Historické senátní tisky z 4. volebního období
3. zasedání - senátní tisky

4. volební období 1935 - 1938

Seznam senátních tisků

3. zasedání


č. zkrácený popis
141 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Frant. Uhlíře, dra Neumana, Al. Bábka a Vl. Polívky (tisk 49) na novelisaci §u 23 zákona ze dne 14. května 1869, čís. 62 ř. z., jímžto se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (tisk 293).
142 Návrh senátorů inž. Havlína, J. Kvasničky, dra Reháka a dra Budaye na vydání zákona, jimž se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních.
143 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech.
144 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 6. června 1924, č. 128 Sb, z. a n., o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách. - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-3)
145 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 289) zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (tisk 314).
146 Návrh senátora Václava Klofáče, na vydání zákona o zastupování předsedy a členů vlády (ministrů).
147 Návrh senátorov Dr. Ing. J. Botto, Ad. Šelmeca na vybudovanie železničnych spojiek 1. medzi Dobšinou a železničnou tratou Červená Skala-Margecany, 2. medzi tratiami Červená Skala-Margecany a Bohumín-Košice a 3. medzi Turňou n. B. a traťou Plešivec-Dobšiná a medzi staniciami Muráň a Tisovec.
148 Původní znění. Dringliche lnterpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Finanzminister in Angelegenheit der verspäteten Veröffentlichung der Regierungsverordnung vom 30. Jänner 1936, Slg. d. G. u. V. Nr. 28. -Překlad. Naléhavá interpelace senátora Emila Enhubera na pana ministra financí stran opožděného uveřejnění vládního nařízení ze dne 30. ledna 1936, č. 28 Sb. z. a n.
149 Zpráva I. kulturního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 112), jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách.
150 Interpelace: 150/1. Interpelace senátora Msgr. Al. Roudnického na pana ministra zemědělství v záležitosti přídělu lesa od velkostatku Hrádek. -Překlad ad 150/2. Interpelácia Senátora Hokkyho ministerskému predsedovi o zažehnaní rešp. zmiernení ťažkej biedy maloživnostníkov a maloobchodníkov. -150/2 (původní znění). Inferpelláció Beadják: Hokky Károly szenátor a miniszterelnök urhoz a kisiparosok és kiskereskedök sulyos nyomorának megszüntetése, illetve enyhitése tárgyában. -Překlad ad 150/3. Interpelácia senátora Hokkyho predsedovi vlády o prevádzaní zákona. č. 224/1925 Sb. z. a n. vyneseného v záujme erárnych delníkov. -50/3 (původní zdění). Interpelláció a miniszterelnök urhoz a kincstári munkások érdekében hozott 1925. évi 224 sz. törvény végrehajtása tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -Překlad ad 150/4. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi zemedelstva o rýchlej pomoci majiteľom viníc, aby títo mohli čo najskôr zaviesť nové druhy révy, ktoré začínajú úplne vytlačovať z trhu druhy staré. - 150/4 (původní znění). Interpelláció a földmüvelésügyi miniszter urhoz a szöllöbirtokosok gyors megsegitése tárgyában, hogy mielöbb bevezethessék az uj szöllöfajtákat, amelyek a régi fajtákat kezdik teljesen kiszoritani a piacról. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai.-150/5. Interpelace senátorů inž. J. Havlína, J. Kvasničky, dr Budaye na pana předsedu vlády v příčině způsobu přijímání pomocných, kancelářských a jim podobných sil pro státní správu a pro správu státních podniků. -150/6. Interpelace senátora Msgr. Aloise Roudnického na pana ministra školství a národní osvěty o pracovních učebnicích dějepisu Eduard Štorce-Karel Čondl. -150/7. Interpelace senátorů J. Kvasničky, dr Budaye, inž. J. Havlína na předsedu vlády ve věci zrovnoprávnění IV. etapy staropensistů. -150/8. Interpelace senátorů inž. Arnošta Wintra, Aloise Kříže na pana ministra zemědělství ve věci přídělu lesa, obci Zbynici od hrádeckého velkostatku.
151 Odpovědi: 151/1 (původní znění.) Odpověď vlády na interpelaci senátora Hokkyho a druhů, aby okres sevlušský byl vyhlášen za okres nouzový (tisk 40/3). -Překlad ad 151/1. Válasz a kormánytól Hokky szenátor és társai interpellációjara a sevľuši járásnak inségjárássá való nyilvánítása tárgyában (40/3. nysz.). -151/2 (původní znění). Odpověď ministrů průmyslu, obchodu a živností a sociální péče na interpelaci senátora Wenderlicha stran zastavení práce v přádelně lnu, akciové společnosti v Adršpachu, okres Broumov (tisk 46/1). -Překlad ad 151/2. Antwort der Minister für Industrie, Handel und Gewerbe und für soziale Fürsorge auf die Interpellation des Senators J. Wenderlich wegen Setriebsstillegung der Flachsspinnerei A. G. in Adersbach, Bezirk Branau (Druck 46/1). -151/3. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Josefa Jurana o protekčním přídělu pozemků na úkor zájemců na stavbě údolní přehrady v Kniničkách na Moravě (tisk 46/2). -151/4. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora V. Mikulíčka a soudruhů ohledně zneužívání státního auta ministerstva železnic příbuzenstvem pana ministra (tisk 46/4). Páni interpelanti táží se, zda v tomto případě neutrpěl stát havarií -151/5. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů O. Javornického a J. Hubky ve věci nesprávného postupu správy státních drah při propůjčování volných systemisovaných služebních míst pro ustanovení pomocných zaměstnanců čs. státních drah definitivními (tisk 74/2). -151/6. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Kreibicha, Zmrhala ohledně porušování kolektivních smluv zaměstnanců peněžních ústavů vládním nařízením o snížení úrokové míry (tisk 92/1).
152 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Novém Jičíně ze dne 22. ledna 1936, č. j. Tk VI 51/34-32, za souhlas k trestnímu stíhání senátorky Karolíny Pfeiferové pro přečiny podle § 18, odst. 2. a 3., a § 14, odst. 1. a 5. a pro zločin dle § 16, odst. 2. zákona na ochranu republiky (čís. 1907/1936 předs.).
153 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 338) zákona, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, číslo 142 Sb, z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (tisk 357).
154 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 334) o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém (tisk 355).
155 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 329) zákona o stavebním ruchu (tisk 363). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
156 Usnesení o poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 350), kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče (tisk 364).
157 Vládní návrh. Zákon jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. května 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.
158 Zpráva I. kulturního výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 141) o návrhu poslanců Frant. Uhlíře, dra Neumana, Al. Bábka a VI. Polívky na novelisaci §u 23 zákona ze dne 14. května 1869, čís. 62 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných.
159 Zpráva I. technicko-dopravního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 145) zákona o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem.
160 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 153) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění nebo doplňuji některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
161 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 155) k vládnímu návrhu zákona o stavebním ruchu.
162 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 156) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče.
163 Zpráva živnostensko-obchodního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 128) o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem.
164 Návrh senátorů dra Matouška, ing. Havlína, dra Budaye na vydání zákona o pozbývání státního občanství a práva domovského občanů, kteří v zahraničí vyvíjejí činnost republice Československé nepřátelskou.
165 Návrh senátora ing. A. Wintra na novelisaci zákona ze dne 28. prosince 1932 č. 204 Sb. z. a n., o úsporných opatřeních personálních.
166 Návrh senátora V. Klofáče, aby byl vedle zákona na obranu státu vydán zákon o státním území pohraničním.
167 Původní znění. Odpověď ministra financí na naléhavou interpelaci senátorů E. Enhubera, L. Franka, H. Liehma stran opožděného uveřejnění vládního nařízení ze dne 24. ledna 1936, č. 10 Sb. z. a n., čímž poplatníkům způsobena škoda (tisk 135). -Překlad. Antwort des Finanzministers auf die dringliche Interpellation der Senatoren Emil Enhuber, Ludwig Frank, Hugo Liehm, in Angelegenheit der sich zum Schaden der Steurträger auswirkenden Verzögerung der Veröffentlichung der Regierungsverordnung vom 24. Jänner 1936, Nr. 10 S. d. G. u. V. (Druck 135).
168 Zpráva I.sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 154) k vládnímu návrhu zákona o podporách pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém.
169 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 157), jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. května 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného.
170 Interpelace: 170/1. Interpelace senátora Vojt. Dundra na pana ministra vnitra ve věci protizákonného postupu okresního úřadu v Semilech. -170/2. Interpelace senátora J. Sechtra panu ministrovi sociální péče v záležitosti zákazu zaměstnávati venkovské dělnictvo na stavbách prováděných v Praze. -170/3. Interpelace senátorů J. Bally, F. Zimáka, J. Pociska k vládě Československé republiky ve věci urychlené výplaty vkladů, uložených československými příslušníky do býv. uh. král. poštovní spořitelny před převratem. -170/4. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra financí v záležitosti platnosti vládního nařízení č. 28 ze dne 30. ledna 1936 na poplatníky ze řad zemědělců, kteří mají nárok na náhradu pozemkové daně podle vládního nařízení č. 74 ze dne 28. května 1928. -170/5. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra zemědělství ve věci provedení pozemkové reformy v pohraničí. -170/6. Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra vnitra v záležitosti čelení rozmáhajícímu se pytláctví. -171/7 Interpelace senátora R. Bergmana na pana ministra vnitra ve věci nedovoleného překročování našich hranic říšskoněmeckými vojíny a důstojníky. -Překlad ad 170/8. Interpelace senátora M. Fritsche na pana ministra spravedlnosti stran zabavení časopisu "Neutitscheiner Zeitung" ze dne 4. února 1936. - (pokračování předešlého)170/8 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Justizminister in Angelegenheit der Beschlagnahme der "Neutitscheiner Zeitung" vom 4. Feber 1936. 170/9. Interpelace senátora Mikulíčka ministru spravedlnosti o censurní praksi komisaře dra Kožiny v Hodoníně. -Překlad ad 170/10. Interpelace senátorů dr Hellera, H. Müllera na pana ministra školství a národní osvěty stran národně-socialistické propagandy jisté učitelky na I. dívčí měšťanské škole v Teplicích-Šanově. -170/10 (původní znění). Interpellation der Senatoren Dr. Heller, H. Müller an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur, betreffend nationalsozialistische Propaganda einer Lehrerin an der I. Mädchen-Bürgerschule in TeplitzSchönau. -170/11. Interpelace senátora Nedvěda ministrům zdravotnictví a spravedlnosti ohledně falšování potravin.
