Historické senátní tisky z 4. volebního období
1. zasedání - senátní tisky

4. volební období 1935 - 1938

Seznam senátních tisků

1. zasedání


č. zkrácený popis
1 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865-11) o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189-11). - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2)
2 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 1332-III), kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (tisk 2975-111)
3 Zpráva místopředsedy Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny o činnosti tohoto výboru v době mezi III. a IV. volebním obdobím Národního shromáždění.
4 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání modních publikací, sjednaná výměnou not v Praze dne 22. května 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 22. května 1935, čís. 115 sb. z. a n.
5 Vládní návrh Zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci n./L.
6 Návrh senátorů Donáta, dr ing. Botto, Nejezchleb Marchy, Udržala a společníků na poskytnutí podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu.
7 Návrh senátorů Měchury, Nejezchleb-Marchy, Foita a společníků na poskytnutí urychlené a vydatné podpory zemědělcům postiženým krupobitím a průtrží mračen na okresech břeclavském, hodonínském a dačickém.
8 Návrh senátorů Javornického, Hubky a druhů, aby byla poskytnuta okamžitá a vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a záplavou v okrese roudnickém.
9 Návrh senátorů Javornického, Hubky a druhů na poskytnutí rychlé státní pomocí obyvatelům postiženým živelní pohromou v okrese Kralupy nad Vltavou.
10 Vládní návrh senátora Kotrby a spol. na novelisaci zákona ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb. z. a n. tak, aby v pekárnách dovolena byla práce u válu od 3. hod. ranní.
11 Návrh senátora Kotrby a druhů na doplnění zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba, změněného vládním nařízením ze dne 13. července 1934, č. 187 Sb. z. a n.
12 Návrh senátorov Jančeka, dr Labaje a spol. na rýchlu pomoc pre pohorelcov v obcí Valašská Dubová, v okrese Dolný Kubín na Slovensku.
13 Návrh senátora dr Polyáka a druhov na poskytnutie rýchlej pomoci búrkou a krupobitím poškodeným maloroľníkom, robotníkom, živnostníkom v Melčiciach, v Haluziciach, v Ivanovciach a vo Štvrtku n. V., okres Trenčín,
14 Interpelace: 14/1. Interpelace senátora Aloise Kříže a soudruhů na pana ministra zemědělství ve věci protežování politického stranictví ve správě státních statků a lesů v Třeboni. -14/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru vnitra ohledně protizákonného postupu komisaře Jedličky od okresního hejtmanství v Jičíně při voličské schůzi dne 8. května v Jičíně. -14/3. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů panu ministru vnitra ohledně protizákonného postupu policejního komisaře Smetany na veřejné schůzi lidu. -14/4. Interpelace senátora Jurana a soudruhů ministru vnitra v záležitosti surového útoku četníků proti shromáždění lidu dne 28. května 1935 večer ve Velkém Meziříčí. -Překlad ad 14/5. Interpelace senátora Reyzla a soudr. na pana ministra vnitra stran výnosu okresního úřadu v České Lípě ve věci oslavy 1. máje v České Lípě. -14/5 (původní znění). Interpellation des Senators Reyzl und Genossen an den Herrn Innenminister betrefend einen Erlaß der Bezirksbeh?rde Böhm Leipa anläßlich der 1. Mai-Feier in B. Leipa.
15 Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo-maďarských, podepsaná dne 8. června 1934 v Budapešti, s podotknutím, že poslanecká sněmovna schválila tuto úmluvu v 362. schůzi dne 12. března 1935.
16 Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců, podepsaná v Bukurešti dne 5. prosince 1930, s podotknutím, že poslanecká sněmovna projevila souhlas s úmluvou v 357. schůzi dne 13. prosince 1934.
17 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 7) zákona, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací (tisk 33).
18 Návrh senátora Filipínského a druhů na poskytnutí bezodkladné pomoci živelní pohromou postiženým okresům Tišnov a Boskovice.
19 Návrh senátorů Svobody, Zmrhala, Mikulíčka, Kubače a soudruhů na poskytnutí okamžitě pomoci živelní pohromou postiženým domkářům a malým rolníkům v okresích: Dolní Kralovice, Vlašim, Příbram a Praha-Venkov.
