Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2012

Logo lvů a S

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2012
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
  1. ÚTVARY SEKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU
  2. ÚTVARY SENÁTNÍ SEKCE
  3. ÚTVARY SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY
 8. PRO VEŘEJNOST
 9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 10. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU
 11. EKONOMICKÉ ÚDAJE
 12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2013

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. telefon: ústředna - 257 071 111, Informační centrum - 257 075 707
 5. fax: 257 534 291
 6. e-mail:
 7. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu umožňuje návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům seznámit se s náplní práce této organizace.

Kancelář Senátu je vedena snahou informovat o činnosti Senátu Parlamentu ČR širokou veřejnost, protože větší informovanost občanů je jedním z jejích hlavních úkolů a je i součástí dlouhodobé strategie Senátu.


3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2012

Stálou prioritou činnosti Kanceláře Senátu je zajištění podmínek pro zákonodárnou činnost Senátu jako jedné z komor Parlamentu ČR, tzn. organizační příprava plenárních zasedání (v roce 2012 se jich konalo 15), zahraničních cest a přijetí zahraničních delegací a poskytování servisu pro orgány Senátu. Senát projednal v roce 2012 95 návrhů zákonů postoupených z Poslanecké sněmovny, s 52 vyslovil souhlas (včetně institutu nezabývat se), 12 zamítl a 28 vrátil s pozměňovacími návrhy. K 3 návrhům zákonů nepřijal žádné usnesení.

Sídlo Senátu je místem nejen pro zasedání Senátu a jeho orgánů, ale konají se zde i konference, semináře, kolokvia, veřejná slyšení, přednášky a další odborné, kulturní a společenské akce. V roce 2012 se jich konalo 191. Zaměstnanci Kanceláře Senátu se také organizačně podíleli na zajištění všech zahraničních i tuzemských cest senátorů a přijetí zahraničních delegací v Senátu.

Kancelář Senátu pokračovala v plnění záměru co nejvíce zpřístupnit prostory Senátu široké veřejnosti. V červnu až září proběhl již sedmý ročník Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě, kde se konaly také další kulturní festivaly i jednotlivá vystoupení. Koncertů Kulturního léta bylo 16 a navštívilo je přes 5 000 diváků, velký zájem byl i o další akce v zahradě včetně tradičního setkání s občany (téměř 3 000 návštěvníků).

Ve Výstavní síni proběhlo pod patronací senátorů sedm výstav, největší návštěvnický ohlas měly výstavy porcelánu z Dubí, historie bot ze Zlína a tradiční vánoční výstava, kterou za měsíc trvání navštívilo téměř 10 tisíc zájemců. Další krátkodobé výstavy probíhaly v Předsálí Jednacího sálu a Chodbě místopředsedů. Ve Valdštejnské zahradě byla ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem a Národním muzeem dlouhodobě instalována výstava k výročí atentátu na Heydricha. Zájem byl i o stálou expozici protokolárních darů v Trčkovské galerii, i nadále se osvědčuje využití této galerie pro pořádání vernisáží výstav. S velkou pozorností se setkaly i dlouhodobé výstavy v Mytologické chodbě, zvláště výstava historických pohlednic a obrazů Valdštejnského paláce.

Pokračovaly i další úspěšné tradiční akce, jako jsou semináře pro pedagogy základních a středních škol o činnosti Senátu nebo Dny otevřených dveří (8. 5. a 28. 10.), kdy byl kromě Valdštejnského paláce zpřístupněn i Kolovratský palác.

Stálá pozornost je věnována vývoji informačních technologií. Mezi významné akce patří např. změna grafické podoby webových stránek Senátu nebo zahájení přípravy přechodu na operační systém Windows 7.

V oblasti technického zajištění byla nejdůležitější akcí oprava říms, vikýřů a fasády na budově C v části u 1. a 4. nádvoří.

Hospodaření Kanceláře Senátu skončilo stejně jako v letech minulých se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2012 byly dodrženy. Ve spolupráci s ostatními útvary ekonomický odbor zpracoval návrh rozpočtu na rok 2013.

Činnost Kanceláře Senátu byla značně ovlivněna stále se prohlubujícími úspornými opatřeními, takže musely být pozastaveny nebo omezeny některé připravované akce a další byly rozloženy do více let. Přesto byly všechny zásadní úkoly stanovené pro rok 2012 splněny na požadované úrovni a nebyly zjištěny žádné závažnější problémy.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

A) Útvary sekce vedoucího Kanceláře Senátu

A.1) Legislativní odbor

V roce 2012 legislativní odbor pracoval v personálním složení ředitelka odboru, pracovnice sekretariátu, právničky a právníci odboru. Část roku, po dobu neobsazení pracovní pozice ředitelky odboru, řídil odbor pověřený zástupce. K 1. 1. 2013 nastoupila nová ředitelka legislativního odboru.

Legislativní odbor pro potřeby senátorů zajišťuje v rámci své působnosti konzultační službu v otázkách legislativní povahy ve věcech, o nichž Senát jedná. Děje se tak především formou písemných informací k projednávaným návrhům zákonů a k mezinárodním smlouvám, které se po ratifikaci prezidentem a následném vyhlášení stávají součástí českého právního řádu. Jejich smyslem je přiblížit obsah návrhu, upozornit na případné právní, i v užším slova smyslu legislativní nedostatky, shrnout dosavadní legislativní proces a přinést náměty na odstranění popsaných vad. Cílem odboru je podání informací senátorkám a senátorům v co nejkratším termínu od jejich postoupení, aby byly využitelné již při přípravě na projednání ve výborech.

Právničky a právníci odboru se zároveň zúčastňovali všech schůzí výborů a pléna, v rámci kterých probíhalo projednávání návrhů zákonů a mezinárodních smluv, byli nápomocni při přípravě pozměňovacích návrhů a konečného znění usnesení orgánů Senátu.

Počet právních posouzení pravidelně rok od roku stoupá, což je dáno masivní legislativní činností exekutivy nerespektující v řadě ohledů základní principy tvorby práva. To klade zvýšené požadavky na legislativní obezřetnost a připravenost horní komory Parlamentu ČR při plnění její úlohy v rámci dělby mocí.

V roce 2012 odbor posoudil 423 novelizací. Vypracoval 146 informací, z toho k návrhům zákonů 96, k mezinárodním smlouvám 28. Typický pro rok 2012 byl vyšší počet zcela nových zákonných úprav (21), ústavních návrhů zákonů (4) a senátních iniciativ (22). Vedle toho odbor zpracoval pro předsedu Senátu 12 návrhů vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem.

Za věcnou zmínku bezpochyby stojí nový občanský zákoník a zákon o mezinárodním právu soukromém a zákon o obchodních korporacích, které zcela překreslily mapu soukromého práva. Náročné legislativní posouzení pro své ústavní konotace si vyžádaly zákon o volbě prezidenta republiky, zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a zákon o pojistném na důchodovém spoření.

Parlament schválil senátní návrhy - změnu Ústavy České republiky ve věci imunity, zákon, kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi, nebo zákon o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky.

V činnosti legislativního odboru nelze opomenout opakovaná legislativní posouzení ústavních změn spočívající v nových kompetencích Senátu při přímé volbě prezidenta republiky, včetně formulování organizačních požadavků na jejich praktické zajištění na půdě Senátu.

V závěru roku odbor poskytl právní podporu při projednávání vybraných zákonů ve stavu legislativní nouze.

Kromě plnění standardních úkolů v loňském roce připravil také aktualizaci pracovní publikace pro senátorky a senátory. Obsahuje Ústavu ČR, Listinu základních práv a svobod a jednací řády obou komor. Nadále probíhala aktualizace výběru nejčastěji používaných zákonů v závislosti na jejich novelizaci na webových stránkách odboru jako služba pro senátorky a senátory.

A.2) Samostatné oddělení personální

Samostatné personální oddělení ve složení vedoucí a dva zaměstnanci zajišťuje komplexní pracovněprávní agendu, zejména:

 • agendu související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • personální agendu senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • profesní a osobní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a kurzů

V roce 2012 byly v Kanceláři Senátu zaměstnány dvě osoby se zdravotním postižením 1. stupně a od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením byly odebrány výrobky a služby za 2 769 641,- Kč (bez DPH), čímž v součtu Kancelář Senátu splnila povinný podíl zaměstnávání osob se zdravotním postižením (podle zákona o zaměstnanosti) více než dvojnásobně.

I v tomto roce pokračovalo vzdělávání zaměstnanců v různých formách. Na vzdělávání a odborná školení zaměstnanců bylo z rozpočtu vynaloženo přibližně 540 000 Kč.

V roce 2012 obdržela Kancelář Senátu 20 děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce zaměstnanců.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy tabulkách v oddílech 9 a 10.

A.3) Samostatné oddělení protokolu

Oddělení má celkem 6 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu PČR a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu PČR, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
 • zajišťuje účast předsedy Senátu a místopředsedů Senátu PČR na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu PČR,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu PČR,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu PČR.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 381 protokolárních akcí v období leden až prosinec 2012 (viz tabulka „Souhrnný přehled protokolárních akcí“, oddíl 5).

Na oficiální návštěvu ČR přijeli v roce 2012 předseda Senátu Jordánského hášimovského království J.E. Taher Masri (11.-14.4.2012), předseda Národní rady Slovenské republiky J.E. Pavol Paška (4.6.2012) a předseda Národního shromáždění Arménské republiky J.E. Hovik Abrahamyan (29.-31.10.2012).

Uskutečnilo se množství oficiálních přijetí předsedou a místopředsedy Senátu PČR - např. místopředsedy vlády Irácké republiky (24.1.2012), předsedy Národní rady Slovenské republiky (25.1.2012), místopředsedy Parlamentního shromáždění OBSE (21.2.2012), předsedkyně Sejmu Polské republiky (22.2.2012), náměstka ministra zahraničních věcí Srí Lanky (23.3.2012), prezidenta Ázerbájdžánské republiky (5.4.2012), ministra zahraničních věcí Súdánu (11.4.2012), ministra zahraničních věcí Bosny a Hercegoviny (15.5.2012), viceprezidentky Bulharské republiky (25.5.2012), předsedy Senátu Thajského království (28.5.2012), prezidentky Švýcarské konfederace (5.6.2012), předsedy vlády Jordánského hášimovského království (16.7.2012), předsedy Senátu státu Kansas (18.9.2012), předsedy Státního shromáždění Republiky Slovinsko (1.10.2012), předsedkyně Parlamentu Lotyšské republiky (10.10.2012), předsedy Spolkového sněmu Spolkové republiky Německo (14.11.2012) a prezidenta Slovenské republiky (10.12.2012).

Předseda Senátu PČR pořádal významné akce mezinárodního charakteru - slavnostní setkání u příležitosti 20. výročí podpisu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci (6.3.2012), společenské setkání u příležitosti konference Aspen Institute Prague (19.7.2012) a spolupořádal zasedání Parlamentního shromáždění NATO (11.-12.11.2012).

Předseda Senátu PČR spolu s delegací vykonal oficiální návštěvu Spolkové republiky Německo (1.-2.3.2012) a Gruzie (22.-24.4.2012).

Předseda Senátu PČR se účastnil mezinárodních konferencí - zasedání Asociace evropských Senátů v Paříži (15.-17.3.2012), Konference předsedů Parlamentů zemí EU ve Varšavě (19.-21.4.2012) a Evropské konference předsedů parlamentů ve Štrasburku (20.-21.9.2012).

Předseda Senátu PČR pořádal významné tuzemské pracovní a společenské akce - Setkání s občany u příležitosti 20. výročí přijetí Ústavy ČR (15.9.2012), Udělení pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti (27.9.2012), Setkání s Českým paralympijským týmem po návratu z Londýna (9.10.1012), Setkání s občany, kteří přežili vypálení Lidic a Ležáků (6.12.2012), Slavnostní shromáždění u příležitosti vědecké konference 20 let Ústavy ČR (10.12.2012) a Slavnostní shromáždění k 16. výročí Ustavující schůze Senátu (18.12.2012).

Předseda a místopředsedové Senátu PČR pořádali nebo se účastnili i dalších pracovních a společenských setkání - např. novoroční setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem (10. 1. 2012) a novináři (17.1.2012), setkání s exportéry do Ruské Federace (29.2.2012), Zemědělec roku 2012 (21.3.2012), Zlatý Ámos (23.3.2012), Ceny Thálie (24.3.2012), 7 let babyboxů v ČR (31.5.2012), Festival 9 bran (12.6.2012), Mezinárodní folklórní festival Strážnice (22.6.2012), setkání s vedoucími obchodně-ekonomických úseků ZÚ (27.6.2012), Večer lidí dobré vůle na Velehradě (3.7.2012), Slavnosti bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině (29.7.2012), Svatovavřinecká pouť na Sněžku (10.8.2012), tradiční setkání senátorek a senátorů s diplomatickým sborem ČR (29. 8. 2012), Země Živitelka (30.8.2012), World Press Photo Prague (13.9.2012), mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha (14.9.2012), Dny NATO v Ostravě (21.-23.9.2012), prezentace k výročí Zlaté buly sicilské v ČNB (26.9.2012), Dny stavitelství a architektury (4.10.2012), přejmenování Letiště Ruzyně na Letiště Václava Havla Praha (5.10.2012), Tour Film (5.10.2012), zasedání Soudcovské unie (12.10.2012), Velká Pardubická (13.10.2012), Svátky hudby v Praze (16.10.2012), Festival Zlatá Praha (17.10.2012), Česká hlava (18. a 19.11.2012), Národní cena kvality (27.11.2012), Českých 100 Nejlepších (30.11.2012), Exportér roku (17.12.2012) a Slavnostní vánoční koncert Václava Hudečka (21.12.2012).

Předseda Senátu PČR se účastnil i významných regionálních akcí - zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech (5.5.2012), návštěva Královéhradeckého kraje (10.5.), udílení Záslužných medailí Kraje Vysočina (24.5.2012), návštěva Bystřice pod Pernštejnem (7.6.2012), Stavba Vysočiny (11.6.2012), Vesnice roku Kraje Vysočina (26.7.2012) a Jihočeského kraje (11.8.2012), beseda se žáky ZŠ Pacov k výročí Zlaté buly sicilské (26.9.2012), slavnostní otevření babyboxu v Havlíčkově Brodě (13.11.2012) a odhalení plakety Stavba roku v Ostrově (22.11.2012).

V průběhu roku 2012 samostatné oddělení protokolu zajistilo 68 pietních aktů na celém území České republiky.

A.4) Samostatné oddělení právní

Samostatné oddělení právní (SOP) má 4 zaměstnance včetně vedoucí.

Činnost samostatného oddělení právního spočívá v poskytování odborných právních konzultací všem útvarům Kanceláře Senátu v záležitostech, jejichž vyřízení si vyžaduje odborné právní posouzení, a v předkládání právních stanovisek k jednotlivým otázkám dle požadavku vedoucího Kanceláře Senátu a ostatních útvarů Kanceláře Senátu, příp. orgánů Senátu.

V roce 2012 plnilo právní oddělení následující úkoly:

 • příprava a uzavírání písemných smluv k zajištění náležitostí spojených s výkonem funkce pro stávající senátory a nově zvolené senátory v podzimních volbách
 • spolupráce při uzavírání písemných smluv k zabezpečení činnosti Senátu a Kanceláře Senátu a pro kulturní akce spolupořádané v prostorách Senátu;
  v roce 2012 bylo v centrální evidenci smluv nově evidováno celkem 162 smluv a dodatků ke smlouvám k zabezpečení činnosti Senátu a Kanceláře Senátu a 115 smluv a dodatků k zajištění hmotných potřeb a služeb pro senátory
 • příprava podkladů pro soudní řízení;
  z celkového počtu 11 sporů, ve kterých vystupuje Kancelář Senátu jako účastník řízení, byly v r. 2012 skončeny dva spory. Jednalo se o zamítnutí dovolání Kanceláře Senátu a v druhém případě došlo k uspokojení pohledávky Kanceláře Senátu v exekuci.
 • úprava interních předpisů Kanceláře Senátu prováděná zejména v souvislosti se změnou právních předpisů;
  Pravidelná aktualizace Souboru interní legislativy proběhla ke dni 1. 2. 2012 a ke dni 6. 8. 2012.
 • zajištění průběhu zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách;
  v roce 2012 bylo provedeno pět zadávacích řízení, z toho dvě jednací řízení bez uveřejnění a tři otevřená řízení, přičemž jedno otevřené řízení bylo zrušeno.

A.5) Interní audit

Po většinu hodnoceného období byl v důsledku odchodu jednoho z dvojice interních auditorů výkon činnosti útvaru interního auditu zabezpečován pouze jedním interním auditorem. Tento stav platil i k 31.12.2012.

