Historické senátní tisky z 4. volebního období
6. zasedání - senátní tisky

4. volební období 1935 - 1938

Seznam senátních tisků

6. zasedání


č. zkrácený popis
556 Vládní návrh. Zákon o převzetí akcií Československé akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank.
557 Interpelace: 557/1. Interpelace senátora Otakara Javornického na pány ministry vnitra a spravedlnosti o neslýchaném postupu členů zákonodárných sborů strany sudetskoněmecké (předseda Konrád Henlein) proti bezpečnostním orgánům státním, jak je prokázáno v konkrétních případech v Karlových Varech, Teplicích a jinde. -557/2. Interpelace senátorů J. Kvasničky, J. Trnobranského na pana, předsedu vlády a pana ministra sociální péče ve věci zrušení systému úřadoven u Všeobecného pensijního ústavu. -557/3. Interpelace senátorů J. Kvasničky, J. Trnobranského na pana předsedu vlády a pana ministra sociální péčeve věci vypsání voleb do Všeobecného pensijního ústavu a jeho úřadoven. -557/4. Interpelace senátorů R. Bergmana, dr J. Matouška na pana ministra vnitrav záležitosti zákazu schůzí, odkladu voleb do obcí a odkladu voleb do okresních zastupitelstev v Benešově a ve Vlašimi. -557/5. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra vnitra v záležitosti členství české mládeže v organisacích mládeže strany sudetoněmecké. -557/6. Interpelace senátora R. Bergmana na pány ministry zemědělství a vnitra v záležitosti připravovaného rušení dobytčích trhů v menších městech. -557/7. Interpelácia senátorov Kornela Stodolu, dra ing. Jána Bottu na vládu ohľadne postavenia silnice Štrbské Pleso-Popradské Pleso.
558 Odpovědi: 558/1 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Hokkyho o nebezpečí zkázy vinařské produkce na Podkarpatské Rusi (tisk 475/2). -Překlad ad 558/1. Válasz a kormány elnökétől Hokky szenátor interpellaciójára a podkarpatszka-ruszi bortermelés végveszélye tárgyában (475/2. nysz.). - (pokračování předešlého)558/2 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Hokkyho o špatných silnicích, nedostatku pošt a zanedbaných veřejnozdravotních poměrech v obcích Dercen a Fornoš (tisk 455/8). -Překlad ad 558/2. Válasz a kormánytól Hokky szenátor interpellációjára Dercen és Fornoš községek rossz országútjai postahiánya és elhanyagolt közegészségügyi viszonyai tárgyában (455/8. nysz.). -558/3. Odpověď ministra železnic a ministra vnitra na interpelaci senátorů dr J. Matouška, J. Kvasničky a J. Trnobranského ve věci dopravní katastrofy na elektrické dráze v Praze dne 8. června 1937 (tisk 483/2). -558/4. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů J. Kvasničky, dr J. Matouška ve věci poškození zájmů státu nedostatečnou organisací československé exposice na světové výstavě v Paříži (tisk 533/1). -558/5. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci revise snížení obilního osevu a zajištění dostatečného množství chlebové mouky tisk 533/2).
559 Vládní návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle či. XIV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 8b. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936.
560 Vládní návrh. Zákon o daňových úlevách na opravy domů.
561 Vládní návrh Zákon kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.
562 Odpovědi: 562/1 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Franka stran poškozováni Němců při ustanovování lékařů, úředníků a zřízenců v zemském ústavu pro choromyslné v Dobřanech, jakož i zanedbávání německého jazyka v oboru působnosti tohoto ústavu (tisk 444/6). -Překlad ad 562/1. Antwort der Regierung auf die Interpellation des senators Frank vegen der Benachteiligung der Deutschen bei der Anstellung von Ärzten, Bearnten und Bediensteten in der Landesanstalt für Geisteskranke in Dobřany, sowie Vernachlässigung der deutschen Sprache im Wirkungsbereiche der Anstalt (Druck 444/6). -562/2 (původní znění). Odpověď ministrů sociální péče a vnitra na interpelaci senátora L. Franka o tom, že okresní úřad v Plané u Mariánských Lázní opožděně přiděluje městskému úřadu v Plané potravinové lístky ze státní vyživovací akce (tisk 455/6). -Překlad ad 562/2. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge und des Ministers des Innern auf die Interpellation des senators L. Frank wegen Verzögerung der Zuteilung von Lebensmittelkarten aus der staatlichen Ernährungsaktion durch die Bezirksbehörde Plan bei Marienbad an das Bürgermeister amt Plan (Druck 455/6). -562/3. Odpověď vlády na interpelaci senátora Javornického ve věci závadné prakse železniční správy při překládání zaměstnanců ze Slovenska a Podkarpatské Rusi (tisk 483/1). -562/4 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora L. Franka stran zneužívání úřadů lesním radou Otakarem Hušákem (tisk 485/4). -Překlad ad 562/4. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators L. Frank avegen Misbrauch seines Amtes durch Forstrat Otakar Hušák (Druck 485/4). -562/5 (původní zněná). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora M. Fritsche stran naprosté neznalosti po případě nedostatečné znalosti německého jazyka u železničních průvodčích (tisk 487/4). - (pokračování předešlého)Překlad ad 562/5. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators M. Fritsch wegen vollkommener Unkenntnis der deutschen Sprache, bzw. ungenügenden deutschen Sprachkenntnissen der Eisenbahnkondukteure (Druck 487/4). -562/6 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora R. Schmidta stran služebních přestupků železničního hlídače Josefa Hniličky ve Štětí (tisk499/3). -Překlad ad 562/6. Antwort des Eisenbahnministers auf die Irnterpellation des Senators R. Schmidt avegen dienstlicher Verfehlungen des Eisenbahnwärters Josef Hnilička, Wegstädtl (Druck 499/3). -562/7 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátorů dr Helllera, Grünznera stran výcviku průmyslového dorostu (tisk 497/2). -Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Grünzner betreffend die Ausbildung des industriellen Nachwuchses (Druck 497/2). -562/8 (původní znaná). Odpověď ministrů národní obrany a financí na interpelaci senátora L. Franka stran nákladů pro účely obrany státu, jež zapravují samosprávné korporace (tisk 500/5). -Překlad ad 562/8. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung und des Finanzministers auf die Interpellation des senators L. Frank avegen der von den Selbstverwaltungskörperschaften bestrittenen Auslagen für staatliche Verteidigungszwecke (Druck - 500/5).
