejnost, vánoční setkání senátorů spojené s koncertem, vysílaným Českou televizí, 13 veřejných slyšení výborů, konference, semináře a další odborné akce.

Oddělení celkově zabezpečilo (včetně produkce a celkové organizace) koncerty Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě. Rovněž také zajistilo vánoční soutěž pro dětské návštěvníky Vánoční výstavy.

OVSS se v rámci Odboru vnějších vztahů a služeb podílelo na zajištění Dne dětí v Senátu a Noci otevřených dveří Valdštejnského paláce (tyto akce nejsou vedeny v počtu akcí viz výše).

Kromě akcí, konaných přímo v gesci OVSS, vypomáhalo oddělení podle potřeby Samostatnému oddělení protokolu či Odboru zahraničnímu. Například se výrazně podílelo na přípravě a organizaci Slavnostního předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu.

OVSS zabezpečovalo též pro veškeré akce konané v Senátu PČR šatnářské služby – celkem 122 objednávek.

Vlastními silami též zajišťovalo protokolární prohlídky historických prostor Senátu PČR, kterých se uskutečnilo za celý rok 86 a v rámci nich bylo provedeno celkem 874 osob.

Při schůzích Senátu PČR či konání vysoce protokolárních akcí zajišťovalo OSS lékařskou službu – celkem 19x.

Oddělení se též významně podílelo na službách při schůzích Senátu PČR.

V rámci pracovní náplně administrativně zabezpečovalo OVSS výjezdní zasedání výborů a komisí – celkem 16x.

Významným úkolem oddělení bylo vypracovávání smluv s mimosenátními spolupořadateli, a to včetně propočtu cen za provozní náklady či bodů v rámci tzv. bodového systému. OVSS uzavíralo písemné smlouvy i s vystavovateli v Předsálí Jednacího sálu a v Chodbě místopředsedů o dočasném umístění výstavy.

OVSS důsledně vedlo a sledovalo plnění (čerpání bodů) jak v rámci vedení Senátu PČR a senátních orgánů, tak platby mimosenátními spoluorganizátory, a to ve spolupráci s Odborem ekonomickým. V případech prodlení upozorňovalo mimosenátního pořadatele na nutnost okamžitých plateb. V tomto ohledu, ale i v mnoha dalších oblastech, důsledně sledovalo dodržování interních předpisů Kanceláře Senátu, vycházejících ze zákona o hospodaření se státním majetkem.

OVSS též pravidelně sledovalo plnění interního systému tak, aby byl alespoň ve vypjatých měsících regulován počet realizovaných akcí v souvislosti se zachováním řádného chodu Senátu jako horní komory Parlamentu ČR.

Číselný přehled všech akcí a návštěvnost sídla Senátu PČR jsou uvedeny v oddíle 8.

4.3 Útvary Sekce ekonomicko-správní

Sekci ekonomicko-správní vede ředitel, do jehož působnosti patří Odbor ekonomický, Odbor technického zajištění, Odbor informačních technologií a Odbor gastronomických služeb.

4.3.1 Odbor ekonomický

Odbor ekonomický vede ředitel. Útvar je členěn do Oddělení rozpočtu (5 zaměstnanců včetně vedoucí) a Oddělení účetnictví (5 zaměstnanců včetně vedoucí).

Číselné ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 11.

4.3.2 Odbor technického zajištění

Odbor vedený ředitelem zahrnuje Oddělení správy majetku (15 zaměstnanců včetně vedoucího) a Oddělení autoprovozu (11 zaměstnanců včetně vedoucího).

Hlavní úkoly realizované v roce 2013:

V roce 2013 byla dokončena realizace rozsáhlé tříleté akce „Opravy střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce, objektu C“. Akce proběhla ve složitých stavebních podmínkách, za dozoru Národního památkového úřadu a za plného provozu Kanceláře Senátu.

Dále byla realizována akce „Vytvoření nových páteřních tras v objektu Valdštejnského paláce“, které umožnilo zvětšení kapacity moderních technických zařízení v objektu pro:

 • uzavřený kamerový systém
 • ústředny EPS a EZS poskytující požární a objektovou bezpečnost
 • informační technologie, zvyšující tak kvalitu a rychlost poskytovaných informací
 • systém měření a regulace zajišťující tepelnou pohodu v objektech

Náročná akce byla prováděna za provozu, dlažby a stěny byly uvedeny do původního stavu pod dohledem památkářů a znalců v oborech.

Na jaře roku 2013 byla dokončena rekonstrukce chlazení pro Jednací sál a senátorskou jídelnu včetně přilehlých prostor. Byla instalována tepelná čerpadla, která slouží i k jejich vytápění. Vedle obměny a úprav světelných zdrojů se tak dosahuje dalších úspor elektrické energie.

Z důvodu zvyšování tepelného zatížení serverovny instalací dalších zařízení informačních technologií bylo kompletně zrekonstruováno chlazení serverovny a telefonní ústředny.

Ve Valdštejnské zahradě byl zrestaurován mramorový bazén kašny s fontánou Venuše.

Červnová povodeň roku 2013 nezpůsobila v areálu Senátu PČR žádné škody díky okamžitě přijatým opatřením a dodržením postupu schváleného v Povodňovém plánu.

Kancelář Senátu využívala v roce 2013 celkem 34 služebních vozidel, kterými bylo dohromady najeto za celý rok 977 604 km, což v průměru vychází 28 753 km na jedno vozidlo. V rámci nezbytné obměny vozového parku bylo nakoupeno 8 vozidel (4 střední a 4 vyšší střední třídy) celkem za 5 850 000 Kč.

Celková spotřeba vozidel hrazená Kanceláří Senátu za rok 2013 činí 88 347 litrů benzínu za průměrnou cenu 37,21 Kč/litr a 7 482 litrů nafty za průměrnou cenu 36,87 Kč/litr. (Předsedové výborů a klubů si pohonné hmoty hradí sami). Žádné z vozidel nepřekračuje stanovenou spotřebu pohonných hmot.

4.3.3 Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele.

