Odbor informačních technologií

Kontakty:

Bc. Lukáš Gajarský / ředitel

Telefon
25707 2656
Fax
25753 4512
gajarskyl@senat.cz

Stručná charakteristika:

Odbor informačních technologií zajišťuje plynulý provoz a rozvoj informačních systémů v Senátu. Zajišťuje napojení na informační systémy externích subjektů prostřednictvím datových sítí a softwarových prostředků. Je garantem IT koncepce Senátu.

Vnitřní členění:

Oddělení sítí a infrastruktury

Kontakty:

Bc. Lukáš Gajarský

gajarskyl@senat.cz

Stručná charakteristika:

Oddělení sítí a infrastruktury zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

 • provoz všech komponent IT infrastruktury organizace zajišťující stabilizované uživatelské prostředí organizace;
 • monitoring provozu a předcházení IT hrozbám na počítačové síti;
 • údržba systémů a zálohování dat, systémová integrace komponent;
 • optimalizace a správa domény, komplexní správa serverů a celých clusterových sestav;
 • zabezpečení připojení k síti Internet a propojení k síti státní správy
 • koncepci IT infrastruktury, včetně informační a bezpečnostní politiky kanceláře Senátu, tj. vytváření dlouhodobé strategie počítačové sítě a komunikační infrastruktury;
 • koncepci komunikačního systému infrastruktury vnitřní a vnější počítačové sítě ve všech lokalitách sídla Senátu;
 • správu, technickou správu elektronického informačního systému;
 • interní propojení Senátu a napojení na globální počítačové sítě a na externí informační systémy;
 • zabezpečuje provoz elektronické pošty a s ní spojených služeb;
 • bezpečnost informačního systému Senátu a ochranu dat v něm uchovávaných, vzhledem k externím subjektům.

Oddělení vývoje a provozu

Kontakty:

Bc. Lukáš Gajarský

gajarskyl@senat.cz

Stručná charakteristika:

Oddělení vývoje a provozu zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

 • IT podporu pro všechny zaměstnance, senátory, senátorky, jejich asistenty či asistentky;
 • aktuálnost všech systémů v rámci informačního systému, zabezpečuje rozvoj provoz nových technologií;
 • testování a zavádění prostředků výpočetní techniky a automatizace kancelářských prací do činnosti kanceláře Senátu;
 • zabezpečuje odbornou poradenskou činnost při praktickém využívání prostředků výpočetní techniky a poskytuje konzultace v průběhu jejího využívání;
 • provoz a údržbu IT techniky;
 • zajišťuje správu a nákup softwarové licenční politiky Senátu;
 • testování a zavádění prostředků výpočetní techniky a automatizace kancelářských prací do činnosti Senátu a Kanceláře Senátu a zabezpečuje jejich spolehlivý provoz („správa hardware“);
 • odbornou poradenskou činnost při praktickém využívání prostředků výpočetní techniky a poskytuje konzultace v průběhu jejího využívání;
 • nákup, provoz a údržba předmětů nezbytných k provozu informačních a komunikačních technologií.

Oddělení datové analýzy

Kontakty:

Ing. Jiří Pešek / vedoucí oddělení

pesekj@senat.cz

Stručná charakteristika:

Oddělení datové analýzy zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

 • analýzu dat, vývoj aplikací a databázových struktur a jejich následnou integraci;
 • vytváří koncepci informačních a komunikačních systémů s rozsáhlou hierarchickou strukturou;
 • definuje potřeby, posuzuje, vyhodnocuje a vybírá komplexní projekty vývoje informačních systémů;
 • zpracovává projekty vývoje programového vybavení a informačních služeb;
 • zajišťuje koncepční analýzu řešení procesů a navrhování databází, vývoj a aplikaci programovacích prostředků systémů výpočetní techniky;
 • zajišťuje návrh, optimalizaci a zefektivnění prostředků výpočetní techniky a komunikačních systémů;
 • ve spolupráci s ostatními organizačními útvary Kanceláře Senátu zajišťuje technickou provázanost jednotlivých modulů informačního systému Senátu a chod odborových agend;
 • zabezpečuje rozvoj, aplikací a provoz nových technologií v rámci informačního systému Senátu („správa software“);
 • provádí ve spolupráci s ostatními organizačními útvary Senátu analýzy toků informací a navrhuje jejich účelné řešení prostřednictvím výpočetní techniky;
 • zajišťuje technickou stránku webových prezentací Senátu v součinnosti s odbory zodpovědnými za obsahovou část.

Oddělení audiovizuální podpory

Kontakty:

Ing. Petr Herold / vedoucí oddělení

heroldp@senat.cz

Stručná charakteristika:

Oddělení audiovizuální podpory zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

 • provoz audiovizuálních režií Senátu a tiskového centra;
 • ozvučení schůze pléna a na základě požadavků i další akce Senátu;
 • provoz, údržbu a technologický rozvoj elektronického hlasovacího zařízení Senátu včetně programového vybavení;
 • provoz a technickou obsluhu pro zajištění živých přenosů ze schůzí Senátu, tiskových akcí, či dalších akcí dle požadavků;
 • provoz vnitřního televizního okruhu, zejména pro přenos ze Senátu a digitální vysílání;
 • provoz a podporu hlasových služeb včetně stacionárních a mobilních telefonů a faxových přístrojů v Senátu;
 • testování, údržbu, modernizaci a opravy prostředků audiovizuální techniky;
 • správu video konferenční platformy pro distanční jednání na úrovni nastavení systému pro organizaci, přidělování licencí jednotlivým uživatelům včetně proškolení pro správnou obsluhu;
 • podporu pro tiskové technologie - multifunkční kopírky, skartovačky.