171 Vládní návrh. Zákon o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu.-HLAVA PRVNÍ. Vydání čtyř druhů unifikační půjčky. -HLAVA DRUHÁ. Výměna dosavadních státních půjček za unifikační půjčku. -HLAVA TŘETÍ. Ustanovení o dluhopisech nevyměněných. -HLAVA ČTVRTÁ. Ustanovení závěrečná. - (pokračování předešlého)
172 Původní znění. Odpověď ministra financí na naléhavou interpelaci senátora Emila Enhubera stran opožděného uveřejnění vládního nařízení ze dne 30. ledna 1936, č. 28 Sb. z. a n. (tisk 148). -Překlad. Antwort des Finanzministers auf die dringliche Interpellation des Senators Emil Enhuber in Angelegenheit der verspäteten Veröffentlichung der Regierungsverordnung vom 30. Jänner 1936, Nr. 28 S. d. G. u. V. (Druck 148).
173 Odpovědi: -173/1. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů Thoře, Slámy v záležitosti zbavování volebního práva poplatníků do obcí (tisk 66/1). -173/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hokkyho o zabraňování členským schůzím a zakazování veřejných schůzí zemské strany křesťansko-socialistické (tisk 66/2). -Překlad ad 173/2. Válasz a belügyi minisztertől Hokky szenátor interpellációjára az országos keresztényszocialista párt taggyüléseinek megakadályozása és közgyüléseinek betiltása tárgyában (62/2. nysz.). -173/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Josefa Jurana o nepřiznání vyživovacího příspěvku podle zákona ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb. z. a n., Anně Pernicové v Ostrově u Macochy (tisk 76/2). -173/4. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Františka Paulusa stran soupisu zásob benzinu a mazacích olejů k 31. lednu 1936 (tisk 102/6). -173/5 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Hokkyho o úpravě základní částky 4908 Kč, kterou mají zajistit pro platy učitelů udržovatelé církevních škol a která činí na Slovensku jen 1200 Kč, dále o úpravě služebních, platových a pensijních věcí církevních učitelů (tisk 114/5). -Překlad ad 173/5. Válasz az iskola- és népművelődésügyi minisztertől Hokky szenátor interpellációjára a felekzeti iskolák fentartói által a tanítók fizetésére biztusítandó Kč 4908 alapösszeg, mely Szlovenszkón csak Kč 1200, továbbá a felekezeti tanítók fizetési, szolgálati és nyugdij-ügyének rendezése tárgyában (114/5. nysz.).
174 Původní znění. Javaslat benyujtja: Hokky Károly szenátor az állampolgárság szabályozása tárgyában. -Překlad. Návrh senátora Hokkyho na úpravu štátneho občianstva.
175 Interpelace: -Překlad ad 175/1. Interpelácia senátora dra Turchányiho celej vláde o zastavení krivdivých pokračovaní pre cesty štátnych penzistov do cudziny. -175/1 (původní znění). Interpelláció Benyujtja: Dr. Turchányi Imre szenátor az összkormányhoz az állami nyugdijasok külföldi utazásai miatt való sérelmes eljárások megszümtetése tárgyában. -Překlad ad 175/2 Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi vnútra o zákazu výstupovania umelcov z Maďarska na Slovensku. - (pokračování předešlého)175/2 (původní znění). Interpelláció. a belügyminiszter urhoz, magyarozszági müvészek szlovenszkói szereplésének betiltása tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor. -175/3. Interpelace senátora Nedvěda ministru zemědělství a spravedlnosti ohledně ničení a ožebračování malých pachtýřů velkostatkářem Jaroslavem Lískou v Cerhenicích. -175/4. Interpelace senátora Nedvěda ministru vnitra ohledně zákazu nezávadné divadelní hry a persekuce mladoboleslavským okresním úřadem.
176 Odpověď ministra sociální péče a ministra železnic na interpelaci senátorů Otakara Javornického a Antonína Šolce věci soustavného porušování zákonných nařízení o 8 hodinové době pracovní (tisk 74/1).
177 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 143), kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech.
178 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 159), kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštěni politických stran (tisk 385).
179 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Jesenici ze dne 3. března 1936, č. j. Nt 49/36, za vydání senátora Karla Schössera k trestnímu stíhání pro přestupek zákona na ochranu cti, č. 108/33 Sb. z. a n., (č. 2212/1936 předs.).
180 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 25. ledna 1936, č. j. Nt XIX 1/36-4, za vydání senátora Otakara Javornického k trestnímu stíhání pro přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (čís. 1796/1936 předs.).
181 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Bratislavě ze dne 27. listopadu: 1935, č. j. Nt. XVIII.402/35/7, za vydání senátora Jána Pociska k trestnímu stíhání pro přečin podle §§ 2 a 3 zákona na ochranu cti, č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 2168/1936 předs.).
182 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 171) o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu.
183 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 370) zákona o obraně státu (tisk 400). -HLAVA I. Základní ustanovení. -HLAVA II. Nejvyšší rada obrany státu. -HLAVA III. Podniky důležité pro obranu státu. - (pokračování předešlého)Část 2. Zvláštní ustanovení o registrovaných podnicích důležitých pro obranu státu. -HLAVA IV. Některá další všeobecná ustanovení o obraně státu.- (pokračování předešlého)Opatření v oboru patentů a vynálezů. -Zvláštní ustanovení o právech k nemovitostem v pohraničním pásmu, pak v obvodu opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst. -Ustanovení o stavbách důležitých pro obranu státu. -HLAVA V. Obrana státu za branné pohotovosti státu-Část 1. Všeobecná ustanovení o branné pohotovosti státu. - (pokračování předešlého)Část 2. Pracovní povinnost, povinnosti veřejných a některých jiných zaměstnanců (funkcionářů) a osobní úkony za branné pohotovosti státu. - (pokračování předešlého)Část 3. Věcné prostředky za branné pohotovosti státu. - (pokračování předešlého)Část 4. Hospodářská organisace za branné pohotovosti státu. - (pokračování předešlého)Část 5. Finanční zabezpečení hospodářství veřejné správy za branné pohotovosti státu. - (pokračování předešlého)Část 7. Mimořádné zmocnění vlády. HLAVA VI. Obrana státu za zvláštních okolností mimo dobu branné pohotovosti státu. -HLAVA VII. Ustanovení o náhradách a o válečných škodách. Část I. Ustanovení o náhradách. - (pokračování předešlého)Část 2. Ustanovení o válečných škodách. -HLAVA VIII. Trestní ustanovení. Část 1. Správní přestupky. -Část 2. Soudní trestné činy. - (pokračování předešlého)Část 3. Společná ustanovení. -HLAVA IX. Závěrečná ustanovení.
184 Unesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 373), jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky (tisk 394).
185 Interpelace: 185/1. Interpelace senátora J.Kvasničky panu ministru spravedlnosti ohledně konfiskační praxe. -185/2. Interpelace senátorky A. Vetterové-Bečvářové na pana ministra zdravotnictví a tělesné výchovy o přídělech peněžních výpomocí nemocnicím a jiným zdravotním ústavům z výtěžku 8%ní zdravotní přirážky a subvencí tělovýchovným a zdravotním korporacím a úvěrů k tomu účelu státním rozpočtem povolených. -185/3. Interpelace senátorů J. Kvasničky a R.. Bergmana na ministra vnitra ohledně vyplacení nocležného a stravného příslušníkům státní policie v Mostě a v ostatních městech na severu Čech. -185/4. Interpelace senátora Josefa Kvasničky p. ministerskému předsedovi ve věci provedení resystemisace míst ve státní službě a o vydání prováděcího nařízení k § § 142, 146, 147 platového zákona č. 103, 104 z r. 1926. -185/5. Interpelácia senátora dra Štefana Polyáka na pána ministra zemedelstva o spôsobe prevádzania lesnej reformy v Orechovom při Trenčíne. -185/6. Interpelácia senátora dra Štefana Polyáka na pána ministra verejných prác vo veci prístupu maloroľníkov zo Záblatia nad Váhom ku svojím roľám cestou silničného járku. -185/7. Interpelace senátora Jurana ministru spravedlnosti o neslýchané konfiskaci letáku vydaného okresním vedením KSČ ve Velkém Brně za jednotnou manifestaci brněnského lidu na 1. máje.
186 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 9.dubna 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, čís. 106 Sb. z. n.
187 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb. z. a n.
188 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. branného výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 184) o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky.
189 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 178), kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran.
190 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. branného výboru k vládnímu návrhu zákona o obraně státu.
191 Usnesení poslanecké sněmovny o iniciativním návrhu poslanců dr J. B. Kozáka, V. Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, B. Staška a I. Kirpalové (tisk 254) na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů (tisk 417).
192 Odpovědi: 192/1 (původní znění). Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora DH. Liehma stran nebezpečí zřícení mostu (tisk 92/2). -Překlad ad 192/1). Antwort des Ministers für öffentliche Arbeiten auf die Interpellation des Senators Hugo Liehm betreffend Einsturzgefahr einer Brücke (Druck 92/2). -192/2 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora W. Maixnera ve věci výpovědi tabákových trafik (tisk 92/3). -(Překlad ad 19/2). Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators Wilhelm Maixner in Angelegenheit der Aufkündigung von Tabaktrafiken. - (pokračování předešlého)192/3. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Josefa Hakena stran výnosu týkajícího se nošení civilního obleku důstojníků (tisk 102/2). -192/4. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora. dr Otakara Base v záležitosti tiskových oprav imunisovaných řečí (tisk 102/3). -192/5. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dr Otakara Base v záležitosti stíhání - trestního i civilního - podle zákona proti nekalé soutěži (tisk 102/4). -192/6. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Paulusa ve věci ankety, jak pomoci našemu motorismu (tisk 102/5).
193 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 47), kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci -Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci. - (pokračování předešlého)
194 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, J. Adama a J. Sechtra na poskytnutí státní podpory poškozeným živelní pohromou na Německobrodsku.
