Výroční zpráva Kanceláře Senátu za rok 2019 o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, uvádíme souhrnné údaje o žádostech, v nichž pisatelé požadovali informace s výslovným odvoláním na zákon o svobodném přístupu k informacím.

Za období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2019 eviduje Kancelář Senátu celkem 26 žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V naprosté většině odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu jako orgán prvního stupně povinného subjektu žádostem vyhověl a požadované informace poskytl.

Kancelář Senátu nepožadovala v uvedeném období žádnou úhradu nákladů v souvislosti s poskytnutím informací.

Ve třech případech rozhodl odbor vnějších vztahů a služeb o odmítnutí části žádosti. První případ se týkal platových poměrů vedoucího Kanceláře Senátu, přičemž obdobnou žádostí téhož žadatele se zabýval povinný subjekt již v předchozím roce a Městský soud v Praze jeho postup potvrdil. Proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti se nicméně i v roce 2019 žadatel odvolal. Orgán druhého stupně povinného subjektu odvolání zamítl a rozhodnutí prvního stupně o odmítnutí části žádosti potvrdil. V druhém případě bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti z důvodu ochrany osobních údajů a ve třetím případě z důvodu neexistence části požadovaných informací.

K vydání rozhodnutí o odmítnutí celé žádosti přistoupil odbor vnějších vztahů a služeb pouze jednou, a to v případě, kdy žadatel požádal o stanoviska odborníků, která byla orgánu Senátu dotčenými experty poskytnuta dobrovolně a bez vynaložení veřejných prostředků. Žadatel se proti rozhodnutí odvolal, řízení o odvolání není dosud ukončeno.

V jednom případě byla žádost o informace odložena z důvodu, že se požadované informace nevztahovaly k působnosti Kanceláře Senátu, tudíž se na ně nevztahovala informační povinnost Kanceláře Senátu. V jednom případě byla žádost odložena z důvodu nedoplnění povinných náležitostí žádosti, k čemuž žadatele povinný subjekt v souladu se zákonem vyzval.

V předešlém roce bylo vedeno soudní řízení v souvislosti s žádostí o informace z roku 2018, která se týkala senátorů V. Plačka a A. Dernerové a způsobu přípravy senátního návrhu zákona později přijatého pod č. 284/2018 Sb., kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Žalobce žalobou na ochranu proti nezákonnému zásahu brojil proti postupu povinného subjektu při vyřizování žádosti o poskytnutí informace. Městský soud v Praze žalobu svým usnesením č. j. 8 A 119/2018-56-58 odmítl, jelikož ji shledal nepřípustnou podle § 85 soudního řádu správního, přičemž ve svém rozsudku ze dne 29. března 2019 konstatoval: „Pro posouzení přípustnosti podané žaloby je rozhodující otázka, který žalobní typ měl žalobce použít za situace, kdy brojí proti poskytnutí informací (obsahu či rozsahu), kterým povinný subjekt vyřídil žádost o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím.” Proti usnesení Městského soudu v Praze podal žalobce kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. V rozsudku Nejvyššího správního soudu 8 As 144/2019-113 ze dne 8. listopadu 2019 NSS mj. konstatoval: „Pro posouzení nyní projednávané kasační stížnosti je tedy podstatné, že s ohledem na výše uvedená východiska předpokládaná již dlouhodobě judikaturou Nejvyššího správního soudu bylo i v této věci povinností městského soudu nejen přihlédnout k možným nejasnostem ohledně vymezení žalobního typu plynoucím ze samotné žaloby, ale především zohlednit, že definitivní judikaturní vyřešení otázky volby žalobního typu, které je aplikovatelné i v projednávané věci, se odvíjí od rozhodnutí rozšířeného senátu vydaného až po podání žaloby stěžovatele. Jelikož městský soud tyto okolnosti nezohlednil, stěžovatele k úpravě žaloby nevyzval, ani jej na uvedené jinak neupozornil, a žalobu rovnou odmítl, zatížil tím ve světle citované judikatury dané řízení vadou, která mohla mít za následek nezákonnost přezkoumávaného rozhodnutí městského soudu [§ 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s.]. Proto nezbývá než napadené usnesení městského soudu zrušit.”

