ZÁBOREC Cyril

VII. voleb. kraj

NSj, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 5.

Byl členem výb. soc.-pol. a techn.-doprav.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 15, 20. XII. 1935; 54.

o novelisaci zákona, kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (zpr. t. 241). 38, 26. VI. 1936; 29.

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 17.

o stanovený rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 575) a o stát. závěrečném účtu na rok 1936 (zpr. t. 567). 107. 16. III. 1938; 28.

Interpelace:

ve věci ustanovení a provádění zákona o vládních nařízení o gentském systému (t. 423/1). 66, 31. XI. 1937; 5.

odpov. t. 544/3. 89, 29. X. 1937; 5.

ZEMAN Ján

VIII. voleb. kraj

REP, Ľud

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.), kult. a rozp.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy ľudové strany. Oznámeno dopisem ze dne 15. XII. 1938.

Návrh:

na poskytnutí rychlé podpory požárem poškozeným občanům na Kochnáči (notariát Držkovce) okres Bánovce nad Bebravou (t. 263). 42, 3. VII. 1936; 41.

Zpravodajem:

rozp. v.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 5.

doslov. 16, 21. XII. 1935; 7.

vyjádření k resolucím, 17.

kult. v.

o doplnění organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské (zpr. t. 240). 38, 23. VI. 1936; 6.

rozp. v.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 50, 14. XII. 1936; 5.

doslov. 54, 18. XII. 1936; 47, 60.

rozp. v.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 93, 13. XII. 1937; 4.

doslov. 97, 17. XII. 1937; 44.

vyjádření k resolucím. 53.

rozp. v.

o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše (zpr. t. 652). 110, 30. III. 1938; 16.

ZIMÁK František

IX. voleb. kraj

ČSD, hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. rozp. a úst.-práv.

Stal se hospitantem klubu sen. NSP. 127, 15. XII. 1938; 4.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čsl. strany soc. dem. na Slovensku.

Zpravodajem:

úst.-práv. v.

o prodloužení a novelisaci zákona o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 22).

6, 26. VI. 1935; 3.

doslov. 14.

rozp. v.

o dalším poskytování úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků (zpr. t. 71). 14, 19. XII. 1935; 24.

rozp. v.

o rozšíření platnosti zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. ústní k t. 79). 16, 21. XII. 1935; 22.

rozp. v.

o stavebním ruchu (zpr. t. 161). 27,26. III. 1936; 17.

rozp. v.

o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem (zpr. t. 159). 28, 27. III. 1936; 7.

úst.-práv. v.

o prodloužení účinnosti některých ustanovení tiskových zákonů (zpr. t. 231). 37, 17. VI. 1936; 4.

úst.-práv. v.

o prodloužení účinnosti a novelisaci zákona o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel (zpr. t. 239). 38, 23. VI. 1936; 4.

úst.-práv. v.

o pracovním poměru redaktorů (zpr. t. 260). 42, 3. VII. 1936; 5.

rozp. v.

o novelisaci zákona č. 94/1932 o nové soustavě drobných peněz (zpr. 407). 65, 11. III. 1937; 4.

úst.-práv. v.

o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. X. 1918 do 13. VII. 1919 na území Slovenska neb Podkarpatské Rusi jen před duchovním správcem (zpr. t. 416). 74, 19. V. 1937; 4.

oprava tiskové chyby. 75, 20. V. 1937; 4.

rozp. v.

o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 621). 99, 21. XII. 1937; 113.

rozp. v.

o převzetí akcií Čs. akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě od zúčastněných bank (zpr. t. 576). 108, 17. III. 1938; 29.

úst.-práv. v.

o propůjčení vnitrostátní účinnosti části III. úmluvy o celním kartelu s Maďarskem (zpr. t. 646). 110, 30. III. 1938; 3.

úst.-práv. v.

o některých opatřeních k zjednání vzájemného souladu mezi veřejnými knihami, pozemkovým katastrem a skutečnou držbou v zemích Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 492). 110, 30. III. 1938; 18. vyjádření k pozměn, návrhu. 20.

rozp. v.

o poplatkovém ekvivalentu, (zpr. t. 677). 112, 7. IV. 1938; 21.

úst.-práv. v.

o ochraně a obraně proti leteckým útokům (zpr. t. 681). 113, 8. IV. 1938; 19. rozp. v. o soustavě drobných peněz (zpr. 702). 119, 18. V. 1938; 3.

Interpelace:

ve věci Československé dunajské plavební společnosti (t. 271/1). 43, 8. X. 1936; 11.

ZMRHAL Antonín

I. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. nár. hosp. a živn.-obch.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh pozměňovací:

k t. 612. 99, 21. XII. 1937; 84.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení a novelisaci zákona o mimořádné moci nařizovací (zpr. t. 22,). 6, 26. VI. 1935; 8.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 95, 15. XII. 1937; 35.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 99, 21. XII. 1937; 52.

Interpelace:

v záležitosti zákazu výzdoby družstevních prodejen "Včely" (t. 696/5). 117, 11. V. 1938; 4.

Volán k pořádku:

117, 11. V. 1938; 7.

ŽIŠKA Pavel, Dr.

VIII. voleb. kraj

L, Ľud.

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 9.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. dáv. z maj., ink. (II. náhr.) a soc.-pol.

Stal se členem klubu sen. Slov. Hlinkovy ľudové strany. 128, 16. XII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o programovém prohlášení předsedy vlády 5, 25. VI. 1925; 56.

o novelisaci § 23 zákona č. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr. t. 158). 28,27. III. 1936; 29.

o pojištění u báňských bratrských pokladen (zpr. t. 259). 42, 3. VII. 1936; 34.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340). 53, 17. XII. 1936; 57.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 43.