Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2009

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2009
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
  1. ÚTVARY SEKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU
  2. ÚTVARY SENÁTNÍ SEKCE
  3. ÚTVARY SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. PRO VEŘEJNOST
 8. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 9. VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A STÁŽE
 10. EKONOMICKÉ ÚDAJE
 11. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2010

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. telefon: ústředna - 257 071 111, Informační centrum - 257 075 707
 5. fax: 257 534 291
 6. e-mail:
 7. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu umožňuje návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům seznámit se s náplní práce této organizace.

Kancelář Senátu je vedena snahou informovat o činnosti Senátu Parlamentu ČR širokou veřejnost, protože větší informovanost občanů je jedním z jejích hlavních úkolů a je i součástí dlouhodobé strategie Senátu.


3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2009

Stálou prioritou činnosti Kanceláře Senátu je zajištění podmínek pro zákonodárnou činnost Senátu jako jedné z komor Parlamentu ČR, tzn. organizační příprava plenárních zasedání (v roce 2009 se jich konalo 14), zahraničních cest a přijetí zahraničních delegací a poskytování servisu pro orgány Senátu. Senát projednal 114 návrhů zákonů postoupených z Poslanecké sněmovny, s 87 vyslovil souhlas, 3 zamítl a 21 vrátil s pozměňovacími návrhy. Dále postoupil Poslanecké sněmovně 11 senátních návrhů zákonů.

První polovina roku byla ve znamení českého předsednictví Radě EU. V lednu proběhlo v Senátu zasedání předsedů výborů členských a kandidátských zemí na téma Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu, v únoru se ve Valdštejnském paláci konalo zasedání předsednictva COSAC (sdružuje orgány parlamentů, které mají v gesci záležitosti Evropské unie). Zaměstnanci Kanceláře Senátu se podíleli na organizační přípravě Společného parlamentního zasedání představitelů národních parlamentů a Evropského parlamentu v únoru 2009 v Bruselu s tématem Nový plán pro obnovu evropského hospodářství a na jednání evropských zahraničních výborů.

Sídlo Senátu je místem nejen pro zasedání Senátu a jeho orgánů, ale konají se zde i konference, semináře, kolokvia, veřejná slyšení, přednášky a další kulturně-společenské akce. V roce 2009 se jich konalo přes 150. Mezi nejvýznamnější patřily mezinárodní konference k výročí vstupu ČR do NATO a ke 20. výročí Sametové revoluce.

Kancelář Senátu pokračovala v plnění záměru co nejvíce zpřístupnit prostory Senátu široké veřejnosti. V červnu až září proběhl již čtvrtý ročník Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě, kde se konaly také další kulturní festivaly i jednotlivá vystoupení. Koncerty Kulturního léta navštívilo přes 6 500 diváků, další akce v zahradě téměř 28 000 lidí.

Ve Výstavní síni proběhlo pod patronací senátorů sedm výstav, největší návštěvnický ohlas měly výstavy Z historie české dopravy a tradiční České Vánoce. Další výstavy byly instalovány v Předsálí Jednacího sálu, chodbě místopředsedů a ve Valdštejnské zahradě: k výročí vstupu ČR do NATO a EU a o působení našich vojenských sil v Afghánistánu. Zájem byl i o stálou expozici protokolárních darů v Trčkovské galerii. V říjnu byla na 2. nádvoří instalována socha stavebníka Valdštejnského paláce Albrechta z Valdštejna.

Pokračovaly i další úspěšné tradiční akce, jako jsou semináře pro pedagogy základních a středních škol o činnosti Senátu nebo mimořádný Den otevřených dveří s „Albrechtem z Valdštejna“, který se konal dne 28. září. V roce 2009 Senát navštívilo téměř 175 tisíc návštěvníků.

V oblasti informačních technologií bylo značné úsilí vynaloženo na instalaci nové aplikace pro vedení spisových agend, její napojení na informační systém datových schránek a na systém elektronické podatelny. Podařilo se obsahově i technicky připravit a k 1. 1. 2010 spustit specializované webové stránky pro mládež.

Byla provedena kontrola integrity webových stránek v české a anglické jazykové mutaci dle příručky Guidelines for Parliamentary Website vydané Meziparlamentní unií.

V roce 2009 proběhla úprava ústředny STA tak, aby byl umožněn příjem digitálního signálu z vysílače Praha - Žižkov. Pro přenos digitálního signálu byly současně přizpůsobeny i rozvody STA v celém areálu Senátu.

V oblasti technického zajištění kromě běžných úkolů proběhla kompletní rekonstrukce všech recepcí a jejich vybavení přístupovým systémem, byla opravena fasáda paláce na 2. nádvoří a uskutečněny stavební práce na rozšíření prostor Trčkovské galerie.

Z ostatních úkolů je nutné uvést zpracování jednotného grafického manuálu pro Kancelář Senátu, kterým se sjednotily logo, symbol, barvy a jejich užívání, typy písma, merkantilní tiskoviny a další grafické prvky. Závazné užívání manuálu bylo stanoveno pro Kancelář Senátu k 1. 12. 2009.

V ekonomické oblasti je nutné zdůraznit, že hospodaření Kanceláře Senátu skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2009 byly dodrženy. Ve spolupráci s ostatními útvary byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2010.

Všechny úkoly stanovené pro rok 2009 byly splněny na požadované úrovni.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

A) Útvary sekce vedoucího Kanceláře Senátu

A.1) Legislativní odbor

Odbor pracuje ve složení ředitelka odboru a 16 zaměstnanců bez členění na oddělení.

Legislativní odbor Kanceláře Senátu plní úkoly, které vyplývají z činnosti Senátu jako jedné z komor Parlamentu. Zejména připravuje pro senátory podklady pro projednávané tisky formou písemných informací, a to nejen k zákonům postoupených z Poslanecké sněmovny, ale též k vládou předloženým mezinárodním smlouvám. Totéž platí i pro návrhy senátních návrhů zákonů, jejichž konečné znění rovněž vyhotovuje. Při jednání výborů a pléna zaměstnanci legislativního odboru zajišťují konzultační službu v otázkách legislativní povahy.

