Historické senátní tisky z 4. volebního období
7. zasedání - senátní tisky

4. volební období 1935 - 1938

Seznam senátních tisků

7. zasedání


č. zkrácený popis
671 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1252) o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (tisk 1284).
672 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. ústavně-právního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 659) k vládnímu návrhu zákona o dopravních značkách pro silniční dopravu.
673 Interpelace: Překlad ad 673/1. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra vnitra stran protizákonného zatčení truhlář- ského pomocníka Waltera Schuberta v Kamenické Stráni, okres Děčín. -673/1 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Innenminister wegen gesetzwidriger Verhaftung des Tischlergehilfen Walter Schubert aus Kamnitzleiten, Bezirk Tetschen. -673/2. Interpelace senátora J. Slámy na pana ministra financí stran předpisu všeobecné daně výdělkové obchodům s jednotkovými cenami. - (pokračování předešlého)673/3. Interpe1ace senátora Josefa Bally panu předsedovi vlády, panu ministru sociální péče a panu ministru vnitra stran vyvlastnění pozemků na stavbu rodinných domků podle zákona č. 65 Sb. z. a n. z r. 1936. -Překlad ad 673/4. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt a telegrafů stran jazykové neschopnosti úřednice telefonní služby u poštovního úřadu ve Svojšíně u Stříbra. -673/4 (původní znění) Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Post- u. Telegrafenwesen wegen sprachlicher Unfähigkeit der Beamtin für Telefondienst beim Postamte in Schweissing bei Mies.-Překlad ad 673/5. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra financí stran jazykové neschopnosti berního exekutora u berního úřadu v Městě Albrechticích. - (pokračování předešlého)673/5 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Finanzminister wegen sprachlicher Unfähigkeit des Steuerexekutors beim Steueramte in Stadt Olbersdorf. -Překlad ad 673/6. Interpelace senátora L. Franka na pana ministerského předsedu o tom, že pan ministr železnic Rudolf Bechyně neodpověděl na interpelaci tisk 534/7. -673/6 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Ministerpräsidenten wegen Nichtbeantwortung der Interpella- tion Druck 534/7 durch den Herrn Eisenbahnminister Rudolf Bechyně.
674 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1149) o poplatkovém ekvivalentu (tisk 1264). - (pokračování předešlého)
675 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 658) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání.
676 Vládní návrh Zákon o gremiích porodních asistentek (porodních pomocnic).
677 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 674) k vládnímu návrhu zákona o poplatkovém ekvivalentu.
678 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 800), jimž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům (tisk 1314).
679 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1312). o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách (tisk 1320).
680 Zpráva I. zahraničního výboru II. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 671) k vládnímu návrhu zákona o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví.
681 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 678) k vládnímu návrhu zákona, jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům.
682 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 679) k vládnímu návrhu zákona o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách.
683 Návrh sen. Jána Jurigu. na udelenie podpory pre pohorelých v obci Revúcej.
684 Návrh senátorů Thoře, Ing. Havlína, J. Slámy na vydání zákona, kterým se upravuje zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n., o obecním zřízení.
685 Návrh senátorů Ing. Havlína, Thoře, dr Matouška, Slámy na vydání zákona, kterým se upravuje a doplňuje nařízení vlády ze dne 17. pro- since 1920, č. 667 /1920 Sb. Z. a n., o zadávání státních dodávek a prací (Zadávací řád).
686 Zpráva technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 565) o civilních inženýrech. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)
687 Odpovědi: 687/1. Odpověď ministrů vnitra a spravedlnosti na interpelaci senátora Otakara Javornického o neslýchaném postupu členů zákonodárných sborů strany sudetskoněmecké (předseda Konrád Henlein) proti bezpečnostním orgánům státním, jak je prokázáno v konkretních případech v Karlových Varech, Teplicích a jinde (tisk 557/1). -687/2. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelace senátora Antonína Pázmána ve věci stavby nové budovy pro státníučitelský ústav v Lučenci (tisk 586/5) a ve věci stavby nové budovy pro státní reálné gymnasium s maďarskými pobočkami v Lučenci (tisk 586/6). -687/3. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dra J. Matouška, J. Kvasničky ve věci překročení kompetence německého odboru zemské školní rady v rozhodnutí o zřízení celoroční expositury německé obecné školy v Jaroníně, okres česko- krumlovský (tisk 629/2). -687/4. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda ve věci libovolné zákonnými předpisy neodůvodněné censury (tisk 629/3). -687/5. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda ve věci protiprávní censurní praxe (tisk 637/5). -687/6 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora L. Franka stran nedostatečného povyšování německých soudců (tisk 459/1). - (pokračování předešlého)Překlad ad 687/6). Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen mangelhafter Beförderung deut- scher Richter (Druck 459/1). -687/7 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora dra F . Tischera o tom, že se na letišti v Karlových Varech nezaměstnávají dělníci německé národnosti (tisk 545/4). -Překlad ad 687/7. Antwort des Ministers für öffentliche Arbeiten auf die Interpellation des Senators Dr. F. Tischer wegen Nichtbeschäftigung von Arbeitern deutscher Volkszugehörigkeit am Flug- bahnhof in Karlsbad (Druck 545/4).
