Historické senátní tisky z 4. volebního období
4. zasedání - senátní tisky

4. volební období 1935 - 1938

Seznam senátních tisků

4. zasedání


č. zkrácený popis
310 Vládní návrh. Zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Brně.
311 Vládní návrh. Zákon kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpis 4 1/2% půjčky zemského hlavního města Brna z roku 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
312 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 310) o zcizení některých státních nemovitostí v Brně.
313 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 311), kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 4 1/2% půjčky zemského hlavního města Brna z roku 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
314 Interpelace: Překlad ad 314/1. Interpelace senátora K. Bocka na pana ministra financí stran hrubého porušení zásady národnostní rovnosti při ustanovení úředníků a zřízenců u berní správy a berního úřadu v Žatci. -314/1 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Herrn Finanzminister betr. die gröbliche Verletzung des nationalen Gleichheitsgrundsatzes bei der Einstellung von Beamten und Bediensteten bei der Steueradministration und beim Steueramte in Saaz. -Překlad ad 314/2. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra vnitra stran nastoupení služby 1.500 členů státní policie u policejních úřadů v Jablonci n. N., Liberci, české Lípě, Děčíně-Podmoklech, Ústí n. L., Teplicích, Duchcově, Mostě, Karlových Varech, Chebu, Mariánských Lázních. -314/2 (původní znění). Interpellation des Senators Otko Krommer an den Herr Inenminister wegen des Dienstantrittes von 1500 Staatspolizisten bei den Polizeibehörden Gablonz, Reichenberg, Böhm. Leipa, Tetschen-Bodenbach, Aussig, Teplitz, Dux, Brüx, Karlsbad, Eger, Marienbad. -Překlad ad 314/3. Interpelace senátora W. Maixnera na pana ministra spravedlnosti stran opomíjení německých kandidátů notářství při obsazování notářských míst. -314/3 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Maixner an den Herrn Justizminister wegen der Besetzung von Notariatsstellen unter Űbergehung der deutschen Notariatskandidaten. -Překlad ad 314/4. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra vnitra stran ozbrojení domněle nepolitických spolků. -314/4 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Innenminister wegen der Bewaffnung angeblich unpolitischer Vereine. -Překlad ad 314/5. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra spravedlnosti stran zbytečného a neodůvodněného odvolání státního zastupitelství proti osvobozujícímu rozsudku okresního soudu v Nové Bystřici. - (pokračování předešlého)314/5 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Minister für Justiz wegen einer überflüssigen und unbegründeten Berufung der Staatsanwaltschaft gegen ein freisprechendes Urteil des Bezirksgerichtes Neubistritz. -Překlad ad 314/6. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra školství a národní osvěty stran obsazení místa okresního školního inspektora pro německý městský školní okres Brno. -314/6 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur in Angelegenheit der Besetzung der Stelle des Bzirks-Schulinspektors für den deutschen Stadtschulbezirk Brünn.
315 Původní znění. Dringliche Interpellation des Senators Dr. Kurt Brass an den Herrn Innenminister und den Herrn Minister für soziale Fürsorge wegen unbegründeter Delogierung eines armen Arbeitslosen aus einer Gemeinde Notstandswohnung der Stadtgemeinde Prag. -Překlad. Naléhavá interpelace senátora dr K. Brassa na pana ministra vnitra a na pana ministra sociální péče stran neodůvodněného vystěhování chudého nezaměstnaného z obecního nouzového bytu městské obce pražské.
316 Vládní návrh, kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řad, které byly podepsány v Římě dne 23. listopadu 1933. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) = (ve formátu PDF)
317 Zpráva živnostensko-obchodního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 243), kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.
318 Návrh senátorů J. Kvasničky, dr Matouška na změnu některých paragrafů služební pragmatiky, zákona ze dne 25. ledna 1914; č. 15 ř. z.
319 Návrh senátora ing. Arnošta Wintra na doplnění zákona o jízdě motorovými vozidly ze dne 26. března 1935, č. 81 Sb. z. a n.
320 Návrh senátora Nejezchleba-Marchy na vydání nového vinařského zákona pro Československou republiku.
321 Překlad. Návrh senátora Füssyho na poskytnutie mimoriadnych podpôr gazdom postiženým suchom na južných krajoch Slovenska. -Původní znění. Javaslat Beadja Füssy Kálmán szenátor a délszlovenszkói aszálysujtotta vidékek gazdáinak rendkivülli megsegítése tárgyában.
322 Interpelace 322/1. Interpelace senátora ing. J. Havlána, R. Bergmana na pana ministra školství a národní osvěty v záležitosti germanisační činnosti církve starokatolické v severních Čechách. -322/2. Interpelácia senátora dra Ľudeváta Labaja na p. ministra zemedeľstva vo věci odobratia lesov patriacich potomstvu Šoltésoov obce Stankovany so strany československého eráru -Překlad ad 322/3. Interpelácia senátora Füssyho ministrovi zemedelstva o odvodňovaní Čilizovského ostrova. -322/3 (původní znění). Interpelláció A Földmüvelésügyi Miniszter Úrhoz! Beadják: Füssy Kálmán szenátor és Társai, A Csilizköznek belvizektöl való mentesitése tárgyában. -322/4. Interpelace senátora R. Bergmana, ing. J. Havlína na pana ministra školství a národní osvěty v záležitosti valorisace platového přídavku pro odborné učitele na školách měšťanských. -322/5. Interpelace senátora Jurana ministru vnitra a ministru spravedlnosti o postupu úřadu pro potírání lichvy v Brně, najímáním provokatérů proti živnostníkům. -322/6. Interpelace senátora Nejezchleba-Marchy na ministra veřejných prací v záležitosti vybudování silničního spojení hlavního města Brna s územím Moravského Krasu.
323 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1935 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 280).
324 Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
325 Interpelace Překlad ad 325/1. Interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra spravedlnosti, pana ministra veřejných prací a pana ministra železnic stran zadávání prací na hlavním nádraží v Teplicích-Šanově přespolním dělníkům. -325/1 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Justizministerr, den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten und den Herrn.Eisenbahnminister wegen Vergebung der Arbeiten beim Hauptbahnhofe in Teplitz-Schönau an ortsfremde Arbaiter. -Překlad ad 325/2. Interpelace senátora R. Schmidta na pana ministra vnitra stran nezákonného rozpouštění důvěrných schůzí. - (pokračování předešlého)325/2 (původní znění). Interpellation des Senators Rudolf Schmidt an den Herrn Innenminister wegen ungesetzlicher Auflösungen vertraulicher Versammlungen. -Překlad ad 325/3. Interpelace senátora E. Enhuberana na pana ministra vnitra stran zákazu výstavy sudetskoněmecké strany v Bílině. -325/3 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuberan den Herrn Innnminister wegen Verbotes einer SdP.- Ausstellung in Bilin. -325/4. Interpelace senátora Františka Nováka panu ministru železnic o změně způsobu ustanovování a povyšováni zřízenců, podúředníků a gážistů ve službách čsl. státních drah.
326 Vládní návrh, aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finančního zákona republiky Československé ze dne 19. prosince 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935.
327 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 637), kterým se mění zákon ze dne 9. dubna 1935, č. 67 Sb. z. a n., o dodavatelských pokladničních poukázkách (tisk 651).
328 Interpelace: Překlad ad 328/1. Interpelace senátora ing. F. Wellera na pana ministra spravedlnosti stran protizákonné konfiskační praxe státního zastupitelství v Chebu proti nevinným satirickým projevům satirického měsíčníku sudetských Němců "Der Igel". -328/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Justizminister wegen gesetzwidriger Beschlagnahmepraxis der Staatsanwaltschaft in Eger gegen harmlose satirischenMonatsschrift der Sudetendeutschen "Der Igel". -Překlad ad 328/2. Interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra průmyslu, obchodu a živností stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru tohoto ministerstva. - (pokračování předešlého)328/2 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Minister für Industrie, Handel undd Gewerbe betreffend die Anzahl der im Ressort dieses Ministeriums angestellten čechoslovakischen Staatsbürger deutscher Nationalität. -Překlad ad 328/3. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra školství a národní osvěty stran zákazu hesla "Deutsch und treu". -328/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Schulwesen wegen Verbotes des Wahlspruches "Deutsch und treu" -Překlad ad 328/4. Interpelace senátora dr F. Tischera na pana ministra spravedlnosti stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru tohoto ministerstva. -328/4 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Frieduch Tischer an den Herrn Justizminister betreffend die Anzahl der im Ressort dieses Ministeriums angesteliten čechoslovakischen Staatsbürger deutscher Nationalität. -Překlad ad 328/5. Interpelace senátora V. Patzaka na pana ministra průmyslu, obchodu a živnosti stran vadného úřadování živnostenských inspektorátů v Trutnově a Hradci Králové. -328/5 (původní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Minister für Industrie, Handel und Gewerbe wegen mangelhafter Amtsführung der Gewerbeinspektorate in Trautenau und Königgrätz. -Překlad ad 328/6. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministerského předsedu a na pana ministra financí stran jednojazyčně českých přípisů berních úřadů obci Žďáru v okresu chabařovickém. -328/6 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herr Ministerpräsidenten und den Herrn Finanzminister wegen einsprachig čechischer Zuschriften der Steuerbehörden an die Gemeinde Saara im Bezirke Karbitz.
329 Původní znění. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora A. Pfrognera o tom, že příslušné státní zastupitelství opomenulo podati návrh podle § 493 tr. řádu proti časopisu "Nová Doba" v Plzni ze dne 22. července 1936 (tisk 305/3). -Překlad. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner betreffend die Unterlassung eines Antrages gemäß § 493 Str. Pr. Odg. seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft gegenüber der Zeitung "Nová Doba" in Pilsen vom 22. Juli 1936 (Druck 305/3).