Pád vlády v roce 2009 a snaha politické reprezentace ukončit páté volební období Poslanecké sněmovny nevedly k výraznému snížení počtu projednávaných tisků, či dokonce k poklesu počtu novelizací. Legislativní odbor připravil informace ke 114 tiskům obsahujícím návrhy zákonů, což bylo pouze o dva méně, než v roce 2008. Téměř stejný byl i počet zcela nových zákonných úprav v tiscích obsažených (21 v roce 2009, 22 v roce 2008); za zmínku stojí alespoň nový trestní zákoník, který dnem 1. ledna letošního roku vstoupil v účinnost.

I když z pohledu počtu senátních tisků by se mohlo zdát, že rozsah podkladů zpracovaných pracovníky legislativního odboru zůstal na úrovni roku 2008, nelze nezmínit mimořádné navýšení počtu novelizovaných zákonů, které jednotlivé tisky obsahovaly. Zatímco v roce 2008 to bylo 471, tentýž údaj za rok 2009 činí již 662. Neuspokojivý stav tvorby práva, stále se zvyšující počty novelizací způsobující obtíže v orientaci v právu vedl Senát ke konci minulého roku ke schválení návrhů, jejichž cílem je zlepšení současného stavu zákonodárství. Legislativní odbor se podílel na konečném znění nejen těchto senátních iniciativ, ale též dalších 8 senátních návrhů zákonů před jejich postoupením Poslanecké sněmovně.

Pracovníci legislativního odboru dále připravili celkem 37 informací k mezinárodním smlouvám.

Pro předsedu Senátu bylo zpracováno celkem 22 návrhů vyjádření k Ústavnímu soudu ve věcech zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem (např. vyjádření k návrhu na zrušení ústavního zákona o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny či návrh na zrušení zákona o výstavbě vzletové a přistávací dráhy letiště Praha Ruzyně; v rámci řízení o předběžné kontrole ústavnosti mezinárodních smluv bylo připraveno vyjádření k druhému návrhu skupiny senátorů na posouzení souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem).

A.2) Samostatné oddělení personální

Samostatné personální oddělení, ve složení vedoucí a dva zaměstnanci, zajišťuje komplexní pracovněprávní agendu; zejména:

 • agendu související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • personální agendu senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • profesní a osobní rozvoj zaměstnanců prostřednictvím vzdělávacích programů a kurzů

V roce 2009 pracovalo v Kanceláři Senátu 196 zaměstnanců. Z toho dva zaměstnanci se zdravotním postižením; jeden v odboru gastronomických služeb (pracovní poměr ukončil 9. 1. 2009), druhý v ekonomickém odboru (po celý rok). Povinný podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením byl více než čtyřnásobně překročen.

V roce 2009 obdržela Kancelář Senátu 18 děkovných dopisů s vyjádřením mimořádného ocenění práce zaměstnanců.

I v tomto roce pokračovalo vzdělávání zaměstnanců v různých formách. Na vzdělávání a školení zaměstnanců bylo z rozpočtu čerpáno 1 066 107 Kč.

Statistické údaje z oblasti personální a vzdělávání jsou obsaženy tabulkách v oddílech 8 a 9, str. 16.

A.3) Samostatné oddělení protokolu

Oddělení má celkem 6 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie,
 • zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí,
 • zajišťuje účast předsedy a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 391 protokolárních akcí v období leden - prosinec 2009, tedy zhruba stejně jako v roce 2008, kdy jich bylo 387 (viz tabulka „Souhrnný přehled protokolárních akcí“ v oddíle 5, str. 12).

Mezi nejvýznamnější patřily mezinárodní konference pořádané předsedou Senátu, a to „Deset let od rozšíření NATO: úspěchy, výzvy a vyhlídky“ (12.-13.3.2009) a Konference předsedů parlamentů evropských postkomunistických zemí „Cesta z okovů“ (16.-17.11.2009).

Dále se uskutečnilo množství oficiálních přijetí - např. prezidenta Palestinské národní správy Mahmouda Abbase (23.2.2009), předsedy Parlamentu Dánska Thora Pedersena (3.3.2009), generálního tajemníka Rady EU Javiera Solany (9.3.2009), prezidenta Ukrajiny Viktora Juščenka (24.3.2009), prezidenta Státu Izrael Shimona Perése (30.3.2009), prezidenta Litevské republiky Valdase Adamkuse (9.4.2009), předsedy Národního shromáždění Vietnamu Nguyen Phu Trong (27.4.2009), předsedy vlády Albánie Sali Berishy (28.4.2009), prezidenta Rakouské republiky Heinze Fischera (14.5.2009), MZV Nigérie Ojo Maduekwe (9.6.2009), předsedy Parlamentu Švédska Pera Westerberga (24.6.2009), prezidenta Slovenské republiky Ivana Gašparoviče (29.6.2009), prezidenta Rumunska Traiana Basesca (15.7.2009), místopředsedy vlády Ruské federace Alexandra Žukova (14.9.2009), ministryně pro EU Švédska Cecílie Malmström (8.10.2009), předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka (9.10.2009), předsedy Spolkové rady Rakouské republiky Erwina Preinera v Jihočeském kraji (14.10.2009), předsedy Senátu Malajsie Dato Ir. Wong Foon Menga (oficiální návštěva, 7.-10.11.2009).

Předseda a místopředsedové Senátu pořádali nebo se účastnili mnoha společenských a politických setkání - např. novoroční setkání senátorů s novináři a diplomatickým sborem (13.1.2009 a 15.1.2009), přijetí hostů Mistrovství světa v Liberci (23.2.2009), vernisáž výstavy „NATO: Svoboda i odpovědnost, 60 let existence a 10 let členství“ (12.3.2009), vernisáž výstavy „Od Mnichova k protektorátu“ (24.3.2009), setkání s hejtmany (1.4.2009), seminář „Václav Benda: křesťan v politice“ (16.6.2009), setkání s vedoucími obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů ČR (30.6.2009), vernisáž výstavy „PRT Lógar, Afghánistán“ (18.8.2009), slavnostní odjezd Winton Train (1.9.2009), návštěva papeže Benedikta XVI. v ČR (26.-28.9.2009), vernisáž výstavy „Cesta z okovů“ (16.11.2009), Slavnostní shromáždění k 13. výročí Ustavující schůze Senátu (15.12.2009).

