Odbor ekonomický

Kontakty:

Ing. Ivana Süssenmilchová / ředitelka

Tel:
25707 2659
sussenmilchovai@senat.cz

Vnitřní členění:

Oddělení rozpočtu

Kontakty:

Ing. Ondřej Vokoun / vedoucí oddělení

vokouno@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení rozpočtu odbor ekonomický:

 1. provádí rozpis schváleného rozpočtu na organizační útvary;
 2. zpracovává státní závěrečný účet kapitoly 303 – Senát Parlamentu ČR;
 3. zpracovává rozbor hospodaření;
 4. na základě požadavků organizačních útvarů sestavuje návrh rozpočtu kapitoly;
 5. zpracovává rozpočet mzdových prostředků a pojistného;
 6. zpracovává rozpočet fondu kulturních a sociálních potřeb;
 7. podává pravidelné zprávy vedoucímu Kanceláře Senátu, jednotlivým odborům Kanceláře Senátu, tajemníkům výborů a komisí o stavu čerpání finančních prostředků rozpočtu včetně návrhů na další postup;
 8. zpracovává rozbor nákladů za cesty tuzemské a zahraniční;
 9. sleduje plnění stanoveného počtu zaměstnanců a čerpání mzdových prostředků a ostatních plateb za provedenou práci a vypracovává rozbor čerpání v podrobném členění, odpovídá za nepřekročení ročního závazného limitu mzdových prostředků a OOV, při pracovním zařazování nových zaměstnanců a případném přeřazení na jinou funkci dbá na dodržování schváleného Platového řádu Kanceláře Senátu a odpovídá za správné zařazení zaměstnance do platové třídy podle nejnáročnější vykonávané práce;
 10. zajišťuje agendu platových výměrů zaměstnanců a platových nároků senátorů;
 11. zpracovává statistické výkazy v rozsahu předmětu činnosti;
 12. zajišťuje komplex činností spojených s účastí státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku Senátu Parlamentu;
 13. sestavuje střednědobý výhled financování investičních akcí nezbytných pro zajištění činnosti Senátu;
 14. na základě podkladů odborů sestavuje předpokládaný roční rozpočet k financování akcí, zařazených do ISPROFIN;
 15. sleduje čerpání rozpočtu při realizaci akcí zařazených do ISPROFIN, provádí kontrolu faktur v investičních akcích;
 16. vypracovává stanoviska k financování návrhů na větší údržbové akce, technická zhodnocení a pořizování investičního majetku;
 17. podává vedoucímu Kanceláře Senátu pravidelné zprávy a rozbory o stavu financování investičních akcí s návrhy na další postup;
 18. zajišťuje finanční vybavení zahraničních a tuzemských pracovních cest a jejich vyúčtování včetně vedení valutové pokladny;
 19. vede hlavní pokladnu a pokladnu FKSP, vykonává veškeré pokladní operace;
 20. vede a spravuje účetní archiv.

Oddělení účetnictví

Kontakty:

Bc. Martin Novotný / vedoucí oddělení účetnictví

novotnym@senat.cz

Stručná charakteristika:

Prostřednictvím oddělení účetnictví odbor ekonomický:

 1. vede jednotnou soustavu ekonomických informací podle předepsané účtové osnovy a postupů účtování pro organizační složky státu v požadovaném analytickém členění,
 2. zpracovává měsíční, pololetní a roční uzávěrky podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ve znění pozdějších předpisů) a předpisů souvisejících,
 3. vede účetní evidenci fondu kulturních a sociálních potřeb,
 4. čtvrtletně předává účetní výkazy Ministerstvu financí ČR a do systému ARIS,
 5. zpracovává státní statistické výkazy,
 6. vede agendu mezd senátorů, zaměstnanců Kanceláře Senátu a pracovníků činných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odpovídá za dodržení metodiky výpočtu, za měsíční zálohový odvod daně včetně ročního zúčtování za úhradu sociálního a zdravotního pojištění a za včasný převod mezd na konta,
 7. zpracovává Evidenční listy důchodového pojištění senátorů a zaměstnanců,
 8. zpracovává Informační systém o platech dle harmonogramu Ministerstva financí ČR,
 9. provádí fakturaci služeb poskytovaných Kanceláří Senátu cizím subjektům a sleduje jejich včasnou úhradu, od dlužníků požaduje poplatek z prodlení,
 10. vede evidenci pohledávek Kanceláře Senátu,
 11. vede agendu daně z přidané hodnoty a zpracovává výkaz o DPH.