Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2008

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2008
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
  1. ÚTVARY SEKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU
  2. ÚTVARY SENÁTNÍ SEKCE
  3. ÚTVARY SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. PRO VEŘEJNOST
 8. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 9. VZDĚLÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ
 10. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 11. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2009

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. telefon: ústředna - 257 071 111, Informační centrum - 257 075 707
 5. fax: 257 534 291
 6. e-mail:
 7. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu umožňuje návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům seznámit se s náplní práce této organizace.

Kancelář Senátu je vedena snahou informovat o činnosti Senátu Parlamentu ČR širokou veřejnost, protože větší informovanost občanů je jedním z jejích hlavních úkolů a je i součástí dlouhodobé strategie Senátu.


3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2008

Stálou prioritou činnosti Kanceláře Senátu je zajištění podmínek pro zákonodárnou činnost Senátu jako jedné z komor Parlamentu ČR, tzn. organizační příprava schůzí Senátu a jeho orgánů, zahraničních cest a přijetí zahraničních delegací a poskytování servisu pro senátorské kluby i jednotlivé senátory.

Rok 2008 byl rokem významných výročí i důležitých dění, která se týkala Senátu, a to především volba prezidenta republiky, volby do jedné třetiny Senátu a příprava na české předsednictví v Radě Evropské unie. Konalo se 9 schůzí Senátu, 370 protokolárních akcí, zvýšená pozornost byla věnována přípravě a organizaci Středoevropského summitu předsedů parlamentů v září a návštěvě delegace Konference předsedů politických frakcí Evropského parlamentu v prosinci.

K výročím „osmičkových“ roků se konala řada akcí. Roky 1918, 1938, 1948 a 1968 byly připomenuty odbornými konferencemi, výstavami Osmičky v českých dějinách a 40 let od okupace, instalovanými ve Valdštejnské zahradě, Na cestě k samostatnosti ve Výstavní síni a Léta naděje a zklamání v historických prostorách Valdštejnského paláce. Všechny výstavy byly realizovány ve spolupráci s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem. U Zeleného salonku v Kolovratském paláci byla natrvalo vystavena kopie Mnichovské dohody, na jejímž základě přišlo Československo v roce 1938 o pohraniční území i s vybudovanými opevněními. Poprvé v ČR byla ve Výstavní síni představena Pittsburská dohoda, zakládající společný stát Čechů a Slováků. Její kopie je nyní instalována v Jednacím sále. K připomenutí srpnové okupace v roce 1968 se konalo i setkání senátorů s občany ve Valdštejnské zahradě, spojené s vernisáží výstavy plakátů a fotografií z tohoto období.

Náročná byla příprava a organizace volby prezidenta republiky, která proběhla v únoru. Inaugurace se konala na společné schůzi Senátu a Poslanecké sněmovny 7. března.

Říjnové volby do Senátu s sebou přinesly řadu organizačních, administrativních i právních úkolů, které museli pracovníci Kanceláře Senátu zvládnout ve velmi krátké době. Noví senátoři byli vybaveni inovovanou složkou právních předpisů i dalšími dokumenty, které potřebují pro svoji práci, byly včas uzavřeny všechny smlouvy pro zajištění služeb asistenta senátora a smlouvy o nájmu a vybavení kanceláře senátora ve volebním obvodu. Ustavující schůze nového funkčního období se konala 26. listopadu.

Pro přípravu předsednictví byl jmenován projektový tým, který pracoval v druhé polovině roku a připravoval s dostatečným předstihem všechny akce, které Senát má zabezpečovat nebo se na nich podílet před zahájením předsednictví nebo v době jeho trvání. Jednalo se především o zasedání předsedů výborů členských a kandidátských zemí na téma Bezpečná a udržitelná energetika pro Evropu v lednu 2009, únorové zasedání předsednictva COSAC (sdružuje orgány parlamentů, které mají v gesci záležitosti Evropské unie) v Senátu a Společné parlamentní zasedání představitelů národních parlamentů a Evropského parlamentu v únoru 2009 v Bruselu s tématem Nový plán pro obnovu evropského hospodářství. V květnu bude v Praze probíhat 41. zasedání COSAC, na jehož průběhu se budou zaměstnanci Kanceláře Senátu podílet. Průběžně také probíhaly práce na zřízení společných webových stránek k předsednictví s Poslaneckou sněmovnou, které byly spuštěny 1. 12. 2008.

Sídlo Senátu je místem nejen pro zasedání Senátu a jeho orgánů, ale konají se zde i konference, semináře, kolokvia, veřejná slyšení, přednášky a další kulturně-společenské akce. V roce 2008 se takovýchto akcí, které organizačně zabezpečují zaměstnanci Kanceláře Senátu, konalo přes 150.

Kancelář Senátu se snaží důsledně plnit záměr co nejvíce zpřístupnit prostory Senátu široké veřejnosti. V letních měsících proběhl již třetí ročník Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě, kde se konaly také další kulturní festivaly i jednotlivá vystoupení. Kulturní léto v Senátu se stalo již tradiční součástí kulturní pražské nabídky a má velmi pozitivní ohlas mezi návštěvníky i účinkujícími. 13 koncertů v průběhu června až září navštívilo přes 6 000 lidí, další kulturní akce 26 000 lidí. Setkání senátorů s občany mělo 3 500 návštěvníků.

V dubnu se podařilo otevřít starobylé sklepní prostory, které byly rekonstruovány na Trčkovskou galerii se stálou výstavou protokolárních darů. Pro návštěvníky zde také byly v pravidelných termínech promítány filmy o sídle Senátu, dokumenty k osmičkovým rokům, od prosince prezentace států Evropské unie. Ve Výstavní síni proběhlo pod patronací senátorů šest výstav.

Tradičními se staly také semináře pro pedagogy základních a středních škol o činnosti Senátu, které jsou ze strany účastníků velice příznivě hodnoceny. S velkým zájmem se setkal i mimořádný Den otevřených dveří s „Albrechtem z Valdštejna“, který se konal dne 28. září. V roce 2008 Senát navštívilo téměř 200 000 návštěvníků, což je ve srovnání s rokem 2006, kdy se začala větší měrou věnovat pozornost veřejnosti, dvojnásobný nárůst. Pro další zkvalitnění nabídky pro občany byla zpracována komunikační strategie, která na základě analýzy dosavadního stavu přináší pro krátkodobý i dlouhodobý výhled nové účinné nástroje ke zvýšení zájmu o horní parlamentní komoru.

V oblasti informačních technologií probíhala průběžná obměna výpočetní techniky, inovace webových stránek, byla realizována zvýšená ochrana počítačové sítě a důraz byl kladen na softwarovou čistotu výpočetní techniky v majetku Kanceláře Senátu.