V průběhu roku 2012 vykonával interní audit následující činnosti:

 1. vlastní audity dle schváleného plánu interních auditů či na základě příkazu vedoucího Kanceláře Senátu
  Uskutečnilo se celkem 10 auditních šetření, z toho devět řádných, dle schváleného plánu, a jedno mimořádné, s přesahem do roku 2013. Žádné z provedených auditních šetření neprokázalo závažnější systémové či individuální pochybení. V důsledku vykonaných auditů pak bylo přijato celkem deset opatření, z toho osm nápravných, jedno inovační a jedno opakované.
  Ze závěrů auditních šetření vyplývá:
  • byl udržen poměrně nízký podíl počtu opatření celkem i opatření připadajících na jeden audit, tzn. že vzhledem k tomu, že se většinou jedná o audity opakované, byla předchozí přijatá opatření nejen respektována, ale zároveň i vykázala značnou úroveň jejich účinnosti
  • kromě navrhovaných opatření byla uplatňována i alternativní forma, a to „doporučení“, která nemají obligatorní charakter, nýbrž předkládají i jiné varianty postupů, přístupů apod.
 2. metodickou činnost
  Interní audit poskytoval metodické konzultace, a to především pro činnosti související se zadáváním veřejných zakázek
 3. konzultační činnost
 4. spolupráce při aktualizaci interní legislativy
 5. sebevzdělávání a prohlubování odbornosti

B. Útvary sekce senátní

B.1) Organizační odbor

Kromě ředitele má odbor dalších 13 zaměstnanců, z toho je zaměstnáno 6 v referátu archivu a oběhu spisů. Pracovníci organizačního odboru mají na starosti zajišťování schůzí Senátu a Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále zabezpečují fungování Archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2012 pracovníci odboru (senátní činnosti a stenografická služba) zabezpečili tyto akce nebo zpracovali k nim písemné podklady:

 • 15 schůzí Senátu, na kterých bylo přijato 372 usnesení; ze všech schůzí byly vyhotoveny a na internetových stránkách Senátu zveřejněny doslovné stenografické zápisy, a to prostřednictvím nového počítačového programu,
 • 30 schůzí Organizačního výboru se 116 usneseními; opět ze všech byly vyhotoveny doslovné stenografické zápisy,
 • 207 senátních tisků a dalších 103 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů a následných 454 usnesení výborů a komisí k těmto tiskům,
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách, výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně,
 • korespondence související se svoláváním schůzí Senátu, informování předkladatelů či zainteresovaných osob a institucí,
 • korespondence týkající se Senátem vrácených či zamítnutých návrhů zákonů, koordinování účasti pověřených senátorů při dalším projednávání v Poslanecké sněmovně,
 • zpracování zápisů z celkem 47 akcí pořádaných orgány Senátu a funkcionáři Senátu (celkem 123 kazet), vše ve spolupráci s externími stenografy a písařkami,
 • proběhla řada stáží středoškolských i vysokoškolských studentů, aktivní účast na semináři pro pedagogické pracovníky.

Reprografické středisko kromě senátních tisků zmíněných výše vyhotovilo 1 130 000 černobílých kopií a 232 557 barevných kopií, 400 ks podkladů protokolárních akcí, 700 ks pozvánek a zvacích dopisů pro výbory či jednotlivé senátory, 700 ks tisku podkladů pro zahraniční cesty a přijetí, 300 ks plakátů pro výstavy a jiné senátní akce, 300 ks brožur z konference konané v Senátu, 10 000 informačních materiálů (letáky, programy Kulturního léta, Den otevřených dveří, knihy návštěv na výstavy).

Archiv Senátu PČR v roce 2012 protokolárně provedl výběr dokumentů s trvalou hodnotou ve třech skartačních a třech mimoskartačních řízeních. Mimoskartační řízení se týkala zejména dokumentů vzniklých z činnosti senátních orgánů v 8. funkčním období uložených v registraturách předsedy, místopředsedů a archivu. Skartační řízení připravila centrální spisovna, ekonomický odbor a tajná spisovna KS. Po posouzení hodnoty dokumentů bylo vybráno 30,6 bm dokumentů s trvalou hodnotou k archivnímu zpracování, tj. 11,56 % archiválií. Celkem bylo posouzeno 264,6 bm dokumentů.

Archiv inventárně zpracoval dílčí část fondu Senát - 1. funkční období, zahrnující archiválie v časovém rozmezí od18.12.1996 do 16.12.1998, v rozsahu 479 inventárních jednotek, tj. 17 bm archiválií. Po dokončení adjustace a paginace bude inventář zaevidován a zpřístupněn badatelské veřejnosti. V rámci praxe se na inventarizaci podílel stážista katedry archivnictví a pomocných věd historických FF UK.

Pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby KS, PS i veřejnosti kolem 90 informací a dohledání k činnosti Senátu ze všech archivovaných funkčních období. Vzhledem ke zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu a jeho orgánů na jeho webových stránkách Archiv navštívilo osobně 46 návštěvníků a 5 badatelů. Počet badatelských návštěv byl 15 a badatelům bylo předloženo 73 kartonů archiválií. Pro potřeby KS a PS bylo vyhledáno 150 evidenčních jednotek.

Archiv zajistil exkurze studentů Historického semináře FF UK, kolegů z NA ČR, studentů FF Univerzity Pardubice a účastníků dvou seminářů pro pedagogické pracovníky pořádaném KS. Archiv se rovněž podílel na zajištění odborné praxe studentů z oboru archivnictví a vědeckých informací a stážistů KS.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 14 000 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 10 250 dokumentů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin a časopisů atd. Zaevidovala a vypravila 1 570 datových zpráv a 1 780 elektronických podání.

Spisovna se podílela na úpravách elektronické spisové služby, dokončení převodu dat z původní spisové služby, provedla skartační řízení a proškolování nových zaměstnanců.

Bezpečnostní ředitelka zpracovala cca 50 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním styku a cca 10 utajovaných dokumentů v mezinárodním styku určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu. V souladu se zákonem proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných se seznamovat s utajovanými informacemi, byl spuštěn informační systém VEGA (vládní utajené spojení), proběhla certifikace informačního systému pro zpracování utajovaných informací. Bylo provedeno skartační řízení utajovaných informací a proběhla kontrola Národního bezpečnostního úřadu registru utajovaných informací poskytovaných v mezinárodním styku.

B.2) Zahraniční odbor

Odbor řídí ředitel odboru. Odbor je členěn na oddělení zahraničních vztahů - 7 členů včetně vedoucího - a oddělení pro Evropskou unii - 7 členů včetně vedoucího. Součástí odboru jsou dva koordinátoři – odborní poradci.

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů (OZV) se v roce 2012 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 55 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 20 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 27 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu a předsedů jednotlivých výborů (detailní informace viz samost. oddělení protokolu).

Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili v roce 2012 120 zahraničních cest, jejichž obsahové i organizační zajištění bylo výhradně či částečně záležitostí pracovníků OZV.

Předseda Senátu uskutečnil dvě velké zahraniční cesty v čele senátní delegace, a to do SRN v březnu a do Gruzie v dubnu. Jeho další zahraniční aktivity byly ve znamení účasti na konferencích Asociace evropských senátů a předsedů parlamentů zemí EU. V listopadu se v Praze konalo výroční zasedání Parlamentního shromáždění NATO, které společně pořádaly obě komory Parlamentu České republiky. Kromě nejvyšších představitelů České republiky na něm vystoupil generální tajemník NATO a prezidenti Gruzie a Černé Hory.

Pracovníci oddělení pro EU (OEU) třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání.

Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 byl cca 40 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 727. V roce 2012 VEU projednal celkem 106 dokumentů. Z toho 69 bylo projednáno plénem Senátu.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání VZVOB byl 63. V roce 2012 neprojednal Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (VZVOB) žádné evropské dokumenty. O aktuálním dění v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU se VZVOB nechává pravidelně informovat vládou. Ministerstvo zahraničních věcí výboru představuje agendu jednání Rady EU pro zahraniční věci a pozice vlády k těmto tématům.

V roce 2012 pracovníci OEU vypracovali 78 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

B.3) Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor je řízen ředitelem odboru a členěn do dvou oddělení: oddělení vztahů s veřejností (9 zaměstnanců včetně vedoucí) a oddělení senátních služeb (6 zaměstnanců včetně vedoucí).

V oddělení vztahů s veřejností kromě pokračování v již osvědčených aktivitách bylo přikročeno k používání moderních nástrojů public relations, včetně využití sociálních sítí ke komunikaci s občany a nástrojů k multimediální prezentaci.

Pracovníci oddělení vztahů s veřejností se věnovali hlavně těmto činnostem:

Výstavní činnost:

Ve Výstavní síni Senátu se v roce 2012 konalo sedm výstav. Tyto výstavy se konají pod záštitou senátorů nebo vedoucího Kanceláře Senátu. Přehled uskutečněných výstav: Stříbrná krása - sklo ze sbírek Muzea Šumavy v Sušici, Kámen, kov, šperk – práce studentů SOU a VOŠ Turnov, Boty, botky, botičky - Muzeum obuvnictví Zlín, Amatérská fotografie a fotografická technika – ve spolupráci se Svazem českých fotografů, Český porcelán s modrou krví - z historie výroby porcelánu s cibulovým vzorem, Český porcelán Dubí, Ze sbírek Muzea Vysočiny, Vánoční výstava – ve spolupráci se Spolkem českých betlemářů.

