Výroční zpráva o podávání informací za rok 2004

1. zpracovaná Samostatným oddělením pro styk s veřejností Kanceláře Senátu za rok 2004

Podle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. předkládáme souhrnné údaje o žádostech, které byly podány písemnou formou (§ 13 odst. 3 cit. zákona) v následujícím členění:

1. Počet podaných žádostí o informace: 15
2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0
3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:
(žádný rozsudek nebyl vydán)
0
4. Výsledky řízení o sankcích za nedodržování tohoto zákona:
(řízení o sankcích nebylo vedeno)
5. Další informace:

V první polovině roku 2004 se žádosti o informace týkaly převážně ekonomických otázek na hospodaření Senátu, jeho rozpočtu, státního rozpočtu, ceny v gastronomických službách (položky 1/04, 2/04, 3/04, 5/04), dále počtu zaměstnanců se změněnou pracovní schopností (6/04) a účasti konkrétního senátora na jednáních Senátu (7/04). Ve druhém pololetí převažovaly dotazy týkající se zahraničních cest senátorů (11/04, 12/04, 14/04, 15/04).

Sekretářka občanského sdružení požadovala e-mailem informace o členění výdajů státního rozpočtu za léta 1990 – 2002 dle jednotlivých okresů ČR; poté, co byla odkázána na Ministerstvo financí ČR, Český statistický úřad a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vzala svůj požadavek výslovně zpět.

Pisatel z Tábora zaslal kriticky formulovaný dotaz vztahující se k cenám gastronomických služeb v Senátu. Odpověď byla zpracována na základě sdělení ředitele odboru gastronomických služeb.

Žadatelka si elektronickou poštou postěžovala, že v internetu nenalezla informace o rozpočtu hospodaření Senátu. V odpovědi byla upozorněna na zákon o státním rozpočtu s poukazem na konkrétní rozpočtovou kapitolu. Odpověď byla zpracována v součinnosti s ekonomickým odborem.

Tazatel z Roudnice nad Labem se zajímal o počty pracovníků se změněnou pracovní schopností a s těžkým zdravotním postižením, zaměstnávaných Kanceláří Senátu. Odpověď byla zpracována dle podkladů samostatného personálního oddělení.

O hospodaření Senátu se zajímal též tazatel z Brna, který za podrobnou odpověď zpracovanou ve spolupráci s ekonomickým odborem, zaslal písemné poděkování.

Pisatel z Ostravy požadoval sdělení údajů o počtu senátorů, činných v samosprávných orgánech krajů a obcí. Informace byla zpracována na základě údajů samostatného personálního oddělení.

Další žadatel, který se zajímal o účast konkrétního senátora na jednáních Senátu, obdržel přehled jeho účasti na všech schůzích Senátu ve 4. funkčním období. Odpověď byla zpracována v součinnosti s archivem Senátu.

Občan z Mostu požádal o sdělení, zda existuje nějaká Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny. Byl informován o mezinárodní smlouvě č. 9/2001 Sb. m. s.

Vězeň z Mírova požádal o stenografický záznam z veřejného slyšení o vězeňství v České republice ze dne 19. dubna 2000, který mu byl zaslán.

Elektronickým dopisem požádala občanka, věnující se prospěšným aktivitám, o sdělení návodu na rámec přednášky o činnosti Senátu pro seniory. V odpovědi byla orientována na příslušná ustanovení Ústavy a zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

Další tři elektronické dopisy se týkaly zahraničních cest senátorů. Prvý žadatel byl informován o zahraniční cestě do Vietnamu, další dva obdrželi informace o zahraničních cestách senátorů. Všichni byli upozorněni na možnost vyhledat podrobnosti na internetových stránkách Senátu.

Žadatelka ze Studénky předložila předtištěný formulář žádosti o poskytnutí informace, v němž jako předmět uvedla „Prolhanost státu špatný jednání i práce“. Protože i další text žádosti postrádal srozumitelnost, byla vyzvána dle § 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., v posledním znění o upřesnění žádosti. Výzva byla poštou vrácena s tím, že adresátka je neznámá. Výzvu si žadatelka nevyzvedla ani osobně, jak uvedla na formuláři, takže věc byla odložena.

Poslední žadatel se dotazoval na účast senátorů na schůzích Senátu a na zahraniční cesty senátorů. V součinnosti s ekonomickým odborem byl tento dotaz zodpovězen obdobně jako předchozí dotazy tohoto druhu s připojením tabulky o účasti senátorů na schůzích.


Všechny žádosti byly zodpovězeny v zákonem vymezené lhůtě (§ 14 odst. 3c/ zákona č. 106/1999 Sb.).

Žádnému žadateli nebyly účtovány úhrady za poskytnutí požadovaných informací.

Pořadové číslo Datum doručení Obsah žádosti Podané odvolání proti rozhodnutí Stav vyřízení
1/04 15. 1. 2004 (e-mail) informace o výdajích státního rozpočtu 1990 - 2002 Ne Uzavřeno. Odpověď 16. 1. 2004, žadatelé odkázáni na Ministerstvo financí, Český statistický úřad, Ministerstvo pro místní rozvoj, posléze vzali požadavek zpět.
2/0415. 1. 2004 ceny v gastronomických službách SenátuNeUzavřeno. Odpověď 20. 1. 2004 zpracována v součinnosti s gastroprovozem.
3/04 16. 1. 2004 (e-mail) k rozpočtu Senátu Ne Uzavřeno. Odpověď 22. 1. 2004 s odkazem na zákon č. 457/2003 Sb., o státním rozpočtu.
4/04 22. 1. 2004 (e-mail) zaměstnávání osob ZPS, výše plnění dle zákona č. 474/2001 Sb Ne Uzavřeno. Odpověď 4. 2. 2004 zpracována v součinnosti s ředitelem samostatného personálního oddělení.
5/04 26. 1. 2004 (e-mail) hospodaření Senátu 2002 - 2003 Ne Uzavřeno. Na odpověď 3. 2. 2004 zpracovanou v součinnosti s ekonomickým odborem, žadatel reagoval poděkováním.
6/04 13. 2. 2004 (e-mail) senátoři členy zastupitelských orgánů Ne Uzavřeno. Odpověď z 18. 2. 2004 zpracována v součinnosti se samostatným personálním oddělením.
7/04 18. 3. 2004 (e-mail) dotaz na účast senátora J. Kubína na jednáních Senátu Ne Uzavřeno. Odpověď z 2. 4. 2004 zpracována v součinnosti s archivem Senátu.
8/04 4. 8. 2004 (e-mail) informace o Úmluvě na ochranu lidských práv Ne Uzavřeno. Odpověď 9. srpna 2004, odkaz na smlouvu č. 96/2001 Sb. m. s.
9/04 13. 8. 2004 (e-mail) stenozáznam z veřejného slyšení Ne Uzavřeno. 23. 8. 2004 odeslán stenozáznam z 19. 4. 2000
10/04 23. 9.2004 (e-mail) informace o činnosti Senátu - dotaz na prameny Ne Uzavřeno. 30. 9. 2004 odkaz na Ústavu a zákon č. 107/1999 Sb.
11/04 1.11.2004 (e-mail) informace o zahraniční cestě do Vietnamu Ne Uzavřeno. 12. 11. 2004 podána požadovaná informace včetně odkazu na internetové stránky Senátu.
12/04 10.11.2004 (e-mail) informace o zahraničních cestách senátorů za rok 2003 Ne Uzavřeno. 19. 11. 2004 žadatel obdržel požadované informace včetně odkazu nainternetové stránky Senátu.
13/04 15.11.2004 dopis čj. 13192/2004 nesrozumitelný požadavek na formuláři žádosti Ne Uzavřeno. 16. 11. žadatelka vyzvána o upřesnění žádosti, výzvu pošta vrátila s tím, že adresátka je neznámá. Protože výzva nebyla vyzvednuta, byla věc odložena.
14/04 15.11.2004 (e-mail) informace o zahraničních cestách senátorů Ne Uzavřeno. 29. 11. žadatelce podané podrobné informace o tom, kde lze nalézt příslušné zprávy.
15/04 9.12.2004 (e-mail) informace o účasti senátorů na schůzích a o zahraničních cestách Ne Uzavřeno. 22. 12. žadateli odeslány požadované informace.