V oblasti technického zajištění byla kromě běžných úkolů zkvalitněna klimatizace ve Feldovském domě, zabezpečena oprava obvodových zdí na II. nádvoří, oprava střešní krytiny na části A Valdštejnského paláce a parketových podlah v Malém Fürstenberském paláci, proběhla rekonstrukce sklepních prostor na výstavní galerii a byl připraven projekt na zavedení moderních a bezpečných vstupních zařízení na všech recepcích.

Hospodaření Kanceláře Senátu skončilo se závěrem, že všechny závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2008 byly dodrženy. Ve spolupráci s ostatními útvary byl zpracován návrh rozpočtu na rok 2009, který byl odpovědnými orgány akceptován.

V dubnu proběhlo vyhodnocení pilotního projektu systému hodnocení zaměstnanců Kanceláře Senátu se závěrem, že systém je potřebný, a po drobných úpravách byl zaveden jako nedílná součást personální práce vedoucích zaměstnanců. I v tomto roce pokračovalo vzdělávání zaměstnanců v různých formách.

Souhrnně je možné konstatovat, že Kancelář Senátu v roce 2008 splnila všechny hlavní úkoly na odpovídající úrovni.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

A) Útvary sekce vedoucího Kanceláře Senátu

A.1) Legislativní odbor

Odbor pracuje ve složení ředitelka odboru a 16 zaměstnanců bez členění na oddělení.

Loňský rok z hlediska legislativní činnosti Senátu Parlamentu České republiky byl opětovně velice náročný nejen co do počtu projednávaných senátních tisků, obsahujících návrhy zákonných předloh, ale i co do složitosti projednávaných materií. Ve srovnání s rokem 2007 došlo téměř k dvojnásobnému nárůstu počtu návrhů zákonů, jimiž se orgány Senátu na svých schůzích zabývaly, a to z 59 na 116. Trojnásobný byl dokonce nárůst schvalovaných nových zákonných úprav – na 22. Téměř každá novela zákona s sebou nese změny v dalších zákonech. Počet těchto novelizovaných zákonů se výrazně zvýšil: zatímco v roce 2007 bylo novelizováno celkem 309 zákonů, v roce 2008 již 471.

Senát samotný, jako jeden ze subjektů, jemuž náleží v souladu s Ústavou České republiky zákonodárná iniciativa, připravil 14 návrhů senátních návrhů zákonů, což je ve srovnání s rokem předchozím dvakrát tolik (např. zákon o účastnících protikomunistického odboje, změna Jednacího řádu Senátu, změna Zákoníku práce, novela zákona o státních svátcích a další).

I údaj o počtu projednávaných mezinárodních smluv je vyšší – celkem bylo projednáno 36 těchto smluv. Senát poprvé využil svého ústavního práva požádat Ústavní soud o předběžnou kontrolu ústavnosti mezinárodní smlouvy a předložil Ústavnímu soudu Lisabonskou smlouvu pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství. Doposud ani jedna z komor Parlamentu obdobný návrh Ústavnímu soudu nezaslala.

Pro předsedu Senátu legislativní odbor připravil celkem 14 návrhů vyjádření k Ústavnímu soudu ve věci zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem.

A.2) Samostatné oddělení personální

Oddělení se skládá z vedoucí a dalších dvou zaměstnanců.

Samostatné oddělení personální se zabývalo především:

 • komplexním zajišťováním agendy související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • vyřizováním personální agendy senátorů (zvláště po říjnových volbách do Senátu) i zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • zajišťováním osobního rozvoje zaměstnanců Kanceláře Senátu

(Statistické personální údaje – viz oddíl 8)

A.3) Samostatné oddělení protokolu

Oddělení má celkem 6 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie,
 • zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí,
 • zajišťuje účast předsedy a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 387 protokolárních akcí v období leden - prosinec 2008 (viz tabulka „souhrnný přehled protokolárních akcí).

Mezi nejvýznamnější patřily přijetí generálního tajemníka OECD Angela Gurríi (25. 4. 2008), oficiální návštěva předsedy Národního shromáždění Bulharské republiky J. E. George Pirinskiho (22. - 24. 5. 2008), návštěva předsedy Evropské komise J. E. José Manuela Barrosa (22. 5. 2008), setkání s Českým olympijským týmem před odjezdem na Hry XXIX. olympiády v Pekingu (16. 7. 2008), setkání s medailisty Českého paralympijského týmu po návratu ze XIII. letních paralympijských her v Pekingu (20. 9. 2008), Středoevropský summit předsedů parlamentů (26. - 27. 9. 2008) a návštěva delegace Konference předsedů Evropského parlamentu (5. 12. 2008).

V roce 2008 samostatné oddělení protokolu organizovalo také řadu významných společenských akcí k „osmičkovému“ roku, jako například vernisáž výstav „Na cestě k samostatnosti“ a „Léta naděje a zklamání“ (24. 9. 2008), Konferenci „40 let po okupaci“ spojenou se setkáním s občany (20. 8. 2008), oslavy 90 let vzniku samostatného československého státu (27. - 29. 10. 2008).

A.4) Samostatné oddělení právní

Činnost samostatného oddělení právního (SOP) je závislá na činnostech ostatních úvarů Kanceláře Senátu nebo na požadavcích senátorů.

Činnost SOP v roce 2008 byla ovlivněna následujícími skutečnostmi:

leden – duben:
uzavírání dodatků ke smlouvám o nájmu nebytových prostor pro kancelář senátora a ke smlouvám o nájmu vybavení kanceláří pro senátory, jejichž uzavírání souviselo se zvýšením limitu nájemného pro nájem nebytových prostor včetně nájmu na vybavení kanceláří pro senátory (zvýšení limitu s účinností od 1. 1. 2008)
únor – duben:
spolupráce při uzavírání smluv při přípravě výstavních akcí pořádaných Kanceláří Senátu společně s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem od února v průběhu roku: práce v Redakční radě pro úpravy interní legislativy; úprava Souboru interní legislativy v průběhu celého roku: spolupráce při uzavírání smluv pro akce spolupořádané v prostorách Senátu
listopad – prosinec:
uzavírání smluv ve prospěch senátorů zvolených v senátních volbách v říjnu 2008 – smlouvy o zajištění služeb asistenta, smlouvy o nájmu nebytových prostor pro kancelář senátora ve svém volebním obvodu a smlouvy o nájmu vybavení kanceláří pro senátory.