330 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 640) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1937 (tisk 685). Příloha. STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ NA ROK 1937. -Celkové přehledy rozpočtových skupin. - (pokračování předešlého)Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina I.) - (pokračování předešlého) - (pokračování předešlého)A. Provozní rozpočet -B. zjištění konečného přebytku - B Zjištění konečného schodku - C. Investiční rozpočet - Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.). - Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích.-Skupina IV. Správa státního dluhu - SKUPINA I. VLASTNÍ STÁTNÍ SPRÁVA. -1. President republiky a kancelář presidenta republiky - (pokračování předešlého)2. Zákonné sbory a kanceláře sněmoven. - (pokračování předešlého)3. Předsednictvo ministerské rady. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (4. Ministerstvo zahraničních věcí) - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)5. Ministerstvo národní obrany - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (6. Ministerstvo vnitra ) - (pokračování předešlého)7.Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem - (pokračování předešlého)8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy -9. Nejvyšší správní soud a Volební soud - 10. Ministerstvo školství a národní osvěty. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - 11. Ministerstvo zemědělství - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2 ) - (pokračování předešlého-3) - 12. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností - (pokračování předešlého) - (13. Ministerstvo veřejných prací ) - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého)14. Ministerstvo pošt a telegrafů - 15. Ministerstvo železnic - 16. Ministerstvo sociální péče - (pokračování předešlého)17. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého)18. Odpočivné a zaopatřovací platy - (pokračování předešlého)19. Ministerstvo financí - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (20. Nejvyšší účetní kontrolní úřad. SKUPINA II. SPRÁVA STÁTNÍCH PODNIKŮ. -§ 1. Tabáková režie. -§ 2. Státní loterie. ) - (pokračování předešlého)§ 3. Státní mincovna v Kremnici -4a. Československá pošta - § 4b. Poštovní spořitelna.-§ 5. Ceskoslovenské státní dráhy - § 6a. Státní lesy a statky-§ 6b. Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských - (pokračování předešlého)§ 6c. Státní diagnosticky a serotherapeutický veterinární ústav -§ 7. Uhřiněvský školní závod zemědělský - (pokračování předešlého)§ 8. Školní závod zemědělský v Děčíně -Libverdě - § 9. Státní báňské a hutnické závody. -§ 10. Vojenská továrna na letadla. - § 11. Vojenské lesní podniky.-§ 12. Státní lázně - § 13. Státní tiskárny. - § 14. Úřední noviny v Praze a Bratislavě -§ 15. Československá tisková kancelář. - § 16. Žabčický školní závod zemědělský-§ 17. Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně. - SKUPINA III. PODÍLY NA STÁTNÍCH DANÍCH, DÁVKÁCH A POPLATCÍCH - (pokračování předešlého)Rozpočet státního silničního fondu. -Rozpočet státního fondu pro vodohospodářské meliorace při ministerstvu zemědělství. -Rozpočet státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných prací. - (pokračování předešlého)Rozpočet dobročinného fondu důchodkových pokut při ministerstvu financí.
331 Interpelace: Překlad ad 331/1. Interpelace senátora L. Franka na vládu stran plánovitého počešťování Mariánských Lázní. -331/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an die Regierung betreffend die planmäßige Čechisierung Marienbads. -Překlad ad 331/2. Interpelace senátora A. Pfrognera na vládu o tom, že se nedbá zásady rovnosti při přidělování zbytkových statků při provádění t. zv. pozemkové reformy. -331/2 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an die Regierung betreffend die Nichtbeachtung des Gleichheitsgrundsatzes anlässlich der Zuteilung von Restgütern im Zuge der sogenannten Bodenreform. -Překlad ad 331/3. Interpelace senátora V. Patzaka na pana ministra vnitra a na pana ministra školství a národní osvěty stran vymýtění německých místních jmen ze školních vysvědčení. -331/3 (původní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Innenminister und den Herrn Minister für Schulwesen betreffend die Ausmerzung deutscher Ortsnamen aus Schulzeugnissen.
332 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 242), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. března 1936.
333 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 253), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsaná v Praze dne 15. června 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n.
334 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 274), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936, čís. 234 Sb. z. a n.
335 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 276), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. července 1936, č. 239 Sb. z. a n.
336 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 278), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 10. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. srpna 1936, čís. 24.4 8b. z. a n.
337 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 296), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. září 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. října 1936, č. 266 Sb. z. a n.
338 Zpráv ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 201) o vládním návrhu zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích.
339 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 327) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 9. dubna 1935, č. 67 Sb. z. a n., o dodavatelských pokladničních poukázkách.
340 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 330) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona na rok 1937. -(pokračování předešlého)- Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1937. -Celkový přehled státního rozpočtu na rok 1937 Skupina I. Vlastní státní správa -Skupina II. Správa státních podniků. -Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích -Skupina IV. Správa státního dluhu. -Část všeobecná. (Rozprava povšechná.) -Část zvláštní. (Rozprava podrobná.) Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky -Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven -Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí -Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany -Kapitola 6. Ministerstvo vnitra -Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem -Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. -Kapitola 10. Ministerstvo školství a národní osvěty -Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství -Kapitola 12. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností -Kapitola 13. Ministerstvo veřejných prací -Kapitola 14. Ministerstvo pošt a telegrafů -Kapitola 15. Ministerstvo železnic -Kapitola 16. Ministerstvo sociální péče -Kapitola 17. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy -Kapitola 18. Odpočivné a zaopatřovací platy -Kapitola 19. Ministerstvo financí -Kapitola 20. Nejvyšší účetní kontrolní úřad
341 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 324), kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a některých ustanovení zákona ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
342 Zpráva imunitního výboru o žádosti kraj. soudu v Bratislavě ze dne 31. března 1936, č. Nt XVIII 302/36, za vydání sen. dr Ľudovíta Labaje ku trestnímu stíhání pro přečin pomluvy podle § 2 zák. č. 10B/1933 Sb. z. a n. (č. 2666/1936 předs.).
343 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Chustu zo dňa 19. mája 1936, č. j. Nt V 56/36-2, za vydanie senátora Juliusa Földesiho k trestnému stíhaniu pre prečin podľa § 14 č. 1 zák. na ochranu republiky čís. 50/23 Sb. z. a n. (čís. 2879/1936 preds.).
344 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Moste zo dňa 20. júna 1936, čj. Nt XI. 79/36, za vydanie senátora Karola Bocka k trestnému stíhaniu pre prečin podľa § 14/1, 14/5 a 18/2 zákona na ochranu republiky čís. 50/23 Sb. z. a n. (č.2954/1936 preds.).
345 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 326), aby byl dán Národním shromážděním souhlas podle čl. XIII finančního zákona republiky Československé ze dne 19. prosince 1934, č. 256 Sb. z. a n., kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935.
346 Interpelace: Překlad ad 346/1. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra financí stran používání agentů provokatérů u důchodkového kontrolního úřadu v Brně. -346/1 původní znění. Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Finanzminister wegen Verwendung von Lockspitzeln durch das Gefällskontrollamt in Brünn. -Překlad ad 346/2. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra národní obrany o tom, že vojenská správa odepřela souhlas k udělení knihkupecké koncese v Osoblaze u Krnova. -346/2 původní znění. Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Minister für nationale Verteidigung wegen Verweigerung der Genehmigung der Militärverwaltung zur Erteilung einer Buchhandlungskonzession in Hotzenplotz bei Jägerndorf.
347 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 684) o změně správní působnosti vojenských útvarů (tisk 699).
348 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 697), kterým se mění zákon ze dne 13. května 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní (tisk 709).
349 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslancov Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Viereckla a dr Luschku (tisk 700) na vydanie zákona, ktorým sa predľžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r.1933 o srážkach z platov členov Národneho shromaždenia, na r. 1937 (tisk 708).
350 Návrh senátora Vojtěcha Dundra, ing. Arnošta Wintra na změnu některých paragrafů zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon).
351 Zpráva branného výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 347) k vládnemu návrhu zákona o zmene správnej pôsobnosti vojenských útvarov.
352 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 348) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon ze dne 13. května 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní.
353 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 349) o návrhu poslancov Berana, dr Meissnera, dr Patejdla, Staška, Mlčocha, Tauba, Viereckla a dr Luschku na vydanie zákona, ktorým sa predľžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n, z r.1933 o srážkach z platov členov Národneho shromaždenia na r. 1937.
354 Interpelace: 354/1. Interpelace senátora J. Kvasničky na pana ministra železnic v záležitosti zabezpečení přejezdů místních drah v zalidněných obcích. -354/2. Interpelace senátorů R. Bergmanna, ing. J. Havlína na pana ministra sociální péče ve věci užívání státního jazyka v nemocenských pojišťovnách. -354/3. Interpelace senátora Svobody na pana ministra vnitra o stranickém postupu okresních úřadů v Kutné Hoře, Č. Brodě, Brandýse n. L., Sedlčanech a v Čáslavi.
355 imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Moste zo dňa 19. júla 1936, č. j. Nt XI. 74/36 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Karola Bocka pre zločin podľa §u 87 tr. zák. a prestupek podľa §u 4 zákona č. 309/1921 Sb. z. a n. (č. j. 3014/1936 preds.).
356 Odpovědi: 356/1. (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů E. Enhubera, K. Stellwaga, R. Schmidta, R. Tschakerta stran svatodušní slavnosti v Kamýku, okres Litoměřice (tisk 284/4). -Překlad ad 356/1. Anfwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren E. Enhuber, K. Stellwag, R. Schmidt, R. Tschakert betreffend Pfingstfest in Kamaik, Bezirk Leitmeritz (Druck 284/4). -356/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora S. Keila stran události u Novák (Slovensko), kterou nutno vyšetřiti v tom směru, zdali jde o zločin nebo nehodu (tisk 284/29). -Překlad ad 356/2. Antwort des Ministers des Innern und des Justizministers auf die Interpellation des Senators S. Keil wegen eines Tatbestandes bei Nováky (Slovakei), der dahin aufgeklärt werden muß, ob ein Verbrechen oder ein Unfall vorliegt (Druck 284/29). -356/3 (původní znění). Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora S. Keila o stranicko-politickém zadávání prací lesním správcem ing. Kryštofem v Ustčorné, Podkarp. Rus (tisk 284/15). -Překlad ad 356/3. Antwort des Ministers für Landwirtschaft auf die Interpellation des Senators S. Keil wegen parteipolitischer Arbeitsvergebung durch den Forstverwalter Ing. Kryštof in Usťčorna, Podkarpatská Rus ( Druck 284/15).
357 Návrh senátora dra Štefana Polyáka na poskytnutie rýchlej pomoci pohorelcom v obci Zlatovce, okres Trenčín.
358 Interpelace: 358/1. Interpelace senátorů R. Bergmana, ing. J. Havlína, dr. G. Reháka na pana ministra zemědělství ve věci zákona o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí. -358/2. Interpelace senátora J. Kvasničky na pana ministra vnitra ve věci provedení systemisace míst pro úředníky III. služeb. třídy býv. zem. správního výboru. -Překlad ad 358/3. Interpelace senátora ing. E. Löhnerta na pana ministra železnic stran jazykového vybavení okružních jízdních lístků. -358/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. E. Löhnert an den Herrn Eisenbahnminister wegen sprachenrechtlicher Ausstattung von Rundreisefahrkarten. -Překlad ad 358/4. Interpelace senátora H. Liehma na pana ministra vnitra stran osobitých zásahů četnické stanice v Chodově do úřední činnosti obce Nová Role. -358/4 (původní znění). Interpellation des Senators Hugo Liehm an den Herrn Innenminister wegen anmaßender Eingriffe der Gendarmeriestation Chodau in die Amtstätigkeit der Gemeinde Neurohlau. -358/5. Interpelace senátorů R. Bergmana, ing. J. Havlína na pana ministra zemědělství ve věci snížení cen za prostředky k hubení škůdců ovocného stromoví. -358/6. Interpelace senátorů R. Bergmana, ing. J. Havlína na pana ministra zemědělství ve věci prodloužení lhůty k odevzdání závazných nabídkových listů, umožňujících prodej obilí.