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a rozvoj informačních systémů (ekonomický systém, personální a mzdový systém, restaurační systém, spisová a archivní služba, elektronická podatelna, recepční systém, systém pro rezervaci místností a kalendář akcí, stenografická přepisovací pracoviště, systém pro evidenci, správu a zveřejňování senátních dokumentů na Internetu a další), spravuje a zajišťuje rozvoj webu Senátu, intranetu a specializovaných webových stránek pro mládež. Též zajišťuje provoz Registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích.

Odbor informačních technologií provádí též pravidelnou správu a rozvoj v následujících oblastech: správa serverů, clusterových a virtualizovaných sestav a datových úložišť, správa a aktualizace aktivních síťových prvků, správa počítačů a tiskáren, zajištění centrálního zálohování dat, zajištění bezpečnosti počítačové sítě, zajištění antivirové ochrany počítačové sítě a pracovních stanic, provoz antispamového systému, správa vnitřní infrastruktury a vnější ochranné zóny sítě Senátu, zajištění připojení sítě Senátu k Internetu, zajištění komunikace s ostatními úřady veřejně správy (komunikační infrastruktura veřejné správy, připojení k Centrálnímu místu služeb veřejné správy, příjem telegramů MZV ČR, správa subsystému IS EU Extranet ČR), správa systému utajovaného vládního spojení, zajištění správy a provozu výpočetní techniky v regionálních kancelářích senátorů, zajištění vzdáleného přístupu do vnitřní počítačové sítě Senátu a zajištění vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám.

Odbor informačních technologií zajišťuje provoz a preventivní údržbu hlasovacího zařízení včetně upgradu nadstavbového softwaru dle potřeb při schůzích Senátu PČR, dále technické zajištění všech akcí, které probíhají v prostorách Senátu PČR nebo ve Valdštejnské zahradě (zasedání výborů a komisí, semináře, slavnostní obědy, společenská a pracovní setkání apod.). Při akcích se jedná především o zajištění ozvučení, přípravu promítání prezentací, zajištění tlumočnické techniky a další servis dle potřeb jednotlivých organizátorů. K dalším činnostem odboru patří zabezpečování provozu technických zařízení v areálu Senátu PČR, jako jsou kopírovací stroje, faxy, televizní technika, telefony včetně mobilních a nákup spotřebního materiálu. Zajišťuje hlasové služby. Odbor zajišťuje také provoz telefonní ústředny a centrální rozmnožovny.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2013:

 • Pokračování migrace pracovních stanic na operační systém Windows 7 a kancelářský balík MS Office 2010.
 • Zajištění datových a hlasových služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy na další období.
 • Zajištění opravy ozvučení v Hlavním sále.
 • Provedení obměny centrálního páteřního přepínacího prvku řídícího provoz na počítačové síti.
 • Změna grafické podoby webové prezentace webu Senátu pro mládež (http://mladez.senat.cz).
 • Modernizace vnější bezpečnostní zóny DMZ v redundantní variantě pro zajištění vysoké dostupnosti sítě Internet a dostupnosti www stránek Senátu pro veřejnost.
 • Obměna serveru jmenných služeb pro provoz zóny „senat.cz“ a serveru vnějších poštovních služeb.
 • Implementace nového způsobu šifrování dat na přenosných počítačích.
 • Komplexní údržba hlasovacího zařízení v Jednacím sále.
 • Přechod na nové tarify mobilních operátorů na základě úpravy uzavřených smluv.
 • Provedení obnovy třech středních kopírovacích strojů.
 • Doplnění systému pro přenos SD a HD videosignálu z Jednacího sálu o nahrávací zařízení.
 • Úprava systému elektronické podatelny.
 • Zvýšení úrovně zabezpečení vnitřní počítačové sítě.

4.3.4 Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: Oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a Oddělení provozní (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Prioritními úkoly Odboru gastronomických služeb v roce 2013 bylo zabezpečení gastronomických služeb v rámci konání významných konferencí a společenských, protokolárních a pracovních akcí pořádaných představiteli Senátu PČR (např. přijetí zahraničních delegací, setkání s diplomatickým sborem, Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě, vernisáže výstav ve výstavních prostorách sídla Senátu PČR atd.).


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

Souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů Senátu PČR do zahraničí 13
oficiální návštěvy a mezinárodní konference na pozvání předsedy Senátu PČR 9
přijetí velvyslanců předsedou Senátu PČR 20
přijetí velvyslanců místopředsedy Senátu PČR 11
pietní akty 75
přijetí zahraničních delegací předsedou Senátu PČR 10
přijetí zahraničních delegací místopředsedy Senátu PČR 10
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů Senátu PČR 169
návštěva krajů a městských částí 4
akce ostatních senátorů 7
akce připravené a zrušené 37
CELKEM 365

6. ZPRÁVA O POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2013 obdrželo Oddělení vztahů s veřejností Odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1497 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 35 dotazů se přímo odkazovalo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). V počtu obdržených žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o mírný pokles oproti roku 2012.

Vývoj počtu doručených podání dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená podání 2009 - 2013.

Doručená podání 2009-2013
2009 2010 2011 2012 2013
Dotazy - zákon č. 106/1999 Sb. 11 11 15 40 35
E-mailové podněty 1 421 1 511 1 620 1 369 1 423
Písemné podněty 152 106 80 104 27
Anonymní podání (písemná) 47 29 11 26 12

Stejně jako v minulých letech občané při zasílání podání nejvíce využívali elektronickou cestu (převážně e-maily, datové schránky výjimečně).

Evidováno bylo 27 písemných listin. Písemných anonymních podání bylo přijato celkem 12. Ve srovnání s rokem 2012 bylo přijato o 91 písemných listin méně. Počet e mailových podání se naopak zvýšil o 54. Občané tedy i v roce 2013 jednoznačně preferovali elektronickou formu komunikace.

Občané v roce 2013 zasílali svoje připomínky, podněty či dotazy zejména k těmto legislativním oblastem:

 • senátní tisk č. 56 ve věci ústavní žaloby proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy ČR a podle ust. § 96 zákona č. 182/1993 S., o Ústavním soudu
 • zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů
 • zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
 • legislativa související s legalizací konopí pro léčebné účely (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů)

Evidovány byly dále dotazy organizačního charakteru, například k termínům a průběhu schůzí pléna Senátu PČR a schůzí výborů, reakce na veřejná slyšení, žádosti o zaslání přepisů stenozáznamů z akcí a žádosti o informace vztahující se k volbě ústavních soudců.