1. Počet podaných žádostí o informace 26
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 2
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 2 (viz výše)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona Řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/19 1. 1. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. znaleckých posudků. ne 16. 1. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
2/19 7. 1. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se opatření podniknutých povinným subjektem. ne 16. 1. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
3/19 11. 1. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí stanoviska Senátu Parlamentu ČR k řízení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 47/18. ne 18. 1. 2019
Žadateli bylo zasláno sdělení
4/19 21. 1. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se čerpání náhrad senátorů v roce 2018. ne 1. 2. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
5/19 8. 2. 2019
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací o výši platů, odměn a jiných příjmů vyplacených vedoucímu Kanceláře Senátu za období let 2016 - 2018. ano 22. 2. 2019
Žadateli byla poskytnuta část informací
 
22. 2. 2019
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
 
9. 3. 2019
Žadatel podal odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
 
5. 4. 2019
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o zamítnutí odvolání
6/19 8. 2. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se zahraničních cest výborů Senátu v roce 2018 a plánu zahraničních cest výborů Senátu pro rok 2019. ne 22. 2. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
7/19 21. 2. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se čerpání náhrad senátorů v roce 2018. ne 7. 3. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
8/19 28. 2. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výpisu z návštěvních knih za období 4. 9. 2017 – 4. 9. 2018. ne 7. 3. 2019
Žadateli byla poskytnuta část informací 13. 3 2019
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
9/19 1. 3. 2019
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se mj. asistentů a poradců senátora VP. ne 1. 4. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
10/19 25. 3. 2019
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se pořádání a financování akce „Živý Hus”. ne 4. 4. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
11/19 22. 5. 2019
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se postupu navrhovatelů senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, senátní tisk č. 206. ne 6. 6. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
12/19 13. 6. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, týkající se zřízení Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv. ne 20. 6. 2019
Žadateli byla zaslána výzva k doplnění žádosti
 
Žadatel nedoplnil povinné náležitosti žádosti, žádost byla odložena
13/19 16. 7. 2019
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se výše náhrady vyplacené advokátní kanceláři za zpracování „Návrhu skupiny senátorů na zrušení části ust. § 28 a 38 odst. 1 zák. č. 120/2011 Sb., exekuční řád” ne 30. 7. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
14/19 22. 7. 2019
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se asistentů senátora L. Kose. ne 2. 8. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
15/19 24. 7. 2019
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se komunikace Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv Evropské komise s českým zastoupením v EU. ne 7. 8. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
16/19 24. 7. 2019
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se komunikace Dočasné komise Senátu k návrhům auditních zpráv Evropské komise s českými ministerstvy. ne 7. 8. 2018
Žadateli byla informace poskytnuta
17/19 31. 7. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí části audiozáznamu z 8. schůze VVVK z 23. 7. 2019 – senátní tisk 119, petice Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní. ne 9. 8. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
18/19 7. 8. 2019
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací o schůzce předsedy Senátu s podnikatelem PK. ne 21. 8. 2019
Žadateli byla poskytnuta část informací
 
21. 8. 2019
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí části žádosti
19/19 20. 8. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kontaktu na orgán Senátu, který se zabývá soudnictvím. ne 3. 9. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
20/19 6. 9. 2019
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí odpovědi Evropské komise Dočasné komisi Senátu k návrhům auditních zpráv na dotaz, zda EK zakázala českým ministerstvům poskytnout předběžné auditní zprávy senátní komisi. ne 19. 9. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
21/19 9. 10. 2019
Podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se využívání soukromých bezpečnostních služeb. ne 23. 10. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
22/19 18. 10. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se informací z insolvenčního rejstříku osoby žadatelky. ne 24. 10. 2019
Žadatelce bylo zasláno vyrozumění o odložení žádosti
23/19 25. 10. 2019
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se čerpání náhrad senátorem L. Kosem. ne 8. 11. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
24/19 1. 11. 2019
Podání prostřednictvím elektronické podatelny
ne 14. 11. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
25/19 11. 11. 2019
Podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se rozpočtu, organizační struktury a činnosti Kanceláře Senátu v roce 2019. ne 22. 11. 2019
Žadateli byla informace poskytnuta
26/19 11. 12. 2019
Žádost prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí odborných stanovisek vyžádaných Stálou komisí Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury. ano 19. 12. 2019
Žadateli bylo zasláno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 
30. 12. 2019
Žadatel podal odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti
(řízení zatím nebylo ukončeno)