563 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 796) o zbraních a střelivu (tisk 1111). - (pokračování předešlého)
564 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda, sjednaná v Praze dne 4. června 1935 o zrušení či. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 14. listopadu 1928, čís. 163/1929 Sto. z. a n., a o zrušení ustanovení k článku 1, bod 4, k článku 1 a 2 a k článku 4 závěrečného protokolu k této smlouvě.
565 Vládní návrh. Zákon o civilních inženýrech. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
566 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva.
567 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1936 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 543).
568 Vládní návrh. Zákon jímž se vydává advokátní řád.-Advokátní řád. Oddíl I. Kdo je oprávněn vykonávati advokacii. -Oddíl II. O právech a povinnostech advokátů (kandidátů advokacie). - (pokračování předešlého)Oddíl III. O advokátních komorách. -Oddíl IV. O delegaci advokátních komor. - (pokračování předešlého)Oddíl V. Kárné právo. Kárné přečiny a tresty. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)Oddíl VI. O kandidátech advokacie. -Oddíl VII. Ustanovení společná. -Důvodová zpráva. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)-přílohy
569 Vládní návrh. Zákon O odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích. - (pokračování předešlého)
570 Vládní návrh. Zákon kterým se Německá společnost věd a umění pro republiku Československou (Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Čechoslovakische Republik) přeměňuje v Německou akademii věd a umění pro republiku Československou.
571 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Praze ze dne 28. prosince 1936, čj. Nt XIX 110/36, za udělení souhlasu k trestnímu stíhání sen. Františka Pauluse pro přečin podle §§ 1 a 2 zákona o ochraně cti čís. 108/33 Sb. z. a n. (č. 4339/37 předs.).
572 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 560) o daňových úlevách na opravy domů.
573 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 561), kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu.
574 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 566), kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva.
575 Zpráva ­rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 559), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XlV finančního zákona republiky Československé ze dne 21. prosince 1935, č. 245 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936.
576 Zpráva I. technicko-dopravného výboru II. živnostensko-obchodného výboru III. rozpočtového výboru k vládnemu návrhu zákona (tisk 556) o prevzatí akcií Čsl. akciovej plavebnej spoločnosti Dunajskej v Bratislave štátom od zúčastnených bánk.
577 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 541), kterým se předkládá národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 20. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 200 Sb. z. a n.
578 Zpráva ­I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 540), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 9. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1937, č. 189 Sb. z. a n.
579 Zpráva ­I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 542), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 31. července 1937 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. srpna 1937, č. 201 Sb. z. a n.
580 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1100) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1938 (tisk 1140). = (ve formátu PDF)
581 Zpráva I. zahraničného výboru II. národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu (tisk 539), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu dodatková dohoda k obchodnej smluve medzi republikou Československou a republikou Estonskou zo dňa 20. júna 1927, č. 1151928 Sb. z. a n., podpísaná v Tallinnu dňa 5. apríla 1937 a uvedená v prezatýmnu platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 9. júla 1937, č. 179 Sb. z. a n.
582 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 564), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda, sjednaná v Praze dne 4. června 1935 o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 14. listopadu 1928, čís. 163/1929 Sb. z. a n., a o zrušení ustanovení k článku 1, bod 4, k článku 1 a 2 a k článku 4 závěrečného protokolu k této smlouvě.
583 Návrh senátora ing. J. Havlína na vydání zákona o povinném evidenčním členství vysokoškolských inženýrů a inženýrů podle císařského nařízení ze dne 14. března 1917, č. 130 ř. z.
584 Návrh senátorů Rudolfa Pánka, prof. dr Miloty na vybudování státního léčebného ústavu, případně zřízení léčebného a studijního nemocničního oddělení pro potírání chorob srdce a cev a příbuzných nemocí se sídlem v Praze.
585 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 580) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona na rok 1938. -Skupina I. Vlastná štátna správa. Kapitola 1. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky. -Kapitola 2. Zákonodarné sbory a kancelária snemovien. Kapitola. 3. Predsedníctvo ministerskej rady. -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničných vecí. -Kapitola 5. Ministerstvo národnej obrany - (pokračování předešlého)Kapitola 6. Ministerstvo vnútra -Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Najvyšším súdom. -Kapitola 8. Ministerstvo pre sjednotenie zákonov a organizácie správy -Kapitola 9. Najvyšší správny súd a Volebný súd. -Kapitola 10. Ministerstvo školstva a národnej osvety. -Kapitola 11. Ministerstvo zemedelstva. -Kapitola 12. Ministerstvo priemyslu, obchodu a živností. -Kapitola 13. Ministerstvo verejných prác. -Kapitola 14. Ministerstvo pošt a telegrafov -Kapitola 15. Ministerstvo železníc -Kapitola 16. Ministerstvo sociálnej pečlivosti. -Kapitola 17. Ministerstvo verejného zdravotníctva a telesnej výchovy. - (pokračování předešlého)Kapitola 18. Odpočivné a zaopatrovacie platy. -Kapitola. 19. Ministerstvo financií. -Kapitola 20. Všeobecná pokladničná správa. -Kapitola 21. Najvyšší účetný kontrolný úrad. -Skupina II. štátneho rozpočtu na rok 1938. -Skupina III. podiele na štátnych daniach, dávkach a poplatkoch. -Skupina IV. správa štátneho dlhu. -Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1938. - (pokračování předešlého)- Přehledy rozpočtových skupin. Přehled státníhorozpočtu na rok 1938. Skupina I, Vlastní státní správa. - Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina I.) rozčleněný na osobní a na vecné výdaje. - Přehled nákladů a provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.). -Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích. - (pokračování předešlého)Skupina IV. Správa státního dluhu -Přehled mimořádného rozpočtu. Mimořádný rozpočet. -Jednání rozpočtového výboru. - Část všeobecná. (Rozprava povšechná.)-Část zvláštní. (Rozprava podrobná.) Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky. -Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven. -Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady a ze skupiny II. § 13. Státní tiskárny a), § 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě a § 15. Československá tisková kancelář. -Kapitola 4: Ministerstvo zahraničních věcí. -Kapitola. 5. Ministerstvo národní obrany a ze skupiny II. § 10. Vojenská továrna na letadla, § 11. Vojenské lesní podniky a § 13. Státní tiskárna b) v působnosti ministerstva národní obrany. -Kapitola 6. Ministerstvo vnitra. - Kapitola. 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. -Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. -Kapitola 10. Ministerstvo školství a národní osvěty -Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství a ze skupiny II. § 6a Státní lesy a statky, § 6b Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústava zemědělských, § 6c Státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích a ze skupiny III, Státní fond pro vodohospodářské meliorace. - Kapitola 12. Ministerstvo průmyslu obchodu a živností. -Kapitola 13. Ministerstvo veřejných prací, ze skupiny II. § 9. Státní báňské a hutnické závody a ze skupiny III. Státní silniční fond a státní vodohospodářský fond. -Kapitola 14. Ministerstvo pošt a telegrafů a ze skupiny II. § 4a Československá pošta a § 4b Poštovní spořitelna. -Kapitola 15. Ministerstvo železnic a ze skupiny II. § 5. Československé státní dráhy. - Kapitola 16. Ministerstvo sociální péče.-Kapitola 17. Ministerstvo Veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a ze skupiny II. § 12. Státní lázně. -Kapitola 18. Odpočivné a zaopatřovací platy. -Kapitola 19. Ministerstvo financí a ze skupiny II. § 1. Tabáková režie, § 2. Státní loterie, § 3. Státní mincovna v Kremnici, skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích (vyjma fondy u kapitoly 11 a 13 ). -Kapitola 20. Všeobecná pokladní správa a skupina IV. Správa státního dluhu. -Kapitola 21. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.
