Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2007

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2007
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
  1. ÚTVARY SEKCE VEDOUCÍHO KANCELÁŘE SENÁTU
  2. ÚTVARY SENÁTNÍ SEKCE
  3. ÚTVARY SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. PRO VEŘEJNOST
 8. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 9. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 10. SHRNUTÍ A HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2008

PŘÍLOHA:


1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. telefon: ústředna - 257 071 111, Informační centrum - 257 075 707
 5. fax: 257 534 291
 6. e-mail:
 7. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu umožňuje návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům seznámit se s náplní práce této organizace.

Kancelář Senátu je vedena snahou informovat o činnosti Senátu Parlamentu ČR širokou veřejnost, protože větší informovanost občanů je jedním z jejích hlavních úkolů a je i součástí dlouhodobé strategie Senátu.


3. ČINNOST KANCELÁŘE SENÁTU V ROCE 2007

Základní činností Kanceláře Senátu i v roce 2007 bylo a nadále zůstává zajištění podmínek pro zákonodárnou činnost Senátu jako jedné z komor Parlamentu ČR. Rok 2007 byl však i rokem, kdy začala plnit i další úkoly vyplývající z novelizace zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, která nabyla účinnosti k 1. 1. 2007. Jde o rozšíření činnosti Kanceláře Senátu v souvislosti s využitím sídla Senátu pro veřejnost, pokud tyto objekty bezprostředně neslouží k zajišťování úkolů spojených s činností Senátu a jeho orgánů.

Již v červenci 2006 začala příprava výstavy „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“, která byla zahájena slavnostní vernisáží dne 14. listopadu 2007 ve Valdštejnské zahradě a která trvala po prodloužení do 2. března 2008. Výstava se konala ve Valdštejnské jízdárně a pořádal ji Senát Parlamentu ČR společně s Národním muzeem a Vojenským historickým ústavem.

Rok 2007 byl tak pro Kancelář Senátu ve znamení náročné práce na projektu o životě, kariéře a době Albrechta z Valdštejna – vojevůdce, politika, stavitele, finančníka a mecenáše. Přípravu výstavy koordinoval řídící výbor složený se zástupců pořádajících organizací a zaštiťoval ji čestný výbor v čele s předsedou Senátu Přemyslem Sobotkou. Kurátorům se podařilo shromáždit stovky exponátů, z nichž mnohé byly veřejnosti v ČR představovány zcela poprvé. Dokonce i po zahájení velké výstavy se ještě objevovaly další předměty, které byly k vidění denně ve volně přístupné Výstavní síní Senátu. Bezpochyby lze říci, že projekt „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ byl jedním z největších výstavních počinů u nás po roce 1989.

Protože rok 2007 byl vyhlášen Rokem Albrechta z Valdštejna, výstavu provázela řada doprovodných kulturních a vzdělávacích programů jak v Praze, tak ve valdštejnských městech. Probíhal cyklus vzdělávacích přednášek pro veřejnost, uskutečnily se mnohé tematické koncerty, prezentace valdštejnských měst, edukační soutěž pro mládež, byly vydány různé propagační materiály a natočen televizní dokument.

Výstava „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ byla unikátním projektem mezinárodního významu a jeho realizace byla pro Senát velkým úspěchem. Návštěvnost dosáhla bezmála 150 tisíc lidí.

Z dalších aktivit v minulém roce úspěšně pokračovaly cykly koncertů v rámci Kulturního léta v Senátu, které se staly nedílnou součástí života Pražanů a návštěvníků Prahy. Uskutečnilo se 12 vystoupení od června do září a na závěr proběhlo tradiční setkání s občany. Celý projekt navštívilo cca 10 tisíc občanů.

Počty návštěvníků a jejich zájem o informace o aktuálním dění v Senátu Parlamentu ČR, o průběhu zákonodárného procesu i ostatních aktivitách konaných v jeho prostorách potvrzují smysluplnost pořádaných akcí a zřízeného Informačního centra. Součástí jeho služeb je i objednávání prohlídek areálu Senátu. Většina z nich se uskutečnila pro školní mládež a zájem o ně trvale roste. I proto byl připraven projekt pro učitele základních a středních škol k získání přehledu o funkci a činnosti horní komory Parlamentu ČR v systému našeho demokratického zřízení. Uskutečnila se již tři celodenní soustředění učitelů, a protože Kancelář Senátu mnohé zájemce nemohla s kapacitních důvodů uspokojit, bude v této aktivitě pokračovat.

Na jaře roku 2007 byla slavnostně otevřena Výstavní síň Senátu, kde proběhly již čtyři výstavy, které navštívilo cca 15 tisíc zájemců. Úspěch měla výstava protokolárních darů a v předvánočním čase byla velmi navštěvovaná výstava betlémů. Výstavní síň je otevřena denně a rovněž jako víkendové prohlídky Valdštejnského paláce je přístupná zdarma. Celkem v prostorách Senátu v roce 2007 uskutečnilo téměř 150 odborných a kulturních akcí (z toho 4 veřejná slyšení Senátu) a počet účastníků dosáhl 143 tisíc, což je ve srovnání s rokem 2005 téměř 100% nárůst a ve srovnání s rokem 2006 nárůst cca 13%.

V rámci spolupráce se sdělovacími prostředky se snaží Kancelář Senátu zlepšovat podmínky pro zpravodajskou činnost novinářů, a proto připravila akreditační program, který vychází médiím vstříc a pomáhá jim získávat co nejvíce informací o dění v Senátu Parlamentu ČR. Časopis Senát již druhým rokem vychází v nové grafické úpravě, jeho kvalitativní úroveň se stále zvyšuje a čtyři vydání ročně významně přispívají k informovanosti a otevřenosti.

V oblasti informačních technologií byl dokončen projekt integrace dokumentů EU do publikačního a evidenčního systému, byl zaveden informační systém pro vládní utajované spojení VEGA. Podle plánu proběhla obměna telefonní ústředny a koncem roku 2007 bylo dokončeno nové programové vybavení pro provoz stravovacích úseků.

V oblasti technického zajištění byla řešena změna režimu recepcí a byly zahájeny kroky potřebné k instalaci nové technologie vstupních zařízení.

Celý rok 2007 pracoval pověřený projektový tým na rekonstrukci interní legislativy Kanceláře Senátu, který měl za úkol zjednodušit a zpřehlednit interní předpisy, definovat pravomoci a povinnosti jednotlivých odpovědných pracovníků, včetně podpisových práv. Nový systém interní legislativy byl v termínu dokončen a platí od 1. 1. 2008.