V centrální evidenci smluv a dodatků KS bylo evidováno:

smluv
193
dodatků
24
celkem
217

Pro senátory bylo v právním oddělení uzavřeno:

smluv
116
dodatků
83
celkem
199

V roce 2008 se uskutečnilo jedno výběrové řízení „Přístupový systém“ formou otevřeného řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (ve znění pozdějších předpisů).

V roce 2008 bylo evidováno celkem 12 soudních řízení (včetně vymáhání pohledávek Kanceláře Senátu), z čehož byly skončeny dva spory o zaplacení dlužné částky ve prospěch Kanceláře Senátu a jeden spor pracovněprávní v neprospěch Kanceláře Senátu. Většina kauz je ve stadiu výkonu soudních rozhodnutí a pátrání po majetkových poměrech dlužníků, protože výkony soudních rozhodnutí jsou vázány na existenci majetku dlužníků. Žádný nový soudní spor nebyl zahájen.

A.5) Interní audit

V průběhu celého hodnoceného období byl výkon útvaru zabezpečován dvěma interními auditory.

Útvar interního auditu se řídí nejen vydanými interními předpisy, ale k regulaci této činnosti slouží i další dokumenty, a to především:

 • Statut útvaru interního auditu
 • Etický kodex útvaru interního auditu
 • Střednědobý plán činnosti útvaru interního auditu
 • Roční plán útvaru interního auditu

V roce 2008 uskutečnil interní audit celkem 8 auditů (tedy shodně s lety předchozími).

Na podkladě vykonaných auditů pak byla přijata celkem 22 opatření, z toho 7 nápravných a 15 inovačních. Nově byla zavedena i praxe tzv. „doporučení“, kdy interní audit předkládá zákazníkovi auditu i jinou (nikoli však obligatorní) alternativu řešení daného problému.

Kromě vlastní auditorské práce se dále útvar interního auditu zabýval následujícími činnostmi:

 • Tvorba Mapy rizik
 • Definice Cílů KS
 • Vedení Redakční rady pro aktualizaci interní legislativy
 • Vydávání metodických pokynů
 • Konzultační služby
 • Zpracování a přijetí Etického kodexu a Střednědobého plánu
 • Spolupráce s VŠ (přednášková činnost, konzultace diplomových prací a pod, a to zejména pro VŠE)

A.6) Tiskový tajemník

Oproti předcházejícím rokům se zvýšil zájem zahraničních médií o český Senát, což souviselo s blížícím se předsednictvím ČR v Radě EU, a také aktivní zahraniční politika Senátu PČR vedla k zvýšené potřebě informovat o činnosti Senátu. V neposlední řadě měl vliv na zvýšený zájem zahraničních médií proces přijímání Lisabonské smlouvy v Senátu a smluv o radarové základně v ČR.

V roce 2008 bylo publikováno celkem 337 tiskových zpráv včetně avíz a mimořádných avíz o akcích konaných v Senátu. Celkem se uskutečnilo 92 tiskových konferencí, jejich nárůst je spojen do značné míry s volební kampaní stávajících senátorů do Senátu.

Hlavní zájem o Senát směřoval k:

 • legislativní práci Senátu Parlamentu ČR, schvalovacímu procesu zákonů, stavu přijímaných zákonů, výsledkům hlasování atd.
 • financování Senátu, platům senátorů, k účtu za volební rok atd.
 • práci jednotlivých senátorů, klubů, výborů a komisí
 • chodu Kanceláře Senátu a financování aktivit Kanceláře Senátu
 • osobním záležitostem jednotlivých senátorů
 • kulturním projektům Kanceláře Senátu, výstavám atd.

Mezi nejčastější dotazy patřily dotazy na rozpočet Kanceláře Senátu. Z rozpočtových otázek patří dlouhodobě mezi nejčastější otázky platů, resp. odměňování senátorů a finančních náhrad na jízdné, na asistenty a vybavení kanceláří senátorů.

Pravidelné jsou dotazy na rozpočty jednotlivých zahraničních cest a jejich programy a cíle.

Veřejnoprávní Česká televize v průběhu roku 2008 standardizovala přímé přenosy z akcí v Senátu, včetně přímých přenosů částí pléna, tiskových konferencí atd. Běžnou součástí mediálních výstupů ze Senátu se staly přímé vstupy z jednání pléna do zpravodajských relací jak České televize, tak Českého rozhlasu.

O dění v Senátu začala pravidelně informovat nově vzniklá vícezdrojová média a digitální televize, především ČTK, iDnes a Aktuálně.cz, z televizí pak Z1 a RTA.

Mediální obraz Senátu se ustálil na pozici vlivného politického hráče a po senátních volbách na podzim 2008 stoupl zájem o legislativní proces v Senátu vzhledem k pozměněným poměrům politických sil. Překvapivě menší ohlas než v předchozích obdobích měly volby senátních orgánů a vedení Senátu.

V roce 2008 se v Senátu akreditovalo celkem 16 novinářů kromě realizačních týmů České televize a Českého rozhlasu. Výrazně stoupl počet novinářů, kteří docházejí na jednotlivá pléna.

B. Útvary sekce senátní

B.1) Organizační odbor

Ředitel odboru řídí 13 zaměstnanců, z toho je 6 v referátu archivu a oběhu spisů.

Pracovníci organizačního odboru mají na starosti zajišťování schůzí Senátu a Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále zabezpečují fungování archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2008 pracovníci odboru zabezpečili akce nebo zpracovali písemné podklady dle následujícího přehledu:

 • uskutečnilo se 9 schůzí Senátu – bylo přijato 309 usnesení; pravidelně probíhá komunikace s pověřenými pracovníky jednotlivých ministerstev a ostatními předkladateli ohledně účasti na schůzích Senátu;
 • konalo se 26 schůzí Organizačního výboru, na kterých bylo přijato 125 usnesení, dalších 25 usnesení bylo přijato per rollam v době mezi schůzemi;
 • bylo vypracováno 104 informačních podkladových materiálů k senátním tiskům (zapracované pozměňovací návrhy do platného znění zákonů);
 • bylo vyhotoveno celkem 752 senátních tisků a dalších 186 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů a následných usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách, výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;
 • proběhla řada stáží středoškolských i vysokoškolských studentů.

