Odbor senátních služeb a vztahů s veřejností

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Pavlína Heřmánková, MBA / ředitelka

Tel:
25707 2335
Mobil:
602 402 855
hermankovap@senat.cz

Hlavními úkoly odboru vnějších vztahů a služeb je zabezpečení komunikace s veřejností včetně vyřizování podání občanů, ediční činnosti KS, podávání informací, poskytování služeb senátorům, zabezpečování akcí v sídle Senátu a spolupráce s tiskovým tajemníkem při práci se zástupci sdělovacích prostředků v Senátu.

Vnitřní členění:

Oddělení vztahů s veřejností

Kontakty:

Mgr. et Mgr. Pavlína Heřmánková, MBA

Mobil:
602 402 855
hermankovap@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor vnějších vztahů a služeb prostřednictvím oddělení vztahů s veřejností zajišťuje zejména:

 • potvrzení přijetí podání občanů adresovaných Senátu nebo Kanceláři Senátu a jejich vyřízení ve spolupráci s příslušnými orgány Senátu a útvary Kanceláře Senátu, s orgány státní moci a státní správy či s jinými subjekty nebo jejich postoupení příslušným orgánům Senátu či jednotlivým senátorům nebo útvarům Kanceláře Senátu, případně dalším úřadům a institucím,
 • databázi podání a její průběžnou aktualizaci včetně statistického a analytického vyhodnocení došlých podání,
 • vykonávání činnosti vyplývající pro Kancelář Senátu ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (ve znění pozdějších předpisů), přijímání, evidování a vyřizování žádostí o poskytnutí informací v součinnosti s věcně příslušnými útvary Kanceláře Senátu,
 • vypracování roční zprávy Kanceláře Senátu o činnosti v oblasti poskytování informací,
 • přípravu, propagaci, realizaci a vyhodnocování koncepce využívání prostor sídla Senátu v rámci práce s veřejností zejména tím, že ve spolupráci s příslušnými útvary Kanceláře Senátu
  • koncepčně připravuje programy prezentace Senátu a jeho činnosti veřejnosti,
  • připravuje plán využití prostor sídla Senátu na období kalendářního roku jako součást programů prezentace Senátu a jeho činnosti veřejnosti,
  • plní další úkoly na poli práce s veřejností,
 • organizaci a operativní zajišťování činností při zabezpečování provozu stálé expozice zpřístupněné veřejnosti,
 • organizaci prohlídek sídla Senátu, včetně prohlídek v rámci „Dnů otevřených dveří“
 • program činnosti a provoz informačního centra,
 • provoz telefonní ústředny prostřednictvím externího subjektu,
 • komplexní zabezpečování a systémové řízení veškeré ediční činnosti Kanceláře Senátu,
  • vydávání příležitostných publikací, studijních, informačních a propagačních materiálů souvisejících se Senátem a jeho orgány,
  • přípravu a zajišťování edice čtvrtletníku Senát,
  • realizaci publikace „Senát České republiky“ („album“ senátorů) a zajišťování jeho aktualizace,
 • objednávky periodického tisku pro jednotlivé útvary Kanceláře Senátu a vedení evidence dodávaných periodik a jejich archivaci (po dobu 3 měsíců),
 • nákup odborných publikací pro jednotlivé útvary Kanceláře Senátu ve spolupráci s Parlamentní knihovnou a vede jejich evidenci,
 • pracovní kontakt s knihovnou a čítárnou Parlamentu České republiky,
 • pořizování videozáznamů a provádění fotodokumentace k akcím konaným v prostorách Senátu, zvláště ze schůzí Senátu,
 • na vyžádání monitorovací službu sdělovacích prostředků pro funkcionáře Senátu, orgány Senátu a pro zaměstnance Kanceláře Senátu k politicko-společenským tématům,
 • na žádost tiskového tajemníka Kanceláře Senátu spolupráci se zástupci sdělovacích prostředků.

Oddělení senátních služeb

Kontakty:

Jitka Boumová / vedoucí oddělení

Mobil:
731 124 345
boumovaj@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor vnějších vztahů a služeb prostřednictvím oddělení senátních služeb zajišťuje zejména:

 • zdravotnické služby při schůzích Senátu a významných akcích konaných v Senátu,
 • komplex služeb při oficiálních společenských a pracovních příležitostech ve spolupráci s oddělením protokolu,
 • organizaci a vlastní realizaci akcí požadovaných výbory a komisemi Senátu, senátorskými kluby a jednotlivými senátory včetně funkcionářů Senátu konaných v prostorách sídla Senátu (i včetně výjezdních zasedání) a spolupráci s externími organizacemi, které se na zajištění akcí (zasedání) podílejí,
 • služby při schůzích Senátu na základě požadavku odboru organizačního,
 • ve spolupráci s oddělením vztahů s veřejností prohlídky historických prostor sídla Senátu.