359 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 401) zákona o drahách (železniční zákon) (tisk 698).-ČÁST PRVNÍ. Dráhy pro přepravu veřejnou.-Hlava první. Dráhy hlavní. Díl první. Povolení k přípravným pracím.-Díl druhý. Koncese. -Díl třetí. Zcizení dráhy. Opatření o vedení provozu, když koncese zanikne. Pronájem a přenechání provozu. -Díl čtvrtý. Vybudování a udržování dráhy. - (pokračování předešlého)Díl pátý. Poměr k veřejným pozemním komunikacím, k vodám i k vodním dílům, k dolům na vyhrazené nerosty a k regulačním zájmům významnějších obcí. -Díl šestý. Provoz. - (pokračování předešlého)Díl sedmý. Vnitřní kontrola. -Díl osmý. Ustanovení pro vlastníky nebo jiné uživatele pozemků v okolí dráhy a pro osoby, které tam chtějí něco podnikati. -Díl devátý. Vzájemné styky mezi drahou a obecenstvem. -Díl desátý. Věci ztracené nebo zapomenuté. -Díl jedenáctý. Povinnosti k státní správě poštovní a telegrafní, ustanovení v zájmu obrany státu a ustanovení o přepravě četnictva. - (pokračování předešlého)Díl dvanáctý. O úkonech státní výsosti zvláště. -Hlava druhá. Dráhy vedlejší. - (pokračování předešlého)Hlava třetí. Dráhy drobné. -ČÁST DRUHÁ. Dráhy pro omezenou přepravu veřejnou a dráhy pro přepravu neveřejnou. -ČÁST TŘETÍ. Zvláštní ustanovení o výkonu veřejné železniční správy a o věcech s tím souvisících. - (pokračování předešlého)ČÁST ČTVRTÁ. Úprava znění zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., o vyvlastnění k účelům vybudování a provozu drah. -ČÁST PÁTÁ. Odpovědnost za škody. -ČÁST ŠESTÁ. Úprava vládním nařízením. -ČÁST SEDMÁ. Závěrečná ustanovení. - (pokračování předešlého)Příloha podle části čtvrté (§ 195) železničního zákona, obsahující upravené znění zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř. z., o vyvlastnění k účelům vybudování a provozu drah.
360 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931, č. 79/1931 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 10. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. prosince 1936, č. 309 Sb. z. a n. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
361 Vládní návrh. kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolívií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 193. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n.
362 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. srpna 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. listopadu 1936, č. 334 Sb. z. a n. ¨-Treaty of Commerce between the Czechoslovak Republic and the Commonwealth of Australia. -Obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím. - (pokračování předešlého)SCHEDULE A. PART I. Czechoslovak Articles accorded the benefit of the Australian Intermediate Tariff. -SCHEDULE A PART II. The following articles shall not, except as provided in paragraph (3) of Article 2, be subjected to a higher duty under the Customs Tariff than 15 per centum ad valorem provided such goods are useed for the purpose or purposes specified and that the requirements or conditions of any Security to the Australian Customs, which may be entered into, are fulfilled or complied with. -SCHEDULE B. -SCHEDULE C. The following articles shall not be subjected to a higher Primage Dttty than 5 per centum ad valorem. -SEZNAM A. ČÁST I. Československé zboží, jemuž se poskytují výhody australského středního tarifu. - (pokračování předešlého)SEZNAM A. ČÁST II. Následující zboží nebude, vyjma je-li stanoveno v odstavci (3) článku 2, podrobeno, dle celního tarifu, clu vyššíma než 15 % ad valorem v předpokladu, že toto zboží bude použito k označenému účelu nebo účelům a že požadavky nebo podmínky záruky převzaté vůči australským celním úřadům jsou splněny, případně že jim bylo vyhověno. -SEZNAM B. -SEZNAM C. Následující zboží nebude podléhati vyššímu primážnímu clu než 5 % ad valorem.
363 Interpelace: 363/1. Interpelácia senátora Jindřicha Nentvicha na pána ministra vnútra vo veci prietahu s potvrdením starostu a jeho námestkov v Michalovciach. -Překlad ad 363/2. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra veřejných prací a na pana ministra národní obrany o tom, že se při státních stavbách nepřijímají dělníci, kteří jsou příslušníky sudetskoněmecké strany. -363/2 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Minister für äffentliche Arbeiten und den Herrn Minister für nationale Verteidigung wegen Nichtaufnahme von Arbeitern, die der Sudetendeutschen Partei angehisren, bei Staatsbauten. -Překlad ad 363/3. Interpelace senátora inž. E. Löhnerta na pana ministra spravedlnosti o tom, že nejvyšší soud v Brně nedbá jazykového zákona. -363/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Eduard Löhnert an den Herrn Justizaninister wegen Nichtbeachtung des Sprachengesetzes durch das Oberste Gericht in Brünn -Překlad ad 363/4. Interpelace senátora W. Patzaka na pana ministra sociální péče a na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy o tom, že okresní nemocenská pojišťovna ve Dvoře Králové n. L. nedbá jazykových práv. -363/4 (původní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Minister für soziale Fürsorge und den Herrn Minister für öffentliches Gesundheitswesen und körperliche Erziehung wegen Nichtbeachtung der Sprachenrechte durch die Bezirkskrankenversicherungsanstalt in Königinhof a. E. -Překlad ad 363/5. Interpelace senátora W. Patzaka na pana ministra školství a národní osvěty stran zrušení zbytečné české menšinové měšťanské školy ve Dvoře Králové n. L. -363/5 (původní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen Auflassung einer überflüssigen tschechischen Minderheitsbürgerschule in Königinhof a. E. - (pokračování předešlého)Překlad ad 363/6. Interpelace senátora F. Wernera na pana ministra financí stran šikanujícího předepisování daní. -363/6 (původní znění). Interpellation des Senators Frahz Werner an den Herrn Finanzminister wegen schikanöser Vorschreibung von Steuern. -Překlad ad 363/7. Interpelace senátora M. Fritsche na pana ministerského předsedu a pana ministra spravedlnosti stran odstrkování Němců v justiční službě. -363/7 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Ministerpräsidenten und den Herrn Justizminister wegen der Zurücksetzung der Deutschen im Justizdienst. -Překlad ad 363/8. Interpelace senátora W. Patzaka na pana ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy stran obsazování míst u okresní nemocnice ve Dvoře Králové n. L. -363/8 (původní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Minister für öffentliches Gesundheitswesen und körperliche Erziehung wegen der personellen Besetzung des Bezirkskrankenhauses in Königinhof a. E. -Překlad ad 363/9. Interpelace senátora V. Popoviče ministrovi vnitra o krveprolití při provádění exekuce v obci Bukovcové (okres Velký Berezný). -Překlad ad 363/10. Interpelace senátora K. Stellwaga na pana ministra národní obrany stran jednojazyčně českých evidenčních lístků pro německé zemědělce. -363/10 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Stellwag an den Herrn Minister für nationale Verteidigung wegen einsprachig tschechischer Evidenzblätter für deutsche Landwirte.
364 Interpelace: Překlad ad 364/1. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra vnitra stran porušování jazykových práv okresním úřadem v Tachově. -364/1 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Innenminister wegen Verletzung der Sprachenrechte durch die Bezirksbehörde Tachau. -Překlad ad 364/2. Interpelace senátora L.Franko na pana ministra vnitra o tom, že se nevypisují obecní volby v obcích Konstantinovy Lázně, Lomy, Pláň, Ukrouhlé Hradiště a Skupeč v politickém okresu Planá. -364/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern wegen Nichtausschreibung der Gemeindewahlen in den Gemeinden Konstantinsbad, Lohm, Planes, Scheibenradisch und Skupsch im politischen Bezirke Plan. -Překlad ad 364/3. Interpelace senátora E. Schrammela na pana ministra pošt a telegrafů stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru tohoto ministerstva. -364/3 (původní znění). Interpeilation des Senators Emil Schrammel an den Herrn Minister für Post-, Telegrafen und Telefonverwaltnng betreffend die Anzahl der im Ressort dieses Ministeriums angestellten tschechoslovakisehen Staatsbürger deutscher Nationalität. -Překlad ad 364/4. Interpelace senátora W. Patzaka na pana ministra pošt a telegrafů stran obsazení míst u poštovního úřadu v Dubenci. -364/4 (původní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Minister für Post-, Telegraf u. Telefonwesen wegen der personellen Besetzung des Postamtes in Dubenetz. -Překlad ad 364/5. Interpelace senátora H. Liehma na pana ministra pro sjednocení zákonův a organisace správy stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru tohoto ministerstva. -364/5 (původní znění). Interpellation des Senators Hugo Liehm an den Herrn Minister für Vereinheitlichung der Gesetzgebung und Verwaltungsorganisation betreffend die Anzahl der im Ressort dieses Ministeriums angestellten tschechoslowakischen Staatsbürger deutscher Nationalität.
365 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 17. júla 1936 za udelenie súhlasu k trestnému stihaniu sen. Kolomana Füssyho pre prečin rušenia obecného mieru dľa §u 14 čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky (č. j. 3249/1936 preds.).
366 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Košiciach zo dňa 5. augusta 1936 čís. Nt V. 85/36-2 za vydanie sen. Štefana Fidlíka pre prečin rušenia obecného mieru dľa §u 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (č. j. 3418/1936 preds.). Skutková podstata.
367 Návrh senátora dra Otakara Havelky na vydání zákona, kterým se mění zákon o právních poměrech domovníků.
368 Návrh senátora dra O. Havelky na zrušení zákona o odkladu exekučního vyklizení.
369 Návrh senátora Jakuba Janovského na doplnění zákona ze dne 11. května 1894, č. 126 ř. z., o knihovním oddělování pozemků pro veřejné sítnice a cesty, dále pro stavbu ke svádění nebo hrazení vody, podniknutou ve veřejném zájmu.
370 Původní znění. Odpověď ministrů vnitra a sociální péče na naléhavou interpelaci senátora dra K. Brasse stran neodůvodněného vystěhování chudého nezaměstnaného z obecního nouzového bytu městské obce pražské (tisk 315). -Překlad. Antwort der Minister des Innern und für soziale Fürsorge auf die dringliche Interpellation des Senators Dr. K. Brass wegen unbegründeter Delogierung eines armen Arbeitslosen aus einer Gemeinde-Notstandswohnung der Stadtgerneinde Prag (Druck 315).
371 Vládní návrh. Zákon o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. října 1918 do 13. července 1919 na území Slovenska nebo Podkarpatské Rusi pouze před duchovním správcem.
