Historické senátní tisky z 4. volebního období
2. zasedání - senátní tisky

4. volební období 1935 - 1938

Seznam senátních tisků

2. zasedání


č. zkrácený popis
43 Zpráva I. kulturního výboru II. ústavně-prvního výboru III. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 2) k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě. -Zákon kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě. - (pokračování předešlého)
44 Návrh senátorů V. Sehnala, Fr. Udržala na poskytnutí podpory poškozeným zemědělcům následkem průtrže mračen.
45 Návrh senatora dr Ludevíta Labaja na poskytnutie podpory pohorelcom v Budinej (okr. lučenecký).
46 Interpelace: Překlad ad 46/1. Interpelace senátora Josefa Wenderlicha na ministra průmyslu, obchodu a živností a ministra sociální péče stran zastavení práce v přádelně lnu, akciové společnosti v Adršpachu, okres Broumov. -46/1 (původní znění). Interpellation des Senators Josef Wenderlich an den Minister für Industrie,Handel und Gewerbe und den Minister für soziale FürSorge, wegen Betriebsstillegung der Flachsspinnerei A. G. in Adersbach, Bezirk Braunau. -46/2. Interpelace senátora Josefa Jurana ministru zemědělství o protekčním přídělu pozemků na úkor zájemců na stavbě údolní přehrady v Kniničkách na Moravě. -46/3. Interpelace senátorů prof. Kvasničky, dr Budaye na předsedu vlády v záležitosti provedení unifikace právního řádu. -46/4. Interpelace senátora Mikulíčka ministru železnic ohledně zneužívání státního auta ministerstva železnic příbuzenstvem pana ministra. -46/5. Interpelace senátorů J. Kvasničky, dra Budaye na ministra spravedlnosti, ohledně jmenování Vratislava Brauna z Pacova notářem v Nepomuku.
47 Vládní návrh Zákon kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízená exekučním a o soudní organisaci. - (pokračování předešlého)-Důvodová zpráva. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4)
48 Zpráva I. národohospodářského výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 4), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání modních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 9935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května. 1935, čís. 115 Sb. z. a n.
49 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 15), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti.
50 Zpráva I. rozpočtového výboru II. ústavně-právního výboru III. zahraničního výboru o vládním návrhu (tisk 16), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930.
51 Návrh senátorů Felixe Časnýho, Jos. Hubky, Al. Kříže, Rušavého, Chalupníka na vydání zákona o zřízení státního fondu na podporování divadel.
52 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 28), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.
53 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 30), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.
54 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 31), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. června 1935 se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25. června 1935, č. 137 Sb. z. a n.
55 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 32), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.
56 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 35), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.
57 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 36), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 9. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5.září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.
58 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 39), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.
59 Návrh senátorů Františka Nováka, Františka Jakubce na organisovaní speciálního prozkumu nové choroby vepřů tak zv. "nakažlivé obrny vepřů" (Těšínské nemoci) a poskytnutí k tomu potřebných prostředků.
60 Vládní návrh. Zákon o dalším poskytovaní poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků.
61 Zpráva rozpočtového výboru o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1934 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (tisk 34).
62 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 86), jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (tisk 139).
63 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 87), kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (tisk 109).
