Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

3. zasedání.

Tisk 242.

Vládní návrh,

kterým se předkládá národnímu shromáždění k projevu souhlasu

obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. března 1936.

Návrh usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s obchodní dohodou mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsanou v Montevideu dne 23. března 1936.

Důvodová zpráva.

Obchodní dohoda s Uruguayskou republikou jest třetí v řadě obchodních dohod republiky Československé se státy Latinské Ameriky.

Tato dohoda jest založena na zásadě nejvyšších výhod, týká se zacházení se zbožím při dovozu a vývozu a odpovídá v podstatě vzoru obchodních dohod, doporučenému hospodářským komitétem Společnosti národů. Vedle běžných výjimek z nejvyšších výhod (pohraniční styk a celní unie) obsahuje ještě tyto dvě další: 1. pokud jde o práva a výhody, vyplývající ze všeobecných plurilaterálních dohod sjednaných pod záštitou Společnosti národů, a 2. pokud jde o práva a výsady, poskytnuté Československem pro zemědělské výrobky států střední a východní Evropy na základě výjimečných úmluv, které byly nebo budou sjednány s těmito státy za účelem větší hospodářské spolupráce.

Obchodní dohoda československo-uruguayská má důležitost pro budoucnost, poskytujíc československému zboží ochranu proti event. diskriminaci. Až dosud takové diskriminace v celním ohledu nebylo; poskytl-li Uruguay v minulosti některým cizím státům celní výhody, jichž Československo pro nedostatek smlouvy nebylo až dosud účastno (Argentině, Brazílii, Španělsku), šlo vesměs o zboží, na němž nemělo Československo zájmu (čerstvé ovoce, olivy, olivový olej, rybí konservy).

Rozsah vzájemného obchodu je zřejmý z těchto dat:

 

dovoz

vývoz

 

hodnota v 1000 Kč

1929

45.486

24.354

1930

22.133

21.326

1931

24.206

11.608

1932

6.886

9.781

1933

7.104

7.981

1934

22.110

11.964

1935

24.799

4.095

Hlavními předměty československého vývozu do Uruguaye v r. 1935 byly: jutové tkaniny, obkládačky a dlaždice, karamelový slad, tabulové sklo a cukr. V r. 1935 poklesl sice vývoz některých vývozních druhů zboží ve srovnání s. r. 1934, hlavně pro platební nesnáze ve styku s Uruguayem. Tyto závady byly odstraněny sjednáním platební dohody ze dne 6. března 1936, na základě které je možno očekávati nové oživení československého vývozu do Uruguaye. Uruguay dováží do Československa hlavně ovčí vlnu a surové kůže.

Text dohody se přikládá v původním znění francouzském a v českém překladu.

V Praze dne 22. června 1936.

Předseda vlády:
Dr M. Hodža, v. r.

Convention de Commerce entre la République Tchécoslovaque et la Répulblique Orientale de l'Uruguay.

Leurs Excellences le Président de la République Tchécoslovaque et le Président de la République Orientale de l'Uruguay, également animés du désir de resserrer les liens d'amitié qui unissent la Tchécoslovaquie et l'Uruguay et voulant affermir et étendre les relations commerciales entre les deux pays, ont résolu de conclure une Convention de Commerce et ont nommé à cet effet Leurs Plénipotentiaires, à savoir:

Son Excellence le Président de la République Tchécoslovaque:

Monsieur František Kadeřábek,

Docteur en Droit, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Son Excellence le Président de la République Orientale de l'Uruguay;

Son Excellence le Président de la République Orientale de l'Uruguay:

Monsieur José Espalter,

Docteur en Droit, Son Ministre des Relations Extérieures;

Lesquels, après avoir échangé leurs Pleins Pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Article 1. Les Hautes Parties, Contractantes s'accorderont réciproquement le traitement inconditionnel et illimité de la nation la plus favorisée pour tout ce qui concerne les droits de douane et tous droits accessoires, le mode de leur perception, ainsi que les prescriptions, formalités et charges auxquelles les opérations de dédouanement pourraient être soumises.

Article 2. Les produits naturels ou fabriqués, originaires de chacune des Hautes Parties Contractantes, ne seront d'aucune manière assujettis, dans les cas prévus ci-dessus, à des droits de douane, taxes ou charges autres ou plus élevées, ni à des prescriptions et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits naturels ou fabriqués de même nature, originaires d'un pays tiers quelconque.

Article 3. De même, les produits naturels ou fabriqués, exportés du territoire de chacune des Hautes Parties Contractantes à destination du territoire de l'autre Partie, ne seront d'aucune manière assujettis, dans les cas prévus ci-dessus, à des droits de douane, taxes ou charges autres ou plus élevées, ni à des prescriptions et formalités autres ou plus onéreuses que ceux auxquels sont ou seront assujettis les produits naturels ou fabriqués de même nature destinés au territoire ïun autre pays quelconque.

Article 4. Tous les avantages, faveurs, privilèges et immunités qui ont été ou seraient accordés à l'avenir par l'une des Hautes Parties Contractantes, dans le domaine susmentionné, aux produits naturels ou fabriqués originaires d'un pays quelconque ou destinés au territoire d'un autre pays quelconque, seront appliqués immédiatement et sans compensation aucune aux produits naturels ou fabriqués de même nature originaires de l'autre Partie Contractante ou destinés au territoire de cette Partie.

