Výroční zpráva o podávání informací za rok 2011

a) Podání občanů

Od 1. ledna do 31. prosince 2011 obdrželo oddělení vztahů s veřejností odboru vnějších vztahů a služeb Kanceláře Senátu celkem 1700 podání od občanů, z toho 15 dotazů, které se přímo odvolávaly na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (viz dále Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.). Stejně jako v loňském roce občané při zasílání podání nejvíce využívali elektronickou cestu. E-mailů tak obdrželo oddělení vztahů s veřejností 1620, naopak písemných listin bylo evidováno pouze 80. Oproti roku 2010 tak bylo přijato o 26 písemných listin méně, počet e-mailů naopak vzrostl o 109 podání, oproti roku 2009 se jedná o nárůst 199 e-mailových podání. Anonymů eviduje oddělení 11, což je o 18 anonymních sdělení méně než v předešlém roce, kdy počet anonymních sdělení rovněž klesl přesně o 18 podání.

V souvislosti s legislativní činností zasílali občané své připomínky, podněty či dotazy zejména k tématům sociálních reforem, z nichž se velká část týkala přímo důchodového pojištění. Stejně jako v předchozích letech se občané věnovali ve svých písemnostech rovněž otázkám zdravotnictví, zabývali se zejména kvalitou lékařské péče a její dostupností. Velkou pozornost si vysloužilo také projednávání školského zákona. Rovněž lze pozorovat přetrvávající zájem občanů o problematiky hazardních her a drogové závislosti. V neposlední řadě se témata týkala lidských práv a rovněž ochrany zvířat proti týrání. Následovaly dotazy na aktuální stav projednávání senátních tisků a upřesnění dalšího legislativního procesu. Stejně jako v předchozích letech obdrželo oddělení vztahů s veřejností také několik petic, které byly obratem postoupeny senátnímu Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Občané mimo jiné apelovali na větší dohled na činnost soudů a orgánů činných v trestním řízení. Častým tématem byly rovněž žádosti o pomoc v těžké životní situaci a upozornění na protiprávní jednání. Vzhledem k tomu, že Senát má funkci zákonodárnou a nepřísluší mu zasahovat do funkce soudní či výkonné, byly těmto pisatelům alespoň poskytnuty rady, jak dále postupovat, a který orgán je podle konkrétních specifik žádosti pro řešení dané situace nejvíce kompetentní.

Pisatelé dále k informaci zasílali odkazy na internetové diskusní články a reportáže v médiích, které odrážely zejména současné politické dění v ČR i v zahraničí. Některá podání byla senátorům zaslána pouze na vědomí s tím, že prvotním adresátem byla jiná instituce.

Kancelář Senátu obdržela rovněž podání týkající se přímo její činnosti a akcí pořádaných pro veřejnost. V tomto směru převládaly dotazy veřejnosti k možnostem návštěvy historických prostor Valdštejnského paláce a Valdštejnské zahrady, dotazy týkající se dnů otevřených dveří a dále výstav a koncertů konaných v prostorách Senátu PČR, především pak koncertů Kulturního léta.

Podání adresovaná Senátu byla postupována k informaci a případnému využití všem senátorkám a senátorům prostřednictvím senátorských klubů, nezařazeným členům Senátu byla podání postoupena přímo. V závislosti na problematice rovněž věcně příslušným orgánům Senátu, tj. výborům a komisím. Veškerá podání byla vyřízena ve stanovené lhůtě, elektronická pošta pak převážně obratem.

Oddělení vztahů s veřejností zaznamenalo také telefonické dotazy a podněty občanů, popř. občané přicházeli osobně do Informačního centra. V těchto případech se v rámci legislativních záležitostí jednalo především o dotazy k aktuálně projednávaným zákonům v Senátu PČR, na zasedání pléna či schůze výborů a komisí. Ostatní dotazy a připomínky byly směrovány opět zejména k prohlídkám paláce, koncertům, výstavám či seminářům a veřejným slyšením.

b) Výroční zpráva o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. uvádíme následující souhrnné údaje o žádostech podaných písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona). Jde o žádosti, u nichž informace byla pisatelem žádána výslovně s odvoláním na uvedený zákon.