64 Vládní návrh. Zákon kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském). -Důvodová zpráva. - (pokračování předešlého)
65 Vládní návrh. Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 125) státního rozpočtu republiky Československé a finančního zákona na rok 1936 (tisk 150).-Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936.-Příloha. STÁTNÍ ROZPOČET REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ NA ROK 1936. -Celkové přehledy rozpočtových skupin. Rozpočtová skupina I. Vlastní státní správa II. Správa státních podniků III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích -Celkový přehled státního Skupina I. Vlastní - Přehled výdajů vlastní rozčleněný na osobní - Skupina II. Správa státních podniků - Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.). Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.). -Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích. - Skupina IV. Správa státního dluhu -SKUPINA I. VLASTNÍ STÁTNÍ SPRÁVA. - 1. President republiky a kancelář presidenta republiky -1. President republiky a kancelář presidenta republiky. - 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven. -3. Předsednictvo ministerské rady. - (pokračování předešlého) - 4. Ministerstvo zahraničních věcí. - (pokračování předešlého) -5. Ministerstvo národní obrany - (pokračování předešlého)6. Ministerstvo vnitra. - 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem. - 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. - 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. -10. Ministerstvo školství a národní osvěty. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - 11. Ministerstvo zemědělství. - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - 12. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. - (pokračování předešlého) - 13. Ministerstvo veřejných prací - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - 14. Ministerstvo pošt a telegrafů -15. Ministerstvo železnic. - 16. Ministerstvo sociální péče - (pokračování předešlého) - 17. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého)18. Odpočivné a zaopatřovací platy. - 19. Ministerstvo financí - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)- (pokračování předešlého-3)- (pokračování předešlého-4)- (pokračování předešlého-5)- (pokračování předešlého-6)- (20. Nejvyšší účetní kontrolní úřad. -SKUPINA II. SPRÁVA STÁTNÍCH PODNIKŮ. § 1. Tabáková režie. )- (§ 2. Státní loterie.-§ 3 Státní mincovna v Kremnici )- (§ 4a. Československá pošta.-§ 4b. Poštovní spořitelna )- (§ 5. Československé státní dráhy. )- (§ 6a. Státní lesy a statky. )- (§ 6b. Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských. )- (§ 6c. Státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích. -§ 7. Uhřiněvský školní závod zemědělský. )- (§ 8. Školní závod zemědělský v Děčíně-Libverdě. -§ 9. Státní báňské a hutnické závody. )- (pokračování předešlého)§ 10. Vojenská továrna na letadla. - (pokračování předešlého)§ 11. Vojenské lesní podniky. - (§ 12. Státní lázně. -§ 13. Státní tiskárny)- (pokračování předešlého)§ 14.Úřední noviny v Praze a Bratislavě. - (pokračování předešlého)§ 15. Československá tisková kancelář. -§ 16. Žabčický školní závod zemědělský - (pokračování předešlého)§ 17. Kuřimský školní závod vysoké školy zvěrolékařské v Brně. - (SKUPINA III. PODÍLY NA STÁTNÍCH DANÍCH, DÁVKÁCH A POPLATCÍCH. -A. Podíl svazků územní samosprávy a fondů na státních daních, dávkách a poplatcích. )- (pokračování předešlého)Rozpočet státního silničního fondu. (Zákony ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n. a ze dne 6. května 1931, č. 76 Sb. z, a n., o silničním fondu.)-Skupina III. Podíly na, státních daních, dávkách a poplatcích. při ministerstvu veřejných prací. v dohodě s ministerstvem financí.)-Rozpočet státního fondu pro vodohospodářské meliorace při ministerstvu zemědělství. (Zákon ze dne 27, března 1931, č. 49 Sb. z. a n., o státním fondu pro vodohospodářské meliorace.) - (Rozpočet státního vodohospodářského fondu při ministerstvu veřejných prací. (Zákon ze dne 27. března 1931, č. 50 Sb. z. a n., o státním fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů; výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil.) -SKUPINA IV. SPRÁVA STÁTNÍHO DLUHU. )
66 Interpelace Interpelace senátorů J. Thoře, J. Slámy, J. Kotrby, J. Horáka, dra O. Base, F. Pechmana, B. Kianičky na pana ministra financí v záležitosti zbavování volebního práva poplatníků do obcí. -Překlad ad 66/2. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi vnútra o zabraňovaní členským schôdzam a zakazovaní verejných schôdzí zemskej strany kresťansko-socialisticke j. -66/2 (původní znění). Interpelláció a belügyminiszter urhoz, az Országos Keresztényszociális Párt taggyüléseinek megakadályoztatása és a nyilvános gyülések betiltása tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai.