20 Návrh senátorů Modráčka, Dundra a soudruhů na poskytnutí neodkladné pomoci osobám postiženým krupobitím a průtrží mračen v obvodu mělnickém a karlínském.
21 Překlad. Návrh senátora Scharnagla a soudr. na poskytnutí mimořádné pomoci obci Svéraz a okolí, okres Český Krumlov, jež postiženy byly těžkým krupobitím. -původní znění. Antrag des Senators Scharnagl und Genossen auf Gewährung einer ausserordentlichen Hilfe für die Gemeinde Tweras und Umgebung, Bez. B. Krumau, welche durch schweren Hagelschlag heimgesucht wurden.
22 Zpráva ústavně-právního výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 17) k vládnímu návrhu zákona, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21, června 1934, č. 109 3b. z. a n., o mimořádné moci nařizovací.
23 Návrh senátorů Dresla, dr Šmerala, Kreibicha, Nedvěda, Mikulíčka a soudruhů na poskytnutí okamžité pomoci pohořelým v Malém Hradisku, okres Prostějov.
24 Interpelace: Překlad ad 24/1. Interpelace senátorů Kreibicha Nedvěda a soudr. na ministra vnitra stran zacházení s emigranty. -24/1 (původní znění). Interpelation der Senatoren Kreibich, Nedvěd und Genossen an den Innenminister wegen der Behandlulg der Emigrranten. -24/2. Interpelace senátorů Krejčího, dr Karase, dr Soboty, Dytrycha a druhů na pana ministra zemědělství ve věci živelních pohrom. -24/3. Interpelace senátora Nedvěda a soudr. ministrům vnitra a spravedlnosti ohledně mimořádné persekuce dělnického hnutí na Slovensku. -24/4. Interpelace senátora Kotrby a druhů na pana ministra vnitra ohledně neudržitelného postupu úřadů proti mistrům pekařským v důsledku chybného výkladu vládního nař. ze dne 23. února 1934, č. 27 Sb. z. a n.
25 Návrh senátorov dr Milotu, dr Kloudu, Pichla, Hubku a druhů, aby bol vydaný zákon o trestnosti pytliactva v zemí Slovenskej a Podkarpatorúskej
26 Návrh. senátorů prof. Kvasničky, Hancko a spol. ve věci výplaty služebních požitků státních a veřejných zaměstnanců.
27 Interpelace senátora Františka Nováka a druhů na p. ministra zemědělství ve věci poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okrese lounském.
28Vládní návrh kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.
29Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5. září 1934, č. 197 Sb. z. a n.
30 Vládní návrh, kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.
31 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. června 1935 se závěrečným protokolem z téhož dne, uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 25.června 1935, č. 137 Sb. z. a n.
32 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.
33 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.
34 Státní závěrečný účet Republiky československé za rok 1934 - (pokračování předešlého-1) - (pokračování předešlého-2) - (pokračování předešlého-3) - (pokračování předešlého-4) - (pokračování předešlého-5) - (pokračování předešlého-6) - (pokračování předešlého-7) - (pokračování předešlého-8) - (pokračování předešlého-9) - (pokračování předešlého-10) - (pokračování předešlého-11) - (pokračování předešlého-12) - (pokračování předešlého-13) - (pokračování předešlého-14) - (pokračování předešlého-15) - (pokračování předešlého-16) - (pokračování předešlého-17) - (pokračování předešlého-18) - (pokračování předešlého-19) - (pokračování předešlého-20) - (pokračování předešlého-21) - (pokračování předešlého-22) - (pokračování předešlého-23) - (pokračování předešlého-24) - (pokračování předešlého-25) - (pokračování předešlého-26) - (pokračování předešlého-27) - (pokračování předešlého-28) - (pokračování předešlého-29) - (pokračování předešlého-30) - (pokračování předešlého-31) - (pokračování předešlého-32) = (ve formátu PDF)
35 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.
36 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.