688 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Liberií, podepsaná v Paříži dne 21. března 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1938, Č. 80 Sb. z. a n.
689 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná dne 7. března 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. dubna 1938, č. 69 Sb. z. a n., s dodatkovým protokolem. - (pokračování předešlého) - Cla při dovozu do Československé republiky. Seznam I. - Část A. - Customs Duties on Importation into the Czechoslovak Republic. Schedule I - Section A - Seznam I. - Část B.-Schedule I - Section B -Seznam II - (pokračování předešlého) - Schedule II - K seznamu I. - část A. K seznamu I. - část. B. -Ad Schedule I - Section A -Ad Schedule I - Section B -Dodatkový protokol. Dodatkový protokol k obchodní dohodě podepsané 7. března 1938 mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými. -Protocol of Amendment. Protocol of Amendment of the Trade Agreement between the Czechoslovak Republic and the United States of America signed March 7, 1938.
690 Interpelace Překlad ad 690 /1. Interpelácia senátora dr Szilassyho ministrovi pošt a telegrafov o užívaní názvov mest v rádiovom vysielaní maďarskom v Bratislave. -690/1 (původní znění). Interpelláció Benyujtják: Szilassy Béla dr. szenátor és társai a póstaügyi miniszter úrhoz a pozsonyi magyar rádió leadás városnév használata miatt. -Překlad ad 690/2. Interpelácia senátora dr Szilassyho celej vláde o užívaní maďarskej trikolory. -690/2 (původní znění). Interpelláció Benyujtják: Szilassy Béla dr. szenátor és társai az összkormányhoz a magyar szinek használata, tárgyában. -690/3. Interpelácia senátora Fidlíka ministrovi vnútra o stranickom postupe okresného úradu vo Vranove n. Toplou. -690/4. Interpelace senátora Nedvěda ministrům obchodu, průmyslu a živností a vnitra ohledně nepořádků ve Společenstvu smíšených živností v Karvinné a nesprávného zákroku živnostenského úřadu I. stolice. - Překlad ad 690/5. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra zemědělství stran nedodržování ustanovení vládního nařízení č. 167 /25 Sb. z. a n. a vysvětlení o nově zřízené "Evidenční kanceláři". -690/5 (původní znení). Interpellation an den Herrn Minister für Landwirtschaft wegen Nichteinhaltung der Bestimmungen der Reg. Vdg. Nr. 167/25 Slg. und um Aus- kunft über die errichtete "Evidenzkanzlei". -Překlad ad 690/6. Interpelace senátora Ing. F. Wellera na pana ministra národní obrany stran nepřístojného chování a vyhrožování použitím zbraní dvou důstojníků pěšího pluku č. 22 v Jičíně. -690/6 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Minister für Nationale Verteidigung wegen ungebührlichen Benehnlens und Drohung mit Waffengewalt von Seiten zweier Offiziere des Inf. Reg. No. 22 in Jičín. -Překlad ad 690/7. Interpelace senátora W. Maixnera na pana ministra pošt stran bezdůvodného odstrčení vysoce kvalifikovaného německého uchazeče o místo listonoše v Úvalnu, okres Krnov. -690/7 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Maixner an den Herrn Postminister wegen grundloser Zurücksetzung eines hochqualifizierten deutschen Bewerbers für den Briefträgerposten in Lobenstein, Bezirk Jägerndorf. -Překlad ad 690/8. Interpelace senátora K. Bartla na pana ministra vnitra stran zbytečných, nákladných a mnoho času zabírajících opatření policejního úřadu v Chebu v oboru prodeje novin a časopisů. -690/8 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bartl an den Herrn Minister des Innern wegen überflüssiger, kostspieliger und zeitraubender Maßnahmen der Polizei- behörde Eger auf dem Gebiete des Zeitungs- und Zeitschriftenvertriebes.
691 Překlad. Návrh senátora Hokkyho na zmenu §§ 58 a 85 berného zákona. -Původní znění. Hokky Károly szenátor indítványa az adótörvýny 58 és 85 §§-ainak megváltoztatására.
692 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1290), jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. května 1936, č. 129 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (tisk 1305).
693 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 692) o vládním návrhu zákona, jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. května 1936, č. 129 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.