67 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 29), kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.
68 Zpráva I. zahraničního výboru II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 33), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a platební smlouvě, ze 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července, 1935, č. 171 Sb. z. a n.
69 Zpráva výboru národohospodářského o vládnom návrhu zákona (tisk 42), ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932.
70 Unesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 121) o civilních hlídačích vojenské správy (tisk 140).
71 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 60) o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků.
72 Zpráva rozpočtového výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 63) o vládním návrhu zákona, kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních.
73 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů dr Miloty, dr Kloudy, Pichla, Hubky a druhů, aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (tisk 25).
74 Interpelace: 74/1. Interpelace senátorů Javornického, Šolce na pana ministra sociální péče a pana ministra železnic ve věci soustavného porušování zákonných nařízení o 8 hodinové době pracovní -74/2. Interpelace senátorů Javornického, Hubky na pana ministra železnic ve věci nesprávného postupu správy státních drah při propůjčování volných, systemisovaných služebních míst pro ustanovení pomocných zaměstnanců čs. státních drah definitivními.
75 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslaneckej snemovne (tisk 65) k vládnemu návrhu štátneho rozpočtu republiky Československej a finančného zákona na rok 1936.-Kapitola 1. Prezident republiky a kancelária prezidenta republiky. -Kapitola 2. Zákonodarné sbory a kancelária snemovieň -Kapitola 3. Predsedníctvo ministerskej rady. -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničných vecí. -Kapitola 5. Ministerstvo národnej obrany. -Kapitola 6. Ministerstvo vnútra. -Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Najvyšším súdom. -apitola 8. Ministerstvo pre sjednotenie zákonov a organizáciu správy. -Kapitola 9. Najvyšši správny súd a Volebný súd. -Kapitola 10. Ministerstvo školstva a národnej osvety. -Kapitola 11. Ministerstvo zemedelstva. -Kapitola 12. Ministerstvo priemyslu, obchodu a živností. -Kapitola 13. Ministerstvo verejných prác. Skupina I. -Skupina II. Štátne banské a hutnícke závody. -Kapitola l4. Ministerstvo pošt a telegrafov. -Kapitola 15. Ministerstvo železnic. -Kapitola 16. Ministerstvo sociálnej pečlivosti. - Kapitola 17. Ministerstvo verejného zdravotnictva a telesnej výchovy-Kapitola 18. Odpočivné a zaopatrovacie platy. Kapitola 19. Ministerstvo financií. -Kapitola 20. Najvyšší účetný kontrolný úrad. -Finanční zákon republiky Československé kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936.-Celkové přehledy rozpočtových skupin. - Celkový přehled státního rozpočtu na rok 1936. Skupina I. Vlastní státní správa - Přehled výdajů vlastní státní správy (skupina I.) rozčleněný na osobní a na věcné výdaje. - Skupina II. Správa státních podniků - Přehled výdajů provozních rozpočtů státních podniků (skupina II.) - Skupina III. Podíly na státních daních, dávkách a poplatcích -Skupina IV. Správa státního dluhu. - Jednání rozpočtového výboru. -Část všeobecná. (Rozprava povšechná.) -Část zvláštní. (Rozprava podrobná.) Kapitola 1. President republiky a kancelář presidenta republiky. -Kapitola 2. Zákonodárné sbory a kanceláře sněmoven. -Kapitola 3. Předsednictvo ministerské rady -Kapitola 4. Ministerstvo zahraničních věcí. -Kapitola 5. Ministerstvo národní obrany -Kapitola 6. Ministerstvo vnitra. - Kapitola 7. Ministerstvo spravedlnosti s Nejvyšším soudem Kapitola 8. Ministerstvo pro sjednocení zákonův a organisace správy. -Kapitola 9. Nejvyšší správní soud a Volební soud. -Kapitola 10. Ministerstvo školství a národní osvěty -Kapitola 11. Ministerstvo zemědělství -Kapitola 12. Ministerstvo průmyslu, obchodu a živností. -Kapitola 13. Ministerstvo veřejných prací - Kapitola 14. Ministerstvo pošt a telegrafů Kapitola 15. Ministerstvo železnic -Kapitola 17. Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy -Kapitola 18. Odpočivné a zaopatřovací platy. -Kapitola 19. Ministerstvo financí -Kapitola 20. Nejvyšší účetní kontrolní úřad.