V historických prostorách Valdštejnského paláce se expozice konají v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce. Přístupné pro veřejnost jsou pouze o víkendech. V roce 2012 se zde konaly tyto výstavy: 15 let Senátu (pokračování z roku 2011), výstava Ladislava Jurčáka z Valašska, který prezentoval poštovní známky známých osobností, Jiřího Stivína, který vystavoval své fotografie a osobní předměty. Kancelář Senátu připravila dvě výstavy: Valdštejnský palác nejen na pohlednicích a Hrad Valdštejn – počátek rodu Valdštejnů, která trvá až do 2. čtvrtletí r. 2013.

Činnost informačního centra

Informační centrum zajišťovalo v roce 2012 prohlídky pro organizované skupiny. Služby v Informačním centru standardně odpovídaly na telefonické či přímé dotazy veřejnosti, poskytovaly informační materiály a informace příchozím návštěvníkům a zajišťovaly zázemí pro průvodce.

Informační centrum navštívilo v roce 2012 celkem 2793 osob (z toho 38 % cizinců).

Akce pro veřejnost

Ve dnech státních svátků 8. května a 28. října se tradičně v sídle Senátu pořádal Den otevřených dveří. Pro návštěvníky byla připravena rozšířená trasa prohlídky Valdštejnského paláce. Zájemce provázeli průvodci Kanceláře Senátu. K individuální prohlídce byla zpřístupněna trasa v Kolovratském paláci. Příležitosti k návštěvě sídla Senátu v tyto dva dny využilo cca 4800 zájemců.

Kulturní léto v Senátu, které se konalo od června do září, zahrnovalo celkem 16 koncertů. Pro pravidelné účastníky byl zajištěn v říjnu ještě mimořádný koncert v Hlavním sále Valdštejnského paláce. Vstupenky mohli zájemci získat v soutěži, která Kulturní léto i v tomto roce provázela.

V rámci dlouhodobého vzdělávacího projektu se konaly dva semináře pro pedagogy. Účastníky byly hodnoceny kladně. Učitelé ocenili zvláště možnost diskutovat se senátory o aktuálních problémech ve školství.

Informační materiály a časopis Senát

V roce 2012 byla vydána skládačka o činnosti Senátu, dále byly aktualizovány již stávající materiály pro víkendové návštěvníky Valdštejnského paláce. Po volbách do Senátu byl vydán Jednací řád včetně právních předpisů, připraven Almanach senátorů v 9. funkčním období.

Čtvrtletník Senát vycházel jak v tištěné, tak v elektronické podobě.

Multimediální prezentace

Na internetovém serveru youtube.com byl v roce 2012 založen speciální kanál pro Senát. Prostřednictvím něj jsou pro veřejnost publikovány audiovizuální záznamy z významných akcí, které se v Senátu konají, a také cyklus vlastních reportáží nazvaný S-revue, který oddělení nově připravuje. Tyto videomateriály jsou následně zveřejňovány ve Videogalerii na webových stránkách Senátu, oficiálním facebookovém profilu Senátu a dalších serverech, které zaměstnanci oddělení spravují.

Reportáže S-revue se věnují významným konferencím, seminářům, veřejným slyšením, které se pořádají na půdě Senátu, a dalším činnostem orgánů Senátů a jednotlivých senátorů. V roce 2012 bylo zveřejněno 10 takových reportáží. Nejvíce zhlédnutí zaznamenala videopozvánka na Vánoční výstavu.

Oddělení senátních služeb (dále OSS) v průběhu roku 2012 organizačně i administrativně připravilo a realizovalo celkem 191 akcí konaných ve 193 dnech. Tyto akce pořádalo nebo spolupořádalo vedení Senátu (tj. předseda Senátu nebo místopředsedové Senátu) nebo orgány Senátu (tj. výbory či komise). Třikrát byl pořadatelem politický klub. V celkovém počtu jsou zahrnuty i akce pořádané Kanceláří Senátu a akce kulturní či výstavy, kdy byli pořadateli jednotliví senátoři.

OSS zajišťovalo např.: Setkání s občany (včetně produkce) ve Valdštejnské zahradě, Malostranské hudební slavnosti a dále různé konference, semináře, předvánoční zpívání v Hlavním sále Valdštejnského paláce, festival Mladá Praha, vánoční setkání senátorů spojené s koncertem, zaznamenaným Českou televizí, významnou konferenci 20 let výročí Ústavy ČR, konferenci Rovná práva žen, Česko–německo–židovský festival 9 bran a mnoho dalších. Dále organizačně OSS zajistilo dvanáct veřejných slyšení výborů. Podílelo se také na přípravě a organizaci slavnostního předávání pamětních medailí předsedou Senátu.

OSS zabezpečilo včetně produkce a celkové organizace (mimo propagaci) Kulturní léto v Senátu pro veřejnost ve Valdštejnské zahradě.

OSS zabezpečovalo též protokolární prohlídky historických prostor Senátu, kterých se uskutečnilo za celý rok celkem 104 a v rámci nich bylo provedeno celkem 976 osob. V rámci zasedání Senátu či konání vysoce protokolárních akcí zajišťovalo OSS lékařskou službu. V rámci pracovní náplně administrativně zabezpečovalo OSS výjezdní zasedání výborů a komisí. OSS pravidelně sledovalo plnění interního bodového systému, který reguluje počet akcí konaných v historických prostorách areálu.

Číselný přehled všech akcí a návštěvnost sídla Senátu jsou uvedeny v oddíle 8.

C) Útvary sekce ekonomicko-správní

C.1) Ekonomický odbor

Ředitel odboru je současně ředitelem sekce ekonomicko-správní. Odbor je členěn do oddělení rozpočtu (5 zaměstnanců) a oddělení účetnictví (5 zaměstnanců). Jedna zaměstnankyně je zařazena mimo oddělení. Celkem má odbor 12 zaměstnanců včetně ředitele.

Číselné ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 11.

C.2) Odbor technického zabezpečení

Odbor řízený ředitelem tvoří oddělení správy majetku (16 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení autoprovozu (10 zaměstnanců včetně vedoucího).

Hlavní úkoly realizované v roce 2012:

 • Realizace II. etapy „Opravy střech, vikýřů, říms a fasády Valdštejnského paláce, budovy C“.
  Opraveny byly části budovy přilehlé k prvnímu a čtvrtému nádvoří Valdštejnského paláce. Zároveň byly opraveny i vikýře na budovách Valdštejnský palác A1 a Valdštejnský palác A. Akce proběhla ve složitých stavebních podmínkách, za dozoru Národního památkového úřadu a za plného provozu Kanceláře Senátu.
 • Protipovodňová opatření
  Odbor zajistil realizaci hlavního protipovodňového opatření technického podlaží Kolovratského paláce. Tím je zkompletována plánovaná protipovodňová ochrana areálu Senátu i celý předepsaný protipovodňový plán.
 • Výzdoba areálu Senátu
  Byly dokončeny restaurátorské práce na obrazech získaných bezplatně z Ministerstva zahraničních věcí ČR. Tyto obrazy postupně nahrazují v pracovnách senátorů obrazy, které byly za úplatu zapůjčené z galerií.

C.3) Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2012:

 • Provedení změny grafické podoby webové prezentace Senátu včetně obměny hardwaru webového serveru.
 • Zahájena migrace pracovních stanic na operační systém Windows 7 a kancelářský balík MS Office 2010.
 • Provedení výměny optických páteřních přepínačů v lokalitě Jednací sál, VP-C, VP-C1, VP-A1, KP a MFP.
 • Realizace výměny centrálního přepínacího prvku řídícího provoz lokální počítačové sítě.
 • Provedení obnovy druhého velkokapacitního kopírovacího stroje v rozmnožovně.
 • Provedení úpravy systému webového vysílání a jeho optimalizace pro příjem z více zařízení.
 • Zpracování Analýzy připravovaného projektu Znalostního systému Senátu (komplexní přepracování systému vyhledávání v dokumentech Senátu).
 • Doplnění administrace Notifikačního systému senátních dokumentů (uživatelé mají možnost spravovat si svůj účet v systému sami).
 • Zajištění služeb Komunikační infrastruktury veřejné správy na přechodné jednoleté období na základě usnesení vlády č. 50/2012 včetně přípojky do Centrálního místa služeb MV ČR.
 • Provedení náhrady satelitního příjmu zpravodajství ČTK finančně výhodnější a spolehlivější variantou prostřednictvím sítě Internet.
 • Zprovoznění dvouvrstvé senátní certifikační autority ve virtualizovaném prostředí včetně provedení přechodu na vyšší stupeň šifrování (SHA2).
 • Provedení obnovy ochranného systému zabezpečení sítě hlasovacího zařízení.
 • Provedení rekonstrukce vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám podle bezpečnostních doporučení firmy Microsoft.

