Referát interního auditora

Kontakty:

Ing. Jiří Majdl

Tel:
25707 2203
majdlj@senat.cz

Stručná charakteristika:

Referát interního auditora provádí audit uvnitř Kancelář Senátu. Při této činnosti zejména:

 1. vypracovává plány interního auditu,
 2. vypracovává písemné zprávy z vykonaných auditů,
 3. provádí kontroly opatření k nápravě zjištěných nedostatků, zda jsou plněna ve stanovených termínech,
 4. prověřuje dodržování schváleného rozpočtu Senátu a hospodárné vynakládání finančních prostředků pro potřeby Senátu,
 5. provádí kontroly dodržování postupu při zadávání veřejných zakázek dle platného zákona,
 6. provádí kontroly hospodaření s majetkem státu (kontrola správnosti postupu při pořizování, užívání, ochraně a evidenci majetku, se kterým přísluší hospodařit Kanceláři Senátu),
 7. provádí kontroly evidence předmětů určených na dary hostům Senátu, jeho orgánů a funkcionářů,
 8. provádí řádné a namátkové kontroly pokladny Kanceláře Senátu,
 9. provádí kontrolu autoprovozu Kanceláře Senátu,
 10. prověřuje správnost tvorby a čerpání prostředků fondu kulturních a sociálních potřeb,
 11. provádí kontroly účetních dokladů v ekonomickém odboru,
 12. prověřuje správnost vedení účetnictví, zda je úplné, průkazné a správné,
 13. provádí audity a dílčí šetření jednotlivých útvarů Kanceláře Senátu z hlediska plnění jejich úkolů a dodržování obecně platných právních předpisů a vnitřních norem,
 14. prověřuje, zda vedoucí zaměstnanci vykonávají řídící kontrolu a vyhledávají rizika spojená se zajišťováním činnosti v rozsahu jím vymezené působnosti a zda přijímají přiměřená a účinná opatření k jejich odstranění,
 15. posuzuje efektivitu řídících procesů a činností vykonávaných v Kanceláři Senátu,
 16. upozorňuje na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ovlivňují nebo v budoucnosti mohou ovlivňovat činnost Kanceláře Senátu,
 17. metodicky spolupracuje s ostatními útvary Kanceláře Senátu a poskytuje jim konzultace ke způsobu dodržování obecně platných právních předpisů a vnitřních norem,
 18. zajišťuje součinnost s vnějšími kontrolními orgány, příp. orgány činnými v trestním řízení,
 19. archivuje veškerou dokumentaci z auditů a pracovní materiály vznikající při činnosti referátu interního auditora.