Vypracovaný plán vzdělávání pro zaměstnance byl dodržován, manažerské školení bylo rozšířeno i pro střední management. V souvislosti s problémy s kvalitou jazykové výuky zaměstnanců bylo vypsáno nové výběrové řízení na jazykovou školu. Nově zavedený systém hodnocení zaměstnanců Kanceláře Senátu byl spuštěn do ročního zkušebního období a na základě získaných zkušeností a nových podnětů bude dále vyhodnocen.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

A) Útvary sekce vedoucího Kanceláře Senátu

A.1) Legislativní odbor

Odbor pracuje ve složení ředitelka odboru a 16 zaměstnanců bez členění na oddělení.
Loňský rok z hlediska legislativní aktivity Parlamentu České republiky nelze označit za nijak mimořádný, neboť srovnání číselných údajů roku 2007 a roku 2006 hovoří ve prospěch roku 2006, který bylo možné bez nadsázky označit rokem „legislativní exploze“. I přesto lze konstatovat, že legislativní odbor připravil pro senátory právní podklady k 98 tiskům, z nichž 72 se týkalo zákonů (z toho 7 bylo senátních návrhů zákonů) a 26 mezinárodních smluv.
Pokud jde o zákonné předlohy, naprostá většina tisků obsahovala novelizace zákonů (celkem bylo novelizováno 309 zákonů, některé opakovaně), nových úprav bylo pouze 7.

Z celkového počtu projednávaných zákonů je třeba zmínit především dva – vládní návrh zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů, který byl mimořádným návrhem co do počtu novelizovaných zákonů (46) a počtu nových úprav (3) a senátní návrh zákona o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů. Shodou okolností oba zákony se staly předmětem projednávání Ústavním soudem. Zatímco o na druhém místě uvedeném zákonu již Ústavní soud rozhodl a až na drobnou úpravu shledal zákon ústavně konformním, u zákona o stabilizaci veřejných rozpočtů si ještě musíme na celkový verdikt Ústavního soudu počkat, neboť - vzhledem k rozsahu materie - Ústavní soud do dnešního dne rozhodl pouze o části návrhu.
Pro předsedu Senátu legislativní odbor připravil celkem 18 návrhů vyjádření k Ústavnímu soudu ve věci zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení pro rozpor s ústavním pořádkem.

A.2) Samostatné oddělení personální

Oddělení se skládá z vedoucí a dalších dvou zaměstnanců.

Samostatné oddělení personální se zabývalo především:

 • komplexním zajišťováním agendy související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru
 • vyřizováním personální agendy senátorů i zaměstnanců Kanceláře Senátu
 • zajišťováním osobního rozvoje zaměstnanců Kanceláře Senátu

(Statistické personální údaje – viz oddíl 8, od str. 16)

A.3) Samostatné oddělení protokolu

Oddělení má celkem 7 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Oddělení se zaměřuje především na tyto úkoly:

 • vede protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečuje přijetí hostů předsedy a místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie,
 • zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí,
 • zajišťuje účast předsedy a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu a ve spolupráci s odborem zahraničním připravuje, organizuje a protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy a místopředsedů Senátu,
 • protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 392 protokolárních akcí v období leden - prosinec 2007 (viz tabulka „Souhrnný přehled protokolárních akcí“ v oddíle 5, str. 13).

Mezi nejvýznamnější patřily Konference předsedů parlamentů zemí Regionálního partnerství včetně setkání ve formátu V4 (17.-18. 4. 2007), konference pořádané předsedou Senátu Parlamentu ČR na téma „Jak dál v EU a pozice ČR“ (9. 2. 2007) a „Přímá volba prezidenta?“ (26. 9. 2007), oficiální návštěva předsedkyně Parlamentu Albánské republiky J.E. Josefiny Topalli Coba (7.-10. 2. 2007) a oficiální návštěva předsedkyně Parlamentu Gruzie J.E. Nino Burjanadze (13.-17. 5. 2007).

V roce 2007 se samostatné oddělení protokolu také podílelo na organizaci řady významných společenských akcí k Roku Albrechta z Valdštejna, které vyvrcholily vernisáží výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba (14. 11. 2007).

A.4) Samostatné oddělení právní

Oddělení pracuje ve složení vedoucí + 3 zaměstnanci.

Činnost samostatného oddělení právního (dále jen „SOP“) je závislá na činnostech ostatních úvarů Kanceláře Senátu nebo na požadavcích senátorů. Proto SOP v průběhu roku 2006 řešilo úkoly tak, jak mu byly ukládány především vedoucím Kanceláře Senátu a jak byly právnímu oddělení předávány požadavky ostatních útvarů, příp. senátorů.

Činnost SOP v roce 2007 byla ovlivněna následujícími skutečnostmi:

 • leden – únor – uzavírání smluv pro senátory po volbách 2006
 • od března v průběhu roku – uzavírání dodatků ke smlouvám o zajištění služeb asistentů
 • v průběhu celého roku – uzavírání smluv a dodatků ke Kulturnímu létu 2007 a k výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba
 • práce v projektovém týmu na Souboru interní legislativy, novelizace vnitřních předpisů Kanceláře Senátu.

V centrální evidenci smluv a dodatků KS bylo evidováno:

smluv
186
dodatků
31
celkem
217

Pro senátory bylo v právním oddělení uzavřeno:

smluv
55
dodatků
108
celkem
163

V roce 2007 se uskutečnila dvě výběrová řízení, a to formou zjednodušeného podlimitního řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (podrobnosti jsou na webových stránkách Senátu: http://www.senat.cz/informace/vyberova_rizeni).

V roce 2007 bylo vedeno celkem 16 soudních řízení, z čehož byly skončeny dva soudní spory, a to ve prospěch Kanceláře Senátu (jeden spor pracovněprávní – návrh na zrušení kárného opatření, jeden spor o zaplacení úroků z prodlení z opožděné platby za nájem nebytových prostor). Žádný nový soudní spor nebyl zahájen.

A.5) Interní audit

Interní audit Kanceláře Senátu vykonávají dva zaměstnanci.

Interní audit v daném roce završil přestavbu útvaru (započatou personální rekonstrukcí v roce 2006), tj. přechod od prosté statické kontroly k výkonu dynamického auditu jako konzultační a metodické služby.

Interní audit plnil nejen nepopulární represivní činnost, ale stal se i vyhledávanou konzultační službou a metodickou pomocí. Tuto skutečnost lze dokumentovat mj. na vedoucí úloze interního auditu při komplexní rekonstrukci interní legislativy, ale i „zájmem“ ostatních útvarů na provedení auditu ve vlastní oblasti činnosti.

Nově pak byla zavedena i spolupráce s tajemníky senátních výborů a komisí.

V rámci respektování „nezávazných“ mezinárodních standardů pro práci interního auditu a v zájmu střednědobé „průhlednosti auditních akcí“ pak byl vypracován a přijat „Střednědobý plán činnosti interního auditu pro léta 1. 1. 2008 – 1. 1. 2012“, z obdobných důvodů pak byl rovněž vypracován a schválen Statut interního auditu.

V roce 2007 uskutečnil interní audit celkem 8 auditů (shodně s rokem 2006), na jejichž základě bylo přijato celkem 6 nápravných a 12 inovačních opatření. Nutno konstatovat, že počet přijatých opatření byl značně redukován jednak v důsledku komplexní rekonstrukce interní legislativy a rovněž v důsledku přijímání pouze systémových opatření (jednorázová či individuální pochybení byla řešena již v rámci auditních prací).

