Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1931.

III. volební období.

3. zasedání.

Tisk 395.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti okresného súdu v Uher. Ostrohu zo dňa 24. zári 1930 čj. Nt. 204/30 za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Vitezslava Mikulíčka pre priestupok dľa §§ 2 a 19 shromažd. zákona (č. 2275/1930 preds.).

Skutková podstata.

Na základe oznámenia četnickej stanice v Uher. Ostrohu okresný súd žiadá za súhlas k trestnému stíhaniu senátora Vitezslava Mikulíčka pre priestupok dľa §§ 2 a 19 shrom. zák., ktorého dľa trestných spisov udajne sa dopustil tým, že dňa 10. zári 1930 v Uh. Ostrohu na Predmestí zahájil a odbýval nepovolenú verejnú schôdzu vzdor tomu, že dobre vedel, že schôdza nebola okresnému úradu v Uh. Hradišti dľa platných predpisov ohlásená.

Návrh.

Imunitný výbor navrhuje, aby nebolo vyhovené žiadosti okresného súdu v Uh. Ostrohu zo dňa 24. zári 1930 č. j. Nt. 204/30 a dôsledne, aby slávny senát nedal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Vit. Mikulíčka pre priestupky dľa §§ 2 a 19 shrom. zák.

Dôvody.

Z trestných spisov vysvitá, že senátor Vit. Mikulíček zahájil a konal verejnú schôdzu bez toho, aby sa bol presvedčil o tom, či je táto schôdza okresným úradom povolená.

Z predložených trestných spisov nedá sa zistiť, že by senátor Vit. Mikulíček sám bol usporiadal tábor ľudu na den 10. zári 1930 a že bolo jeho úlohou ohlasiť shromaždenie úradu a požiadať o predchádzajúce uradné povolenie k usporiadaniu spomenutého shromaždenia. Keď predsa senátor Vit. Mikulíček schôdzu zadržal, mal mu prítomný uradný organ v tomto výkone prekážať, alebo aspon ho upozorniť, že schôdza príslušným úradom nie je povolená a nemôže byť zadržaná. Poneváč to sa tak nestalo a poneváč tento učin sen. Vit. Mikulíčka stojí v súvislosti s jeho zákonodárnou činnosťou, navrhuje imunitný výbor, aby sl. senát nedal súhlas k trestnému stíhaniu sen Vit. Mikulíčka pre uvedený trestný čin.

Prahe, dňa 3. února 1931.

A. Šelmec v. r.,
predseda.

Dr Farkas v. r.,
zpravodaj.