Odbor informačních technologií

Kontakty:

Bc. Lukáš Gajarský / ředitel

Telefon
25707 2656
Fax
25753 4512
gajarskyl@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor informačních technologií zajišťuje svou činností informační systém v Senátu, jeho orgánech a v Kanceláři Senátu na odpovídající technické úrovni a zajišťuje jeho účelné a bezpečné napojení na informační systémy externích subjektů (zejména senátorských kanceláří, Kanceláře Poslanecké sněmovny, orgánů státní správy, EU, NATO) prostřednictvím Internetu.

Odbor informačních technologií zejména:

 1. provádí správu, systémovou administraci a koncepční rozvoj počítačové sítě Kanceláře Senátu, zajišťuje bezpečnost a bezporuchový chod počítačové sítě, zodpovídá za doménové rozdělení toků dat a jejich správnou funkci; spravuje doménové kontrolery, adresní směrovače a aktivní síťové prvky,
 2. provádí správu elektronického informačního propojení sídla Senátu se senátními pracovišti v jednotlivých volebních obvodech ČR a řeší návaznost informačního systému Senátu PČR na globální počítačové sítě a na Státní informační systém jako celek,
 3. ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře Senátu zajišťuje technickou provázanost jednotlivých modulů informačního systému Kanceláře Senátu a chod elektronické personální, ekonomické agendy a agendy správy majetku (včetně postupně vznikajících dalších agend), související s činností Senátu a Kanceláře Senátu,
 4. zajišťuje aktuálnost systémů právních informací v rámci informačního systému Kanceláře Senátu a v přenosných počítačích,
 5. zabezpečuje provoz elektronické pošty a s ní spojených služeb,
 6. zabezpečuje rozvoj, aplikací a provoz nových technologií v rámci informačního systému Kanceláře Senátu („správa software“),
 7. zajišťuje testování a zavádění prostředků výpočetní techniky a automatizace kancelářských prací do činnosti Senátu a Kanceláře Senátu a zabezpečuje jejich spolehlivý provoz („správa hardware“),
 8. provádí ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře Senátu analýzy toků informací v Senátu a v Kanceláři Senátu a navrhuje jejich účelné řešení prostřednictvím výpočetní techniky,
 9. zabezpečuje odbornou poradenskou činnost při praktickém využívání prostředků výpočetní techniky a poskytuje konzultace v průběhu jejího využívání,
 10. zabezpečuje provoz, údržbu a rozvoj elektronického hlasovacího zařízení Senátu včetně programového vybavení,
 11. zajišťuje nákup předmětů nezbytných k provozu informačních a komunikačních technologií (např. telefony, PC, notebooky, faxy, kopírky, audiovizuální technika, hlasovací zařízení, včetně náhradních dílů a připojovacích kabelů),
 12. zajišťuje provoz a údržbu této techniky,
 13. zajišťuje automatický elektronický přenos informací z tiskových agentur a při styku zejména s Kanceláří Poslanecké sněmovny, Kanceláří prezidenta republiky, Úřadem vlády ČR, ústředními orgány státní správy, zahraničními parlamenty a dalšími externími subjekty,
 14. zajišťuje bezpečnost informačního systému Kanceláře Senátu a ochranu dat v něm uchovávaných, vzhledem k externím subjektům,
 15. odpovídá za funkci zvukové režie v Jednacím sále při schůzi Senátu, za funkci zvukové režie v Hlavním sále, popřípadě tam, kde Senát nebo jeho orgány jednají,
 16. ozvučuje schůze Senátu a jeho orgánů a podle požadavků i semináře, tiskové konference a další akce Senátu,
 17. zabezpečuje podle pokynů kabelový přenos schůze Senátu určitým příjemcům,
 18. odpovídá za vnitřní televizní okruhy, zejména za obraz ze Senátu a zpravodajský kanál,
 19. zajišťuje technickou obsluhu hlasovacího zařízení v Jednacím sále,
 20. zajišťuje provoz stacionárních a mobilních telefonů a faxových přístrojů v Kanceláři Senátu,
 21. pořizuje zvukové záznamy ze schůzí Senátu, popřípadě dalších akcí majících vztah k Senátu s výjimkou schůzí výborů nebo komisí,
 22. zajišťuje testování prostředků audiovizuální techniky před jejich uvedením do provozu a zabezpečuje jejich spolehlivý provoz; zajišťuje údržbu a opravy prostředků audiovizuální techniky,
 23. zajišťuje technickou správu webové prezentace Senátu, správu sítě a samostatné služby uživatelům, včetně přípravy podmínek pro zveřejnění informací a dokumentů na internetu a intranetu a nastavování přístupových práv jednotlivým uživatelům.