Pod vedením interního auditu byly v roce 2007 započaty a ukončeny práce na rekonstrukci interní legislativy Kanceláře Senátu, jejichž výsledkem bylo výrazné zpřehlednění a zjednodušení vnitřních předpisů organizace.

A.6) Tiskový tajemník

V roce 2007 bylo publikováno celkem 328 tiskových zpráv včetně avíz a mimořádných avíz o akcích konaných v Senátu. Celkem se uskutečnilo 76 tiskových konferencí.

Většina dotazů byla vyřizována prostřednictvím elektronické korespondence. Dotazy se týkaly především:

 1. legislativní práce Senátu Parlamentu ČR, schvalovacího procesu zákonů, stavu zákonů, výsledků hlasování atd.
 2. práce jednotlivých senátorů, klubů, výborů a komisí
 3. chodu Kanceláře Senátu a financování Senátu a Kanceláře Senátu
 4. osobních záležitostí jednotlivých senátorů

Mediální práci Kanceláře Senátu výrazně zasáhly dvě mimořádné události roku 2007: konání Roku Albrechta z Valdštejna, resp. výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba a mediální kampaň kolem místopředsedy vlády a senátora Jiřího Čunka. Tato dvě odlišná témata sehrála výraznou roli v zájmu o Senát.

Mezi nejčastější dotazy patřily dotazy na rozpočet Kanceláře Senátu. Z rozpočtových otázek patří dlouhodobě mezi nejčastější otázky platů, resp. odměňování senátorů a finančních náhrad na jízdné, na asistenty a vybavení regionálních kanceláří.

Pravidelné jsou dotazy na rozpočty jednotlivých zahraničních cest, programy a cíle zahraničních cest, a to obvykle u vzdálených destinací.

Mediální pozornost přitahovaly i další mimořádné aktivity Senátu, především Kulturní léto v Senátu, které je médii a veřejností vnímáno pozitivně.

Velké pozornosti se těší veřejná slyšení, kulturní programy (v roce 2007 spojené především s valdštejnskými tématy).

Veřejnoprávní Česká televize i v průběhu roku 2007 rozšiřovala počet vstupů a zpravodajských relací ze Senátu. Novinkou jsou živé telefonáty tiskového tajemníka a také senátorů přímo z akcí konaných v Senátu. Naopak po zániku televize 24CZ ubylo přímých přenosů, především z jednání výborů. Relevantní náhrada mezi soukromými subjekty zatím neexistuje.

Novinkou v mediální práci Kanceláře Senátu je pořádání tiskových konferencí ministrů – senátorů na půdě Senátu. Kvalitní příprava tiskových konferencí, zázemí a bezesporu také přítomnost novinářů (během jednání pléna) jsou rozhodujícími faktory, které vedou ministry k pořádání tiskových konferencí nikoliv na ministerstvech, ale v Senátu.

Mediální obraz Senátu se definitivně proměnil z diskusí o jeho smyslu k diskusi o politickém vlivu a celkových politických konotacích. Senát je vnímán jako významný hráč na politické scéně. I česká mediální scéna začíná vnímat Senát jako subjekt zahraniční politiky, především ve vztahu k EU a v regionálních tématech.

V roce 2007 se v Senátu akreditoval rekordní počet novinářů, o možnost trvalého vstupu požádalo celkem 20 novinářů, nepočítaje týmy Českého rozhlasu a České televize, které mají přímo v Senátu svá vysílací pracoviště. Své redakce v Senátu nadále mají Česká tisková kancelář a Právo.

B. Útvary sekce senátní

B.1) Organizační odbor

Ředitelka odboru je současně ředitelkou sekce, odbor má dalších 13 zaměstnanců, z toho je 6 v referátu archivu a oběhu spisů.

Pracovníci Organizačního odboru mají na starosti zajišťování schůzí Senátu a Organizačního výboru včetně stenografických služeb či přepisu zvukových záznamů z akcí konaných v Senátu. Dále zabezpečují fungování archivu Senátu, podatelny, spisovny (včetně tajného protokolu a funkce bezpečnostního ředitele) a reprografického střediska.

V roce 2007 pracovníci odboru zabezpečili akce nebo zpracovali písemné podklady dle následujícího přehledu:

 • uskutečnilo se 8 schůzí Senátu, které probíhaly celkem v 17 jednacích dnech – bylo přijato 225 usnesení; přičemž pravidelně probíhá komunikace s pověřenými pracovníky jednotlivých ministerstev a ostatními předkladateli ohledně účasti na schůzích Senátu;
 • konalo se 23 schůzí Organizačního výboru, na kterých bylo přijato 104 usnesení, dalších 27 usnesení bylo přijato per rollam v době mezi schůzemi;
 • bylo vypracováno 64 informačních podkladových materiálů k senátním tiskům (zapracované pozměňovací návrhy do platného znění zákonů) – činnost náročná na pozornost a pečlivost a přesto prováděná pod časovým tlakem vzhledem ke lhůtám při projednávání návrhů zákonů;
 • konala se celkem 4 veřejná slyšení Senátu - 10. na téma „Reálná rizika kůrovcové kalamity po orkánu Kyrill v Národním parku Šumava“, 11. na téma „Závěry jarní Evropské rady a jejich vliv na energetickou politiku ČR“, 12. na téma „Diabetes mellitus – hrozba 3. tisíciletí“ a 13. na téma „Jaká by měla být budoucí politika České republiky a Evropské unie v oblasti globální změny klimatu?“;
 • bylo vyhotoveno celkem 519 senátních tisků a dalších 154 evropských tisků, tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů a následných usnesení výborů a komisí k těmto tiskům;
 • všechny dostupné senátní tisky byly zveřejněny na internetových stránkách Senátu společně s informacemi o příslušných lhůtách, výsledcích projednávání v orgánech Senátu či v Poslanecké sněmovně;
 • proběhla řada stáží středoškolských i vysokoškolských studentů.

Archiv Senátu prokázal k 30. 10. 2007 výkonem vlastní odborné činnosti vycházející z jeho specifického a významného postavení, stavebně-technickým stavem a vybavením prostor archivu i administrativně zpracovanou dokumentací, splnění všech podmínek stanovených zákonem o archivnictví a spisové službě. Stal se tak řádným a plně akreditovaným specializovaným archivem se všemi právy a povinnostmi spojenými s jeho postavením,

 • v rámci revize interní legislativy proběhla novelizace Skartačního řádu KS,
 • proběhla 2 skartační řízení ve spolupráci s jednotlivými odbory Kanceláře Senátu a Národním archivem. Po provedeném posouzení dokumentů převzal k trvalému uložení a zpracování 0,6 bm archiválií (tj. 5 kartonů) a udělil povolení ke zničení cca 11 bm dokumentů bez trvalé hodnoty,
 • pracovnice Archivu Senátu poskytly pro potřeby Kanceláře Senátu, Poslanecké sněmovny i veřejnosti cca 80 informací a dohledání,
 • Archiv Senátu badatelsky navštívilo v roce 2007 sedm badatelů, a to zejména vzhledem k téměř stoprocentnímu zveřejňování klíčových dokumentů Senátu na jeho webových stránkách.