372 Interpelace: 372/1. Interpelace senátora Františka Pauluse na pana ministra spravedlnosti ve věci brněnské "Štěstěny". -Překlad ad 372/2. Interpelace senátora K. Schössera na pana ministra vnitra stran bezohledného jednání četnictva ve Vyšším Brodě. -372/2 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Schösser an den Herrn Minister des Innern wegen des rücksichtslosen Verhaltens der Gendarmerie in Hohenfurth. -Překlad ad 372/3. Interpelace senátora S. Keila. na pana ministra financí stran počtu československých státních občanů německé národnosti, zaměstnaných v oboru tohoto ministerstva. -372/3 (původní znění). Interpellation des Senators Sigmund Keil an den Herrn Finanzminister betreffend die Anzahl der im Ressort dieses Ministeriums angestellten čechoslovakischen Staatsbürger deutscher Nationalität. -Překlad ad 372/4. Interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra financí stran osvobození lněného (semenného) oleje od daně z umělých tuků. -372/4 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Finanzminister bezüglich Befreiung des Lein-(Samen-) Öles von der Kitnstfettsteuer.
373 Odpovědi: 373/1. Odpověď vlády na interpelaci senátorky Karpíškové ve věci zvýšení dovozu dobytka z ciziny a snížení cla (tisk 271/2). -373/2. Odpověď ministra průmyslu, obchodu a živností na interpelaci senátora Vojtěcha Dundra ve věci kartelu výrobců dřevěných píp a postupu odborového rady Ing. Urbana v ministerstvu obchodu proti nekartelovaným firmám (tisk 271/3). -373/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora M. Fritsche stran opožděného doručování výměrů o povoleni schůzí pod širým nebem (tisk 284/1). -Překlad ad 373/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators M. Fritsch wegen verspäteter Zustellung von Bewilligungsbescheiden für Versammlungen unter freiem Himmel (Druck 284/1). -373/4 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Ing. Mayra stran přeložení třiceti německých rodin státních úředníků z Nového Bohumína (tisk 284/5). -Překlad ad 373/4. Antwort des Vorsitzenden der Regierung auf die Interpellation des Senators Ing. G. Mayr wegen Versetzung von dreißig Staatsbeamtenfamilien aus Neuoderberg (Druck 284/5). -373/5 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Dr Tischera stran protizákonné jazykové prakse u soudů vyšší stolice (tisk 284/8). - (pokračování předešlého)Překlad ad 373/5. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Dr. Tischer wegen gesetzwidriger Sprachenpraxis bei Gerichten hoherer Instanz (Druck 284/8). -373/6 (původní mění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora W. Müllera stran protizákonné kontroly veřejných schůzí lidu tajnými policisty (tisk 284/10). -Překlad ad 373/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators W. Müller wegen gesetzwidriger Kontrolle öffentlicher Volksversammlungen durch Geheimpolizisten (Druck 284/10). -373/7 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Tschakerta stran neoprávněné tělesné prohlídky tajnými policisty bez dostatečných důvodů podezření (tisk 284/11). -Překlad ad 373/7. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators R. Tschakert wegen unbegründeter Leibesvisitation durch Geheimpolizisten ohne genügende Verdachtsgründe (Druck 284/11). -373/8 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Garlika stran protizákonného zákazu lidové šumavské písně "Wenn ich der Heimat grüne Auen . . . " (tisk 284/12). -Překlad ad 373/8. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Garlik wegen gesetzwidrigen Verbotes des volkstümlichen Böhmerwaldliedes "Wenn ich der Heimat grüne Auen . . ." (Druck 284/12). -373/9 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Bocka stran protizákonného zabavování a pozastavování praporů a vlajek sudetoněmecké strany (tisk 284/13). -Překlad ad 373/9. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Bock wegen gesetzwidriger Beschlagnahme und Beanständung von Fahnen und Wimpeln der sudetendeutschen Partei (Druck 284/13). -373/10 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora W. Maixnera stran protizákonného omezování svobody slova poslance F. Maye (tisk 284/14). -Překlad ad 373/10. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators W. Maixner wegen gesetzwidriger Einschränkung der Redefreiheit des Abgeordneten Franz May (Druck 284/14.)
374 Odpovědi: 374/1 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Hokkyho o odstranění odporu, který stává mezi §§ 2 a 3 zákona č. 193/1920 a § 8 zákona č. 52/ 1935 Sb. z. a n. (tisk 284/18). -Překlad ad 374/1. Válasz a kormánytól Hokky szenátor interpellációjára a 193/1920 Tgysz. törvény 2. és 3. §-a s az 52/1935. Tgysz. törvény 8. §-a közt fenálló ellentét eltávolítása tárgyában (284/18. nysz). -374/2. (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora L. Franka stran zatlačování německých soudců u okresního soudu v Mariánských Lázních (tisk 284/20). -Překlad ad 374/2. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators L. Frank betreffend die Verdrängung deutscher Richter aus dean Bezirksgerichte Marienbad (Druck 284/20). -374/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Jurana pro nezákonný postup obecního úřadu ve Střílkách a okresního úřadu v Kroměříži ve věci vyhoštění člena obecního zastupitelstva Frant. Lagy z obce Střílek (tisk 284/21). -374/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora A. Pfrognera stran porušení shromažďovacího zákona, a jazykového zákona, jakož i jazykového nařízení okresním úřadem v Kralovicích (tisk 284/22). - Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner betreffend Verletzungen des Versammlungsgesetzes und des Sprachengesetzes sowie der Sprachenverordnung durch die Bezirksbehörde in Kralovice (Druck 284/22). -374/5 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora L. Franka stran plánovitého obsazování úřednických zřízeneckých míst na železniční trati Cheb-Plzeň Čechy (tisk 284/23). -Překlad ad 374/5. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen planmäßiger Besetzung der Beamten- und Angestelltenstellen an der Bahnstrecke Eger?Pitsen durch ?echen (Druck 284/23). -374/6 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátorů L. Franka a A. Pfrognera stran číselného národnostního poměru poštovních a telegrafních úředníků a zřízenců u poštovních úřadů v Mariánských Lázních (tisk 284/24). -Překlad ad 374/6. Antwort des Ministers für Post und Telegraphenwesen auf die Interpellation der Senatoren L. Frank und A. Pfrogner betreffend das zahlenmäßige nationale Verhältnis der Post- und Telegraphenbeamten und Angestellten bei den Postämtern in Marienbad (Druck 284/24). -374/7 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora L. Franka o tom, že personál československých státních drah šikanujícím způsobem nepoužívá německého jazyka při výzvě k předložení jízdenek (tisk 284/25). V daném případě jde o podnikový styk zaměstnanců dopravního podniku s cestujícím -Překlad ad 374/7. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senatora L. Frank wegen sehikanöser Nichtanwendung der deutschen Sprache durch das Personal der cechoslovakischen Staatsbahnen anläßlich der Aufforderung zum Vorzeigen der Fahrkarten (Druck 284/25). -374/8 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora G. Krczala stran "čtrnácti bodů", ve kterých zemský úřad v Brně jako odvolací úřad porušil jazykový zákon (tisk 284/26). -Překlad ad 374/8. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators G. Krczal betreffend die "vierzehn Punkte", in denen die Landesbehörde, Brünn als Rechtsmittelbehörde das Sprachengesetz verletzt hat (Druck 284/26). -374/9. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů R. Bergmanna, Ing. Jos. Havlína ve věci zřízení Pomocného fondu zemědělského (tisk 304/6). -374/10. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů R. Bergmanna, Ing. J. Havlína v záležitosti valorisace platového přídavku pro odborné učitele na. školách měšťanských (tisk 322/4).
375 Odpovědi: 375/1 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora ing. F. Wellera stran poškozování československých státních občanů německé národnosti (ethnické a jazykové příslušnosti) při silničních pracích mezi Mnich. Hradištěm a Kuřívodami (tisk 284/19). -Překlad ad 375/1. Antwort des Ministers für öffentliche Arbeiten auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller betreffend die Benachteiligung čechoslovakischer Staatsbürger, deutscher Nationalität (ethnischer und sprachlicher Zugehörigkeit) bei den Straßenarßeiten zwischen Münchengrätz und Hühnerwasser (Druck 284/19). -375/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů R. Schmidta a R. Tschakerta stran nepřípustných zásahů do svobodné kulturní činnosti sudetských Němců úředními zákazy starých rakouských a německých pochodů (tisk 284/27). -Překlad ad 375/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren R. Schmidt und R. Tschakert wegen unzulässiger Eingriffe in die freie kulturelle Betätigung der Sudetendeutschen durch behördliche Verbote alter österreichischer und deutscher Märsche (Druck 284/27). -375/3 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů L. Franka a A. Pfrognera stran neznalosti německého jazyka berního vykonavatele Karla Šmolíka v Plané (tisk 284/28). -Překlad ad 375/3. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren L. Frank und A. Pfrogner betreffend die ungenügenden deutschen Sprachkenntnisse des Steuerexekutors Karl Šmolík in Plan (Druck 284/28). -375/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů L. Franka a A. Pfrognera, že okresní úřad v Plané nedbal jazykového zákona při vyhlášce o zadávacích podmínkách pro silniční stavby (tisk 288/1). -Překlad ad 375/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren L. Frank und A. Pfrogner wegen Nichtbeachtung des Sprachengesetzes anläßlich der Kundmachung der Vergebungsbedingungen für Straßenbauten durch die Bezirksbehörde in Plan. (Druck 288/1). -375/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Garlika stran úžasné neznalosti zákona u četnictva v Hostomicích, okres Bílina (tisk 288/3). -Překlad ad 375/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Garlik wegen krasser Gesetzesunkenntnis der Gendarmerie in Hostomitz, Bezirk Bilin (Druck 288/3). -375/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora W. Müllera stran liknavého postupu okresního úřadu v Děčíně v jisté správní záležitosti (tisk 297/1). -Překlad ad 375/6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpeilation des Senators W. Müller wegen Nichterledigung eines Verwaltungsverfahrens durch die Bezirksbehörde in Tetschen (Druck 297/1). -375/7 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Garlika stran opomenutí četnického hlášení o smrtelném neštěstí (tisk 297/2). - Překlad ad 375/7. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Garlik wegen Unterlassung einer Gendarmeriemeldung über einen tödlichen Unglücksfall (Druck 297/2). -375/8 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora K. Bocka ohledně národnostního rozvrstvení zaměstnanců u poštovního úřadu Žatec (tisk 297/3). -Překlad ad 375/8. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators K. Bock betreffend die nationale Gliederung der Bediensteten beim Postamte Saaz (Druck 297/3). -375/9 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora V. Patzaka stran ustanovení německého konceptního úředníka u okresního úřadu ve Dvoře Králové n. L. (tisk 297/5). -Překlad ad 375/9. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators V. Patzak wegen Anstellung eines deutschen Konzeptsbeamten bei der Bezirksbehörde in Königinhof an der Elbe (Druck 297/5). -375/10 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů L. Franka a A. Pfrognera stran jednostranných opatření okresního finančního ředitelství v Plzni vůči místní skupině sudetoněmecké strany v Chotěšově a porušení jazykového zákona (tisk 304/3). -Překlad ad 375/10. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren L. Frank und A. Pfrogner wegen einseitiger Maßnahmen der Finanzbezirksdirektion Pilsen gegenüber der Ortsgruppe Chotieschau der sudetendeutschen Partei und Verletzung des Sprachengesetzes (Druck 304/3). -375/11 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora K. Garlika stran bezdůvodně ohlášeného odvolání funkcionáře státního zastupitelství u okresního soudu v Bílině (tisk 305/2). -Překlad ad 375/11. Antwort des Justizmiuisters auf die Interpellation des Senators K. Garlik betreffend eine unbegründete Berufungsanmeldung durch den staatsanwaltschaftlichen Funktionär beim Bezirksgericht in Bilin (Druck 305/2). -375/12 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora dr F. Tischera o tom, že policejní komisařství v Mariánských Lázních nedbá zásady oficiálnosti ve správním trestním řízení (tisk 309/2). -Překlad 375/12. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Dr. F. Tischer wegen Mißachtung der Offizialmaxime im Verwaltungsstrafverfahren seitens des Polizeikommissariates in Marienbad (Druck 309/2). -375/13 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora ing. F. Wellera stran protizákonné konfiskační prakse státního zastupitelství v Chebu proti nevinným satirickým projevům satirického měsíčníku sudetských Němců "Der Igel" (tisk 328/1). -Překlad ad 375/13. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen gesetzwidriger Beschlagnahmepraxis der Staatsanwaltschaft in Eger gegen harmlose satirische Darstellungen der satirischen Monatsschrift der Sudetendeutschen "Der Igel" (Druck 328/1).
