Interní auditor

Kontakty:

Ing. Jiří Majdl

Tel:
25707 2203
majdlj@senat.cz

Stručná charakteristika:

Interní auditor provádí audit uvnitř Kancelář Senátu. Při této činnosti zejména, nikoliv však výlučně:

 1. vypracovává plány interního auditu, se kterými seznamuje kancléře;
 2. vypracovává písemné zprávy z vykonaných auditů;
 3. písemné zprávy z vykonaných auditů projednává s věcně příslušnými řediteli odborů včetně nápravných opatření;
 4. s výsledky z písemných zpráv z vykonaných auditů i projednávání s věcně příslušnými řediteli seznamuje kancléře;
 5. provádí kontroly opatření k nápravě zjištěných nedostatků, zda jsou plněna ve stanovených termínech;
 6. prověřuje dodržování schváleného rozpočtu Senátu a hospodárné vynakládání finančních prostředků;
 7. provádí kontroly dodržování postupu při zadávání veřejných zakázek dle platného zákona;
 8. provádí kontroly hospodaření s majetkem státu (kontrola správnosti postupu při pořizování, užívání, ochraně a evidenci majetku, se kterým přísluší hospodařit Kanceláři Senátu);
 9. provádí řádné a namátkové kontroly pokladny Kanceláře Senátu;
 10. prověřuje správnost tvorby a čerpání prostředků Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 11. provádí kontroly účetních dokladů;
 12. prověřuje správnost vedení účetnictví, zda je úplné, průkazné a správné;
 13. provádí audity a dílčí šetření jednotlivých organizačních útvarů Kanceláře Senátu z hlediska plnění jejich úkolů, hospodaření se svěřeným majetkem a dodržování obecně platných právních předpisů a vnitřních norem;
 14. prověřuje, zda vedoucí zaměstnanci vykonávají řídící kontrolu a vyhledávají rizika spojená se zajišťováním činnosti v rozsahu jím vymezené působnosti a zda přijímají přiměřená a účinná opatření k jejich odstranění;
 15. posuzuje efektivitu řídících procesů a činností vykonávaných v Kanceláři Senátu;
 16. upozorňuje na nežádoucí skutečnosti a rizika, která ovlivňují nebo v budoucnosti mohou ovlivňovat činnost Kanceláře Senátu;
 17. metodicky spolupracuje s ostatními organizačními útvary Kanceláře Senátu a poskytuje jim konzultace ke způsobu dodržování obecně platných právních předpisů a interních předpisů;
 18. zajišťuje součinnost s vnějšími kontrolními orgány, příp. orgány činnými v trestním řízení;
 19. archivuje veškerou dokumentaci z auditů a pracovní materiály vznikající při činnosti interního auditora podle časové posloupnosti do auditorského spisu;
 20. v průběhu roku dbá o své vzdělávání, a to jak účastí na vybraných odborných seminářích, tak i formou samostudia;
 21. provádí pravidelný roční reporting o své činnosti pro Ministerstvo financí.