1. Počet podaných žádostí o informace: 15
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0 (žádný rozsudek nebyl vydán)
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona: řízení o sankcích nebylo vedeno
Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/11 13. 01. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace ohledně nákladů zahraničních cest a o plánovaných nákladech na rok 2011 Ne 19. 01. 2011 žadateli odeslána požadovaná informace
2/11 25. 01. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace, jak byl vyřízen podnět umístěný na stránce www.podnety.cz Ne 28. 01. 2011 žadatelce odeslána požadovaná informace
3/11 08. 02. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace, zda má občan právo na věcnou odpověď Ne 15. 02. 2011 žadateli odeslána požadovaná informace
4/11 23 .02. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace, kolik Senát PČR zaměstnává zdravotně znevýhodněných osob Ne 28. 02. 2011 žadateli odeslána požadovaná informace
5/11 25. 02. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o informaci ohledně výše odměny, kterou dostává senátor za svůj mandát Ne 02. 03. 2011 žadateli odeslána požadovaná informace
6/11 04. 03. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace ve věci zahraniční cesty do Peru, kterou v únoru 2011 podnikl senátní Výbor pro zahr. věci, obranu a bezpečnost Ne 11. 03. 2011 pisateli odeslána požadovaná odpověď
7/11 07. 03. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o možnost nahlédnutí do smlouvy o pronájmu pražského bytu pana senátora Marcela Chládka Ne 10. 03. 2011 žadatelka upozorněna, že Kancelář Senátu není přímým účastníkem výše uvedené smlouvy. Pisatelce bylo doporučeno spojit se přímo s panem senátorem.
8/11 30. 03. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace ohledně petice přijaté Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Ne 06. 04. 2011 žadatelce odeslána požadovaná informace
9/11 01. 06. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí Zprávy o posouzení a vyhodnocení nabídek vypracované ke konkrétní veřejné zakázce Ne 03. 06. 2010 žadatelka informována, že Kancelář Senátu nemá oprávnění nechat třetím osobám do zprávy o hodnocení nabídek nahlížet.
10/11 20. 06. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace o příjmech senátorek a senátorů za uplynulých šest let Ne 29. 06. 2011 poskytnuta žadateli požadovaná odpověď
11/11 13. 07. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Doplnění žádosti o poskytnutí informace o příjmech senátorek a senátorů za uplynulých šest let – žádost o zaslání informací elektronicky Ne 19. 07. 2011 poskytnuta žadateli odpověď elektronicky dle požadavku
12/11 09. 08. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace o struktuře administrativy EU, žádost o zaslání seznamu europoslanců a eurokomisařů Ne 10. 08. 2011 žadatel informován, že Kancelář Senátu poskytuje informace v rámci její působnosti; žadateli doporučeno kontaktovat Informační kancelář Evropského parlamentu
13/11 27. 09. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace dle dotazníku tazatele ohledně využití nevýrobních činností / služeb Kanceláře Senátu Ne 06. 10. 2011 poskytnuta žadateli požadovaná odpověď
14/11 21. 10. 2011
(podání dopisem)
Žádost o poskytnutí informace, zda Senát Parlamentu ČR pověřil svého zástupce k jednání uvedeném pisatelem Ne 02. 11. 2011 poskytnuta žadateli požadovaná odpověď
15/11 02. 12. 2011
(podání do elektronické podatelny)
Žádost o poskytnutí informace o příjmech vedoucích pracovníků Kanceláře Senátu Ne 16. 12. 2011 poskytnuta žadateli odpověď, vzhledem k zákonu o střetu zájmů nebyla však poskytnuta v celém rozsahu

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.).