Podatelna převzala a zaevidovala cca 15 000 dokumentů s číslem jednacím, zapsala cca 14 500 materiálů bez čísla jednacího a dále zpracovala velké množství neevidovaných pozvánek, tiskovin, novin a časopisů atd.

Spisovna – v rámci revize interní legislativy byla zpracována významná novela Spisového řádu Kanceláře Senátu.

Bezpečnostní ředitelka – bylo zpracováno cca 60 utajovaných dokumentů poskytnutých v národním i mezinárodním styku určených zejména pro Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedu Senátu;

 • v souladu se zákonem proběhlo povinné proškolení senátorů i zaměstnanců oprávněných seznamovat se s utajovanými informacemi,
 • byly zpracovány změny v souvislosti s novelami zákona č. 412/2005 Sb., o utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti v oblasti administrativní, personální a fyzické bezpečnosti; byl aktualizován projekt fyzické bezpečnosti, zřízen Registr utajovaných informací, realizován projekt pro vládní utajované spojení Vega, proběhla certifikace informačního systému pro zpracování utajovaných informací a byla zpracována bezpečnostní směrnice v rámci interní legislativy,
 • byly zajištěny neveřejné schůze Výboru pro zahraniční vědy, obranu a bezpečnost.

B.2) Zahraniční odbor

Odbor řídí ředitel odboru. Odbor je členěn na oddělení zahraničních vztahů - 7 členů včetně vedoucího a oddělení pro Evropskou unii – 7 členů včetně vedoucího. Součástí odboru jsou dva koordinátoři – odborní poradci.

Pracovníci oddělení zahraničních vztahů se v roce 2007 podíleli na obsahové i organizační přípravě přijetí 96 zahraničních návštěv na úrovni předsedy Senátu, jeho místopředsedů, výborů i jednotlivých senátorů. Kromě toho se uskutečnilo 64 přijetí velvyslanců (detailní informace viz odd. protokolu) u předsedy Senátu.

V dubnu se na půdě Senátu konalo zasedání předsedů parlamentů zemí Regionálního partnerství, které se soustředilo na vědu a výzkum a společnou zemědělskou politiku EU.

Pracovníci oddělení pro EU (dále „OEU“) třídí dokumenty Rady doručené elektronicky systémem EU Extranet a sestavují každotýdenní přehledy, na jejichž základě si pověřené výbory vybírají předlohy k projednávání. Celkový počet dokumentů doručených Senátu elektronicky systémem EU Extranet od 1. 1. 2007 do 31. 12. 2007 byl v rozmezí 28 – 32 000, z toho jako relevantních bylo do týdenních přehledů vybráno celkem 783.

Z nich v roce 2007 Výbor pro záležitosti Evropské unie k projednání vybral 70 dokumentů, Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost k projednání vybral 7 dokumentů.

V roce 2007 pracovníci OEU vypracovali 58 tzv. „Informací“ k předlohám, které se ve výborech Senátu a v plénu projednávají. Informace shrnuje obsah předkládaného materiálu, průběh projednávání v institucích EU a stanovisko příslušného ministerstva. Zahrnuje kritickou analýzu dokumentu, hodnocení vládní pozice a další informace o předloze.

Kromě podkladů pro projednávání evropských předloh na půdě Senátu zajišťuje OEU odborný servis i pro konference, veřejná slyšení, společná parlamentní setkání, společná jednání výborů parlamentů členských států a další jednání senátorů související s agendou EU. Takovýchto podkladů bylo v roce 2007 sedm:

Podklady pro meziparlamentní jednání a COSAC (Konference výborů pro evropské záležitosti parlamentů EU):

 • Jednání COSAC (13.-15. května 2007, Berlín)
 • Jednání COSAC (14.-16. října 2007, Lisabon)
 • Parlamentní setkání „Lisabonská strategie“ (5.- 6. února 2007, Brusel)
 • Společné zasedání zástupců výborů pro dopravu (26. února 2007, Brusel)
 • Společné zasedání zástupců výborů pro kulturu a vzdělávání (18 - 19. prosince 2007, Brusel)
 • Konference předsedů zemědělských výborů (20. - 21. května 2007, Berlín)
 • Setkání předsedů rozpočtových výborů národních parlamentů a Evropského parlamentu (5. – 6. listopadu 2007, Lisabon)

I v roce 2007 působila v Bruselu pověřená zástupkyně, jejímž úkolem je zprostředkovávat informace a dokumenty relevantní pro evropskou agendu v Senátu a pro práci OEU, spolupracovat se senátory navštěvujícími evropské instituce, zprostředkovávat meziparlamentní spolupráci a poskytovat partnerským institucím informace o Senátu Parlamentu ČR. V roce 2007 informovala zástupkyně Senát prostřednictvím 13 zpráv. Kromě toho připravila výjezdní zasedání všech členů Výboru pro záležitosti EU a několika hostujících senátorů z jiných výborů do evropských institucí a pět týdenních stáží pro celkem 18 zaměstnanců Kanceláře Senátu.

B.3) Odbor vnějších vztahů a služeb

Odbor je řízen ředitelem odboru a členěn do dvou oddělení: oddělení vztahů s veřejností (8 zaměstnanců včetně vedoucí) a oddělení senátních služeb (6 zaměstnanců včetně vedoucí).

Oddělení vztahů s veřejností se značnou měrou podílelo na akcích souvisejících s výstavou Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Pro majitele vstupenek na výstavu připravilo mimořádné prohlídky Valdštejnského paláce včetně běžně nepřístupných prostor, kterých se konalo celkem 66 a které navštívilo celkem 1 300 zájemců.

Pracovníci oddělení se také spolupodíleli na tvorbě dvou filmových dokumentačních materiálů z výstavy. Z vernisáže byl připraven krátký filmový šot, který se promítal ve vstupní hale výstavy a byl také prezentován na internetu, z přípravy výstavy byl pořízen dokumentární snímek, který byl promítán účastníkům mimořádných prohlídek.

Oddělení se podílelo na činnosti související s výstavou (prohlídky výstavy pro VIP hosty, propagaci doprovodných akcí, sklad darů a propagačních předmětů výstavy aj.), ve spolupráci s „valdštejnskými“ městy byla připravena doprovodná výstava ve Výstavní síni Senátu. Pracovníci oddělení pravidelně připravovali monitoring tisku o výstavě, v Informačním centru byly odpovídány dotazy ohledně výstavy.

V květnu byla nově otevřena na 1. nádvoří Valdštejnského paláce Výstavní síň Senátu, jejíž výstavní program garantuje oddělení vztahů s veřejností. V loňském roce se konaly čtyři výstavy. Výstavní síň, do které je vstup denně a zdarma, navštívilo vloni cca 15 000 návštěvníků.