Předseda Senátu vykonal také zahraniční cesty, nejvýznamnější jsou oficiální návštěvy - Švédska, Finska, Norska (26.-29.4.2009), Chorvatska, Makedonie (19.-21.5.2009), Turkmenistánu, Ázerbájdžánu (21.-25.9.2009) a Japonska (29.11.-3.12.2009). Účastnil se i důležitých mezinárodních konferencí - Konference předsedů parlamentů EU v Paříži (26.-28.2.2009), 11. zasedání Asociace evropských Senátů v Haagu (16.-17.4.2009), Setkání předsedů Parlamentů V4 ve Varšavě (2.-3.6.2009), Setkání předsedů Parlamentů Regionálního partnerství v Ljubljani (16.-17.10.2009), Mimořádného zasedání Asociace evropských Senátů v Gdaňsku (22.-23.10.2009), Mimořádné konference předsedů parlamentů EU ve Stockholmu (11.-12.12.2009).

A.4) Samostatné oddělení právní

Oddělení má 4 zaměstnance včetně vedoucí.

Činnost samostatného oddělení právního (SOP) je závislá na činnostech ostatních úvarů Kanceláře Senátu nebo na požadavcích senátorů. SOP v průběhu roku 2009 řešilo úkoly především na základě zadání vedoucího Kanceláře Senátu a požadavků ostatních útvarů, příp. senátorů.

Činnost SOP v roce 2009 byla ovlivněna následujícími skutečnostmi:

 • uzavírání smluv příp. dodatků ke smlouvám pro senátory zvolenými v senátních volbách v říjnu 2008; jednalo se zejména o smlouvy o nájmu nebytových prostor pro kanceláře senátorů
 • zadávání veřejné zakázky na ostrahu objektů Senátu v otevřeném řízení a následně v jednacím řízení s uveřejněním
 • práce v Redakční radě pro úpravy interní legislativy; úprava Souboru interní legislativy
 • spolupráce při uzavírání smluv pro akce spolupořádané v prostorách Senátu

V centrální evidenci smluv a dodatků Kanceláře Senátu v právním oddělení bylo v roce 2009 evidováno: smluv 174 a dodatků 17, celkem 191.

V roce 2009 probíhalo jedno výběrové řízení „Objekty sídla Senátu Parlamentu ČR – ostraha“ formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ve znění pozdějších předpisů), a následně v jednacím řízení s uveřejněním podle téhož zákona.

A.5) Interní audit

V průběhu celého hodnoceného období (tj. roku 2009) byl výkon útvaru interního auditu zabezpečován dvěma auditory (se shodnou pravomocí).

Interní audit se ve své činnosti řídí nejen interními předpisy, ale i dalšími dokumenty, zejména pak:

 • Etickým kodexem interního auditu
 • Statutem útvaru interního auditu
 • Střednědobým plánem interního auditu
 • Ročním plánem interního auditu (který zároveň slouží jako příkaz vedoucího Kanceláře Senátu k uskutečnění uvedených auditů)
 • Mapou rizik KS

V roce 2009 pak uvedené dokumenty byly doplněny i návrhem tzv. SWOT analýzy Kanceláře Senátu, která charakterizuje slabé a silné stránky úřadu, jakož i definuje příležitosti či ohrožení dané vlivem okolního prostředí.

V roce 2009 uskutečnil interní audit celkem 11 auditních šetření. Žádné z šetření nezjistilo závažnější systémové či individuální pochybení. V některých případech audit navrhoval účinnější či aktuálnější řešení formou „inovačních opatření“, resp. nabízel variantní přístup formou „doporučení“. Na podkladě vykonaných auditů pak bylo přijato celkem 19 opatření, z toho 14 inovačních, 4 nápravná a 1 opakované.

Dále byly zpracovány dva metodické pokyny, a to:

 • Metodický pokyn interního auditu a odboru ekonomického „Likvidace daňového dokladu (faktury)“
 • Metodický pokyn interního auditu „Postup při (řídící) kontrole čerpání příspěvků z FKSP“

A.6) Tiskový tajemník

V prvním pololetí byl znát výrazně větší zájem zahraničních médií o český Senát, což souviselo s předsednictvím ČR Radě EU. Ve druhé části roku se pak světová média zajímala o Senát v souvislosti s dokončovanou ratifikací Lisabonské smlouvy. Komunikace se týkala především legislativních procesů v Senátu ve vazbě na Poslaneckou sněmovnu, na prezidenta a na roli Senátu po pádu „předsednické“ vlády a také na postoje senátorů k Lisabonské smlouvě ve vztahu k jejímu projednávání Ústavním soudem.

V roce 2009 bylo publikováno celkem 294 tiskových zpráv (v roce 2008 337) včetně tiskových zpráv senátorských klubů a jednotlivých senátorů, které byly publikovány prostřednictvím Kanceláře Senátu. Dále jsme publikovali řadu mimořádných avíz o akcích konaných v Senátu. Celkem se uskutečnilo 76 tiskových konferencí a briefingů. Převážně souvisely s uskutečňovanými semináři, konferencemi a dalšími akcemi v Senátu.

Nadstandardní zájem projevila média o Senát v souvislosti s konáním mezinárodní konference Cesta z okovů u příležitosti 20. výročí pádu totalitního režimu u nás. Pravidelně významný zájem projevují média o výstavy pořádané Senátem.

Hlavní zájem o Senát projevovala média v těchto oblastech:

 1. legislativní práce Senátu Parlamentu ČR, schvalovací proces zákonů, stav přijímaných zákonů, výsledky hlasování atd.
 2. financování Senátu v době krize, platy senátorů a zvláště pak v letošním roce téma senátorské, respektive poslanecké náhrady
 3. chod Kanceláře Senátu a financování aktivit Kanceláře Senátu zvláště v souvislosti s úpravami „krizového“ státního rozpočtu
 4. program a cíle zahraničních cest
 5. práce jednotlivých senátorů, výborů a komisí a senátorských klubů
 6. osobní záležitostí jednotlivých senátorů
 7. kulturní projekty Kanceláře Senátu, výstavy, koncerty, Kulturní léto
 8. Valdštejnská zahrada, stav zvířat v zahradě, péče o ně

Veřejnoprávní televize ČT v průběhu roku 2009 vysílala přímé přenosy z akcí v Senátu a přímé přenosy pléna, vybraných tiskových konferencí a některých konferencí a seminářů. Běžnou součástí mediálních výstupů ze Senátu se staly přímé vstupy z jednání pléna do zpravodajských relací jak ČT tak ČRo. Pokračuje velmi dobrá a úzká spolupráce se zdrojovou agenturou ČTK.