694 Zpráva kulturního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 570), kterým se Německá společnost věd a umění pro republiku Československou (Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Čechoslovakische Republik) přeměňuje v Německou akademii věd a umění pro republiku Československou.
695 Návrh senátorů O. Javornického, J. Hubky, R. Pánka na doplnění zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 267 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních.
696 Interpelace Překlad ad 696/1. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra železnic stran nezachovávání nařízení ministerstva železnic a zkracování místních dodavatelů. -696/I (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert, an den Herrn Eisenbahnminister wegen Nichteinhaltung von Verordnungen des Eisenbahnministeriums und Benachteiligung örtlicher Lieferfirmen. - 696/2. Interpelace senátorů Thoře, Ing. Havlína, Slámy, Horáka, dr Matouška na pana ministra vnitra v záležitosti opavského incidentu z 1. května 1938.-696/3. Interpelace senátorů Thoře, Pechmana, Ing. Havlína, Horáka, dra Matouška na pana předsedu vlády ve věci urychleného provádění plánovité telefonisace venkova. -Překlad ad 696/4. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi školstva a národnej osvety o stanovách rím.-katol. autonomnej náboženskej obce v Sevluši. -696/4 (původní znění). Interpelláció az iskolaügyi és népművelési miniszter urhoz a nagyszőllösi róm. kath. autonóm hitközség alapszabályai tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -696/5. Interpelace senátora Ant. Zmrhala ministru vnitra v záležitosti zákazu výzdoby družstevních prodejen "Včely".
697 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci umístění českých škol v některých pohraničních krajích (tisk 586/4).
698 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 688), kterým se předkládá Národním shromážděni k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Liberii, podepsaná v Paříži dne 21. března 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. dubna 1938, č. 80 Sb. z. a n.
699 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 689), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná dne 7. března 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 15. dubna 1938, č. 69 Sb. z. a n., s dodatkovým protokolem. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
700 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1341) o soustavě drobných peněz (tisk 1352).
701 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1313), jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování déle sloužících poddůstojníků (tisk 1348).
702 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 700) k vládnemu návrhu zákona o sústave drobných peňazí.
703 Zpráva branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 701) k vládnímu návrhu zákona, jimž se mění a doplňuje zákon o umisťování déle sloužících poddůstojníků.
704 I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o návrhu senátorů Rudolfa Pánka, prof. dr Miloty (tisk 584) na vybudování státního léčebného ústavu, případně zřízení léčebného a studijního nemocničního oddělení pro potírání chorob srdce a cév a příbuzných nemocí se sídlem v Praze.
705 Návrh senátorů F. Molíka, J. Marchy, J. Měchury na poskytnutí státní pomoci postiženým pomrznutím vinic a květů stromů a zničením tak úrody na okresech: Moravský Krumlov, Znojmo, Mikulov, Židlochovice, Hustopeč, Hodonín a okolních.
706 Interpelace: Překlad ad 706/1. Interpelace: senátora R. Tschakerta na pana ministra financí stran zasahování finančních orgánů do kompetence stráže bezpečnosti. -706/1 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Finanzminister wegen Einmischung der Finanzwachorgane in die Kometenz der Sicherheitswache. -Překlad ad 706/2. Interpelace senátora W. Maixnera na pány ministry vnitra, pošt a telegrafů a spravedlnosti stran neustálého porušování ustanovení o jazykovém právu úřady a soudy v Opavě -706/2 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Maixner an die Herren Minister für Inneres, für Post- und Telegaaphenverwaltung und für Justiz, wegen fortgesetzter Verletzung der sprachenrechtlichen Bestimmungen durch Behörden und Gerichte in Troppau. -706/3. Interpelace senátorů A. Vlka, J. Thoře, Ing. Havlína, J. Horáka na pana ministra národní obrany a p. ministra vnitra ohledně přeletů německého dvojplošníku našich hranic. -706/4. Interpelácia senátora Antóna Hancku na p. ministra zdravotníctva vo veci obsadenia miesta dôverného lekára Liečebného fondu verejných zamestnancov pre Košice mesto. -Překlad ad 706/5. Interpelace senátora K. Schössera na pana ministra školství a národní osvěty a na pana ministra spravedlnosti stran nátlaku, vykonávaného na Josefa Köhlera, kočího v Libkovicích č. 1, okres Žlutice, aby své děti poslal do české školy. - (pokračování předešlého)706/5 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Schösser an die Herren Schul- und Justiznainister wegen der auf den Josef Köhler, Kutscher in Liebkowitz Nr. 1, Bezirk Luditz, ausgeübten Nötigung, seine Kinder in die tschechische Schule zu schicken. -Překlad ad 706/6. Interpelace senátora H. Liehma na pana ministra vnitra stran obsazení státního policejního úřadu ve Žluticích. -706/6 (původní znění). Interpellation des Senators Hugo Liehm an den Her Minister des Innern wegen Besetzung der Staatspolizeibehörde in Luditz. -Překlad ad 706/7. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana, ministra veřejných prací o stranickém zadávání práce při regulacích potoků. -706/7 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten wegen parteüscher Arbeitvergabe bei Bachregulierunen. -Překlad ad 706/8. Interpelácia senátora Füssyho ministrom vnútra a spravedlnosti o prejavoch obecného starostu v Zemianskej Olči, hanobiacich národ. -706/8 (původní znění). Interpelláció a belügyi és igazsagügyi miniszter urakhoz a nemesalcsai községi biró nemzetgyalázó kijelentései tárgyában. Beadják Füssy Kálmán és társai.
707 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda o filmech mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 18. května 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. května 1338, č. 113 Sb. z. a n.
708 Překlad. Návrh Překlad senátora dr Szilassyho na zmenu berného zákona. -Indítvány az adótörvény megváltoztatására. Beadja Dr. Szilassy Béla szenátor.
709 Interpelace: Překlad ad 709/1. Interpelácia senátora Füssyho ministrovi zemedelstva o tom, prečo nie sú vydávané povolenia k exploitácii lesov majiteľom lesov v okrese Feledince. -709/1 (původní znění). Interpelláció a földmüvelésügyi miniszter urhoz beadja Füssy Kálmán szenátor a feledi járásbeli erdőtulajdonosok fakitermelési engedélyeinek ki nem adása tárgyában. -Překlad ad 709/2. Interpelace senátora H. Liehma na ministra vnitra stran nebezpečného vyhrožování velitele četnické stanice Gusta v Rabštejně, okres Žlutice. -709/2 (původní znění). Interpellation des senators Hugo Liehm an den Innenminister wegen gefährlicher Drohungen des Gendarmerieposten-Kommandanten Gust in Rabenstein, Bezirk Luditz. -Překlad ad 709/3. Interpelace senátora K. Bartla na ministra vnitra stran bezdůvodného zabavení ručně psaného provolání v Kryrech, okres Podbořany. -709/3 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bartl an den Innenininister wegen grundloser Beschlagnahme eines handgeschriebenen Aufrufes in Kriegern, Bezirk Podersam. -Překlad ad 709/4. Interpelace senátora F. Wernera na ministr a vnitra stran protiprávního zabavení mapy obyvatelstva Československé republiky -709/4 (původní znění). Interpellation des Senators Franz Werner an den Innenminister wegen widerrechtlicher Beschlagnahme einer Bevölkerungskarte der Tschechoslowakischen Republik. -Překlad ad 709/5. Interpelace senátora E. Schrammela na ministra vnitra stran neoprávněného odepření výjezdu, který vyslovili orgánové pohraniční stráže v Břeclavi. - (pokračování předešlého)709/5 (původní znění.) Interpellation des Senators Emil Schrammel an den Innenminister wegen unberechtigter Ausreiseverweigerung, ausgesprochen durch Grenzwachorgane in Lundenburg. -Překlad ad 709/6. Interpelace senátora M. Fritsche na ministra financí stran neoprávněného zákazu nositi odznaky, který vyslovil celní orgán v Sudicích, okres Opava. -709/6 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Finanzminister wegen unberechtigten, vom Zollwachorgan in Zauditz, Bezirk Troppau, ausgesprochenen Verbotes, Abzeichen zu tragen. -Překlad ad 709/7. Interpelace senátora K. Schössera na ministra pošt a telegrafů stran nepřístojností u poštovního úřadu v Radnicích, okres Kadaň. -709/7 (původní znění). Interpellation des senators Karl Schösser an den Postminister wegen Misständen beim Postamte in Redenitz, Bezirk Kaaden. -Překlad ad 709/8. Interpelace senátora L. Franky na ministra vnitra stran protizákonné osobní prohlídky, kterou provedl vrchní strážmistr četnictva Nový v Prášilech, okres Hartmanice. -709/8 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Innenminister wegen gesetzwidriger Personsdurchsuchung durch den Oberwachtmeister der Gendarmerie Nový in Stubenbach, Bezirk Hartmanitz. -Překlad ad 709/9. Interpelace senátora K. Bocka na ministra národní obrany stran provokujících štvavých řečí vojínů v Měcholupech. -709/9 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Minister für nationale Verteidigung wegen provozierender Hetzreden von Soldaten in Miecholup. -Překlad ad 709/10. Interpelace senátora V. Patzaka na ministra národní obrany stran nepřístojného chování, rvaček a výtržností z opilství vojenských osob -709/10 (původní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Minister für nationale Verteidigung wegen ungebührHchen Benehmens, Raufhändeln und Trunkenheitsexzessen von Militärpersonen... - (pokračování předešlého)Překlad ad 709/11. Interpelace senátora G. Krczala na ministra vnitra stran týrání a bezdůvodného výslechu státní policii v Jihlavě. -709/11 (původní znění). lnterpellation des Senators Gottfried Krczal an den Minister des Innern wegen Mißhandlung und grundloser Einvernahme durch die Staatspolizei in Iglau. -709/12. Interpelace senátora Medvěda ministru vnitra ohledně porušování platných žákonů okresním úřadem v Mnichově Hradišti a rušení veřejného pokoje a řádu tímtéž okresním úřadem.