Pravidelně pracovalo Informační centrum Senátu, které v roce 2007 přivítalo téměř 5 tisíc návštěvníků, jimž byly vždy podány požadované informace nebo informační materiály o Senátu a Valdštejnském paláci. Zároveň se v Informačním centru shromaždují požadavky na prohlídky paláce. V pátek byly stejně jako v loňském roce zajišťovány speciální prohlídky Valdštejnského paláce pro studenty a školní mládež rozšířené o promítání filmu o Senátu. V roce 2007 oddělení zabezpečilo 581 prohlídek pro téměř 18 tisíc návštěvníků. V loňském roce byl zahájen projekt vzdělávání pedagogů. Členové oddělení vztahů s veřejností připravili tři celodenní semináře, které se setkaly s velkým úspěchem. Seminářů se zúčastnilo celkem 100 pedagogů. Pořádání dalších seminářů bude pokračovat i v dalších letech.

Pracovníci oddělení garantovali a zabezpečovali též veškeré víkendové prohlídky Valdštejnského paláce, včetně dvou Dnů otevřených dveří 8. 5. a 28. 10. Palác navštívilo o víkendech cca 62 000 návštěvníků, z toho při dnech otevřených dveří okolo 6 800.

V rámci Kulturního léta v Senátu oddělení zajišťovalo komplexní propagaci a podílelo na přípravě programu.

Zaměstnanci oddělení také připravili informativní panely o činnosti Senátu a ve Valdštejnské zahradě venkovní výstavu fotografií k 5. výročí povodní na Malé Straně.

Byla připravena druhá verze znalostního kvizu o Senátu na senátních webových stránkách. Kvizu se v loňském roce zúčastnilo celkem 144 respondentů.

Vedle této činnosti probíhala standardní práce všech pracovníků oddělení, z níž vyjímáme:

 • vyřizování podání od občanů a organizací adresovaných Kanceláři Senátu a Senátu,
 • zpracování filmového dokumentu Kalendárium 2007,
 • zpracování nového filmu o Senátu a jeho činnosti,
 • příprava a vydání 4 čísel časopisu Senát,
 • reedice informačních materiálů.

(Statistické údaje o návštěvnosti viz oddíl 7, str.15)

Stěžejním úkolem oddělení senátních služeb je komplexní příprava a organizace akcí v prostorách Senátu. Kromě akcí výborů, komisí a funkcionářů Senátu oddělení ve spolupráci s druhým oddělením odboru zabezpečilo pořady Kulturního léta v Senátu i dalších kulturních programů ve Valdštejnské zahradě a rovněž se podílelo na akcích k výstavě Albrecht z Valdštejna a jeho doba (především organizace doprovodných přednášek). Zaměstnanci oddělení také uskutečnili protokolární prohlídky pro 108 skupin, kterých se zúčastnilo téměř 2 000 osob.

(Přehled akcí viz oddíl 7, str. 15)

C) Útvary sekce ekonomicko-správní

C.1) Ekonomický odbor

Ředitel odboru je současně ředitelem sekce ekonomicko-správní. Odbor je členěn do oddělení rozpočtu (5 zaměstnanců) a oddělení účetnictví (5 zaměstnanců). Jedna zaměstnankyně je zařazena mimo oddělení. Celkem má odbor 12 zaměstnanců včetně ředitele.

Odbor kromě stálé a předepsané ekonomické agendy dle Organizačního řádu Kanceláře Senátu v roce 2007 řešil mimořádné úkoly, týkající se ekonomických hledisek Kulturního léta a doprovodných akcí výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho doba.

(Číselné ekonomické údaje jsou uvedeny v oddíle 9, od str. 17)

C.2) Odbor technického zabezpečení

Odbor řízený ředitelem tvoří oddělení správy majetku (16 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení autoprovozu (10 zaměstnanců včetně vedoucího).

Po ukončení rozsáhlé rekonstrukce historických budov Kolovratského a Malého Fürstenberského paláce v letech 2002 až 2006, oddělení správy majetku sledovalo v r. 2007 fungování jednotlivých technických zařízení a stavebních částí budov pro případné uplatnění reklamačních závad u zhotovitele.

Oddělení správy majetku se podílelo ve druhém pololetí roku na technickém zajištění výstavy „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ zejména přípravou vlastních výstavních prostor, vernisáží a dalších souvisejících akcí.

Z větších investičních akcí realizovaných oddělením v roce 2007 uvádíme výměnu zastaralé ústředny měření a regulace, dále ústřednu elektronického zabezpečení, čidla požárního systému a kamerový systém v budově Valdštejnského paláce A.

Po rekonstrukci Kolovratského paláce byl v rámci ustálené dislokace zadán a realizován systém generálního klíče.

Proběhla oprava vnitřní zdi II. nádvoří k Valdštejnské ulici a vnitřní zdi Valdštejnské zahrady k ulici Letenské, ve Valdštejnské zahradě oprava vzduchování rybníku.

V závěru roku probíhala příprava stavebního řízení na změnu užívání sklepních prostor Valdštejnského paláce a jejich přebudování na výstavní galerii.

V evidencí majetku Kanceláře Senátu byly nově zpracovány místní seznamy majetku v jednotlivých místnostech, nově byl zaveden celý soubor historického mobiliáře do modulu majetku účetního systému Fenix.

C.3) Odbor informačních technologií

Odbor má celkem 13 zaměstnanců včetně ředitele, není členěn do oddělení.

Hlavní úkoly, které byly řešeny v roce 2007:

 1. Realizace Integrace dokumentů EU do Publikačního a evidenčního systému.
 2. Vytvoření nových intranetových stránek.
 3. Implementace nového restauračního systému.
 4. Zprovoznění webových stránek Registru oznámení dle zákona o střetu zájmů.
 5. Instalace a zprovoznění nové telefonní ústředny.

C.4) Odbor gastronomických služeb

Odbor řídí ředitel a skládá se ze dvou oddělení: oddělení přípravy jídel (11 zaměstnanců včetně vedoucího) a oddělení provozní (18 zaměstnanců včetně vedoucího).

Odbor gastronomických služeb plnil úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie pro Senát a Kancelář Senátu s prioritou na významné pracovní akce pořádané vedením Senátu v roce 2007 (např. přijetí zahraničních delegací, setkání představitelů Senátu s našimi i zahraničními politiky, akce související s výstavou Albrecht z Valdštejna a jeho doba, setkání s občany ve Valdštejnské zahradě, vernisáže výstav ve Výstavní síni Senátu atd.).


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

Souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí
20
oficiální návštěvy v ČR na pozvání předsedy
2
přijetí velvyslanců předsedou
37
přijetí velvyslanců místopředsedy
12
pietní akty
58
přijetí zahraničních delegací předsedou
31
přijetí zahraničních delegací místopředsedy
21
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů
129
návštěva krajů a městských částí
2
akce ostatních senátorů
62
akce připravené a zrušené
18
CELKEM
392

6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb.
A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2007 bylo předáno k vyřízení oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb, které je pověřeno zabývat se touto agendou, celkem 1052 podání - písemných podání bylo zasláno 176, elektronickou poštou došlo 876 podání. Z toho dotazy odvolávajících se přímo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, byly dva (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Anonymních podání přišlo 86.