Archiv Senátu PČR je na základě vlastní odborné činnosti specializovaným akreditovaným archivem dle zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

 • V roce 2008 proběhla tři skartační řízení, která připravil ekonomický odbor Kanceláře Senátu a spisovna. Po provedeném posouzení trvalé hodnoty dokumentů byly vybrány 2 bm archiválií k uložení a archivnímu zpracování a archiv udělil povolení ke zničení 13,1 bm dokumentů. V rámci mimoskartačního řízení bylo po ukončení 6. funkčního období sumarizováno převzetí archiválií v rozsahu 28 bm z dvouletého funkčního cyklu orgánů Senátu.
 • Dokumenty bez trvalé hodnoty určené ke skartaci byly odvezeny k ekologické likvidaci dle požadavků zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.
 • Pracovnice archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Poslanecké sněmovny i veřejnosti cca 80 informací a dohledání.
 • Archiv Senátu se podílel autorsky na přípravě a realizaci dvou výstav k „osmičkovým“ výročím: „Léta naděje a zklamání“ a „Na cestě k samostatnosti“, které byly otevřeny v Senátu 25. 9. 2008 ve spolupráci s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem.
 • V archivu vykonali praxi stážisté středních škol veřejné správy a posluchač katedry archivnictví a pomocných věd historických Univerzity v Hradci Králové, který zde vykonal předepsanou ročníkovou praxi. V rámci praxe excerpoval archiválie z prvního funkčního období Senátu a vypracoval osobní rejstřík senátorů s uvedením jejich senátních aktivit.
 • Archiv navštívilo 8 badatelů.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 16 600 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 15 500 materiálů bez čísla jednacího.

Bezpečnostní ředitelka – bylo zpracováno cca 50 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním i mezinárodním styku určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu;

 • v souladu se zákonem proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných seznamovat se s utajovanými informacemi,
 • byly zajištěny neveřejné schůze Výboru pro zahraniční vědy, obranu a bezpečnost,
 • Národní bezpečnostní úřad provedl kontrolu ochrany utajovaných informací v oblasti personální, administrativní a fyzické bezpečnosti, registru utajovaných informací a bezpečnosti informačních systémů, při které nebyly zjištěny nedostatky,
 • akreditace informačního systému EU EXTRANET pro příjem a zpracovávání utajovaných informací.

B.2) Zahraniční odbor

Odbor řídí ředitel odboru. Odbor je členěn na oddělení zahraničních vztahů - 7 členů včetně vedoucího - a oddělení pro Evropskou unii - 7 členů včetně vedoucího. Součástí odboru jsou dva koordinátoři – odborní poradci.

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů (OZV) se v roce 2008 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 87 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 31 přijetí velvyslanců u předsedy Senátu.

Senátoři a zaměstnanci Kanceláře Senátu uskutečnili v roce 2008 160 zahraničních cest.

Předseda Senátu uskutečnil dvě velké zahraniční cesty v čele senátní delegace, a to do Kazachstánu a Arménie v září a do Albánie v říjnu. Jeho další zahraniční aktivity byly ve znamení účasti na konferencích Asociace evropských senátů, předsedů parlamentů zemí EU či Visegrádské čtyřky k aktuálním tématům.

S tím souvisí i Středoevropský summit předsedů parlamentů, který se na půdě Senátu PČR konal 26. - 27. 9. a soustředil se na nové formy meziparlamentní spolupráce.

Vzhledem k blížícímu se předsednictví ČR v Radě EU a z toho vyplývajícího členství v Trojce se uskutečnilo několik setkání s výbory Evropského parlamentu a v prosinci setkání vedení obou komor s Konferencí předsedů Evropského parlamentu, vedenou jeho předsedou H. G. Pötteringem.

Pracovníci oddělení pro EU (OEU) třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání. Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 byl v rozmezí 24 – 26 000, z toho jako relevantních bylo do týdenních přehledů vybráno celkem 783. Z nich v roce 2008 Výbor pro záležitosti EU k projednání vybral 504 dokumentů, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k projednání vybral tři dokumenty.

V roce 2008 pracovníci OEU vypracovali 58 tzv. „Informací“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

Kromě podkladů pro projednávání evropských předloh na půdě Senátu zajišťuje OEU odborný servis i pro konference, veřejná slyšení, společná parlamentní setkání, společná jednání výborů parlamentů členských států a další jednání senátorů související s agendou EU.

I v roce 2008 působila v Bruselu pověřená zástupkyně, jejímž úkolem je zprostředkovávat informace a dokumenty relevantní pro evropskou agendu v Senátu a pro práci OEU, spolupracovat se senátory navštěvujícími evropské instituce, zprostředkovávat meziparlamentní spolupráci a poskytovat partnerským institucím informace o Senátu PČR. Kromě toho připravila výjezdní zasedání Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí v červnu a Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu v prosinci a několik stáží pro zaměstnance Parlamentu ČR.

B.3) Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor je řízen ředitelem odboru a členěn do dvou oddělení: oddělení vztahů s veřejností (8 zaměstnanců včetně vedoucí) a oddělení senátních služeb (6 zaměstnanců včetně vedoucí).

V roce 2008 se oddělení vztahů s veřejností podílelo vedle své pravidelné práce také na zajištění a realizaci řady významných akcí.

K projektu Osmičkové roky v Senátu členové oddělení připravili soubor dokumentárních dobových snímků, které se vztahovaly k výročním událostem v letech 1918, 1938, 1948, a 1968. Soubor filmů se promítal každý víkend a na domluvu organizovaným skupinám v Trčkovské galerii. Promítání zhlédlo téměř 30 000 zájemců.

K výstavě ve Valdštejnské zahradě byl připraven a vydán průvodce osmičkovými léty s názvem Osmičkové roky v českých dějinách.

Na základě poznatků pracovní cesty do francouzského Senátu byla připravena komunikační strategie pro příští rok i léta následující. Cílem strategie je v co možná největší míře otevřít areál Senátu veřejnosti, dodat občanům co nejvíce informací o práci senátorů a podnítit tak zájem veřejnosti o horní parlamentní komoru. Úkoly vytyčené komunikační strategií se daří postupně plnit. Zatím vypracované a schválené části komunikační strategie:

 • připraveny a schváleny pilotní spoty senátorů, kteří komentují zákony
 • připraveny komentované prohlídky Valdštejnské zahrady – zkušební provoz bude zahájen v dubnu 2009
 • připraveny podklady pro vytvoření jednotného grafického manuálu Kanceláře Senátu – předpokládané dokončení v dubnu 2009
 • senátní materiály včetně časopisu se sjednocují do jednotné senátní barvy
 • v rámci oživení zimní zahrady uskutečněno vánoční zpívání v sala terreně, kterého se zúčastnilo přes dvě stě lidí
 • připravena, schválena a zrealizována jednotná ikona na webových stránkách Senát pro veřejnost
 • připraven nový soutěžní kvíz na webových stránkách u příležitosti českého předsednictví

Ve Výstavní síni Senátu bylo uspořádáno šest výstav: Nové doplňky k výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba, Práce chráněných dílen, Fotografie senátora M. Bureše, Cestovatel Emil Holub, Na cestě k samostatnosti a Vánoční výstava. Výstavní síň navštívilo více než 15 000 návštěvníků.

