Odbor personální

Kontakty:

Mgr. Eva Vrublová / ředitelka

Tel:
25707 2750
vrublovae@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor personální plní úkoly spojené s osobní agendou senátorů a zabezpečuje úkoly související s pracovním poměrem zaměstnanců Kanceláře Senátu a zvyšováním jejich kvalifikace:

 1. vede evidenci senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu a osobní agendu s tím spojenou,
 2. připravuje pro vedoucího Kanceláře Senátu podklady pro uzavření, změny nebo skončení pracovních smluv se zaměstnanci Kanceláře Senátu,
 3. přihlašuje a odhlašuje senátory, zaměstnance Kanceláře Senátu a zaměstnance na dohodu o pracovní činnosti na zdravotní pojišťovny a na Českou správu sociálního zabezpečení,
 4. žádá Českou správu sociálního zabezpečení o zahájení předstihového řízení pro zaměstnance, kteří dosáhnou věku stanoveného pro vznik nároku na starobní důchod,
 5. zpracovává podklady pro potřeby odboru ekonomického, zejména pro PaM (výpočty celkové a započitatelné praxe, evidence docházky za jednotlivé útvary Kanceláře Senátu, dovolenky, neschopenky, podklady pro zpracování statistik apod.),
 6. vypracovává personální strategii Kanceláře Senátu a systém hodnocení pracovní výkonnosti zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 7. sleduje změny v údajích o zaměstnancích Kanceláře Senátu a poskytuje informace o nich odboru informačních technologií k aktualizaci dat uváděných na intranetu Kanceláře Senátu; průběžně aktualizuje ve spolupráci s odborem technického zajištění (dislokace) telefonní seznam,
 8. vede přehled o funkčních místech v jednotlivých útvarech Kanceláře Senátu a o jejich obsazení,
 9. vede evidenci uchazečů o zaměstnání v Kanceláři Senátu a spolupracuje při naplňování personální potřeby jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu,
 10. připravuje dohody o pracích konaných v Kanceláři Senátu mimo pracovní poměr, vede jejich evidenci a kontroluje jejich náležitosti,
 11. spolupracuje s vedoucími zaměstnanci Kanceláře Senátu při zajišťování úkolů souvisejících s odbornou přípravou zaměstnanců Kanceláře Senátu tak, aby byl vytvořen kvalitní systém vzdělávání zaměstnanců; zabezpečuje zvyšování odborné kvalifikace zaměstnanců formou seminářů a školení,
 12. zajišťuje organizaci jazykových kurzů pro zaměstnance Kanceláře Senátu,
 13. na základě podkladů od vedoucích jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu předkládá v součinnosti s odborem ekonomickým vedoucímu Kanceláře Senátu návrhy na odměny zaměstnancům,
 14. zajišťuje agendu fondu kulturních a sociálních potřeb; zejména sleduje významná životní výročí zaměstnanců Kanceláře Senátu a na základě směrnice Kanceláře Senátu o „Zásadách pro používání FKSP v Kanceláři Senátu“ zpracovává pro potřeby ekonomického odboru podkladové materiály související s agendou fondu kulturních a sociálních potřeb,
 15. vyřizuje veškerou agendu související s vydáváním, evidencí a úschovou diplomatických pasů senátorů a služebních pasů zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 16. vystavuje a eviduje průkazky senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu.