NEDVĚD František

III. voleb. kraj

K

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. dáv. z maj., im., ink., kult., parl. úsp. kom. (náhr.), rozp., stál. (náhr.) a živn.-obch.

Zbaven mandátu 28. XII. 1938 v důsledku rozpuštění komunistické strany.

Návrh:

na vydání zákona o mimořádné nouzové výpomoci pro nezaměstnané v zimním období 1936 (t. 115). 20, 11. II. 1936; 3

Návrhy pozměňovací:

k t. 111. 20, 11. II. 1936; 33.

k t. 340. 54, 18. XII. 1936; 45 - 47.

k t. 618. 99, 21. XII. 1937; 96 - 97.

Návrhy resoluční:

k t. 75. 16, 21. XII. 1935; 13 - 17.

k t. 585. 97, 17. XII. 1937; 51 - 52.

k t. 618. 99, 21. XII. 1937; 98.

Prohlášení:

jménem klubu sen. komunistické strany, v němž označuje zmocňovací zákon za nejdalekosáhlejší zásah elementárním demokratickým právům lidu a protestuje proti zastavení komunistické strany. 127, 15. XII. 1938; 5.

Řeč v rozpravě:

o novelisaci zákona čís. 78/1927 o stabilisačních bilancích (zpr. t. 111). 20, 11. II. 1936; 26.

o změně § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů (zpr. t. 109). 21, 12. II. 1936; 4.

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188) a

o změně § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpuštění politických stran (zpr. t. 189). 33, 13. V. 1936; 32.

o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu (zpr. t. 618). 99, 21. XII. 1937; 93.

o vládním prohlášení min. předsedy. 104, 9. III. 1938; 17.

o úmluvě o úpravě pohraničního styku s Maďarskem (zpr. t. 655). 109, 29. III. 1938; 12.

o civilních inženýrech (zpr. t. 686). 115,4. V. 1938; 17.

o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví (zpr. t. 680). 116, 10. V. 1938; 4.

Interpelace:

ohledně protizákonného postupu komisaře Jedličky od okresního hejtmanství v Jičíně při voličské schůzi dne 8. V. v Jičíně (t. 14/2). 4, 24. VI. 1935; 3.

odpov. t. 38/1. 8, 5. XI. 1935; 6.

ohledně protizákonného postupu policejního komisaře Smetany na veřejné schůzi lidu (t. 14/3). 4, 24. VI. 1935; 3.

odpov. t. 38/3. 8, 5. XI. 1935; 6.

ohledně mimořádné persekuce dělnického hnutí na Slovensku (t. 24/3). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 113/2. 22, 26. II. 1935; 3.

ohledně bezohledného a protizákonného postupu a existenčního ničení drobného rolníka okresním soudem v Mladé Boleslavi (t. 37/2). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 113/5. 22, 26. II. 1935; 3.

ohledně sebevraždy Jaroslava Hájka, četaře délesloužícího u horského pěšího pluku č. 2 v Lipt. Sv. Mikuláši a ohledně přiznání podpory rodičům zemřelého (t. 37/3). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 113/6. 22, 26. II. 1935; 3.

ohledně událostí v Lysé nad Labem v pondělí dne 13. I. 1936 (t. 102/1). 19, 4. II. 1936; 3.

odpov. t. 199/1. 34, 28. V. 1936; 4.

ohledně protizákonného rozpuštění schůze rolníků ve Slaném dne 16. II. 1936 (t. 129/1). 24, 10. III. 1936; 4.

odpov. t. 236/1. 38, 23. VI. 1936; 4.

ohledně hrubého porušování ústavní listinou zaručeného petičního práva okresní úřadem ve Slaném a četníky téhož okresu (t. 129/2). 24, 10. III. 1936; 4.

odpov. t. 236/2. 38, 23. VI. 1936; 4.

ohledně trestních činů slánského četnictva podle zákona č. 309/1921 o útisku (t. 129/3). 24, 10. III. 1936; 4.

odpov. t. 199/2. 34, 28. V. 1936; 4.

ohledně hrubého porušování shromažďovacího zákona četníky v okrese Slaný (t. 129/4). 24, 10. III. 1936; 4.

odpov. t. 236/3. 38, 23. VI. 1936; 4.

ohledně falšování potravin (t. 170/11). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/11. 45, 20. X. 1936; 3.

ohledně ničení a ožebračování malých pachtýřů velkostatkářem Jaroslavem Lískou v Cerhenicích (t. 175/3). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/14. 45, 20. X. 1936; 3. ,

ohledně zákazu nezávadné divadelní hry a persekuce mladoboleslavským okresním úřadem (t. 175/4). 29, 28. IV. 1936; 5.