376 Odpovědi: 376/1 (původní znění). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Kreibicha, stran provádění vyživovací akce v okresu kadaňském (tisk 271/4). -Překlad ad 376/1. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators Kreibich wegen der Durchführung der Ernährungsaktion im Bezirke Kaaden (Druck 271/4). -376/2 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora A. Pfrognera stran neoprávněného obohacování státní dráhy přeplácením jízdenek II. Třídy na trati Praha?Český Krumlov (tisk 284/6). -Překlad ad 376/2. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators A. Pfrogner wegen ungerechtfertigter Bereicherung der Staatsbahn durch Überzahlung von Fahrkarten zweiter Klasse auf der Strecke Prag-Böhmisch Krumau (Druck 284/6). -376/3 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora ing. F. Wellera stran jazykových a jiných závad na trati Certlov?Lipno (tisk 284/7). -Překlad ad 376/3. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen sprachlicher und anderer Mißstände auf der Strecke Zartelsdorf?Lippneschwebe (Druck 284/7). -376/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra a ministra obchodu na interpelaci senátora G. Krczala stran protizákonného omezování svobody shromažďovací oklikou přes živnostenskou policii (tisk 284/16). -Překlad ad 376/4. Antwort des Ministers des Innern und des Handelsministers auf die Interpellation des Senators G. Krczal wegen gesetzwidriger Einschränkung der Versammlungsfreiheit auf dein Umwege über die Gewerbepolizei (Druck 284/16). -376/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hokkyho o opožděném vycházení úředních maďarských textů československých zákonů a nařízení (tisk 284/17). - Překlad ad 376/5. Válasz a belügyi minisztertől Hokky szenátor intergelláeiójára a csehszlovák törvények és rendeletek hivatalos magyar szövegének késedelmes megjelenése tárgyában (284/17. nysz.). 376/6 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů L. Franky a A. Pfrognera stran nedostatečné znalosti německého jazyka berního vykonavatele Karla Šmolíka v Plané (tisk 284/28). -Překlad ad 376/6. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation der Senatoren L. Frank und A. Pfrogner betreffend die ungenügenden deutschen Sprachkenntnisse des Steuerexekutors Karl Amolik in Plan (Druck 288/28). -376/7 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátorů L. Franko a A. Pfrognera stran plánovitého počešťování vedoucích míst úřednických u různých státních úřadů v Mariánských Lázních (tisk 288/2). -Překlad ad 376/7. Antwort der Regierung auf die Interpellation der Senatoren L. Frank und A. Pfrogner wegen planmäßiger Čechisierung der leitenden Beamtenstellen bei den verschiedenen staatlichen Behörden in Marienbad (Druck 288/2). -376/8 (původní znění). Odpověď ministrů financí a spravedlnosti na interpelaci senátora dr F. Tischera stran protizákonnosti výnosu ministerstva spravedlnosti č. 41.938/27 o kolkování přihlášek pohledávek k rozvrhu nejvyššího podání (tisk 291). -Překlad ad 376/8. Antwort der Minister der Finanzen und der Justiz auf die Interpellation des Senators Dr. F. Tischer wegen Gesetzwidrigkeit des Erlasses des Justiztninisteriums Z. 41.938/27 betreffend die Stempelung der Forderungsanmeldungen zur Meistbotsverteilung (Druck 291). -376/9 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka o předkládání jednostranně českých splacovacích plánů Zemské banky pro Čechy (tisk 297/4). -Překlad ad 376/9. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Vorlegung einsprachig čechischer Zahlungspläne der Landesbank für Böhmen (Druck 297/4). -376/10 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora, G. Krczala stran nápadně rychlé informace časopisu "Lidové Noviny" v Brně o úředních výkonech četnické stanice v Řetenicích (tisk 304/1). - Překlad ad 376/10. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators G. Krczal betreffend die auffällig rasche Information der Zeitung "Lidové Noviny" in Brünn über die Amtshandlungen der Gendarmeriestation in Settenz (Druck 304/1). -376/11 (původní znění). Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora L. Franka stran vadné a co do jazykového práva protizákonné úpravy poštovních razítek poštovního úřadu v Mariánských Lázních (tisk 305/1). -Překlad ad 376/11. Antwort des Ministers für Post- und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen mangelhafter und in sprachlicher Hinsicht gesetzwidriger Ausstattung der Poststempel des Postamtes Marienbad (Druck 305/1). -376/12 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora E. Enhubera stran počtu německých aktivních důstojníků v čs. armádě (tisk 309/3). -Překlad ad 376/12. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die lnterpellation des Senators E. Enhuber betreffend die Anzahl der deutschen aktiven Offiziere in der čechoslovakischen Armee (Druck 309/3). -376/13 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů V. Patzaka a H. Liehma stran svobodného užívání jazyka při nádražní reklamě (tisk 309/5). -Překlad ad 376/13. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation der Senatoren V. Patzak und H. Liehm betreffend die Freiheit des Sprachengebrauches anläßlich der Bahnhofsreklame (Druck 309/5). -376/14 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora O. Krommera stran nastoupeni služby 1.500 členů státní policie u policejních úřadů v Jablonci n. N., Liberci, České Lípě, Děčíně-Podmoklech, Ústi n. L., Teplicích, Duchcově, Mostě, Karlových Varech, Chebu, Mariánských Lázních (tisk 314/2). -Překlad ad 376/14. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators O. Krommer wegen des Dienstantrittes von 1.500 Staatspolizisten bei den Polizeibehörden Gablonz, Reichenberg, Böhm. Leipa, Tetschen-Bo denbach, Aussig, Teplitz, Dux, Brüx, Karlsbad, Eger, Marienbad (Druck 314/2). -376/15 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora G. Krczala stran obsazená místa okresního školního inspektora pro německý městský školní okres Brno (tisk 314/6). -Překlad ad 376/15. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators G. Krczal in Angelegenheit der Besetzung der Stelle des Bezirksschulinspektors für den deutschen Stadtschulbezirk Brünn (Druck 314/6).
377 Vládní návrh. Zákon o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů.
378 Interpelace: 378/1. Interpelace senátora Frant. Nedvěda ministru vnitra ohledně pogromové protižidovské kampaně, vedené v Jičíně Národním sjednocením za patronance okresního hejtmanství. -Překlad ad 378/2. Interpelace senátora inž. E. Löhnerta na pana ministra vnitra a pana ministra spravedlnosti stran ohrožení dobrých sousedských styků s Německou říší periodickým tiskopisem "Večerní České slovo" v Praze. -378/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Eduard Löhnert an den Herrn Minister des Innern und den Herrn Justizminister, wegen Gefährdung der gutnachbarlichen Beziehungen zum Deutschen Reiche durch die periodische Druckschrift "Večerní České Slovo" in Prag. - (pokračování předešlého)Překlad ad 378/3. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra a pana ministra sociální péče stran porušení ustanovení jazykového zákona okresní ústřednou práce v Nýrsku. -378/3 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern und den Herrn Fürsorgeminister wegen Verletzung der Bestimmungen des Sprachengesetzes durch die Bezirksarbeitsvermittlungsanstalt in Neuern. -378/4. Interpelace senátora Nedvěda ministru vnitra ohledně zoufalé situace města Bělé pod Bezdězem a ohledně krytí úhrady za překročení stavby vodovodu v Bělé pod Bezdězem, zaviněného inženýrem O. Šulcem, ze zemského úřadu, ministerstvem vnitra.
379 Původní znění. Dringliche Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Finanzminister bezüglich der Verlängerung der Einbekenntnisfrist für die Einkommen- und allgemeine Erwerbsteuer. -Překlad. Naléhavá interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra financí stran prodloužení lhůty k podání přiznání pro daň důchodovou a všeobecnou daň výdělkovou.
380 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 275), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní dohodě mezí republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14/1921 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost. vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č.233 Sb. z. a n.
381 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 277), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne. 12. srpna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1936, čís. 243 Sb. z. a n.
382 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 300), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda sjednaná výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy III. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 (č. 262/1925 Sb. z. a n.).
383 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 316), kterým se předkládají Národnímu shromáždění k projevu souhlasu Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích, Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích spolu se Závěrečným aktem, jakož i se Závěrečným protokolem o návrhu dohody o zavedení nákladního listu na řad, které byly podepsány v Římě dne 23. listopadu 1933.
384 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 360), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931, č. 79/1931 Sb. z. a n., k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, č. 163/1929 Sb. z. a n., sjednaná výměnou not ze dne 10. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. prosince 1936, č. 309 Sb. z. a n.
385 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 361), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. prosince 1936, č. 335 Sb. z. a n.
386 Zpráva I. zahraničného výboru II. národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu (tisk 362), ktorým sa predkladá Národnému shromaždeniu k prejavu súhlasu obchodná smluva medzi republikou Československou a Australským sústátím, podpísaná v Prahe dňa 19. srpna 1936 a uvedená v dočasnú platnosť vládnou vyhláškou zo dňa 13. novembra 1936, č. 334 Sb. z. a n.