586 Interpelace: 586/1. Interpelace sen. J. Földesiho panu ministru financí stran protizákonného jednání finančních úřadů. -Překlad ad 586/2. Interpelace senátora K. Bocka na pana ministra pošt a telegrafů a na pana ministra veřejných prací stran poškozování domácích německých stavebních podnikatelů při zadávání stavby poštovní budovy v Žatci. -586/2. (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen und an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten wegen Benachteiligung der bodenständigen deutschen Bauunternehmer bei der Vergebung des Baues des Postgebäudes in Saaz. -586/3. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra národní obrany v záležitosti podrobení podniku Radiojurnal, čs. zpravodajství radiotelefonické, spoleěnost s r. o., Král. Vinohrady, vojenskému dozoru. -586/4. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra školství a národní osvěty ve věci umístění českých škol v některých pohraničních krajích. -586/5. Interpelácia senátora Antona Pázmána na pána ministra školstva a národnej osvety vo veci stavby novej budovy pre štátny učitelský ústav v Lučenci. -586/6. Interpelácia senátora Antona Pázmána na pána ministra školstva a národnej osvety vo veci stavby novej budovy pre štátné reál. gymnázium s maďarskymi pobočkami v Lučenci. -Překlad ad 586/7. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi vnútra o nesprávnej praxi štátnych matričných úradov, že od snúbencov požadujú k uzavretiu sňatku v každom prípade preukaz o štátnom občianstve. -586/7. (původní znění). Interpelláció a belügyminiszter urhoz, a kárpátaljai állami anyakönyvi hivatalok azon helytelen gyakorlata tárgyában, mely szerint a házasulóktó minden esetben az állampolgárság igazolását követelik.
587 Odpovědi: 587/1. Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností, ministra financí a ministra sociální péče na interpelaci senátora Nedvěda ohledně zastavení továrny na obuv v Mnichově Hradišti (tisk 418/8). -587/2. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti zajištění dostatečného počtu pracovních sil pro žňové práce v zemědělství (tisk 455/5). -587/3. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Vojtěcha Dundra, ve věci konfiskace časopisu "Stráž Pojizeří" v Ml. Boleslavi (tisk 449/4).
588 Interpelace: Překlad ad 588/1. Interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra financí stran sebevraždy hodináře Bruno Lange v Trnovanech-Teplicích. -588/1 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Finanzminister in Angelegenheit des Selbstmordes des Uhrmachers Bruno Lange in Turn-Teplitz. -Překlad ad 588/2. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran nezákonitého postupu četnických a policejních orgánů při schůzích podle § 2 shromažďovacího zákona. -588/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern wegen ungesetzlichen Vorgehens von Gendarmerie-und Polizeiorganen bei Versammlungen gemäss § 2 des Versammlungsgesetzes. -Překlad ad 588/3. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran nedostatečného vyšetření skutkové podstaty pro zodpovědění interpelace č. t. 418/6. -588/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern wegen mangelhafter Ermittlung des Tatbestandes zur Beantwortvang der an ihn gerichteten Interpellation 418/6. -588/4. Interpelace senátora Václava Klofáče na pana ministra veřejných prací ohledně důlního neštěstí v Březových Horách.
589 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1145), kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 1158).
590 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1124), kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi (tisk 1164).
591 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1123) o úsporných opatřeních personálních (tisk 1169). - (pokračování předešlého)
592 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1106), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých (tisk 1170).
593 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1107), jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel (tisk 1171).
594 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1117), kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 4533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. Il. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n (tisk 1172).
595 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1166) o kartelovém poplatku (tisk 1173).
596 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1112) o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků (tisk 1174).
597 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1104), kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 1175).
598 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1105), kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet (tisk 1176).
599 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1108) o dani z limonád, minerálních a sodových vod (tisk 1177).
600 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1116), kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n. o dani z piva (tisk 1178).
601 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1110) o náhradě podle zákona o stavebním ruchu (tisk 1190). - (pokračování předešlého)
602 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 589) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21.. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové.
603 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1181), kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních (tisk 1191).
604 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 1182) zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy (tisk 1194).
605 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 590) k vládnímu návrhu zákona, kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi.
606 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1179) o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (tisk 1189).
607 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1180) o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech (tisk 1186).
608 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. ústavně-právního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 591) k vládnímu návrhu zákona o úsporných opatřeních personálních. - (pokračování předešlého)
609 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 592) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých.
610 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 593) o vládním návrhu zákona, jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel.
611 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 594) o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 25. září 1999, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II. zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n.
612 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 595), k vládnímu návrhu zákona o kartelovém poplatku.
613 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 596) k vládnímu návrhu zákona o příspěvku na obranu státu a o dani z mimořádných zisků.
614 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 597) k vládnímu návrhu zákona, kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem.