37 Interpelace: 37/1. Interpelace senátora Fidlíka a soudruhů ministru vnitra ohledně neslýchaného porušování imunity členů Národního shromáždění četníky a policii na Slovensku. -37/2. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministrům zemědělství a financí ohledně bezohledného a protizákonného postupu a existenčního ničení drobného rolníka okresním soudem v Mladé Boleslavi. -37/3. Interpelace senátora Nedvěda a soudruhů ministru národní obrany ohledně sebevraždy Jaroslava Hájka, četaře délesloužícího u horského pěšího pluku č. 2 v Lipt. Sv. Mikuláši a ohledně přiznání podpory rodičům zemřelého. -Překlad ad 37/4. Interpelácia senátora Hokkyho a druhov ministerskému predsedovi o rychlej a radikálnej pomoci zadlženému obyvateľstvu Podkarpatskej Rusi. -37/4 (původní znění). Interpelláció a miniszterelnök urhoz Podk. Rus eladósodott lakosságának gyors és gyökores megsegitése tárgyában. Beadják: Hokky Károlý szenátor, és társai. - (pokračování předešlého)Překlad ad 37/5. Interpelácia senátora Hokkyho a druhov minístrovi financií o neudržiteľných pomeroch, pozorovaných po dlhšiu dobu u pohraničnej colnice v Selo Solotvina a o zavraždení československého štátneho občana rumunskej národnosti, Vasyla Húzó Andri, pohraničnou finančnou strážou. -37/5 (původní znění). Interpélláció a Pénzügyminiszter Urhoz a faluszlatinai határvámnál hosszabb idő éta észlelt tarthatatlan állapotok és Huzó Vasyl Andri román nemzetiségü csehszlovák állampolgárnak a határpénzügyörség által való meggyilkoltatása tárgyában. Beadják: Hokky Károly szenátor és társai.
38 Odpovědi: 38/1. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně protizákonného postupu komisaře Jedličky od okresního hejtmanství v Jičíně při voličské schůzi dne 8. května v Jičíně (tisk 14/2). -38/2. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Jurana a soudruhů v záležitosti surového útoku četníků proti shromáždění lidu dne 28. května večer ve Velkém Meziříčí (tisk 14/4). -38/3. Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Nedvěda a soudruhů ohledně protizákonného postupu policejního komisaře Smetany na veřejné schůzi lidu (tisk 14/3). -38/4 (původní znění). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Reyzla a soudruhů stran výnosu okresního úřadu v České Lípě ve věci oslavy 1. máje v České Lípě (tisk 14/5). -Překlad ad 38/4. Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Reyzl und Genossen betreffend einen Erlaß der Bezirksbehörde in Böhm Leipa, anläßlich der 1. Mai-Feier in Böhm Leipa (Druck 14/5). -38/5. Odpověď ministra zemědělství na interpelaci senátora Aloise Kříže a soudruhů ve věci protežování politického stranictví ve správě státních lesů a statků v Třeboni (tisk 14/1).
39 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.
40 Interpelace: 40/1. Interpelace senátora Aloise Kříže a soudruhů na pana ministra vnitra o zákazu táboru lidu Volné myšlenky československé a Unie socialistických svobodných myslitelů v Čes. Budějovicích. -Překlad ad 40/2. Interpelácia senátora Hokkyho a druhov predsedovi vlády a celej vláde o zadržovaní obecných prirážok obci Sevľuše, čím sa zabraňuje potrebným investíciám obce. -40/2 (původní znění). Interpélláció Benyujtják: Hokky Károly szenátor és társai a Miniszterelnök Urhoz és az összkormányhoz Nagyszőllős község pótadóinak visszatartása, s ezáltal a szükséges Beruházásainak megakadályozása tárgyában. -Překlad ad 40/3. Interpelácia senátora Hokkyho a druhov celej vláde, aby okres sevľušský vyhlásený bol za okres núdzový. -40/3 (původní znění). Interpelláció Beadják: Hokky Károly szenátor és tarsai az összkormányhoz a sevlusi, nagyszöllösi járásnak inség járássá nyilvá nitása tárgyában. -Překlad ad 40/4. Interpelácia senátora Hokkyho a druhov ministrovi vnútra o zrušení režimu vládneho komisariátu v Mukačeve a Paušíne. -40/4 (původní znění). Interpelláció Beadják: Hokky Károly szenátor és társai belügyminiszter urhoz a mukačevói és paušini kormánybiztosi rezsim beszüntetése tárgyában a - (pokračování předešlého)Překlad ad 40/5. Interpelace senátorů L. Franka, E. Enhubera na ministra vnitra stran neoprávněného zákazu daňové protestní schůze v Děčíně. -40/5 (původní znění). Interpellation der Senatoren Ludwig Frank, Emil Enhüber an den Minister des Innern wegen ungerech fertigten Verbotes einer Steuerprotestversammlung in Tetschen.
41 Vládní návrh. Zákon o ochraně zvířat proti týrání.
42 Vládny návrh. Zákon ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930 -1932.

Upozornění: Pokud je ve zkráceném názvu tisku uveden (jako poslední) odkaz na dokument i ve formátu PDF, je určujícím dokument v tomto formátu, dokumenty v HTML formátu nemusí být kompletní. Dokument ve formátu PDF může být i o velikosti desítek MB, jeho stažení bude trvat delší dobu úměrně kapacitě Vaší přípojné linky do Internetu.


( >> 2. zasedání >> )