Kancelář Senátu - výroční zpráva za rok 2005

OBSAH:

 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
 2. ÚVOD
 3. POSLÁNÍ, CÍLE, ÚKOLY PRO ROK 2005
 4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU
  1. ÚTVARY ŘÍZENÉ VEDOUCÍM KANCELÁŘE SENÁTU
  2. ÚTVARY SENÁTNÍ SEKCE
  3. ÚTVARY SEKCE EKONOMICKO-SPRÁVNÍ
 5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY
 6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ
 7. VYUŽITÍ PALÁCE A ZAHRADY
 8. ZÁVAŽNÉ PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI
 9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE
 10. EKONOMICKÉ UKAZATELE
 11. DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE
 12. VYUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH FIREM
 13. ZÁVĚRY, OPATŘENÍ, VYPLÝVAJÍCÍ ÚKOLY, VÝHLEDY NA ROK 2006
 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA KANCELÁŘE SENÁTU 2005
 2. PLNĚNÍ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

 1. zřízení Kanceláře Senátu - dle § 7 odst. 1 zákona č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky: K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.
 2. sídlo: Praha 1, Valdštejnské nám. 17/4, 118 01
 3. IČO: 63839407
 4. telefon: 257 071 111
 5. fax: 257 534 291
 6. e-mail:
 7. webová adresa: www.senat.cz

2. ÚVOD

Výroční zpráva Kanceláře Senátu za rok 2005 byla zpracována v souladu se záměrem představitelů horní komory Parlamentu ČR a vedení Kanceláře Senátu umožnit co nejširšímu okruhu čtenářů časopisu Senát a návštěvníkům senátních webových stránek a dalším zájemcům seznámit se s náplní práce této organizace.

Kancelář Senátu je vedena snahou informovat o své činnosti, poprvé v devítileté historii i formou výroční zprávy, a umožnit veřejnosti blíže nahlédnout na práci realizačního týmu, který zabezpečuje podmínky pro plnění ústavní funkce Senátu PČR. Větší informovanost může významně podpořit opodstatněnost existence horní komory a přispět k prosazení nové strategie v oblasti prezentace Senátu a efektivnějšího využití jeho sídla.


3. POSLÁNÍ, CÍLE, ÚKOLY PRO ROK 2005

Obecné úkoly Kanceláře Senátu vyplývají z § 146 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. V odstavci 1 je stanoveno, že Kancelář Senátu plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a senátorských klubů. Podrobnosti o organizaci a úkolech Kanceláře Senátu upravuje Organizační řád Senátu, který schvaluje Organizační výbor ve smyslu odst. 2 uvedeného paragrafu.

Pro rok 2005 nebyly bývalým vedoucím Kanceláře Senátu stanoveny žádné konkrétní úkoly. Zásadní úkol pro Kancelář Senátu ale vyjádřil po svém zvolení předseda Senátu Přemysl Sobotka, a to více otevřít prostory Senátu pro veřejnost a zasazovat se o soustavnou propagaci činnosti Senátu a jeho sídla.

V průběhu roku došlo ke změně vedoucího Kanceláře Senátu: k 1. 8. 2005 byl odvolán z funkce Pavel Pelant, k 1. 11. 2005 byl jmenován František Jakub. Během září a října proběhl personální audit, jehož výsledky se staly základem pro změnu organizační struktury Kanceláře Senátu.


4. HODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZAČNÍCH ÚTVARŮ KANCELÁŘE SENÁTU

A) Útvary řízené vedoucím Kanceláře Senátu

A.1) Legislativní odbor

Legislativní odbor pracoval ve složení ředitelka odboru, 2 pracovnice sekretariátu a 12 odborných referentů.

Náplň činnosti legislativního odboru je úzce spjatá s postavením Senátu jako jedné z komor zákonodárného sboru. Tento odbor zejména zajišťuje senátorům konzultační službu v otázkách legislativní povahy ve věcech, o nichž Senát jedná. Jsou to především návrhy zákonů postoupené Senátu Poslaneckou sněmovnou.

Jelikož Senát má z Ústavy České republiky povinnost projednat tyto zákony v třicetidenní lhůtě, je někdy práce legislativního odboru časově poměrně velmi náročná.

Senát v rámci této lhůty musí zvládnout projednání zákonných předloh jak ve výborech, tak na plénu. Úkolem legislativců je pak přispět k hladkému průběhu legislativního procesu v orgánech Senátu. Za tím účelem zpracovávají podklady usnadňující senátorům jak věcnou, tak právní orientaci v dané materii, zúčastňují se jednání výborů i pléna, kde napomáhají při tvorbě jejich usnesení, případně poskytují konzultace ohledně podaných pozměňovacích návrhů či způsobu hlasování o nich.

Obdobné úkoly plní legislativní odbor i v souvislosti s projednáváním mezinárodních smluv, které vláda postupuje souběžně oběma komorám. Zde však Senát není omezen výše uvedenou ústavní lhůtou, takže příprava veškerých podkladů již není tak hektická.

Na rozdíl od poslanců nemají jednotliví senátoři zákonodárnou iniciativu; tou byl Ústavou nadán pouze Senát jako celek. Projednávání návrhů senátních návrhů zákonů rovněž probíhá ve spolupráci s legislativním odborem.

Při výčtu úkolů legislativního odboru nelze pominout ani přípravu návrhů vyjádření předsedy Senátu k Ústavnímu soudu ve věcech, kde je Senát účastníkem řízení. Jedná se zejména o návrhy na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, jsou-li v rozporu s ústavním pořádkem.

Aktivity legislativního odboru úzce souvisí s legislativní činností Parlamentu, resp. Senátu. Má-li být bilancována činnost tohoto stěžejního útvaru Kanceláře Senátu v uplynulém roce, lze ji vyjádřit pouze prostřednictvím zákonodárné činnosti Senátu samotného.

V loňském roce Senát projednal 115 návrhů zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou, 3 návrhy senátních návrhů ústavních zákonů, 5t dalších senátních iniciativ a 26 mezinárodních smluv. Na všech těchto zákonných předlohách a mezinárodních smlouvách se legislativní odbor podílel způsobem výše popsaným. Kromě toho připravil celkem 20 vyjádření k Ústavnímu soudu.

Značným rizikem pro práci tohoto odboru je kumulace velkého množství návrhů zákonů postupovaných z Poslanecké sněmovny, což způsobuje časové a personální problémy při zpracovávání podkladů pro jednání orgánů Senátu.

A.2) Samostatné oddělení personální

Oddělení ve složení vedoucí a 2 zaměstnanci plnilo průběžně úkoly spojené s osobní agendou senátorů a zabezpečovalo úkoly související s pracovním poměrem zaměstnanců Kanceláře Senátu a prohlubováním a zvyšováním jejich kvalifikace. Při plnění těchto úkolů se oddělení zaměřilo především na komplexní zajišťování agendy související se vznikem, změnami a skončením pracovního poměru, zpracovávání a přípravu podkladů pro potřeby ekonomického odboru, vyřizování agendy související s vydáváním, evidencí a úschovou diplomatických pasů senátorů a služebních pasů zaměstnanců a vystavování průkazů zaměstnanců a senátorů.

Mezi důležité úkoly splněné v průběhu roku 2005 patří zejména:

 • obsazení míst vrátných osobami se změněnou pracovní schopností
 • vytvoření a zprovoznění registru pojištěnců pro Českou správu sociálního zabezpečení
 • grafické navržení a výroba nových plastových karet sloužících jako průkaz ke vstupu a současně k úhradě stravy
 • intenzivní spolupráce na přípravě a vykonání personálního auditu
 • příprava koncepce vzdělávání zaměstnanců Kanceláře Senátu na rok 2006.

Přetrvávajícím nedostatkem je absence systému vzdělávání pro cílené skupiny zaměstnanců (např. asistentky, střední management, vrcholový management). V roce 2005 se proto realizovalo pouze jazykové vzdělávání a jednorázové odborné kurzy. Rovněž chybí systém hodnocení a odměňování.

A.3) Samostatné oddělení pro evropské záležitosti

Oddělení pracovalo ve složení vedoucí, jedna zástupkyně Kanceláře Senátu při EU, 5 zaměstnanců oddělení zde.

Hlavním úkolem je zajišťování zázemí pro vykonávání předběžné kontroly evropského legislativního procesu Senátem PČR.