Podání adresovaná Senátu PČR, respektive všem senátorům byla postupována k informaci a případnému dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů. Nezařazeným členům Senátu PČR byla podání postupována přímo. V závislosti na problematice byla podání dávána na vědomí rovněž odborně příslušným orgánům Senátu PČR.

Občané se ve svých podáních kromě činnosti Senátu PČR věnovali řadě celospolečenských témat, např. novoroční amnestii prezidenta Václava Klause, důchodové reformě, sociální problematice, problematice menšin, nezaměstnanosti, legalizaci pěstování a užívání konopí pro léčebné účely, tematice dodržování lidských práv a svobod, problematice týrání zvířat a jejich ochraně.

Obdobně jako v předchozích letech se občané ve svých písemnostech zajímali o politické dění. Komentovali kroky prezidenta Václava Klause, činnost tehdejšího premiéra Petra Nečase a bývalých ministrů Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, stejně jako aktivity jednotlivých politických stran (včetně nově vzniklých) a jejich lídrů. V souvislosti s tím zasílali pisatelé odkazy na internetové diskuse a články a reportáže v médiích, odrážející zejména aktuální politické dění v České republice (např. zatčení poslance Davida Ratha, kauza úřednice Jany Nagyové, případ policejních prezidentů Petra Lessyho a Martina Červíčka).

Podněty se týkaly taktéž OKD, skupiny PPF, fotovoltaických elektráren nebo intervence ČNB v závěru roku. Občané rovněž vyzývali k většímu dohledu nad činností soudů a orgánů činných v trestním řízení. Častým tématem byly žádosti o pomoc v těžkých životních situacích (zejména finančních) a upozornění na možná protiprávní jednání orgánů státní správy a samosprávy.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také informace o občanských iniciativách a peticích. Tyto podněty byly vždy konzultovány s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, který je věcně příslušným senátním výborem.

Senát PČR obdržel v roce 2013 celkem 26 peticí, z toho šest z nich podpořilo více než 10 tisíc petentů (mj. „Chceme kvalitní zdravotnictví“ - 132 141 podpisů, „Výzva k podání žaloby na prezidenta republiky Václava Klause pro velezradu dle čl. 65 Ústavy ČR“ – 73 197 podpisů, „Proti nespravedlivému zrušení příspěvku invalidům“ - 27 906 podpisů).

Kancelář Senátu obdržela rovněž podání, která se týkala přímo její činnosti a akcí pořádaných pro veřejnost. V této skupině převládaly dotazy k možnostem navštívit sídlo Senátu PČR, žádosti o rezervace prohlídek, dotazy na akce pořádané pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, Kulturní léto, Dny otevřených dveří, semináře, veřejná slyšení), žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. realizované veřejné zakázky).

Vícero děkovných dopisů bylo přijato zejména po akci Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce, která se ve spolupráci s Národním památkovým ústavem konala v rámci celorepublikové akce „Hradozámecká noc 2013“. Pochvalné dopisy přicházely po celý rok na adresu průvodců.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy veřejnosti. Občané přicházeli rovněž osobně do Informačního centra Senátu. Jejich dotazy směřovaly především k aktuálně projednávaným zákonům, senátním tiskům, schůzím pléna a výborů Senátu PČR. Další osobně zodpovězené dotazy se týkaly předně prohlídek Valdštejnského paláce, otevření Valdštejnské zahrady, koncertů, výstav, seminářů či veřejných slyšení.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím služby elektronických komunikací (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

K problematice zákona č. 106/1999 Sb. eviduje Kancelář Senátu celkem 5 sporů, žalobcem je ve všech případech P. Č. Všechny jeho žaloby proti Senátu PČR byly a jsou zatím posuzovány v rovině zkoumání podmínek řízení, kdy pro nezaplacení soudních poplatků byly žaloby odmítnuty a řízení zastavena.