710 Odpovědi: 710/1 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora L. Franka stran dvojjazyčných nápisů na základě mezinárodně zaručených zásad rovnosti (tisk 637/2). -Překlad ad 710/1. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators L. Frank in Angelegenheit der zweisprachigen Aufschriften auf Grund der internatiönal garantierten Gleichheitsgrundsätze (Druck 637/2). -710/2 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora W. Maixnera stran nespravedlivého rozdělení břemen vojenské přípřeže na civilní obyvatelstvo při manévrech v létě r. 1937 (tisk 625/1). -Překlad ad 710/2. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators W. Maixner wegen ungerechter Verteilung der Militärvorspannlasten auf die Zivilbevölkerung während der Manöver im Sommer des Jahres 1937 (Druck 625/1). -710/3 (původní znění). Odpověď ministr spravedlnosti na interpelaci senátora M. Fritsche stran zabavení čís. 13 časopisu "NeuTitscheiner Zeitüng" ze dne 15. února 1938 (tisk 665/9). -Překlad ad 710/3. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators M. Fritsch in Angelegenheit der Beschlagnahme der Folge 13 der "Neu-Titscheiner Zeitung" vom 15. Feber 1938 (Druck 665/9). -710/4. Odpověď ministra financí na interpelaci sed. J. Földesiho stran protizákonného jednání finančních úřadů (tisk 586/1). -710/5. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda ohledně nevyplacení nouzové podpory postiženým povodní v České Dlouhé, okres Polička (tisk 623/I). -710/6. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora J. Trnobranského ve věci nepotrestání odsouzených vinníků, kteří přepadli a brachiálním násilím za bránili konání veřejné schůze v obci Chabrech, v okresu Praha - Venkov (tisk 623/2). -710/7. Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátora Aloise Kříže v záležitosti urychleného předložení osnovy zákona o cestovním a cizineckém ruchu (tisk 648/2). -710/8. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Nedvěda, Jurana ohledně porušováni sociálně-politických zákonů republiky firmou Tomáš Baťa v Třebíči (tisk 648/4). -710/9. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů Jurana, Mikulíčka ohledně protizákonné domovní prohlídky, povolené okresním soudem v Hodoníně, v sekretariátě XIII. kraje KSČ v Hodoníně, v redakčních místnostech časopisu "Moravské Slovácko" a v bytě redaktora uvedeného listu Jaroslava Jermana (tisk 665/3).
711 Interpalace: 711/1. Interpelácia senátora dra Jozefa Budayho na pána ministra vnútra ohľadom porušenia tajnosti volieb zneužitím úradnej moci vedúcim notárom v Lučenci, Jozefom Schwambergerom, ktorý pri úradnom výkone urážkami a skutkom ublížil senátorovi N. S. Antonovi Pázmánovi. -Překlad ad 711/2. Interpelácia senátora Hokkyho celej vláde o nárokoch obce Verbovce na pasienky. -711/2 (původní znění). Interpelláció az összkormányhoz, Verböcz község legelő igénylése tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -Překlad ad 711/3. Interpelace senátora A. Pfrognera na vládu stran právní nejasnosti o schůzích podle § 2. -711/3 (původni zněni). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an die Regierung wegen rechtlicher Unklarheit liber § 2 Versammlungen. -Překlad ad 711/4. Interpelace senátora prof. dr K. Brasse na pana ministra školství a národní osvěty stran nesnesitelných prostorových poměrů na německé vysoké škole technické v Praze, obzvláště jejího oddělení pro chemii. -711/4 (původní znění). Interpellation des Senators Prof. Dr. Kurt Brass an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur in Angelegenheit der unerträglichen räumlichen Verhältnisse an der Deutschen Technischen Hochschule in Prag, besonders ihrer Abteilung für Chemie -Překlad ad 711/5. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra školství a národní osvěty stran protizákonného jednání učitele Jindřicha Vrby ve Staré Huti, okres Hostouň -711/5 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen des ungesetzlichen Vorgehens des Lehrers Jindřich Vrba in Althütten, Bezirk Hostau.