615 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 598) o vládním návrhu zákona, kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet.
616 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 599) k vládnímu návrhu zákona o dani z limonád, minerálních a sodových vod.
617 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 600), o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva.
618 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 601) k vládnímu návrhu zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu.
619 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 603) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních.
620 Zpráva I. živnostensko-obchodního výboru II. národohospodářského výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 604) o vládním návrhu zákona, kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24, června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy.
621 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 606) k vládnímu návrhu zákona o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných.
622 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. živnostensko-obchodního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 607) k vládnímu návrhu zákona o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech.
623 Interpelace: Tisk 623/1. Interpelace senátora Nedvěda ministru vnitra ohledně nevyplacení nouzové podpory postiženým povodní v České Dlouhé, okres Polička. -Tisk 623/2. Interpelace senátora J. Trnobranského na pana ministra spravedlnosti ve věci nepotrestání odsouzených vinníků, kteří přepadli a brachiálním násilím zabránili konání veřejné schůze v obci Chabrech v okresu Praha-Venkov. -Tisk 623/3. Interpelace senátora R. Bergmana a J. Kvasničky na pana ministra financí v záležitosti výkladu vládního nařízení čís. 15 ze dne 4. února 1937, pokud jde o propadnutí větších srážek placených zaměstnanci na daň důchodovou, než odpovídá kvotě ze služebních požitků. -Tisk 623/4. Interpelace senátorů dra J. Matouška, J. Kvasničky na pana předsedu vlády ve věci umístění českých zaměstnanců v německých samosprávách. - (pokračování předešlého)
624 Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora V. Mikulíčka ve věci učitele Fr. Kružíka z Heraltic, okr. Třebíč, který zbil ve škole jedenáctiletou žačku Jiřinu Žampovou (tisk 536/1).
625 Interpelace: Překlad ad 625/1. Interpelace senátora W. Maixnera na pana ministra národní obrany stran nespravedlivého rozdělení břemen vojenské přípřeže na civilní obyvatelstvo při manévrech v létě r. 1937. -625/1 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Maixner an den Herrn. Minister für nationale Verteidigung wegen ungerechter Verteilatng der Militär vorspannlasten auf die Zivilbevöllkerung während der Manöver im Sommer des Jahres 1937. -Překlad ad 625/2. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran omezování svobody slova státním policejním úřadem v Chebu. -625/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen Beschränkung der Redefreiheit durch die staatliche Polizeibehörde in Eger
626 Odpovědi: 626/1 (původní znění). Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora R. Tschakerta stran katastrofálních následků sesouvání půdy v Jílovém u Podmokel, okres Děčín (tisk 440). -Překlad ad 626/1. Antwort des Ministers für Landwirtschaft auf die Interpellation des Senators R.Tschakert in Angelegenheit der katastrofalen Folgen eines Erdrutsches in Eulau, Bez. Tetschen (Druck 440). -626/2 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora O. Krommera stran jazykové neschopnosti berního vykonavatele (tisk 545/1). -Překlad ad 626/2). Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators O. Krommer wegen sprachlicher Unfähigkeit eines Steuerexekutors (Druck 545/1).
627 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou; podepsaná v Quitu dne 15. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1938 č. 9 Sb. z. a n.
628 Odpovědi: 628/1 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora L. Franka stran neuspokojivě odpovědi na interpelaci (tisk 534/7). -Překlad ad 628/1. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators Frank wegen unbefriedigender Beantwortung einer Interpellation (Druck 534/7). -628/2. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů J. Kvasničky, dra J. Matouška ve věci sociálního zabezpečení československých legionářů (tisk 536/2). - 628/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Ing. F. Wellera stran nezákonitého postupu policejního ředitelství v Liberci při vydávání cestovních pasů (tisk 536/5). -Překlad ad 628/3. Antwort des Ministers des Innern auf die interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen ungesetzlichen Vorgehens der Polizeidirektion in Reichenberg bei Ausstellung von Reisepässen (Druck 536/5). -628/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora M. Fritsche o protiústavní činnosti odnárodňovací (tisk 545/9). -Překlad ad 628/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators M. Fritsch wegen verfassungswidriger Entnationalisierungstätigkeit (Druck 545/9). -628/5. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora J. Jurana ve věci Ústřední sociální pojišťovny v Praze, pro soustavné odpírání invalidního důchodu pojištěnci Josefu Nováčkovi z Rosic u Brna (tisk 545/13).
629 Interpelace: Překlad ad 629/1. Interpelácia senátora Steinera ministrovi vnútra o predaji spotrebného družstva, poťažne o obecných záverečných účtoch v Biskupiciach. -629/1 (původní znění). Interpelláció Benyujtja: Steiner Gábor szenátor a Belügyminiszterhez Fülekpüspöki (Biskupice) Fogyasztási szövetkezet eladása illetve a községi zárszámádások ügyében. -629/2. Interpelace senátorů Dra J. Matouška, J. Kvasničky na pana ministra školství a národní osvěty ve věci překročení kompetence německého odboru zemské školní rady v rozhodnutí o zřízení celoroční expositury německé obecné školy v Jaroníně, okres českokrumlovský. -629/3. Interpelace senátora Nedvěda ministrům vnitra a spravedlnosti ve věci libovolné zákonnými předpisy neodůvodněné censury.
630 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932, č. 1351932 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1: října 1937, č. 15 Sb. z, a n. ai 1938.
631 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva pozměňující ujednání ze dne 26: června 1935 k hospodářské dohodě mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 22. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. ledna 1938, č. 17 Sb. z. a n.
632 Vládní návrh. Zákon se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel).
633 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. srpna 1937 se Závěrečným protokolem z téhož dne. - (pokračování předešlého)
634 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, sjednaná výměnou not ze dne 6. listopadu a ze dne 17. prosince 1937.
635 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1937. -Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie. - (pokračování předešlého)Annexe A. Droits ďentree sur le teritoire douanier tchécoslovaque. -Annexe B. Droits ďentrée sur le territoire douanier hiongrois. - Protocole final du Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie. -A ľannexe A. (Droits ďentrée sur le territoire douanier tchécoslovaque.) --Annexe C. Convention sanitaire vétérinaire. - (pokračování předešlého)CERTIFICAT D' ORIGINE ET DE SALUBRITÉ - (pokračování předešlého)Obchodní smlouva mezi Československou republikou a Maďarským královstvím. - (pokračování předešlého)Příloha A Dovozní cla na československém celním území. -Příloha B. Dovozní cla na maďarském celním území. - Závěrečný protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Maďarským královstvím -K příloze A. (Dovozní cla na československém území celním.) K příloze B. (Dovozní cla na maďarském celním území.) -Příloha C. Veterinární úmluva. - (pokračování předešlého)OSVĚDČENÍ
636 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. listopadu 1937 v Praze. -Convetion concernant le réglement du trafic-frontiere entre la République Tchécoslovaque et le Royaume de Hongrie. - (pokračování předešlého)Úmluva o úpravě pohraničního styku mezi Československou republiku a Maďarským královstvím. - (pokračování předešlého)Příloha 1-ÚRADNÉ SVEDECTVO. HATÓSAGI BIZONYLAT. -Příloha 2 (k čl. IV., bod 4.) Seznam úřadů oprávněných nyní vydávati pohraniční propustky v československém pohraničním pásmu. -Annexe Příloha 3 -SOZNAM POHRANIČNÝCH CESTOVNÝCH LEGITIMÁCIÍ. A HATÁRSZÉLI UTIOKMÁNYOK JEGYZÉKE. -Annexe 4 Příloha 4 (a 3art. IV. point 7. lit, a). (k čl. lV., bod 2., písm. a). Modéles des permis de passage de frontiere (a 3art. IV). Vzory pohraničních propustek (k čl. IV.) - POHRANIČNÁ CESTOVNÁ LEGITIMÁCIA PRE MAJITEĽOV POZEMKOV. BIRTOKOS UTIIGAZOLVÁNY. -POHRANIČNÁ CESTOVNÁ LEGITIMÁCIA. HATÁRSZÉLI UTIIGAZOLVÁNY. -PRÍLEŽITOSTNÁ PRIESTUPKA. ALKALMI UTILAP. -Protocole final a la Convention cencernant le regleanent du trafic frontiere entre la République Tchécoslovaque et le Roysurme de Hongrie. -Závěrečný protokol k úmluvě o úpravě pohraničního styku mezi Československou republikou a Maďarským královstvím.
637 Interpelace: Překlad 637/1. Interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra financí stran omylného překladu německého vydání zákona č. 251 Sb. z. a n. ze dne 21. prosince 1937 o dani z umělých jedlých tuků. -637/1 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Finanzminister wegen irreführender Übersetzung der deutschen Ausgabe des Ges. No. 251 d. G. u. V. vom 21. Dezember 1937 bezüglich der Steuer von künstlichen Speisefetten. -Překlad ad 637/2. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt stran dvojjazyčných nápisů na základě mezinárodně zaručených zásad rovnosti. -637/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank. an den Herrn Postminister in Angelegenheit der zweisprachigen Aufschriften auf Grund der international garantierten Gleichheitsgrundsätze -Překlad ad 637/3. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra pošt stran neodůvodněného propuštění poštovního posla Arnošta Johna v Martiněvsi z jeho služby u poštovního úřadu v Podmoklech. -637/3 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Postminister wegen ungerechtfertigter Entlassung des Ernst John, Merzdorf, aus seiner Anstellung als Postbote beim Postamte in Bodenbach. - (pokračování předešlého)637/4. Interpelace senátora Josefa Svobody ministru vnitra o surovém a protizákonném nákládání s vyšetřovanými občany velitelem četnické stanice v Radimi, strážmistrem Čihákem. -637/5. Interpetace senátora Nedvěda ministrům vnitra a spravedlnosti ve věci protiprávní cenzurní prakse.
638 Odpovědi: 638/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci protistátních projevů na schůzích sudetskoněmecké strany (tisk 536/3). -638/2 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátorů Steinera, Fidlíka, Nedvěda a Kreibicha o dělnících zaměstnaných při budování pohraniční obranné čáry (tisk 545/14). -Překlad 638/2. Válasz a nemzetvédelmi minisztertöl Steiner, Fidlík, Nedvěd és Kreibich szénátorok interpellációjára a határmenti védelmi vonal épitésénél alkalmazott munkásakról (545/14. ny.-sz.). -638/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Bergmana v záležitosti zákazu schůzí, odkladu voleb do obcí a odkladu voleb do okresních zastupitelstev v Benešově a ve Vlašimi
639 Interpelace: Překlad ad 639/1. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra pošt stran bezdůvodného propuštění poštovního posla Jana Horwitze z Přípeře z jeho místa u poštovního úřadu v Těchlovicích. -639/1 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Postminister wegen ungerechtfertigter Entlassung des Johann Horwitz aus Peiperz aus seiner Anstellung als Postbote beim Postamte in Tichlowitz. -Překlad ad 639/2. Interpelace senátora Ing. F. Wellera na pana ministra pošt stran jednojazyčně českých potvrzení o zapravení poplatků za rozhlas v lednu 1938 -639/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Postminister wegen einsprachig čechischer Bestätigungen für Rundfunkgebühren im Jänner 1938. -Překlad ad 639/3. Interpelace senátora Dr. F. Tischera na pana ministra veřejných prací o tom, že Léčebný fond veřejných zaměstnanců opomíjí sudetskoněmecké obchodníky a živnostníky při zadávání dodávek. -639/3 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Friedrich Tischer an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten wegen Übergehens sudetendeutscher Geschäftsleute und Gewerbetreibender durch den Heilfond der öffentlichen Angestellten bei der Vergaba von Lieferungen -Překlad ad 639/4. Interpelace sen. A. Pfrognera na pana ministra spravedlnosti stran nesprávného použití ustanovení shromažďovacího zákona ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř. z. -639/4 (původní znění). Inerpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Justizminister wegen unrichtiger Anwendung von Gesetzesbestimmungen des Versammlungsgesetzes vom 15. XI. 1867, Rg. Bl.. 135.