Oddělení vytváří anotované týdenní přehledy návrhů legislativních aktů, závazných opatření a komunikačních dokumentů EU, na jejichž základě a na základě odborného doporučení oddělení se pověřené výbory rozhodují o zahájení projednávání evropských předloh v Senátu, zajišťuje spolupráci s vládou ve věcech souvisejících s předběžnou kontrolou evropského legislativního procesu a zprostředkovává stanoviska pro Parlament od kompetentních ministerstev – gestorů.

V „Informacích SOE“ poskytuje oddělení analýzy projednávaných evropských předloh a stanovisek vlády, vytváří podklady na některé konference, veřejná slyšení a jednání a třídí dokumenty EU a vede elektronickou evidenci evropských předloh projednávaných v Senátu s popisem výsledků jejich projednávání. V roce 2005 bylo vypracováno 61 těchto „Informací“.

Pravidelně informuje senátory a orgány Senátu o dění v evropských institucích se specifickým významem pro Senát a jeho partnerské instituce. Pro senátory, kteří se účastní jednání souvisejících s evropskou agendou, poskytuje odborný doprovod.

Kromě standardních výše popsaných úkolů lze zdůraznit:

 • etablování pověřené zástupkyně Kanceláře Senátu v Bruselu
 • posílení rekognice role Senátu v předběžné kontrole evropského legislativního procesu vůči instituci samotné dovnitř i ven vůči jejím partnerům.

Nesplněné úkoly nejsou žádné, rizikem je stálá fluktuace pracovníků – v roce 2005 dva zaměstnanci odešli, dva byli nově přijati, což činí 30% obměnu stálého stavu oddělení.

Počty projednaných dokumentů EU připravených samostatným oddělením pro evropské záležitosti:

Orgán Senátu Počet
Plénum Senátu 12
Výbor pro záležitosti EU 54
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 4
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 3
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 2
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 4
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 6
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova 1

B) Útvary sekce senátní

B.1) Organizační odbor

Organizační odbor zabezpečuje konání schůzí Organizačního výboru a Senátu, zajišťuje činnost archivu Senátu a stenografické služby. V odboru v roce 2005 pracovalo celkem 9 osob – ředitelka odboru, která je zároveň ředitelkou senátní sekce, sekretářka, 2 zaměstnanci zajišťující schůze Senátu, tajemnice Organizačního výboru, 2 pracovnice archivu a 2 stenografky.

Mezi hlavní úkoly odboru patří příprava a zajištění průběhu schůzí Senátu, schůzí Organizačního výboru a veřejných slyšení Senátu:

 • v roce 2005, resp. od zahájení 5. funkčního období v prosinci roku 2004, se uskutečnilo 8 schůzí Senátu, které probíhaly celkem ve 26 jednacích dnech
 • bylo uspořádáno 30 schůzí Organizačního výboru a celkem včetně per rollam bylo přijato 171 usnesení
 • konalo se 8. veřejné slyšení Senátu na téma „Nová úprava pracovního práva (rekodifikace zákoníku práce)“,
 • ve spolupráci se samostatným oddělením protokolu a ostatními útvary bylo zorganizováno Slavnostní shromáždění k 9. výročí ustavení Senátu konané v prosinci 2005.

Pracovníci odboru pravidelně vyhotovují a evidují senátní tisky, zveřejňují informace o jednání Senátu na internetové stránce Senátu, vedou statistické údaje o výsledcích jednání Senátu:

 • v roce 2005 bylo vyhotoveno celkem 601 senátních tisků (dalších 131 evropských tisků), tj. dokumentů určených k projednání Senátem či k informování senátorek a senátorů a následných usnesení výborů a komisí k těmto tiskům
 • v číslech časopisu Senát č. 2/2005, 3/2005, 4/2005 a 1/2006 byly zveřejněny informace o výsledcích legislativního procesu v Senátu a vybraných bodech projednávaných na schůzích Senátu v r. 2005.

Schůzím Senátu předcházejí schůze výborů a komisí. Za účelem vzájemné informovanosti a koordinace činnosti s výbory a komisemi Senátu se konalo celkem 25 porad ředitelky organizačního odboru s tajemnicemi a tajemníky výborů a komisí Senátu, na kterých byly diskutovány mimo jiné otázky související s projednáváním návrhů zákonů postupovaných Senátu Poslaneckou sněmovnou a přípravou schůzí výborů, komisí a Senátu a ostatní záležitosti oboustranného zájmu.

Zaměstnanci Organizačního odboru často a ochotně také zodpovídají dotazy veřejnosti, ostatních kolegů, pracovníků státních a správních úřadů stran legislativního procesu v Senátu a jeho činnosti obecně, pravidelně sledují jednání vlády a Poslanecké sněmovny.

Jak bylo naznačeno výše, 2 zaměstnanci, resp. zaměstnankyně Organizačního odboru zajišťují činnost senátního archivu, přebírají a ukládají písemnosti vzešlé z činnosti Senátu a jeho orgánů a zpřístupňují je senátorkám a senátorům, jejich asistentům a laické i odborné veřejnosti.

Poslední složkou Organizační odboru jsou stenografové, resp. stenografky, které spolu s externími spolupracovníky pořizují doslovné přepisy ze schůzí Senátu, schůzí Organizačního výboru, příp. schůzí dalších orgánů Senátu či pořizují přepisy zvukových záznamů z jednání orgánů Senátu a z akcí pořádaných na půdě Senátu.

Mezi nejdůležitější přednosti zaměstnanců Organizačního odboru patří profesionální přístup k zajištění schůzí Senátu, operativnost, znalost prostředí, vstřícnost a předvídavost budoucích událostí. Naopak jistým handicapem je práce ve „vlnách“, kdy období hektické činnosti střídají období očekávání v závislosti na schůzích Poslanecké sněmovny, z čehož vyplývá nemožnost plánovat a věnovat se jiným aktivitám, jako např. zlepšování internetové komunikace s občany – zveřejňování „novinek“ z činnosti Senátu a jeho orgánů, častější aktualizace webových stránek. V nejbližší budoucnosti bychom rádi věnovali více pozornosti cílené a systematické práci se stážisty – studenty, ale např. také učiteli (v roce 2005 byla zahájena stáž pracovníků Krajského úřadu Vysočina), pořádání seminářů, přednášek apod., stejně jako větší spolupráci s asistenty senátorů a jejich vtažení do aktivit směřujících k lepší informovanosti občanů o Senátu.

B.2) Zahraniční odbor

Odbor měl včetně ředitele celkem 8 zaměstnanců a členil se dvou oddělení: oddělení zahraničních vztahů (1 + 3) a oddělení realizační (1 + 2).

Zahraniční odbor Kanceláře Senátu zajišťuje v rámci své působnosti koordinaci zahraničních politiky Senátu Parlamentu České republiky. V roce 2005 se pracovníci odboru podíleli zejména na přípravě 189 přijetí zahraničních delegací na půdě Senátu a 155 zahraničních cest senátorů - z čehož bylo 59 cest výborů, 69 cest členů stálých delegací Senátu do meziparlamentních organizací a 27 cest funkcionářů Senátu.

V průběhu roku se uskutečnila čtyři přijetí zahraničních delegací na nejvyšší protokolární úrovni – 25. května navštívil Senát předseda Senátu Parlamentu Rumunska N. Väcäroiu, ve dnech 12. a 13. července předseda Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky M. J. Mahlangu, ve dnech 10. - 13. 10. pobýval v Praze předseda Stavovské rady Švýcarské konfederace B. Frick a ve dnech 5. - 6. 12. předseda Spolkové rady Rakouské republiky P.Mitterer.

Patrně nejdůležitější zahraničněpolitickou aktivitou předsedy Senátu P. Sobotky byla příprava a prosazení deklarace o boji proti terorismu, kterou podepsali předsedové parlamentních komor zemí Visegrádské čtyřky a předseda Sobotka ji prezentoval na mezinárodní konferenci v Moskvě. Zásadním jednorázovým splněným úkolem byla příprava plánu zahraničních aktivit Senátu a rozdělení finančních prostředků na zahraniční cesty, které schválil Organizační výbor.

Riziky do budoucnosti jsou nepochybně hrozba terorismu a jí způsobená menší bezpečnost při zahraničních cestách a také mnohdy neoprávněný kritický postoj sdělovacích prostředků k zahraničním aktivitám Senátu.