387 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Mukačevě ze dne 8. září 1936, čj. Nt VI 16/36-3, za souhlas k trestnímu stíhání senátora Vasila Popoviče, pro přestupek urážky na cti podle § 1 zák. č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 3454/1936 předs.).
388 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Brně ze dne 25. listopadu 1936, č. j. TI X 249/35-44, za souhlas k trestnímu stíhání senátora M. Wellana pro §§ 1, 2 a 3 zákony čísto 124/24 Sb. z. a n. ve znění zákona č. 108 z r. 1933, po případě pro § 4 zák. č. 124/24 0 ochraně cti (č. 4004/1936 předs.).
389 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Nitre zo dňa 13. októbra 1936, čj. Nt XII 29/36/3, za udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu sen. dr Mikuláša Pajora pre prečin rušenia obecného mieru podľa §u 14, č. 5 zák. čís. 50/1923 Sb. z. a n. (č. 3734/1936 preds.).
390 Zpráva imunitního výboru o žádostí okresního soudu v Bratislavě ze dne 2. října 1935, čj. Nt XII 119/35/4, za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátorů dr Josefa Budaye, dr Karola Krčméryho, dr Gejzu Fritza, dr Štefana Polyáka a dr Karola Mederlyho pro přestupek urážky na cti podle §u 1 zák. čís. 108/1933 (č. 911/1935 předs.).
391 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Frýdlantě v Č. ze dne 3. června 1936, čj. Nt 147/36/2, za vydání senátora Josefa Wenderlicha k trestnímu stíhání pro přestupek pomluvy podle § 2 a pro přestupek utrhání na cti podle § 3 zák. čís. 108/33 Sb. z. a n. fič.
392 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 736), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz (tisk 756).
393 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 773) zákona o pojmenování české vysoké školy technické v Brně (tisk 781).
394 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 774), kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu (tisk 782).
395 Odpovědi: 395/1 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora K. Schössera stran životu nebezpečných poměrů na železničních přejezdech (tisk 284/9). -Překlad ad 395/1. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators Schösser wegen lebensgefährlicher Zustände an den Bahnübergängen (Druck 284/9). -395/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora O. Krommera stran přehmatů státní policie v Moravské Ostravě (tisk 304/4). -Překlad ad 395/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators O. Kromner betreffend Übergriffe der Staatspolizei in Mähr.-Ostrau (Druck 304/4). -395/3. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů Jurana a Mikulíčka ve věci nesprávného provádění scelování pozemků v obci Mastníku, okres Třebíč (tisk 304/5). - (pokračování předešlého)395/4. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Bergmana v záležitosti trestání zemědělců v obci Jablečně, pol. okres Rokycany, pro překročení ustanovení odst. 2 §u 1 vládního nařízení č. 173 ze dne 20. července 1935 o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa. v roce 1935?1936 (tisk 305/6).
396 Vládní návrh. Zákon o povinném ničení larev střečka hovězího.
397 Vládní návrh. Zákon jímž se mění a doplňují některá ustanovení veřejnonotářských řádů. - (pokračování předešlého)
398 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 9937 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 92. února 1937, č. 20 Sb. z. a n.
399 Zpráva imunitního výboru o žiadosti krajského súdu trestného v Prahe zo dňa 9. januára 1937, č. j. Nt XIX-1/37, za vydanie senátera Františka Paulusa k trestnému stíhaniu pre prečin proti bezpečnosti cti dľa §§ 1 a 2 zák. čís. 108/33 Sb. a. a n. (č.4376/1937 prez.).
400 Zpráva imunitního výboru o žádosti senátora Františka Paulusa ze dne 16. prosince 1936 proti senátoru Vojtěchu Dundrovi o projedení kárného řízení pro urážky na cti ve smyslu § 51 j. ř. (č. 1306/1936 předa.).
401 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Hradci Králové ze dne 12./9. 1936 čj. Nt 27/36/3 za vydání senátora dr Jana Soboty k trestnímu stíhání pro přestupek zákona na ochranu cti č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 3469/1936 předs.).
402 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského trestního soudu v Praze ze dne 16./7. 1936 čj. Nt XIX 936/2 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Msgra Aloise Roudnického pro přečin podle §§ 1 a 2 zákona č. 108/33 o ochraně cti (č. 3202/1936 předs.).
403 Usnesení poslanecké sněmovny a vládním návrhu zákona (tisk 787), jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n. (tisk 794).
404 404/1. Interpelace senátorů Emila Špatného a Jiřího Pichla na pány ministerského předsedu, ministra zemědělství, ministra vnitra a ministra sociální péče v záležitosti srážek z výplaty smluvních cen za dodávky textilního zboží pro veřejné úřady, podniky, ústavy, fondy a zařízení, zavedené vládními nařízeními č. 99/33 a č. 3/34 Sb. z. a n. -404/2. Interpelace senátorů J. Trnobranského, ing. J. Havlína panu předsedovi vlády ve věci vydání knihy vyslance republiky československé v Bukurešti Jana Šeby "Rusko a Malá dohoda v politice světové". -404/3. Interpelace senátorů R. Bergmana, J. Kvasničky na pana ministra školství a národní osvěty ve věci nejednotnosti učebnic na školách měšťanských. -404/4. Interpelace senátorů Mikulíčka, Jurana na pana ministra zemědělství ohledně vyplacení náhrady škod způsobených živelními pohromami v roce 1933 až 1935 v obvodu soudního okresu Břeclav. -404/5. Interpelace senátorů J. Kvasničky, dra J. Matouška, inž. J. Havlína, A. Vetterové-Bečvářové pp. ministerskému předsedovi, ministru vnitra, minstru sociální péče a ministru zemědělství ve věci vlád. nař. č. 99/33 a č. 3/34 Sb. z. a n. -404/6. Interpelace senátora Jos. Kvasničky panu ministru spravedlnosti ve věci neodůvodněného zabavení časopisu "Národ". -404/7. Interpelace senátorů Jos. Hubky, K. Rušavého, O. Javornického a A. Šolce na pp, ministry vnitra, školství a národní osvěty a zemědělství ve věci vzdělávacích kursů pro německou mládež v Čechách. -404/8. Interpelace senátora J. J. Krejčího panu ministru vnitra o protizákonném postupu policie pražské při valné hromadě Mlynářského družstva pro nákup a prodej při Jednotách mlynářů v Čsl. republice dne 1. února 1937.
405 Návrh sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Fr. Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgenreinera na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu N. S.
406 Zpráva kulturního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 393) k vládnímu návrhu zákona o pojmenování české vysoké školy technické v Brně.
407 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 392) k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a doplnuje zákon zo dňa 9. júna 1932, č. 94 Sb. z. a n., o novej sústave drobných peňazí.
408 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 394) k vládnímu návrhu zákona, kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu.
409 Původní znění. Odpověď ministra financí na naléhavou interpelaci sen. E. Enhubera stran prodloužení lhůty k podání přiznání pro daň důchodovou a všeobecnou daň výdělkovou (tisk č. 379). -Překlad. Antwort des Finanzminsters auf die dringliche Interpellation des Senators E. Enhuber bezüglich der Verlängerung der Einbekenntnisfrist für die Einkommen- und allgemeine Erwerbsteuer (Druck 379).
410 Zpráva branného výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 403) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n.
411 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Plzni ze dne 22./7. 1936 čj. Nt XI 28/36-2 za vydání sen. Ant. Pfrognera pro přečin podle § 14 čís. 1 a 5 zákona na ochranu republiky č. 50/23 Sb. z. a n. (č. 3208/1936 předs.).
412 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Bezdružicích ze dne 14./9. 1936 čj. T 279/36-3 za souhlas k trestnímu stíhání senátorů Ant. Pfrognera a L. Franka pro přestupek podle §u 3 a 19 shrom. zák. čís. 135/67 ř. z. (č. 3427/1936 předs.).
413 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Mostě ze dne 9./12. 1936 čj. Nt 159/36 za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Antonína Pfrognera pro přečin podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (č. 4110/1936 předs.).
414 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Mostě ze dne 9./12. 1936 čj. Nt XI 166/36 za udělení souhlasu k trestnímu stíhání senátora Ant. Pfrognera pro přečin podle § 14 č. 5 zákona na ochranu republiky (č. 4111/1936 předs.).
415 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu sen. Donáta, inž. Wintera, dr Kloudy, Fr. Nováka (lid.), Thoře, Hackenberga a dr Hilgenreinera (tisk 405) na vydání zákona, kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu N. S.
416 Zpráva ústavne-právneho výboru o vládnom návrhu zákona (tisk 371) o platnosti sňatkov uzavretých v dobe od 28. októbra 1918 do 13. júla 1919 na území Slovenska alebo Podkarpatskej Rusi len pred duchovným správcom.
417 Interpelace 417/1. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra zemědělství v záležitosti zaručení pravosti a zlepšení odbytu másla, vyrobeného v zemědělských podnicích. -417/2. Interpelace senátorů R. Bergmana, dr Matouška na pana ministra národní obrany v záležitosti zvýšení počtu náhradní zálohy pro rok 1937. -417/3. Interpelace senátorů R. Bergmana, J. Kvasničky na pana ministra spravedlnosti v záležitosti jazykové kvalifikace soudců a soudních úředníků v pohraničních krajích. -417/4. Interpelace senátorů R. Bergmana, F. Pauluse na pana ministra pošt a telegrafů a na pana ministra zahraničních věcí v záležitosti dopravy protistátních tiskovin do republiky. -Překlad ad 417/5. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra financí a pana ministra spravedlnosti stran těžkého ztýrání pana Karla Otta v Libouchci č. 336 orgány finanční stráže. -417/5 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Finanzminister und den Herrn Justizminister wegen schwerer Mißhandlung des Herrn Karl Ott in Königswald 336 durch Organe der Finanzwache. -Překlad ad 417/6. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra a pana ministra spravedlnosti stran urážky německého říšského kancléře komunistickým denníkem "Rote Fahne" v Praze. -417/6 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister den Innern und den Herrn Justizminister wegen Beleidigung des deutschen Reichskanzlers durch die "Rote Fahne", kommunistisches Tagblatt, Prag. - (pokračování předešlého)Překlad ad 417/7. Interpelace senátorů L. Franka, a E. Enhubera na pana ministra vnitra stran protizákonného omezování shromažďovací svobody v Mariánských Lázních. -417/7 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ludwig Frank und Emil Enhuber an den Herrn Innenminister wegen gesetzwidriger Beschränkung der Versammlungsfreiheit in Marienbad. -Překlad ad 417/8. Interpelace senátora G. Krczala na vládu stran právního poškozování kandidátů advokacie brněnskou advokátní komorou -417/8 (původní znění.). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an die Regierung wegen rechtlicher Benachteiligung der Advokaturskandidaten durch die Brünner Advokatenkammer. -Překlad ad 417/9. Interpelace senátora H. Liehma na vládu stran toho, že se protizákonným způsobem podporuje ustoupení od ústavně zaručených jazykových práv -417/9 (původní znění). Interpellation des Senators Hugo Liehm an die Regierung wegen gesetzwidriger Förderung des Verzichtes auf verfassungsmäßig gewährleistete Sprachenrechte. -Překlad ad 417/10. Interpelace senátora K. Schössera na pana ministra vnitra stran služebního poklesku orgánu četnické stanice v Manětíně, strážmistra Janoty v Manětíně. -417/10 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Schösser an den Herrn Innenminister wegen dienstlicher Vrfehlung des Organes der Gendarmeriestation in Manetin, Wachtmeister Janota in Manetin.