76 Interpelace: 76/1. Interpelace senátorů Dra M. Hrubana, monsig. Al. Roudnického na ministra spravedlnosti dra Dérera v záležitosti pražské notářské komory. -76/2. Interpelace senátora Jurana ministru vnitra a národní obrany pro nepřiznání vyživovacího příspěvku dle zákona ze dne 18. III. 1921, č. 120 Sb. z. a n., Anně Pernicové v Ostrově u Macochy.
77 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu (tisk 127) zákona o spotřební dani z kyseliny octové (tisk 236).
78 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 128) zákona o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (tisk 244).
79 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 142), kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (tisk 237).
80 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 156) zákona, kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (tisk 239).
81 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu poslancov Berana, Hampla, Zeminovej, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta (tisk 225) na vydanie zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r . 1933 o srážkach z platov členov Národného shromaždenia na r. 1936 (tisk 241).
82 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 240) o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T . G. Masarykovi (tisk 250).
83 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 81) o návrhu poslancov Berana, Hampla, Zeminovej, dr Jos. Dolanského, Mlčocha, Tauba a Zierhuta na vydanie zákona, ktorým sa predlžuje účinnosť zákona č. 247 Sb. z. a n. z r . 1933 o srážkach z platov členov Národného shromaždenia na r. 1936.
84 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 82) k vládnímu návrhu zákona o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi.
85 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 158) zákona, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (tisk 243).
86 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 154), kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 242).
87 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 155) o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 249).
88 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 25. júla 1935, č. j. Tk IX. 285/35-6, za udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pre prečin rušenia obecného pokoja dľa § 14, č. 1 a § 14, č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb. z. a nar. (č. 338/35 preds.).
89 Návrh senátorů Václava Donáta, Františka Tomáška, F. F. Plamínkové, Aloise Roudnického, Josefa Thoře a Theodora Hackenberga na vydání zákona, kterým se prohlašuje den 7. března za každoroční státní svátek.
90 Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátorů prof. Kvasničky, dr. Budaye v záležitosti provedení unifikace právního řádu (tisk 46/3).
91 Vládní návrh. Zákon o kočovných živnostech.
92 Interpelace: 92/1. Interpelace senátorů Kreibicha, Zmrhala ministru financí ohledně porušování kolektivních smluv za- městnanců peněžních ústavů vládním naří- zením o snížení úrokové míry. -Překlad ad 92/2. Interpelace senátora H. Liehma na pana ministra veřejných prací stran nebezpečí zřícení mostu. -92/3 (původní znění). Interpellation des Senators Hugo Liehm an den Herrn Minister für öffentliche Arbeiten betreffend Einsturzgefahr einer Brücke. -Překlad ad 92/3. Interpelace senátora W. Maixnera na pana ministra financí dr Trapla stran výpovědi tabakových trafik. -92/3 (původní znění). Interpellation des Senators Wilhelm Maixner an den Herrn Finanzminister Dr. Trapl in Angelegenheit der Aufkündigung von Tabaktrafiken.
93 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 4. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n.
94 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 262) o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných (tisk 272).
95 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 153 a 238), jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. Z. a n. o stabilisačních bilancích (tisk 264).
96 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu (tisk 245) o vládnom návrhu zákona (tisk 42 a 69 sen.), ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932 (tisk 267).