712 Odpověď -712/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora G. Steinera o prodeji obecního domu, resp. o obecních závěrečných účtech v Biskupicích (tisk 629/1). -Překlad ad 712/1. Válasz a belügyi minisztertől G. Steiner szenátor interpellációjára a biskupicei községházának eladása, illetőleg a községi zárszámadások tárgyában (629/1. nysz.). -712/2 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora R. Tschakerta stran neodůvodněného propuštění poštovního posla Arnošta Johna v Martiněvsi z jeho služby u poštovního úřadu v Podmoklech (tisk 637/3). -Překlad ad 712/2. Antwórt des Ministers für Post- und Telegraghenwesen auf die Interpellation des Senators R. Tschakert wegen ungerechtfertigter Entlassung des Ernst John, Merzdorf, aus seiner Anstellung als Postbote beim Postamte in Bodenback (Druck 637/3). -712/3 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora R. Tschakerta stran bezdůvodného propuštění poštovního posla Jana Horwitze z Přípeře z jeho místa u poštovního úřadu v Těchlovicích (tisk 639/1). -Překlad ad 712/3. Antwort des Ministers für Post- nnd Telegraphenwesen auf die Interpeltation des Senators R. Tschakert wegen ungerechtfertigter Entlassung des Johann Horwitz aus Peiperz aus seiner Anstellung beim Postamte in Tichlowitz (Druck 639/1). -712/4 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Ing. F. Wellera stran jednojazyčně českých potvrzení o zapravení poplatků za rozhlas v lednu 1938 (tisk 639/2). -Překlad ad 712/4. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen einsprachig čechischer Bestätigungen für Rundfunkgebühren im Jänner 1938 (Druck 639/2). -712/5 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora dr F. Tischera o tom, že Léčebný fond veřejných zaměstnanců opomíjí sudetskoněmecké obchodníky a živnostníky při zadávání dodávek (tisk 639/3). -Překlad ad 712/5. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators Dr. F. Tischer wegen Übergehens sudetendeutscher Geschäftsleute und Gewerbetreibender durch den Heilfonds der öffentlichen Bediensteten bei der Vergabe von Lieferungen (Druck 639/3). -712/6. (původní znění). Odpověď. ministra spravedlnosti. na interpelaci senátora A. Pfragnera stran nesprávného použití ustanovení shromažďovacího zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř.z. (tisk 639/4). -Překlad ad 712/6. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen unrichtiger Anwendung von Gesetzesbestimmungen des Versammlungsgesetzes vom 15. November 1867 R. G. Bl. Nr. 135 (Druck 639/4.) -712/7 (původní znění). Odpověď. ministra národní obrany na interpelaci senátora Ing. Hellera stran nepřístojného chováni a vyhrožování použitím zbraní dvou důstojníků pěšího pluku 22 v. Jičíně (tisk 699/6). -Překlad ad 712/7. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators Ing. Weller Drohung mit Waffengewalt von Seiten wegen ungebührlichen Benehmens und zweier Ofiziere des Inf. Reg. Nr. 22 in Jičín (Druck 690/6).
713 Vládní návrh. Zákon kterým se uvádějí pro území Podkarpatské Rusi v platnost některé zákony školské.
714 Vládní návrh. Zákon o zcizení státního nemovitého majetku, spravovaného ředitelstvím státních železáren a oceláren na Slovensku v Podbrezové, státním báňským ředitelstvím v Rožňavě, státní báňskou správou v Železníku a státním báňským ředitelstvím v Petřvaldě. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)
715 Interpelace: -Překlad ad 715/1. Interpelácia senátora dr. Szilassyho ministrovi vnútra o protizákonnom jednaní okresného úradu vo Felelinciach stran vydania cestovného pasu. -715/1 (původní znění). Interpelláció Belügyminišzter Úrhoz a feledi kerületi Hivatalnak útlevél kiadási ügyben tanusított törvényellextes magatartása miatt. Beadja dr. Szilassy Béla senátor. -715/2. Interpelace senátorů Josefa svobody, Fr. Nedvěda panu ministru vnitra o nezákonném a protiprávním jednání četnického podporučíka pana Cinka z Kolína nad Labem. -Překlad ad 715/3. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt stran předčasného propuštění výpomocného listonoše Antonína Kuby v Mariánských Lázních. -715/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Postminister wegen vorzeitiger Entlassung des Aushilfsbriefträgers Anton Kuba in Marienbad -Překlad ad 715/4. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra vnitra stran nezákonitého jednání okresního úřadu ve Vyškově a zemského úřadu v Brně vůči obecnímu přestavenstvu v Kučerově. (pokračování předešlého)715/4 (původní znění). Interpellation des Senaturs Gottfried Krczal an den Herrn Minister des Innern betreffend das unsegsetzliche Verhalten des Bezirksamtes in Vyškov und des Landesamtes in Brünn gegenüber dem Gemeindevorstande in Kutscherau. -Překlad ad 715/5. Interpelace senátora dr K. Brasse na pana ministra školstvi a národní osvěty stran novostavby a rozšíření různých klinik německé university v Praze. -715/5 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Kurt Brass an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur betreffend den Neubau und die Vergrösserung verschiedener Kliniken der Deutschen Universität in Prag.