Mediální obraz Senátu se v roce 2009 příliš neměnil. Senát PČR ovšem jako ústavní instituce doplatil částečně na vrcholící krizí, která se projevuje i poklesem důvěry veřejnosti ve státní a ústavní instituce.

V roce 2009 se v Senátu akreditovalo celkem 36 novinářů včetně realizačních týmů ČRo a ČT. Na růstu počtu akreditovaných novinářů má vliv výměna a nový systém vstupních průkazů a také inovace akreditačního programu.

B. Útvary sekce senátní

B.1) Organizační odbor

Ředitel odboru řídí 13 zaměstnanců, z toho je 6 v referátu archivu a oběhu spisů.

Pracovníci organizačního odboru mají na starosti zajišťování schůzí Senátu a Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále zabezpečují fungování archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2009 pracovníci odboru zabezpečili akce nebo zpracovali písemné podklady dle následujícího přehledu:

 • uskutečnilo se 14 schůzí Senátu, konalo se 24 schůzí Organizačního výboru, na kterých bylo přijato 103 usnesení, dalších 30 usnesení bylo přijato per rollam v době mezi schůzemi;
 • bylo vyhotoveno celkem 545 senátních tisků a dalších 208 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů a následných usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách, výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;

Archiv Senátu PČR je na základě vlastní odborné činnosti specializovaným akreditovaným archivem dle zákona č. 499/2004 Sb., ve znění zákona č. 190/2009 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V roce 2009 archiv provedl tři skartační řízení. Po provedeném posouzení hodnoty dokumentů byly vybrány 3 bm dokumentů s trvalou hodnotou k archivnímu zpracování a archiv udělil povolení ke zničení 15,8 bm dokumentů s prošlými skartačními lhůtami bez trvalé hodnoty.

Kontrolu všech skartačních protokolů k 1. 7. 2009 provedl Národní archiv. Vyskartované dokumenty bez trvalé hodnoty byly odvezeny k ekologické likvidaci dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Pracovnice archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Poslanecké sněmovny i veřejnosti cca 80 informací a dohledání k činnosti Senátu ve všech archivovaných funkčních obdobích. Vzhledem k zveřejňování klíčových dokumentů z činnosti Senátu a jeho orgánů na jeho webových stránkách archiv navštívilo 6 badatelů.

Archiv Senátu vypracoval v souvislosti se zavedením datových stránek nový Spisový a skartační plán Kanceláře Senátu.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 17 000 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 15 000 materiálů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin a časopisů atd.

V průběhu roku byl realizován přechod na novou spisovou službu a datové schránky.

Spisovna:

 • byla zavedena nová elektronická spisová služba (podíl na realizaci) s proškolením všech zaměstnanců, kteří s ní pracují
 • spuštění datové schránky pro příjem a odesílání elektronických dokumentů (proškolení)
 • ustanovení pracovišť pro provádění autorizované konverze

Bezpečnostní ředitelka:

 • bylo zpracováno cca 30 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním i mezinárodním styku určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu,
 • v souladu se zákonem proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných seznamovat se s utajovanými informacemi,
 • příprava na spuštění komunikačního systému VEGA,
 • certifikace informačního systému pro zpracování utajovaných informací,
 • spolupráce při instalaci nového vstupního zařízení do budov Senátu.

B.2) Zahraniční odbor

Odbor řídí ředitel odboru. Odbor je členěn na oddělení zahraničních vztahů - 7 členů včetně vedoucího - a oddělení pro Evropskou unii - 7 členů včetně vedoucího. Součástí odboru jsou dva koordinátoři – odborní poradci.

V roce 2009 se Kancelář Senátu podílela na organizaci řady významných akcí při příležitosti českého předsednictví Radě EU, jako například konferenci „Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu“ (25.-26.1.2009), setkání předsedů COSAC (9.-10.2.2009), JPM v Bruselu a předání daru Evropskému parlamentu (16.-17.2.2009), oběd pro Setkání COFACC (10.3.2009), setkání „Pivo - další vyslanec ČR ve světě“ (22.4.2009).

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů (OZV) se v roce 2009 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 77 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 38 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu a 15 přijetí velvyslanců u místopředsedů Senátu.

Pracovníci oddělení pro EU (OEU) třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání. Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1.1.2009 do 31.12.2009 byl v rozmezí 28 – 32 000, z toho jako relevantních bylo pro VEU do týdenních přehledů zahrnuto a anotováno celkem 693. V roce 2009 VEU projednal celkem 80 dokumentů.

Celkový počet evropských dokumentů zařazených do týdenních přehledů jako relevantních pro možné projednání VZVOB byl 65. V roce 2009 VZVOB projednal celkem 7 dokumentů.

V roce 2009 pracovníci OEU vypracovali 92 tzv. „Informací OEU“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

Předsednictví ČR Radě Evropy se promítlo i do činnosti zástupkyně Senátu v Bruselu. V roce 2009 se podílela na přípravě šesti meziparlamentních jednání v Bruselu, jichž byl Senát z titulu předsednictví ČR v EU spolupořadatelem vedle Evropského parlamentu.

B.3) Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor je řízen ředitelem odboru a členěn do dvou oddělení: oddělení vztahů s veřejností (8 zaměstnanců včetně vedoucí) a oddělení senátních služeb (6 zaměstnanců včetně vedoucí).

I v roce 2009 byly plněny úkoly vytyčené komunikační strategií:

 • zahájen projekt natáčení spotů se senátory, kteří na schůzi komentují aktuálně projednávané zákony; v loňském roce bylo natočeno 11 filmových spotů,
 • připraveny a během léta realizovány komentované prohlídky Valdštejnské zahrady; zkušební provoz však ukázal, že i přes propagaci o ně není příliš velký zájem, a tak jsou nyní nabízeny pouze nepravidelně a na vyžádání,
 • prodloužení otevírací doby Informačního centra a historických prostor v letních měsících.

Oddělení vztahů s veřejností se podílelo také na zajištění a realizaci oslav 10. výročí vstupu ČR do NATO a 5. výročí členství v EU. Byly připraveny informační panely, které tvořily součást výstavy k danému tématu ve Valdštejnské zahradě.

Na základě zahraničních zkušeností byly připraveny webové stránky Senátu pro mládež, které byly spuštěny 1. ledna 2010. Jedná se o další počin, jak dodat co nejvíce informací o práci senátorů a o horní parlamentní komoře.

