Odbor personální

Kontakty:

Ing. Mgr. Šárka Jakoubková / ředitelka

Tel:
257 072 750
jakoubkovas@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor personální zabezpečuje úkoly spojené s personální agendou Senátu, tedy senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu. Zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

 1. evidenci senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu;
 2. pro vedoucího Kanceláře Senátu připravuje podklady pro uzavření, změnu nebo ukončení pracovního poměru se zaměstnanci Kanceláře Senátu;
 3. přihlašuje a odhlašuje senátory, zaměstnance Kanceláře Senátu a zaměstnance na Dohodu o pracovní činnosti/Dohodu o provedení práce na zdravotní pojišťovny a na Českou správu sociálního zabezpečení;
 4. zpracovává podklady pro potřeby Odboru ekonomického, zejména pro PaM (výpočty celkové a započitatelné praxe, evidence docházky za jednotlivé organizační útvary Kanceláře Senátu, dovolenky, neschopenky, podklady pro zpracování statistik);
 5. při organizačních změnách zpracovává pro vedoucího Kanceláře Senátu podklady pro jednání Organizačního výboru;
 6. dle pokynů vedoucího Kanceláře Senátu vypracovává návrh personální strategie Kanceláře Senátu, včetně zaměření na proces náboru, přijímání i ukončování zaměstnaneckých poměrů na základě rozhodnutí vedoucího Kanceláře Senátu vypracovává a následně zajišťuje adaptační proces nových zaměstnanců;
 7. průběžně sleduje změny osobních údajů zaměstnanců Kanceláře Senátu a informuje a poskytuje součinnost Odboru informačních technologií za účelem aktualizace dat uchovávaných v elektronických systémech Kanceláře Senátu;
 8. vede agendu pracovně-lékařských prohlídek zaměstnanců Kanceláře Senátu;
 9. pro dotčené vedoucí zaměstnance Kanceláře Senátu je podpůrným orgánem v rámci Centrálního registru oznámení;
 10. zpracovává Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením, včetně průběžného potvrzováním faktur za náhradní plnění na portálu MPSV;
 11. vyhotovuje a eviduje Příkazní smlouvy pro kancelář předsedy Senátu, místopředsedů Senátu, případně externí spolupracovníky, poskytující vzdělávací služby;
 12. ve spolupráci s Odborem technického zajištění a správy majetku (dislokace) aktualizuje telefonní seznam;
 13. vede přehled obsazených a neobsazených pracovních míst v jednotlivých organizačních útvarech Kanceláře Senátu;
 14. organizuje výběrová řízení na poptávaná pracovní místa; zpracovává podklady pro rozhodování výběrové komise;
 15. na základě žádostí vedoucích zaměstnanců připravuje a vyhotovuje dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a vede jejich evidenci;
 16. spolupracuje s vedoucími zaměstnanci Kanceláře Senátu při zajišťování úkolů souvisejících s odbornou přípravou zaměstnanců Kanceláře Senátu. Identifikuje vzdělávací potřeby, plánuje vzdělávání zaměstnanců, vybírá vhodné metody vzdělávání, realizuje a následně hodnotí vzdělávací akce tak, aby byl vytvořen kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců;
 17. zajišťuje organizaci jazykových kurzů pro zaměstnance Kanceláře Senátu;
 18. vznáší podněty k poskytnutí odměny zaměstnancům Kanceláře Senátu dle Platového řádu Kanceláře Senátu;
 19. zajišťuje agendu Fondu kulturních a sociálních potřeb; Odboru ekonomickému poskytuje potřebné podkladové materiály s touto agendou související;
 20. vypracovává podklady pro účely Výroční zprávy Kanceláře Senátu za Odbor personální;
 21. v rámci péče o zaměstnance zajišťuje ve spolupráci s Vojenskými lázeňskými zařízeními (VOLARÉZA) rekreační a rehabilitační pobyty;
 22. vyřizuje agendu související s vydáváním, evidencí a úschovou diplomatických pasů senátorů a služebních pasů vybraných zaměstnanců Kanceláře Senátu;
 23. vystavuje, eviduje ve spolupráci s Odborem informačních technologií a zapisuje do vstupního systému čipové a papírové karty senátorů, zaměstnanců Kanceláře Senátu, schválených externích spolupracovníků, osob v rámci meziresortní spolupráce a zástupců médií.