716 Interpelace: -Překlad ad 716/1. Interpelace senátora E. Reila na pana ministra pošt a telegrafů o tom, že poštmistrová Františka Hofmannová u poštovního úřadu v Borovničce, okres Hostinné, jedná proti služebním předpisům a proti zákonu a porušuje úřední tajemství. -716/1 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Reil an den Herrn Minister für Post-, Telephonund Telegraphenverwaltung wegen dienst- und gesetzwidrigen Vorgehens der Postmeisterin Franziska Hofmann am Postamte im Kleinborowitz, Bezirk Arnau, und Verletzung des Briefgeheimnisses. -Překlad ad 716/2. Interpelace senátora K. Bocka na pana ministra železnic stran protizákonného odnětí odznaku strany průvodčím československých státních drah. -716/2 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Herrn Eisenbahnminister wegen ungesetzlicher Abnahme eines Parteiabzeichens durch einen Schaffner der tschechoslowakischen Staatsbahnen. -Překlad ad 716/3. Interpelace senátora R. Schmidta na pana ministra vnitra stran pozastavení německého pozdravu a překročení služebních instrukcí orgánem tajné státní policie v Liberci. -716/3(původní znění). Interpellation des Senators Rudolf Schmidt an den Herrn Minister des Innern wegen Beanständung des deutschen Grußes und überschreitung seiner Dienstinstruktionen durch ein Organ der geheimen Staatspolizei in Reichenberg. -Překlad ad 716/4. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran ustanovení českých úředníků v sudetskoněmeckém území, kteří neovládají německého jazyka. -716/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern betreffend die Anstellung tschechischer Beamter im sudetendeutschen Gebiete, welche die deutsche Sprache nicht beherrschen. -Překlad ad 716/5. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra vnitra stran pozastavení německého pozdravu a překročení služebních instrukcí policejním inspektorem státní policie v Krnově Tomáškem. -Překlad ad 716/6. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra veřejných prací a pana ministra financí stran nesprávného a trapného postupu při zadání tesařských prací na stavbě budovy celního úřadu v Krnově. -716/6 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten und den Herrn Minister für Finanzen wegen unrichtigen und peinlichen Vorgehens anläßlich der Vergabe der Zimmermannsarbeiten beim Bau des Zollamtsgebäudes in Jägerndorf. -Překlad ad 716/7. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt a telegrafů stran ustanovení českých úředníků v sudetskkoněmeckém území, kteří neovládají německého jazyka. -716/7 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Post- und Tele- grafenwesen betreffend die Anstellung tschechischer Beamter im sudetendeutschen Gebiete, welche die deutsche Sprache nicht beherrsehen.
717 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu změna dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1923, sjednaná výměnou dopisů ze dne 1. července 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. července 1933, č. 155 Sb. z. a n.
718 není k dispozici
719 Odpovědi: 719/1 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora K. Bocka stran poškozování domácích německých stavebních podnikatelů při zadávání stavby poštovní budovy v Žatci (tisk 586/2). -Překlad ad 719/1. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators K. Bock wegen Benachteiligung der bodenständigen deutschen Bauunternehmer bei der Vergebung des Baues des Postgebäudes in Saaz (Druck 586/2). -719/2 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Enhubera. o sebevraždě hodináře Bruno Lange v Trnovanech-Teplicích. (tisk. 588/1). -Preklad ad 719/2. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators Enhuber in Angelegenheit des Selbstmordes des Uhrmachers Bruno Lange in Turn-Teplitz (Druck 588/1). -719/3 původní znění. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran zákonitého postupu četnických a policejních orgánů při schůzích podle § 2 shromažďovacího zákona (tisk 588/2). -Překlad ad 719/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen ungesetzlichen Vorgehens von Gendarmerie- und Polizeiorganen bei Versammlungen gemäß § 2 des Versämmlungsgesetzes (Druck 588/2). (pokračování předešlého)719/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran nedostatečného vyšetření skutkové podstaty pro zodpovědění interpelace tisk 418/6 (tisk 588/3). -Překlad ad 719/4. Antwort des Minsters des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen mangelhafter Ermittlung des Tatbestandes zier Beantwortung der an ihn gerichteten Interpellation Druck 418/6 (Druck.588/3). -719/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran omezování svobody slova státním policejním úřadem v Chebu (tisk 625/2). -Překlad ad 719/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Beschränkung der Redefreiheit durch die staatliche Polizeibehörde in Eger (Druck 625/2). -719/6 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora E. Enhubera stran omylného překladu německého vydání zákona č. 251 Sb.. z. a n. ze dne 21. prosince 1937 o dani z umělých jedlých tuků (tisk 637/1). -Překlad ad 719/6. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators E. Enhuber wegen irreführender Übersetzung der deutschen Ausgabe des Ges. Nr. 251 S. d. G. u. V. vom 21. Dezember 1937 bezüglich der Steuer von künstlichen Speisefetten (Druck 637/1). -719/7 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora F. Schmidta stran obsazení místa listonoše v Sukoradech, okres Štětí, bez předchozího vypsání (tisk 669/5). -Překlad ad 719/7. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators R. Schmidt wegen Besetzung der Briefträgerstelle in Sukorad, Bezirk Wegstädtl, ohne vorherige Ausschreibung (Druck 669/5).