B.3) Odbor tiskový a spisový

Činnost odboru byla zajišťována celkem 15 zaměstnanci: ředitel, tiskový tajemník, sekretářka, 7 pracovníků oddělení tiskového a spisového (včetně vedoucí) a 4 oddělení oběhu spisů (včetně vedoucí).

Oddělení ediční a tiskové

Hlavními úkoly tohoto oddělení byla spolupráce s novináři a ediční činnost. Ve spolupráci s tiskovým tajemníkem zaměstnanci zabezpečovali doprovod novinářů při schůzích a dalších akcích Senátu, organizovali tiskové konference a neprodleně podávali médiím informace o průběžném dění v Senátu.

Oddělení je garantem ediční činnosti Kanceláře Senátu. V tomto roce bylo vydáno album senátorů podle složení Senátu vyplývajícího z podzimních senátních voleb a nové nebo inovované informační materiály, týkající se činnosti Senátu a jeho sídla. Pozornosti a zájmu senátorů i veřejnosti se těšila publikace 10 let českého Senátu, shrnující historii Senátu a jeho činnost od roku 1996 do současnosti. Kniha byla předsedou Senátu slavnostně pokřtěna na výroční prosincové schůzi. Uvedené materiály jsou senátory značně využívány jak pro jejich návštěvy v sídle Senátu, tak i v regionech.

Pro zlepšení úrovně časopisu Senát byla zpracována a posléze redakční radou schválena nová koncepce, takže od čísla 2/2005 vychází v nové obsahové i grafické podobě; odezvy čtenářů jsou vesměs kladné. Byla rovněž změněna podoba týdenního programu, který se podstatně zjednodušil a zpřehlednil. Zároveň je do programu zpracováván text shrnující události z minulého týdne v rubrice „Stalo se“. Do ediční činnosti patří i zpracování, příprava (včetně korektur) a tisk těsnopiseckých zpráv ze schůzí Senátu – v roce 2005 jich bylo zpracováno 8 v celkovém rozsahu přes 2700 stran.

Senátorům byly na jejich vyžádání poskytovány monitory tisku na určitá témata, která nejsou součástí monitoringu, poskytovaného firmou Newton. Jednalo se např. o regionální záležitosti, problematiku připravovaných zákonů, odborné záležitosti týkající se působnosti výborů a komisí atd. Celkem bylo senátorům poskytnuto přes 200 monitorů různého rozsahu.

Pro potřeby senátorů a Kalendária jsou na video zaznamenávány nejvýznamnější senátní akce, fotografická dokumentace je pořizována ještě ve větším rozsahu. V roce 2005 bylo filmově dokumentováno 272 akcí a fotograficky 313 akcí.

Po celý rok je jako každoročně připravováno Kalendárium, které obsahuje výtah z významných událostí Senátu; je promítáno na slavnostní schůzi k výročí ustavení Senátu a na nosičích je poskytováno současným i minulým senátorům. Ohlasy na Kalendárium 2005 byly rovněž velice pozitivní.

Velkou časovou náročnost vyžadovalo zapracovávání pozměňovacích návrhů novel zákonů do dosud platných textů. Za rok 2005 byl takto zpracováno 97 novel zákonů v celkovém rozsahu 2294 stran upraveného textu. Tyto podklady slouží senátorům i výborům pro přípravu na projednávání zákonů a jsou jimi poměrně dost využívané. Počet přístupů do databáze na jednu schůzi je okolo 200.

Oddělení dále zabezpečuje nahrávání všech zpravodajských a publicistických pořadů tří celostátních televizí a na vyžádání i nahrávání rozhlasových pořadů. Z televizních zpravodajství je denně prováděn sestřih, který je následně promítán na vnitřním televizním okruhu. Další úkol - distribuce tisků (senátní tisky, usnesení Senátu i výborů, senátní návrhy zákonů do PS, poslanecké tisky, vládní materiály) – byl beze zbytku a ve stanovených lhůtách plněn.

Oddělení se podílelo na přípravě a vyhodnocení soutěže na úpravu webových stránek Senátu a plně zajišťovalo její organizaci.

Je možné konstatovat, že všechny úkoly, vyplývající z organizačního řádu i nad jeho rámec byly splněny a k činnosti oddělení nebyla ze strany vedení Kanceláře Senátu ani senátorů vznesena žádná připomínka.

Problémy přinesla dlouhodobá absence jedné zaměstnankyně od října až do prosince (a pokračovala i dále), takže se její náplň práce musela rozdělit mezi další zaměstnankyně. Určité nedostatky byly v úrovni fotodokumentace a menší kreativnosti některých zaměstnanců.

Oddělení oběhu spisů

Toto oddělení zabezpečuje především provoz podatelny, tzn. evidenci, příjem a odesílání veškeré senátní pošty. Odpovídá rovněž za vedení spisové služby z hlediska činnosti, centrální evidence, manipulace s písemnostmi a přípravy na jejich archivaci nebo skartaci.

Eviduje a postupuje spisy s utajovanými informacemi a podílí se na distribuci senátních tisků.

Vedoucí oddělení zastávala zároveň funkci bezpečnostního tajemníka, do jehož agendy patří především vedení tajné spisovny, prověrky zaměstnanců, administrativní, personální a objektová bezpečnost.

Důležitým úkolem bylo odstranění nedostatků spisové služby, což se plně podařilo a spisová služba je plně funkční pro potřeby všech útvarů. Rizikem zůstává nedořešená otázka vedení agendy krizového řízení.

B.4) Odbor senátních služeb

Odbor se skládal z ředitelky, sekretářky a dvou oddělení: oddělení vnitřních služeb (3 včetně vedoucí), oddělení služeb pro veřejnost (5 včetně vedoucí).

Stěžejní činnosti odboru senátních služeb se odvíjely od jednání o připravovaných akcích, jejich kompletní organizační přípravy, včetně zpracování příslušné dokumentace pro schvalovací řízení až po zajištění následné realizace v prostorách Valdštejnského paláce nebo Valdštejnské zahrady. I v uplynulém roce se projevil dlouhodobý trend postupného nárůstu zájmu o využití senátních prostor. Nejčetnější zastoupení měly akce s mimosenátním spolupořadatelem, jejichž počet převyšoval počet akcí senátních 1,5 x.

Další činnosti významné zejména svou četností se vztahovaly na zpřístupnění historických prostor Valdštejnského paláce i zahrady široké veřejnosti formou sjednávání prohlídek pro školy a školská zařízení a jejich koordinace tak, aby nedocházelo k nežádoucím kolizím s jinými akcemi pořádanými v těchto prostorách, a podávání odborného výkladu při prohlídkách. Nad rámec plánovaných prohlídek byly operativně realizovány i prohlídky na základě požadavků samostatného oddělení protokolu a rovněž aktuálních požadavků senátorů.

Odbor senátních služeb zajišťoval realizaci dní otevřených dveří Senátu, které se v roce 2005 uskutečnily ve dnech 8. května, 28. října a 17. listopadu.

Průběžně byly zajišťovány vstupenky na kulturní a sportovní akce pro senátory i zaměstnance, a současně byla vedena evidence a čerpání FKSP zaměstnanci Kanceláře Senátu.

Podle požadavků jednotlivých senátorů byly zajišťovány letenky pro vnitrostátní leteckou dopravu. V průběhu schůzí Senátu byla určenými pracovnicemi odboru zabezpečována organizační služba v součinnosti s ÚVN stálá lékařská služba.

Ostatní aktivity odboru senátních služeb se týkaly zajišťování ubytování, stravování a pracovních podmínek při výjezdních zasedáních výborů včetně kontroly, zadávání fakturace a vyúčtování uvedených akcí. Podle individuálních požadavků senátních výborů, klubů nebo jednotlivých senátorů jim byly ze strany odboru senátních služeb prokazovány dílčí služby. Všechny okruhy působnosti odboru senátních služeb byly splněny v plném rozsahu, a to přes skutečnost, že bylo nutno průběžně řešit některé závažné problémy, spočívající zejména v časové i věcné nahodilosti a nerovnoměrném časovém i kvantitativním rozložení požadavků, nezbytnosti řešit úkoly nad rámec kompetencí odboru (např. ochrana movitého a nemovitého majetku) a ve vysoké časové variabilitě pracovního vytížení. Závažné problémy vyplývaly rovněž z požadavků organizátorů akcí kladených v rozporu s právními i vnitřními předpisy, v nejednoznačných a mnohdy i nepružných postojích příslušných orgánů Senátu v rámci schvalovacího procesu jednotlivých akcí.