Ve Výstavní síni Senátu zaměstnanci oddělení zorganizovali sedm výstav: Šumava Karla Klostermanna, Od Mnichova k protektorátu, Klobouky a pokrývky hlavy významných osobností 19. a 20. století, Česká republika na starých pohlednicích, Z historie české dopravy, Cesta z okovů a jako tradičně nejúspěšnější výstavu České Vánoce. Výstavní síň navštívilo celkem 18 000 návštěvníků.

Pravidelně pracovalo Informační centrum Senátu, které v roce 2009 přivítalo přes 6 tisíc návštěvníků, jimž byly vždy podány požadované informace nebo informační materiály o Senátu a Valdštejnském paláci. Osvědčilo se otevření Informačního centra během prázdninových víkendů. V Informačním centru se také shromaždují požadavky na prohlídky paláce. I přes to, že od února do dubna probíhala rekonstrukce vstupních prostor do sídla Senátu, proběhlo několik stovek prohlídek, kterých se zúčastnilo přes 15 000 zájemců.

Pracovníci oddělení zabezpečovali též veškeré víkendové prohlídky Valdštejnského paláce, včetně Dnů otevřených dveří. I letos jsme Valdštejnský palác otevřeli mimořádně 28. září, při prohlídkách účinkovalo Umělecké a šermířské sdružení Bohém z Liberce. Dny otevřených dveří tak byly tři, celkem se jich zúčastnilo 6 600 zájemců. Během víkendů navštívilo historické prostory téměř 55 000 návštěvníků.

Pokračovalo pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky - v loňském roce byly naplánovány tři semináře, vzhledem k hrozící podzimní stávce dopravců v Praze byl však třetí seminář přeložen na únor 2010. Od jarního kola byla připravena programová změna: místo přednášky „Parlamentní problematika v rámci EU“ se konala beseda s tajemnicemi výborů Senátu, které přiblížily na konkrétních příkladech práci senátorů v příslušném výboru (Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice). Dvou seminářů v roce 2009 se zúčastnilo celkem 62 pedagogů.

Vedle této činnosti probíhala standardní práce všech pracovníků oddělení, z níž vyjímáme:

 • vyřizování podání od občanů a organizací adresovaných Kanceláři Senátu a Senátu; v roce 2009 bylo vyřízeno přes 1 500 písemných podání od občanů a organizací - formou dopisů a elektronickou poštou

Oddělení senátních služeb v průběhu roku 2009 organizačně i administrativně připravilo a realizovalo celkem 156 akcí konaných ve 164 dnech. Tyto akce pořádalo nebo spolupořádalo vedení Senátu (tj. předseda Senátu nebo místopředsedové Senátu) nebo orgány Senátu (tj. výbory či komise), jednou byl pořadatelem senátorský klub. V celkovém počtu jsou zahrnuty i akce pořádané Kanceláří Senátu či akce kulturní nebo výstavy, kdy byli pořadateli i jednotliví senátoři.

Oddělení dále zajišťovalo např.: setkání s občany ve Valdštejnské zahradě u příležitosti 5 let ČR v EU a 10 let ČR v NATO (23. 4. 2009), Malostranské hudební slavnosti, veřejná slyšení výborů, vánoční koncert v Senátu.

Zaměstnanci oddělení zabezpečili produkci a organizaci Kulturního léta v Senátu pro veřejnost ve Valdštejnské zahradě a realizovali protokolární prohlídky historických prostor Senátu, kterých se uskutečnilo za celý rok 135.

Číselný přehled všech akcí je uveden v oddíle 7, str. 14.

C) Útvary sekce ekonomicko-správní

C.1) Ekonomický odbor

Ředitel odboru je současně ředitelem sekce ekonomicko-správní. Odbor je členěn do oddělení rozpočtu (5 zaměstnanců) a oddělení účetnictví (5 zaměstnanců). Jedna zaměstnankyně je zařazena mimo oddělení. Celkem má odbor 12 zaměstnanců včetně ředitele.

Číselné ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 10, str. 17.

C.2) Odbor technického zabezpečení

Odbor řízený ředitelem tvoří oddělení správy majetku (16 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení autoprovozu (10 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor technického zajištění za rok 2009 realizoval prostřednictvím oddělení správy majetku:

 • přístupový systém do budov areálu Senátu včetně architektonických úprav recepcí
 • instalaci bronzové sochy Albrechta z Valdštejna na II. nádvoří Valdštejnského paláce
 • technické a stavební zajištění rozšíření Trčkovské galerie
 • technické zajištění akcí pořádaných v rámci předsednictví České republiky Radě EU, dále např. Mezinárodní konference NATO, mezinárodní konference Cesta z okovů, každoroční setkání s občany ve Valdštejnské zahradě, slavnostní schůze Senátu, kalendárium a další akce pro veřejnost
 • oprava fasády VP na II. nádvoří a zdi z Valdštejnské ulice

C.3) Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2009:

 • instalace nové aplikace pro vedení spisových agend, její napojení na informační systém datových schránek a na systém elektronické podatelny,
 • vytvoření dvou pracovišť, na kterých je možné provádět autorizovanou konverzi dokumentů z moci úřední,
 • provozování webových stránek k předsednictví ČR Radě EU (bylo realizováno ve spolupráci s odborem informatiky Poslanecké sněmovny),
 • technické zajišťování akcí vč. mezinárodních konferencí konaných v Senátu (např. konference „Cesta z okovů“) - zabezpečení ozvučení, projekce, nahrávání, tlumočení, výpočetní techniky, webového vysílání aj.,
 • příprava webových stránek Senátu pro děti a mládež ve spolupráci s odborem vnějších vztahů a služeb (zprovoznění od 1.1.2010),
 • úprava Publikačního a evidenčního systému zajišťujícího zasílání informací o jednotlivých krocích projednávání evropských tisků v Senátu do centrální evropské databáze v rámci mezinárodního projektu IPEX,
 • optimalizace webu Senátu dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. ze 7. února 2008,
 • rekonstrukce televizních rozvodů v areálu Senátu včetně ústředny STA v souvislosti s přechodem na příjem digitálního TV signálu.

C.4) Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení provozní (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor gastronomických služeb plnil úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie pro Senát a Kancelář Senátu s prioritou na významné státní návštěvy a pracovní akce pořádané vedením Senátu v roce 2009 (např. přijetí zahraničních delegací, setkání představitelů Senátu s našimi i zahraničními politiky, konference, vernisáže výstav, setkání s občany ve Valdštejnské zahradě atd.).


