Odbor zahraniční

Kontakty:

Mgr. Jiří Krbec / ředitel

Tel:
257 072 761
krbecj@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor zahraniční plní úkoly spojené s činností Senátu v zahraničně-politické oblasti a s jeho mezinárodními styky, s mezinárodními styky jeho orgánů, funkcionářů a senátorů, jakož i oficiálních delegací Kanceláře Senátu. Zajišťuje odborné a administrativní zázemí pro projednávání evropské agendy Senátem a další související agendy.

Vnitřní členění:

Koordinátoři:

 • zajišťují spolupráci mezi Výborem pro záležitosti Evropské unie, zahraničním odborem a legislativním odborem,
 • zajišťují spolupráci mezi Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a zahraničním odborem,
 • vykonávají analytickou, poradenskou a konzultační činnost pro potřeby Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výboru pro záležitosti Evropské unie v oblastech spadajících do kompetence těchto výborů.

Oddělení zahraničních vztahů

Kontakty:

Bc. Radek Merkl / vedoucí oddělení

merklr@senat.cz

Stručná charakteristika:

 1. připravuje na žádost příslušného orgánu Senátu odborná stanoviska k materiálům z oblasti zahraniční politiky;
 2. podílí se ve spolupráci s kanceláří předsedy Senátu na obsahové přípravě zahraničních cest předsedy Senátu a přijetí jeho zahraničních hostů;
 3. zajišťuje podkladové a informační materiály pro zahraniční cesty funkcionářů a orgánů Senátu, jakož i pro přijetí zahraničních hostů a oficiálních hostů Kanceláře Senátu;
 4. upozorňuje předsedu Senátu a další relevantní senátní orgány na aktuální události v oblasti zahraniční politiky;
 5. ve spolupráci s tiskovým tajemníkem a kanceláří předsedy Senátu připravuje odborné podklady pro mediální vystoupení předsedy Senátu na zahraničně-politická témata;
 6. poskytuje tajemnický servis pro činnost stálých delegací Senátu v meziparlamentních organizacích a parlamentních orgánech mezinárodních organizací v koordinaci se zahraničním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny, a proto je v kontaktu se sekretariáty meziparlamentních organizací a se sekretariáty parlamentních orgánů mezinárodních organizací a vede informační materiály a dokumenty vydané těmito mezinárodními a meziparlamentními organizacemi;
 7. ve spolupráci s Odborem informačních technologií provozuje informační systém EU - Extranet;
 8. v případě potřeby zajišťuje ve spolupráci s Odborem komunikace a vnějších vztahů s veřejností tlumočení při organizovaných prohlídkách historických částí objektů Senátu pro zahraniční návštěvy;
 9. ve spolupráci s místopředsedou Senátu pověřeným agendou zahraničních styků Senátu zpracovává podklady pro návrh plánu zahraničních styků Senátu a pro jeho projednání v Organizačním výboru;
 10. vede plán zahraničních styků Senátu, jeho orgánů a senátorů a podle pokynů Organizačního výboru ho doplňuje;
 11. ve spolupráci s místopředsedou Senátu pověřeným agendou zahraničních styků Senátu a Odborem organizačním zajišťuje podklady pro schvalování zahraničních cest senátních orgánů či jednotlivých senátorů Organizačním výborem a předkládá Organizačnímu výboru informace o čerpání finančních prostředků na tyto zahraniční aktivity;
 12. připravuje pro jednání příslušných orgánů Senátu zprávy o realizaci zahraničních styků Senátu, jeho orgánů a senátorů;
 13. organizačně zabezpečuje cesty delegací Senátu a delegací Kanceláře Senátu do zahraničí;
 14. zajišťuje nákup letenek do zahraničí;
 15. zajišťuje vízovou agendu související se služebními cestami senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu do zahraničí;
 16. informuje výbory o akcích majících vztah k zahraničním aktivitám Senátu, které svým obsahem do působnosti výborů věcně přísluší;
 17. zajišťuje organizaci seminářů a konferencí se vztahem k zahraničním aktivitám Senátu;
 18. při organizačním zajišťování zahraničních styků Senátu, jeho orgánů a Kanceláře Senátu spolupracuje s Ministerstvem zahraničních věcí, Kanceláří Poslanecké sněmovny a dalšími odbornými pracovišti ústředních orgánů státní správy;
 19. udržuje v počítačové síti Kanceláře Senátu evidenci zahraničních aktivit Senátu, jeho orgánů, funkcionářů a senátorů i Kanceláře Senátu;
 20. v součinnosti se sekretariátem předsedy Senátu a Oddělením protokolu vyřizuje agendu související se zahraniční korespondencí předsedy Senátu;
 21. zajišťuje překlady materiálů a tlumočení souvisejících s činností Senátu z češtiny do jiných jazyků a naopak, poskytuje potřebnou součinnost všem odborům;
 22. ve spolupráci s Odborem personálním vytváří podmínky pro účast zaměstnanců Kanceláře Senátu na mezinárodních vzdělávacích aktivitách a tuto účast organizačně zajišťuje.