Celkové zkušenosti z průběhu roku 2005 zvýšenou měrou potvrdily poznatky předchozích let, že v souvislosti s trendem stoupajícího počtu akcí a prohlídek uskutečňovaných v historických prostorách Senátu významně stoupá i riziko zhoršování podmínek pro práci senátních orgánů a jednotlivých senátorů a narůstá nebezpečí ohrožení historického majetku. Současně se potvrdilo, že dosud platná směrnice č. 44 není dostatečnou oporou pro žádoucí usměrnění situace a vybudování přehledného systému přípravy a realizace výše uvedených aktivit.

B.5) Samostatné oddělení pro styk s veřejností

Oddělení ve složení vedoucí + 2 zaměstnanci připravovalo podklady a návrhy pro vyjádření předsedy Senátu k podáním od občanů a institucí a vyřizovalo podání a podněty od občanů a organizací adresované Senátu Parlamentu České republiky nebo Kanceláři Senátu v písemné nebo elektronické podobě. Důraz byl kladen na vyřizování dotazů s odvoláním přímo na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Zaměstnanci oddělení průběžně zodpovídali dotazy občanů při jejich osobní návštěvě i dotazy telefonické a podávali písemné nebo ústní informace o možnostech dalšího postupu občanů a pomáhali při orientaci v otázkách řešení jejich problémů.

Při vyřizování podání občanů, která věcně přísluší do působnosti výborů a stálých komisí, spolupracovali aktivně s těmito orgány tak, aby občané dostali včas relevantní informace.

Průběžně byly aktualizovány informace na internetových stránkách v sekci „Informace“ pod odkazem „Často kladené otázky“ a zveřejňovány informace pro veřejnost - v sídle Senátu (dle zákona č. 106/1999 Sb.) v objektu A Valdštejnský palác – recepce + vstup do budovy a v objektu C Valdštejnský palác – recepce. Na internetových stránkách Senátu byly zveřejňovány informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Důležité splněné úkoly

Kromě průběžných úkolů vyplývajících ze zákona a z náplně práce je třeba zdůraznit:

 • vypracování Výroční zprávy o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • vypracování plánu činností na rok 2006
 • vypracování výroční zprávy o činnosti za rok 2005

Nesplněné úkoly, nedostatky ani problémy se nevyskytly, jistým rizikem je dodržování stanovených lhůt pro vyřizování agendy, ale v roce 2005 byly až na jeden případ z důvodu nutnosti doplňování podkladů všechny lhůty dodrženy.

B.6) Samostatné oddělení protokolu

Oddělení mělo celkem 6 zaměstnanců včetně vedoucí oddělení.

Práce se zaměřovala především na tyto úkoly:

 • vedení protokol předsedy Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené,
 • zabezpečování přijetí hostů předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie,
 • zabezpečování přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny a vlády,
 • zajišťování účast předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a předsedy Výboru pro záležitosti Evropské unie na slavnostních ceremoniálech a jiných politických a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu,
 • ve spolupráci s odborem zahraničním příprava, organizace a protokolární zajišťování zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu,
 • protokolární zajišťování oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu.

Celkem zajistilo samostatné oddělení protokolu 344 protokolárních akcí (viz tabulka „souhrnný přehled protokolárních akcí“ - 11d). Mezi nejvýznamnější patří oficiální návštěvy předsedy Senátu - v roce 2005 navštívili Českou republiku předseda Senátu Parlamentu Rumunska J.E. Nicolae Vacaroiu, předseda Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky J.E. Mninwa Johannes Mahlangu, předseda Stavovské rady Federálního shromáždění Švýcarské konfederace J.E. Bruno Frick a předseda Spolkové rady Rakouské republiky J.E. Peter Mitterer. Předseda Národní rady Slovenské republiky J.E. Pavel Hrušovský navštívil na pozvání předsedy Senátu Liberec, předseda Spolkové rady Rakouské republiky J.E. Georg Pehm v rámci přeshraniční spolupráce Znojmo a Valtice. Za speciální zmínku stojí akce pořádané v souvislosti s 60. výročím ukončení 2. světové války.

Samostatné oddělení protokolu splnilo všechny zadané úkoly. Při hodnocení činnosti nebyly shledány žádné nedostatky či problémy.

Jako jediné riziko práce oddělení protokolu se jeví závislost na službách od externích subjektů (tlumočnické služby, dodávky květin a věnců, služby restauračních zařízení).

C) Útvary sekce ekonomicko-správní

C.1) Odbor správní

Složení odboru správního: ředitel, sekretářka, oddělení správy majetku a MTZ (1 + 6), oddělení správy budov (1 + 6), oddělení autoprovozu (1 + 9).

Odbor zajišťuje správu a provoz všech objektů, ke kterým má právo hospodaření Kancelář Senátu, provozuje autodopravu Kanceláře Senátu, provádí evidenci movitého a nemovitého majetku včetně inventarizace a materiálně technického zásobování.

Mezi jeho nejvýznamnější úkoly patří zajištění fungování energetických soustav, zabezpečovacích systémů, ale i např. drobná údržba i úklid a v neposlední řadě zajištění odpadového hospodářství.

Vzhledem k programu Senátu musí mnohé činnosti probíhat v noci a o sobotách a nedělích. Je proto zajišťován nepřetržitý dohled nad energetickou soustavou, vytápěním a chlazením i nad dalšími provozními soustavami.

Oddělení provádí mimo jiné i koordinaci dodavatelských firem a vyřizuje další záležitosti ve vztahu k dalším institucím, např. Úřadu městské části Prahy 1, Hasičskému a záchrannému sboru, Národnímu památkovému ústavu.

Bylo ukončeno složité výběrové řízení na dodavatele elektřiny, které zajišťuje dlouhodobou stabilitu v dodávce pro areál Senátu i s možností náhradního způsobu zajištění proudu při mimořádných událostech.

Byla zajištěna oprava další části vikýřů Valdštejnského paláce novou technologií, která lépe zabraňuje zatékání do historických krovů, ve Valdštejnské zahradě byl opraven ostrov v bazénu, vyměněna světla a na jaře budou vysázeny nové rostliny.

Po zkušenostech s povodní v roce 2002 byly pro zvýšení bezpečnosti instalovány všechny kanalizační uzávěry a klapky jako zábrana proti zaplavení.

Pro Kolovratský palác byla zrestaurována všechna benátská zrcadla, stoly, židle a další historický mobiliář. Provedly se opravy a nátěry celé fasády 3. nádvoří. Je provedena hlavní část opravy zatékání do vily v Sušické ulici.

Žádné nesplněné úkoly nejsou, případné vzniklé problémy byly operativně řešeny.

Letos se přebírala část technologie podzemí Kolovratského paláce s dvěma vzduchotechnickými jednotkami zn. Menerga, trafostanicí, elektrickou kotelnou atd.

S určitými riziky bylo nutné počítat při postupném zavádění těchto zařízení do provozu, ovládání a regulování za stále měnících se podmínek podle postupu stavby bylo velmi obtížné a náročné. Znamená to, že konečnému převzetí a definitivnímu zaregulování celých systémů topení i chlazení jak pro zimní, tak i letní období bude muset být věnována nejvyšší pozornost, stejně tak jako technologiím podzemních garáží.

C.2) Odbor informatiky

Odbor měl celkem 16 zaměstnanců: ředitel, sekretářka, správce sítě, oddělení informačních technologií (1 + 6), oddělení audiovizuální techniky a rozmnožovna (1 + 5).