640 Odpovědi: 640/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Ing. F. Wellera stran nezákonitého postupu policejního ředitelství v Liberci při vydávání zbrojních pasů (tisk 536/4). -Překlad ad 640/1. Antwort des Ministers der Innern auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen ungesetzlichen Vorgehens der Polizeidirektion in Reichelnberg bei Ausstellung von Waffenpässen (Druck 536/4). -640/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora. O. Krommera stran neoprávněného omezování ústavou zaručeného práva shromažďovacího okresním úřadem v Bílovci (tisk 534/2) -Překlad ad 640/2. Antwort des Ministers des Innern auf die InterpelIation des Senators O. Krommer wegen ungerechtfertigter Einschränkung des verfassungstmäßig gewährleisteten Versammlungsrechtes durch die Bezirksbehörde in Wagstadt (Druck 534/2). -640/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci, senátora K. Bocka stran bezdůvodného zákazu slavnosti praporů v Postoloprtech okresním úřadem v Žatci (tisk 534/3). -Překlad ad 640/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Bock wegen grundlosen Verbotes eines Fahnentreffens in Postelberg durch die Bezirksbehürde in Saaz (Druck 534/3). -640/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti. na interpelaci senátora S. Keila stran služebních přestupků vrchního strážmistra Brychty z četnické stanice v Německém Pravnu (tisk 534/4). -Překlad ad 640/4. Antwort des Ministers des Innern und des Justizministers auf die Interpellation des Senators S: Keil wegen dienstlicher Verfehlungen des Oberwachtmeisters Brychta von der Gendarmeriestation in Deutsch-Pravno (Druck 534/4). -640/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran přidělení výhradně českých policejních strážníků do Lázní Kynžvartu (tisk 534/5). -Překlad ad 640/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank betreffend Zuziehung ausschließlich čechischer Polizisten nach Bad Königswart (Druck 534/5). -640/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora S. Keila stran služebních přestupků praporčíka četnické stanice v Německém Pravnu, Synka (tisk 534/6 ). -Překlad ad 640/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators S. Keil wegen dienstlicher Verfehlungen des Fähnrichs Synek von der Gendarmeriestation in Deutsch-Pravno (Druck 534/6).
641 Odpovědi: v641/1 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Schmidta stran zákazu konání obžínkové slavnosti ve Štětí (tisk 545/2). -Překlad ad 641/1. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Schmidt wegen Verbotes der Abhaltung eines Erntedankfestes in Wegstädtl (Druck 545/2). -641/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Tschakerta o tom, že spolek "Arbeiterverein Kinderfreunde" v Podmoklech provedl zakázanou sbírku (tisk 545/3 ). -Překlad ad 641/2. Antwort des Miniters des Innern. auf die Interpellation des Senators R. Tschakert wegen Durchführung einer verbotenen Sammlurig durch den "Arbeiterverein - Kinderfreunde" in Bodenbach (Druck 545/3). -641/3 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora R. Tschakerta stran služebních závad u strážního domku 329 na trati Těchlovice-Nebočany (tisk 545/5). -Překlad ad 641/3. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators R. Tschakert wegen dienstlicher Mißstände beim Wächterhaus 329 der Strecke TichlowitzNeschwitz (Druck 545/5). -641/4 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora L. Franka stran jednojazyčně českých evidenčních lístků pro německé zemědělce v Plané (tisk 545/6): -Překlad ad 641/4. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen einsprachig čechischen Evidenzblättern für deutsche Landwirte in Plan (Druck 545/6). -641/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora O. Kromrnera stran nedostatečného ocenění důkazů u zemského úřadu v Brně ve věci rekursu, podaného proti výměru okresního úřadu v Moravském Berouně ze dne 24. dubna 1937, č. 3281/4-III a rozhodnutí, vydaného pak pod č. 16.041/I-7 ze dne 7. června 1937 (tisk 545/7). -Překlad ad 641/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators O. Krommer wegen ungenügender Beweiswürdigung seitens der Landesbehördex~ in Brünn in Angelegenheit einer gegen den Bescheid der Bezirksbehörde in Bärn vom 24. April 1937, Z. 3281/4-III, eingebrachten Berufung und hierauf unter Zahl 16041/I-7 am 7. Juni 1937 erfolgten Entscheidung (Druck 545/7). -641/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Wernera stran omezování ústavou zaručené svobody shromažďovací (tisk 545/8): -Překlad ad 641/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators F. Werner wegen Einschränkung der verfassungsmäßig gewährleisteten Versammlungsfreiheit (Druck 545/8). -641/7 (původní znění). Odpověď ministra vnitra a ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Krommera stran zpolitisování školní slavnosti (tisk 545/10). -Překlad ad 641/7. Antwort des Ministers des Innern und des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Krommer wegen Politisierung eines Schulfestes (Druck 545/10). -641/8 (původní znění). Odpověď ministrů vnitra a národní obrany na interpelaci senátora O. Krommera stran zabrání tkalcovské školy v Horním Benešově pro vojenskou stráž (tisk 545/12). -Překlad ad 641/8. Antwort des Ministers des Innern und des Ministers für nationale Verteidigrung auf die Interpellation des Senators O. Krommer in Angelegenheit der Beschlagnahme der Webschule in Benisch für eine Militärwache (Druck 545/12). -641/9 (původní znění). Odpověd' vlády na interpelaci senátora Krczala stran protizákonného udávání smýšlení obviněných v četnických oznámeních a žalobních spisech (tisk 534/8). -Překlad ad 641/9. Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Krczal wegen gesetzwidriger Anfrührung über die Gesinnung der Beschuldigten in Gendarmerieanzeigen und Anklageschriften (Druck 534/8).
642 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Litoměřicích ze dne 23./10. 1937, čj. Nt XII 131/37, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Roberta Tschakerta pro přečin podle § 14/1, 5, § 18 č. 2 zák. č. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 6391/1937 předs.).
643 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v České Lípě ze dne 28./4. 1937, č. j. Nt VIII 76/37/2, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Ant. Pfrognera, podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky (č. 5259/1937 předs.).
644 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu 1. mezinárodní úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo, jejíž návrh byl přijat dne 21. června 1934. v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě, a 2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl přijat dne 25. června 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženevě. - (pokračování předešlého)
645 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol (V) k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 (č. 40/1934 Sb. z. a n.), podepsaný ve Varšavě dne 21. února 1938 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. února 1938, č. 37 Sb. z. a n.
646 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 632) jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dno 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel).