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

Souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí
19
oficiální návštěvy a mezinárodní konference na pozvání předsedy
7
přijetí velvyslanců předsedou
38
přijetí velvyslanců místopředsedy
15
pietní akty
52
přijetí zahraničních delegací předsedou
31
přijetí zahraničních delegací místopředsedy
9
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů
131
návštěva krajů a městských částí
0
akce ostatních senátorů
61
akce připravené a zrušené
28
CELKEM
391

6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2009 obdržel Senát PČR celkem 1573 podání od občanů, z toho 11 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). E-mailových podání bylo 1421, písemných listin bylo evidováno 152. Anonymů evidujeme 47, z toho 26 zaslaných dopisem či na korespondenčním lístku. Oproti roku 2008 tak bylo zasláno o 78 anonymních sdělení méně.

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané své připomínky, podněty, názory či dotazy zejména k tématům Lisabonské smlouvy a zdravotnictví, především vybírání poplatků u lékařů. Dále se občané obraceli na Senát ve věci problematiky hazardních her, projednávání trestního a školského zákona, vybírání koncesionářských poplatků a v neposlední řadě se témata týkala hospodářské krize, lidských práv či ochrany spotřebitelů. Následovaly dotazy na aktuální stav projednávání senátních tisků a upřesnění dalšího legislativního procesu. Občané rovněž apelovali na důslednější ochranu zvířat proti týrání a na větší dohled na činnost soudů a orgánů činných v trestním řízení. Oddělení vztahů s veřejností přijalo také několik petic, které byly obratem postoupeny příslušnému senátnímu výboru.

Častým tématem podání občanů byly rovněž žádosti o pomoc v těžké životní situaci. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do funkce soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti pro řešení dané situace nejvíce kompetentní.

Pisatelé dále zasílali odkazy na články v tištěných médiích, ve vlastním blogu pisatele, popř. odkazy na reportáže v audiovizuálních médiích. Témata těchto článků a reportáží se týkala zejména současného politického dění v ČR i v zahraničí, v menší míře pak dalšího společenského dění.

V rámci těch podání, která se týkala přímo Kanceláře Senátu, převládaly dotazy veřejnosti k možnostem návštěvy historických prostor Valdštejnského paláce, dotazy týkající se dní otevřených dveří a probíhajících kulturních akcí v Senátu PČR, především pak výstav a koncertů.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným přímo. V závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta byla vyřizována převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a připomínky občanů, v tomto případě se v rámci legislativních záležitostí jednalo především o dotazy k aktuálně projednávaným zákonům v Senátu PČR, dotazy na možnost účasti na schůzi Senátu, dotazy na kontaktní adresy na příslušné senátory a senátorky, senátní výbory nebo komise. Ostatní telefonické dotazy a připomínky byly směrovány opět zejména k prohlídkám paláce, koncertům, výstavám či seminářům.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozd. předp.

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1.Počet podaných žádostí o informace:11
2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:0
3.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4.Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona:řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/09 20.1.2009
(doručení dopisem čj. 662/2009)
- Žádost o poskytnutí informace o počtu projednaných a neprojednaných tisků za rok 2008 Ne 28.1.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
2/09 19.2.2009
(emailové podání čj. 2100/2009)
- Žádost o poskytnutí kopií dokumentů týkajících se činnosti Federálního shromáždění České a Slovenské federativní republiky Ne 24.2.2009 žadateli odeslán odkaz, kde nalezne požadované informace
3/09 4.3.2009
(podání do elekronické podatelny čj. 2577/2009)
- Žádost o poskytnutí informace ohledně návrhu zákona o jednorázové peněžní částce nahrazující příplatek k důchodu a o změně některých zákonů Ne 5.3.2009 žadateli odeslán odkaz, kde nalezne požadované informace
4/09 9.3.2009
(podání do elekronické podatelny čj. 2855/2009)
- Žádost o informaci týkající se veřejných zakázek Ne 19.3.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
5/09 9.3.2009
(podání do elektronické podatelny čj. 2856/2009)
- Žádost o informaci týkající se vedení registru oznámení Ne 16.3.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
6/09 16.3.2009
(podání do elektronické podatelny čj. 3186/2009)
- Žádost o poskytnutí informace ohledně finančních prostředků, které vynaložil Senát PČR za využívání poštovních a telekomunikačních služeb za rok 2007 a 2008 Ne 23.3.2009 pisateli odeslána požadovaná odpověď
7/09 26.8.2009
(podání do elektronické podatelny čj. 10535/2009)
- Žádost o poskytnutí informace ve věci využívání náhrad senátorem Vlastimilem Balínem Ne 1.9.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
8/09 4.9.2009
(emailové podání žádosti čj. 11045/2009)
- Žádost o poskytnutí informace ohledně počtu vystoupení senátora Vlastimila Balína v Senátu PČR Ne 7.9.2009 žadateli odeslán odkaz, kde nalezne požadované informace
9/09 8.9.2009
(podání do elektronické podatelny čj. 11130/2009)
- Žádost o poskytnutí údajů o fakturování odborných a administrativních prací senátora Vlastimila Balína Ne 18.9.2009 žadateli odeslána požadovaná informace
10/09 1.10.2009
(podání do elektronické podatelny čj. 12103/2009)
- Žádost o poskytnutí jmen senátorů, kteří podali ústavní stížnost na Lisabonskou smlouvu spolu se žádostí o zaslání textu stížnosti Ne 9.10.2009 žadateli odeslán kontakt na jednoho z iniciátorů ústavní stížnosti
11/09 12.10.2009
(podání do elektronické podatelny čj. 12740/2009)
- Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí jmen senátorů, kteří podali ústavní stížnost na Lisabonskou smlouvu spolu se žádostí o zaslání textu stížnosti Ne 16.10.2009 žadateli opětovně odesláno vyjádření se zdůvodněním, proč se žádosti nevyhovuje

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.). Jednomu žadateli byly účtovány náklady spojené se zpracováním požadovaných informací.