Oddělení informačních technologií

Projekty aplikací a technického vybavení, které směřovaly vstříc zájmu veřejnosti o Senát a jeho činnost:

 • dokončení 3. iterace a spuštění Notifikačního systému (ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou)
 • spuštění webové televize,
 • instalace kiosku pro veřejnost v recepci C2,
 • úpravy Publikačního a evidenčního systému, které vedou k lepšímu zpřístupnění informací na webových stránkách,
 • dokončení aplikace pro zveřejňování informací o výběrových řízeních a její zveřejnění na webových stránkách,
 • dokončení 3. etapy prezentace prostor Valdštejnského paláce a zveřejnění prezentace na webových stránkách,
 • spolupráce při vyhlášení soutěže pro středoškolskou mládež na návrh nových webových stránek

Činnost odboru informatiky v oblasti technického a programového vybavení:

 • vybudování nové serverovny (v návaznosti na pokračující rekonstrukci objektů sídla Senátu byla vybudována zcela nová serverovna, došlo k přemístění centrálních výpočetních systémů, přenosu datové infrastruktury a přesunu centrálního páteřního bodu počítačové sítě),
 • dokončení nasazení centralizovaného a vzdáleně spravovaného antivirového systému a systému šifrování dat na noteboocích nově zvolených senátorů a na PC v jejich regionálních počítačích,
 • práce na Analýze integrace dokumentů EU do publikačního a evidenčního systému,
 • správa stávajícího technického vybavení, informačních systémů a webových stránek,
 • vybudování generického uzlu EU Extranet-Senát (byl akreditován senátní uzel pro práci s dokumenty Evropské unie do stupně utajení „Vyhrazené“),
 • zřízení vzdáleného přístupu k elektronickým poštovním schránkám (byl realizován vzdálený přístup k elektronickým poštovním schránkám prostřednictvím www rozhraní /Outlook Web Access/ zabezpečený dvoustupňovou RSA autentikací).
Oddělení audiovizuální techniky a rozmnožovny

Oddělení audiovizuální techniky a rozmnožovny v roce 2005 zajišťovalo mimo pravidelná zasedání výborů, komisí a pléna Senátu přes 200 ostatních akcí, které se konaly v Hlavním a Jednacím sále nebo v sala terreně. V rozmnožovně bylo zhotoveno přes 700 tisíc kopií A4 materiálů potřebných pro jednání orgánů Senátu. Pokračovala obměna komunikační, reprodukční a projekční techniky pro jednotlivé útvary v Kanceláři Senátu.

C.3) Odbor ekonomický

Odbor zabezpečoval mzdovou problematiku, ekonomickou součást a investiční činnost Kanceláře Senátu. Více je uvedeno v bodech 8 a 10.

Odbor měl celkem 13 zaměstnanců: ředitelka, sekretářka, 4 zaměstnanci oddělení rozpočtu, 5 zaměstnanců oddělení finanční účtárny a 2 zaměstnanci oddělení investiční výstavby (vždy včetně vedoucích oddělení).

C.4) Odbor gastronomických služeb

Odbor měl i s ředitelem odboru celkem 31 zaměstnanců dále členěných do tří oddělení: oddělení provozní obsluhy (7), oddělení výroby jídel (11), oddělení zásobování (12).

Odbor plní úkoly zajišťující služby v oboru gastronomie pro Senát, Kancelář Senátu, senátory i zaměstnance Kanceláře Senátu, s prioritou pro významné pracovní akce pořádané vedením Senátu. Číselné údaje viz bod 11g).

C.5) Samostatné oddělení právní

Činnost oddělení byla zabezpečována celkem čtyřmi zaměstnanci včetně vedoucí.

V průběhu roku 2005 řešilo oddělní úkoly tak, jak mu byly ukládány vedoucím Kanceláře Senátu, ředitelem sekce ekonomicko-správní a jak byly právnímu oddělení předávány požadavky ostatních útvarů, příp. senátorů.

V průběhu roku bylo uzavřeno v samostatném oddělení právním celkem 353 smluv včetně dodatků, z toho 66 smluv pro senátory k naplnění jejich nároků (asistent, kancelář a vybavení kanceláře) a 39 dodatků k senátorským smlouvám. Dále bylo s pomocí právního oddělení uzavřeno 200 smluv a 48 dodatků k smlouvám, které má ČR-Kancelář Senátu uzavřeny. (V CES smluv je uváděno 243 smluv uzavřených v roce 2005, z toho je však 43 smluv uzavřených na tlumočení, které uzavírá s tlumočníky zahraniční odbor.)

Prostřednictvím právního oddělení se uskutečnilo 6 řízení na zadání veřejné zakázky a jedno řízení na výběr společnosti, která realizovala v Kanceláři Senátu audit.

V současné době probíhají tři soudní řízení, jedno soudní řízení je přerušeno, jedno řízení, kdy byla Kancelář Senátu žalována, byla rozhodnuto tak, že Kancelář Senátu není povinna zaplatit požadovanou částku, ale bylo uloženo omluvit se. U šesti případů, kdy bylo rozhodnuto ve prospěch Kanceláře Senátu, se Kancelář Senátu snaží částky vymoci buď exekucí nebo v konkursním řízení (viz tabulka).

Soudní řízení

Probíhá  3 
Přerušeno  1 
Rozhodnuto  7 

Právní oddělení průběžně plní všechny požadované a ukládané úkoly.

Rizikovost v práci právního oddělení spočívá v tom, že se nejedná o práci, kterou si lze dopředu plánovat, a někdy dochází k nakumulování případů, a tak není možné některé úkoly řešit včas. Dále k nahromadění neřešených problémů může vést i to, že jsou právnímu oddělení předkládány k vypracování návrhů věci, které nebyly dosud v Kanceláři Senátu řešeny a hledání odpovědi je obtížné a dlouhodobější, zejména s ohledem na množství a nepřehlednost současných právních předpisů. Chod právního oddělení proto může ochromit dlouhodobější a neplánovaná nepřítomnost kterékoli z pracovnic.


5. ZABEZPEČOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO SENÁTORY

a) schůze Senátu

V roce 2005 resp. od zahájení 5. funkčního období v prosinci roku 2004 se uskutečnilo 8 schůzí Senátu, které probíhaly celkem ve 26 jednacích dnech.

b) výbory a komise Senátu

V 5. funkčním období byly zřízeny následující orgány Senátu. Uvádíme počty schůzí (jednacích dnů) a počty projednaných návrhů zákonů, mezinárodních smluv či jiných dokumentů.

  Schůze Návrhy zákonů Mezinárodní smlouvy Dokumenty EU, informace, další tisky
Organizační výbor 30      
Mandátový a imunitní výbor 9 2   1 (žádost Policie ČR)
Ústavně-právní výbor 13 39 8  
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 27 67 11 4
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 21 29 4 6
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 19 23 4 11
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 21 24 37 21
Výbor pro záležitosti Evropské unie 31 26 8 54
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 14 19 3 2
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí 5 2    
Stálá komise Senátu pro práci Kanceláře Senátu 11      
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova 9 1   1
Stálá komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury 9 5    
Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky 9 5    

c) veřejná slyšení

Senát uspořádal dne 4. října 2005 8. veřejné slyšení Senátu na téma „Nová úprava pracovního práva (rekodifikace zákoníku práce)“. Cílem bylo projednat vládou připravovanou novelu zákoníku práce, seznámit se a orientovat se v argumentech všech dotčených subjektů a tím se připravit na případné projednávání návrhu zákona v Senátu a zprostředkovat jejich stanoviska odborné i laické veřejnosti. Veřejné slyšení navštívilo přes 100 účastníků zejména z řad akademické veřejnosti, zaměstnavatelů a odborových svazů.

Výbory uspořádaly celkem 3 veřejná slyšení – Výbor pro vzdělávání vědu, kulturu, lidská práva a petice – veřejná slyšení Hrozba komunismu a Etická výchova mladé generace a Výbor pro záležitosti Evropské unie – slyšení na téma Nová mezigenerační solidarita jako odpověď na demografické změny.

d) zahraniční aktivity

Senát na pozvání předsedy Senátu navštívily v roce 2005 čtyři zahraniční delegace – v květnu předseda Senátu Parlamentu Rumunska N. Väcäroia, v červenci předseda Národní rady provincií Parlamentu Jihoafrické republiky M. J. Mahlangu, v říjnu předseda Stavovské rady Švýcarské konfederace B. Frick a v prosinci předseda Spolkové rady Rakouské republiky P. Mitterer. Delegace v čele s předsedou Senátu přijaly celkem 31 zahraničních delegací, delegace v čele s některým z místopředsedů Senátu dalších 36. Předseda Senátu se setkal 45x s velvyslanci, místopředsedové přijali 7 velvyslanců. Konalo se také každoroční novoroční setkání s velvyslanci a srpnové pravidelné setkání s vedoucími zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí (viz též samostatné oddělení protokolu).