647 Odpovědi: 647/1. Odpověď ministrů vnitra, sociální péče a veřejného zdravotnictví na interpelaci senátora R. Bergmana o umisťování českých lidí na veřejných úřadech a podnicích v pohraničním území (tisk 444/11). -647/2 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací a ministra financí na interpelaci senátora W. Maixnera stran poskytnutí subvence okresu bruntálskému za účelem vydláždění okresní silnice Karlova Studánka-Ludvíkov (tisk 452/2). -Překlad ad 647/2. Antwort des Ministers für öffentliche Arbeiten und des Finänzministers auf die Interpellation des Senators W. Maixner betreffend die Gewährung einer Subvention an den Bezirk Freudenthal, zweks Pflasterung der Bezirgsstraße Karlsbrunn-Ludwigshal (Druck 452/2). -647/3 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora L. Franka stran nedodržování národnostního klíče obyvatelstva u státní policie (tisk 534/1). -Překlad ad 647/3. Antwort des Vorsitzenden der Regierung auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Nichteinhaltung des nationalen Bevölkerungsschlüssels bei der Staatspolizei (Druck 534/1). -647/4 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora L. Franka, stran nesprávných tvrzení v jeho přednášce, předčítané na pařížském sjezdu pedagogů (tisk 545/11). -Překlad ad 647/4. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen unrichtiger Behauptungen in seinem auf dem pariser Pädagogenkongreß verlesenen Vortrag (Druck 545/31). -647/5 (původní znění) Odpověď ministra zemědělství a ministra financí na interpelaci senátora Füssyho o odvodnění a kanalisaci Medzičilizu a o bagrování příslušného úseku Dunaje (tisk 553). -Překlad ad 647/5. Válasz a föidmüvelésügyi és pénzügyi miniszterektöl Füssy szenátor interpellációjára Csilízköz ármentesítése és csatornázása s a Duna illetö szakaszának kotrása tárgyában (553. ny.-sz.). -647/6. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti členství české mládeže v organisacích mládeže strany sudetoněmecké (tisk 557/5).
648 Interpelace Překlad ad 648/1. Interpelácia senátora Füssyho celej vláde o prevádzaní novely k zákonu o všeobecnej dani nápojovej. -648/1 (původní znění). Interpetláció az összkormány hoz az általános italadóról szóló törvény novellájának végrehajtása tárgyában beadja Füssy Kálmán szenátor. -648/2. Interpelace senátora Al. Kříže na pana ministra obchodu v záležitosti urychleného předložení osnovy zákona o cestovním a cizineckém ruchu. -Překlad ad 648/3. Interpelace senátora L. Franka na pana ministerského předsedu dr. Milana Hodžu stran zneužívání českých menšinových škol v sudetskonémeckém území pro účely počešťování německých školních dítek. - (pokračování předešlého)648/3 (původní znění). lnterpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Ministerpräsidenten Dr. Milan Hodža wegen des Mißbrauches čechischer Minderheitsschulen im sudetendeutschen Gebiet zum Zwecke der Čechisiéerung děutscher Schulkinder. -648/4. Interpelace senátora Nedvěda, Jurana ministru sociální péče ohledně porušování sociálně politických zákonů republiky fou Tomáš Baťa v Třebíči.
649 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 627), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou, podepsaná v Quitu dne 15. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. ledna 1938, č. 9 Sb. z. a n.
650 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 630), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932, č. 135/1932 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. října 1937, č. 15 Sb. z. a n. ai 1938.
651 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 631), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva pozměňující ujednání ze dne 25. června 1935 k hospodářské dohodě mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 22. prosince 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. ledna 1938, č. 17 Sb. z. a n.
652 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 634), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, sjednaná výměnou not ze dne 6. listopadu a ze dne 17. prosince 1937.
653 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 635), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Praze dne 17. listopadu 1937.
654 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. rozpoctového výboru III. zahranicního výboru o vládním návrhu (tisk 633), kterým se predkládá Národnímu shromáždení k projevu souhlasu Úmluva mezi republikou Ceskoslovenskou a královstvím Madarským o úprave technickohospodárských otázek na ceskoslovensko-madarském hranicním úseku Dunaje a na hranicním úseku Tisy pod ústím Sámoše, podepsaná v Budapešti dne 24. srpna 1937 se Záverecným protokolem z téhož dne.
655 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 636), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná dne 17. listopadu 1937 v Praze.
656 Usnesení poslaneckej snemovni o vládnom návrhu zákona (tisk 1260) o úľavách pri splácaniu pohľadávôk za niektorými zemedelcami (tisk 1262).
657 Usnesení poslaneckej snemovni o vládnom návrhu zákona (tisk 1261), ktorým sa znovu čiastočne mení vládne nariadenie zo dňa 31. marca 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemedelskom vyrovnavacom riadení, a dávajú ustanovenie o dočasných opatreniach v exekučnom a konkurznom riadeniu proti zemedelcom, ktorých návrh na vyrovnanie nebol v zemedelskom vyrovnavacom riadeniu prijatý (tisk 1263).
658 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1251), jímž se mění zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodnění nemocí z povolání (tisk 1268).
659 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1212), o dopravních značkách pro silniční dopravu (tisk 1255).
660 Zpráva I. národohospodárskeho výboru II. ústavne-právneho výboru o usnesení poslaneckej snemovni (tisk 656) k vládnemu návrhu zákona o úľavách pri splácaniu pohľadávôk za niektorými zemedelcami.
661 Zpráva I. národohospodárskeho výboru II. ústavne-právneho výborus o usnesení poslaneckej snemovni (tisk 657) k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa znovu čiastočne mení vládne nariadenie zo dňa 31. marca 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemedelskom vyrovnavacom riadení, a dávajú ustanovenie o dočasných opatreniach v exekučnom a konkurznom riadeniu proti zemedelcom, ktorých návrh na vyrovnanie nebol v zemedelskom vyrovnavacom riadeniu prijatý.
662 Zpráva I. zahranicního výboru II. sociálne-politického výboru o vládním návrhu (tisk 644), kterým se predkládá Národnímu shromáždení k projevu souhlasu 1. mezinárodní úmluva o pracovní dobe ve sklárnách na automaticky vyrábené tabulové sklo, jejíž návrh byl prijat dne 21. cervna 1934 v 18. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženeve, a 2. mezinárodní úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví, jejíž návrh byl prijat dne 25. cervna 1935 v 19. zasedání Mezinárodní konference práce v Ženeve.
663 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 645), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol (V) k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 (č. 40/1934 Sb. z. a n.), podepsaný ve Varšavě dne 21. února 1938 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. února 1938, č. 37 Sb. z. a n.