C.4) Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení provozní (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor gastronomických služeb plnil úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie pro Senát a Kancelář Senátu s prioritou na významné pracovní akce pořádané vedením Senátu v roce 2012 (např. přijetí zahraničních delegací, setkání představitelů Senátu s našimi i zahraničními politiky, akce související s 20. výročím Ústavy ČR, Setkání s občany ve Valdštejnské zahradě, vernisáže výstav ve výstavních prostorách Senátu atd.).


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

Souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí
8
oficiální návštěvy a mezinárodní konference na pozvání předsedy
3
přijetí velvyslanců předsedou
20
přijetí velvyslanců místopředsedy
12
pietní akty
68
přijetí zahraničních delegací předsedou
15
přijetí zahraničních delegací místopředsedy
13
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů
194
návštěva krajů a městských částí
3
akce ostatních senátorů
10
akce připravené a zrušené
35
CELKEM
381

6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2012 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1539 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 40 dotazů se přímo odkazovalo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). V počtu obdržených žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. se jedná o meziroční nárůst 25 dotazů oproti stavu v roce 2011. Stejně jako v předchozích letech občané při zasílání podání nejvíce užívali elektronickou formu odesílání (převážně e-mailové, výjimečně datové schránky). E-mailů obdrželo oddělení vztahů s veřejností 1369; písemných listin bylo evidováno 104. Ve srovnání s rokem 2011 bylo tedy přijato o 24 písemných listin více, počet e-mailových podání naopak poklesl o 251. Písemných anonymních podání evidovalo oddělení o 15 více než v předešlém roce, tj. 26. Vývoj počtů doručených podání v letech 2008-2012 dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená podání 2008-2012.

Doručená podání 2008-2012
2008 2009 2010 2011 2012
Dotazy - zákon č. 106/1999 Sb. 6 11 11 15 40
E-mailové dotazy 1346 1421 1511 1620 1369
Písemné podněty 162 152 106 80 104
Anonymní podání (písemná) 125 47 29 11 26

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané v roce 2012 svoje připomínky, podněty či dotazy zejména k zákonu č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi); dále k novele ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy ČR, omezující doživotní imunitu zákonodárců; k reformě důchodového systému obecněji; k zákonu č. 396/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony; k zákonu č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů i jeho novele z roku 2012; k sociální problematice (dlouhodobá nezaměstnanost, výplata sociálních dávek prostřednictvím karet sociálních systémů (sKaret); k otázce zajištění ochrany práv dítěte ve střídavé péči (zákon č. 94/1963 Sb., o rodině); k aktuální situaci v soustavě státních zastupitelství nebo k legislativě související s legalizací konopí pro léčebné účely (zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)).

Obdobně jako v předchozích letech se občané ve svých písemnostech věnovali problematice zdravotnictví, zvláště pak kvalitě lékařské péče a její dostupnosti, legalizaci pěstování a užívání konopí pro léčebné účely, ale také lidským právům či ochraně zvířat proti týrání (regulace chovu velkých a bojových plemen psů). Další tématickou skupinu tvořily dotazy na aktuální stav projednávání senátních tisků a upřesnění legislativního procesu. Oddělení vztahů s veřejností obdrželo také několik informací o peticích. Podněty k peticím byly vždy konzultovány s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a dle charakteru tomuto výboru postupovány k přímému vyřízení (e.c. Petice za spravedlivé vyrovnání s církvemi, Petice za léčebné konopí).

Podavatelé vyzývali k většímu dohledu nad činností soudů a orgánů činných v trestním řízení, častým tématem byly rovněž žádosti o pomoc v těžké životní situaci a upozornění na protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do výkonu moci soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti nejkompetentnější pro řešení dané situace.

Pisatelé též k informaci zasílali odkazy na internetové diskusní články a reportáže v médiích, odrážející zejména aktuální politické dění v České republice (zatčení poslance Davida Ratha, odvolání policejního prezidenta Petra Lessyho ministrem vnitra Janem Kubicem), i v zahraničí (výhrady ke způsobu informování veřejnoprávního média o masakru v syrské vesnici Houla). Některá podání byla senátorům zaslána pouze na vědomí s tím, že prvotním adresátem byla jiná instituce.

Kancelář Senátu nadto obdržela podání, týkající se přímo její činnosti a akcí pořádaných pro veřejnost. V této skupině převládaly dotazy veřejnosti k možnostem navštívit sídlo Senátu Parlamentu České republiky a žádosti o rezervace prohlídek; dotazy na akce pořádané pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, Kulturní léto, dny otevřených dveří, semináře, veřejná slyšení); dotazy vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (zápisy ze schůzí, veřejné zakázky, platy a náhrady senátorek a senátorů); dotazy organizačního charakteru (schůze pléna, schůze výborů, prezence senátorek a senátorů, rozpočet); reakce na veřejná slyšení i žádosti o zaslání přepisů stenozáznamů z akcí (ponejvíce z veřejných slyšení na téma Zplyňování černého uhlí a Aktuální situace v Ústavu pro studium totalitních režimů).

Dále reagovali občané v podnětech na společensky diskutovaná témata petic, doručených Senátu Parlamentu České republiky v roce 2012 (petice „Za záchranu českého léčebného lázeňství“, petice „Za záchranu českého regionálního školství“, petice „Za záchranu lázní Kyselka.“, petice „Za obnovu zemědělské krajiny“).

Oddělení vztahů s veřejností obdrželo i řadu podnětů s identickým obsahem od různých podavatelů, např. podnět usilující o větší možnosti veřejnosti vstupovat s připomínkami do mezirezortních připomínkových řízení ministerstev v průběhu příprav věcných záměrů návrhů zákonů, dokumentovaný průběhem mezirezortního řízení k návrhu věcného záměru zákona o ochraně veřejného zdraví před hlukem a řízení hluku v komunálním prostředí Ministerstva zdravotnictví České republiky. U tohoto typu podnětů bylo vždy konzultováno s Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, zda je vzhledem k obsahu lze považovat za petice či zařadit k projednání ve výboru.