720 Interpelace: Překlad ad 720/1. Interpelce senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran četnického vrchního strážmistra ve Stříbře. -720/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister betreffend den Gendarmerie-Oberwachtmeister in Mies. -Překlad ad 720/2. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra vnitra a pana ministra obchodu a průmyslu o tom, že okresní úřad v Bruntále nedbal nálezu nejvyššího správního soudu. -720/2 (původni znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Innenminister und den Herrn Minister für Handei und Gewerbe wegen Nichtbeachtung des Erkenntnisses des Obersten Verwaltungsgerichtes durch die Bezirksbehörde in Freudenthal. -Překlad ad 720/3. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran nuceného odevzdání resp. zničení poštovních holubů v Lázních Kynžvartě. -720/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister betreffend die zwangsweise Ablieferung, bezw. Vernichtung von Brieftauben in Bad Königswart. -Překlad ad 720/4. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra školství a národni osvěty a pana ministra železnic stran propuštění železničniho dělníka Václava Goblirsche v Ošelíně, okres Stříbro. -720/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur und den Herrn Minister für Eisenbahnwesen wegen der Entlassung des Bahnarbeiters Wenzl Goblirsch in Oschelin, Bezirk Mies.
721 Odpověď. -721/1. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora Václava Klofáče ohledně důlního neštěstí v Březových Horách (tisk 588/4). -721/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Josefa Svobody o surovém a protizákonném nakládání s vyšetřovanými občany velitelem četnické stanice v Radimi, strážmistrem Čihákem (tisk 837/4). -721/3 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Jakuba Janovského o zlehčování a tupení náboženství římskokatolického a těžké urážce náboženských citů školních dítek v III. třídě obecné školy v Břestě u Kroměříže, učitelem Bohumilem Janáčem (tisk 665/1). -721/4. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Nedvěda ohledně soustavného porušování sociálně-politických zákonů republiky firmou Baťa v Třebíči (tisk 665/8).
722 Vládní návrh. Zákon jímž se prodlužuje na berní rok 1938 účinnost části druhé, či. 6 zákona ze dne 2. července 1936, č. 226 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních.
723 Návrh senátorů J. Adama, J. Machovského na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami na politických okresech: Německý Brod, Chotěboř a Ledeč nad Sázavou.
724 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu doplnění čl. 6 obchodní smlouvy československo-australské, podepsané v Canberra dne 3. srpna 1936 a v Praze dne 19. srpna 1936, notami, vyměněnými v Sydney dne 13. dubna 1938.
725 není k dispozici
726 není k dispozici
727 není k dispozici
728 Návrh senátora Antona Hancku na udelenie podpory pre pohorelcov v obci Stražov, okres Žilina.
729 Návrh senátorů Jos. Svobody, V. Mikulíčka na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelům v Kostelci n. Č. L. a okolí, postiženým živelní katastrofou.
730 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 26. srpna 1938 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 2. září 1938 č. 170 Sb. z. a n.
731 není k dispozici
732 Návrh senátora Aloise Kříže na poskytnutí pomoci živelní katastrofou postiženým na Českobudějovicku.
733 Návrh senátorů Viléma Brodeckého, Betty Karpíškové na poskytnutí podpor osobám poškozeným živelní katastrofou v Kostelci nad Černými lesy a okolí.
734 senátorky Emy Koutkové na poskytnutí podpory obcím a jednotlivcům postiženým povodní na Náchodsku a Broumovsku.
735 Státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1937 - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39) - (pokračování předešlého-40) - (pokračování předešlého-41) - (pokračování předešlého-42) - (pokračování předešlého-43) - (pokračování předešlého-44) - (pokračování předešlého-45) = (ve formátu PDF)
736 není k dispozici
737 není k dispozici
738 není k dispozici

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.