664 Zpráva I. branného výboru II. ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 563) k vládnímu návrhu zákona o zbraních a střelivu.
665 Interpelace: 665/1. Interpelace senátora Jakuba Janovského panu ministru školství a národní osvěty o zlehčování a tupení náboženství římskokatolického a těžké urážce náboženských citů školních dítek v III. třídě obecné školy v Břestě u Kroměříže, učitelem Bohumilem Janáčem. -Překlad ad 665/2. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra školství a národní osvěty stran protizákonného používání předpisů o tělocviku žáků. -665/2 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur in Angelegenheit gesetzwidriger Anwendung der Vorschriften über das Schülerturnen. -665/3. Interpelace senátora Jurana Mikulíčka ministru spravedlnosti ohledně protizákonné domovní prohlídky, povolené okresním soudem v Hodoníně, v sekretariátě XIII. kraje KSČ v Hodoníně, v redakčních místnostech časopisu "Moravské Slovácko" a v bytě redaktora uvedeného listu Jaroslava Jermana. -Překlad ad 665/4. Interpelace senátora L. Franka na vládu stran nedostatečné a nepřiléhavé odpovědi na interpelaci, podanou vládě pod sen. tiskem 485/4 stran zneužívání úřadu lesním radou Otakarem Hušákem. - (pokračování předešlého)665/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an die Regierung wegen ungenügender und unzutreffender Beantwortung der unter Senatsdruck 485/4 an die Regierung eingebrachte Interpellation bezüglich des Mißbrauches seines Amtes durch Forstrat Otokar Hušák. -Překlad ad 665/5. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra vnitra stran protizákonné domovní prohlídky, zatčení a zabavení věcí Gertrudy Kunertové v Bynově, č. 60. -665/5 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Innenminister wegen gesetzwidriger Hausdurchsuchung, Verhaftung und Beschlagnahme von Gegenständen der Gertrud Kunert in Bünauberg No. 60. -Překlad ad 665/6. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra, vnitra stran zákazu používání bubnů a fanfár a zastavení předvádění tělocvičných výstupů při podnicích spolku "Nordmährischer Turngau". -665/6 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Minister des Innern in Angelegenheit des Verbotes des Verwendung von Trommeln und Fanfaren und der Einstellung der Vorführungen bei Veranstaltungen des Nordmährischen Turngaues. - (pokračování předešlého)Překlad ad 665/7. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra železnic stran propuštění dělníka Antonína Güntnera, poněvadž se zúčastnil projevu sudetskoněmecké strany. -665/7 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Eisenbahnminister wegen Entlassung des Arbeiters Anton Güntner, weil er an einer Kundgebung der Sudetendeutschen Partei teilgenommen hat. -665/8. Interpelace senátora Nedvěda ministru sociální péče ohledně soustavného porušování sociálněpolitických zákonů republiky firmou Baťa v Třebíči. -Překlad ad 665/9. Interpelace senátora M. Fritsche na pana ministra spravedlnosti stran zabavení č. 13 časopisu "Neu-Titscheiner Zeitung" ze dne 15. února 1938. -665/9 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Justizminister in Angelegenheit der Beschlagnahme der Folge 13 der "Neu-Titscheiner Zeitung" vom l5. Feber 1938.
666 Návrh senátorů O. Javornického, dr A. Miloty na doplnění zákona o osmihodinné době pracovní v podniku československých státních a soukromých železnic pro zaměstnance služby dopravní.
667 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, podepsaná v Berlíně dne 21. října 1937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 21. prosince 1937, č. 45 Sb. z. a n. z roku 1938.
668 Odpovědi: 668/1. Odpověď ministrů zemědělství a vnitra na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti připravovaného rušení dobytčích trhů v menších městech (tisk 557/6). -668/2. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů R. Bergmana a J. Kvasničky v záležitosti výkladu vládního nařízení čís. 15 ze dne 4. února 1937, pokud jde o propadnutí větších srážek placených zaměstnanci na daň důchodovou, než odpovídá kvotě ze služebních požitků (tisk 623/3).
669 Interpelace: Překlad ad 669/1. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi školstva a národnej osvety o vyučovaní rím. kat. náboženstvu. 669/1 (původní znění). Interpelláció Beadják: Hokky Károly szenátor. az iskolai és népművelési miniszter urhoz a r. kat. hitoktatás tárgyában. -Překlad ad 669 /2. Interpelace senátora L. Franka na vládu stran průtahu trestního vyšetřování leteckého neštěstí, které se událo dne 24. prosince 1937 u Kašperských Hor. -669/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an die Regierung wegen Verschleppung der Strafuntersuchung des Flugzeugunglückes, das sich am 24. XII. 1937 bei Bergreichenstein ereignete. - (pokračování předešlého)Překlad ad 669/3. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi financii, aby mestu Sevľuš, ktoré počíta vyše 10.000 obyvateľov, bola daná zvláštna daňová komisia. -669/3 (původní znění). Interpelláció a pénzügyminiszter urhoz, Szőllősnek, mint tizezer lakoson felüli községnek, külön adókivető bizottság megadása tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -Překlad ad 669/4. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra spravedlnosti stran protizákonného měnění senátů a samosoudců v procesech politického významu. -669/4 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Justizminister wegen gesetzwidriger Umbesetzung von Senaten und Einzelrichtern in Prozessen politischer Bedeutung. -Překlad ad 669/5. Interpelace senátora R. Schmidta na pana ministra pošt stran obsazení místa listonoše v Sukoradech, okres Štětí, bez předchozího vypsání -669/5 (původní znění). Interpellation des Senators Rudolf Schmidt an den Herrn Postminister wegen Besetzung der Briefträgerstelle in Sukorad, Bezirk Wegstädtl, ohne vorherige Ausschreibung.
670 Překlad. Interpelace senátora L. Franka na pana ministerského předsedu o neuspokojivé odpovědi pana ministra vyučování na interpelaci tisk 545/11 stran přiškolení a odnárodňování německých dětí v českých menšinových školách. -Původní znění. Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Ministerpräsidenten wegen unbefriedigender Beantwortung der Interpellation Druck 545/11 durch den Herrn Unterrichtsminister betreffend Einschulung und Entnationalisierung deutscher Kinder in čechischen Minderheitsschulen.

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.