Výroční zpráva za rok 2015 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání občanů

a) Podání občanů

Oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu obdrželo v roce 2015 celkem 2 196 podání od občanů, skupin a organizací. Z toho 29 žádostí bylo podáno v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.).

Vývoj počtu doručených podání dle jednotlivých skupin zachycuje tabulka Doručená podání 2011 - 2015.

Doručená podání 2011 - 2015
2011 2012 2013 2014 2015
Žádosti dle zák. č. 106/1999 Sb. 15 40 35 29 29
Elektronicky podané podněty 1 620 1 369 1 423 1 504 2 140
Podněty podané v listinné formě 80 104 27 51 56
Anonymní podání 11 26 12 1 5

V roce 2015 došlo k poměrně velkému nárůstu elektronické korespondence (převážně e maily, méně podání prostřednictvím datové schránky). Počet elektronicky podaných písemností se zvýšil oproti roku 2014 o 636. V tomto roce tedy opět jednoznačně převládala elektronická forma komunikace.

Písemných listin bylo evidováno 56. Anonymních podání bylo přijato pět. Všechna byla zaslána prostřednictvím České pošty.

Ve srovnání s rokem 2013 bylo přijato o polovinu písemných listin méně. Počet e mailových podání se naopak zvýšil o 81. V roce 2014 tedy dávali občané přednost elektronické formě komunikace. Část občanů využívala i komunikační nástroje sociálních sítí.

Připomínky, podněty či dotazy občanů vztahující se k legislativní činnosti Senátu směřovaly zejména k těmto předlohám:

  • Senátní tisk č. 65 – návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
  • Senátní tisk č. 87 – novelizace zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
  • Senátní tisk č. 126 - návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
  • Senátní tisk č. 148 - návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  • Senátní tisk č. 149 - novelizace zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
  • Senátní tisk č. 157 - návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci

V souvislosti s projednávanou legislativou se občané tázali po termínech a průběhu schůzí pléna Senátu a schůzí výborů, po senátních tiscích a upřesnění dalšího legislativního postupu. Občané se ve srovnání s předchozími lety intenzivněji zajímali o činnost jednotlivých senátorů, zvláště o počet jejich vystoupení na plénu Senátu, počet podaných návrhů i to, jak senátoři hlasovali při schvalování konkrétních zákonů. Zájem projevili o kontakty na jednotlivé senátory a jejich regionální kanceláře a reagovali na veřejná vystoupení zákonodárců.

Pokud občané žádali informace, které již byly zveřejněny na webových stránkách Senátu, byl žadateli zaslán odkaz, na němž bylo možné požadovanou informaci najít. Podání adresovaná Senátu Parlamentu ČR, respektive všem senátorům, byla postupována k informaci a případnému dalšímu využití prostřednictvím senátorských klubů. Nezařazeným senátorům byla podání postupována přímo. V závislosti na problematice byla podání dávána na vědomí také věcně příslušným orgánům Senátu.

Stejně jako v minulých letech se občané ve svých písemnostech kromě legislativní činnosti Senátu věnovali rovněž celé řadě celospolečenských a zahraničněpolitických témat. Velké množství podání se týkalo problematiky migrační krize. Odpůrci i zastánci přijímání uprchlíků se ve svých písemnostech vyjadřovali ke kvótám Evropské unie na přerozdělování uprchlíků, celkovému řešení migrační krize, k otázkám soužití s uprchlíky i příčinám války v Sýrii. Dalším hojně pojednávaným tématem zvláště v první polovině roku bylo dění na Ukrajině. Občané se ve svých podáních dále zaobírali například aktuálními tématy ve zdravotnictví (obzvláště problematika očkování dětí) a sociální problematikou (nespokojenost s výší důchodů, péče o seniory a handicapované, soužití s menšinami, nezaměstnanost, problematika zadluženosti). Písemnosti stejně jako v uplynulých letech obsahovaly hodnocení domácí politické scény a obavy z nejisté budoucnosti a ztráty sociálních jistot. Mnoho občanů reagovalo, ať již pozitivně či negativně, na prezidenta republiky Miloše Zemana, jeho jednání a konkrétní výroky.

Odbor vnějších vztahů a služeb obdržel také řadu dotazů vztahující se k činnosti Kanceláře Senátu a k akcím pořádaným pro veřejnost. Čeští občané i zahraniční turisté se dotazovali na možnosti navštívit sídlo Senátu nebo Valdštejnskou zahradu a zasílali žádosti o rezervace prohlídek. Časté byly dále dotazy na akce pořádané pro širokou i odbornou veřejnost (výstavy, koncerty, Dny otevřených dveří, semináře, konference). Zaznamenány byly i žádosti o informace vztahující se k chodu Kanceláře Senátu (např. veřejné zakázky, počty zaměstnanců Kanceláře Senátu, využívání služeb soukromých společností a výše nákladů s tím souvisejících).