97 Zpráva výboru branného k usneseniu poslaneckej snemovne (tisk 62) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o požadovaní dopravných prostriedkov pre účely vojenské.
98 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n.
99 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 94) k vládnímu návrhu zákona o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných.
100 Zpráva I. branného výboru II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 70) k vládnímu návrhu zákona o civilních hlídačích vojenské správy.
101 Zpráva rozpočtového výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 5) o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n./L.
102 Interpelace: 102/1 Interpelace senátora Nedvěda ministrům vnitra, sociální péče a spravedlnosti ohledně událostí v Lysé nad Labem v pondělí dne 13. ledna 1936. -102/2. Interpelace senátora Jos. Hakena ministru národní obrany stran výnosu týkajícího se nošení civilního obleku důstojníků. -102/3. Interpelace senátora dr Otakara Base v záležitosti tiskových oprav imunisovaných řečí. -102/4. Interpelace senátora dr Otakara Base na pana ministra spravedlnosti v záležitosti stíhání - trestního i civilního - podle zákona proti nekalé soutěži. -102/5. Interpelace senátora Františka Paulusa na pana ministerského předsedu ve věci ankety, jak pomoci našemu motorismu. -102/6. Interpelace senátora Františka Paulusa na pana ministra spravedlnosti stran soupisu zásob benzinu a mazacích olejů k 31. lednu 1936.
103 Odpovědi: 103/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Aloise Kříže o zákazu táboru lidu Volné myšlenky československé a Unie socialistických svobodných myslitelů v Čes. Budějovicích (tisk 40/1). -103/2 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. Hokkyho o zrušení režimu vládního komisariátu v Mukačevě a Paušíně (tisk 40/4). -překlad ad 103/2. Válasz a belügyi minisztertől Hokky szenátor interpellációjára a mukačevói és paušini kormánybiztosi re- zsim megszüntetése tárgyában (40/ 4 nysz. )
104 Návrh senátora Karla Kreibicha a dra Boh. Šmerala na zrušení vládního nařízení ze dne 21. prosince 1935, čís. 238 Sb. z. a n., a nahrazení jeho znění.
105 Návrh senátora dr Otakara Base, aby byl vydán zákon, kterým se doplňuje ustanovení § 13 zákona ze dne 10. července 1933, čís. 126 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují tiskové zákony.
106 Návrh senátora Aloise Kříže na změnu některých ustanovení vládních nařízení č. 74 a č. 75 ze dne 24. května 1928 o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách a o poskytování podpor při živelních pohromách.
107 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 77) k vládnímu návrhu zákona o spotřební dani z kyseliny octové.
108 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 78) k vládnímu návrhu zákona o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta.
109 Zpráva ústavně-právního výboru k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 85 ) o vládním návrhu zákona, kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů.
110 Zpráva národohospodářského výboruo usnesení poslaneckej snemovne (tisk 96) k usnesení senátu (tisk 42 a 69) o vládnom návrhu zákona, ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930-1932.
111 Zpráva rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 95) k vládnímu návrhu zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích.
