Zásady pro zabezpečování úkolů vyplývajících pro Senát ze zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Senát je jednou z komor Parlamentu České republiky, které náleží zákonodárná moc. Základním zákonem, v němž je stanovena působnost Senátu a podle kterého Senát jedná a rozhoduje, je ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a dále zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu.

Senát, který sídlí na adrese Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1, poskytuje informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím Kanceláře Senátu (dále jen „Kancelář“). Orgánem prvního stupně povinného subjektu se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí odbor komunikace a vnějších vztahů Kanceláře Senátu (dále jen „odbor komunikace a vnějších vztahů“), orgánem druhého stupně povinného subjektu se pro účely zákona č. 106/1999 Sb. rozumí vedoucí Kanceláře Senátu.

Kancelář Senátu se v podrobnostech při poskytování informací řídí těmito zásadami:

(1) Informace podle příslušných ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím lze rozdělit na ty, které:

  a) je oprávněna Kancelář poskytovat za úhradu; mezi ně patří:

   aa) informace za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací,

   ab) informace, jejichž zpracování je spojeno s náklady na pořízení kopií, na opatření technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli,

  b) jsou žadateli poskytnuty bezplatně, neboť jsou například veřejně přístupné v běžně zveřejňovaných materiálech týkajících se činnosti Senátu.

Sazebník úhrad stanoví:

  a) výši úhrad za poskytnuté informace,

  b) podmínky úhrady.

Tento sazebník je zveřejněn na Internetu a veřejně přístupném místě v sídle Senátu.

(2) Za informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se nepovažují stanoviska a právní názory, zejména výklad zákonů a jiných právních předpisů, jakož i hodnotící zprávy (pokud nevzešly z jednání Senátu) v jakékoliv, zejména elektronické podobě.

(3) Osoba, která žádá o informaci, nemusí svou žádost o poskytnutí informace odůvodňovat.

(4) Kancelář je dle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, povinna zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, informace uvedené v citovaném ustanovení tohoto zákona. Tímto místem je informační tabule v blízkosti recepce hlavního vchodu do sídla Senátu. Obsah informační tabule je v kompetenci odboru komunikace a vnějších vztahů.

(5) Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně. Písemnou žádost lze podat prostřednictvím pošty na adresu „Kancelář Senátu, odbor komunikace a vnějších vztahů, 118 01 Praha 1,Valdštejnské nám. 17/4“, osobně v podatelně Kanceláře nebo prostřednictvím elektronické pošty. Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím datové schránky Kanceláře Senátu nebo elektronické podatelny Kanceláře: .

(6) Ústní (telefonickou) žádost o poskytnutí informace vyřizují výjimečně i vedoucí zaměstnanci věcně příslušných organizačních útvarů Kanceláře bez zbytečného odkladu. Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá a jejich evidenci vede odbor komunikace a vnějších vztahů.

(7) Odbor komunikace a vnějších vztahů vyřizuje písemné žádosti o informace ve spolupráci s věcně příslušným organizačním útvarem Kanceláře. Věcně příslušným útvarem se rozumí i sekretariáty výborů a komisí a sekretariáty funkcionářů Senátu. Věcně příslušný útvar zpracuje odpověď a postoupí ji k podpisu, evidenci a distribuci odboru komunikace a vnějších vztahů nejpozději 7 pracovních dní před vypršením lhůty k vyřízení žádosti.

(8) O postupu při poskytování písemných informací pořídí odbor komunikace a vnějších vztahů záznam. Písemný materiál si odbor komunikace a vnějších vztahů ponechá jako podklad pro návrh zprávy s názvem „Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, kde bude zpracován počet písemných žádostí o informace, počet podaných odvolání proti rozhodnutí a další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. Zpráva tvoří samostatnou část zprávy o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům o jejich obsahu a způsobu vyřízení, předkládaných Senátu Výborem pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

(9) Pokud věcně příslušný organizační útvar Kanceláře v zákonem stanovené lhůtě žádosti o informaci byť jen zčásti nevyhoví, vydá o tom písemnou informaci, na základě které zpracuje odbor komunikace a vnějších vztahů písemné rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části. Takové rozhodnutí se doručí do vlastních rukou žadatele o informaci.

(10) Proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení žadateli. Odvolání se podává vedoucímu Kanceláře prostřednictvím odboru komunikace a vnějších vztahů. O odvolání rozhodne vedoucí Kanceláře do 15 dnů ode dne předložení odvolání odborem komunikace a vnějších vztahů. Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat.

(11) Na postup při vyřizování žádosti o informace může žadatel podat stížnost za podmínek uvedených v § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. O stížnosti rozhoduje vedoucí Kanceláře Senátu.

(12) Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, organizační schéma Senátu, sazebník úhrad za poskytování informací, který vydá vedoucí Kanceláře, výroční zpráva o činnosti Senátu v oblasti poskytování informací za předcházející období a tyto zásady jsou k dispozici na internetových stránkách Senátu www.senat.cz.

(13) Tyto zásady se nevztahují:

  a) na postup při vyřizování peticí a jiných podání občanů podle § 142a a § 143 zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ani na postup zpřístupňování informací z oznámení o činnostech, o příjmech a darech a o nemovitém majetku podle § 8 zákona č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmu), ve znění pozdějších předpisů, protože jde o postupy při poskytování informací upravené zvláštními zákony, na které se zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nevztahuje (viz jeho § 2 odst. 3),

  b) na poskytování informací o osobách jednotlivých senátorů a jejich činnosti, která nesouvisí s činností Senátu, protože nejde o informace vztahující se k působnosti Senátu jako státního orgánu ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zpřístupňování takových informací přísluší jednotlivým senátorům a lze je poskytovat pouze s jejich souhlasem,

  c) na vyřizování žádostí adresovaných jednotlivým senátorům (viz Spisový řád Kanceláře). Zásady se dále nevztahují na podání obsahující žádost o informace týkající se činnosti senátorských klubů. Tato podání budou postoupena senátorským klubům a o jejich postoupení bude pisatel informován odborem komunikace a vnějších vztahů.