7. PRO VEŘEJNOST

1. Přehled uskutečněných akcí podle typu:

počet akcí pořádaných orgány Senátu48
počet akcí spolupořádaných orgány Senátu61
počet akcí pořádaných kluby1
počet akcí komerčních0
počet kult. akcí spolupořádaných senátory ve Valdštejnské zahradě9
počet vernisáží s výstavami17
počet akcí pořádaných Kanceláří Senátu pro veřejnost20
Celkem akcí156
Celkem dnů konání akcí164

2. Přehled akcí Kulturního léta

Datum Soubor Návštěvnost
11.6.2009 Junior Dixieland 250
18.6.2009 MKS Klatovy 550
2.7.2009 Smíšený pěvecký sbor Sušil 400
9.7.2009 Lenka Filipová – recitál 900
16.7.2009 Slovácké krůžky Charvatčané a Poštorané 500
23.7.2009 Folklorní soubor Závršan 450
30.7.2009 Horácký folklorní soubor Bajdyš 500
6.8.2009 Rumburský komorní orchestr 450
13.8.2009 Slovácký soubor Radovan 500
20.8.2009 Děcka z Kunovic a cimbálka Pramének 500
27.8.2009 Svítání 550
3.9.2009 Jizerka Semily 450
10.9.2009 Pěv. sbor Boleslav Mladá Boleslav 500
6 500
25.4. Setkání s občany 4 000
10 500

3. Další kulturní akce ve Valdštejnské zahradě

Datum Akce Návštěvnost
9.5.2009 Den Evropy 1 300
4.6. Soubor Trnky Janov 350
5.6. Festpol – festival policejních souborů 1 300
19.6. Shantyfest 900
20.-21.6. Dny Plzně 8 600
23.-27.6. 9 bran 9 600
14.8. Soubor Kohútek 450
28.8. Festival Mladá Praha 1 300
23 800

4. Návštěvnost Senátu (porovnání s rokem 2008)

2008 2009
Informační centrum 4 600 6 400
Prohlídky pro organizované skupiny včetně protokolárních 23 100 *15 500
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce 64 000 *54 800
Výstavní síň 15 500 18 000
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny) 30 000 23 700
Dny otevřených dveří 10 700 6 600
Kulturní léto v Senátu 6 000 6 500
Setkání s občany 3 500 4 000
Další kulturní akce v zahradě 25 600 23 800
Akce v Senátu - odborné 7 800 9 100
Akce v Senátu - kulturní 4 700 6 200
Mimořádné prohlídky k výstavě Albrecht z Valdštejna 1 000 -
Celkem 196 500 174 600

* 10. 2. – 30. 4. 2009 – rekonstrukce vstupů do paláců, prohlídky značně omezeny

5. přístupy na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Nárůst proti r. 2008
1 186 8253 25214 %

8. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2009:
195 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2009:
196 osob
Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2009:
11 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2009:
8 zaměstnanců

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské dovolené a dlouhodobé nemoci.


Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2009

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000
21 – 30 let412168,16
31 – 40 let21284925,0
41 – 50 let14274120,92
51 – 60 let26447035,72
61 let a více1372010,20
CELKEM78118196Průměrný věk:
45,9
%39,8060,20100,00x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2009

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1231,53
Vyučení16153115,81
Úplné střední odborné26517739,29
Vyšší odborné1010,51
Vysokoškolské34508442,86
CELKEM78118196100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2009

Doba trvání Počet %
Do 5 let6131,12
Do 10 let3417,35
Do 15 let10151,53
CELKEM196100,00

9. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A STÁŽE

Školení pro vybrané skupiny zaměstnanců

Předmět školení Počet modulů Počet osob
Zásady společenského chování II224
Školení první pomoci224
Utajované skutečnosti236

Jazyková výuka

Anglický jazyk Rok 2009
Jazykový subjektUniverzita Jana Ámose Komenského
Počet osob38
Jazykový kurz v Londýně*Canning Open Courses
Počet osob1
Francouzský jazyk Rok 2009
Jazykový subjektFrancouzský institut
Počet osob (jarní / podzimní semestr)6/7
Jazykový kurz v Nice**Institut Linguistique
Počet osob1

Zahraniční stáže:

 • 2 x dvoutýdenní jazyková stáž (Velká Británie*, Francie**)
 • 6 x stáž (2-3 dny) v Bruselu hrazená Evropským parlamentem
 • 5 x stáž v jiných evropských zemích (délka různá)

10. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Zákon č. 475/2008 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2009 stanovil ukazatele příjmů a výdajů kapitoly 303 – Senát Parlamentu ve výši:

Příjmy celkem4 000,00
Výdaje celkem589 868,00
v tom:běžné výdaje555 868,00
kapitálové výdaje34 000,00

V průběhu roku 2009 bylo provedeno celkem 10 vnitřních rozpočtových opatření, která neměla dopad na změnu souhrnných ukazatelů.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy dosáhly v roce 2009 výše 6 302 tis. Kč, což představuje 157,54 % rozpočtované částky. Z toho tvořily převody z vlastních fondů částku 461 tis. Kč, což je zůstatek depozitního účtu z roku 2008. Bez uvedeného převodu dosáhly celkové nedaňové příjmy výše 5 841 tis. Kč, což představuje 146,01 % rozpočtu po změnách. Oproti roku 2008 vzrostly nedaňové příjmy o 179 tis. Kč, přesto meziroční index celkových příjmů byl ve výši 92,80 % z důvodu převodu prostředků v roce 2008 z rezervního fondu.

Výdaje

Rozpočet celkových výdajů v částce 589 868 tis. Kč byl čerpán ve výši 546 263 tis. Kč včetně mimorozpočtových prostředků použitých z nároků nespotřebovaných výdajů za rok 2008. Bez těchto prostředků byly celkové výdaje z rozpočtu čerpány ve výši 533 667 tis. Kč, což představuje 90,48 % rozpočtu po změnách.

Přehled čerpání běžných výdajů:

Rozpočet po změnách555 868,00 tis. Kč
Čerpání běžných výdajů
celkem
514 329,52 tis. Kč
- z rozpočtu511 913,03 tis. Kč
- mimorozpočtové zdroje2 416,49 tis. Kč

Rozpočet běžných výdajů po změnách ve výši 555 868 tis. Kč byl čerpán na 92,53 %, tj. ve výši 514 330 tis. Kč včetně mimorozpočtových prostředků čerpaných z nároků nespotřebovaných výdajů za rok 2008 ve výši 2 416 tis. Kč. Z rozpočtu byly čerpány prostředky ve výši 511 913 tis. Kč, tj. na 92,10 %.