112 Vládní návrh Zákon jímž Československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách.
113 Odpovědi 113/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Kreibicha, Nedvěda a soudr. stran zacházení s emigranty (tisk 24/1). -113/2. Odpověď ministra vnitra a ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně mimořádné persekuce dělnického hnuti na Slovensku (tisk 24/3). -113/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Kotrby a druhů ohledně neudržitelného postupu úřadů proti mistrům pekařským v důsledku chybného výkladu vládního nařízení ze dne 23. února 1934, čís. 27 Sb. z. a n. (tisk 24/4). -113/4. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Fidlíka a soudruhů ohledně neslýchaného porušování imunity členů Národního shromáždění četníky a policií na Slovensku ( tisk 37/1). -113/5. Odpověď ministra spravedlnosti a ministra zemědělství na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně bezohledného a protizákonného postupu a existenčního ničení drobného rolníka okresním soudem v Mladé Boleslavi (tisk 37/2). -113/6. Odpověď ministra národní obrany na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ve věci sebevraždy četaře délesloužícího Jaroslava Hájka (tisk 37/3). -113/7 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Hokkyho a druhů o rychlé a radikální pomoci zadluženému obyvatelstvu Podkarpatské Rusi (tisk 37/4.) -Překlad ad 113/7. Válasz a kormány elnökétől Hokky szenátor és társai interpellációjára az eladósodott podkarpatszka-ruszi lakósság sürgős és gyökeres megsegitése tárgyában (37/4. nysz). -113/8 (původní znění). Odpověď předsedy vlády na interpelaci senátora Hokkyho a druhů o zadržování obecních přirážek obci Sevluše (tisk 40/2). -Překlad ad 113/8. Válasz a korniány elnökétol Hokky szenátor és társai interpellációjára Sevl′uš község községi pótadóinak visszatartása tárgyában(40/2. nysz).
114 Interpelace 114/1. Interpelace senátora Svobody ministrům financí a vnitra o pronikavém zásahu berního úřadu v Berouně do samosprávných práv obce Počáple u Berouna. -114/2. Interpelace senátora Josefa Jurana na pana ministra vnitra o postupu komisaře okresního úřadu v Novém Městě na Moravě proti nezaměstnaným a poslanci Klímovi. -114/3. Interpelace senátorů Otakara Javornického, Jiřího Pichla, Antonína Šolce na pana ministra železnic ve věci služebního oděvu a služebního stejnokroje zaměstnanců čs. státních drah. -Překlad ad 114/4. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi zahraničných vecí o dopravných nesnádzach nastalých v dôsledku odovzdania silnice Ďakovo-Halmi v Rumunsku, ktoré ochromily hospodársky život v 11 obciach československých -114/4 ( původní znění ). Interpelláció a külügyminiszter urhoz Ďakovo-Haleni közötti országutnak Románia részére történt átadása folytán 11 csehszlovákiai község gazdasági életét megbénitó közlekedési nehézségeinek tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -Překlad ad 114/5. Interpelácia senátora Hokkyho ministrovi školstva a národnej osvety o úprave základnej sumy 4908 Kč, ktorú majú zaistiť pre platy učiteľov udržovatelia cirkevných škôl a ktorá činí na Slovensku iba 1200 Kč, ďalej o úprave služobných, platových a penzijných vecí cirkevných učiteľov. -114/5 (původní znění). Interpelláció az iskolai és népmüvelödési miniszter urhoz a felekezeti iskolák fentartói által a tanitók fizetésére biztositandó Kč 4908 alapösszeg, mely Szlovenszkón csak Kč 1200, továbbá a felekezetz tanitók fizetési, szolgálati és nyugdij-iigyének rendezése tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai. -Překlad ad 114/6. Interpelácia senátora Hokkyho predsedovi vlády o penziách bývalých lesníkov veľkostatku Schönbornového. -114/6 (původní znění). Interpelláció a miniszterelnok urhoz, a Schönborn uradalom volt erdészei nyugdijügyében. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai.
115 Návrh senátora Nedvěda na vydání zákona o mimořádné nouzové výpomoci pro nezaměstnané v zimním období 1936.
116 Zpráva ústavně-právního výboru o návrhu senátorů Václava Donáta, Františka Tomáška, F. F. Plamínkové, Aloise Roudnického, Josefa Thoře a Theodora Hackenberga (tisk 89)
117 Návrh senátorů K. Rušavého, K. Riedla, aby byl vydán zákon, jímž se mění zákon ze dne 13. května 1928, č. 39 Sb. z. a n., o ochraně domácího trhu práce.
118 Zpráva ústavně-právního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 64), kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském).