Oddělení pro Evropskou unii

Kontakty:

JUDr. Adéla Šuchmanová / vedoucí oddělení

suchmanovaa@senat.cz

Stručná charakteristika:

 1. připravuje doporučení, zda návrhy legislativních aktů Evropské unie projednat či vzít na vědomí, a doporučuje projednání dalších dokumentů postoupených orgány Evropské unie, zejména dokumentů komunikačních;
 2. zkoumá Stanoviska vlády pro Parlament zpracovaná k návrhům legislativních aktů a k dalším dokumentům Evropské unie projednávaným v Senátu;
 3. připravuje podklady pro jednání výborů včetně stanovisek k věcné stránce projednávaných návrhů legislativních aktů a dalších dokumentů Evropské unie;
 4. spolupracuje v otázkách evropských záležitostí s útvary obdobného charakteru mimo Senát a Kancelář Senátu zejména s Parlamentním institutem;
 5. třídí a eviduje dokumenty s popisem jednotlivých dokumentů a výsledků jejich projednávání tak, aby byly přístupné všem senátorům a orgánům Senátu.

Prostřednictvím pověřeného zástupce Kanceláře Senátu v Bruselu (zaměstnance KS z „oddělení pro Evropskou unii“):

 1. pravidelně informuje o dění v evropských institucích, zejména v Evropském parlamentu;
 2. účastní se jednání evropských institucí;
 3. upozorňuje na důležitá jednání, týkající se zájmů České republiky, kterým by měl Senát věnovat pozornost, či na ně vyslat své zástupce;
 4. zprostředkovává Senátu všechny relevantní dokumenty s doporučením těch, kterým je vhodné věnovat zvláštní pozornost;
 5. poskytuje představitelům evropských institucí i členských států EU informace a materiály o České republice a zejména Senátu a udržuje s nimi kontakty;
 6. spolupracuje se senátory navštěvujícími evropské instituce a poslanci Evropského parlamentu zastupujícími Českou republiku;
 7. úzce spolupracuje s pověřeným zástupcem Poslanecké sněmovny v Bruselu.

Prostřednictvím koordinátora – odborného poradce VEU a koordinátora-odborného poradce VZOB:

 1. zajišťuje spolupráci mezi Výborem pro záležitosti Evropské unie, Odborem zahraničním a Odborem legislativním;
 2. zajišťuje spolupráci mezi Výborem pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Odborem zahraničním;
 3. vykonává analytickou, poradenskou a konzultační činnost pro potřeby Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výboru pro záležitosti Evropské unie v oblastech spadajících do kompetence těchto výborů;
 4. plní další úkoly dle zadání předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a Výboru pro záležitosti Evropské unie.