195 Návrh Senátorů Františka Pechmana, Josefa Thoře a Jana Horáka na vydání zákona o učňovských školách. -HLAVA I. Základní ustanovení. HLAVA II. Zřizování a rušení učňovských škol. -HLAVA III. Organisace učňovských škol. -HLAVA IV. Vydržování učňovských škol. -HLAVA V. Docházka do učňovských škol. -HLAVA VI. Právní poměry ředitelů a učitelů učňovských škol. -HLAVA VII. Příslušnost. -HLAVA VIII. Odborné školy pro učně. -HLAVA IX. Zvláštní předpis o učňovských školách dobrovolně zřízených. - (pokračování předešlého)HLAVA X. Zvláštní předpisy o učňovských školách organicky spojených s veřejnými odbornými školami. -HLAVA XI. Přechodná a závěrečná ustanovení.
196 Návrh senátorů J.Trnobranského a F.Paulusa, aby zákonem byly služební a pracovní poměry osob v postavení obchodních cestujících, zástupců, jednatelů a podobných zaměstnání.
197 Vládní návrh. Zákon o dobrovolném zastavení, postupu a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod veřejnou správou.
198 Interpelace: 198/1. Interpelace senátorů Karla Rušavého, Josefa Hubky na pp. ministry vnitra, zemědělství a sociální péče ve věci živelní pohromy v Klatovech. -198/2. Interpelace senátorů R. Bergmana, ing. Jos. Havlína na pana ministra vnitra ve věcí snížení poplatků za zbrojní pasy. -198/3. Interpelace senátorů R. Bergmana, Záborce na pana ministra sociální péče v záležitosti zdlouhavého vyřizování rekursů v oboru sociálního pojištění. -198/4. Interpelace senátorů R. Bergmana, ing. Josefa Havlína. na pana ministra financí v záležitosti příliš vysokých poplatků a daní v případě převodu zemědělských usedlostí. -198/5. Interpelace senátora Františka Paulusa na pana ministra školství a národní osvěty v příčině zřízení čsl. reálného gymnasia v Brně-Židenicích. -198/6. Interpelace senátora Františka Paulusa na, pana ministra financí v příčině brněnských českých středních škol vůbec a zřízení českého reálného gymnasia v Brně-Židenicích zvláště a v příčině zrušení německé techniky v Brně -198/7. Interpelace senátora Josefa Jurana ministru vnitra ohledně ztýrání Josefa Urbana ze Suchdolu u Blanska štábním strážmistrem Filkou z Blanska.
199 Odpovědi: 199/1. Odpověď ministra vnitra, ministra sociální péče a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda ohledně událostí v Lysé nad Labem v pondělí dne 13. ledna 1936 (tisk 102/1). -199/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Nedvěda a Mikulíčka ohledně trestných činů slánského četnictva podle zákona číslo 309/1921 o útisku (tisk 129/3). -199/3. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Jurana o neslýchané konfiskaci letáku vydaného okresním vedením KSČ ve Velkém Brně (tisk 185/7). -199/4 (původní znění). Odpověď ministra zahraničních věcí na interpelaci sen. Hokkyho o dopravních nesnázích nastalých v důsledku odevzdání silnice Ďakovo-Halmi Rumunsku, které ochromily hospodářský život v 11 československých obcích (tisk 114/4 ) . -Překlad ad 199/4. Válasz a külügyi minisztertől Hokky szenátor interpellációjára a, Ďakovo-Halmi országút Romániának való átadása következtében beállott és 11 csehszlovák község gazdasági életét megbénító forgalmi nehézségek tárgyában -199/5 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Hokkyho o pensích bývalých lesníků Schönbornova velkostatku (tisk 114/6). -Překlad ad 199/5. Válasz a kormány elnökétől Hokky szenátor interpellációjára a Schönborn-uradalom volt erdészeinek nyugdijai tárgyában (114/6. nysz.).
200 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 473) o půjčce na obranu státu (tisk 475)
201 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 468) zákona, kterým se doplňuje řád volení v obcích (tisk 474)
202 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 93), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n.
203 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 98), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb z. a n.
204 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 126), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu II. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.
205 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 186), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 9. dubna 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, čís. 106 Sb z. a n.
206 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 187), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 4. července 1935, uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. dubna 1936, č. 105 Sb z. a n.
207 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 200) k vládnímu návrhu zákona o půjčce na obranu státu.
208 Návrh Senátora P. Rejmona na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v Podkrkonoší.
209 Návrh senátora Vojtěcha Dundra, aby byla ihned poskytnuta pomoc obyvatelstvu obcí na Novopacku, Jičínsku a Mnichovohradišťsku, postiženým živelní pohromou.
210 Návrh senátorů ing. Josefa Havlína, Bergmana, dr Budaye na udělení podpory obcím a občanům okresu novopackého, postiženým katastrofální průtrží mračen.
211 Návrh sen. Antona Hancku na udelenie podpory pohorelcom v Dolnej Tižine, okres Žilina, na Slovensku.
212 Návrh senátorů A. Vlka, J. Thoře, J. Slámy, B. Kianičky, J. Kotrby, F. Pechmana, J. Horáka, dr Base na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami na Novopacku.
213 Návrh senátorů Antonína Šolce, dr Ant. Kloudy na poskytnutí státní podpory poškozeným ohromnou živelní katastrofou okresu novopackého a části okresu jičínského.
214 Původní znění. Antrag der Senatoren R. Schmidt, K. Stellwag, R. Tschakert, K. Michler auf Durchführung sofortiger Hilfemaßnahmen für die durch eine Unwetterkatastrophe schwer geschädigten Bezirke Schluckenau, Hainspach und Dauba. -Překlad. Návrh senátorů R. Schmidta, K. Stellwaga, R. Tschakerta, K. Michlera na provedení bezodkladných pomocných opatření pro okresy Šluknov, Haňšpach a Dubá, živelní pohromou těžce poškozené.
215 Původní znění. Antrag des Senators Reyzl auf Gewährung schneller Hilfe für die durch das Unwetter in der Schluckenauer und Nixdorfer Gegend Betroffenen. -Překlad. Návrh senátora Reyzla na poskytnutí rychlé pomoci osobám, jež postiženy byly živelní pohromou v krajině u Šluknova a Mikulášovic. V odpoledních a večerních hodinách dne 27. května snesla se nad
216 Původní znění. Antrag des Senators Dr. Hilgenreiner auf Einleitung sofortiger Hilfsmaßnahmen für die durch die Unwetterkatastrophe in Schluckenau und Kaiserswalde geschädigten Bewohner. -Překlad. Návrh senátora dr. Hilgenreinera na provedení bezodkladných pomocných opatření pro obyvatele, poškozené živelní pohromou ve Šluknově a Kaiserwalde.
217 Návrh senátorů Pfeifrové, Nedvěda, Kreibicha, Wenderlicha, Jurana na okamžitou pomoc krajům, postiženým živelními pohromami v roce 1936.
218 Odpovědi: 218/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Josefa Jurana o postupu komisaře okresního úřadu v Novém Městě na Moravě proti nezaměstnaným a poslanci Klímovi (tisk 114/2). -218/2. Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Otakara Javornického, Jiřího Pichla a Antonína Šolce ve věci služebního oděvu a služebního stejnokroje zaměstnanců čs. státních drah (tisk 114/3). -218/3. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora J. Kvasničky ohledně konfiskační prakse (tisk 185/1).
219 Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.
220 Vládní návrh. Zákon jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské.
221 Vládní návrh. Zákon kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů.
222 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 471), kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. června 1935, č. 131 Sb. z. a n. (tisk 476).
223 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 472), o dani z umělých jedlých tuků (tisk 490).
224 Původní znění. Antrag der Senatoren Wilhelm Maixner und Vinzenz Patzak in Angelegenheit einer Unwetterkatastrophe im Bezirke Rokitnitz. -Překlad. Návrh senátorů W. Maixnera a V. Patzaka stran živelní pohromy v okresu Rokytnice v Orlických horách.
225 Odpovědi: 225/1. Interpelace senátorů R. Bergmana, dra Josefa Matouška, inž. Havlína na pana ministra sociální péče v záležitosti zajištění dělnictva pro sklizňové práce v roce 1936. -225/2. Interpelace senátorů R. Bergmana, inž. J. Havlina na pana ministra zemědělství v záležitosti mimořádného zvýšení příspěvku pěstitelům lnu a konopí podle §u 3 vládního nařízení č. 99 ze dne 13. června 1933 oněm zemědělcům, kteří v roce 1937 budou pěstovati uvedené rostliny po prvé. -225/3. Interpelace senátorů R. Bergmana, Josefa Kvasničky, inž. Havlína na pana ministra školství a národní osvěty v záležitosti povinného pojištění společných školních výletů a vycházek proti úrazu a případu úmrtí v přiměřené výši.
226 Návrh senátora Aloise Kříže na zmírnění příčin škod, vzniklých velkými vodami v jižních Čechách a na pomoc postiženým vodními zátopami na Třeboňsku a Českobudějovicku.
227 Původní znění. Antrag der Senatoren Otto Krommer, Max Fritsch und Ing. Eduard Löhnert auf unverzügliche Gewährung einer staatlichen Unterstützung für die durch eine Unwetterkatastrophe schwer geschädigten Gemeinden Groß-Mohrau im Bezirke Mähr. Schönberg und Nieder-Mohrau im Bezirke Senftenberg. -Překlad. Návrh senátorů O. Krommera, M. Fritsche a ing. E. Löhnerta na bezodkladné poskytnutí státní podpory obcím Velké Moravě v okresu šumperském a Dolní Moravě v okresu žambereckém.
228 Návrh senátorů Kreibicha a dr Šmerala na vydání zákona proti únosu.
229 Zpráva I. kulturního výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 191) o iniciativním návrhu poslanců dr J. B. Kozáka, V. Jaši, dr inž. Tumlířové, dr inž. Brdlíka, B. Staška a I. Kirpalové na úpravu některých právních poměrů vysokoškolských asistentů.
230 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 222) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění čl. I zákona ze dne 26. června 1935, č. 131 Sb. z, a n.
231 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 221), kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů.
232 Zpráva ústavně-právního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 197), o dobrovolném zastavení, postupu a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod veřejnou správou.
