Odbor legislativní

Kontakty:

JUDr. Milan Eberle / ředitel

Tel:
25707 2603, 25707 2613
brynychovab@senat.cz, sykorovae@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor legislativní plní úkoly, které Kanceláři Senátu vyplývají z činnosti Senátu jako jedné z komor zákonodárného sboru.

Legislativní odbor:

 1. sleduje projednávání návrhů zákonů, popř. jejich změn a mezinárodních smluv v orgánech moci výkonné,
 2. sleduje projednávání návrhů zákonů, popř. jejich změn a mezinárodních smluv ve výborech Poslanecké sněmovny a v jejím plénu,
 3. zpracovává nezávisle a nestranně pro potřeby senátorů informace k postoupeným či předloženým návrhům zákonů a k mezinárodním smlouvám,
 4. na žádost senátora - zpravodaje spolupůsobí při zpracování přehledu podaných pozměňovacích návrhů k projednávaným návrhům zákonů (jejich změnám),
 5. spolupůsobí při tvorbě usnesení Senátu k projednávaným zákonům ve smyslu čl. 46 Ústavy a k projednávaným mezinárodním smlouvám a při tvorbě usnesení výborů Senátu,
 6. spolupůsobí při přijímání zákonných opatření Senátu a vyhotovuje jejich konečné znění, plní úkoly související s jejich vyhlášením ve Sbírce zákonů České republiky,
 7. zajišťuje konzultační službu v otázkách legislativní povahy ve věcech, o nichž Senát jedná,
 8. spolupracuje s odborem legislativním Poslanecké sněmovny při plnění zákonodárné pravomoci Parlamentu České republiky,
 9. zajišťuje při jednání Senátu a při jednáních výborů Senátu konzultační službu v otázkách legislativní povahy,
 10. připravuje návrhy vyjádření pro Ústavní soud, je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem Senát nebo předseda Senátu,
 11. vyjadřuje se k právním otázkám obsaženým v podáních adresovaných Senátu a Kanceláři Senátu z hlediska ústavně-právního.