1. Počet podaných žádostí o informace: 35
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/13 16. 1. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace k platům, senátorským náhradám, provozním a ostatním nákladům úřadu za rok 2011 a 2012. ano 30. 1. 2013
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, žádost byla proto odložena.
2/13 4. 2. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace ve věci zřizovatele a správy subjektu. ne 18. 2. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
3/13 11. 2. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací o využívání poslaneckých náhrad v loňském roce. ne 20. 2. 2013
Žadateli byl sdělen odkaz na internetové stránky Senátu, kde lze nalézt požadované informace.
22. 3. 2013
Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu na své 3. schůzi rozhodla o poskytování přehledu čerpání náležitostí senátorů pouze na vyžádání. Proto byl žadateli přehled náhrad dodatečně zaslán.
4/13 4. 2. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace ve věci zřizovatele a správy subjektu (rozpočet, atd.) ne 13. 2. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
5/13 26. 2. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, jaký orgán státní správy či veřejné moci České republiky je kompetentní k přezkumu oprávněnosti vydaných osvědčení o účasti v odboji proti komunismu. ne 6. 3. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
6/13 28. 2. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí znění senátního tisku č. 56 - ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavovi Klausovi, CSc., pro velezradu. ne 6. 3. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace.
7/13 5. 3. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace o výsledku hlasování k senátnímu tisku číslo 56 na 7. schůzi Senátu v 9. funkčním období, konané dne 4. 3. 2013, a to podle jmen. ano 7. 3. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace.
8/13 5. 3. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí zápisu z neveřejného jednání Senátu o žalobě na prezidenta, které se konalo dne 4. 3. 2013, včetně těsnopisecké zprávy, záznamu a přehledu hlasování jednotlivých senátorů. ne 7. 3. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace.
9/13 5. 3. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení informací ze 7. schůze Senátu v 9. funkčním období. ne 17. 4. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace.
10/13 6. 3. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o sdělení informací, jakým způsobem Kancelář Senátu nakládá s použitým elektroodpadem. ne 14. 3. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
11/13 12. 3. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí znění senátního tisku č. 56 - ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., pro velezradu podle ust. čl. 65 odst. 2 Ústavy České republiky a podle ust. § 96 zákona č. 182/1993 Sb. o Ústavním soudu. ne 22. 3. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
12/13 22. 4. 2013
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí výsledku hlasování k senátnímu tisku číslo 56 na 7. schůzi Senátu ve věci podání ústavní žaloby proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., pro velezradu., a to podle jmen. ne 6. 5. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
13/13 22. 4. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí znění senátního tisku č. 56 - ústavní žaloby Senátu proti prezidentu republiky prof. Ing. Václavu Klausovi, CSc., pro velezradu. ne 3. 5. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
14/13 25. 4. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o kopii videozáznamu z uzavřeného jednání senátorského klubu ODS 24. 4. 2013 vztahujícího se k práci Ústavu pro studium totalitních režimů a Archivu bezpečnostních složek. ne 27. 4. 2013
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů v souvislosti s pořízením kopií dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, proto byla žádost odložena.
15/13 2. 5. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o plné znění ústavní stížnosti na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. ne 9. 5. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
16/13 21. 5. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o přehled všech smluv uzavřených povinným subjektem od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2013 a elektronickou podobu prvních deseti smluv, uzavřených v období 1. 1. až 30. 4. 2013, které nejsou pracovní smlouvu nebo jinou dohodu o výkonu závislé práce. ne 27. 5. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
17/13 4. 6. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Blíže nespecifikovaná žádost o informace. ne 8. 7. 2013
Žadatel vyzván k upřesnění žádosti. Pisatel žádost o informace nespecifikoval, proto byla odložena.
18/13 11. 6. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení jmen a příjmení předsedy a místopředsedů Senátu dle jednotlivých funkčních období od r. 1996 do současnosti, s vymezením jejich funkčního období. ne 18. 6. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
19/13 1. 7. 2013
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o zaslání zvukového záznamu z jednání VHZD ze 14. schůze dne 25. 6. 2013. ne 8. 7. 2013
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů spojených s pořízením kopií dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku uhradil, načež bylo jeho žádosti vyhověno.
20/13 1. 8. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení systému počítačového zabezpečení, používaných počítačových programů atd. ne 14. 8. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
21/13 12. 8. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Přesně nespecifikovaná žádost o informace o přestupcích veřejných funkcionářů. ne 15. 8. 2013
Žadatel vyzván k upřesnění žádosti. Pisatel žádost o informace nespecifikoval, proto byla odložena.
22/13 12. 8. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Blíže nespecifikovaná žádost o informace. ne 14. 8. 2013
Žadatel vyzván k upřesnění žádosti. Pisatel žádost o informace nespecifikoval, proto byla odložena.
23/13 25. 8. 2013
podání prostřednictvím e-mailu sekčního ředitele KS
Žádost o sdělení výše platů všech současných senátorů a všech výdajů pro jejich asistenty. ne 5. 9. 2013
Žadatel vyzván k plnění náležitostí podání žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Žadatel reagoval stažením žádosti.
24/13 6. 9. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o zveřejnění platů a odměn vedoucích pracovníků Senátu. ne 9. 9. 2013
Žadatel vyzván k doplnění žádosti o poskytnutí informace o povinné údaje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Po doplnění povinných údajů byla žadateli odeslána požadovaná informace.
25/13 10. 9. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o informace týkající se zákona o podpoře obnovitelných zdrojů a proceduře přijímání tohoto zákona. ne 16. 9. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
26/13 16. 9. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o prošetření sebevraždy syna žadatelky a prošetření práce Policie ČR v tomto případu. ne 18. 9. 2013
Žadatelka byla upozorněna, že problematika nespadá do kompetencí Senátu PČR, a bylo jí doporučeno obrátit se na Generální inspekci bezpečnostních sborů, případně Veřejného ochránce práv.
27/13 19. 9. 2013
podání prostřednictvím e-mailu vedoucího Kanceláře Senátu
Žádost týkající se vydávání karet pro volný vstup do prostor Senátu. ne 25. 9. 2013
Žadateli odeslána část požadovaných informací, část žádosti byla zamítnuta.
28/13 10. 10. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, zda Senát PČR nebo jiný orgán rozhodl o prodeji zásobníků plynu, které vlastnila Česká republika. ne 15. 10. 2013
Žadatel upozorněn, že pokud se informace nevztahuje k působnosti povinného subjektu, žádosti se nevyhoví a je odložena.
Žadateli bylo doporučeno obrátit se na MPO ČR.
29/13 24. 10. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informace týkající se překladatelských a tlumočnických služeb. ne 31. 10. 2013
Žadateli odeslána žádost o úhradu nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, žádost byla proto odložena.
30/13 24. 10. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání překladatelských a tlumočnických služeb pro potřeby Senátu PČR. ne 31. 10. 2013
Žadateli odeslána část požadovaných informací.
Část žádosti podmíněna úhradou nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, část žádosti byla proto odložena.
31/13 5. 11. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o přímé poskytnutí informace týkající se volby ústavních soudců. Žadatel požadoval zvukový záznam v komprimované podobě. ano 12. 11. 2013
Žadateli odeslán odkaz na webové stránky Senátu, kde lze informaci dohledat. Poskytnutí přímé informace podmíněno úhradou nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS.
32/13 19. 11. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Stížnost na poskytnutí odpovědi na žádost č. 31/13 (viz předchozí). Odvolání žadatele ke druhé instanci povinného subjektu (vedoucí Kanceláře Senátu). ne 25. 11. 2013
Vedoucí Kanceláře Senátu coby druhoinstanční orgán potvrdil rozhodnutí první instance, tj. Odboru vnějších vztahů a služeb KS. Jelikož žadatel náklady neuhradil, jeho žádost byla odložena.
33/13 21. 11. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, zda a případně kdy byl předán všem senátorům návrh zákona na zajištění dostupnosti konopí pro léčbu a výzkum. ne 29. 11. 2013
Žadateli odeslána požadovaná informace.
34/13 6. 12. 2013
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací ve věci členství současných senátorek a senátorů v KSČ a KSČM. ne 18. 12. 2013
Žadateli nebyla poskytnuta požadovaná informace, žádost byla zamítnuta.
35/13 9. 12. 2013
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací ve věci členství současných senátorek a senátorů v KSČM a ve věci čísla senátního tisku, kde se hovoří o odškodnění občanů, kteří plnili v letech 1951 až 1969 zemědělské dodávky. ne 18. 12. 2013
Žadateli odeslána část požadovaných informací.
Část žádosti podmíněna úhradou nákladů za rozsáhlé vyhledávání informací dle Sazebníku úhrad KS. Žadatel částku neuhradil, část žádosti byla proto odložena.

7. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

Rok 2013 byl z pohledu mediální komunikace Senátu PČR jako instituce i samotných senátorů přelomový z toho důvodu, že Senát PČR byl vůbec poprvé jedinou funkční komorou Parlamentu ČR poté, co došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny. Od 28. 8. do 25. 11., kdy složili slib noví poslanci zvolení v předčasných sněmovních volbách, Senát plně zodpovídal za legislativu. V novodobé historii České republiky tato situace nastala vůbec poprvé.

Vláda Jiřího Rusnoka podala návrhy na čtyři zákonná opatření. Týkala se změny daně z prodeje nemovitosti, daňových zákonů, navýšení plateb za státní pojištěnce a veřejných zakázek. První z nich senátoři schválili v původním znění, další tři po zapracování pozměňovacích návrhů. Platnost čtveřice zákonných opatření pak posvětila nově zvolená sněmovna. Senát PČR dostál své funkce stabilního prvku demokracie a pojistky v politicky nestabilních dobách a média mu věnovala i část prostoru, který za normálních okolností automaticky získává Poslanecká sněmovna.

Druhým zásadním mezníkem roku 2013 vzhledem k mediální prezentaci Senátu PČR byla změna v prezidentském úřadu; Václava Klause vystřídal v březnu Miloš Zeman zvolený v druhém kole přímé volby. Jeho významnou pravomocí je jmenování ústavních soudců, s jejichž nominacemi musí souhlasit Senát PČR. V roce 2013 prezident navrhnul celkem 12 kandidátů na ústavní soudce, Senát PČR s desítkou z nich souhlasil. Proces schvalování ústavních soudců reflektovala všechna stěžejní celoplošná média i vzhledem k faktu, že prezident Miloš Zeman ve většině případů osobně do Senátu PČR přijel obhájit své návrhy, na rozdíl od svého předchůdce Václava Klause, který do Senátu PČR během svých funkčních období docházel jen zcela výjimečně.

S prezidentem Václavem Klausem souvisí také třetí zásadní moment minulého roku z pohledu mediálního zájmu o Senát PČR: totiž žaloba k Ústavnímu soudu, podle které se Václav Klaus měl dopustit velezrady. Vedle novoroční amnestie členové Senátu PČR zmiňovali také například to, že prezident přes souhlas Parlamentu odmítl podepsat unijní smlouvu o evropském stabilizačním mechanismu. Ústavní soud v březnu konstatoval, že se žalobou nebude zabývat, protože v té době už nebyl Václav Klaus prezidentem.

Mediální pozornost se díky těmto zásadním momentům soustředila k horní komoře Parlamentu ČR, která mimo jiné právě během roku 2013 dostála personálních změn na postech týkajících se oblasti komunikace.

Jednou z pravomocí Senátu PČR je zabývat se peticemi občanů a nejinak tomu bylo v roce 2013, kdy Senát PČR převzal celkem 26 petic (nejvíce občanů, přes 132 tisíc, podepsalo petici „Chceme kvalitní zdravotnictví“, která byla doručena Senátu PČR v květnu) a na základě tematických podnětů z nich vzešlých uspořádal Senát 10 veřejných slyšení. Z hlediska pozornosti médií bylo nejzajímavější veřejné slyšení na téma „Novoroční amnestie 2013: motivy, okolnosti, důsledky“, které několik týdnů po vyhlášení novoroční amnestie prezidenta Václava Klause vytvořilo rozsáhlý prostor pro diskusi na toto téma, kterou ocenila nejen veřejnost (jak laická, tak i odborná), ale i média svým velkým zájmem. Všech deset veřejných slyšení, která se v Senátu PČR v roce 2013 uskutečnila, doprovázela pozornost nejen veřejnoprávních, ale i dalších celostátních či regionálních médií.

Senát PČR pokračoval prostřednictvím médií i v budování vztahů s veřejností mimo politická témata: médii avizovanou a veřejností vyhledávanou akcí bylo tradiční zářijové Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě. Početné publikum si našly také koncerty Kulturního léta v Senátu, jejichž konání pravidelně avizují metropolitní média. Vůbec poprvé se Senát PČR zapojil do „Hradozámecké noci“, jejíž vysoká návštěvnost vybízí k vybudování tradice. Úspěšnou akcí bylo také již tradiční předávání Stříbrných pamětních medailí Senátu, které ze záznamu vysílala Česká televize. Předseda Senátu PČR uspořádal pro novináře tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci sdělovacích prostředků, které lze vnímat jako efektivní komunikační platformu mezi zákonodárci a zástupci médií. Někteří senátoři také organizovali pracovní snídaně s novináři, při kterých komunikovali témata, jež považují za stěžejní v odborných oblastech, kterým se v Senátu PČR věnují.

V roce 2013 bylo médiím zasláno celkem 241 tiskových zpráv a avíz. Nad rámec tohoto počtu rozesílá tisková tajemnice koncem každého týdne avízo s přehledem akcí, které pro média či veřejnost Senát PČR chystá v týdnu následujícím. Většinu z těchto akcí (schůze, jednání, tiskové konference, semináře apod.) pak avizuje ve svém avízu i Česká tisková kancelář.