119 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Krajského súdu v Plzni zo dňa 7. júna 1935, č. j. TI. 15/35--8 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora ing. Arnošta Wintra a pre prečin podla § 1 a 2 zák. zo dňa 28. júna 1933, č. 1O8 Sb. z. a n. o ochrane cti (čís. 14126/1935 preds.).
120 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Chustu ze dne 17. července 1935, čj. T II 680/35-3, za vydání senátora Karla Hokkyho za účelem trestního stíhání pro přestupek utrhání na cti, resp. pomluvy podle § 3, event. § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z. a n. (č. 337/1935 předs.).
121 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu ve Frývaldově ze dne 27. srpna 1935, č. j. Nt 293/ 35/2, za vydání senátora Karla Dresla k trestnímu stíhání podle §2 zákona č.108/1933 Sb. z. a n. o ochraně cti (č. 409/1935 předs.).
122 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Krajského súdu v Strakonicích zo dňa 26. XI. 1935 čís. T.749/33 za súhlas k trestnému stíhaniu člena senátu N. S. Karly Pfeiferovej pre priestupok podľa § 2 zák. zo dňa 15. XI. 1867 ř. z. (čís. 1064/1935 preds.).
123 Zpráva imunitného výboru o žiadosti Okresného úradu v Gelnici zo dňa 26. novembra 1935, č. j. 1334/1935 priest., aby bolo dané svolenie k trestnému stihaniu senátora Zigmunda Keila pre priestupok dľa § 2 zák, č. 70/1934 Sb. z. a n. (čís. 1114/1935 preds.).
124 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského jako kmetského soudu v Liberci ze dne 6. prosince 1935, č. j. Nt 84/35-12 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Wenderlicha pro přestupek §§ 4 a 13 zákona č. 124/24 ve znění zákona č. 108/33 Sb. z. a n. (č. 1186/1935 předs.).
125 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Košicích ze dne 30. prosince 1935, č. j. Nt V 94/35 za vydání senátora Gabriela Steinera k trestnímu stíháná pro přečin § 14 čís. 5, přečin dle § 18 čís. 1, 3 a zločin dle § 15 čís. 3, zákona čís. 50/23 Sb, z. a n. na ochranu republiky (č. 1582/1936 předs.).
126 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé k projevu souhlasu II. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 7. února 1936, č. 30 Sb. z. a n.
127 Návrh senátora Antóna Hancku na udelenie podpory pohorelcom v Belej pri Varíne, okres Žilina na Slodensku.
128 Tisk 128. Vládní návrh. Zákon o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem.
129 Interpelace: 129/1. Interpelace senátorů Medvěda a Mikulíčka ministru vnitra ohledně protizákonného rozpuštění schůze rolníků ve Slaném dne 16. února 1936. -129/2. Interpelace senátorů Nedvěda a Míkulíčka ministru vnitra ohledně hrubého porušování ústavní listinou zaručeného petičního práva okresním úřadem ve Slaném a četníky téhož okresu. -129/3. Interpelace senátorů Nedvěda a Mikulíčka ministru vnitra ohledně trestních činů slánského četnictva dle zákona č. 309/1921 o útisku. -129/4. Interpelace senátorů Nedvěda a Mikulíčka ministru vnitra ohledné hrubého porušování shromažďovacího zákona četníky v okrese Slaný.
130 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 19. září 1935, čj. Nt XlX 37/35/4, za vydání senátora dra Antonína Kloudy, k trestnímu stíhání pro přečin podle zákona na ochranu cti (čís. 707/1935 předs.).
131 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 19. září 1935, čj. Nt XlX 34/35/4, za vydání senátora Jiřího Pichla k trestnímu stíhání pro přečin podle zákona na ochranu cti (čís. 703/1935 předs.).
132 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 19. září 1935, čj. Nt XIX 36/35/4, za vydání senátora Václava Klofáče k trestnímu stíhání pro přečin podle zákona na ochranu cti (čís. 709/1935 předs.).