Přijetí zahraničních návštěv:

Přijímal Počet přijatých návštěv
Předseda Senátu 34
Místopředsedové Senátu 36
Ústavně-právní výbor 6
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 8
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 2
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 4
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 21
Výbor pro záležitosti Evropské unie 12
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 2

Zahraniční cesty představitelů a orgánů Senátu

Orgán/představitel Senátu Počet zahraničních cest
Cesty předsedy Senátu 5
Delegace Senátu v čele s předsedou Senátu 4
Delegace Senátu v čele s jedním z místopředsedů Senátu 5
Cesty místopředsedů Senátu a senátorů 14
Mandátový a imunitní výbor 1
Ústavně-právní výbor 2
Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu 4
Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí 3
Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice 2
Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost 11
Výbor pro záležitosti Evropské unie 20
Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku 4
Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí 5
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova 2

Zahraniční cesty stálých delegací

Delegace Počet cest
Stálá delegace Parlamentu ČR do Eurostředomořského parlamentního shromáždění 3
Stálá delegace Parlamentu ČR do Meziparlamentní unie 2
Stálá delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění NATO 5
Stálá delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě 7
Stálá delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Rady Evropy 15
Stálá delegace Parlamentu ČR do Středoevropské iniciativy 2
Stálá delegace Parlamentu ČR do ZEU - Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu 12

e) počty projednaných zákonů (schválené, zamítnuté, s pozm. návrhy – projednání v PS) a ostatních bodů, senátní návrhy, podání Senátu k Ústavnímu soudu

Senát celkem v roce 2005, resp. od okamžiku zahájení 5. funkčního období 15. prosince 2004, projednal 115 návrhů zákonů a 1 návrh ústavního návrhu zákona. U 13 vyjádřil vůli se jimi nezabývat, 29 návrhů zákonů schválil a u 6 nepřijal usnesení. Z 53 návrhů zákonů vrácených Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy bylo 24 schváleno ve znění Senátu a zbývajících 29 v původním znění Poslanecké sněmovny. Ze 14 návrhů zákonů Senátem zamítnutých bylo veto Senátu přehlasováno v 5 případech. Senát zároveň zamítl i předložený návrh ústavního zákona.

Senátoři podali 12 návrhů senátních návrhů zákonů, z nichž 8 bylo schváleno a podáno Poslanecké sněmovně.

Senát projednal 39 mezinárodních smluv, 2 žádosti prezidenta republiky o vyslovení souhlasu se jmenováním soudce Ústavního soudu (s oběma nominacemi vyslovil souhlas). Vláda předložila Senátu 4 žádosti o vyslovení souhlasu s pobytem ozbrojených sil cizích zemí či vysláním jednotek Armády ČR mimo území ČR, přičemž se všemi byl vysloven souhlas.

Více o činnosti Senátu je uvedeno ve Zprávě o činnosti Senátu za rok 2005 zveřejněné na webové stránce Senátu.


6. ZPRÁVA O PODÁVÁNÍ INFORMACÍ DLE ZÁKONA Č. 106/1999 Sb. A PŘEHLED PODANÝCH PETICÍ A OSTATNÍCH PODÁNÍ A DOTAZŮ

6.a) Výroční zpráva za rok 2005 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla zpracovaná samostatným oddělením pro styk s veřejností Kanceláře Senátu.

Souhrnné údaje o žádostech podaných písemně (§ 13 odst. 1 cit. zákona):

a) Počet podaných žádostí o informace: 15
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona - řízení o sankcích nebylo vedeno

Další informace jsou obsaženy v celém textu zprávy, která je zveřejněna na webových stránkách Senátu.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 3c zákona č. 106/1999 Sb.), s výjimkou dopisu 4/05, kde bylo nutno dodatečně vyžádat stanovisko legislativního odboru.

Žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.

6.b) Zpráva o vyřizování podání

Písemná podání 548
Podání elektronickou poštou 1 402
Návštěvy (žádosti o informace osobně) 15
Anonymní podání 27
Telefonické dotazy 1 380
Celkem 3 372
Věcně nepříslušná podání a spamy 2 524

7. VYUŽITÍ PALÁCE A ZAHRADY

Dlouholetý trvale stoupající trend zájmu veřejnosti o seznámení se s historickými prostorami Senátu nebo o jejich jiné využití pokračoval i v roce 2005.

V průběhu celého roku bylo uskutečněno celkem 446 prohlídek s odborným výkladem pracovníků odboru senátních služeb pro oficiální návštěvy Senátu, jeho výborů, klubů nebo senátorů včetně zahraničních hostů, a zejména pro účastníky ze škol a školských zařízení v celkovém počtu 18 292 osob. Intenzivní zájem byl i o víkendech, v jejichž průběhu bylo zaznamenáno celkem 53 580 návštěvníků, ve Dnech otevřených dveří (8. 5., 28. 10., 17. 11.) navštívilo Valdštejnský palác 2870 návštěvníků. Celkově se prohlídek v Senátu zúčastnilo 75 742 osob, tj. průměrně v jednom měsíci více než 6 300 osob.

Mimořádná četnost byla zaznamenána i v oblasti pořádání senátních akcí. Zatímco v roce 2000 se v prostorách Senátu uskutečnilo 125 akcí, uplynulý rok 2005 to již bylo 215 akcí, z toho v 78 případech byl jejich jediným organizátorem Senát, ve 135 případech se jednalo o akce s částečnou organizační účastí Senátu a ve dvou případech byly pod záštitou senátorů uskutečněny komerční akce bez organizační účasti Senátu. V rámci všech uvedených akcí bylo uskutečněno i 9 výstav, které byly vždy spojeny s vernisáží započtenou do některého z uvedených typů akcí. Pro realizaci výstav bylo především využíváno Předsálí Jednacího sálu, ale i sala terreny a Hlavního sálu.

Realizace všech uvedených aktivit je ze strany odboru senátních služeb zajišťována s vysokou profesionální odpovědností, na seriózní úrovni a s velmi pozitivním ohlasem v odborně zainteresované, ale i nejširší veřejnosti. Tato skutečnost je spolu s vysokou četností zainteresovanosti občanů na prohlídkách a akcích nepochybně příznivým činitelem, pozitivně ovlivňujícím názory veřejnosti a její vztah k Senátu.

Uvedená situace však současně vytváří i negativní důsledky, spočívající zejména ve výrazné přetíženosti senátních prostor, k nežádoucímu překrývání jednotlivých akcí a v řadě případů i prohlídek, čímž se také zvyšuje nebezpečí poškození historického mobiliáře a prostor Valdštejnského paláce i Valdštejnské zahrady. Při posuzování důsledků mimořádné četnosti využití uvedených prostor je nezbytné vždy zohledňovat též skutečnost, že jak Valdštejnský palác, tak i Valdštejnská zahrada jsou prioritně využívány pro schůze Senátu a zasedání výborů, podvýborů, komisí, konání veřejných slyšení, protokolárních akcí, k prezentaci senátorů vůči občanům ze svých volebních obvodů apod.


8. ZÁVAŽNÉ PROVOZNÍ A TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

a) Rekonstrukce Kolovratského paláce

V průběhu roku 2005 pokračovaly práce na rekonstrukci Kolovratského paláce, bylo dokončeno a zkolaudováno západní křídlo paláce a podkroví jižního křídla paláce. Při rekonstrukci této části paláce byly mimo jiné odstraněny významné statické poruchy nosných konstrukcí, vzniklých zejména v důsledku necitlivých stavebních úprav ve 20. letech minulého století. Sanovány byly nosné stropní konstrukce a krovy, svislé nosné konstrukce byly sepnuty ocelovými táhly, do všech poschodí paláce byl zajištěn bezbariérový přístup, provedeny byly nové technologické rozvody, konstrukce podlah, repasovány a restaurovány všechny nalezené historické prvky.

V průběhu roku bylo předáno do užívání 17 pracoven a kanceláří, Zelený salonek, víceúčelový sál, zasedací místnost, provozní prostory a hygienická zařízení.

V červnu byly zahájeny práce na rekonstrukci jižního křídla paláce. Také v této části paláce bylo nutno provést statickou stabilizaci některých vodorovných i svislých nosných konstrukcí. Stavební práce a navazující řemeslné a restaurátorské práce probíhaly plynule celé druhé pololetí roku.