418 Interpelace: Překlad ad 418/1. Interpelace senátora K. Schössera na vládu stran urychlení trestního řízení proti bernímu úředníku Františku Řihákovi ve Žluticích, který německého říšského kancléře veřejně obviňoval ze zločinu. -418/1 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Schösser an die Regierung wegen Beschleunigung des Strafverfahrens gegen den Steuerbeamten Franz Řihak in Luditz, der den deutschen Reichskanzler öffentlich eines Verbrechens beschuldigt hat. -Překlad ad 418/2. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra vnitra stran bezdůvodného zákazu písně "Wohl auf Kameraden..." okresním úřadem v Plané. -418/2 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Innenminister wegen des grundlosen Verbotes des Liedes "Wohl auf Kameraden..." durch die Bezirksbehörde in Plan. -Překlad ad 418/3. Interpelace senátora V. Maixnera na pana ministra vnitra stran neustálých zákazů sbírek německých písní. -418/3 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Maixner an den Herrn Innenminister wegen fortgesetzter Verbote deutscher Liedersammlungen. -Překlad ad 418/4. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra spravedlnosti stran toho, že státní zastupitelství v Brně neustále nedbá jazykového zákona. - (pokračování předešlého)418/4 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Justizminister wegen fortgesetzter Mißachtung des Sprachengesetzes durch die Staatsanwaltschaft in Brünn. -Překlad ad 418/5. Interpelace senátora prof. dr Brasse na vládu stran poškozování Němců ve Státní tiskárně. -418/5 (původní znění). Interpellation des Senators Prof. Dr. K. Brass an die Regierung wegen Benachteiligung der Deutschen in der Staatsdruckerei. -Překlad ad 418/6. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran nepřípustného omezování svobody slova na schůzi v Mariánských Lázních. -418/6 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen unzulässiger Beschränkung der Redefreiheit in einer Versammlung in Marienband. -Překlad ad 418/7. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran bezdůvodného napomenutí senátora L. Franka na veřejné schůzi v Mariánských Lázních. -418/7 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Innenminister wegen unbegründeter Ermahnung des Senators Ludwig Frank in einer öffentlichen Versammlung in Marienbad. -418/8. Interpelace senátora Nedvěda ministru sociální péče ohledně zastavení továrny na obuv v Mnichově Hradišti.
419 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18, února 1937 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 18. února 1937, č. 25 Sb. z. a n.
420 Usnesení poslanecké sněmovny k návrhu poslanců Fr. Dlouhého, inž. dr Tumlířové, Fr. Uhlíře, O. Otáhala, K. Chalupy a I. Kirpalové (tisk 512) na vydání zákona o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům) (tisk 802).
421 Odpovědi: 421/1. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů ing. J. Havlína, R. Bergmana v záležitosti germanisační činnosti církve starokatolické v severních Čechách (tisk 322/1). -421/2. Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Jurana o postupu úřadu pro potírání lichvy v Brně najímáním provokatérů proti živnostníkům (tisk 322/5). -421/3. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Františka Pauluse ve věci brněnské "Štěstěny" (tisk 372/1). -421/4. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů J. Trnobranského a Ing. J. Havlína ve věci vydání knihy vyslance republiky Československé v Bukurešti Jana Šeby "Rusko a Malá dohoda v politice světové" (tisk 404/2). -421/5 (původní znění). Odpověď ministrů vnitra, věcí zahraničních a spravedlnosti na interpelaci senátora ing. F. Wellera stran olympijského obrazu "Hitler a Sven Hedin" (tisk 304/2). -Překlad ad 421/5. Antwort der Ministern des Innern, für auswärtige Angelegenheiten und der Justiz auf die Interpellation des Senators Ing. F. Weller wegen des Olympiabildes "Hitler und Sven Hedin" (Druck 304/2). -421/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Garlika, stran zákazu účasti školních dítek při nepolitické oslavě padlých vojínů ve Fuchsbergu a stran těžkých jazykových závad výměru okresního úřadu v Klatovech z 22. července 1936, č. 12-491/36 (tisk 305/4). -Překlad ad 421 /6. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Garlik wegen Terbot der Teilnahme von Schulkindern an einer unpolitischen Kriegsgedächtnisfeier in Fuchsberg und schwerer sprachengesetzlicher Mängel des Bescheides der Bezirksbehörde in Klattau vom 22. Juli 1936, Z. 12-491 ai 36 (Druck 305/4). -421/7 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátorů Reyzla, dr Hellera o událostech týkajících se městského divadla v Liberci (tisk 309/1). -Překlad ad 421/7. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur und des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller betreffend die Vorgänge bezüglich des Stadttheaters in Reichenberg (Druck 309/1). -421/8 (původní znění): Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora R. Schmidta stran používání českého slova "Praha" v pražském německém vysílání (tisk 309/4). -Překlad ad 421/8. Antwort des Ministers für Post und Telegraphenwesen auf die Interpellation des Senators R. Schmidt wegen Verwendung des čechischen Wortes "Praha" in der Prager deutschen Sendung (Druck 309/4). -421/9 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora W. Maixnera ohledně opomíjení německých kandidátů notářství při obsazování notářských míst (tisk 314/3). -Překlad ad 421/9. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators W. Maixner wegen der Besetzung von Notariatsstellen unter Übergehung der deutschen Notariatskandidaten (Druck 314/3). -421/10 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Garlika stran ozbrojení domněle nepolitických spolků (tisk 314/4). -Překlad ad 421/10. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Garlik wegen der Bewaffnnng angeblich unpolitischer Vereine (Druck 314/4).
422 Zpráva národohospodářského výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 396) o povinném ničení larev střečka hovězího.
423 Interpelace: 423/1. Interpelace senátorů C. Záborce, F. Pauluse na pana předsedu vlády a pana ministra sociální péče ve věci ustanovení a provádění zákona a vlád. nařízení o gentském systému. -Překlad ad 423/2. Interpelace sen. inž. F. Wellera na pana ministra vnitra stran neoprávněného trestního stíhání policejním úřadem v Liberci. -423/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Innenminister wegen ungerechtfertigter Strafverfolgung durch die Polizeibehörde in Reichenberg.
424 Odpovědi: 424/1 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora K. Garlika stran zbytečného a neodůvodněného odvolání státního zastupitelství proti osvobozujícímu rozsudku okresního soudu v Nové Bystřici (tisk 314/5). -Překlad ad 424/1. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators K. Garlik wegen einer überflüssigen und unbegründeten Berufung der Staatsanwaltschaft gegen ein freisprechendes Urteil des Bezirksgerichtes Neubistritz (Druck 314/5). -424/2 (původní znění) Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Schmidta stran nezákonného rozpuštění důvěrných schůzí (tisk 325/2). -Překlad ad 424/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators R. Schmidt wegen ungesetzlicher Auflösungen vertraulicher Versammlungen (Druck 325/2). -424/3 (původní znění). Odpověď Ministr školství a národní osvěty na interpelaci senátora L. Franka Stran zákazu hesla "Deutsch und treu" (tisk 328/3). -Překlad ad 424/3. Antwort des Ministers für Schulwessen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators L. Frank wegen Verbotes des Wahlspruches "Deutsch und treu" (Druck 328/3). -424/4 (původní znění) Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora V. Patzaka stran vymýtění německých místních jmen ze školních vysvědčení (tisk 331/3). -Překlad ad 424/4. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators V. Patzak betreffend die Ausmerzung deutscher Ortsnamen aus den Schulzeugnissen (Druck 331/3). -424/5 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora G. Krczala stran používání agentů provokatérů u důchodkového kontrolního úřadu v Brně (tisk 346/1). -Překlad ad 424/5. Antwort Des Finanzminsters Auf die Interpellation des Senator G. Krzcal Wegen Verwendung von Lockspitzeln durch das Gefällskontrollamt in Brünn (Druck 346/1). -424/6 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora K. Stellwaga stran jednojazyčně českých evidenčních lístků pro německé zemědělce (tisk 363/1). -Překlad ad 424/6. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators K. Stellwag wegen einspraching čechischer Evidenzblätter für deutsche Landwirte (Druck 363/10). -424/7 (původní znění) Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra zemědělství na interpelaci senátora dr. Pajora o odnímání práv malým nájemcům v Kerti (tisk 284/3). -Překlad ad 424/7. Válasz az iskola- es nemzetművelődésügyi minisztertől dr. Pajor szenátor interpellációjára a kürti kisbérlők jogainak megvonása, tárgyában (284/3 nysz.).