Pravidelně pracovalo Informační centrum Senátu, které v roce 2008 přivítalo 4 600 návštěvníků, jimž byly vždy podány požadované informace nebo informační materiály o Senátu a Valdštejnském paláci.

Zároveň se v Informačním centru shromaždují požadavky na prohlídky paláce, odtud každá prohlídka začíná. Vzhledem ke stoupajícímu počtu akcí, které se v historických prostorách Valdštejnského paláce konají, se loňský rok ustanovily jako fixní dny pro prohlídky pondělí a pátky. Bohužel tyto prostory byly v loňském roce velmi často zadány pro protokolární či jiné akce, prohlídky se tak musely často rušit či přesouvat. Proto bylo vypracováno několik typů prohlídek, které reflektují skutečnost, že jsou některé prostory pro veřejnost dočasně uzavřeny. Oddělení zabezpečilo několik stovek prohlídek, kterých se zúčastnilo přes 23 000 zájemců.

Pracovníci oddělení garantovali a zabezpečovali též veškeré víkendové prohlídky Valdštejnského paláce, včetně Dnů otevřených dveří. Letos byl Valdštejnský palác otevřen i 28. září, při prohlídkách účinkovala historická skupina Sdružení Bohém z Liberce. Dny otevřených dveří tak byly tři, celkem se jich zúčastnilo téměř 11 000 zájemců. Během víkendů navštívilo historické prostory cca 64 000 návštěvníků.

V loňském roce pokračovalo pořádání seminářů pro pedagogické pracovníky, které mají stále se zvyšující úroveň. V loňském roce se uskutečnily dva semináře, kterých se zúčastnilo 63 osob.

V rámci Kulturního léta ve Valdštejnské zahradě se oddělení podílelo na přípravě programu, informativních bannerů a informačních materiálů.

Vedle uvedené činnosti probíhala standardní práce všech pracovníků oddělení, z níž vyjímáme:

 • vyřizování podání od občanů a organizací adresovaných Kanceláři Senátu a Senátu; v roce 2008 bylo vyřízeno přes 1600 písemných podání od občanů a organizací - formou dopisů a elektronickou poštou
 • zpracování filmového dokumentu Kalendárium 2008
 • příprava a vydání čtyř čísel časopisu Senát
 • reedice informačních materiálů a vydání nového materiálu o Valdštejnské zahradě

(Statistické údaje o návštěvnosti viz oddíl 7)

Stěžejním úkolem oddělení senátních služeb je komplexní příprava a organizace akcí v prostorách Senátu. Kromě akcí výborů, komisí a funkcionářů Senátu oddělení ve spolupráci s druhým oddělením odboru zabezpečilo pořady Kulturního léta v Senátu i dalších kulturních programů ve Valdštejnské zahradě i ve Valdštejnském paláci, pravidelné služby na všech schůzích Senátu, v případě potřeby služby v Informačním centru a byla zajišťována produkce kulturních pořadů, především v rámci Kulturního léta.

(Přehled akcí viz oddíl 7)

C) Útvary sekce ekonomicko-správní

C.1) Ekonomický odbor

Ředitel odboru je současně ředitelem sekce ekonomicko-správní. Odbor je členěn do oddělení rozpočtu (5 zaměstnanců) a oddělení účetnictví (5 zaměstnanců). Jedna zaměstnankyně je zařazena mimo oddělení. Celkem má odbor 12 zaměstnanců včetně ředitele.

Odbor kromě stálé a předepsané ekonomické agendy dle Organizačního řádu Kanceláře Senátu v roce 2008 řešil mimořádné úkoly, týkající se ekonomických hledisek Kulturního léta a akcí pořádaných k tzv. osmičkovým výročím.

(Číselné ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 10)

C.2) Odbor technického zabezpečení

Odbor řízený ředitelem tvoří oddělení správy majetku (16 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení autoprovozu (10 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor zajišťoval nebo se významně podílel na realizaci následujících projektů:

 • zpřístupnění částí sklepů budovy C Valdštejnského paláce – otevření Trčkovské galerie – technické zajištění
 • technická příprava a zajištění dokumentace k realizaci přístupového systému do budov areálu Senátu Parlamentu ČR
 • inovace chlazení v jídelně ve Feldovském domě a výměna chladící jednotky pro Hlavní sál a Rytířkou síň
 • technické zajištění výstavy dobových plakátů a fotografií z okupace v r. 1968 včetně ukázky vojenské okupační techniky a doprovodného kulturního programu ve Valdštejnské zahradě v rámci „osmičkových roků“
 • technické zajištění Středoevropského summitu předsedů Parlamentů v září 2008.

C.3) Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele, není členěn do oddělení.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2008:

 • Podíl na vytvoření nových webových stránek k předsednictví ČR v Radě EU (bylo realizováno s partnerským odborem Poslanecké sněmovny).
 • Instalace nového SUN clusteru pro provoz kritických aplikací instituce a převedení aplikací na tento server.
 • Realizace interního penetračního testu k prověření zabezpečení počítačové sítě vůči útokům z vnitřního prostředí.
 • Nastavení vyššího bezpečnostního standardu Publikačního a evidenčního systému.
 • Vyřešení technického problému při realizaci vzdáleného přístupu do vnitřní počítačové sítě z malých mobilních zařízení (práce budou dále pokračovat).
 • Zprovoznění nového technicky pokročilého proxy serveru BlueCoat.
 • Instalace nového sofistikovaného bezpečnostního zařízení typu IDS/IPS od společnosti Juniper.
 • Instalace nové nahrávací stanice.
 • Realizace rozsáhlých programových úprav aplikace publikačního a evidenčního systému.
 • Byly provedeny úpravy systému hlasovacího zařízení, které zvýšily jeho stabilitu a provozní spolehlivost.
 • Zajišťování akcí v Senátu (včetně spolupráce při organizaci akcí externích subjektů) – zabezpečení ozvučení, projekce, nahrávání, tlumočení, aj.
 • Výměny výpočetní techniky (přenosné počítače, tiskárny, stolní počítače; nákup a instalace nové techniky; vyřazení staré techniky).
 • Instalace programu pro archivaci fotografií pro archiv Senátu.
 • Nákup a zprovoznění střihové stanice.
 • Optimalizace webu Senátu pro přístupnost webových stránek orgánů státní správy dle vyhlášky č. 64/2008 Sb. ze 7. února 2008.
 • Příprava nového funkčního období po senátních volbách, úprava webových stránek v souvislosti s volbami do Senátu.
 • Rozšíření pokrytí WiFi signálem prostorů Senátu pro přístup do Internetu a posílení kapacity tohoto přístupu v souvislosti se zabezpečováním akcí souvisejících s předsednictvím ČR v Radě EU.