2. zpracovaná Odborem tiskovým a spisovým Kanceláře Senátu za rok 2004

Během roku 2004 nebyly do Odboru tiskového a spisového Kanceláře Senátu podány žádné žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a všechny dotazy a otázky ze strany médií byly vyřizovány standardní agendou komunikace s médii.

V roce 2004 bylo médiím poskytnuto:

 • 43 tiskových zpráv
 • 101 tiskových informací a avíz (převážně o aktuálním dění v Senátu PČR a o pořádaných akcích)
 • 27 tiskových konferencí.

87 dotazů bylo zodpovězeno písemně (souhrnně, vždy několik provázaných otázek). Prakticky denně (kromě měsíce, kdy Senát PČR nezasedal) se novináři ptali na organizační a provozní záležitosti související převážně s legislativními úkony Senátu PČR (termíny projednávaných bodů ve výborech a na schůzi Senátu PČR, výsledky hlasování, kontakty na senátory, žádosti o rozhovory s vybranými senátory atd.).

Dotazy lze komplexně rozdělit do dvou skupin:

 1. týkající se práce Senátu PČR a senátorů
 2. týkající se chodu Kanceláře Senátu

V prvním bodě patřily k nejčastějším dotazy na:

 1. Zahraniční cesty senátorů (cíle, náklady, výsledky)
 2. Výhody a požitky senátorů obecně (náklady na vnitrostátní letenky, refundace dalších nákladů, platy a příplatky, délka dovolené, odstupné atd.)
 3. Práce senátorů (akce v Senátu PČR, nejrůznější statistiky senátorů, aktuální složení Senátu PČR atd.)
 4. Akce v Senátu PČR (gesce akcí, veřejná slyšení atd.).

Ve druhém bodě se dotazy nejvíce týkaly:

 1. Problematiky rekonstrukce budov Senátu PČR
 2. Konstrukce a výše rozpočtu KS a Senátu PČR (většinou v návaznosti na konkrétní téma: autopark, stravování, doprovod na zahraničních cestách atd.)
 3. Chodu Kanceláře Senátu (počet zaměstnanců, jídelny a jídelní menu).

Další dotazy byly ojedinělé a specifické.

V uvedené statistice nejsou zahrnuty dotazy týkající se mimořádných a řádných voleb do Senátu PČR, které se konaly na podzim 2004. „Volební“ dotazy měly převážně technický ráz (termín, počty volených senátorů, kdo může kandidovat, posléze volba předsedy a orgánů Senátu PČR, nástup do funkce atd.).

Největší mediální ohlas Senátu PČR v roce 2004:

 1. Volby do Senátu PČR (následně volba předsedy, pozice jednotlivých stran a složení Senátu PČR)
 2. Výstupy z jednání schůze Senátu PČR:
  1. volby ústavních soudců
  2. mediálně sledované normy (např. TV poplatky, DPH, Lex Beneš, platy policistů a ústavních činitelů atd.)
 3. Návštěva prezidenta republiky v Senátu PČR
 4. Oslava narozenin asistenta P. Votavy
 5. Veřejná soutěž na rekonstrukci Sala Terreny.

Vedle agenturního zpravodajství se o dění v Senátu PČR nejvíce zajímaly hlavní deníky v pořadí Právo, MF Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny, dále ČT, TV NOVA a Prima TV. Charakterem činnosti nejvíce informací přinesl ČRo – Radiožurnál. Regionální deníky sledovaly převážně činnost „svých“ senátorů a informace proto přinášely často ve „zúžené“ podobě.

Ze zahraničních médií se o dění v Senátu PČR zajímala: BBC, PBJ a PT, slovenská média.

ČT1 pravidelně vysílala přímé vstupy do poledních zpráv v době jednání schůze Senátu PČR a ČT2 v nočních hodinách vysílala nekrácené záznamy jednání schůze Senátu PČR. Při souběhu jednání s Poslaneckou sněmovnou PČR dostávala tato v časovém harmonogramu programu televize přednost. Od prosince 2004 působí v Senátu PČR zkušebně soukromá televize 24CZ, specializovaná na vysílání z Parlamentu ČR.