425 Vládní návrh zákona, kterým se vydává občanský zákoník. -Část I. Předpisy uvozovací. -Část II. Předpisy prováděcí. -Část III. Předpisy o časové působnosti. -Část IV. Předpis závěrečný. -Občanský zákoník. Díl první. O zákonech a osobách. HLAVA 1. O zákonech. - (pokračování předešlého)HLAVA 2. Mezinárodní právo soukromé. -HLAVA 3. O osobách. -HLAVA 4. O věcech. -HLAVA 5. Držba. - (pokračování předešlého)Vlastnictví. HLAVA 6. Vlastnictví a jeho ochrana. -HLAVA 7. Nabytí vlastnictví přivlastněním a nálezem. -HLAVA 8. Nabytí vlastnictví přírůstkem. -HLAVA 9. Převod vlastnictví a podobné případy jeho přechodu. -HLAVA 10. Spoluvlastnictví. - (pokračování předešlého)HLAVA 11. Právo stavby. -HLAVA 12. Služebnosti. - (pokračování předešlého)HLAVA 13. Právo zástavní. -HLAVA 14. Reálná břemena. -Právo dědické. HLAVA 15. Právo na pozůstalost. HLAVA 16. Pořízení pro případ smrti. - (pokračování předešlého)HLAVA 17. Náhradnictví a svěřenské nástupnictví. -HLAVA 18. Odkazy. -HLAVA 19. Vedlejší ustanovení v posledním pořízení; změna a zrušení posledního pořízení. - (pokračování předešlého)HLAVA 20. Posloupnost zákonná. -HLAVA 21. Díl povinný. -HLAVA 22. Započtení na podíl dědický. -HLAVA 23. Výživa a zaopatření z pozůstalosti. -HLAVA 24. Přechod pozůstalosti na dědice - (pokračování předešlého)Pohledávky. HLAVA 25. Smlouvy a právní jednání vůbec. - (pokračování předešlého)HLAVA 26. Darování. HLAVA 27. Smlouva schovací. -HLAVA 28. Půjčka. -HLAVA 29. Zápůjčka. -HLAVA 30. Obstarání cizích záležitostí. - (pokračování předešlého)HLAVA 31. Směnná smlouva. -HLAVA 32. Trhová smlouva. -HLAVA 33. Nájem a pacht. - (pokračování předešlého)HLAVA 34. Smlouva o práci. -HLAVA 35. Smlouva o dílo. HLAVA 36. Smlouva zprostředkovatelská. -HLAVA 37. Smlouva společenská. -HLAVA 38. Jmění manželů a smlouvy svatební. - (pokračování předešlého)HLAVA 39. Smlouvy o důchod a výměnek. -HLAVA 40. Sázka, hra a smlouvy podobné -HLAVA 41. Veřejné přislíbení. -HLAVA 42. Náhrada škody. - (pokračování předešlého)HLAVA 43. Zajištění práv a závazků. -HLAVA 44. Obnova a narovnání. -HLAVA 45. Změna v osobě věřitele nebo dlužníka. -HLAVA 46. Zánik práv a závazků. - (pokračování předešlého)HLAVA 47. Vydržení a promlčení.-Důvodová zpráva. I. Vývoj a postup přípravných prací na novém zákoníku občanském. - (pokračování předešlého)II. Ráz osnovy superrevizní komise a vládního návrhu. - (pokračování předešlého)III. Všeobecné poznámky ke skladbě a k názvosloví. -IV. K uvozovacím a prováděcím předpisům -V. K občanskému zákoníku. - (pokračování předešlého)K hlavě 1 -K hlave 2 (§§ 8 až 60). -K hlave 3 (§§ 61 až 79). -K hlave 4 (§§ 80 až 98). -- (pokračování předešlého)K hlavě 5 (§§ 99 až 135).-K hlavě 6 (§§ 136 až 155). - (pokračování předešlého)K hlavě 7 (§§ 156 až 173). -K hlavě 8 (§§ 174 až 186). -K hlavě 9 (§§ 187 až 199). -K hlavě 10 (§§ 200 až 240). - (pokračování předešlého)K hlavě 11 (§§ 241 až 259). -K hlavě 12 (§§ 260 až 324). - (pokračování předešlého)K hlavě 13 (§§ 325 až 371). - (pokračování předešlého)K hlavě 14 (§§ 372 až 376). -Právo dědické. K hlavě 15 (§§ 377 až 390). -K hlavě 16 (§§ 391 až 451). - (pokračování předešlého)K hlavě 17 (§§ 452 až 465). -K hlavě 18 (§§ 466 až 510). -K hlavě 19 (§§ 511 až 547). - (pokračování předešlého)K hlavě 20 (§§ 548 až 573). -K hlavě 21 (§§ 574 až 601). - (pokračování předešlého)K hlavě 22 (§§ 602 až 607). -K hlavě 23 (§§ 608 až 612). -K hlavě 24 (§§ 613 až 689). - (pokračování předešlého)Druhé oddělení (pohledávky). K hlavě 25 (§§ 690 až 785). - (pokračování předešlého)- (pokračování předešlého)K hlavě 26 (§§ 786 až 807). - (pokračování předešlého)K hlavě 27 (§§ 808 až 822). -K hlavě 28 (§§ 823 až 833). - (pokračování předešlého)K hlavě 29 (§§ 834 až 849). -K hlavě 30 (§§ 850 až 888). - (pokračování předešlého)K hlavě 31 (§§ 889 až 898). -K hlavě 32 (§§ 899 až 942). - (pokračování předešlého)K hlavě 33 (§§ 943 až 979). - (pokračování předešlého)K hlavám 34 a 35 (§§ 980 až 1029). - (pokračování předešlého)K hlavě 36 (§§ 1030 až 1035). -K hlavě 37 (§§ 1036 až 1061). -K hlavě 38 (§§ 1062 až 1088). - (pokračování předešlého)K hlavě 39 (§§ 1089 až 1108). -K hlavě 40 (§§ 1109 až 1116). - (pokračování předešlého)K hlavě 41 (§§ 1117 až 1119). -K hlavě 42 (§§ 1120 až 1184). - (pokračování předešlého)- (pokračování předešlého)K dílu III. -K hlavě 43 (§§ 1185 až 1218). - (pokračování předešlého)K hlave 44 (§§ 1219 až 1232.-K hlavě 45 (§§ 1233 až 1261). -K hlavě 46 (§§ 1262 až 1320). )- (pokračování předešlého)K hlavě 47 (§§ 1321 až 1369). - (pokračování předešlého)- Srovnávací přehled paragrafů vládního návrhu s paragrafy osnovy z roku 1931 a s paragrafy dosavadního občanského zákoníka a jiných zákonů. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- (pokračování předešlého-6)- (pokračování předešlého-7)- (pokračování předešlého-8)- (pokračování předešlého-9)- (pokračování předešlého-10)- (pokračování předešlého-11)- (pokračování předešlého-12)- Srovnávací přehled paragrafů dosavadního občanského zákoníka s paragrafy a články osnovy z r. 1931 a vládního návrhu. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- (pokračování předešlého-6)- (pokračování předešlého-7)- (pokračování předešlého-8)- (pokračování předešlého-9)- (pokračování předešlého-10)- Srovnávací přehled paragrafů osnovy z r. 1931 s paragrafy vládního návrhu. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (OBSAH. Zákon, kterým se vydává občanský zákoník. )
426 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu Národného shromaždenia republiky Československej (tisk 798) o vládnom návrhu zákona (tisk sen. 243 a 317), ktorým sa zavádza preukaz spôsobilosti pre živnost hostinskú a výčapnícku v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej (tisk 809).
427 Interpelace Překlad ad 427 /1. Interpelace sen. inž. F. Wellera na vládu stran obsazení místa okresního hejtmana v Liberci Němcem. -427/1(původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an die Regierung . wegen Besetzung der Stelle des Bezirks- hauptmannes in Reichenberg durch einen Deutschen. -Překlad ad 427/2. Interpelace sen. K. Schossera na pana ministra školství a národní osvěty stran nepřípustného verbování učitele Ladislava Hanuse v Novosedlech č. 13, okres Žlutice, pro návštěvu české školy, -427/2 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Schösser an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur wegen unzulässiger Werbung für den Besuch der tschechischen Schule durch den Lehrer Ladislav Hanus in Nebosedl Nr. 13, Bezirk Luditz. -Překlad ad 427/3. Interpelace sen. K. Bocka na pana ministra pošt a telegrafů stran jednojazyčného vyhotovení stvrzenek poštovních úřadů o poplatcích za rozhlas. -427/3 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Herrn Minister für Post-, Telegraf- u. Telefonverwaltung wegen einsprachiger Ausfertigung von Empfangsbestätigungen über Rundfunk- gebühren durch die Postämter. -Překlad ad 427/4. Interpelace sen. K. Schössera na pana ministra vnitra stran přehmatů četnictva ve Vyšším Brodě. -427/4 (původni znění). Interpellation des Senators Karl Schösser an den Herrn Innenminister wegen Übergriffen der Gendarmerie in Hohenfurth. -Překlad ad 427/5. Interpelace sen. K. Bocka na pana ministra vnitra stran bezdůvodné tělesné prohlídky policej- ními úředníky na hlavním nádraži v Plzni. -427/5 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Herrn Innenminister wegen unbegründeter Leibesvisitation durch Polizeibeamte am Hauptbahnhofe in Pilsen.
428 Odpovědi: 428/1. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora dra Ludevíta Labaja ve věci odebrání lesů patřících potomstvu Šoltýsů obce Stankovany se strany česko- slovenského státu (tisk 322/2). -428/2 (původní znění). Odpověď ministr financí na interpelaci senátora O. Krommera stran poškozování německých dělníků při poskytování úvěru v továrnách (tisk 305/5). -Překlad ad 428/2. Antwort. des Finanzministers auf die Interpellation des O. Krommer betreffend die Benachteiligung deutscher Arbeiter anläßlich Kreditgewährung in Fabriken (Druck 305/5). -428/3 (původní znění). Odpověď ministra financí, na interpelaci senátora K. Bocka stran hrubého porušení zásady národnostní rovnosti při ustanovení úředníků a zřízenců u berní správy a berního úřadu v Žatci (tisk 314/1). -Překlad ad 428/3. Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators K. Bock betreffend die gröbliche Verletzung des nationalen Gleichheitsgrundsatzes bei der Einstellung von Beamten und Angestellten bei der Steueradministration und beim Steueramte in Saaz (Druck 314/1). -428/4 (původní znění). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora E. Enhubera stran zadávání prací na hlavním nádraží v Teplicích-Šanově přespolním dělníkům (tisk 325/1.) -Překlad ad 428/4. Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators E. Enhuber wegen Vergebung der Arbeiten beim Hauptbahnhofe in Teplitz-Schönau an orts- fremde Arbeiter (Druck 325/1). -428/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora E. Enhubera stran zákazu výstavy sudetskoněmecké strany v Bílině (tisk 325/3). -Překlad ad 428/5. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators E. Enhuber wegen Verbotes einer SdP.-Ausstellung in Bilin (Druck 325/3). -428/6 (původní znění). Odpověď předsedy vlády a ministra financí na interpelaci senátora K. Garlika stran jednojazyčně českých přípisů berních úřadů obci Žďáru v okresu chabařovickém (tisk 328 /6). -Překlad ad 428/6. Antwort des Vorsitzenden der Regierung und des Finanzministers auf die Interpellation des Senators K. Garlik wegen einsprachig čechischer Zuschriften der Steuerbehörden an die Gemeinde Saara im Bezirke Karbitz (Druck 328/6). -428/7 (původní znění). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora O. Krommera o tom, že vojenská správa odepřela souhlas k udělení knihkupecké koncese v Osoblaze u Krnova (tisk 346/2). -Překlad ad 428/7. Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators O. Krommer wegen Verweigerung der Genehmigung der Militärverwaltung zur Erteilung einer Buchhandlungskonzession, in Hotzenplotz bei Jägerndorf (Druck 346/2).
429 Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora J. Kvasničky v záležitosti zabezpečení přejezdů místních drah v zalidněných obcích (tisk 354/1).
430 Původní znění. Interpelláció az összkormányhoz a volt magyar postatakarékpénztári betétek kifizetése tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -Překlad Interpelácia senátora Hokkyho vláde o vyplácaní vkladov ukladaných u bývalej uhorskej poštovej sporiteľne.

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.