odpov. t. 283/15. 45, 20. X. 1036; 3.

ohledně pogromové protižidovské kampaně, vedené v Jičíne Národním sjednocením za patronace okresního hejtmanství (t. 378/1). 59, 24. II. 1937; 3.

odpov. t. 471/2. 78, 8 VI. 1937; 3.

ohledně zoufalé situace města Bělé pod Bezdězem a ohledně krytí úhrady za překročení stavby vodovodu v Bělé pod Bezdězem, zaviněného inž. O. Šulcem ze zemského úřadu, ministerstvem vnitra (t. 378/4). 59, 24. II. 1937; 3.

odpov. t. 474/3. 78, 8. VI. 1937; 3,

ohledně zastavení továrny na obuv v Mnichově Hradišti (t. 418/8). 65, 11. III. 3937; 3.

odpov. t. 587/1. 100, 23. II. 1938; 4.

ohledně neslýchaného způsobu, jakým se provádí vyrovnací řízení zemědělské (t. 432/6). 67, 20. IV. 1937; 6.

odpov. t. 544/5. 89, 29. X. 1937; 5.

ohledně domovní prohlídky, provedené okresním úřadem v Jičíně u umělecké skupiny dne 29. IV. 1937 (t. 455/1). 74, 19. V. 1937; 3.

odpov. t. 544/8. 89, 29. X. 1937; 5.

ohledně poměrů a poškozování rakouských vojenských invalidů v Invalidovně v Hořících (t. 475/1). 80, 15. VI. 1937; 3.

odpov. t. 548/12. 89, 29. X. 1937; 5.

ohledně nevyplacení nouzové podpory postiženým povodní v České Dlouhé, okres Polička (t. 623/1). 100, 23. II. 1938; 3.

odpov. t. 710/5. 120, 17. XI. 1938; 13.

ve věci libovolné, zákonnými předpisy neodůvodněné censury (t. 629/3). 101, 3. III. 1938; 4.

odpov. t. 687/4. 114, 3. V. 1938; 6.

ve věci protiprávní censurní praxe (t. 637/5). 101, B. III. 1938; 4.

odpov. t. 687/5. 114, 3. V. 1938; 6.

ohledně porušování sociálně politických zákonů republiky fou Tomáš Baťa v Třebíči (t. 648/4). 106, 15. III. 1938; 8.

odpov. 1 710/8. 120, 17. XI. 1938; 13.

ohledně soustavného porušování sociálně-politických zákonů republiky firmou Baťa v Třebíči (t. 665/8). 111, 6. IV. 1938;

3. odpov. t. 721/4. 120, 17. XI. 1938; 13.

ohledně nepořádků ve Společenstvu smíšených živností v Karviné a nesprávného zákroku živnostenského úřadu I. stolice (t. 690/4). 114, 3. V. 1938; 6.

ohledné porušování platných zákonů okresním úřadem v Mnichově Hradišti a rušení veřejného pokoje a řádu tímtéž okresním úřadem (t. 709/12). 120, 17. XI. 1938; 13.

Žádosti ve věcech imunity:

kraj. s. v Ml. Boleslavi č. j. Nt 206/30-2

(zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky) (čís. 2.552/1930). 5, 25. V. 1935; 4.

kraj. s. v Olomouci

(přečin podle § 24 zák. o tisku, pro zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky a pro přečiny podle § 14 a), § 14, č. 1, § 16, č.1l zákona na ochranu republiky) (č. 924). 11, 27. XI. 1935; 5.

Volán k pořádku:

127, 15. XII. 1938; 7.

NEJEZCHLEB-MARCHA Dominik

VI. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. br., ink., parl. úsp. kom. a zahr.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 3.

Návrhy:

na poskytnutí mimořádné podpory obcím postiženým živelními pohromami na okresu tišnovském na Moravě (t. 272). 43, 8. X. 1936; 11.

na převzetí osobních nákladů státních agrárních úřadů státem (t. 306). 47, 29. X. 1936; 5.

na vydání nového vinařského zákona pro Československou republiku (t. 320). 49, 5. XII. 1936; 3.

Zpravodajem:

br. v.

o novelisaci zákona na ochranu republiky (zpr. t. 188). 32, 12. V. 1936; 11.

doslov 33, 13. V. 1936; 97.

zahr. v.

o dodatkové dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií k Československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 578). 116, 10. V. 1938; 1).

zahr. v.

o dohodě o zrušení čl. 1 a 6 obchodní a plavební smlouvy s Jugoslávií a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, čl. 1 a 2 a k čl. 4 závěrečného protokolu k této smlouvě (zpr. t. 582). 116, 10. V. 1938; 9.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 54, 18. XII. 1936; 36

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 93, 13. XII. 1937; 13.

o vládním pí ohlášení min. předsedy. 101, 9. III. 1938; 30.

Interpelace:

v záležitosti vybudování silničního spojení hlavního města Brna s územím Moravského Krasu (t. 322/6). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 434/1. 72, 11. V. 1937; 3.

NENTVICH Jindřich

X. voleb. kraj

ČSD, hosp. NSP

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 4.

Byl členem výb. in. a kult.

Stal se hospitantem klubu sen. NSP. 127, 15. XII. 1938; 4.

Zbaven mandátu 25. I. 1939 v důsledku rozpuštění čs. strany soc. dem. na Slovensku.

Zpravodajem:

kult. v.

o nabytí sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách čs. státem (zpr. t. 149). 27, 26. III. 1936; 5.

kult. v.

o zřízení vysoké školy technické v Košicích (zpr. t. 491). 84, 25. VI. 1937; 4.

doslov 26.

oprava tiskových chyb 28,

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1937 (zpr. t. 340). 51, 18. XII. 1936; 4.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu na rok 1938 (zpr. t. 585). 96, 16. XII. 1937; 14.

o úhradových předlohách (zpr. t. 602, 605, 608, 609-617). 99, 21. XII. 1937; 39.

Interpelace:

ve věci průtahu s potvrzením starosty a jeho náměstků v Michalovcích (t. 363/1). 55, 21. I. 1937; 3.

odpov. t. 150/4. 72, 11. V. 1937; 3.

NĚMEČEK Václav

I. voleb kraj

ČSD, NSP

Slib vykonal 1, 18, VI. 1933; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1933; 3.

Byl členem výb. im., ink. parl. úsp. kom.(náhr.), soc.-pol. a ústav. práv.

Stal se členem klubu sen. NSP 1. XII. 1938. 127, 15. XII. 1938; 4.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 120 (im. K. Hokky).

26,24 III. 1936; 6,

doslov 6.

soc. pol. v.

o novelisaci zákona o požitcích válečných poškozenců (zpr. t. 160). 27, 26. III. 1936; 54,

doslov 58.

im. v. zpr. t. 121 (im. K. Dresla).

29, 28. IV. 1936; 26.

im. v. zpr. 1.124 (im. J. Wenderlicha).

31, 5. V. 1936; 6.

im. v. zpr. t. 181 (im. J. Pociska).

74, 19 V. 1937; 3.

im. v. zpr. t. 265 (im. V. Dundra).

75, 20. V. 1937; 3.

im. v. zpr. t. 266 (im. K. Schössera).

75, 20. V. 1937; 4.

im. v. zpr. t. 388 (im. M. Wellana).

75, 20. V. 1937; 5.

im. v. zpr. t. 643 (im. A. Pfrognera).

109, 29. III. 1938; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin zákonu pro rok 1936 (zpr. t. 75). 14, 19. XII. 1935; 45.

o spotřební dani z kyseliny octové (zpr. t. 107). 20, 11. II. 1936; 8.

o stát. rozpočtu a fin, zákonu pro rok 1937 (zpr. t. 340.) 51, 15. XII. 1936; 40.

o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 621). 99, 21. XII. 1937; 120.

NIESSNER Wilhelm

VI. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 1.

Byl členem výb. im., in. a stál. (náhr.).

Vzdal se mandátu dne 6. X. 1936. 43, 8. X. 1936; 5.

Místo něho nastoupil Mathias Wellan.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády o vnitropolitické situaci. 41, 2. VII. 1936; 34, něm. 115.

Volán k pořádku:

37, 17. VI. 1936; 37.

NOVÁK František

III. voleb kraj

L, NJ

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1835; 4.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) a tech.-doprav.

Stal se členem klubu sen. NJ. 127, 15. XII. 1938; 5.

Zpravodajem:

techn.-doprav. v.

o Mezinárodních úmluvách o přepravě zboží, cestujících a zavazadel po železnicích (zpr. t. 383). 61, 2. III. 1937; 3, doslov 6.

Řeč v rozpravě:

o občanském zákoníku (t. 425). 68,22. IV. 1937; 15.

Interpelace:

ve věci poskytnutí pomoci krupobitím postiženým obcím v okrese lounském (t. 27). 8, 5. XI. 1935; 6.

odpov. t. 139/2. 24, 10 III. 1936; 4.

o změně způsobu ustanovování a povyšování zřízenců podúředníků a gážistů ve službách čs. státních drah (t. 325/4). 49, 5. XII. 1936; 3 státních drah (t. 352/4). 49, 5. XII. 1936; 3.

odpov. t. 474/1. 78, 8. VI. 1937; 3.

NOVÁK František

VII. voleb. kraj

REP, NJ

Slib vykonal 1, 18, VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 3.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), nár. hosp. a ústav.-práv.

Zvolen provisorně pořadatelem. 1, 18. VI. 1935; 12.

Zvolen definitivně pořadatelem. 8, 5. XI. 1935; 23.

Stal se členem klubu sen. NJ. 172, 15. XII. 1938; 3.

Návrh:

na organisování speciálního průzkumu nové choroby vepřů tak zv. "nakažlivé obrny vepřů" (Těšínské nemoci) a poskytnutí k tomu potřebných prostředků (t. 59). 13, 12. XII. 1935; 3.

Zpravodajem:

nár. hosp. v.

o obchodní dohodě s republikou Uruguayskou (zpr. t. 332). 59, 24. II. 1937; 4.

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 334). 59,24. II. 1937; 6.

nár. hosp. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 336). 61, 2. III. 1937; 7, doslov 12.

nár. hosp. v.

o obchodní dohodě s republikou Guatemalskou (zpr. t. 337). 62, 3. III. 1937; 4,

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k dodatku o úmluvě s Jugoslávií k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 384). 80, 15. VI. 1937; 12.

nár. hosp. v.

o obchodní dohodě s Bolivií (zpr. t. 385). 82, 22. VI. 19:57; 7.

nár. hosp. v.

o prodloužení účinnosti zákona č 43/1930 o úpravě užívání pastvin v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 69). 14, 19. XII. 1933; 23

nár. hosp. v.

o dohodě s Rakouskem o celním projednávání módních publikací (zpr. t. 48).

18, 29. I. 1936; 7.

nár. hosp. v.

o prodloužení účinnosti zákona čís. 43/1930 o úpravě užívání pastvin v zemi Slovenské a Podkarpatoruské (zpr. t. 110). 22, 26. II. 1935; 6.

nár. hosp. v.

o dodatkové úmluvě k československo-německé hospodářské dohodě (zpr. t. 67). 23, 5. III. 1936, 7.

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií (zpr. t. 68). 29, 28. IV. 1936; 25.

nár. hosp. v.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní a plavební úmluvě s Finskem (zpr. t. 204). 49, 5. XII. 1936; 11.

nár. hosp. v.

o obchodní dohodě s Argentinou (zpr. t. 512), 89, 29. X 1937; 8.

ústav.-práv. v.

o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci (zpr. t. 660). 107, 16. III. 1938; 5. doslov 17.

nár. hosp. a úst.-práv. v.

o novelisaci vlád. nař. č. 76/1936 o zemědělském vyrovnávacím řízení (zpr. t. 661). 107, 16. III. 1938; 6.

nár. hosp. v.

o povinném ničení larev střečka hovězího (zpr. t. 422). 111, 6. IV. 1938; 4.

úst.-práv. v.

o dopravních značkách pro silniční dopravu (zpr. t. 672). 113, 8. IV. 1938; 4.

nár. hosp. v.

o dodatková dohodě k dodatkové úmluvě s Jugoslávií k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 578), 116, 10. V. 1938; 8.

nár. hosp. v

o dohodě o zrušení čl. 4 a 6 obchodní a plavební smlouvy s Jugoslávií a o zrušení ustanovení k čl. 1, bod 4, čl. 1 a 2 a k čl. 1 závěrečného protokolu k této smlouvě (zpr. t. 582) 116, K) V. 1938, 9.

nár. hosp. v.

o dodatkové dohodě k prozatímní obchodní dohodě s Řeckem (zpr. t. 610). 118, 17. V. 1938; t

nár. hosp. v.

o dodatkové úmluvě pozměňující ujednání ze dne 26. VI. 1935 k hospodářské dohodě s Německem (zpr. t. 651). 118, 17. V. 1938; 5.

Řeč v rozpravě:

o novel sací § 23 zákona č. 62/1869 ř. z., jímž se ustanovují pravidla vyučování na školách obecných (zpr 1.158). 28, 27. III. 1936; 16.

o poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (tisky č. 321 357, 435, 453, 462 463, 464) (zpr. t. 514). 87, 1. VII. 1937; 57

o stanovení rozpočtu na rok 1936 (zpr. t. 375) a o stát. závěrečném účtu za rok 1936 (zpr. t. 567). 101, 3. III. 1938; 19.