233 Návrh senátora ing. A. Wintra na poskytnutí pomoci krajům v západních Čechách, které byly postiženy katastrofální povodní v prvním týdnu červnovém, jakož i na regulování západočeských řek a jejich přítoků.
234 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 491), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (tisk 511).
235 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké snemovne (tisk 223) k vládnemu návrhu zákona o dani z umelých jedlých tukov.
236 Odpovědi: 236/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Nedvěda a Mikulíčka ohledně protizákonného rozpuštění schůze rolníků ve Slaném dne 16. února 1936 (tisk 129/1). -236/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Nedvěda a Mikulíčka ohledně hrubého porušování ústavní listinou zaručeného petičního práva okresním úřadem ve Slaném a četníky téhož okresu (tisk 129/2). -236/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Nedvěda a Mikulíčka, ohledně hrubého porušování shromažďovacího zákona četníky v okrese Slaný (tisk 129/4). -236/4. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Tomáše Dytrycha ve věci zrušení katastrálního měřického úřadu v Bučovicích (tisk 140.). -236/5. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Msgr. Al. Roudnického ve věci přídělu lesa od velkostatku Hrádek (tisk 150/1). -236/6. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Msgr. Aloise Roudnického o pracovních učebnicích dějepisu Eduard Štorch-Karel Čondl (tisk 150/6). -236/7. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů inž. Arnošta Wiritra, Aloise Kříže ve věci přídělu lesa obci Zbynici od hrádeckého velkostatku (tisk 150/8). 236/7. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů inž. Arnošta Wiritra, Aloise Kříže ve věci přídělu lesa obci Zbynici od hrádeckého velkostatku (tisk 150/8). -236/8. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora J. Sechtra v záležitosti zákazu zaměstnávati venkovské dělnictvo na stavbách prováděných v Praze (tisk 170/2). -236/9 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Fritsche o zabavení časopisu "Neutitscheiner Zeitung" ze dne 4. února 1936 (tisk 170/8). -Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Fritsch in Angelegenheit der Beschlagnahme der "Neutitscheiner Zeitung" vom 4. Feber 1936 (Druck 170/8).
237 Interpelace: -237/1. Interpelace senátora Josefa Svobody na pana ministra vnitra o neobjektivním postupu pana okresního hejtmana v K. Hoře. -237/2. Interpelace senátora Pauluse na pana ministra spravedlnosti o nevyřizování trestních oznámení v záležitosti stavebního družstva "Domovina" ve Znojmě. -237/3. Interpelace sen. Fr. Pauluse na pana ministra sociálni péče o stavebním družstvu "Domovina" ve Znojmě.
238 Návrh senátorov Ad. Šelmeca, dra ing. Bottu, aby sa poskytla štátna pomoc roľníckemu obyvateľstvu okresov celého juhoslovenského pásma a riečných údolných nížin, kde boly veľké živelné katastrofy.
239 Odpovědi: I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 219), kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.
240 Zpráva I. kulturního výboru II. ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 220), jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské.
241 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 234) o vládním návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich.
242 Vládní návrh, kterým se předkládá národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Uruguayskou, podepsaná v Montevideu dne 23. března 1936.
243 Vládní návrh. Zákon kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské.
244 Návrh senátora Antona Hancku na udelenie podpory pohorelcom v obci Dolnia Tižina, okres Žilina, v Oščadnici, okres Čadca, a v Pažití-Lopušnej, okres Kys. Nové Město.
245 Návrh senátorů ing. J. Havlína, dr J. Matouška na vydání zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1935, čís. 69 Sb. z. a n., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy.
246 Návrh senátorů F. Paulusa, J. Trnobranského a dr G. Řeháka na vydání zákona o legionářích-invalidech a invalidech z řad domácího odboje, pokud se aktivně zúčastnili bojů na Slovensku po státním převratu.
247 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 503) o pojištění u báňských bratrských pokladen (tisk 536). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)
248 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců Pavla Teplanského, dr inž. Vlád. Brdlíka, dr A. Meissnera, dr Ot. Klapky, dr J. Nováka, Fr. Ostrého, S. Tauba a F. Viereckla (tisk 448) na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa (tisk 541).
249 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 266), kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních (tisk 542). - (pokračování předešlého-1)- (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)
250 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslanců R. Kleina, Stivína, L. Pika a Němce (tisk 18) na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů (tisk 538).
251 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 561), kterým se mění finanční zákon na rok 1936 (tisk 567).
252 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 287) ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem (tisk 451).
253 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, podepsaná v Praze dne 15. června 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. června 1936, č. 162 Sb. z. a n.
254 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 248) o návrhu poslanců Pavla Teplanského, dr inž. Vlád. Brdlíka, dr A. Meissnera, dr Ot. Klapky, dr J. Nováka, Fr. Ostrého, S. Tauba a F. Viereckla na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa.
255 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 249) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních
256 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 251) o vládním návrhu zákona, kterým se mění finanční zákon na rok 1936.
257 Návrh senátorů ing. J. Havlína a dr Matouška na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
258 Návrh senátorů Ing. J. Havlína a dra Matouška na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o daních přímých.
259 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 247) k vládnímu návrhu zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen.
260 Zpráva I. sociálně-politického výboru II. ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 250) o návrhu poslanců R. Kleina, Stivína, L. Pika a Němce na vydání zákona o pracovním poměru redaktorů.
261 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 252) k vládnímu návrhu ústavního zákona o úpravě státních hranic s Německem.
262 Interpelace: Překlad ad 262/1. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra vnitra stran toho, že se někteří okresní hejtmani zpěčují odpovídati na zákonité dotazy zvolených zástupců okresu. -262/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern betreffend die Weigerung einzelner Be-zirkshauptleute, gesetzmässige Anfragen der erwählten Bezirksvertreter zu beantworten. -Překlad ad 262/2. Interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra vnitra stran slavnosti slunovratu v Teplicích-Šanově. -262/2 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Innenminister betreffend Sonnwendfeier in Teplitz-Schönau. -Překlad ad 262/3. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra vnitra stran zákazu okresního úřadu v Kaplici prodávati dubové listy s žaludy a stran porušení jazykového zákona. -262/3 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Minister des Innern betreffend das Verbot des Verkaufes von Eichenblättern mit Eicheln durch die Bezirksbehörde in Kaplitz und Verletzung des Sprachengesetzes. -Překlad ad 262/4. Interpelace senátora dr F. Tischera na pana ministra spravedlnosti stran úřadování okresního soudu ve Vyšším Brodě, jež se příčí jazykovému zákonu. - (pokračování předešlého)262/4 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Friedrich Tischer, an den Herrn Justizminister wegen dem Sprachengesetze widerstreitende Amtierung des Bezirksgerichtes Hohenfurth. -Překlad ad 262/5. Interpelace senátora prof. dr Gregera na pana ministra školství a národní osvěty stran pokusů českého učitele o odnárodňování. -262/5 (původní znění). Interpellation des Senators Prof. Dr. Greger an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur, betreffend Entnationalisierungsversuche eines tschechischen Lehrers. -Překlad ad 262/6. Interpelace senátorů ing. G. Mayra a S. Keila na pana předsedu vlády stran protizákonného postupu a trpění nezákonitostí policejním ředitelstvím jakož i státním zastupitelstvím v Moravské Ostravě. -262/6 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ing. Gustav Mayr und Sigmund Keil an dein Herrn Vorsitzenden der Regierung wegen ungesetzlichen Vorgehens und Duldung von Ungesetzlichkeiten durch die Polizeidirektion sowie der Staatsanwaltschaft in Mähr.-Ostrau. - (pokračování předešlého)Překlad ad 262/7. Interpelace senátora V. Patzaka na pana ministra vnitra stran protizákonného postupu okresního úřadu ve Dvoře Králové n. L. -262/7 (původni znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Minister des Innern wegen gesetzwidrigen Vorgehens der Bezirksbehörde Königinhof an der Elbe.
263 Návrh senátora Jána Zemana na poskytnutie súrnej podpory požiarom poškodeným občanom na Kochnáči (notariát Držkovce) okres Bánovce nad Bedravou.
264 Původní znění. Dringliche Interpellation der Senatoren Ing. May r und Prof. Dr. Greger an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur in Angelegenheit der Auflassung der deutschen Staatsrealschule in M. Ostrau-Přívoz. -Překlad. Naléhavá interpelace sen. Ing. Mayra a prof. dr Gregera na pana ministra školství a národní osvěty ve věci zrušení německé státní reálky v Mor. Ostravě-Přívoze.
265 Zpráva imunitního výboru o žádosti Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 14. února 1936, č. TI X 50/35, za vydání senátora Vojtěcha Dundra ku trestnímu stíhání pro přečin urážky na cti a pomluvy podle §§ 1 a 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. a § 1 zákona č. 124/24 Sb. z. a n. ve znění vyhlášky č. 145/33 Sb. z. a n. (č. 1878/1936 předs.).
266 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Chebu ze dne 20. března 1936, č. T 595/36/2, za vydání senátora Karla Schössera, za účelem trestního stíhání pro přestupek dle §§ 1, 2, 3 a 14, odst. 5. zákona na ochranu cti, č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 2259/1936 předs.).
267 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu trestního v Praze ze dne 14. října 1935 č. j. Nt 2/35 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Vraného pro přestupek pomluvy podle § 2 zákona ze dne 28. června 1933, č. 108 Sb. z. a n. (č. 874/1935 předs.).
268 Zpráva I. národohospodářského výboru II. rozpočtového výboru o iniciativních návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami (tisky čís. 6, 7, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 23, 44, 45,127,194, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 224, 226, 227, 233, 238, 244).
269 Návrh senátorů F. Foita a M archy na poskytnutí mimořádné podpory všem obcím okresu znojemského, které utrpěly poslední průtrží mračen ohromné škody.
270 Odpověď ministra financí a vnitra na interpelaci senátora Svobody o pronikavém zásahu berního úřadu v Berouně do samosprávných práv obce Počáple u Berouna (tisk 114/1/36).