K legislativní činnosti nejvíce podnětů, připomínek a stanovisek zasílali občané k vládní reformě, k Návrhu senátního návrhu zákona senátora Martina Mejstříka, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu a k volbě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Pisatelé také žádali o informace k aktuálnímu stavu jejich projednávání, pozměňovací návrhy a o informace o nabytí účinnosti přijatých zákonů, případně vyjadřovali názory k jednotlivým zákonům a návrhům.

K činnosti Senátu se dotazy vztahovaly zejména k informacím o akcích konaných v Senátu. V druhé polovině roku byl zaznamenán obrovský zájem o výstavu Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Většina dotazů se týkala obecných informací k výstavě, ale i k možné současné návštěvě Valdštejnského paláce. Lidé se zajímali i o školní exkurze ve Valdštejnském paláci a velký ohlas mělo i školení pedagogů a Kulturní léto v Senátu.

V mnoha podáních si pisatelé stěžovali na porušování lidských práv, na činnost soudů a soudců, na orgány činné v trestním řízení a žádali Senát o pomoc. Těmto pisatelům byla většinou poskytnuta rada, jak mají v dané věci postupovat.

Další velkou skupinu tvořily kladné i negativní připomínky, stanoviska a úvahy od jednotlivců a organizací k aktuálním politickým a společenským otázkám, např. umístění radarové základny USA v České republice, k reformě ve zdravotnictví, zejména poplatkům u lékaře, k vládní reformě a politickoekonomické situaci. Posílali i své názory na volbu prezidenta či vstup České republiky do Schengenského prostoru, případně reagovali na vystoupení jednotlivých senátorů v médiích.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezávislým a nezařazeným přímo, nebo v závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta byla vyřizována většinou obratem.

Telefonické dotazy a připomínky občanů se týkaly především aktuálně projednávaných zákonů. Žádali o kontaktní adresy na senátorské kanceláře, Veřejného ochránce práv, orgány státní správy. Zajímali se o informace k aktuálně probíhající schůzím nebo k akcím konaným v Senátu. Velký ohlas mezi veřejností měly zejména kulturní akce.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1.Počet podaných žádostí o informace:2
2.Počet podaných odvolání proti rozhodnutí:0
3.Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4.Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona:řízení o sankcích nebylo vedeno

Další informace: v roce 2007 se žádosti o informace vztahovaly k poskytnutí vyjádření, které zaslal Senát Ústavnímu soudu k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č.247/1995 Sb., který v roce 2006 podala skupina senátorů (2/07).

Pořad. číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/07 6. 9. 2007 (dopis čj. 9624/07) - žádost o poskytnutí vyjádření, které zaslal Senát Ústavnímu soudu k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., který roce 2006 podala skupina senátorů Ne 17.9.2007 žadateli odesláno vyjádření se zdůvodněním, proč se žádosti nevyhovuje
2/07 5.10. 2007 (dopis čj. 10074/07) - Stížnost na postup při vyřizování žádostí o informace týkající se vyjádření které zaslal Senát Ústavnímu soudu k návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., který roce 2006 podala skupina senátorů Ne 19.10.2007 pisateli odesláno vyjádření o odložení žádosti z důvodu, že požadovaná informace je materiálem, který je určen pro rozhodovací činnost Ústavního soudu při kontrole ústavnosti zákona č.247/1995 Sb. Vydání požadovaných informací není v působnosti činnosti Senátu.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.) a žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.


7. PRO VEŘEJNOST

a) Akce připravené a realizované v roce 2007

Počet akcí v roce 2007: 147 akcí (konaných ve 159 dnech)

a1. Přehled uskutečněných akcí podle typu:
počet akcí pořádaných orgány Senátu42
počet akcí spolupořádaných orgány Senátu61
počet akcí pořádaných kluby1
počet akcí komerčních0
počet vernisáží s výstavami15
počet akcí pořádaných Kanceláří Senátu pro veřejnost
(z toho 26 kulturních a 2 vzdělávací)
28
a2. Přehled akcí podle obsahové náplně:
semináře26
konference17
koncerty33
přednášky4
vernisáže spojené s výstavou15
sympózia a diskusní fóra, kolokvia6
kulturně společenské akce23
slavnostní a veřejná shromáždění16
prezentace7

b) Přehled realizovaných kulturních pořadů v rámci Kulturního léta v Senátu

Datum Program Účast
21.6.Královéhradecký dětský sbor „Jitro“200
28.6.Norský pěvecký soubor „ASKERSKOLEKORPS“200
12.7.Městská hudba Františka Kmocha Kolín450
19.7.Varnsdorfská komorní filharmonie500
26.7.Big band Bonit700
2.8.Taneční soubor Taxmen a Taneční soubor Jilore550
9.8.Slovácký soubor písní a tanců Vonica350
16.8.Vyškovský big band550
23.8.Pěvecký rockový sbor gymn. Uherské Hradiště650
30.8.Soubor Carmina Rychnov nad Kněžnou500
6.9.Permoníček Most a Čmeláček Žatec200
13.9.Ostravský dětský sbor ZUŠ Eduarda Marhuly350
16.9.Setkání s občany - Big Band Felixe Slováčka, Tradicional Jazz Studio Pavla Smetáčka, Divadlo Spejbla a Hurvínka5000
Celkem návštěvnost Kulturního léta10 200

c) návštěvnost Senátu

Počet osob
Informační centrumČeši   2 562 (53 %)
Cizinci   2 279 (47 %)
4 841
Prohlídky pro organizované skupiny581 skupin17 631
Protokolární prohlídky108 skupin1 805
Návštěvnost - víkendy62 000
Návštěvnost Výstavní síněProtokolární dary2 300
Valdštejnská města1 350
Rekonstrukce Vald. paláce2 200
Betlémy (do 31. 12.)
Betlémy celkem   9 700 (do 6.1.)
8 900
Dny otevřených dveří6 800
Kulturní léto v Senátu5 200
Další kult. akce v zahradě (9 bran, Mladá Praha, Valdštejnská města apod.)10 000
Setkání s občany – září5 000
Akce v Senátu – odborné99 akcí (včetně doprovodných k výstavě Albrecht z Valdštejna)12 000
Akce v Senátu – kulturníKoncerty – 33 akcí
Výstavy v předsálí a chodbě – 15 akcí
550
Mimořádné prohlídky pro držitele vstupenek z výstavy Albrecht z Valdštejna a jeho dobado 31.12. 2007295
Celkem143 072

d) přístupy na internetové stránky Senátu

Celkem za rok Za den Nárůst proti r. 2006
695 8381 9062 %

8. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

Fyzický stav zaměstnanců k 01. 01. 2007:
199 osob
Fyzický stav zaměstnanců k 31. 12. 2007:
200 osob
Počet nástupů do pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2007:
18 zaměstnanců
Počet výstupů z pracovního poměru od 1. 1. do 31. 12. 2007:
15 zaměstnanců