V průběhu roku pokračovaly práce také na budování podzemních garáží pro služební vozidla. Byla dokončena hrubá stavba včetně statického zabezpečení a koncem roku byla zahájena montáž technologického vybavení garáží.

Po celý rok byla sledována stabilita Kolovratského paláce a dalších historicky cenných objektů v nejbližším okolí. Výsledky měření, prováděných expertní statickou kanceláří, neprokázaly vliv stavebních prací na stabilitu paláců.

Za veškeré dodávky prací, služeb, za expertní posudky a inženýrskou činnost, realizované v rámci rekonstrukce Kolovratského paláce, bylo v roce 2005 uhrazeno celkem 124,7 mil. Kč.

b) Stavební opatření ke zlepšení ventilace krovů objektů A a B Valdštejnského paláce

V prvním pololetí roku byla na základě stavebního povolení realizována stavební opatření ke zlepšení ventilace krovů objektů A a B Valdštejnského paláce. Do prostoru krovu byla vestavěna jedno, dvou a tříoblouková ventilační tělesa (komíny), která zajistila účinné provětrávání půdního prostoru a tím i zlepšení funkce vzduchotechnických zařízení, vyústěných v půdním prostoru. Celkové náklady na realizaci včetně projektu, inženýrské činnosti, dodávky a montáže činily 2,9 mil. Kč.


9. PERSONÁLNÍ ÚDAJE

a) Fyzický stav zaměstnanců k 1. 1. 2005: 211 osob
k 31. 12. 2005: 211 osob
b) Průměrný fyzický stav zaměstnanců za rok: 211,18
c) Počet nástupů do pracovního poměru za rok: 23
d) Počet výstupů z pracovního poměru za rok: 16

Pozn.: rozdíl mezi počtem nástupů a výstupů je způsoben zástupem za mateřské dovolené a dlouhodobé nemoci.

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví – stav k 31. 12. 2005

věk muži ženy celkem %
do 20 let - - - -
21 – 30 14 21 35 16,6
31 – 40 16 21 37 17,5
41 – 50 14 34 48 22,8
51 – 60 34 47 81 38,4
61 a více 7 3 10 4,7

e) Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví – stav k 31. 12. 2005

vzdělání muži ženy celkem %
základní 1 3 4 1,9
vyučení 1 2 3 1,4
střední odborné 17 14 31 14,7
úplné střední - - - -
ÚSO 29 66 95 45,0
vyšší odborné 1 - 1 0,5
vysokoškolské 36 41 77 36,5
celkem 85 126 211 100,0

f) Trvání pracovního poměru zaměstnanců – stav k 31. 12. 2005

Doba trvání počet %
do 5 let 64 30,3
do 10 let 147 69,7
celkem 211 100,0
Průměrná doba trvání pracovního poměru v Kanceláři Senátu: 6,5 roku.

g) Hodnocení personální situace

V roce 2005 probíhala obměna zaměstnanců standardním způsobem a odpovídala stavu z let minulých. Od 1. července 2005 je Kancelář Senátu povinna přihlašovat zaměstnance do registru pojištěnců na České správě sociálního zabezpečení, což je zajišťováno přenosem dat pomocí elektronického podpisu. V měsíci září proběhl v Kanceláři Senátu procesně - personální audit, jehož závěry byly použity pro organizační změny vedoucí k zefektivnění práce celé Kanceláře Senátu. Audit provedla odborná firma Price Waterhouse Coopers.


10. EKONOMICKÉ UKAZATELE

a) Závazné ukazatele

Na základě zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2005 byly kapitole 303 – Senát Parlamentu České republiky rozepsány závazné ukazatele rozpočtu:

Nedaňové příjmy celkem ve výši 2 700 tis. Kč
Výdaje kapitoly celkem ve výši 561 200 tis. Kč
Z toho: běžné výdaje 469 200 tis. Kč
kapitálové výdaje 92 000 tis. Kč

V průběhu roku 2005 bylo provedeno celkem 17 rozpočtových opatření, z toho 3 opatření vyžadující souhlas Ministerstva financí a schválení Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

b) Zhodnocení celkových výsledků hospodaření

b.1) Příjmy

Celkové příjmy byly v roce 2005 plněny ve výši 56 372 tis. Kč, což představuje 2 087,87% rozpočtu. Z toho částka 49 068 tis. Kč, která je součástí příjmů státního rozpočtu, zahrnuje převody z vlastních fondů - převod z rezervního fondu a depozitního účtu z roku 2004. Bez uvedených převodů z fondů dosáhly celkové nedaňové příjmy výši 7 305 tis. Kč, což představuje 270,54 % schváleného rozpočtu.

Celkové příjmy z vlastní činnosti jsou plněny na 303,73 %, tzn. ve výši 4 860 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 se příjmy na daných položkách zvýšily o 3 151 tis. Kč.

b.2) Výdaje

b.2.1) Běžné výdaje

Upravený rozpočet běžných výdajů 487 902 tis. Kč byl čerpán na 93,11 %, tj. ve výši 454 272 tis. Kč (včetně převodu do rezervního fondu).

Přehled čerpání běžných výdajů:
- upravený rozpočet běžných výdajů 487 902 000,00 Kč  
- čerpání běžných výdajů 449 790 210,47 Kč  
úspora v roce 2005 38 111 789,53 Kč  
z toho: - převod do rezervního fondu 4 481 477,20 Kč  
- nedočerpáno 33 630 312,33 Kč (viz následující tabulka)
Zůstatek v tis. (nedočerpáno)
Mzdové prostředky celkem a pojistné 8 830
Z toho a) platy zaměstnanců 2 100
b) platy senátorů a ostatní osobní výdaje 4 400
c) pojistné 2 300
Ostatní věcné výdaje 24 770
Z toho a) zahraniční cesty senátorů 2 700
b) náhrady senátorům 2 800
c) nákup služeb pro Kancelář Senátu 10 100
d) ostatní nákupy 7 900

Celkové úspory ve výši cca 33,6 miliony, tj. 5,69 % z upraveného rozpočtu, byly vráceny do státního rozpočtu ČR.

b.2.2) Kapitálové výdaje
Ukazatel Skutečnost 2004 v Kč Rozpočet po změnách
2005 v tis. Kč
Skutečnost 2005 v Kč % plnění Index 05/04
611 - Programové vybavení 2 702 991,20 291,00 1 159 264,70 398,37 0,43
6121 - Budovy a stavby 147 310 286,65 80 899,94 124 583 191,24 154,00 0,85
6122 - Stroje, přístroje a zařízení 3 798 166,49 8 516,46 2 962 766,65 34,79 0,78
6123 - Dopravní prostředky 3 248 038,72 1 734,00 1 805 803,00 104,14 0,56
6125 - Výpočetní technika 9 756 538,30 558,60 2 206 081,18 394,93 0,23
612 - Pořízení hm. inv. m. celkem 164 113 030,16 91 709,00 131 557 842,07 143,45 0,80
Kapitálové výdaje 166 816 021,36 92 000,00 132 717 106,77 144,26 0,80
636 - Investiční převody vl. fond. 30 415 000,00 0,00 7 595 131,06 0,00 0,25
6 - Kapitálové výdaje celkem 197 231 021,36 92 000,00 140 312 237,83 152,51 0,71

Rozpočet kapitálových výdajů pro rok 2005 byl schválen ve výši 92 000 tis. Kč. Skutečné čerpání kapitálových výdajů k 31. 12. 2005 činilo 132 717 tis. Kč, což je 144,26 % rozpočtu po změnách. Rozpočet byl překročen na vrub čerpání prostředků rezervního fondu, určených na financování individuálně sledované stavby a dalších akcí programového financování.

c) Závěr

Závazné ukazatele rozpočtu kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR pro rok 2005 byly dodrženy. Výdaje kapitoly celkem byly čerpány ve výši 594 584 tis. Kč, tj. 102,53 % upraveného rozpočtu, včetně převodu prostředků do rezervního fondu v celkové výši 12 077 tis. Kč a použití prostředků rezervního fondu z minulých let na financování kapitálových výdajů ve výši 48 312 tis. Kč.