Podání adresovaná Senátu PČR jako zákonodárnému sboru byla postupována k informaci a případnému dalšímu využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným členům Senátu byla podání postupována přímo; v závislosti na problematice byla podání dávána na vědomí rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta pak převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a podněty občanů, popř. občané přicházeli přímo do Informačního centra Senátu. Dotazy na legislativní činnost směřovaly především k aktuálně projednávaným zákonům, senátním tiskům a na zasedání pléna či schůze výborů a komisí. Ostatní dotazy i připomínky se týkaly opět především prohlídek Valdštejnského paláce, návštěv koncertů, výstav, seminářů či veřejných slyšení.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 40
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/12 11. 01. 2012
(podání doporučeným dopisem)
- Žádost o sdělení finančních nákladů, které byly uvolněny na funkci senátora Ing. Jana Hajdy z rozpočtu Senátu PČR za kalendářní rok 2011 Ne 20. 01. 2012 žadateli odeslána požadovaná informace
2/12 16. 01. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o senátním tisku č. 253 – Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu PČR s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček) Ne 19. 01. 2012 žadatelce odeslána požadovaná informace
3/12 27. 02. 2012
(podání do elektronické podatelny datovou schránkou)
- Žádost o poskytnutí informace o subjektech, které od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2011 poskytovaly Kanceláři Senátu poradenské činnosti a o advokátních kancelářích, které Kanceláři Senátu poskytují právní služby Ne 31. 05. 2012 žadatelce po úhradě poplatku dle Sazebníku úhrad KS odeslána požadovaná rozsáhlá informace
4/12 15. 03. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace týkající se hlasitosti znělky v Jednacím sále během schůzí pléna Senátu PČR Ne 21. 03. 2012 žadateli odeslána požadovaná informace
5/12 20. 03. 2012
(podání osobním doručením do podatelny Kanceláře Senátu)
- Žádost o poskytnutí informace, jak reagovat na rozsudek soudu; žadatelka v osobní tíživé situaci Ne 21. 03. 2012 žadatelka upozorněna na formální nedostatky podané žádosti; žádost odložena, jelikož nespadá pod režim zákona č. 106/1999 Sb., doporučeno obrátit se na orgány moci soudní
6/12 27. 03. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jak byl podnět, požadující zajištění možnosti rychlého vyhledání vlastníka skupiny nemovitostí v regionu, vyřešen, případně komu byl postoupen Ne 03. 04. 2012 žadatelce odeslána požadovaná odpověď
7/12 29. 03. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jak byl vyřešen, případně komu byl postoupen podnět, požadující zamezení možnosti účelově vyplácet mimořádně vysoké odměny policistům v posledním roce služby Ne 11. 04. 2012 žadatelce odeslána požadovaná odpověď
8/12 05. 04. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 16. 04. 2012 žadatel vyrozuměn, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
9/12 až 27/12 (totožný text i datum) 05. 04. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 17. 04. 2012 žadatelka vyrozuměna, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
28/12 16. 05. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace k ubytování předsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky v letech 2004 – 2010 a dotaz na nemovitost k užívání předsedou Senátu PČR a výdaje s ní spojené Ne 01. 06. 2012 žadateli po úhradě poplatku dle Sazebníku úhrad KS odeslány požadované obsáhlé informace
29/12 18. 05. 2012
(podání doporučeným dopisemy)
- Žádost o poskytnutí informace k ubytování předsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky v letech 2004 – 2010 a dotaz na nemovitost k užívání předsedou Senátu PČR a výdaje s ní spojené (duplicitně podaná žádost) Ne 01. 06. 2012 žadateli odeslány požadované obsáhlé informace (poplatek dle Sazebníku úhrad KS již byl uhrazen v souvislosti s předchozí identickou žádostí stejného tazatele)
30/12 11. 06. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace k poplatkům hrazeným Kanceláří Senátu za měsíční nájem bytu v senátorské ubytovně (včetně služeb), využívaného předsedou Senátu PČR v letech 2005 – 2009 a žádost o sdělení celkové užitné plochy vily k užívání pro předsedu Senátu PČR Ne 20. 06. 2012 tazateli odeslány požadované informace
31/12 12. 06. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, zda byl Ing. Pavel Halas asistentem některého senátora a pokud ano, v jakém časovém období Ne 18. 06. 2012 tazateli odeslána požadovaná informace
32/12 28. 06. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí rozpočtu Senátu PČR, respektive Kanceláře Senátu, na rok 2011 a 2012 v členění dle rozpočtové skladby Ne 11. 07. 2012 tazatelce poskytnuty požadované informace
33/12 11. 07. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o měsíčním platu senátora Ing. Jana Horníka, včetně čerpaných náhrad a žádost o sdělení celkové částky, kterou senátor Jan Horník obdržel od roku 2004 do současnosti (plat i náhrady) z rozpočtu Kanceláře Senátu Ne 11. 07. 2012 žadatel upozorněn, že z podnětu není zřejmé, zda se dožaduje poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb.
34/12 13. 07. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace o měsíčním platu senátora Ing. Jana Horníka, včetně čerpaných náhrad a žádost o sdělení celkové částky, kterou senátor Jan Horník obdržel od roku 2004 do současnosti (plat i náhrady) z rozpočtu Kanceláře Senátu Ne 12. 09. 2012 žadatel vyzván k doplnění žádosti o poskytnutí informace o povinné údaje, protože však žadatel v zákonné lhůtě nedoplnil povinné údaje, byla jeho žádost odložena
35/12 16. 07. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, zda Kancelář Senátu plánuje vypsání veřejných zakázek pro oblast informačních technologií, případně zda již nějaká zadávací či poptávková řízení v této oblasti v poslední době proběhla Ne 20. 07. 2012 pisatelce poskytnuta požadovaná odpověď ve vztahu k již proběhlým poptávkovým řízením na veřejné zakázky malého rozsahu a ve vztahu k proběhlým zadávacím řízením; dotaz na plánované vypsání veřejných zakázek zamítnut s odkazem na skutečnost, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na budoucí rozhodnutí, navíc poskytnutím požadované informace by mohlo dojít k neoprávněnému udělení kompetitivní výhody jednomu z potenciálních uchazečů o účast na některém z v budoucnu vypisovaných řízení
36/12 06. 08. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 06. 08. 2012 tazatelka vyrozuměna, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
37/12 06. 08. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 06. 08. 2012 podavatel vyrozuměn, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
38/12 06. 08. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 06. 08. 2012 pisatel vyrozuměn, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
39/12 31. 08. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o sdělení, zda lze uplatnit právo na odpor uvedené v článku 23 Listiny základních práv a svobod v souvislosti s „porušováním lidských práv při výkonu exekucí“ Ne 31. 08. 2012 pisatel vyrozuměn, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory
40/12 30. 10. 2012
(podání do elektronické podatelny)
- Žádost o poskytnutí informace, jaké jsou podmínky užívání senátorské kanceláře v jeho volebním obvodu, zda tato kancelář může sloužit jako komunitní centrum, kdo v ní může být zaměstnán, kdo v ní může pracovat jako dobrovolník nebo zaměstnanec jiného subjektu a zda je možné ji užívat i pro veřejné akce, diskuze veřejnosti se senátorkou (senátorem) apod. Ne 06. 11. 2012 podavateli poskytnuty požadované informace

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.).


7. SPOLUPRÁCE SE SDĚLOVACÍMI PROSTŘEDKY

Z mediálního hlediska byly pro Senát v roce 2012 klíčové zejména dvě události: změna Ústavy ČR v souvislosti se zavedením přímé volby prezidenta a volby do jedné třetiny horní parlamentní komory.

Změna Ústavy měla vliv na kompetence a pravomoci Senátu a předsedy Senátu. Média se naplno věnovala jednak samotné změně Ústavy a schvalovacímu procesu v Senátu, jednak dopadům změny Ústavy na Senát a jeho budoucnost, a rovněž na roli předsedy Senátu při vyhlašování termínu volby prezidenta.

Rok 2012 byl pro Senát rokem volebním, což se také promítlo do zpravodajských výstupů jednotlivých sdělovacích prostředků. Nejsilnějším senátorským klubem se stal klub ČSSD s nadpoloviční většinou všech senátorů. Média informovala, že Senát bude pokračovat v kurzu, který započal před dvěma lety, kdy ČSSD poprvé získala nejsilnější zastoupení v horní parlamentní komoře. Podle předpokladů médií se tedy Senát a jeho čelní představitelé staví i v novém funkčním období kriticky k některým legislativním záměrům stávající vlády.

Senát byl v roce 2012 z hlediska legislativního procesu klíčovou ústavní institucí, která poukazovala na nedostatky předkládaných norem a přispívala ke zkvalitňování přijímaných zákonů. Média zaznamenala mimo jiné zásadní nesouhlas Senátu k daňovým reformám kabinetu nebo k vládnímu návrhu na majetkové vyrovnání s církvemi. Odlišná stanoviska ve srovnání s vládou prezentoval Senát také ke klíčovým dokumentům ČR vztahujícím se k unijní politice, předně tedy k Národnímu programu reforem a Konvergenčnímu programu ČR.

V sídle Senátu se pořádala za účasti médií řada významných veřejných slyšení, konferencí a seminářů. Veřejné slyšení, které poutalo mimořádnou pozornost novinářů, se vztahovalo například k petici „Proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády Petra Nečase“ nebo k petici „Za záchranu regionálního školství“. Značný mediální ohlas měly mimo jiné konference „České národní povstání 1945“, která se konala pod záštitou předsedy Senátu, „Krize jako příležitost: Evropa a Spojené státy americké v globalizovaném světě“, které se zúčastnila bývalá americká ministryně zahraničí Madeleine Albrightová, nebo konference „TGM v roce 2012“.

Sdělovací prostředky reflektovaly rovněž roli Senátu v oblasti zahraniční politiky. Kancelář Senátu vydávala pravidelně tiskové zprávy z cest předsedy Senátu do zahraničí a pořádala tiskové konference a fototermíny u příležitosti návštěv státních představitelů jiných zemí v ČR. Sdělovací prostředky zaujalo především slavnostní shromáždění u příležitosti 20. výročí podpisu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci, kterého se zúčastnili ústavní činitelé Slovenska a Německa.

Mediální pozornost na sebe vztáhlo slavnostní udílení stříbrných pamětních medailí Senátu, které se v Hlavním sále Valdštejnského paláce konalo v předvečer Dne české státnosti 27. září.

Za účelem rozvoje vztahů s představiteli sdělovacích prostředků se ve Valdštejnském paláci konalo tradiční novoroční setkání senátorek a senátorů se zástupci médií. Funkcionáři Senátu rovněž pořádali pracovní snídaně pro novináře, na nichž byla diskutována aktuální politická a společenská témata a důležité body, kterými se zabývalo plénum Senátu.

