Výroční zpráva o podávání informací za rok 2005

1. část zpracovaná samostatným oddělením pro styk s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2005

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. zveřejňujeme souhrnné údaje o žádostech podaných písemně (§ 13 odst. 3 cit. zákona) v následujícím zákonem požadovaném členění

a. Počet podaných žádostí o informace: 15
b. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
c. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0
d. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona:
(řízení o sankcích nebylo vedeno)
e. Další informace:

V roce 2005 se žádosti občanů o informace vztahovaly nejčastěji k ekonomické oblasti - nákladům Senátu (2/05, 6/05, 9/05, 10/05, 12/05), a ke kompetencím Senátu (3/05, 4/05, 5/05, 7/05), další dotazy se týkaly pracovního rozvrhu senátora (1/05), odškodnění příbuzných po obětech nacismu (8/05), ústavní stížnosti senátorů ve věci zákona č. 216/2005 Sb. (13/05, 14/05) a počtu absencí jednoho ze senátorů (15/05).

 • Občan z Prachatic požádal o sdělení "běžného týdenního rozvrhu pracovní doby řadového senátora" (1/05). Žadatel byl informován o týdenních programech jednání a o dlouhodobých pololetních pracovních plánech Senátu, navazujících na činnost Poslanecké sněmovny. Byl rovněž informován o možnosti kontaktu se senátorem ve svém senátním volebním obvodu.
 • Tazatel se elektronickým dopisem dožadoval sdělení základního platu poslance a senátora s dotazem, kdy se plat vrátí na původní výši (2/05). Odpověď byla zpracována v součinnosti s ekonomickým odborem.
 • Občan z Brna, který je členem organizace Děti země, požadoval informaci o ratifikaci tzv. Bernské úmluvy Senátem, jakož i sdělení, zda je uvedená úmluva součástí zdejšího právního řádu (3/05). V odpovědi byl vyrozuměn, že Senát souhlas k ratifikaci neuděloval a k výkladu smlouvy byl odkázán na Ministerstvo zahraničních věcí ČR.
 • Pisatel ze středních Čech žádal o sdělení postupu, který by vedl k odvolání senátora (4/05). Odpověď byla zpracována v součinnosti s legislativním odborem.
 • Občan z Neratovic požádal o informaci, jak bylo naloženo s jeho stížností na postup Správy ochrany přírody ve věci petice na prošetření CHKO Kokořínsko (5/05). Odpověď byla zpracována v součinnosti s Výborem pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.
 • Pisatel z Prahy 4 požadoval informace o podílu Senátu na ochraně vnitřní bezpečnosti a pořádku v České republice (7/05). Na odpovědi se podílel Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.
 • Další občan z Prahy 4 se zajímal o odškodnění příbuzných po obětech nacismu (8/05). Byl informován o mezivládní Česko-německé deklaraci z 21. ledna 1997, jíž byl zřízen Česko-německý fond budoucnosti a byla mu sdělena adresa uvedeného fondu.
 • Elektronickým dopisem pisatel požadoval sdělení postupu, pokud senátor zadá vypracování analýzy fyzické osobě a jaká smlouva se na to uzavírá (9/05). Odpověď byla zpracována v součinnosti s ekonomickým a právním odborem.
 • Občan z Českých Budějovic požadoval informace o výdajových položkách Senátu na platy a mzdy, zahraniční cesty atd. za léta 2002 - 2005 (6/05, 10/05). Odpověď včetně vyžádaného dodatku byla zpracována v součinnosti s ekonomickým odborem.
 • Pisatelka elektronického dopisu požádala o sdělení, zda rozšiřování EU posiluje globalizační tendence ve světě a zda je výhodné podnikat v EU jako osoba samostatně výdělečně činná (11/05). Odpověď byla zpracována v součinnosti se samostatným oddělením pro evropské záležitosti a s příslušným odborem Úřadu vlády ČR.
 • Další e-mailový dopis občana se týkal dostupnosti majetkových přiznání senátorů (12/05). Odpověď byla zpracována týž den.
 • Další dva elektronické dopisy (13/05 a 14/05) se vztahovaly k ústavní stížnosti skupiny senátorů, podané ve věci zákona č. 216/2005 Sb. (tzv. vyvlastnění minoritních akcionářů) a byly zodpovězeny odkazem na text stížnosti, uveřejněný na internetové stránce senátorského Klubu otevřené demokracie.
 • Pisatel z Ostravy požádal o informaci o počtu zameškaných dnů při jednání Senátu jednoho ze senátorů (15/05). Odpověď byla zpracována v součinnosti s organizačním odborem.

Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 3c/ zákona č. 106/1999 Sb.) s výjimkou dopisu 4/05, kde bylo nutno dodatečně vyžádat stanovisko legislativního odboru.

Žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.

Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/05 21. 2. 2005 (dopis čj. 1950/05) pracovní rozvrh řadového senátora Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 2. 3. 2005.
2/05 23. 2. 2005 (e-mail) plat senátorů Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 2. 3. 2005.
3/05 27. 4. 2005 (dopis čj. 4540/05) Bernská úmluva o ochraně evropských planě rostoucích rostlin, … Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 5. 5. 2005.
4/05 10. 5. 2005 (dopis čj. 5236/05) odvolání senátora Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 2. 6. 2005.
5/05 7. 8. 2005 (e-mail) žádost o přešetření případu Správy chráněné krajinné oblasti Kokořínsko Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 16. 8. 2005.
6/05 12.9.2005 (dopis čj. 10216/05) výdaje rozpočtu kapitoly 303 - Senát Parlamentu České republiky Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 26. 9. 2005.
7/05 13.9.2005 (dopis čj. 10268/05) kompetence Senátu na úseku vnitřní bezpečnosti a pořádku v České republice Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 26. 9. 2005.
8/05 4.10.2005 (dopis čj. 11114/05) odškodnění příbuzných po obětech nacismu Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 11. 10. 2005.
9/05 6.10.2005 (e-mail) zadávání analýz senátora - smluvní forma Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 13. 10. 2005.
10/05 10.10.2005 (dopis čj. 10216/05) mzdy a náhrady senátorů a zaměstnanců Senátu za rok 2002 - 2005 Ne Uzavřeno.Odpověď odeslána 12.10.2005.
11/05 27.10.2005 (e-mail) vliv rozšiřování EU na globalizaci, podnikání OSVČ v EU Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 11. 11. 2005.
12/05 14.11.2005 (e-mail) majetková přiznání senátorů Ne Uzavřeno.Odpověď odeslána 14. 11. 2005.
13/05 28.11.2005 (e-mail) dostupnost textu ústavní stížnosti k zákonu č. 216/2005 Sb. Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 1. 12. 2005.
14/05 6.12.2005 (e-mail) dostupnost textu ústavní stížnosti k zákonu č. 216/2005 Sb. Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 6. 12. 2005.
15/05 13.12.2005 (dopis čj. 14275/05) dotaz na počet absencí jednoho ze senátorů Ne Uzavřeno. Odpověď odeslána 19. 12. 2005.

2. část zpracovaná Odborem tiskovým a spisovým Kanceláře Senátu za rok 2005

V průběhu roku 2005 nebyly do Odboru tiskového a spisového Kanceláře Senátu podány žádné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a všechny dotazy a otázky ze strany médií byly vyřizovány standardní agendou komunikace s médii.

V roce 2005 bylo publikováno celkem 158 tiskových zpráv včetně mimořádných informací o akcích konaných v Senátu. Bylo pořádáno celkem 22 tiskových konferencí.

Převážná část dotazů byla vyřizována prostřednictvím elektronické korespondence nebo telefonicky. Dotazy lze rozdělit do dvou skupin::

 • týkající se práce Senátu Parlamentu ČR a jednotlivých senátorů
 • týkající se chodu Kanceláře Senátu

Mezi nejčastější dotazy patřily dotazy na rozpočet Kanceláře Senátu, často se zaměřením na probíhající rekonstrukci Kolowratského paláce. Co se týká senátorů, byly nejčastější otázky na rozpočty jednotlivých zahraničních cest a na platy senátorů, včetně požitků, náhrad, cestovného apod.

Výrazný mediální zájem způsobilo odvolání vedoucího KS v červenci 2005. Rovněž funkční a personální audit, který proběhl v Kanceláři Senátu v září a říjnu, byl v centru zájmu médií.

Tradičně nejvíce dotazů ze strany médií směřovalo na legislativní proces v Senátu, termíny projednávaných bodů, návrhy výborů, výsledky hlasování a dikce pozměňovacích návrhů.

Velký mediální ohlas mělo rovněž projednávání technoparty CzechTek a situace ve zdravotnictví po zavedení nucené správy nad VZP.

Největší mediální ohlas Senátu PČR v roce 2005:

 • Výstupy z jednání schůzí Senátu Parlamentu ČR
 • Odvolání kancléře P. Pelanta a jmenování kancléře F. Jakuba
 • Rozhodnutí Ústavního soudu o sporu mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem o charakteru zákona o střetu zájmů.
 • Volba ústavních soudců

Veřejnoprávní televize ČT rozšířila v průběhu roku 2005 počet vstupů ze Senátu a v průběhu jednání pléna se živé vstupy do zpravodajských relací staly standardem. Od dubna 2005, po podepsání řádné smlouvy s KS a po tříměsíčním zkušebním vysílání vysílá záznamy jednání pléna Senátu i jednotlivých výborů soukromá televize 24CZ, specializovaná na vysílání z Parlamentu ČR.