C.4) Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení provozní (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor gastronomických služeb plnil úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie pro Senát a Kancelář Senátu s prioritou na významné pracovní akce pořádané vedením Senátu v roce 2008 (např. přijetí zahraničních delegací, setkání představitelů Senátu s našimi i zahraničními politiky, vernisáže výstav ve Výstavní síni, setkání s občany ve Valdštejnské zahradě atd.).


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

Souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí
17
oficiální návštěvy v ČR na pozvání předsedy
1
přijetí velvyslanců předsedou
25
přijetí velvyslanců místopředsedy
6
pietní akty
53
přijetí zahraničních delegací předsedou
27
přijetí zahraničních delegací místopředsedy
15
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů
163
návštěva krajů a městských částí
2
akce ostatních senátorů
61
akce připravené a zrušené
17
CELKEM
387

6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2008 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1634 podání od občanů, z toho 6 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Z celkového počtu podání jich bylo 1004 zasláno přímo do informačního střediska, 342 e-mailů obdrželo oddělení vztahů s veřejností z elektronické podatelny. Anonymů eviduje oddělení 125, z toho 90 e-mailových a 30 zaslaných dopisem či na pohlednici. Písemných listin bylo doručeno 162. Celkem tak bylo doručeno o 581 podání více než v roce 2007.

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané své připomínky, podněty, názory či dotazy ze začátku roku zejména k tématům volby prezidenta, občany dále zajímalo zdravotnictví, především vybírání poplatků u lékařů a téma kouření, dále umístění americké radarové základny v České republice, problematika Lisabonské smlouvy, projednávání trestního zákona, problematika hraní hazardních her, otázka Komunistické strany Čech a Moravy či antidiskriminační zákon. V rámci přijatých podání k těmto tématům převládaly zejména připomínky a podněty občanů, následovaly dotazy na aktuální stav projednávání daných tisků a upřesnění dalšího legislativního procesu. Ke každému ze zmíněných témat přijalo oddělení vztahů s veřejností také několik petic, které byly obratem postoupeny příslušnému senátnímu výboru.

Pisatelé ve svých podáních často také zmiňovali problematiku lidských práv, stejně jako apelovali na důslednější ochranu zvířat proti týrání. V neposlední řadě přicházely stížnosti také na činnost soudů a orgány činné v trestním řízení. Častým tématem byla v rámci těchto podání také žádost o pomoc v těžké životní situaci. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do funkce soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti pro řešení dané situace nejvíce kompetentní. Velkou skupinu písemností tvořily také odkazy na články v tištěných médiích, ve vlastním blogu pisatele, popř. odkazy na reportáže v audiovizuálních médiích. Témata těchto článků a reportáží se týkala zejména současného politického dění v ČR i v zahraničí, v menší míře pak dalšího společenského dění.

V rámci těch podání, která se týkala přímo Kanceláře Senátu, převládaly v první polovině roku především dotazy či připomínky k probíhající výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba, o kterou byl mezi veřejností velký zájem. Specifickou kategorii tvořily dotazy veřejnosti k možnostem návštěvy historických prostor Valdštejnského paláce, dotazy týkající se dní otevřených dveří a probíhajících kulturních akcí v Senátu PČR, především pak výstav a koncertů.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezávislým a nezařazeným přímo, nebo v závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta byla vyřizována převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a připomínky občanů, v tomto případě se v rámci legislativních záležitostí jednalo především o dotazy k aktuálně projednávaným zákonům v Senátu PČR, dotazy na kontaktní adresy na příslušné senátory a senátorky, senátní výbory nebo komise. Ostatní telefonické dotazy a připomínky byly směrovány opět zejména k prohlídkám paláce, koncertům a výstavám.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1.Počet podaných žádostí o informace:6
2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:0
3.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4.Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona:řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořad. číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/08 29. 02. 2008 (osobní doručení formuláře čj. 2652/2008) - Žádost o poskytnutí informace o výši částky odchodného a průměrného platu vybraných senátorů Ne 11. 3. 2008 žadateli odeslána požadovaná informace
2/08 04 .08. 2008 (emailové podání čj. 9875/2008) - Žádost o poskytnutí fotokopie vysokoškolského diplomu uděleného předsedovi Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlu Rychetskému za úspěšně absolvovaná studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Ne 11. 08. 2008 pisateli odesláno vyjádření o odložení žádosti z důvodu, že poskytnutí požadovaného materiálu se nevztahuje k působnosti Senátu PČR
3/08 18. 08. 2008 (podání do elektronické podatelny k čj. 9875/2008) - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí fotokopie vysokoškolského diplomu uděleného předsedovi Ústavního soudu ČR JUDr. Pavlu Rychetskému za úspěšně absolvovaná studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Ne 29. 8. 2008 žadateli odesláno vyjádření se zdůvodněním, proč se žádosti nevyhovuje
4/08 11. 10. 2008 (emailové podání čj. 12733/2008) - Žádost o poskytnutí informace ohledně adaptace Senátu PČR a Kanceláře Senátu na členství v Evropské unii Ne 20. 10. 2008 pisateli odeslána požadovaná odpověď spolu s dalšími odkazy a materiály
5/08 19. 11. 2008 (doručení dopisem čj. 14345/2008) - Žádost o poskytnutí informace o trestním zákonu, trestním řádu, daňových zákonech a zákonech o účetnictví Ne 01. 12. 2008 žadateli odeslána požadovaná informace
6/08 27. 11. 2008 (emailové podání žádosti čj. 14864/2008) - Žádost o poskytnutí seznamu senátorů, kteří zároveň působí v zastupitelstvech a radách obcí a krajů Ne 04. 12. 2008 žadateli odeslán odkaz, kde nalezne požadované informace

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.) a žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.