Čerpání běžných výdajů dle položek:

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2009 Skutečnost 2009 % plnění
501 - Platy zaměstnanců99 454,0098 512,3299,05
502 - Ostat. osobní výdaje89 110,0077 119,9186,54
503 - Povinné pojistné63 772,0058 626,2991,93
513 - Nákup materiálu17 811,0016 715,3993,85
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje570,00560,0498,25
515 - Nákup vody, paliv, energie16 118,0015 387,8995,47
516 - Nákup služeb130 135,00121 226,1593,15
517 - Ostatní nákupy53 155,0048 313,1190,89
518 - Poskytnuté zálohy0,00-0,360,00
519 - Neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady80 654,0073 024,8890,54
534 - Převody vlast. fondům1 989,001 971,0099,10
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 900,00/td>1 793,2994,38
542 - Náhrady placené obyvatelstvu250,00164,4765,79
551 - Neinvest. transfery mezinár. organizacím950,00915,1496,33
Běžné výdaje celkem555 868,00514 329,5292,53

Celkový rozpočet kapitálových výdajů v objemu 34 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 31 934 tis. Kč včetně mimorozpočtových prostředků z nároků nespotřebovaných výdajů za rok 2008 na dofinancování akcí, které začaly v roce 2008 a ukončeny byly v roce 2009. Bez těch prostředků byl rozpočet čerpán ve výši 21 754 tis. Kč, což je 63,98 % rozpočtu po změnách.

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2009 Skutečnost 2009 % plnění
611 – Programové vybavení3 200,002 177,9968,06
612 – Pořízení hmotného investičního majetku30 800,0029 755,7996,61
Kapitálové výdaje celkem34 000,0031 933,7893,92
- rozpočtu34 000,0021 754,3663,99
- mimorozpočtové zdroje010 179,420,00

Z rozpočtu celkových výdajů byly vykázané nároky z nespotřebovaných výdajů za rok 2009 ve výši 56 201 tis. Kč, z toho v běžných výdajích 43 955 tis. Kč a v kapitálových výdajích 12 246 tis. Kč. V nespotřebovaných běžných výdajích jsou obsaženy nedočerpané výdaje senátorů ve výši 26 444 tis. Kč, hrazené podle zákona č. 236/1995 Sb., včetně výdajů na asistenty senátorů.

Prostředky rezervního fondu ve výši 94 308 tis. Kč byly na základě usnesení Rozpočtového výboru PS PČR v roce 2009 převedeny v plné výši do kapitoly VPS.

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2009 byly dodrženy.

UKAZATEL v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2009 Skutečnost 2009 % plnění
Příjmy celkem4 000,006 301,61157,54
Výdaje celkem589 868,00546 263,3092,61
v tom:běžné výdaje555 868,00514 329,5292,53
kapitálové výdaje34 000,0031 933,7893,92

11. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2010

Kancelář Senátu se kromě standardních a stálých činností zaměří na následující základní okruhy úkolů:

1. Servis pro orgány Senátu a senátory

 1. legislativně a organizačně zajistit na vysoké úrovni všechny schůze a další akce Senátu a jeho orgánů
 2. v nejvyšší kvalitě zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a cesty
 3. zabezpečit všechny úkoly související s podzimními senátními volbami

65. výročí konce 2. světové války

 1. připravit výstavu Čtyřicátý pátý – konec války v Evropě ve Valdštejnské zahradě, Výstavní síni a historických prostorách Valdštejnského paláce
 2. zabezpečit organizaci a průběh setkání s občany

3. Vztahy s veřejností

 1. výstavy ve Výstavní síni:
  • Z pokladů muzeí Pojizeří
  • Děti za zdí
  • Čtyřicátý pátý – konec války v Evropě
  • České hračky
  • Fotografie, karikatury a loutky
  • Výstava značky Praga
  • Vánoční výstava
 2. zpřístupnit rozšířené prostory Trčkovské galerie a doplnit o nové exponáty
 3. Kulturní léto v Senátu
  • ve spolupráci se senátory zajistit 14 koncertů regionálních souborů ve Valdštejnské zahradě v červnu – září
  • produkčně zajistit jeden koncert profesionálního souboru v červenci
  • zajistit propagaci v metru, ve Valdštejnské zahradě a v médiích
 4. jiné kulturní akce:
  • organizačně zajistit všechny další kulturně-společenské akce ve Valdštejnské zahradě
  • zajistit vánoční koncert v Hlavním sále
  • zorganizovat dny otevřených dveří 8. 5. a 28. 10.
  • uspořádat jednu kulturní akci v zimní zahradě (adventní zpívání)
 5. další aktivity
  • průběžně plnit úkoly komunikační strategie
  • podle potřeby inovovat webové stránky pro mládež
  • v letních měsících rozšířit otevírací dobu v Informačním centru, Valdštejnském paláci, Valdštejnské zahradě, Výstavní síni a Trčkovské galerii

4. Technické záležitosti

 1. dokončit rekonstrukci rozšířených prostor Trčkovské galerie
 2. pokračovat v opravě říms a fasád Valdštejnského paláce
 3. obnovení filtrace v rybníku Valdštejnské zahrady
 4. výměna buxusových plůtků ve Valdštejnské zahradě
 5. oprava střech paláců po zimě s extrémními sněhovými podmínkami
 6. protipovodňová opatření v technickém podlaží Kolovratského paláce

5. Informační technologie

 1. dokončení digitalizace všech programů v senátním rozvodu, výměna kamer v Jednacím a Hlavním sále včetně jejich propojení optickým vláknem s ústřednou STA
 2. zprovoznění informačního systému utajovaného vládního spojení IS Vega
 3. zajištění přechodu na internetové vysílání pomocí technologie Flash
 4. propojení spisové služby a ekonomického informačního systému Fenix
 5. zajištění napojení ekonomického systému na Integrovaný informační systém státní pokladny
 6. přípravné práce pro možnost konání videokonferencí
 7. příprava na vybudování digitálního audioarchivu

6. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR za rok 2009
 2. sestavit rozpočet na rok 2011 s důrazem na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu.

7. Další problematika

 1. zabezpečit vzdělávání zaměstnanců dle plánu vzdělávání
 2. zpracovat jednotný grafický manuál pro Senát
 3. připravit koncepci workshopů pro mládež a zahájit přípravu pilotního projektu
 4. připravit novelu spisového řádu
 5. s ohledem na snížené rozpočtové prostředky dbát na maximální úspornost při čerpání všech položek

Příloha

Organizační schéma Kanceláře Senátu