Dotazy novinářů směřující k Senátu PČR jako instituci nebo k jeho orgánům zodpovídala tisková tajemnice ve spolupráci s útvary Kanceláře Senátu s maximální mírou otevřenosti a zodpovědnosti. Všechny dotazy médií byly vyřizovány prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo v přímé komunikaci s novináři. Otázky médií směřovaly k těmto oblastem:

 • legislativní proces, předlohy zákonů, schůze Senátu PČR
 • stanoviska předsedy Senátu PČR, program předsedy Senátu PČR
 • stanoviska jednotlivých senátorů
 • sídlo Senátu PČR (Valdštejnský palác a Valdštejnská zahrada)
 • rozpočet Kanceláře Senátu, finanční ohodnocení senátorů, zahraniční cesty senátorů
 • kulturní akce v Senátu PČR (Kulturní léto, výstavy, koncerty)
 • Dny otevřených dveří, Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě

Kancelář Senátu v uplynulém roce pokračovala v rozvoji moderních komunikačních trendů. Na veřejnost i média cílí profil Senátu na Facebooku, který sledují tisíce lidí. Nejen na Facebooku, ale i na webu Senátu, lze najít také videa, která Kancelář Senátu sama připravuje. Jejich obsahem jsou důležité tiskové briefingy, pozvánky na zásadní akce v Senátu PČR nebo jiná sdělení, pro která je vhodné audiovizuální zpracování.

Kancelář Senátu pokračuje ve snaze o zlepšování sekce pro média na webu Senátu, kde především novináři hledají tiskové zprávy o činnosti Senátu PČR. Důraz je kladen na kvalitu fotografií, které jsou důležitým prvkem prezentace senátních akcí a které jsou nově součástí všech tiskových zpráv na webu Senátu. Více se využívají také na Facebooku Senátu.

Kancelář Senátu nejúžeji spolupracuje s veřejnoprávními médii, která považuje za garanta kvalitního a důvěryhodného zpravodajství. Kancelář Senátu také prohloubila spolupráci se serverem Parlamentní listy, jehož hlavním záměrem je informovat veřejnost o dění na půdě horní a dolní komory Parlamentu ČR.

8. PRO VEŘEJNOST

Akce konané v roce 2013 v prostorách sídla Senátu PČR

Přehled akcí uskutečněných podle typu Počet
koncerty1
konference28
jiné63
akce pořádané Kanceláří Senátu22
přednášky1
semináře24
vernisáže spojené s výstavou34
veřejná shromáždění1
veřejná slyšení13
Celkem187*

* Včetně Dnů otevřených dveří, Noci otevřených dveří Valdštejnského paláce, Dne dětí v Senátu a komentované prohlídky Valdštejnské zahrady

Návštěvnost Senátu PČR – souhrn (porovnání s rokem 2012)

2012 2013
Informační centrum 2 790 3 200
Prohlídky pro organizované skupiny 15 790 14 590
Prohlídky protokolární 980 870
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce 43 800 42 700
Výstavní síň 15 000 17 750
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny) 34 000 37 360
Dny otevřených dveří 4 800 5 300
Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce - 1 200
Kulturní léto v Senátu 5 500 4 000
Setkání s občany 3 000 3 500
Další kulturní akce v zahradě 18 000 50
Akce v Senátu - odborné 16 000 15 900
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta) 2 900 1 800
Celkem 162 560 148 220*

* Návštěvnost sídla Senátu PČR a připravovaných akcí výrazně ovlivnily opravy Saly terreny ve Valdštejnské zahradě, které až do poloviny července znemožnily pořádat akce pro veřejnost v tomto prostoru. Nižší návštěvnost sídla Senátu PČR zapříčinila rovněž povodňová situace v centru Prahy, která si v první polovině června roku 2013 vyžádala z bezpečnostních a technických důvodů úplné uzavření Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady pro veřejnost.

Přístupy* na internetové stránky Senátu PČR

Celkem za rok Za den Změna proti r. 2012
574 5821 574- 57 %

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu v české jazykové mutaci

Snížení množství přístupů oproti roku 2012 (1 341 799 přístupů) na domovskou stránku může být zapříčiněno významnou optimalizací webu a rozvojem dalších informačních kanálů jako jsou RSS, notifikační systém, Facebook a další.

Přístupy* na internetové stránky pro děti a mládež

Celkem za rok Za den
17 76449

* metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu


9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2013: 192 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2013: 193 osob

Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2013: 20 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2013: 19 zaměstnanců

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2013

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let610168,29
31 – 40 let15304523,32
41 – 50 let19254422,80
51 – 60 let22355729,53
61 let a více16153116,06
CELKEM78115193100,00
%40,4159,59100x

Průměrný věk zaměstnanců KS je 47,92 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2013

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1121,04
Vyučení16173317,10
ÚSO25436835,23
Vyšší odborné1121,04
Vysokoškolské35538845,59
CELKEM78115193100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců KS – stav k 31. 12. 2013

Doba trvání Počet %
do 5 let4824,87
do 10 let4121,24
do 15 let3015,55
do 20 let7438,34
nad 20 let00,00
CELKEM193100,00

Plnění povinného podílu zaměstnávání osob se ZP

Povinný podíl zaměstnávání osob se ZP plnila Kancelář Senátu dvěma způsoby:

 • zaměstnávala 2 osoby se zdravotním postižením 1. stupně, 1 osobu se zdravotním pojištěním 2. stupně
 • odebírala celoročně výrobky a služby od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením, a to za celkovou částku 2 803 744 Kč (bez DPH)

10. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob Cena
Školení MS Windows 7 a MS Office 2010 61 88 718,- Kč
Celkové náklady 61 88 718,- Kč
Předmět školení Počet osob Cena
Školení k Novému občanskému zákoníku
(I. Obecná část)
50 25 000,- Kč
Celkové náklady 50 25 000,- Kč*

* Hrazeno v rámci rozpočtu na DPP (nezapočteno do čerpání rozpočtu na vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu)

Jazyková výuka

ANGLICKÝ JAZYK Rok 2013
Jazykový subjektChannel Crossings
Počet osob33
Celkové náklady v Kč221 445,-
FRANCOUZSKÝ JAZYK Rok 2013
Jazykový subjektFrancouzský Institut
Počet osob (jarní semestr, podzimní semestr + „Kurz diplomatické francouzštiny“)1+1+3
Celkové náklady v Kč12 675,-

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2013

Typ školení Cena
Školení jednotlivých pracovišť 324 235,39 Kč
Vybrané skupiny zaměstnanců 88 718,00 Kč
Jazyková výuka 234 120,00 Kč
Konference 21 060,00 Kč
668 133,39 Kč

11. EKONOMICKÉ ÚDAJE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 stanovil pro kapitolu 303 - Senát Parlamentu následující ukazatele příjmů a výdajů (v tis. Kč):

Příjmy celkem3 500,00
Výdaje celkem511 818,00
v tom:běžné výdaje489 678,00
kapitálové výdaje22 140,00

V roce 2013 bylo provedeno celkem 17 rozpočtových opatření, z toho 10 vnitřních rozpočtových opatření, která se týkala přesunů mezi položkami rozpočtu, 6 opatření na čerpání prostředků z nároků nespotřebovaných výdajů minulých let (dále jen NNV) a 1 rozpočtové opatření se souhlasem Rozpočtového výboru PSP ČR.

