Odbor technického zajištění a správy majetku

Kontakty:

Tel:
25707 2227

Odbor technického zajištění a správy majetku plní úkoly související se správou majetku a zabezpečením provozu objektů, které tvoří komplex sídla Senátu, zásobováním a autodopravou.

Vnitřní členění:

Oddělení technického zajištění a správy majetku

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení technického zajištění a správy majetku zajišťuje Odbor technického zajištění a správy majetku:

 1. správu a provoz budov, s kterými je Kancelář Senátu příslušná hospodařit, a s tím související dozor nad technickým stavem, údržbu, opravy, úklid včetně inovace strojů a zařízení včetně elektronických zabezpečovacích systémů (EZS, EPS, kamerový systém a zařízení vstupní kontroly) a koordinaci dislokační činnosti,
 2. správu a provoz v pronajatých objektech,
 3. správu a centrální evidenci nemovitého a movitého majetku (včetně předmětů nakoupených v samostatném oddělení protokolu, odboru informačních technologií a odboru gastronomických služeb); provádění inventarizace majetku; správu klíčů, historického, provozního a stavebního archivu, historického mobiliáře,
 4. provoz energetických systémů, tj. rozvodů elektřiny včetně transformačních stanic a s tím souvisejícího osvětlení, vytápění, vzduchotechnických zařízení a chlazení; dále rozvodů vody, plynu, kanalizace včetně zajištění odpadového hospodářství,
 5. péči o faunu a floru v objektech Senátu; květinovou výzdobu sídla Senátu a ve spolupráci se samostatným oddělením protokolu výzdobu při protokolárních akcích,
 6. obsluhu technického velínu včetně k tomu zřízené pracovní pohotovosti, havarijní dispečink a soustřeďování požadavků materiálních a provozních potřeb senátorů a zaměstnanců Kanceláře Senátu,
 7. koordinaci činností dodavatelských firem působících v oblasti technického zabezpečení, a to jak vzájemně mezi sebou tak především s ohledem na program Senátu; koordinaci spolupráce s dalšími útvary Kanceláře Senátu a i v součinnosti s dalšími subjekty při akcích, kdy je užíván dočasně nepotřebný majetek státu pro jiné účely,
 8. materiálové a technické vybavení senátorských a zaměstnaneckých pracovišť mobiliářem i kancelářskými potřebami, ochrannými pomůckami a dalšími drobnými potřebami, včetně oprav a údržby,
 9. skladové hospodářství v příslušných oblastech zejména materiálního zabezpečení, požární a povodňové prevence, energetických a zabezpečovacích systémů, historického mobiliáře,
 10. úkoly související s požární ochranou a s bezpečností a ochranou zdraví při práci,
 11. investiční úkoly v péči o budovy, stroje a zařízení; formuluje požadavky vůči stavebním dodavatelům, poskytuje doporučení k investičním záměrům; po stránce stavební připravenosti zajišťuje organizaci a koordinaci všech smluvních dodavatelů investičních akcí a akcí stavební údržby; provádí dohled nad prováděním stavebních a dalších akcí,
 12. úkoly spojené s ochranou sídla Senátu či míst kde jeho orgány jednají a to v návaznosti na činnost Ochranné služby Policie ČR a ve spolupráci se sekretariátem vedoucího Kanceláře Senátu; dodavatelsky zajišťuje vrátenskou službu, včetně ostrahy parkoviště a Valdštejnské zahrady,
 13. zabezpečuje jako gestor agendu krizového řízení ve spolupráci s příslušnými útvary.

Oddělení autoprovozu

Kontakty:

Pavel Křivanec / vedoucí oddělení

krivanecp@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení autoprovozu zajišťuje Odbor technického zajištění a správy majetku:

 1. komplexní chod autoprovozu Kanceláře Senátu,
 2. plány údržby, technického zhodnocení a obnovy dopravních prostředků nezbytných pro zajištění činnosti Senátu a Kanceláře Senátu,
 3. péči o motorová vozidla (technický stav, pojištění, evidence na dopravním inspektorátu apod.),
 4. organizaci práce řidičů,
 5. vedení evidence autoprovozu.