7. PRO VEŘEJNOST

a) akce pro veřejnost - souhrn

Počet akcí v roce 2008: 153 akcí konaných ve 164 dnech
(oproti roku 2007 došlo k navýšení o cca 5 %)

1. Přehled uskutečněných akcí podle typu:
počet akcí pořádaných orgány Senátu57
počet akcí spolupořádaných orgány Senátu55
počet akcí pořádaných kluby1
počet akcí komerčních0
počet kult. akcí spolupořádaných senátory ve Valdštejnské zahradě3
počet vernisáží s výstavami18
počet akcí pořádaných Kanceláří Senátu pro veřejnost19
2. Přehled uskutečněných akcí podle garanta:
počet akcí (spolu)pořádaných předsedou Senátu31
počet akcí (spolu)pořádaných místopředsedy Senátu23
počet akcí (spolu)pořádaných výbory47
počet akcí (spolu)pořádaných komisemi11
počet akcí (spolu) pořádaných kluby1
počet akcí pořádaných senátory (vernisáže výstav)21
počet akcí pořádaných Kanceláří Senátu pro veřejnost19
2. Přehled akcí podle obsahové náplně:
semináře16
konference15
koncerty36
přednášky7
vernisáže spojené s výstavou18
sympózia a diskusní fóra, kolokvia7
kulturně společenské akce26
slavnostní a veřejná shromáždění12
prezentace8
kongres 1
veřejná slyšení 7

b) Přehled realizovaných kulturních pořadů v rámci Kulturního léta v Senátu

Datum Soubor Diváků
12. 6. 2008Pěvecký sbor Studánka, Bystřice nad Pernštejnem300
26. 6. 2008Marie Rottrová a skupina Neřež800
3. 7. 2008Dixilend JG DIX Holice350
10. 7. 2008Junior big band450
17. 7. 2008Varnsdorfská komorní filharmonie450
24. 7. 2008Rožmitálská venkovanka400
31. 7. 2008Studio Cantus Slunko Třebíč450
7. 8. 2008Folklórní soubor Hlubina z Ostravy500
14. 8. 2008Folklórní soubor Olšava z Uherského Brodu600
21. 8. 2008Dětský pěvecký sbor Celeste Canto, ZŠ České Meziříčí450
28. 8. 2008Soubor Kabrňáci Diagnostický ústav soc. péče Tloskov400
4. 9. 2008Dětský pěvecký sbor Motýlek z Vyškova400
11. 9. 2008Bartošův soubor písní a tanců ze Zlína450
20. 8. 2008Setkání s občany s kulturním programem Yvonne Přenosilová, Vladimír Mišík a ČDG, Spirituál kvintet, Ivan Hlas trio3 500
Celkem(pořady Kulturního léta 6 000 + setkání s občany 3 500)9 500

c) další kulturní akce (mimo akcí Kulturního léta)

Datum Soubor Diváků
13. 4. 2008Všichni jsme lidi3 500
14. – 15. 5. 2008Dny města Brna4 000
20. 5. 2008Soubor Hradišťánek400
24. – 25. 5. 2008Dny Plzně8 000
31. 5. 2008Malování s veselým seniorem800
13. 6. 2008Shantyfest1 000
22. 6. 2008ZUŠ Liberec200
24. 6. 2008Continuo Pardubice500
17. – 21. 6. 2008Festival 9 bran5 000
27. 8. 2008Koncert festivalu Mladá Praha650
1. 9. 2008Koncert Velvyslanectví Rumunska100
3. 9. 2008Koncert k výročí 50 let Akademie Jazz Bandu Přerov300
Celkem24 450

d) návštěvnost Senátu

Informační centrum4 600
Prohlídky pro organizované skupiny včetně protokolárních23 100
Víkendové návštěvy Valdštejnského paláce64 000
Výstavní síň15 500
Trčkovská galerie (včetně promítání pro skupiny)30 000
Dny otevřených dveří10 700
Kulturní léto v Senátu6 000
Setkání s občany3 500
Další kulturní akce v zahradě (9 bran, Mladá Praha apod.)25 600
Akce v Senátu – odborné7 800
Akce v Senátu – kulturní4 700
Mimořádné prohlídky k výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba1 000
Celkem196 500

e) přístupy na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Nárůst proti r. 2007
1 036 7352 83949 %

8. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2008:
197 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2009:
195 osob
Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2008:
12 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2008:
14 zaměstnanců

V roce 2008 byly v Kanceláři Senátu zaměstnány dvě osoby se zdravotním postižením: jedna v odboru gastronomických služeb po celý rok, druhá v ekonomickém odboru od 1. srpna.

Protože zaměstnáváním osob se zdravotním postižením nepokryla Kancelář Senátu povinnou část, musela ještě odebrat výrobky či služby od firem zaměstnávajících více než 50 % osob se zdravotním postižením, nejméně za 1 066 344 Kč. Odebralo se za 3 900 005 Kč, čímž byl požadavek pokryt více než trojnásobně.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2008

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let0000,00
21 – 30 let7192613,20
31 – 40 let21274824,36
41 – 50 let14253919,80
51 – 60 let29427136,04
61 let a více94136,60
CELKEM80117197Průměrný věk:
45,8
%40,6159,39100,00

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2008

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1231,52
Vyučení17153216,25
Úplné střední odborné27527940,10
Vyšší odborné1010,51
Vysokoškolské34488241,62
CELKEM80117197100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2008

Doba trvání Počet %
Do 5 let6633,50
Do 10 let4020,30
Do 15 let9146,20
CELKEM197100,00

9. VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Manažerská a asistentská školení

Předmět školení Počet modulů Počet osob
TOP management314
Tajemníci výborů a stálých komisí Senátu314
Střední management310
Asistentky44

Jazyková výuka

ANGLICKÝ JAZYK Rok 2008
Jazykový subjektUniverzita Jana Ámose Komenského
Počet osob42
Jazykový kurz v LondýněCanning Open Courses
Počet osob1
FRANCOUZSKÝ JAZYK Rok 2008
Jazykový subjektFrancouzský institut
Počet osob (jarní / letní / podzimní semestr)10/1/7

10. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Závazné ukazatele rozpočtu

Zákon o státním rozpočtu na rok 2008 stanovil ukazatele příjmů a výdajů kapitoly 303 – Senát Parlamentu ve výši:

Příjmy celkem3 900 tis. Kč
Výdaje celkem604 492 tis. Kč
v tom:běžné výdaje570 492 tis. Kč
kapitálové výdaje34 000 tis. Kč

V průběhu roku bylo provedeno 14 vnitřních rozpočtových opatření, bez dopadu na změnu souhrnných ukazatelů.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy v roce 2008 dosáhly výše 6 790 tis. Kč, což představuje 174,11 % rozpočtované částky. Z toho tvoří převody z vlastních fondů částku 1 129 tis. Kč, které zahrnují převody z rezervního fondu ve výši 896 tis. Kč a zůstatek depozitního účtu z roku 2007 v objemu 233 tis. Kč. Bez uvedených převodů dosáhly celkové nedaňové příjmy výše 5 662 tis. Kč, což představuje 145,17 % rozpočtu po změnách.