Rozpočtový výbor PSP ČR svým usnesením č. 385/2013 vyslovil souhlas se snížením závazného ukazatele „ Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ o 28 403 tis. Kč. Částka byla převedena do běžných výdajů na stejný účel.

Po provedení rozpočtových opatření činil rozpočet po změnách 511 818 tis. Kč a konečný rozpočet 531 389 tis. Kč včetně prostředků NNV.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy za rok 2013 byly naplněny na 128,25 % rozpočtované částky v objemu 3 500 tis. Kč. Z celkové částky dosažených příjmů v objemu 4 489 tis. Kč tvořily nedaňové příjmy 4 405 tis. Kč a částka 84 tis. Kč je zůstatek depozitního účtu z roku 2012. Příjmy z vlastní činnosti ve sledovaném roce dosáhly výše 3 060 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku a pozemků 1 056 tis. Kč a další nahodilé příjmy 289 tis. Kč.

Výdaje

Schválený rozpočet ve výši 511 818 tis. Kč byl použitím prostředků NNV upraven na konečný rozpočet ve výši 531 389 tis. Kč. Prostředky NNV ve výši 19 570,79 tis. Kč byly použity v objemu 15 687,41 tis. Kč v běžných výdajích a částka 3 883,38 tis. Kč v kapitálových výdajích. Konečný rozpočet běžných výdajů činil 505 365,41 tis. Kč a kapitálových výdajů 26 023,38 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů bylo ve výši 489 441,31 tis. Kč, což představuje 95,63 % rozpočtu po změnách a 92,11 % konečného rozpočtu. V roce 2013 zůstalo z rozpočtu kapitoly nedočerpáno celkem 41 947,47 tis. Kč.

Přehled čerpání běžných výdajů (v tis. Kč)

Rozpočet po změnách489 678,00
Použití prostředků NNV15 687,41
Konečný rozpočet505 365,41
Čerpání běžných výdajů celkem473 398,51
- z rozpočtu457 711,10
- NNV (nároky nespotřeb. výdajů)15 687,41

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 489 678 tis. Kč byl navýšen o prostředky nespotřebovaných výdajů ve výši 15 687,41 tis. Kč na konečný rozpočet 505 365,41 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 473 398,51 tis. Kč představuje 96,68 % rozpočtu po změnách a 93,67 % konečného rozpočtu. Prostředky NNV byly použity ve výši 3 253,5 tis. Kč na výplatu doplatku odchodného senátorům, kterým končil mandát v roce 2012, na nákup DHDM z roku 2012 ve výši 5 029,26 tis. Kč a na rozpočtem nezajištěné výdaje na akci „Oprava střech, vikýřů, říms a fasády VPC“ ve výši 7 404,65 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů dle položek

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2013 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2013 Skutečnost 2013 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpočtu
501 - Platy zaměstnanců86 699,000,0086 699,0086 614,1399,9099,90
502 - Ostat. osobní výdaje71 500,003 253,5074 753,5073 105,35102,2597,80
503 - Povinné pojistné64 645,000,0064 645,0053 679,2983,0483,04
513 - Nákup materiálu11 278,005 029,2616 307,2615 301,10135,6793,83
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje400,000,00400,00355,5788,8988,89
515 - Nákup vody, paliv, energie18 520,000,0018 520,0016 337,2988,2188,21
516 - Nákup služeb116 205,000,00116 205,00108 129,9493,0593,05
517 - Ostatní nákupy42 824,007 404,6550 228,6547 897,98111,8595,36
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.73 500,000,0073 500,0068 025,0192,5592,55
534 - Převody vlast. fondům867,000,00867,00867,00100,00100,00
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 840,000,001 840,001 821,2598,9898,98
542 – Náhrady placené obyvatelstvu300,000,00300,00278,5992,8692,86
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.1 100,000,001 100,00986,0289,6489,64
Běžné výdaje celkem489 678,0015 687,41505 365,51473 398,5196,6893,67

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách v objemu 22 140 tis. Kč byl navýšen o prostředky NNV ve výši 3 883,38 tis. Kč, které byly použity na dofinancování plánovaných akcí z roku 2012. Konečný rozpočet, který činil 26 023,38 tis. Kč, byl čerpán ve výši 16 042,80 tis. Kč, což představuje 72,46 % rozpočtu po změnách a 61,65 % konečného rozpočtu. Nevyčerpané prostředky v objemu 9 980,58 tis. Kč budou použity v roce 2014 na dofinancování akcí, které pokračují z předchozího roku.

Přehled čerpání kapitálových výdajů

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2013 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2013 Skutečnost 2013 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpoč.
611 – Pořízení dlouhodob. nehmot. majet.550,000,00550,00229,9041,8041,80
612 – Pořízení dlouhodob. hmot. majet.21 590,003 883,3825 473,3815 812,9073,2462,08
Kapitálové výdaje celkem22 140,003 883,3826 023,3816 042,8072,4661,65

Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2013 byly dodrženy.

