Kancelář předsedy Senátu

Kontakty:

Mgr. Sue Nguyen / ředitelka

Telefon
+420 257 072 342
Mobil:
+420 723 681 975
nguyens@senat.cz

Stručná charakteristika:

Kancelář předsedy Senátu zajišťuje úkoly předsedy Senátu spojené s výkonem jeho funkce a další úkoly podle jeho pokynů. Její ředitel je oprávněn požadovat s vědomím vedoucího Kanceláře Senátu spolupráci ostatních organizačních útvarů Kanceláře Senátu. Zejména nikoliv však výlučně:

 1. připravuje podmínky pro plnění úkolů předsedy Senátu související s činností Senátu a s jeho povinnostmi jako senátora;
 2. v součinnosti s oddělením protokolu zajišťuje úkoly související s vystupováním předsedy Senátu navenek;
 3. obsahově zajišťuje komunikaci předsedy Senátu s prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny, předsedou vlády ČR a dalšími představiteli státní a politické reprezentace České republiky i cizích států;
 4. předkládá se svým stanoviskem spisy určené předsedovi Senátu ke schválení nebo k informaci;
 5. neprodleně postupuje k dalšímu opatření návrhy předložené předsedovi Senátu, které mají být projednány v Senátu nebo jeho orgánech;
 6. ve spolupráci s tiskovou tajemnicí zajišťuje mediální výstupy předsedy Senátu.

Vnitřní členění:

Sekretariát předsedy Senátu

Kontakty:

Mgr. Iva Turanová / vedoucí oddělení

Telefon
+420 257 072 331
Mobil:
+420 731 124 358
TuranovaI@senat.cz

Stručná charakteristika:

Zajišťuje úkoly předsedy Senátu spojené s výkonem jeho funkce a další úkoly podle jeho pokynů nebo pokynů ředitele kanceláře předsedy Senátu. Zejména nikoliv však výlučně:

 1. vede evidenci účasti senátorů na jednání Senátu a jeho orgánů a informuje předsedu Senátu o nepřítomnosti senátorů;
 2. zajišťuje osobní agendu předsedy Senátu, příjem, evidenci, zpracování a uložení jeho korespondence a v součinnosti se zahraničním odborem cizojazyčnou korespondenci a návrhy odpovědí na ni;
 3. vyřizuje ve spolupráci s příslušnými orgány Senátu a organizačními útvary Kanceláře Senátu podání občanů a organizací adresovaná předsedovi Senátu;
 4. spravuje prostředky na pohoštění a věcné dary určené na výdaje spojené s reprezentací předsedy Senátu;
 5. ve spolupráci s Ochrannou službou Policie České republiky plní úkoly spojené se zajišťováním bezpečnosti předsedy Senátu;
 6. plní i další úkoly podle pokynů předsedy Senátu;
 7. podle zvláštních předpisů a podle pokynů bezpečnostního ředitele zajišťuje manipulaci s utajovanými informacemi doručenými předsedovi Senátu, nebo předsedou Senátu vytvořenými.

Oddělení protokolu

Kontakty:

Ing. Valérie Ciprová / vedoucí oddělení

Telefon
+420 257 072 628
Mobil:
+420 731 124 340
ciprovav@senat.cz

Stručná charakteristika:

Oddělení protokolu zajišťuje protokolární a organizační záležitosti spojené s výkonem funkce a veřejnou činností předsedy Senátu a místopředsedů Senátu. Při plnění svých úkolů spolupracuje jak s příslušnými útvary orgánů veřejné moci, tak organizačními útvary Kanceláře Senátu, se kterými svůj postup koordinuje. Zajišťuje zejména, nikoliv však výlučně:

 1. ve spolupráci s protokoly dotčených institucí za organizaci setkání předsedy Senátu s prezidentem republiky, předsedou Poslanecké sněmovny, předsedou vlády a dalšími představiteli státní a politické reprezentace České republiky i cizích států;
 2. udržuje styk s diplomatickým protokolem Ministerstva zahraničních věcí, s protokolem Kanceláře Poslanecké sněmovny, Kanceláře prezidenta republiky a protokolárním útvarem Úřadu vlády České republiky;
 3. vede protokol předsedy a místopředsedů Senátu a zajišťuje úkoly s tím spojené;
 4. zabezpečuje přijetí hostů předsedy Senátu a místopředsedů Senátu, zabezpečuje přijetí velvyslanců a jiných představitelů zahraničních zastupitelských úřadů a v rámci oficiálních návštěv i hostů prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny, předsedy vlády a ministra zahraničních věcí;
 5. zajišťuje účast předsedy Senátu a místopředsedů Senátu na slavnostních ceremoniálech a jiných pracovních a společenských akcích a zabezpečuje obdobné akce pořádané předsedou Senátu;
 6. ve spolupráci s Odborem zahraničním protokolárně zajišťuje zahraniční cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu a delegací vedených předsedou Senátu a místopředsedy Senátu;
 7. protokolárně zajišťuje oficiální tuzemské cesty předsedy Senátu a místopředsedů Senátu;
 8. plní i další protokolární úkoly podle pokynu ředitele sekretariátu předsedy Senátu;
 9. na vyžádání a ve spolupráci s tajemníky, zajišťuje metodicky pro předsedy výborů a stálých a dočasných komisí oficiálně schválené akce;
 10. v koordinaci s Odborem komunikace a vnějších vztahů navrhuje výběr protokolárních darů, zajišťuje nákup protokolárních darů a předmětů a spravuje sklad těchto darů (včetně evidence darů a předmětů).