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2007

Věk Muži Ženy Celkem %
do 20 let1010,50
21 – 30 let8162412,00
31 – 40 let22274924,50
41 – 50 let13304321,50
51 – 60 let31417236,00
61 let a více65115,50
CELKEM81119200100,00
%40,5059,50100,00x

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2007

Dosažené vzdělání Muži Ženy Celkem %
Základní1231,50
Vyučení17122914,50
Úplné střední odborné27578442,00
Vyšší odborné2021,00
Vysokoškolské34488241,00
CELKEM81119200100,00

Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2007

Doba trvání Počet %
Do 5 let6331,50
Do 10 let5125,50
Do 15 let8643,00
Do 20 let00,00
Nad 20 let00,00
CELKEM200100,00

9. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Souhrnné ukazatele rozpočtu

Zákon o státním rozpočtu na rok 2007 stanovil ukazatele příjmů a výdajů kapitoly
303 – Senát Parlamentu ve výši:

Příjmy celkem3 800 tis. Kč
Výdaje celkem562 341 tis. Kč
v tom:běžné výdaje528 341 tis. Kč
kapitálové výdaje34 000 tis. Kč

V průběhu roku bylo provedeno 12 vnitřních rozpočtových opatření, bez dopadu na změnu souhrnných ukazatelů.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

Příjmy

Celkové příjmy v roce 2007 dosáhly výše 10 256 tis. Kč, což představuje 269,89 % rozpočtované částky. Z toho tvoří převody z vlastních fondů částku 4 457 tis. Kč, které zahrnují převody z rezervního fondu a zůstatek depozitního účtu z roku 2006. Bez uvedených převodů dosáhly celkové nedaňové příjmy výše 5 799 tis. Kč, což představuje 152,60 % rozpočtu po změnách.

Celkové příjmy z vlastní činnosti činily 3 803 tis. Kč, což je 118,85 % rozpočtu po změnách.

Výdaje

Rozpočet běžných výdajů ve výši 528 341 tis. Kč byl čerpán na 90,55 % , tj. ve výši 478 418 tis. Kč včetně prostředků čerpaných z rezervního fondu a prostředků z poskytnutého daru.


Přehled čerpání běžných výdajů:

Rozpočet po změnách528 341 tis. Kč
Čerpání běžných výdajů celkem478 418 tis. Kč
- z rezervního fondu2 825 tis. Kč
- dar200 tis. Kč
- z rozpočtu475 393 tis. Kč

Čerpání dle položek:

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2007 Skutečnost 2007 Procento plnění
501 - Platy zaměstnanců94 27592 49598,11
502 - Ostat. osobní výdaje81 93773 50089,70
503 - Povinné pojistné61 67557 89493,87
513 - Nákup materiálu16 44216 09497,88
514 - Úroky48046496,74
515 - Nákup vody, paliv, energie15 52011 53274,30
516 - Nákup služeb127 317111 67887,72
517 - Ostatní nákupy51 34642 40582,59
519 - Neinvest.výdaje a nákupy74 68367 83890,83
534 - Převody vlast. fondům1 8861 85098,09
536 - Ostat. neinvest. transfery1 8801 86098,93
551 - Neinvest.transfery mezinár. organizacím90080889,75
Běžné výdaje celkem528 341478 41890,55

Celkový rozpočet kapitálových výdajů ve výši 34 000 tis. Kč byl čerpán na 103,41 %, tj. v objemu 35 159 tis. Kč včetně prostředků z rezervního fondu ve výši 1 159 tis. Kč.

Ukazatel (v tis. Kč) Rozpočet po změnách 2007 Skutečnost 2007 Procento plnění
611 – Programové vybavení2 9632 96299,96625
612 – Pořízení hmot. invest. majetku31 03732 197103,7375
Kapitálové výdaje celkem34 00035 159103,4088
v tom:čerpáno z rozpočtu34 00034 000100,0000
čerpáno z rezerv. fondu-1 159

Z rozpočtu běžných výdajů zůstalo nečerpáno celkem 52 948 tis. Kč.

Z rozpočtu nečerpáno
v tis. Kč
Běžné výdaje celkem52 948
V tom:platy a ostatní platby10 711
pojistné a FKSP3 817
ostatní běžné výdaje38 420
z toho: tzv. přímé výdaje na senát. sbor15 607

c) Závěr

Ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu pro rok 2007 byly dodrženy.

Celkový rozpočet výdajů kapitoly 562 341 tisíc Kč byl čerpán ve výši 513 577 tisíc Kč, tj. 91,33 % rozpočtu po změnách včetně použití prostředků rezervního fondu z minulých let.


10. SHRNUTÍ A HLAVNÍ ÚKOLY PRO ROK 2008

Zajištění podmínek pro zákonodárnou činnost členů horní komory Parlamentu ČR je nadále hlavním úkolem Kanceláře Senátu. Předešlé dva roky, především však rok 2007, ukázaly, že trend zpřístupňování areálu Senátu Parlamentu ČR prostřednictvím pořádání různých odborných, kulturních, vzdělávacích a společenských akcí pro veřejnost je správným krokem, jak seznamovat občany s politickou a ústavní funkcí Senátu Parlamentu ČR. Senát bude v tomto trendu pokračovat a zaměstnanci Kanceláře Senátu vynaloží maximální úsilí, aby všechny úkoly, které ji v roce 2008 čekají, byly úspěšně realizovány.

Nacházíme se v polovině volebního období Poslanecké sněmovny a před naším předsednictvím v Radě Evropské unie v prvním pololetí r. 2009. I z tohoto důvodu se dá předpokládat, že Senátu a legislativnímu odboru bude postoupen vyšší počet zákonných předloh než v loňském roce.

Rok 2008 bude též rokem volby jedné třetiny senátorů. S tím souvisí řada organizačních, administrativních a právních úkonů. Legislativní odbor připraví již tradičně publikace obsahující aktuální znění zákona o jednacím řádu Senátu a jiných vybraných zákonů, se kterými senátoři přicházejí při své práci nejvíce do styku. Po minulých volbách byl ve spolupráci s Parlamentním institutem připraven seminář pro nově zvolené senátory a jejich asistenty, který měl příznivý ohlas, a proto bude v letošním roce opět zorganizován. K základním administrativně-právním úkonům po senátních volbách patří uzavírání smluv pro zajištění služeb asistenta senátora, smlouvy o nájmu a vybavení kanceláře senátora ve volebním obvodu.

Většina úkolů spojených s činností Senátu z hlediska organizačního se stala již profesionální rutinou: organizace schůzí pléna Senátu a jeho orgánů, sledování legislativní aktivity Poslanecké sněmovny, zpracování zprávy o činnosti Senátu a jeho orgánů za předešlý rok, spolupráce při organizaci slavnostní schůze k výročí ustavení Senátu, stáže pro studenty apod.