Občané využívali také možnost dotázat se osobně v Informačním centru Senátu, telefonicky nebo prostřednictvím sociálních sítí.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou či prostřednictvím služby elektronických komunikací. Jedná se o žádosti, v nichž byly pisateli vyžadovány informace s výslovným odvoláním na uvedený zákon.

Počet obdržených žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. činil 29, což je totožný počet s rokem 2014. Odbor vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu se snaží o maximální otevřenost vůči veřejnosti a přistupuje k omezení práva žadatelů na informace pouze v případech, kdy to je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nezbytné. Vedle podání uplatňujících veřejnou kontrolu činnosti Senátu je totiž Kancelář Senátu adresátem také podání požadujících informace využitelné např. v obchodních vztazích.

Celkem vydal odbor vnějších vztahů a služeb 4 rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., přičemž v jednom z těchto případů se odmítnutí vztahovalo pouze k části žádosti. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti se odvolali dva žadatelé, z nichž jeden se odvolal proti části rozhodnutí a svou původní žádost upřesnil. V obou případech odbor vnějších vztahů a služeb své rozhodnutí přehodnotil a požadovanou informaci poskytl. Vedoucí Kanceláře Senátu jako orgán druhého stupně povinného subjektu rozhodoval o jedné stížnosti, která byla podána na vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací. Vedoucí Kanceláře Senátu postup odboru vnějších vztahů a služeb i výši požadované úhrady potvrdil.

1. Počet podaných žádostí o informace 29
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 2
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/15 8. 1. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací a dokumentů, které se týkají kandidatury některých osob do Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 21. 1. 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.
 
26. 1. 2015
Žadatel částku uhradil a informace mu byla poskytnuta.
2/15 14. 1. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí jmen všech asistentů senátora Ivo Valenty. ne 26. 1. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
3/15 15. 1. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají střetu zájmů členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů. ne 26. 1. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
4/15 5. 2. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací – kopií dokumentů, které se týkají vyúčtování volební kampaně některých kandidátů na prezidenta v roce 2013. ne 18. 2. 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.
 
Žadatel vyúčtované náklady neuhradil, žádost byla odložena.
5/15 29. 2. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací o hlasových službách komunikační infrastruktury veřejné správy. ne 12. 2. 2015
Žadateli odeslána výzva k doplnění informací.
 
17. 2. 2015
Žadatel svou žádost doplnil.
 
19. 2. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
6/15 19. 2. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se antivirového programu. ne 26. 2. 2015
Žadateli odeslána výzva k doplnění informací.
 
30. 3. 2015
Žadatel svou žádost doplnil.
 
31. 3. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
7/15 19. 4. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají veřejných zakázek v letech 2012–2014. ne 27. 4. 2015
Žadateli zasláno vyrozumění o prodloužení lhůty o 10 dnů.
 
12. 5 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.
 
Žadatel vyúčtované náklady neuhradil, žádost byla odložena.
8/15 26. 4. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací týkajících se finančních nákladů senátora Petra Gawlase v letech 2010–2014. ne 5. 5. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
9/15 2. 5. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají finančních nákladů senátora Pavla Eyberta v letech 2010–2014. ne 12. 5. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
10/15 25. 5. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D. ne 9. 6. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
11/15 8. 6. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají platů a odměn nejvýše postavených úředníků Kanceláře Senátu za rok 2014. ne 18. 6. 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím informací.
 
25. 6. 2015
Žadatel podal stížnost na výši požadované úhrady k vedoucímu Kanceláře Senátu.
 
7. 7. 2015
Vedoucí KS postup i výši požadované úhrady potvrdil.
 
Žadatel vyúčtované náklady neuhradil, žádost byla odložena.
12/15 16. 6. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D. ano 23. 6. 2015
Žadateli zasláno Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
 
23. 6. 2015
Žadateli odesláno vyúčtování nákladů spojených s poskytnutím části požadovaných informací.
 
2. 7. 2015
Žadatel podal odvolání proti Rozhodnutí o odmítnutí části žádosti.
 
7. 7. 2015
Po úhradě nákladů byla žadateli informace zčásti poskytnuta.
 