11. DALŠÍ STATISTICKÉ ÚDAJE

a) vybavení výpočetní technikou

Přehled techniky, která je umístěná v prostorách Kanceláře Senátu a je využívána zaměstnanci Kanceláře Senátu a senátory. V seznamech není zahrnuta technika, kterou mají v užívání senátoři v regionálních kancelářích.

název počet kusů poznámka
PC 325 některé počítače mají sítové připojení k tiskárně
tiskárna 262  
stroj kopírovací 73 z toho 2 barevné v rozmnožovně
notebooky 174  

b) počet přístupů na webové stránky

Domovská stránka www.senat.cz byla v roce 2005 navštívena 251 524 × (tj. cca 689 × za den a cca 1 × za 2 minuty). Jedná se pouze o přístupy na homepage, uvedený počet nezahrnuje přímé přístupy na další stránky webu. Převážně jde o přístupy zvenku, přístupy zevnitř tvoří jen malé procento.

c) autopark

Kancelář Senátu disponuje 40 služebními vozidly, která najela celkem 783 226 km a spotřebovala celkem 92 768 litrů paliva, tj. průměrně 11,84 l/100 km.

d) souhrnný přehled protokolárních akcí

cesty předsedy a místopředsedů do zahraničí 17
oficiální návštěvy v ČR na pozvání předsedy 6
přijetí velvyslanců předsedou 49
přijetí velvyslanců místopředsedy 12
pietní akty 40
přijetí zahraničních delegací předsedou 38
přijetí zahraničních delegací místopředsedou 32
společenské a politické akce předsedy a místopředsedů 89
návštěva krajů a městských částí 6
akce ostatních senátorů 41
akce připravené a zrušené 14

e) počty uzavřených smluv ve vztahu k senátorům (kanceláře, asistenti)

V roce 2005 bylo uzavřeno 66 smluv pro zajištění nároků senátorů a 39 dodatků k uzavřeným smlouvám pro senátory.

f) vzdělávání

V roce 2005 bylo uskutečněno 25 jednorázových vzdělávacích kurzů, které si vyžádaly náklady ve výši 232 435 Kč.

Celoročně byla realizována jazyková výuka v tomto rozsahu:

Angličtina 44 osob
Francouzština 11 osob
Španělština 5 osob
Němčina 4 osoby

Celkem se jazykové výuky zúčastnilo 64 osob.

Na jazykovou výuku bylo vynaloženo 886 248 Kč.

g) údaje gastro

V roce 2005:

 • nákup surovin pro výrobu i přímý prodej činil 6 120 650,- Kč
 • příjmy odvedené do rozpočtu 1 909 250,- Kč
 • vyrobeno cca 55 275 hlavních jídel v jídelně Feldovského domu
 • obslouženo 731 akcí všeho druhu (předseda, místopředsedové, kluby, výbory) v ceně 672 500,- Kč v nákupních cenách
 • do reprezentačních fondů bylo převedeno z hlavního skladu zboží v hodnotě 534 540,- Kč v nákupních cenách
 • v kantýně bylo prodáno zboží v celkové hodnotě 1 891 762,- Kč

12. VYUŽÍVÁNÍ EXTERNÍCH FIREM

Externí firmy jsou využívány buď dlouhodobě na základě uzavřených smluv nebo krátkodobě na základě objednávek jednotlivých služeb. Smluvní vztah je uzavřen např. pro služby IT, monitoring tisku, opakující se ediční činnost, úklid, ostrahu, jazykovou výuku, technický dozor, památkový dozor atd. Smlouvy na nákup služeb jsou v souladu se zákonem uzavírány na základě výběrového řízení, takovýchto subjektů je 245. Pro specifické služby jednorázové nebo v nižším objemu plnění jsou uzavírány kontrakty na základě objednávky, např. na dodávku potravin, protokolární dary a akce, vzdělávací kurzy, inzeráty, MTZ, jednotlivé edice informačních materiálů, tlumočení, řemeslnické práce atd.

Externích subjektů využívá i právní oddělení jednak při zadávání veřejných zakázek, jednak při zastupování před soudy, v konkursních řízeních a při exekucích. Při zadávání veřejných zakázek spolupracuje Kancelář Senátu se společností Tercier, s.r.o.; v roce 2005 byl uzavřeno 8 mandátních smluv. Pro zastupování Kanceláře Senátu byla v roce 2005 uzavřena 1 mandátní smlouva s advokátní kanceláří JUDr. P. Kavínka. Pro ostatní případy byly mandátní smlouvy uzavřeny v době vzniku sporné události, a to buď s advokátní kanceláří JUDr. P. Kavínka nebo s advokátní kanceláří JUDr. J. Šafránkové.

Přehled výběrových řízení je zveřejněn na webových stránkách Senátu ve složce „Informace“. Jedná se o šest zakázek: vybavení interiéru Kolovratského paláce, výkon technického dozoru investora, servisní služby a systémová podpora XQW, zajištění dodávky elektrické energie do areálu sídla Senátu PČR (2x), rozšíření dodávky vybavení Kolovratského paláce.


13. ZÁVĚRY, OPATŘENÍ, VYPLÝVAJÍCÍ ÚKOLY, VÝHLEDY NA R. 2006

Konec roku 2005 a počátek roku 2006 se nesl ve znamení završení přípravy a realizace reorganizace Kanceláře Senátu, která vycházela mimo jiné z doporučení personálního auditu. Nová organizační struktura vstoupila v platnost 1. března t. r. Došlo ke snížení počtu pracovních míst o 6,5 %, počet vedoucích pracovníků klesl o více jak 30 %. Cílem reorganizace je zefektivnit činnost Kanceláře Senátu a zajistit lepší služby pro senátory a orgány Senátu.

V roce 2006 je pro Senát PČR a Kancelář Senátu výjimečný a činnost bude determinována 10. výročím ustavení horní komory PČR. Je rovněž rokem volebním – obmění se třetina senátorů, bude dokončena rekonstrukce sídla Senátu, uskuteční se různé mezinárodní a domácí akce. I nadále zůstává hlavním cílem Kanceláře Senátu vytváření podmínek pro bezproblémovou realizaci všech úkolů – standardních (zákonodární činnost), ale i nadstandardních (konference, semináře, setkání s občany, zpřístupnění historických prostor sídla Senátu široké veřejnosti apod.).

Snahou Kanceláře Senátu v roce 2006 je rovněž zefektivnit přípravnou fázi a zkvalitnit realizaci jednotlivých akcí konaných v prostorách sídla Senátu. Pravidla pro užívání a pronajímání jeho prostor jsou v současné době nevyhovující a je navrhováno řešení, které přinese jednak změnu ve schvalovacím procesu, jednak snížení počtu akcí a tím nepřímo i zvýšení jejich kvality.

Jedním ze stěžejních úkolů bude zřízení Informačního centra, jehož úkolem bude naplnění cíle Senátu PČR otevřít se široké veřejnosti. Jeho návštěvníci budou mít od 31. března 2006, zatím ve všední dny, k dispozici informační i odborné senátní materiály, mohou vyhledávat informace na počítačích, nainstalovány budou dvě obrazovky s informacemi o aktuálním dění v Senátu a různými multimediálními prezentacemi.

V roce 2006, roce 10. výročí ustavení druhé komory Parlamentu ČR, je její činnost a činnost Kanceláře Senátu více než v jiných letech vedena snahou připomenout ústavní postavení Senátu Parlament České republiky a přiblížit jej prostřednictvím naplánovaných akcí a programů české veřejnosti.


Příloha č. 1


Příloha č. 2

Plnění závazných ukazatelů státního rozpočtu
v tis. Kč

Ukazatel Rozpočet schválený Po změnách Skutečnost
Souhrnné ukazatele:
Nedaňové příjmy celkem
2 700 2 700,00 56 372,45
Výdaje celkem 561 200 579 902,00 594 583,92
Dílčí ukazatele výdajů:
Jednotné dílčí ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 147 968 157 172,00 150 694,57
z toho: platy zaměstnanců 85 920 85920,00 83 816,55
Povinné pojistné placené zaměst. 51 789 55 010,00 52 655,77
Převod fondu kult. a soc. potřeb 1 718 1 718,00 1 686,00
Výdaje na financování programů 113 400 115 460,00 151 695,65
Specifické dílčí ukazatele:
Platy senátorů 58 973 68 177,00 65 324,14
Náhrady výdajů spojených s výkonem funkce 28 467 32 684,00 30 881,75
Výdaje na konzultační, poradenské a právní služby 4 500 4 500,00 2 888,62