Klíčovými událostmi roku 2008 pro činnost zahraničního odboru je schválení Plánu zahraničních styků Organizačním výborem a jejich zajišťování v průběhu celého roku. Prioritou číslo jedna zůstává příprava na předsednictví České republiky v Radě Evropské unie. Pro tyto účely byl na parlamentní úrovni vytvořen speciální projektový tým, který spolupracuje s Kanceláří Poslanecké sněmovny. Úkolem je vytvořit funkční harmonogram celosenátních a výborových akcí konaných v 1. polovině roku 2009. Důležitou a nezastupitelnou roli tak sehrají i tajemníci dotčených výborů. K 1. říjnu 2008 budou k předsednictví zřízeny jednotné parlamentní webové stránky. V září t.r. se na půdě Senátu uskuteční Středoevropský summit předsedů parlamentů.

Na rok 2008 jsou naplánovány protokolární akce, které již mají v programu Senátu svou tradici, uskuteční se přijetí zahraničních i domácích oficiálních delegací představiteli Senátu. Převážná část práce samostatného oddělení protokolu je především operativní a na základě zkušeností z minulého roku, kdy zajišťovalo cca 400 akcí, lze očekávat, že v tomto roce bude jejich počet obdobný.

Využití Valdštejnské zahrady jako kulturní scény se stává pro její návštěvníky samozřejmostí. Kulturní léto v Senátu, které se uskuteční již třetí sezónu, si vytvořilo stálý okruh diváků. Hodně zájemců navštěvuje podle předem vybraného programu čtvrteční podvečery od června do září zcela cíleně. I pro tento rok Kancelář Senátu bude jednat se senátory, kteří pomáhají zprostředkovat vystoupení kvalitních regionálních souborů a interpretů. Tyto akce se jeví jako jeden z účinných nástrojů na cestě k občanovi a k jeho zájmu o činnost horní komory Parlamentu ČR.

Tematické výstavy, které od otevření Výstavní síně Senátu na jaře minulého roku probíhají, vykazují dobrou návštěvnost a doplňují dění v Senátu. Do 3. března t.r. zde byly vystaveny artefakty, doplňující velkou výstavu „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ a do konce roku je naplánováno ještě pět výstav. Vystaveny budou práce chráněných dílen, fotografie senátora Milana Bureše, v letních měsících bude instalována výstava o cestovateli E. Holubovi, připomeneme si události roků 1916 - 1920 a ke konci roku návštěvníci budou moci opět zhlédnout výstavu s tematikou Vánoc.

Rok 2008 je rokem výročí mnoha významných událostí vztahujících se k osudovým osmičkám v českých dějinách. V průběhu roku se uskuteční v areálu Senátu řada konferencí, výstav, seminářů a dalších akcí, které připomenou význam letopočtů končících na osmičku - 1918, 1938, 1948 a 1968. Jde např. o výstavy ve Výstavní síni Senátu a historických prostorách, o konference Model komplexního transformačního procesu k r. 1918; Československo a krize demokracie ve střední Evropě ve 30. a 40. letech k r. 1938; Totalita v kontextu evropských zemí, příčiny a důsledky k roku 1948; Revolta, reforma, intervence, válka; Turbulence konce 60.let v mezinárodním srovnání a mezinárodní konference k r. 1968. Dne 20. srpna t.r. proběhne také happening ve Valdštejnské zahradě. V zahradě budou také připraveny informační panely k jednotlivých výročím.

Odbor vnějších vztahů a služeb ve spolupráci s technickými útvary Kanceláře Senátu připravuje k využití sklepní prostory Valdštejnského paláce, které budou sloužit jako stálá expozice protokolárních darů a místo pro promítání tematických dokumentů. Pro velký zájem škol budou pokračovat prohlídky areálu Senátu a rovněž semináře pro pedagogické pracovníky.

Kromě tradičních termínů (8. 5. a 28. 10.) se Den otevřených dveří uskuteční i na další státní svátek dne 28. 9. 2008. S ohledem na velmi pozitivní reakci veřejnosti se počítá některý víkend s opakováním akce „Víkend s Valdštejnem ve Valdštejnském paláci“, kdy bude prohlídková trasa mimořádně prodloužená i do běžně nepřístupných prostor.

V oblasti informačních technologií se bude jednat o realizaci projektu nasazení nové aplikace pro vedení spisové služby, s Poslaneckou sněmovnou byly zahájeny práce na společném webu k předsednictví ČR v Radě EU. Naplánována je instalace nového firewalu – rozšíření ochrany počítačové sítě, implementace vzdáleného přístupu z malých mobilních zařízení a bude obnovena centrální zálohovací knihovna pro zálohování uživatelských dat. Velký důraz je kladen na softwarovou čistotu na zařízeních spravovaných Kanceláří Senátu.

V oblasti technického zajištění se uskuteční oprava střechy Valdštejnského paláce A, proběhne oprava venkovních zdí II. nádvoří, v zahradě budou upraveny mlatové povrchy cestiček. Byla dokončena příprava projektové dokumentace pro řešení vzduchotechniky ve Feldovském domě, výběr dodavatelů a realizace budou záviset na jednání s Národním památkovým ústavem a Magistrátem hl.m.Prahy. Připraví se řešení pro inovaci chlazení ve Frýdlantském a Jičínském salonku a proběhne zároveň výměna parketové krytiny v prostorách Malého Fürstenberského paláce. Odbor technického zajištění je rovněž garantem přípravy a instalace přístupového systému v recepcích areálu Senátu a úpravy sklepních prostor pro jejich využití pro veřejnost.

Realizace obsahové náplně činnosti Senátu a z toho vyplývajících úkolů pro Kancelář Senátu je úzce propojená s ekonomickým zabezpečením. Ekonomický odbor zpracuje Státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR za rok 2007, který bude projednán v orgánech Senátu, předložen Ministerstvu financí a Rozpočtovému výboru Poslanecké sněmovny. Ve spolupráci s jednotlivými odbory budou zahájeny práce na sestavení rozpočtu na rok 2009. Hlavní důraz je vždy kladen na maximální transparentnost v hospodaření Kanceláře Senátu.

V průběhu prvního pololetí bude probíhat testování nového souboru interní legislativy a dle vyhodnocení může dojít k dílčím úpravám.

Zavedený komplexní systém vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu se osvědčil. V minulém období probíhala zejména manažerská školení, letos se do cyklu zapojí rovněž asistentky. V personální oblasti se dále Kancelář Senátu zaměřila na spolupráci s Vojenským lázeňským rekreačním zařízením (VOLAREZA) a bude dále rozšiřovat nabídku pobytů určených k odpočinku a rekreaci zaměstnanců. V dubnu proběhne vyhodnocení ročního pilotního projektu k systému hodnocení zaměstnanců Kanceláře Senátu.


Příloha

Organizační schéma Kanceláře Senátu