Vnitřní členění:

Oddělení sítí a infrastruktury

Kontakty:

Daniel Dvořák / vedoucí oddělení

dvorakd@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení sítí a infrastruktury je pro odbor informačních technologií zajišťován provoz všech komponent IT infrastruktury organizace zajišťující stabilizované uživatelské prostředí organizace, monitoring provozu a předcházení IT hrozbám na počítačové síti, údržbu systémů a zálohování dat, systémová integrace komponent, optimalizace a správa domény, komplexní správa serverů a celých clusterových sestav, zabezpečení připojení k celosvětové síti Internet a propojení k síti státní správy. Oddělení dále zajišťuje koncepci IT infrastruktury, včetně informační a bezpečnostní politiky kanceláře Senátu, tj. vytváření dlouhodobé strategie počítačové sítě a komunikační infrastruktury, koncepci komunikačního systému infrastruktury vnitřní a vnější počítačové sítě ve všech lokalitách sídla Senátu a poradenskou činnost pro odbor informatiky pro potřeby Senátu ČR a Kanceláře senátu.

Oddělení vývoje a provozu

Kontakty:

Bc. Lukáš Gajarský

gajarskyl@senat.cz

Stručná charakteristika:

Oddělení vývoje a provozu odboru informačních technologií zajišťuje IT podporu pro všechny zaměstnance, senátory, senátorky, jejich asistenty či asistentky. Zajišťuje aktuálnost všech systémů v rámci informačního systému, zabezpečuje rozvoj, aplikací a provoz nových technologií, zajišťuje testování a zavádění prostředků výpočetní techniky a automatizace kancelářských prací do činnosti kanceláře Senátu. Zabezpečuje odbornou poradenskou činnost při praktickém využívání prostředků výpočetní techniky a poskytuje konzultace v průběhu jejího využívání a zajišťuje provoz a údržbu IT techniky.

Oddělení datové analýzy

Kontakty:

Ing. Jiří Pešek / vedoucí oddělení

pesekj@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení datové analýzy odbor informačních technologií zajišťuje analýzu dat, vývoj aplikací a databázových struktur a jejich následnou integraci. Oddělení vytváří koncepci informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou, dále definuje potřeby, posuzuje, vyhodnocuje a vybírá komplexní projekty vývoje informačních systémů. Oddělení datové analýzy zpracovává projekty vývoje programového vybavení a informačních služeb. Rovněž zajišťuje koncepční analýzu řešení procesů a navrhování databází, vývoj a aplikaci programovacích prostředků systémů výpočetní techniky. Zajišťuje také návrh, optimalizaci a zefektivnění prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů.

Oddělení audiovizuální podpory

Kontakty:

Ing. Petr Herold / vedoucí oddělení

heroldp@senat.cz

Stručná charakteristika:

Oddělení audiovizuální podpory je specializovaný útvar Kanceláře Senátu a poskytuje služby nejen všem pracovištím Kanceláře Senátu, ale i externím skupinám vyžadující audiovizuální záznamy. Jako primární službu zajišťuje provoz a údržbu elektronického hlasovacího zařízení v jednacím sále a jeho podružné vstupní a výstupní technologie, které jsou přímo navázané. Jako další služby poskytuje AV ozvučení akcí dle požadavků, výborů, komisí včetně údržby a správy svěřené technologie, která je k tomu určená. Mezi další aktivity spadá kompletní správa hlasových služeb, správa a rozvoj vnitřních televizních okruhů, správa a školení webkonferenčních technologií, živý a VOD streaming z jednání, podporu pro tiskové technologie v rámci celé Kanceláře Senátu.