Všechny dotazy médií byly vyřizovány prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky nebo v přímé komunikaci s novináři. Otázky novinářů směřovaly zvláště k těmto oblastem:

 1. legislativní proces, předlohy zákonů, schůze Senátu
 2. změna Ústavy, přímá volba prezidenta a termín volby prezidenta
 3. rozpočet Kanceláře Senátu
 4. program předsedy Senátu
 5. stanoviska předsedy Senátu a jednotlivých senátorů
 6. kulturní akce v Senátu (Kulturní léto, výstavy, koncerty)
 7. Valdštejnská zahrada, péče o zvířata a rostliny v ní
 8. dny otevřených dveří v Senátu, setkání senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě
 9. návrhy na udělení státního vyznamenání
 10. platy, náhrady a další nároky senátorů
 11. zahraniční cesty senátorů
 12. záležitosti jednotlivých senátorů

V roce 2012 bylo médiím zasláno 262 tiskových zpráv a tiskových avíz. Kromě toho obdržely redakce každý týden avízo s přehledem vybraných akcí, které se v následujícím týdnu konaly v Senátu a na které byli novináři zváni.

Tisková tajemnice v loňském roce zorganizovala 51 tiskových konferencí. V tomto počtu nejsou zahrnuty tiskové brífinky, které byly svolány ad hoc v průběhu pléna Senátu a tiskové konference, které pořádali senátoři bez spolupráce s tiskovou tajemnicí.

Vybrané tiskové konference a některé významné akce, včetně slavnostního udílení stříbrných pamětních medailí Senátu, přenášela živě nebo ze záznamu Česká televize.

V loňském roce bylo v Senátu akreditováno 34 redaktorů a 25 technických pracovníků médií.

Podle statistiky mediální služby Newton Media informovala tištěná média, televize a rozhlasové stanice o Senátu 38 150krát. V tomto údaji nejsou zahrnuty zmínky o Senátu v internetových médiích.

Pro posílení informovanosti médií a veřejnosti začala využívat Kancelář Senátu některé moderní nástroje PR. Zaměřila se především na prostor sociálních sítí a také nástroje, které se využívají k multimediální prezentaci. K těmto inovacím patřilo zřízení, správa a každodenní aktualizace oficiálního facebookového profilu Senátu, na němž jsou zveřejňovány tiskové zprávy, pozvánky, fotografie a vybrané videomateriály.

Založen byl rovněž speciální kanál na internetovém serveru youtube.com, prostřednictvím něhož Kancelář Senátu zveřejňuje videomateriály z tiskových konferencí, záznamy zásadních projevů, které zazněly na konferencích a při slavnostních příležitostech v Senátu, vlastní reportáže, které Kancelář Senátu o činnosti horní parlamentní komory připravuje, a další. Tato videa jsou zveřejňována rovněž na webových stránkách Senátu v sekci Videogalerie, která byla také nově zřízena.

Na webových stránkách Senátu v sekci pro média byla spuštěna platforma „Aréna názorů“, která slouží ke zveřejňování autorských článků senátorů.

8. PRO VEŘEJNOST

a) Akce konané v roce 2012 v prostorách sídla Senátu

Přehled akcí uskutečněných podle typu Počet
koncerty9
konference35
jiné53
akce pořádané Kanceláří Senátu23
přednášky1
semináře29
vernisáže spojené s výstavou28
veřejná shromáždění1
veřejná slyšení12
Celkem191

b) Návštěvnost Senátu (porovnání s rokem 2011)

2012 2011
Informační centrum 2 790 2 940
Prohlídky pro organizované skupiny 15 790 18 000
Prohlídky protokolární 980 1 340
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce 43 800 56 360
Výstavní síň 15 000 26 900
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny) 34 000 39 160
Dny otevřených dveří 4 800 4 320
Kulturní léto v Senátu 5 500 6 000
Setkání s občany 3 000 3 000
Další kulturní akce v zahradě 18 000 17 800
Akce v Senátu - odborné 16 000 13 950
Akce v Senátu – kulturní (vyjma Kulturního léta) 2 900 6 100
Celkem 162 560 195 870

c) přístupy na internetové stránky Senátu (*)

Celkem za rok Za den Změna proti r. 2011
1 341 7993 666- 22 %

(*) metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu v české jazykové mutaci

(snížení množství přístupů oproti roku 2011 - 1 718 221 přístupů - na domovskou stránku může být zapříčiněno rozvojem dalších informačních kanálů, jako jsou RSS, notifikační systém, facebook a optimalizací webu)

d) Přístupy na internetové stránky pro děti a mládež (*)

Celkem za rok Za den
13 96338

(*) metodika: je započítáván každý přístup na domovskou stránku webu


9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 01. 01. 2012:
195 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2012:
192 osob
Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2012:
13 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2012:
13 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů a fyzickým stavem zaměstnanců je způsoben zástupem za mateřské dovolené a dlouhodobé nemoci.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let58136,77
31 – 40 let18294724,47
41 – 50 let17264322,40
51 – 60 let25376232,30
61 let a více13142714,06
CELKEM78114192100,00
%40,6359,37100x

Průměrný věk zaměstnanců KS je 48,09 let.

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2012

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1231,56
Vyučení15163116,15
ÚSO25477237,50
Vyšší odborné1121,04
Vysokoškolské36488443,75
CELKEM78114192100,00

Délka pracovního poměru zaměstnanců KS – stav k 31. 12. 2012

Doba trvání Počet %
do 5 let4523,44
do 10 let3618,75
do 15 let3920,34
do 20 let7237,50
nad 20 let00,00
CELKEM192100,00

10. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ KANCELÁŘE SENÁTU

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet osob Cena
Školení MS Windows 7 a MS Office 2010 10 14 544,- Kč
Legislativní změny v zadávání veřejných zakázek 29 29 783,- Kč
Celkem44 327,- Kč

Jazyková výuka

Anglický jazyk Rok 2012
Jazykový subjektUniverzita Jana Ámose Komenského
Počet osob33
Cenové náklady+ 164 000,- Kč
Jazykový subjektChannel Crossings
Počet osob32
Cenové náklady+ 92 430,- Kč
Participace účastníků dle Interní legislativy KS - AJ- 33 925,- Kč
Celkové náklady (256 430,- Kč – 33 925,- Kč)222 505,- Kč
Francouzský jazyk Rok 2012
Jazykový subjektFrancouzský institut
Počet osob (jarní semestr)4
Cenové náklady+ 12 775,- Kč
Participace účastníků dle Interní legislativy KS - FJ- 3 000,- Kč
Celkové náklady (12.775,- Kč – 3.000,- Kč)9 775,- Kč

Vynaložené náklady na vzdělávání za rok 2012

Typ školení Cena
Školení jednotlivých pracovišť 244 676,- Kč
Vybrané skupiny zaměstnanců 44 327,- Kč
Konference 12 590,- Kč
Jazyková výuka
(po odečtení participace účastníků)
232 280,- Kč
Celkem 533 873,- Kč

11. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Zákon č. 455/2011 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2012 stanovil ukazatele příjmů a výdajů kapitoly 303 – Senát Parlamentu ve výši (v tisících Kč):

Příjmy celkem4 000
Výdaje celkem525 530
v tom:běžné výdaje510 040
kapitálové výdaje15 490

V průběhu roku 2012 bylo provedeno celkem 21 rozpočtových opatření, z toho 16 vnitřních rozpočtových opatření, která se týkala přesunů mezi položkami rozpočtu, a 3 opatření se týkala použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů (NNV). Rozpočtový výbor PSP ČR svým usnesením č. 297 vyslovil souhlas s navýšením rozpočtu výdajů o 150 tis. Kč na pokrytí zvýšených výdajů spojených s implementací agendy „Pomocných analytických přehledů do ekonomického informačního systému organizace“ a usnesením č. 347 byl odsouhlasen přesun částky 2 440 tis. Kč z běžných do kapitálových výdajů k zajištění financování plánované investiční akce.

Na základě usnesení Rozpočtového výboru PS PČR č. 258 byly v rozpočtu kapitoly vázány výdaje v celkovém objemu 4 788 tis. Kč.

Rozpočet po změnách činil 525 680 tis. Kč a konečný rozpočet 527 879 tis. Kč včetně prostředků NNV.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy byly naplněny na 119,96 % rozpočtované částky v objemu 4 000 tis. Kč. Z celkové částky příjmů v objemu 4 798 tis. Kč tvořily nedaňové příjmy 4 749 tis. Kč, částka 49 tis. Kč je zůstatek depozitního účtu z roku 2011. Příjmy z vlastní činnosti v roce 2012 dosáhly výše 3 620 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku činily 1 048 tis. Kč a další nahodilé příjmy 80 tis. Kč.