133 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 19. září 1935, čj. Nt XlX 35/35/6, za vydání senátora Emila Špatného k trestnímu stíhání pro přečin podle zákona na ochranu cti (čís. 710/1935 předs.).
134 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu trestního v Praze ze dne 11. listopadu 1935, čj. Nt XII 1/35/1, za souhlas k trestnímu stíhání senátorky Karly Pfeiferové pro zločin § 197, 200, 203 tr. z. (čís. 1394/1935 předs.).
135 Překlad. Naléhavá interpelace senátorů E. Enhubera, L. Franka, H. Liehma na pana ministra financí stran opožděného uveřejnění vládního nařízení ze dne 24. ledna 1936, č.10 Sb. z. a n., čímž poplatníkům způsobena škoda. -Původní znění. Dringliche Interpellation der Senatoren Emil Enhuber, Ludwig Frank, Hugo Liehm an den Herrn Finanzminister in Angelegenheit der sich zum Schaden der Steuerträger auswirkenden Verzögerung der Veröffentlichung der Regierungsverordnung vom 24. Jänner 1936, Slg, d. G. u. V. Nr. 10.
136 Návrh senátorů Jos. Hubky, Jind. Nentvicha, dr Jana Soboty, H. Müllera, aby byl vydán zákon o učňovských školách. Zákon o učňovských školách. - (pokračování předešlého)
137 Návrh senátorů Karla Riedla, Emila Špatného, inž. Karla Marušáka, aby bylo vydáno vládní nařízení k zák. ze dne 15. dubna 1920 č. 333 Sb. z. a n. o náhradě škody obětem politické persekuce za války 1914 -1918 ve smyslu § 4 tohoto zákona a na základě zmocňovacího zákona ze dne 15. dubna 1920 č. 337 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou.
138 Návrh senátorů Karla Riedla, inž. Karla Marušáka, Václava Sladkého ve věci zřízení systemisovaných míst pro dozorčí orgány cenové služby u zemských a krajinských úřadů a na prozatímní úpravu smluvního poměru těchto zaměstnanců podle nyní platných zákonitých ustanovení a podle důležitosti služby.
139 Odpovědi: 139/1. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátorů Krejčího, dr Karase, dr Soboty, Dytrycha a druhů ve věci živelních pohrom (tisk 24/2). -139/2. Odpověď ministrů zemědělství a financí na interpelaci senátora Františka Nováka a druhů ve věci poskytnutí pomoci krupobitím postiženým v okrese lounském (tisk 27). -139/3 (původní zněni). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů L. Franka, E. Enhubera stran neoprávněného zákazu daňové protestní schůze v Děčíně (tisk 40/5). -Překlad ad 139/3. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Ludwig Frank, Emil Enhuber wegen ungerechtfertigten Verbotes einer Steuerprotestversammlung in Tetschen (Druck 40/5). -139/4 (původní znění). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Hokkyho a druhů o neudržitelných poměrech u pohraničního celního úřadu v Selo Slatině a o zavraždění čsl. státního občana rumunské národnosti Vasyla Húzo Andri pohraniční finanční stráží (tisk 37/5). - (pokračování předešlého)Překlad ad 139/4. Válasz a pénzügyi minisztertől Hokky szenátor és társai interpellációjára a selo-slatinai határvámhivatalnál uralkodá tarthatatlan állapotok és Húzo Andri Vasyl román nemzetiségü csszl. állampolgárnak a hátárpénzügyőrség által történt meggyilkolása tárgyában (37/5. nysz.). -139/5. Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátorů J. Kvasničky, dr Budaye a druhů ohledně jmenování Vratislava Brauma z. Pacova notářem v Nepomuku (tisk 46/5).
140 Interpelace sen. Tomáše Dytrycha na pana ministra financí ve věci zrušení katastrálního měřičského úřadu v Bučovicích.