Ukazatel (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2013 Rozpočet po změnách 2013 Použití NNV Konečný rozpočet 2013 Skutečnost 2013 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp.
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem3 500,003 500,000,003 500,004 488,80128,25128,25
   Nedaňové příjmy3 500,003 500,000,003 500,004 488,80128,25128,25
Výdaje celkem511 818,00511 818,0019 570,79531 388,79489 441,3195,6392,11
   Běžné výdaje489 678,00489 678,0015 687,41505 365,41473 398,5196,6893,67
   Kapitálové výdaje22 140,0022 140,003 883,3826 023,3816 042,8072,4661,65
čerpání z rozpočtu469 870,53
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů19 570,79
Nespotřebované výdaje z rozpočtu r. 201341 947,47

V roce 2013 zůstaly z rozpočtu nedočerpané prostředky ve výši 41 947,47 tis. Kč, z toho částka 31 932,78 tis. Kč v neprofilujících (běžných) výdajích a v profilujících (běžných a kapitálových) výdajích částka 10 014,69 tis. Kč.


12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2014

Kancelář Senátu se bude kromě standardních a stálých činností zaměřovat na tyto základní okruhy úkolů:

1. Servis pro orgány Senátu PČR a senátory

 1. legislativně a organizačně zajistit na vysoké úrovni všechny schůze pléna Senátu PČR a další akce Senátu PČR a jeho orgánů
 2. zabezpečit všechny úkoly související s podzimními volbami do jedné třetiny Senátu PČR
 3. pokračovat v elektronizaci dokumentů
 4. v nejvyšší kvalitě zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a cesty

Z konkrétních úkolů je možné uvést již pravidelně se opakující akce pořádané předsedou a místopředsedy Senátu PČR:

 • tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů PČR s diplomatickým sborem
 • novoroční setkání senátorek a senátorů PČR se zástupci sdělovacích prostředků
 • pietní akt v Nerudově ulici pořádaný k výročí 25. února 1948
 • tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími zastupitelských úřadů ČR
 • slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR v předvečer Dne české státnosti
 • účast předsedy Senátu PČR na oslavách státního svátku - Dne vzniku samostatného československého státu (28. 10.)
 • účast předsedy Senátu PČR na oslavách státního svátku - Dne boje za svobodu a demokracii (17. 11.)
 • slavnostní shromáždění u příležitosti výročí Ustavující schůze Senátu PČR
 • příprava a rozeslání novoročních blahopřání předsedy Senátu PČR
 • pracovní oběd či večeře vedení Senátu a Poslanecké sněmovny PČR, případně vlády ČR

Plán zahraničních aktivit předsedy Senátu PČR pro rok 2014:

 • účast předsedy Senátu PČR na konferenci předsedů parlamentů zemí V4 (Budapešť, 27. - 28. 2. 2014)
 • účast předsedy Senátu PČR na konferenci předsedů parlamentů zemí EU (Litva, 6. - 8. 4. 2014)
 • účast předsedy Senátu PČR na zasedání Asociace evropských senátů (Ruská federace)
 • účast předsedy Senátu PČR na Evropské konferenci předsedů parlamentů (Oslo, 11. - 12. 9. 2014)

Oficiální návštěvy na pozvání předsedy Senátu PČR:

 • oficiální návštěva předsedy Senátu Austrálie
 • oficiální návštěva předsedy Parlamentu Černé Hory
 • oficiální návštěva předsedy Parlamentu Mongolska

(zatím bez stanoveného termínu)

2. Vztahy s veřejností

 1. zabezpečit organizaci, program a průběh Setkání senátorek a senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě
 2. maximálně využívat dostupných prostředků pro propagaci Senátu PČR, jeho činnosti a akcí konaných v sídle Senátu PČR
 3. ve Výstavní síni, Mytologické chodbě, Předsálí Jednacího sálu a Chodbě místopředsedů Valdštejnského paláce zajistit výstavy dle schváleného výstavního plánu
 4. v nejvyšší kvalitě zajistit přípravu a realizaci Kulturního léta v Senátu
  • ve spolupráci se senátory organizačně zajistit koncerty regionálních souborů ve Valdštejnské zahradě v období od června do září
  • zajistit propagaci mj. ve Valdštejnské zahradě, na webových stránkách a v médiích
 5. připravit, propagovat a realizovat další kulturní akce:
  • kulturně-společenské akce ve Valdštejnské zahradě
  • ve spolupráci s Českou televizí vánoční koncert v Hlavním sále
  • Dny otevřených dveří Valdštejnského paláce 8. 5. a 28. 10. 2014
  • Noc otevřených dveří Valdštejnského paláce v rámci Hradozámecké noci 2014
  • Den dětí v Senátu
  • Předvánoční zpívání pro veřejnost v Hlavním sále

3. Technické záležitosti

 1. realizace úvodní etapy přeložení střechy na budově A Valdštejnského paláce
 2. oprava a konzervování Krápníkové stěny ve Valdštejnské zahradě
 3. projektová příprava na digitalizaci kamerového systému areálu Senátu PČR a ukládání dat
 4. pokračování postupné obnovy vozového parku Kanceláře Senátu. Předpokládá se obnova vozidel nejvíce ojetých, jejichž provoz se stává neekonomickým.

4. Informační technologie

 1. dokončení projektu přechodu pracovních stanic a notebooků (včetně počítačů v regionálních kancelářích) na operační systém Windows 7 a kancelářský balík MS Office 2010
 2. realizace první fáze Znalostního systému Senátu (komplexní úprava vyhledávání v dokumentech Senátu) v souvislosti s plánovanou obměnou HW systému pro evidenci a zveřejňování senátních dokumentů na webu Senátu
 3. povýšení přenosové rychlosti páteřních segmentů lokální počítačové sítě na 10 Gbit/s a obměna optických kabelů páteřních tras
 4. příprava výpočetní techniky pro nově zvolené senátory
 5. realizace záložního připojení k Internetu pro případ výpadku hlavní přípojné linky

5. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu za rok 2014
 2. sestavit rozpočet na rok 2015 s důrazem na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu

6. Personální záležitosti

 1. zajištění plynulého chodu Samostatného oddělení personálního, flexibilně a proaktivně reagujícího na potřeby senátorů a zaměstnanců
 2. koordinace a následná realizace vzdělávacích akcí zaměstnanců v souladu s plánem vzdělávání

7.Další problematika

 1. dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek
 2. všechny zakázky zadávat přísně v souladu s právními předpisy s důrazem na maximální transparentnost

Příloha

Organizační schéma Kanceláře Senátu