271 Interpelace: 271/1. Interpelácia senátora Frant. Zimáka, Jána Pociska na pána ministerského predsedu, ministra obchodu, ministra verejných prác, ministra národnej obrany a ministra spravedlivosti vo veci československej dunajskej plavebnej úč. spoločnosti. - (pokračování předešlého)271/2. Interpelace senátorky B. Karpíškové na vládu ve věci zvýšení dovozu dobytka z ciziny a snížení cla. -271/3. Interpelace senátora Vojtěcha Dundra na pana ministra průmyslu, obchodu a živností ve věci kartelu výrobců dřevěných píp a postupu odborového rady ing. Urbana v ministerstvu obchodu proti nekartelovaným firmám. -Překlad ad 271/4. Interpelace senátora Kreibicha na ministra sociální péče stran provádění vyživovací akce v okresu kadaňském. -271/4 (původní znění). Interpellation des Senators Kreibich an den Minister für soziale Fiirsorge wegen der Durchführung der Ernahrungsaktion im Bezirke Kaaden.
272 Návrh senátorů Nejezchleba-Marchy a Foita na poskytnutí mimořádné podpory obcím postiženým živelními pohromami na okresu tišnovském na Moravě.
273 Vládní návrh. Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném.
274 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 16. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 24. července 1936, čís. 234 Sb. z. a n.
275 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, č. 14/1921 Sb. z. a n., podepsaná dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936, jež byly uvedeny v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. července 1936, č. 233 Sb. z. a n. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) = (ve formátu PDF)
276 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 30. července 1936, č. 239 Sb. z. a n.
277 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projeveni souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 12. srpna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 19. srpna 1936, čís. 243 Sb. z. a n.
278 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevení souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 10. července 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. srpna 1936, čís. 244 Sb. z. a n.
279 Antrag der Senatoren K. Michler, R. Schmidt, Prof. Dr. Greger, Ing. F. Weller, auf Aufhebung der durch das Gesetz vom 28. Dezember 1932, S. d. G. u. V. Nr. 204, und durch die Regierungsverordnung vom 22. Dezember 1933, S. d. G. u. V. Nr. 252, und vom 19. Dezember 1935, S. d. G. u. V. Nr. 237, verfügten Personalsparmassnahmen. -Překlad. Návrh senátorů K. Michlera, R. Schmidta, prof. dr Gregera, inž. F. Wellera na zrušení personálních úsporných opatření, zavedených zákonem ze dne 28. prosince 1932, č. 204 Sb. z. a n., a vládním nařízením ze dne 22. prosince 1933, č. 252 Sb. z. a n. a ze dne 19. prosince 1935, č. 237 Sb. z. a n.
280 Státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1935 - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) - (pokračování předešlého-33) - (pokračování předešlého-34) - (pokračování předešlého-35) - (pokračování předešlého-36) - (pokračování předešlého-37) - (pokračování předešlého-38) - (pokračování předešlého-39) - (pokračování předešlého-40) - (pokračování předešlého-41) - (pokračování předešlého-42) - (pokračování předešlého-43) - (pokračování předešlého-44) - (pokračování předešlého-45) - (pokračování předešlého-46) - (pokračování předešlého-47) - (pokračování předešlého-48) - (pokračování předešlého-49) - (pokračování předešlého-50) - (pokračování předešlého-51) - (pokračování předešlého-52) - (pokračování předešlého-53) - (pokračování předešlého-54) - (pokračování předešlého-55) - (pokračování předešlého-56) - (pokračování předešlého-57) - (pokračování předešlého-58) - (pokračování předešlého-59) - (pokračování předešlého-60) - (pokračování předešlého-61) - (pokračování předešlého-62) - (pokračování předešlého-63) - (pokračování předešlého-64) - (pokračování předešlého-65) - (pokračování předešlého-66) - (pokračování předešlého-67) - (pokračování předešlého-68) - (pokračování předešlého-69) - (pokračování předešlého-70) - (pokračování předešlého-71) - (pokračování předešlého-72) - (pokračování předešlého-73) - (pokračování předešlého-74) - (pokračování předešlého-75) - (pokračování předešlého-76) - (pokračování předešlého-77) - (pokračování předešlého-78) - (pokračování předešlého-79) - (pokračování předešlého-80) - (pokračování předešlého-81) - (pokračování předešlého-82) - (pokračování předešlého-83) - (pokračování předešlého-84) - (pokračování předešlého-85) - (pokračování předešlého-86) - (pokračování předešlého-87) - (pokračování předešlého-88) - (pokračování předešlého-89) - (pokračování předešlého-90) - (pokračování předešlého-91) - (pokračování předešlého-92) - (pokračování předešlého-93) - (pokračování předešlého-94) - (pokračování předešlého-95) - (pokračování předešlého-96) - (pokračování předešlého-97) - (pokračování předešlého-98) - (pokračování předešlého-99) - (pokračování předešlého-100) - (pokračování předešlého-101) - (pokračování předešlého-102) - (pokračování předešlého-103) - (pokračování předešlého-104) - (pokračování předešlého-105) - (pokračování předešlého-106) - (pokračování předešlého-107) - (pokračování předešlého-108) - (pokračování předešlého-109) - (pokračování předešlého-110) - (pokračování předešlého-111) - (pokračování předešlého-112) - (pokračování předešlého-113) - (pokračování předešlého-114) - (pokračování předešlého-115) - (pokračování předešlého-116) - (pokračování předešlého-117) - (pokračování předešlého-118) - (pokračování předešlého-119) - (pokračování předešlého-120) - (pokračování předešlého-121) - (pokračování předešlého-122) - (pokračování předešlého-123) - (pokračování předešlého-124) - (pokračování předešlého-125) - (pokračování předešlého-126) - (pokračování předešlého-127) - (pokračování předešlého-128) - (pokračování předešlého-129) - (pokračování předešlého-130) - (pokračování předešlého-131) - (pokračování předešlého-132) - (pokračování předešlého-133) - (pokračování předešlého-134) - (pokračování předešlého-135) - (pokračování předešlého-136) - (pokračování předešlého-137) - (pokračování předešlého-138) - (pokračování předešlého-139) - (pokračování předešlého-140) - (pokračování předešlého-141) - (pokračování předešlého-142) - (pokračování předešlého-143) - (pokračování předešlého-144) - (pokračování předešlého-145) - (pokračování předešlého-146) - (pokračování předešlého-147) - (pokračování předešlého-148) = (ve formátu PDF)
281 Původní znění. Antrag der Senatoren K. Michler, R. Schmidt, Ing. Weller auf Aufhebung des § 24 des Gesetzes vom 28. Dezember 1932, S. d. G. u. V. Nr. 204, und der diesbezüglichen Durchführungsbestimmungen der Reg. Ver. vom 13. Oktober 1933, S. d. G. u. V. Nr. 192. -Překlad. Návrh senátorů K. Michlera, R. Schmidta, inž. Wellera na zrušení § 24 zákona ze dne 28. prosince 1932, č. 204 Sb. z. a n. a příslušných prováděcích ustanovení vládního nařízení ze dne 13. října 1933, č. 192 Sb. z. a n.
282 Původní znění. Antrag der Senatoren K. Michler, Ludwig Frank, Emil Enhuber auf gemeinsame Behandlung der Vorlagen über das Eisenbahn- und Automobilgesetz -Překlad. Návrh senátorů K. Michlera, L. Franka, E. Enhubera na společné projednávání předloh o železničním a automobilovém zákoně.
283 Odpovědi: 283/1 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Hokkyho o zažehnání, resp. zmírnění těžké bídy maloživnostníků a maloobchodníků (tisk 150/2). -Překlad ad 283/1. Válasz a kormány elnökétől Hokky szenátor interpellációjára a kisiparűzők és kiskereskedők nagy Ínségének megszüntetése illetőleg mérséklése tárgyában (150/2. nysz.). -283/2 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Hokkyho o provádění zákona č. 224/1925 Sb. z. a n. (tisk 150/3). -Překlad ad 283/2. Válasz a kormány elnökétől Hokky szenátor interpellációjára a 224/1925. Tgysz. törvény végrehajtása tárgyában (150/3. nysz.). -283/3 (původní znění). Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Hokkyho o rychlé pomoci majitelům vinic, aby mohli co nejdříve zavésti nové odrůdy révy, které začínají vytlačovat z trhu odrůdy staré (tisk 150/4). -Překlad ad 283/3 Válasz a földművelésügyi minisztertől Hokky szenátor interpellációjára a szőlőhegytulajdonosok gyorssegélye tárgyában, hogy ezek az új szőlőfajokat, amelyek a régi fajokat a piacról kiszorítani kezdik, minél előbb bevezethessék (150/4 nysz.) -283/4. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů J. Kvasničky, dr Budaye, inž. J. Havlína ve věci zrovnoprávnění IV. etapy staro-pensistů (tisk 150/7). -283/5. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Vojt. Dundra ve věci protizákonného postupu okresního úřadu v Semilech (tisk 170/1). -283/6 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora Bally ve věci urychlené výplaty vkladů, uložených československými příslušníky do býv. uh. král. poštovní spořitelny před převratem (tisk 170/3 -Překlad ad 283/6. Válasz a kormánytól Ballá szenátor interpellációjára a csehszlovák állampolgárok volt magy. kir. postatakarékpénztári betétjeinek sürgős kifizetése tárgyában (170/3. nysz.). -283/7. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti platnosti vládního nařízení č. 28 ze dne 30. ledna 1936 na poplatníky ze řad zemědělců, kteří mají nárok na náhradu pozemkové daně podle vládního nařízení č. 74 ze dne 28. května 1928 (tisk 170/4). -283/8. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Bergmana v záležitosti čelení rozmáhajícímu se pytláctví (tisk 170/6). -283/9. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci nedovoleného překročování našich hranic říšskoněmeckými vojíny a důstojníky (tisk 170/7). -283/10. Odpověď ministra Vnitra na interpelaci senátora Mikulíčka o censurní praksi komisaře dra Kožiny v Hodoníně (tisk 170/9). -283/11. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda ohledně falšování potravin (tisk 170/11). -283/12 (původní znění). Odpověď vlády na interpelaci senátora dr Turchányiho o zastavení křivdivých pokračování pro cesty státních pensistů do ciziny (tisk 175/1). -Překlad ad 283/12. Válasz a kormánytól dr. Turchányi szenátor interpellációjára az állami nyugdijasok külföldi utazásai miatt indított séredmes eljárások beszüntetése tárgyában (175/1. nysz.). -283/13 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Hokkyho o zákazu vystupování umělců z Maďarska na Slovensku (tisk 175/2). -Překlad ad 283/13. Válasz a belügyi minisztertől Hokky szenátor interpellációjára a magyarországi művészek szlovenszkói szereplésének betiltása tárgyában (175/2. nysz.). -283/14. Odpověď ministra zemědělství a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda ohledně ničení a ožebračení malých pachtýřů velkostatkářem Jaroslavem Lískou v Cerhenicích (tisk 175/3). -283/15. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda ohledně zákazu nezávadné divadelní hry a persekuce mladoboleslavským okresním úřadem (tisk 175/4). -283/16. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů J. Kvasničky a R. Bergmana ohledně vyplacení nocležného a stravného příslušníkům státní policie v Mostě a v ostatních městech na severu Čech (tisk 185/3). -283/17. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Josefa Kvasničky ve věci provedení resystemisace míst ve státní službě a o vydání prováděcího nařízení k §§ 142, 146, 147 platového zákona č. 103, 104 z r. 1926 (tisk 185/4 -283/18. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora dr Štefána Polyáka o způsobu provádění pozemkové reformy v Ořechové u Trenčína (tisk 185/5). -283/19. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů R. Bergmana, inž. Jos. Havlína ve věci snížení poplatků za zbrojní pasy (tisk 198/2). -283/20. Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů R. Bergmana, inž. Havlína v záležitosti příliš vysokých poplatků a daní v případě převodu zemědělských usedlostí (tisk 198/4). -283/21. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Františka Paulusa v příčině zřízení čsl. reálného gymnasia v Brně-Židenicích (tisk 198/5). -283/22. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Josefa Jurana ohledně ztýrání Josefa Urbana ze Suchdolu u Blanska štábním strážmistrem Filkou z Blanska (tisk 198/7). -283/23. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů R. Bergmana, dra Josefa Matouška, inž. Havlína v záležitosti zajištění dělnictva pro sklizňové práce v roce 1936 (tisk 225/1).
284 Interpelace: Překlad ad 284/1. Interpelace senátora M. Fritsche na pana ministra vnitra stran opožděného doručování výměrů o povolení schůzí pod širým nebem. -284/1 (původní znění). Interpellation des Senators Max Fritsch an den Herrn Miinister des Innren wegen verspäteter Zustellung von Bewilligungsbescheiden für Versammlungen unter freiem Himmel. -284/2. Interpelace senátora Trnobranského panu ministru sociální péče ve věci obvinění ředitele nemocenské pojišťovny soukromých úředníků a zřízenců v Praze Frant. Kislingera a jeho dalšího úřadování. -Preklad ad 284/3. Interpelácia senátora dra Pajora ministrovi školstva a národnej osvety, ministrovi zemedelstva a celej vláde o odnímaní práv malým nájomcom v Kürte. -284/3 (původní znění). Interpelláció Benyujtja: Dr Pajor Miklós szenátor az iskola és nemzetmüvelődésügyi valamint a földmivelésügyi miniszterhez és az összkormányhoz a kürti kisbérlők jogfosztása tárgyában. - (pokračování předešlého)Překlad ad 284/4. Interpelace senátorů E. Enhubera, K. Stellwaga, R. Schmidta, R. Tschakerta na pana ministra vnitra stran svatodušní slavnosti v Kamýku, okres Litoměřice. -284/4 (původní znění). Interpellation der Senatoren E. Enhuber, K. Stellwag, R. Schmidt, R. Tschakert an den Herrn Innenminister betreffend Pfingsfest in Kamaik, Bezirk Leitmeritz. -Překlad ad 284/5. Interpelace senátora ing. G. Mayra na pana předsedu vlády stran přeložení třiceti německých rodin státních úředníků z Nového Bohumína. -284/5 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Gustav Mayr an den Herrn Vorsitzenden der Regierung wegen Versetzung von dreißig deutschen Staatsbeamtenfamilien aus Neuoderberg -Překlad ad 284/6. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra železnic stran neoprávněného obohacování státní dráhy přeplácením jízdenek druhé třídy na trati Praha-Český Krumlov. -284/6 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner, an den Herrn Minister für Eisenbahnwesen wegen ungerechtfertigter Bereicherung der Staatsbahn durch Überzahlung von Fahrkarten zweiter Klasse auf der Strecke Prag-Böhmisch Krumau. -Překlad ad 284/7. Interpelace senátora ing. F. Wellera na pana ministra železnic stran jazykových a jiných závad na trati Certlov-Lipno. -284/7 (původní znění). Interpellation des senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Eisenbahnminister wegen sprachlicher und anderer Misstände auf der Strecke Zartelsdorf-Lippnerschwebe. -Překlad ad 284/8. Interpelace senátora dr F. Tischera na pana ministra spravedlnosti stran protizákonné jazykové praxe u soudů vyšší stolice. - (pokračování předešlého)284/8 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Friedrich Tischer an den Herrn Justizminister wegen gesetzwidriger Sprachenpraxis bei Gerichten höherer Instanz. -Překlad ad 284/9. Interpelace senátora K. Schössera na pana ministra železnic stran životu nebezpečných poměrů na železničních přejezdech. -284/9 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Schösser an den Herrn Eisenbahnminister wegen lebensgefährlicher Zustände an den Bahnübergängen. -Překlad ad 284/10. Interpelace senátora W. Müllera na pana ministra vnitra stran protizákonné kontroly veřejných schůzí lidu tajnými policisty. -284/10 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Müller an den Herrn Minister des Innern wegen gesetzwidriger Kontrolle öffentlicher Volksversammlungen durch Geheimpolizisten. -Překlad ad 284/11. Interpelace senátora R. Tschakerta na pana ministra vnitra stran neoprávněné tělesné prohlídky tajnými policisty bez dostatečných důvodů podezření. -284/11 (původní znění). Interpellation des Senators Robert Tschakert an den Herrn Minister des Innern wegen unbegründeter Leibesvisitation durch Geheimpolizisten ohne genügende Verdachtsgründe. -Překlad ad 284/12. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra vnitra stran protizákonného zákazu lidové šumavské písně "Wenn ich der Heimat grüne Auen..." - 284/12 původní znění. Interpeltation des Senators Karl Garlik an den Herrn Minister des Innern wegen gesetzwidrigen Verbotes des volkstümlichen Böhmerwaldliedes "Wenn ich der Heimat grüne Auen..." -Překlad ad 284/13. Interpelace senátora K. Bocka na pana ministra vnitra stran protizákonného zabavování a pozastavování praporů a vlajek sudetoněmecké strany. -284/13 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Herrn Minister des Innern wegen gesetzwidriger Beschlagnahme und Beanstündung von Fahnen und Wimpeln der Sudetendeutschen Partei. -Překlad ad 284/14. Interpelace senátora W. Maixnera na pana ministra vnitra stran protizákonného omezování svobody slova poslance F. Maye. -284/14 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Maixner an den Herrn Minister den Innern wagen gesetzwidriger Finschränkung der Redefreiheit den Abgeordneten Franz May. -Překlad ad 284/15. Interpelace senátora S. Keila na pana ministra železnic stran stranicky-politického zadávání prací správcem inž. Kristofem v Usťčorně, Podkarpatská Rus. -284/15 (původní znění). Interpellation des Senators Siegmund Keil an den Herrn Minister für Eisenbahnen wegen parteipolitischer Arbeitsvergebung durch den Verwalter Ing. Kristof in Königsfeld, Karpathenrußland. - (pokračování předešlého)Překlad ad 284/16. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra vnitra a na pana ministra průmyslu, obchodu a živností stran protizákonného omezování svobody shromažďovací oklikou přes živnostenskou policii. -284/16 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Minister des Innern und an den Herrn Minister für Industrie, Handel und Gewerbe wegen gesetzwidriger Einschränkung der Versammlungsfreiheit auf dem Umwege über die Gewerbepolizei. -Překlad ad 284/17. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi vnútra o pozdnom vychádzaní úradných maďarských tekstov československých zákonov a nariadení. -284/17 (původní znění) Interpellació Benyujtja: Hokky Károly szenátor a Belügyminiszterhez a csehszlovák törvények és rendeletek magyar nyelvü hivatalos szövegének késői megjelenése tárgyában. -Překlad ad 284/18. Interpelácia senátora Hokkyho ceIej vláde o odstranení odporu, ktorý stáva medzi §§ 2 a 3 zákona č. 193/1920 a § 8 zákona č. 52/1935. -284/18 (původní znění). Interpelláció Benyujtja: Hokky Károly szenátor az összkormányhoz az 1920. évi 193. sz. törvény 2. és 3. §§-ai és az 1935. évi 52. sz. törvény 8. §-a között mutatkozó ellentét megszüntetése tárgyában. -Překlad ad 284/19. Interpelace senátora ing. F. Wellera na pana ministra veřejných prací stran poškozování československých státních občanů německé národnosti (ethnické a jazykové příslušnosti) při silničních pracích mezi Mnichovým Hradištěm a Kuřívodami. -284/19 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten betreffend dle Benachteiligung čechoslovakischer Staatsbürger deutscher Nationalität (ethnischer und sprachlicher Zugehörigkeit) bei den Straßenarbeiten zwischen Münchengrätz und Hühnerwasser. -Překlad ad 284/20. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra spravedlnosti stran zatlačování německých soudců z okresního soudu v Mariánských Lázních. -284/20 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Justizminister betreffend die Verdrängung deutscher Richter aus dem Bezirksgerichte Marienbad. -284/21. Interpelace senátora Jurana na p. ministra vnitra pro nezákonný postup obecního úřadu ve Střílkách a okresního úřadu v Kroměříži ve věci vyhoštění člena obecního zastupitelstva Frant. Lagy z obce Střílek. - (pokračování předešlého)Překlad ad 284/22. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra vnitra stran porušení shromažďovacího zákona a jazykového zákona jakož i jazykového nařízení okresním úřadem v Kralovicích. -284/22 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Minister des Innern betreffend Verletzungen des Versammlungsgesetzes und des Sprachengesetzes sowie der Sprachenverordnung durch die Bezirksbehörde in Kralovice. -Překlad ad 184/23. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra železnic stran plánovitého obsazování úřednických a zřízeneckých míst na železniční trati Cheb-Plzeň Čechy. -284/23 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Eisenbahnminister wegen planmäßiger Besetzung der Beamten- und Angestelltenstellen an der Bahnstrecke Eger-Pilsen durch Čechen. -Překlad ad 284/24. Interpelace senátorů L. Franka a A. Pfrognera na pana ministra pošt a telegrafů stran číselného národnostního poměru poštovních a telegrafních úředníků a zřízenců u poštovních úřadů v Mariánských Lázních. -284/24 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ludwig Frank und Anton Pfrogner an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen betreffend das zahlenmäßige nationale Verhältnis der Post- und Telegraphenbeamten und Bediensteten bei den Postätern in Marienbad. -Překlad ad 284/25. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra železnic o tom, že personál československých státních drah šikanujícím způsobem nepoužívá německého jazyka při výzvě k předložení jízdenek. -284/25 (původní znění). 1nterpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Eisenbahnminister wegen schikanöser Nichtanwendung der deutschen Sprache durch das Personal der čechoslovakischen Staatsbahnen anäßlich der Aufforderung zmn Vorzeigen der Fahrkarten. -Překlad ad 284/26. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra vnitra stran "čtrnácti bodů", ve kterých zemský úřad v Brně jako odvolací úřad porušil jazykový zákon. - (pokračování předešlého)284/26 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Minister des Innern betreffend die "vierzehn Punkte", in denen die Landesbehörde Brünn als Rechtsmittelbehörde das Sprachengesetz verletzt hat. -Překlad ad 284/27. Interpelace senátorů R. Schmidta a R. Tschakerta na pana ministra vnitra stran nepřípustných zásahů do svobodné kulturní činnosti sudetských Němců úředními zákazy starých rakouských a německých pochodů. -284/27 (původní znění). Interpellation der Senatoren Rudolf Schmidt und Robert Tschakert an den Herrn Innenminister wegen unzulässiger Eingriffe in die freie kulturelle Betätigung der Sudetendeutschen durch behördliche Verbote alter österreichischer und deutscher Märsche. -Překlad ad 284/28. Interpelace senátorů L. Franka a A. Pfrognera na pana ministra financí stran nedostatečné znalosti německého jazyka berního exekutora Karla Šmolíka v Plané. -284/28 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ludwig Frank und Anton Pfrogner an den Herrn Finanzminister betreffend die ungenügenden deutschen Sprachkenntnisse des Steuerexekutors Karl Šmolík in Plan. -Překlad ad 284/29. Interpelace senátora S. Keila na pány ministry vnitra a spravedlnosti stran události u Novák ( Slovensko ), kterou nutno vyšetřiti v tom směru, zdali jde o zločin nebo nehodu. -Interpellation des Senators Sigmund Keil an die Herren Minister des Innern und Minister für Justiz wegen eines Tatbestandes bei Nováky (Slovakei), der dahin aufgeklärt werden muß, ob ein Verbrechen oder ein Unfall vorliegt. - (pokračování předešlého)
285 Původní znění. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Hellera, H. Müllera stran národně-socialistické propagandy jisté učitelky na I. dívčí měšťanské škole v Teplicích-Šanově (tisk 170/10). -Překlad. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation der Senatoren Dr. Heller, H. Müller. betreffend national-sozialistische Propaganda einer Lehrerin an der I. Mädchen-Bürgerschule in Teplitz-Schönau (Druck 170/10).
286 Původní znění. Odpověď ministra školství a národní osvěty na naléhavou interpelaci sen. ing. Mayra a prof. dr Gregera ve věci zrušení německé státní reálky v Mor. Ostravě-Přívoze (tisk 264). -Překlad. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die dringliche Interpellation der Senatoren Ing. Mayr und Prof. Dr. Greger in Angelegenheit der Auflassung der deutschen Staatsrealschule in M.Ostrau-Přívoz (Druck 264).
287 Odpovědi: -287/1. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora R. Bergmana ve věci provedení pozemkové reformy v pohraničí (tisk 170/5). -287/2. Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů R. Bergmana, Záborce v záležitosti zdlouhavého vyřizování rekursů v oboru sociálního pojištění (tisk 198/3). -287/3. Odpověď ministrů vnitra, zemědělství a sociální péče na interpelaci senátorů Karla Rušavého, Josefa Hubky ve věci živelní pohromy v Klatovech (tisk 198/1). -287/4. Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů R. Bergmana, Josefa Kvasničky, inž. Havlína v záležitosti povinného pojištění společných školních výletů a vycházek proti úrazu a případu úmrtí v přiměřené výši (tisk 225/3). -287/5. Odpověď ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci sen. A. Vetterové-Bečvářové o přídělech peněžních výpomocí nemocnicím a jiným zdravotním ústavům z výtěžku 7%ní zdravotní přirážky a subvencí tělovýchovným a zdravotním korporacím a úvěru k tomu účelu státním rozpočtem povolených (tisk 185/2).
288 Interpelace: Překlad ad 288/1. Interpelace senátorů L. Franka a A. Pfrognera na pana ministra vnitra stran toho, že okresní úřad v Plané nedbal jazykového zákona při vyhlášce o zadávacích podmínkách pro silniční stavby. -288/1 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ludwig Frank und Anton Pfrogner an den Herrn Innenminister wegen Nichtbeachtung des Sprachengesetzes anläßlich der Kundmachung der Vergebungsbedingungen für Straßenbauten durch die Bezirksbehörde in Plan. -Překlad ad 288/2. Interpelace senátorů L. Franka a A. Pfrognera na vládu stran plánovitého počešťování vedoucích míst úřednických u různých státních úřadů v Mariánských Lázních. -288/2 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ludwig Frank und Anton Pfrogner an die Regierung wegen planmäßiger Čechisierung der leitenden Beamtenstellen bei den verschiedenen staatlichen Behörden in Marienbad. -Překlad ad 288/3. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra vnitra stran úžasné neznalosti zákona u četnictva v Hostomicích, okres Bílina. -288/3 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Minister des Innern wegen krasser Gesetzesunkenntnis der Gendarmerie in Hostomitz, Bezirk Bilin
289 Návrh senátora M. Fritsche na bezodkladné poskytnutí pomoci obci Šenovu, okres Nový Jičín, těžce poškozené živelní pohromou.
290 Odpovědi: 290/1. Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů ing. Havlína, Kvasničky, dr Budaye v příčině způsobu přijímání pomocných kancelářských a jim podobných sil pro státní správu a pro správu státních podniků (tisk 150/5). -290/2. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů R. Bergmana, ing. J. Havlína v záležitosti mimořádného zvýšení příspěvku pěstitelům lnu a konopí podle §u 3 vládního nařízení č. 99 ze dne 13. června 1933 oněm zemědělcům, kteří v roce 1937 budou pěstovati uvedené rostliny po prvé (tisk 225/2). -290/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Josefa Svobody o neobjektivním postupu okresního hejtmana v Kutné Hoře (tisk 237/1). -290/4. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Pauluse o nevyřizování trestních oznámení v záležitosti stavebního družstva "Domovina," ve Znojmě (tisk 237/2). -290/5 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora L. Franka stran toho, že se někteří okresní hejtmani zpěčují odpovídati na zákonité dotazy zvolených zástupců okresu (tisk 262/1). -Překlad ad 290/5. Antwort les Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators L. Frank betreffend die Weigerung einzelner Bezirkshauptleute, gesetzmäßige Anfragen der erwählten Bezirksvertreter zu beantworten (Druck 262/1). -290/6 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora V. Patzaka stran protizákonného postupu okresního úřadu ve Dvoře Králové n. L. (tisk 262/7). -Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators V. Patzak wegen gesetzwidrigen Vorgehens der Bezirksbehörde Königinhof an der Elbe (Druck 262/7). -290/7. Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Pauluse v příčině brněnských českých středních škol vůbec a zřízení českého reálného gymnasia v Brně-Židenicích zvláště a v příčině zrušení německé techniky v Brně (tisk 198/6).
291 Původní znění. Interpellation des Senators Dr. Friedrich Tischer an den Herrn Finanzminister und an den Herrn Justizminister wegen Gesetzwidrigkeit des Erlasses des Justizministeriums, Zahl 41.938/27 betreffend die Stempelung der Forderungsanmeldungen zur Meistbotsverteilung. -Překlad. Interpelace senátora dr F. Tischera na pana ministra financí a na pana ministra spravedlnosti stran protizákonnosti výnosu ministerstva spravedlnosti č. 41.938/27 o kolkování přihlášek pohledávek k rozvrhu nejvyššího podání.
292 Usnesení poslanecké sněmovny o vládnom návrhu zákona (tlač 633) o novej úprave československé meny (tlač 635).
293 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 292) k vládnímu návrhu zákona o nové úpravě československé měny
294 Návrh senátorů dra Jos. Matouška, Jos. Kvasničky, ing. Jos. Havlína na zrušení zákonů a nařízení snižujících platy státních a veřejných zaměstnanců.
295 Odpovědi: 295/1. Odpověď ministra veřejných prací na interpelaci senátora dr Stefana Polyáka vo veci prístupu maloroľníkov do Záblatia nad Váhom ku svojím roľám cestou silničného járku (tisk 185/6). -295/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora E. Enhubera stran slavnosti slunovratu v Teplicích-Šanově (tisk 262/2). -Překlad ad 295/2. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators E. Enhuber betreffend Sonnwendfeier in Teplitz-Schönau (Druck 262/2). -295/3 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora K. Garlika stran zákazu okresního úřadu v Kaplici prodávati dubové listy s žaludy a stran porušení jazykového zákona (tisk 262/3). -Překlad ad 295/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Garlik -295/4 (původní znění). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora dr F. Tischera stran úřadování okresního soudu ve Vyšším Brodě, jež se příčí jazykovému zákonu (tisk 262/4). -Překlad ad 295/4. Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators Dr. F. Tischer wegen dem Sprachengesetze widerstreitende Amtierung des Bezirksgerichtes Hohenfurth (Druck 262/4). -295/5 (původní znění). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora prof. dr Gregera stran pokusů českého učitele o odnárodňování (tisk 262/5). -Překlad ad 295/5. Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Prof. Dr. Greger betreffend Entnationalisierungsversuche eines čechischen Lehrers (Druck 262/5). -295/6 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora inž. Mayra stran protizákonného postupu a trpění nezákonitostí policejním ředitelstvím, jakož i stát. zastupitelstvím v Mor. Ostravě (tisk 262/6). -Překlad ad 295/6. Antwort des Vorsitzenden der Regierung auf die Interpellation des Senators Ing. Mayr wegen ungesetzlichen Vorgehens und Duldung von Ungesetzlichkeiten durch die Polizeidirektion sowie die Staatsanwaltschaft in Mähr. Ostrau (Druck 262/6).