Celkové příjmy z vlastní činnosti činily 3 308 tis. Kč, což je 103,39 % rozpočtu po změnách.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů ve výši 570 492 tis. Kč byl čerpán na 87,33 % , tj. ve výši 498 210 tis. Kč včetně prostředků čerpaných z rezervního fondu a prostředků z poskytnutého daru a grantu.

Přehled čerpání běžných výdajů:

Rozpočet po změnách570 492 tis. Kč
Čerpání běžných výdajů
celkem
498 210 tis. Kč
- z rozpočtu497 314 tis. Kč
- dar a grant422 tis. Kč
- z rezervního fondu474 tis. Kč

Čerpání běžných výdajů dle položek:

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2008 Skutečnost 2008 Procento plnění
501 - Platy zaměstnanců95 68995 13999,43
502 - Ostat. osobní výdaje100 87582 72782,01
503 - Povinné pojistné64 31358 18590,47
505 - Mzdové náhrady03280,00
513 - Nákup materiálu18 31014 88881,31
514 - Úroky a ostatní finanční výdaje50049699,13
515 - Nákup vody, paliv, energie16 40013 60582,96
516 - Nákup služeb133 710116 79287,35
517 - Ostatní nákupy53 63541 58577,53
518 - Poskytnuté zálohy40039097,57
519 - Neinvest. nákupy, příspěvky, náhrady81 86669 59185,01
534 - Převody vlast. fondům1 9141 90399,41
536 - Ostat. neinvestiční transfery1 900/td>1 78493,89
551 - Neinvest. transfery mezinár. organizacím95077281,28
590 - Ostatní neinvestiční výdaje302687,77
Běžné výdaje celkem570 492498 21087,33

Celkový rozpočet kapitálových výdajů ve výši 34 000 tis. Kč byl čerpán ve výši 21 780 tis. Kč, tj. na 64,06 %.

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2008 Skutečnost 2008 Procento plnění
611 – Programové vybavení3 50097927,98
612 – Pořízení hmotného investičního majetku30 50020 80068,2
Kapitálové výdaje celkem34 00021 77964,06

Z rozpočtu výdajů zůstalo nečerpáno celkem 85 398 tis. Kč, z toho běžné výdaje v objemu 73 178 tis. Kč a kapitálové výdaje ve výši 12 220 tis. Kč. V nevyčerpaných běžných výdajích jsou obsaženy výdaje senátorů ve výši 35 641 tis. Kč, hrazené podle zákona č.236/1995 Sb., včetně výdajů na asistenty senátorů.

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2008 byly dodrženy.


11. HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2009

Kancelář Senátu se kromě standardních a stálých činností zaměří na následující základní okruhy úkolů:

1. Servis pro orgány Senátu a senátory

 1. legislativně a organizačně zajistit na vysoké úrovni všechny schůze a další akce Senátu a jeho orgánů
 2. v nejvyšší kvalitě zajistit všechny protokolární akce, zahraniční přijetí a cesty

2. Předsednictví ČR v Radě EU

 1. zajistit všechny akce, které garantuje Senát
 2. aktivně spolupracovat s Poslaneckou sněmovnou a Evropským parlamentem na realizaci společných akcí
 3. připravit společný dar Parlamentu ČR pro Evropský parlament
 4. průběžné zveřejňovat v časopise Senát informace o proběhlých akcích k předsednictví

3. Vztahy s veřejností

 1. výstavy ve Výstavní síni:
  • Šumava Karla Klostermanna
  • Od Mnichova k protektorátu
  • Klobouk dolů – pokrývky hlav významných osobností
  • Dílo keramika Mirka Smíška
  • Místopisné pohledy ČR
  • Historie české dopravy
  • České Vánoce
 2. iniciativy k významným výročím:
  • k 10. výročí vstupu ČR do NATO uspořádat 12. – 13. 3. odbornou konferenci a ve spolupráci s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem realizovat výstavu ve Valdštejnské zahradě a v historických prostorách Valdštejnského paláce
  • k 5. výročí přijetí ČR do EU uspořádat 25. 4. setkání s občany ve Valdštejnské zahradě s kulturním programem a prezentovat související základní dokumenty v historických prostorách Valdštejnského paláce
 3. Kulturní léto v Senátu
  • ve spolupráci se senátory zajistit 12 koncertů regionálních souborů ve Valdštejnské zahradě v červnu – září
  • produkčně zajistit jeden koncert profesionálního souboru v červenci
  • zajistit propagaci v metru, ve Valdštejnské zahradě, na plakátovací ploše v Letenské ulici, v médiích
 4. jiné kulturní akce:
  • organizačně zajistit všechny kulturně-společenské akce ve Valdštejnské zahradě (9 bran, Mladá Praha atd.)
  • zajistit vánoční koncert v Hlavním sále
  • zorganizovat dny otevřených dveří 8. 5. a 28. 10. a mimořádný den otevřených dveří 28. 9. s doprovodným programem
  • uspořádat jednu kulturní akci v zimní zahradě
 5. další aktivity
  • průběžně plnit úkoly komunikační strategie
  • obsahově připravit webové stránky pro mládež
  • v informačním centru v letních měsících rozšířit otevírací dobu na sobotu a neděli

4. Technické záležitosti

 1. realizovat vstupní zařízení na všech recepcích v kvalitě odpovídající požadavkům na bezpečnost ústavní instituce
 2. dovybavit všechny recepce dle aktuální standardů
 3. zabezpečit ochranu před poškozenými římsami na Valdštejnském paláci
 4. připravit podklady pro možnost rozšíření Trčkovské galerie
 5. zajistit instalaci sochy Albrechta z Valdštejna
 6. vypsat veřejnou zakázku na ostrahu objektů Senátu
 7. opravit mlatové cesty ve Valdštejnské zahradě

5. Informační technologie

 1. zpracovat projekt moderní spisové služby
 2. zpracovat základní prováděcí projekt na výměnu zobrazovací jednotky v Jednacím sále
 3. technicky zajistit pro zveřejnění na senátním webu speciální stránky pro mládež
 4. zabezpečit úkoly vyplývající z digitalizace televizního vysílání
 5. rozšířit technické zázemí pro práci medií

6. Ekonomická oblast

 1. zpracovat Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR za rok 2008
 2. sestavit rozpočet na rok 2010 s důrazem na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu.

7. Další problematika

 1. zabezpečit vzdělávání zaměstnanců dle plánu vzdělávání
 2. zpracovat jednotný grafický manuál pro Kancelář Senátu

Příloha

Organizační schéma Kanceláře Senátu