Příjmy z vlastní činnosti v roce 2011 dosáhly výše 3 651 tis. Kč, příjmy z pronájmu majetku činily 1 055 tis. Kč a další nahodilé příjmy 256 tis. Kč.

Výdaje

Schválený rozpočet ve výši 525 530 tis. Kč byl rozpočtovým opatřením Ministerstva financí navýšen o 150 tis. Kč. Rozpočet po změnách byl vázáním v objemu 4 788 tis. Kč a použitím prostředků NNV upraven na konečný rozpočet ve výši 527 879 tis. Kč. Prostředky NNV ve výši 5 309 tis. Kč byly použity v běžných výdajích a částka 1 678 tis. Kč v kapitálových výdajích. Konečný rozpočet běžných výdajů činil 508 271 tis. Kč a kapitálových výdajů 19 608 tis. Kč. Skutečné čerpání celkových výdajů činilo 489 458 tis. Kč, což představuje 93,11 % rozpočtu po změnách a 92,72 % konečného rozpočtu.

Přehled čerpání běžných výdajů (v tis. Kč):

Rozpočet po změnách507 750,00
Vázání4 788,00
Použití prostředků NNV5 309,43
Konečný rozpočet508 271,43
Čerpání běžných výdajů celkem474 668,34
- z rozpočtu469 358,91
- NNV (nároky nespotřeb. výdajů)5 309,43

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 507 750 tis. Kč byl navýšen o prostředky nespotřebovaných výdajů ve výši 5 309 tis. Kč na konečný rozpočet 508 271,43 tis. Kč. Celkové čerpání běžných výdajů ve výši 474 668,34 tis. Kč představuje 93,48 % rozpočtu po změnách a 93,39 % konečného rozpočtu. Prostředky NNV byly použity na rozpočtem nezajištěné výdaje, z toho na akci „Oprava střech, vikýřů, říms a fasády VP“ částka 5 123,21 tis. Kč a na náklady soudního řízení částka 186 tis. Kč.

Čerpání běžných výdajů dle položek

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2012 Vázání výdajů Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2012 Skutečnost 2012 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpočtu
501 - Platy zaměstnanců86 699,000,0086 699,0086 690,4799,9999,99
502 - Ostat. osobní výdaje82 500,0082 500,0072 846,5188,3088,30
503 - Povinné pojistné65 051,000,0065 051,0062 536,9496,1496,14
513 - Nákup materiálu12 254,00660,000,0011 594,006 279,7251,2554,16
514 - Úroky a ostatní finan. výdaje400,000,00400,00337,0184,2584,25
515 - Nákup vody, paliv, energie15 238,00100,000,0015 138,0014 613,7695,9096,54
516 - Nákup služeb126 607,003 033,000,00123 574,00116 970,2292,3994,66
517 - Ostatní nákupy41 920,00688,005 123,2146 355,2142 840,98102,2092,42
518 - Poskytnuté zálohy1,000,001,000,2525,3425,34
519 - Neinvest. nákupy, náhrady, přísp.72 909,00307,00186,2272 788,2267 586,9092,7092,85
534 - Převody vlast. fondům867,000,00867,00867,00100,00100,00
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 890,000,001 890,001 825,7596,6096,60
542 – Náhrady placené obyvatelstvu350,000,00350,00234,3966,9766,97
551 - Neinvest. transf. mezinár. org.1 000,000,001 000,00974,4197,4497,44
590 - Ostatní neinvestiční výdaje64,0064,0064,00100,00100,00
Běžné výdaje celkem507 750,004 788,005 309,43508 271,43474 668,3193,4893,39

Rozpočet kapitálových výdajů po změnách v objemu 17 930 tis. Kč byl navýšen o prostředky NNV v objemu 1 678 tis. Kč, které byly použity na financování plánovaných, rozpočtem nepokrytých akcí v roce 2012. Konečný rozpočet, který činil 19 607,67 tis. Kč byl čerpán ve výši 14 789,16 tis. Kč, což představuje 82,48 % rozpočtu po změnách a 75,43 % konečného rozpočtu. Nevyčerpané prostředky budou použity na financování akcí, které pokračují z roku 2012 v dalším roce.

Přehled čerpání kapitálových výdajů

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2012 Nároky z nespotřeb. výdajů Konečný rozpočet 2012 Skutečnost 2012 % plnění k rozpoč. po změnách % plnění ke koneč. rozpoč.
611 – Pořízení dlouhodob. nehmot. majet.1 800,000,001 800,00638,6735,4835,48
612 – Pořízení dlouhodob. hmot. majet.16 130,001 677,6717,807,6714 150,4987,7379,46
Kapitálové výdaje celkem17 930,001 677,6719 607,6714 789,1682,4875,43

V roce 2012 nebyly dočerpané prostředky rozpočtu ve výši 38 422 tis. Kč. Vykázané nároky z nespotřebovaných výdajů zahrnují neprofilující běžné výdaje ve výši 33 603 tis. Kč a profilující výdaje na program 103 010 ve výši 4 819 tis. Kč.

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2012 byly včetně použití prostředků nároků z nespotřebovaných výdajů dodrženy.

Ukazatel v tis. Kč) Schválený rozpočet 2012 Rozpočet po změnách 2012 Vázání výdajů Použití NNV Konečný rozpočet 2012 Skutečnost 2012 % plnění
k rozp. po změnách
% plnění ke kon. rozp.
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem4 000,004 000,000,004 000,004 798,21119,96119,96
   Nedaňové příjmy4 000,004 000,000,004 000,004 749,30118,73118,73
Výdaje celkem525 530,00525 680,004 788,006 987,10527 879,10489 457,5093,1192,72
   Běžné výdaje510 040,00507 750,004 788,005 309,43508 271,43474 668,3493,4893,39
   Kapitálové výdaje15 490,0017 930,001 677,6719 607,6714 789,1682,4875,43
čerpání z rozpočtu482 470,40
čerpání z nároků nespotřeb. výdajů6 987,10
Nespotřebované výdaje z rozpočtu r. 201234 421,59

12. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2013

Kancelář Senátu se kromě standardních a stálých činností zaměří na následující základní okruhy úkolů:

1. Servis pro orgány Senátu a senátory

 1. legislativně a organizačně zajistit na vysoké úrovni všechny schůze a další akce Senátu a jeho orgánů
 2. pokračovat v elektronizaci dokumentů
 3. v nejvyšší kvalitě zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a cesty

2. Vztahy s veřejností

 1. zabezpečit organizaci, program a průběh setkání s občany
 2. maximálně využívat všech dostupných prostředků a technologií pro propagaci Senátu a jeho činnosti
 3. ve Výstavní síni, Mytologické chodbě a v Předsálí Jednacího sálu zajistit výstavy dle schváleného výstavního plánu
 4. Kulturní léto v Senátu
  • ve spolupráci se senátory organizačně zajistit koncerty regionálních souborů ve Valdštejnské zahradě v červnu – září
  • zajistit propagaci v metru, ve Valdštejnské zahradě, na webových stránkách a v médiích
  • v případě, že oprava Sala terreny výrazně zasáhne do plánovaných termínů Kulturního léta, hledat náhradní řešení tak, aby se počet koncertů omezil co nejméně
 5. jiné kulturní akce:
  • organizačně zajistit všechny další kulturně-společenské akce ve Valdštejnské zahradě
  • ve spolupráci s Českou televizí zajistit vánoční koncert v Hlavním sále
  • vyhlásit a vyhodnotit 4. ročník výtvarné soutěže pro mládež k vánoční výstavě
  • zorganizovat Dny otevřených dveří 8. 5. a 28. 10.
  • uspořádat Předvánoční zpívání pro veřejnost v Hlavním sále

3. Technické záležitosti

 1. pokračovat v opravách říms a fasád Valdštejnského paláce
 2. zabezpečit opravu Sala terreny

4. Informační technologie

 1. pokračovat v projektu přechodu pracovních stanic a notebooků (včetně počítačů v regionálních kancelářích) na operační systém Windows 7 a kancelářský balík MS Office 2010
 2. rekonstrukce ozvučení Hlavního sálu
 3. realizace první fáze Znalostního systému Senátu (komplexní úprava vyhledávání v dokumentech Senátu) v souvislosti s plánovanou obměnou HW
 4. povýšení přenosové rychlosti páteřních segmentů lokální počítačové sítě na 10 Gbit/s

5. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR za rok 2013
 2. sestavit rozpočet na rok 2014 s důrazem na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu

6. Další problematika

 1. zabezpečit vzdělávání zaměstnanců dle plánu vzdělávání
 2. s ohledem na snížené rozpočtové prostředky dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek
 3. všechny zakázky zadávat přísně v souladu s právními předpisy s důrazem na maximální transparentnost

Příloha

Organizační schéma Kanceláře Senátu