296 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. září 1936 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 6. října 1936, č. 266 Sb. z. a n.
297 Interpelace: Překlad ad 297/1. Interpelace senátora W. Müllera na pana ministra vnitra stran liknavého postupu okresního úřadu v Děčíně v jisté správní záležitosti -297/1 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Müller an den Herrn Innenminister wegen Nichterledigung eines Verwaltungsverfahrens durch die Bezirksbehörde in Tetschen. -Překlad ad 297/2. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra vnitra stran opomenutí četnického hlášení o smrtelném neštěstí. -297/2 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Minister des Innern wegen Unterlassung einer Gendarmeriemeldung über einen tödlichen Unglücksfall. -Překlad ad 297/3. Interpelace senátora K. Bočka na pana ministra pošt a telegrafů stran hrubého porušení zásady národnostní rovnosti při ustanovení poštovních úředníků a zřízenců u poštovního úřadu v Žatci. -297/3 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Bock an den Herrn Minister für Post- und Telegraphenwesen betreffend die gröbliche Verletzung des nationalen Gleichheitsgrundsatzes bei der Einstellung von Postbeamten und Postbediensteten beim Postamte in Saaz. -Překlad ad 297/4. Interpelace senátora L Franka na pana ministra vnitra a na pana ministra financí stran předkládání jednostranně českých splacovacích plánů Zemské banky pro Čechy. -297/4 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister des Innern und an den Herrn Finanzminister wegen Vorlegung einsprachig čechischer Zahlungspläne der Landesbank für Böhmen. -Překlad ad 297/5. Interpelace senátora V. Patzaka na pana ministra vnitra stran ustanovení německého konceptního úředníka u okresního úřadu ve Dvoře Králové n. L. -297/5 (původní znění). Interpellation des Senators Vinzenz Patzak an den Herrn Minister des Innern wegen Anstellung eines deutschen Konzeptsbeamten bei der Bezirksbehörde in Königinhof a. E.
298 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 625), kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů (tisk 641).
299 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 559) o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením (tisk 632). -(pokračování předešlého)
300 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dohoda sjednaná výměnou not ze dne 29. června 1936 a ze dne 7. července 1936, kterou se mění ustanovení přílohy Id. závěrečného protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925 (č. 262/1925 Sb. z. a n.),
301 Tisk 301. Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 298) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů.
302 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 299) k vládnímu návrhu zákona o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením.
303 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 273), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 11. prosince 1934, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném
304 Interpelace: Překlad ad 304/1. Interpelace senátora G. Krczala na pana ministra vnitra stran nápadně rychlé informace časopisu "Lidové noviny" v Brně o úředních výkonech četnické stanice v Řetenicích 304/1 (původní znění). Interpellation des Senators Gottfried Krczal an den Herrn Minister des Innern betreffend die auffällig rasche Information der Zeitung "Lidové noviny" in Brunn über die Amtshandlungen der Gendarmeriestation in Settenz -Překlad ad 304/2. Interpelace senátora inž. P. Wellera na pana ministra vnitra, pana ministra věcí zahraničních a pana ministra spravedlnosti stran olympijského obrazu "Hitler a Sven Hedin". -304/2 (původní znění). Interpellation des Senators Ing. Friedrich Weller an den Herrn Minister des Innern, den Herrn Minister für auswärtige Angelegenheiten und den Herrn Justizminister Wegen des Olympiabildes "Hitler und Sven Hedin". -Překlad ad 304/3. Interpelace senátorů L. Franka a A. Pfrognera na pana ministra financí stran jednostranných opatření okresního finančního ředitelství v Plzni vůči místní skupině sudetoněmecké strany v Chotěšově a porušení jazykového zákona. -304/3 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ludwig Frank u. Anton Pfrogner an den Herrn Finanzminister wegen einseitiger Maßnahmen der Finanzbezirksdirektion Pilsen gegenüber der Ortsgruppe Chotieschau der Sudetendeutschen Partei und Verletzung des Sprachengesetzes. -Překlad ad 304/4. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra vnitra stran přehmatů státní policie v Moravské Ostravě. -304/4 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Minister des Innern betreffend Übergriffe der Staatspolizei in Mähr. Ostrau. -304/5. Interpelace senátorů Jurana, Mikulíčka panu ministru zemědělství ve věci nesprávného provádění scelování půdy v obci Mastník, okres Třebíč. -304/6. Interpelace senátorů R. Bergmana, ing. Jos. Havlína na p. ministra zemědělství ve věci zřízení Pomocného fondu zemědělského.
305 Interpelace: Překlad ad 305/1. Interpelace senátora L. Franka na pana ministra pošt a telegrafů stran vadné a co do jazykového práva protizákonné úpravy poštovních razítek poštovního úřadu v Mariánských Lázních. -305/1 (původní znění). Interpellation des Senators Ludwig Frank an den Herrn Minister für Post, Telegraphen und Telephonverwaltung wegen mangelhafter und in sprachenrechtlicher Hinsicht gesetzwidriger Ausstattung der Poststempel des Postamtes Marienbad. -Překlad ad 305/2. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra spravedlnosti stran bezdůvodně ohlášeného odvolání funkcionáře státního zastupitelství u okresního soudu v Bílině. -305/2 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Minister für Justiz betreffend eine unbegründete Berufungsanmeldung durch den staatsanwaltschaftlichen Funktionär beim Bezirksgericht in Bilin. -Překlad ad 305/3. Interpelace senátora A. Pfrognera na pana ministra spravedlnosti o tom, že příslušné státní zastupitelství opomenulo podati návrh podle § 493 tr. řádu proti časopisu "Nová doba" v Plzni ze dne 22. července 1936. -305/3 (původní znění). Interpellation des Senators Anton Pfrogner an den Herrn Justizminister betreffend die Unterlassung eines Antrages gemäß § 493 STPO. seitens der zuständigen Staatsanwaltschaft gegenüber der Zeitung "Nová doba" in Pilsen vom 22. Juli 1936. -Překlad ad 305/4. Interpelace senátora K. Garlika na pana ministra vnitra stran zákazu účasti školních dítek při nepolitické oslavě padlých vojínů ve Fuchsbergu a stran těžkých jazykových závad výměru okresního úřadu v Klatovech ze dne 22. července 1936, č. 12-491 ai 36. -305/4 (původní znění). Interpellation des Senators Karl Garlik an den Herrn Innenminister wegen Verbot der Teilnahme von Schulkindern an einer unpolitischen Kriegsgedächtnisfeier in Fuchsberg und schwerer sprachengesetzlicher Mängel des Bescheides der Bezirksbehörde in Klattau vom 22. Juli 1936, Z. 12-491 ai 36. -Překlad ad 305/5. Interpelace senátora O. Krommera na pana ministra financí a na pana ministra národní obrany stran poškozování německých dělníků při poskytování úvěru v továrnách -305/5 (původní znění). Interpellation des Senators Otto Krommer an den Herrn Finanzminister und an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend die Benachteiligung deutscher Arbeiter anläßlich Kreditgewährung in Fabriken. -305/6. Interpelace senátora R. Bergmana na p. předsedu vlády v záležitosti trestání zemědělců v obci Jablečně, pól. okres Rokycany, pro překročení ustanovení odst. 2 §u 1 vládního nař. číslo 173 ze dne 20. července 1935 o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v roce 1935-1936.
306 Návrh senátorů D. Nejezchleba-Marchy, F. Nováka na převzetí osobních nákladů státních agrárních úřadů státem.
307 Návrh senátora Otakara Javornického na bezodkladnou úpravu hmotných poměrů všech státních i podnikových zaměstnanců bez rozdílu kategorie a stavu, trvale přidělených na půdě cizích států zvýšením t. zv. zahraničních přídavků.
308 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátora Fr. Pauluse o stavebním družstvu "Domovina" ve Znojmě (tisk 237/3
309 Interpelace: Překlad ad 309/1. Interpelace senátorů Reyzla, dr Hellera na pana ministra školství a národní osvěty a na pana ministra vnitra o událostech týkajících se městského divadla v Liberci -309/1 (původní znění). Interpellation der Senatoren Reyzl, Dr. Heller an den Herrn Minister für Schulwesen und Volkskultur und an den Herrn Minister des Innern betreffend die Vorgänge bezüglich des Stadttheaters in Reichenberg. -Překlad ad 309/2. Interpelace senátora dr P. Tischera na pana ministra vnitra o tom, že policejní komisařství v Mariánských Lázních nedbá zásady oficiálnosti ve správním trestním řízení. -309/2 (původní znění). Interpellation des Senators Dr. Friedrich Tischer an den Herrn Innenminister wegen Mißachtung der Offizialmaxime im Verwaltungsstrafverfahren seitens des Polizeikommissariates in Marienbad -Překlad ad 309/3. Interpelace senátora E. Enhubera na pana ministra národní obrany stran počtu německých aktivních důstojníků v československé armádě -309/3 (původní znění). Interpellation des Senators Emil Enhuber an den Herrn Minister für nationale Verteidigung betreffend die Anzahl der deutschen aktiven Offiziere in der čechoslovakischen Armee. -Překlad ad 309/4. Interpelace senátora R. Schmidta na pana ministra pošt a telegrafů stran používání českého slova "Praha" v pražském německém vysílání -309/4 (původní znění). Interpellation des Senators Rudolf Schmidt an den Herrn Postminister wegen Verwendung des čechischen Wortes "Praha" in der Prager deutschen Sendung. -Překlad ad 309/5. Interpelace senátorů V. Patzaka a H, Liehma na pana ministra železnic stran svobodného užívání jazyka při nádražní reklamě -309/5 (původní znění). Interpellation der Senatoren Vinzenz Patzak und Hugo Liehm an den Herrn Minister für Eisenbahnwesen betreffend die Freiheit des Sprachengebrauches anläßlich der Bahnhofsreklame.

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.