Article 5. Sont exceptées des engagements mentionnés ci-dessus, les faveurs actuellement accordées ou qui seraient accordées à l'avenir pour faciliter le petit trafic frontière, dans une zone qui, en règle générale, ne peut excéder 15 kilomètres en profondeur de chaque côté de la frontière commune, ainsi que les avantages résultant d'une union douanière déjà conclue ou qui pourrait être conclue à l'avenir par l'une des Hautes Parties Contractantes et les avantages et droits résultant des conventions plurilatérales de portée générale, conclues sous les auspices de la Société des Nations, enregistrées par elle et ouvertes à l'adhésion de tous les Etats; ensuite les droits et privilèges accordés par la République Tchécoslovaque aux produits agricoles des Etats de l'Europe Centrale et Orientale, en vertu des conventions exceptionnelles conclues ou à conclure avec ces Etats en vue d'une collaboration économique plus étroite.

Article 6. Le présent accord sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Praha. Il entrera en vigueur 30 jours après l'échange des ratifications.

Article 7. Cet accord restera en vigueur pendant deux ans. S'il n'est pas dénoncé par l'une ou l'autre des Hautes Parties Contractantes, au moins six mois avant l'expiration de la dite période, il restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit dénoncé, cette dénonciation ne devant produire ses effets qu'après l'expiration d'un délai de six mois.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention, en deux exemplaires en langue française, et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Montévidéo, le vingt-trois Mars mille-neufcents trente six.

L. S. Dr. FRANTIŠEK KADEŘÁBEK m. p.

L. S. JOSÉ ESPALTER m. p.

Obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou.

Jejich Excellence president republiky Československé a president republiky Uruguayské, stejně prodchnuti přáním, aby utvrdili přátelské svazky, jež pojí Československo a Uruguay a chtějíce upevniti a rozšířiti obchodní styky mezi oběma zeměmi, rozhodli se uzavříti Obchodní úmluvu a jmenovali k tomu cíli svými zmocněnci:

Jeho Excellence president republiky Československé:

pana Františka Kadeřábka,

doktora práv, svého mimořádného vyslance a zmocněného ministra u Jeho Excellence presidenta republiky Uruguayské;

Jeho Excellence president republiky Uruguayské:

pana José Espalter-a,

doktora práv, svého ministra zahraničních věcí;

kteříž vyměnivše své plné moci, jež shledány v dobré a náležité formě, shodli se na těchto článcích:

Článek 1. Vysoké smluvní strany poskytnou si vzájemně bezpodmínečné a neomezené zacházení podle zásady nejvyšších výhod ve všem, pokud jde o cla a všechny vedlejší dávky, o způsob jejich vybírání, jakož i o předpisy, formality a břemena, jimž by bylo vyclívání podrobeno.

Článek 2. Zemské plodiny nebo výrobky, pocházející z území obou vysokých smluvních stran, nebudou ve výše uvedených případech podrobeny jiným nebo vyšším clům, poplatkům nebo břemenům ani jiným nebo tíživějším předpisům a formalitám než těm, kterým jsou anebo budou podrobeny zemské plodiny nebo výrobky téže povahy, pocházející z kterékoli třetí země.

Článek 3. Rovněž zemské plodiny nebo výrobky, vyvážené z území jedné vysoké smluvní strany do území druhé strany, nebudou ve výše uvedených případech podrobeny jiným nebo vyšším clům, poplatkům nebo břemenům, ani jiným nebo tíživějším předpisům a formalitám než těm, kterým jsou nebo budou podrobeny zemské plodiny nebo výrobky téže povahy určené do území kterékoli jiné země.

Článek 4. Veškeré výhody, úlevy, výsady a svobody, které byly nebo budou přiznány v budoucnosti jednou ze smluvních stran ve výše uvedeném oboru zemským plodinám nebo výrobkům, pocházejícím z kterékoli jiné země nebo určeným do území kterékoli jiné země, budou ihned a bez náhrady použity pro zemské plodiny nebo výrobky téže povahy, pocházející z území druhé smluvní strany nebo určené do území této strany.

Článek 5. Z výše uvedených závazků jsou vyňaty výhody, které jsou nyní anebo které by byly poskytnuty v budoucnosti k usnadnění pohraničního styku v pásmu, které zpravidla nemá přesahovati šíři 15 kilometrů po každé straně společné hranice, jakož i výhody vyplývající z celní unie již sjednané nebo z unie, kterou by jedna z vysokých smluvních stran sjednala v budoucnosti, a výhody i práva, vyplývající ze všeobecných plurilaterálních dohod sjednaných pod záštitou Společnosti národů, jí zapsaných a k nimž každému státu jest volno přistoupiti, dále práva a výsady poskytnuté republikou Československou pro zemědělské výrobky států střední a východní Evropy na základě výjimečných úmluv, které byly nebo budou sjednány s těmito státy k dosažení užší hospodářské spolupráce.

Článek 6. Tato dohoda bude ratifikována a ratifikace budou vyměněny v Praze. Vstoupí v platnost 30 dní po výměně ratifikací.

Článek 7. Tato dohoda zůstane v platnosti dvě léta. Nebude-li vypověděna jednou nebo druhou vysokou mluvní stranou nejméně šest měsíců před uplynutím řečené lhůty, zůstane v platnosti až do doby, kdy by byla vypověděna, při čemž výpověď bude účinkovati po uplynutí lhůty šesti měsíců.

Čemuž na svědomí shora jmenovaní zmocněnci podepsali tuto úmluvu dvojmo, ve francouzském jazyku, a přiložili k ní svoje pečetě.

Dáno v Montevideu dne dvacátéhotřetího března roku tisícíhodevítistéhotřicátéhošestého.

L. S. Dr. FRANTIŠEK KADEŘÁBEK v. r.

L. S. JOSÉ ESPALTER v. r.