15. 7. 2015
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí, ve kterém OVS odvolání žadatele vyhověl a požadovanou informaci poskytl.
13/15 2. 7. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, týkajících se projednávání podnětu ve věci porušení § 7 odst. 6 zákona č. 181/2007 Sb., v případě členů Rady Ústavu pro studium totalitních režimů Mgr. Michala Uhla a PhDr. Jana Bureše, Ph.D. ne 15. 7. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
14/15 23. 8. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informace, která se týká poskytnutí daňového přiznání senátora Jana Látky za rok 2014. ne 25. 8. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
15/15 18. 9. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají mj. počtu žádostí o vydání senátora k trestnímu stíhání od počátku fungování Senátu PČR do současnosti. ne 2. 10. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
16/15 22. 9. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají návštěvy senátora Jaroslava Doubravy na Krymu. ne 29. 9. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
17/15 1. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají Mandátového a imunitního výboru ve věcech imunitních podle § 13 odst. 3 a § 14 resp. § 41 odst. 1 písm. c, d zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu. ne 15. 10. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
18/15 4. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají hospodaření Kanceláře Senátu s investičními prostředky v letech 2009 – 2014. Jednalo se o 10 otázek vyjadřující subjektivní názor na přípravu a realizaci investičních prostředků. ano 8. 10. 2015
Žadateli odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 
9. 10. 2015
Žadatel podal odvolání proti části Rozhodnutí o odmítnutí žádosti a svou žádost upřesnil.
 
23. 10. 2015
Žadateli bylo odesláno Rozhodnutí, ve kterém OVS odvolání žadatele vyhověl a požadovanou informaci poskytl.
19/15 14. 10. 2015
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí výše platu a odměn asistenta senátora Jaroslava Palase (od počátku jeho působení na asistentské pozici) a výše platu a náhrad senátora Jaroslava Palase. ne 23. 10. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
20/15 23. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí výše platu a náhrad senátora Jaroslava Palase od jeho zvolení senátorem do současnosti. ne 4. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
21/15 25. 10. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o sdělení počtu zaměstnanců Kanceláře Senátu a počtu externistů, a to k 1. lednu 2013, 1. lednu 2014 a k 1. lednu 2015. ne 4. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
22/15 2. 11. 2015
podání prostřednictvím datové schránky
Žádost o poskytnutí informací, které se týkají využívání služeb soukromých bezpečnostních agentur. ne 10. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
23/15 15. 11. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí kopií vybraných usnesení Senátu a usnesení Mandátového a imunitního výboru. ne 30. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
24/15 18. 11. 2015
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o poskytnutí adresáře všech senátorů, adresáře nevládních organizací, projektů Senátu v oblasti justice a adresáře organizačních složek Senátu PČR. ne 30. 11. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
25/15 20. 11. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí jmenovitého seznamu všech novinářů a zástupců médií, kteří byli akreditováni dne 19. 11. 2015 na panelovou diskusi: „Novela zákona o vinohradnictví a kontrola dovezeného vína do ČR z pohledu Ministerstva financí a Celní správy“. ne 4. 12. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
26/15 4. 12. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o poskytnutí resp. zveřejnění elektronické kopie plného znění textů stanovisek všech pěti ústavně právních expertů, kteří jej připravili jako jeden z podkladů pro jednání o případné žalobě Senátu na prezidenta republiky. ne 9. 11. 2015
Žadateli odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
27/15 7. 12. 2015
podání prostřednictvím České pošty
Žádost o doplnění adresáře nevládních organizací a zaslání výtisků časopisů Senát za rok 2014 a č. 1 a 2 za rok 2015. ne 16. 12. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.
28/15 3. 12. 2015,
resp. 11. 12. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o informaci, zda Senát PČR hodlá podat žádost a ucházet se o dotaci z výzvy Integrovaného regionálního operačního programu č. 17 a zda by Senát PČR žádost o dotaci, administraci výběrového řízení a realizační management zajišťoval vlastními pracovníky nebo externími subjekty na základě výběrového řízení. ne 3. 12. 2015
Podání zasláno tiskové tajemnici Senátu, následně postoupeno OVS.
 
4. 12. 2015
Žadateli zaslána výzva k doplnění a řádnému podání žádosti.
 
11. 12. 2015
Žadatel zaslal doplněnou žádost.
 
18. 12. 2015
Žadateli odesláno Rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
29/15 16. 12. 2015
podání prostřednictvím elektronické podatelny
Žádost o informace, které se týkají spolupráce s firmami Newton Media a.s, Anopress IT a.s., Bisnode Česká republika a.s. ne 28. 12. 2015
Žadateli byla informace poskytnuta.