Zákon č. 59/1996 Sb., o sídle Parlamentu České republiky

59/1996 Sb.

ZÁKON
ze dne 21. února 1996
o sídle Parlamentu České republiky

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVÁ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Parlament sídlí v hlavním městě České republiky. 1)

§ 2

K zajištění činnosti obou komor Parlamentu2), jejich orgánů, poslanců, senátorů, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Kanceláře Senátu slouží objekty uvedené v přílohách tohoto zákona. Tyto objekty ve svém celku tvoří sídlo Parlamentu.

§ 3

Sídlo Parlamentu je ve vlastnictví České republiky.

§ 4

Sídlo Parlamentu je národní kulturní památka. Podmínky jeho ochrany stanoví vláda České republiky svým nařízením, které přijme nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST DRUHÁ
POSLANECKÁ SNĚMOVNA

§ 5

(1) K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a funkcionářů, poslanců a poslaneckých klubů je zřízena Kancelář Poslanecké sněmovny, která je rozpočtovou organizací.3)

(2) V čele Kanceláře Poslanecké sněmovny stojí její vedoucí.

§ 6

Právo hospodaření k objektům uvedeným v příloze č. 1 přísluší Kanceláři Poslanecké sněmovny.

ČÁST TŘETÍ
SENÁT

§ 7

(1) K zajištění úkolů spojených s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Senátu, jeho orgánů a funkcionářů, senátorů a klubů politických stran zastoupených v Senátu se dnem účinnosti tohoto zákona zřizuje Kancelář Senátu, která je rozpočtovou organizací.

(2) V čele Kanceláře Senátu stojí její vedoucí.

§ 8

(1) Právo hospodaření k objektům uvedeným v příloze č. 2 přísluší Kanceláři Senátu.

(2) Předání objektů dosud neužívaných Parlamentem zajistí vláda nejpozději do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

ČÁST ČTVRTÁ
PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 9

Do doby zvolení Senátu jmenuje vedoucího Kanceláře Senátu předseda Poslanecké sněmovny. 4)

§ 10

Zrušuje se zákon České národní rady č. 465/1992 Sb. , o sídle České národní rady.

§ 11

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. března 1996.

Uhde v. r.

Havel v. r.

Klaus v. r.


Příl.1
OBJEKTY POSLANECKÉ SNĚMOVNY

 1. Dům č. p. 176, Praha 1, Sněmovní ulice s pozemkem č. parc. 81, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 2. Dům č. p. 1, Praha 1, Sněmovní ulice s pozemkem č. parc. 74, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 491.
 3. Dům č. p. 9, Praha 1, Thunovská ulice s pozemkem č. parc. 80, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 4. Dům č. p. 10, Praha 1, Thunovská ulice s pozemkem č. parc. 79, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 5. Dům č. p. 11, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 82, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 6. Dům č. p. 12, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 83, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 7. Dům č. p. 13, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 84, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 8. Dům č. p. 14, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 85, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 9. Dům č. p. 15, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 86, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 10. Dům č. p. 16, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 87, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 11. Dům č. p. 6, Praha 1, Malostranské náměstí s pozemkem č. parc. 75, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 12. Dům č. p. 7, Praha 1, Malostranské náměstí s pozemkem č. parc. 76, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 13. Dům č. p. 8, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 78, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.
 14. Dům č. p. 518, Praha 1, Tomášská ulice s pozemkem č. parc. 77, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 221.

Příl.2
OBJEKTY SENÁTU

 1. Dům č. p. 17, Praha 1, Valdštejnské náměstí s pozemkem č. parc. 108, 109, 110, 111, 114, 115 a 116 kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 135 a č. parc. 120 kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 18.
 2. Dům č. p. 154, Praha 1, Valdštejnská ulice s pozemkem č. parc. 613 a 614, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 135.
 3. Dům č. p. 155, Praha 1, Valdštejnská ulice s pozemkem č. parc. 625, kat. území Malá Strana zapsáno v katastru nemovitostí vedeného u KÚ pro hl. m. Prahu na LV č. 135.

Poznámky pod čarou:

 1. Čl. 13 ústavního zákona č. 1/1993 Sb. , Ústava České republiky.
 2. Čl. 15 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.
 3. § 117 zákona č. 90/1995 Sb. , o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
 4. Čl. 106 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb.