Senát Národního shromáždění R. Č. r. 1930.

III. volební období.

3. zasedání.

Tisk 354.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 803) zákona,

kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost (tisk 820).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila v 92. schůzi dne 11. prosince 1930 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne.......................................................1930,

kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Platnost zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, prodloužená zákonem ze dne 20. prosince 1929, č. 181 Sb. z. a n., prodlužuje se s těmito změnami:

§ 1, odst. 4., bude zníti:

Dani jsou podrobeny, nehledíc na úplatnost, dodávky a výkony mezi závody téhož podniku a dodávky a výkony mezi závody nebo podniky téhož majetníka (§ 6, odst. 2.) v případech, kdy jest daň paušalována, stanoví-li takovou daňovou povinnost paušalovací vyhláška (§ 19, odst. 8.).

V § 3 nahradí se slova "podnikatelské pronajímání bytů" slovy "podnikatelské pronajímání zařízených místností".

§ 4, č. 4, konec první věty bude zníti:

provise z obchodu cennými papíry a cizími zákonnými platidly vyjma provise z obchodu losy státních loterií dani však podléhají.

§ 4, č. 10, bude zníti:

dovoz předmětů, podléhajících dani při dovozu (§ 1, odst. 1., č. 2), v případech a za podmínek, uvedených v § 87 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb. z. a n., a v §§ 149-173 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon;

§ 4, č. 12, bude zníti:

dodávky léčiv, léčebných pomůcek (včetně pomůcek therapeutických), léčebných vod, dodávky a výkony, záležející v podávání léčebných lázní, výkony lékařské a porodnické, hradí-li úplaty za tyto dodávky nebo výkony nositelé nebo náhradní nositelé veřejnoprávního sociálního pojištění podle dotyčných právních ustanovení nebo jsou-li zmíněné dodávky a výkony prováděny pro osoby, opatřené vysvědčením chudinským. Za týchž podmínek nejsou dani podrobeny i jiné dodávky a výkony, pokud je provádějí léčebné a ošetřovací ústavy a lázeňské podniky. Dále nejsou dani podrobeny všeliké dodávky a výkony, prováděné veřejnými léčebnými a ošetřovacími ústavy na všeobecných třídách nebo prováděné lázeňskými podniky v případě, že byla z úplaty poskytnuta z důvodů sociálních nejméně 50%ní sleva. Tato osvobození neplatí v případech, kdy jest daň paušalována;

§ 4, č. 14, bude zníti:

vláda k návrhu ministra financí, jenž před tím vyslechne buď příslušnou obchodní a živnostenskou komoru a státní živnostenskou radu nebo příslušnou zemědělskou radu, může poskytnouti:

a) při dodávkách a výkonech, týkajících se předmětů vyvážených, v případech hodných zřetele, zejména je-li daní ohrožena soutěživost dotyčného výrobního odvětví při vývozu, osvobození od daně, její snížení nebo jinou úlevu na dani. Tato úleva může záležeti též v tom, že se vývozním podnikům výrobním nebo sdružením takových podniků vrátí zcela nebo částečně daň, zaplacená z dodávek surovin nebo polotovarů, kterých vývozní podniky výrobní upotřebily ke zpracování na předměty, vyvezené do ciziny, nebo kterých použily jako součásti při výrobě zmíněných předmětů nebo jako jejich obalu;

b) při dodávkách a výkonech, týkajících se předmětů dovážených, v případech hodných zřetele osvobození od daně, její snížení, po případě úplné nebo částečné započtení daně, zaplacené při dovozu (§ 1, odst. 1., č. 2), do daně z první tuzemské dodávky dovezeného předmětu;

c) při dodávkách a výkonech, týkajících se předmětů, vyrobených v tuzemsku a do tuzemska dodávaných, v případech hodných zřetele osvobození od daně nebo její snížení, jsou-li předměty tuzemského původu daní více zatíženy než dovážené předměty stejného nebo podobného druhu, nebo vyžaduje-li toho soutěživost výrobního odvětví, zpracujícího tyto předměty, při vývozu;

d) v případech hodných zřetele snížení daně nebo jinou úlevu, jsou-li paušalováním daně (§ 19, odst. 8.) příliš zatíženy předměty, vyrobené z hmot, z jejichž dodávek jest daň paušalována;

e) osvobození od daně nebo její snížení pro dodávky, které provádějí svazy družstev pro přičleněná družstva a tato družstva pro svazy;

V § 4, č. 15, vloží se za slova "prodej jejich surovin a výrobků" slova "nebo aby jim půjčováním svých zařízení napomáhaly při výrobě",

§ 4, č. 20, bude zníti:

dodávky, k nimž dochází v případech, kdy podle poplatkových ustanovení příslušejí nebo budou přiznány poplatkové úlevy z důvodu splynutí (fuse), sloučení nebo přeměny právního útvaru některých podniků.

§ 5, č. 3, bude zníti:

při dovozu (§ 1, odst. 1., č. 2) poplatník celní pohledávky (§ 8 celního zákona);

V § 6, odst. 1., vloží se za první větu toto "Za podnikatele se zejména nepokládají osoby, které jsou pojištěny podle zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách, a to co do činnosti, která jest podkladem pro tuto pojistnou povinnost".

V § 6, odst. 2., vypustí se slova "a §u 4, č. 10,".

V § 7, č. 2, vloží se za slova "s provozem souvisících" slova "čítajíc v to jimi prováděnou autobusovou dopravu".

§ 7, č. 3, bude zníti:

jednatelé co do jednatelských výkonů, nepřesahuje-li úplata za ně v daňovém období částku 40.000 Kč. Podmínkou tohoto osvobození jest, že vedou obchodní knihy nebo, nejsou-li povinni je vésti, že vedou daňové záznamy (§ 16, odst. 1.).

§ 8 bude zníti:

Ručení.

(1) Nemohla-li daň s příslušenstvím na osobě k tomu povinné býti vymožena řízením donucovacím, ručí za její zaplacení osobně:

1. nabyvatel podniku, převedeného úplatně nebo neúplatně během daňového období, za daň, předepsanou jeho předchůdci za dotyčné daňové období;

2. zástupce cizince, není-li sám subjektem daně (§ 5, č. 2), za daň, předepsanou cizinci;

3. osobně ručící společníci za daň, předepsanou společnosti;

4. osoby, zodpovědné za správu osob právnických, za daň, předepsanou těmto právnickým osobám;

5. účastníci příležitostných sdružení podnikatelů za daň, předepsanou ostatním účastníkům takového sdružení z dodávek nebo výkonů, provedených tímto sdružením;

6. ten, z jehož podmětu se mimosoudní dražba koná, není-li sám subjektem daně, za daň, připadající na dodávky z této dražby;

7. nepodnikatel, pro kterého nepodnikatelská dodávka nebo výkon byly provedeny, za daň z dotyčné dodávky nebo výkonu, neučiní-li oznámení podle § 13, odst. 1.

(2) Postihuje-li osobní ručení více osob, ručí všechny společně a nerozdílně.

(3) Fysické i právnické osoby včetně neodevzdané pozůstalosti ručí za nezaplacené tresty na penězích, pokuty a útraty trestního řízení, které byly jejich zákonným nebo zmocněným zástupcům uloženy pro přestupky daňové (§ 41), spáchané při vykonávání povinností z tohoto zastupitelského poměru vyplývajících. Z ručení jsou vyňaty fysické osoby, které nejsou svéprávné, pokud jde o jejich zákonné neb úředně zřízené zástupce, a fysické osoby, jež prokáží, že jejich zmocněnec, při jehož volbě užily povinné péče, jednal bez jejich zmocnění.

§ 9, odst. 2., věta první bude zníti:

Z daňového základu lze vyloučiti výlohy zasílací a pojišťovací, které dodavatel nebo, kdo výkon provádí, prokázaně hradil osobám třetím za příjemce dodávky nebo výkonu, anebo které platí příjemce dodávky nebo výkonu a kterému dodavatel nebo, kdo výkon provádí, z úplaty odpočítá.

§ 11, odst. 2., lit. f), bude zníti:

při dovozu (§ 1, odst. 1., č. 2) v době, kdy vzniká povinnost platiti celní pohledávku (§ 85 celního zákona);

K § 11, odst. 2., připojí se jako lit. g) toto ustanovení:

záleží-li při zdaňování podle přijatých úplat (§ 17, odst. 1.) úplata ve směnce nebo šeku, v době, kdy dodavatel nebo, kdo výkon provedl, obdrží hodnotu směnky nebo šeku uhrazenou, i když se tak stane před jejich splatností.

V § 16, odst. 1., nahradí se slovo "nařízení" slovy "nařízení nebo vyhláška o paušalování daně (§ 19, odst. 8.)".

V § 17, odst. 1., první větě nahradí se slova "souhrn úplat přijatých v daňovém období, jakož i hodnotu vlastní spotřeby (§ 1, odst. 5.)" slovy "daňový základ za daňové období".

§ 17, odst. 7., druhá věta bude zníti:

Rovněž není zmíněný poplatník povinen platiti daň z povolených slev a z účtovaných částek, které se staly úpadkem nebo vyrovnáním nebo nezaplacením směnky neb šeku nedobytnými.

V § 17, odst. 7., třetí větě nahradí se slova "a obchoduje ve velkém" slovy "a vydává o všech dodávkách a výkonech účty".

§ 17, odst. 8., bude zníti:

Vyměřuje li se daň při dovozu (§ 1, odst. 1., č. 2), jest poplatník (§ 5, č. 3) povinen v prohlášce celnímu úřadu udati a průvodními listinami prokázati úplatu nebo cenu dováženého předmětu a jiné k vyměření daně potřebné údaje (§ 9, odst. 1., pátá věta); povinnosti této není, vyměřuje-li se daň při dovozu pevnou sazbu (§ 10, odst. 3.). Úplatu jest poplatník povinen prokázati účtem a jeho opis odevzdati celnímu úřadu; je-li úplata v účtě udána v cizí měně nebo v obchodních mincích, jest poplatník povinen ji prohlásiti též v československé měně. Není-li úplaty, jest poplatník povinen prohlásiti a vhodným způsobem prokázati cenu dováženého předmětu. Neudal-li poplatník úplatu nebo cenu dováženého předmětu nebo zdá-li se udaná úplata nebo cena úřadu celní správy nízkou, stanoví úřad (po případě po slyšení znalce) cenu částkou, kterou uzná za přiměřenou. Neudal-li poplatník úplatu nebo cenu dováženého předmětu, jest povinen nésti výlohy znaleckého odhadu vždy, jinak jen tehdy, byla-li daň pravoplatně vyměřena z ceny vyšší než byla úplata nebo cena udaná poplatníkem. Cenou podle tohoto odstavce rozumí se cena obecná (§ 9, odst. 1.).

V § 20, odst. 2., vloží se za větu druhou toto ustanovení:

Platby zaúčtují se nejprve na běžný daňový dluh, pak na nedoplatky daně za dřívější daňová období.

§ 20, odst. 4., nahradí se tímto ustanovením:

Nebyla-li čtvrtletní daňová splátka nebo daň zcela nebo z části zaplacena včas a přesahuje-li poplatníkův roční předpis daně podle tohoto zákona 200 Kč, zvýší se dlužná daňová splátka nebo daň o 5%; z takto vypočtené celkové částky jest podnikatel povinen platiti úroky z prodlení, stanovené pro přímé daně, počínajíc prvním dnem po uplynutí příslušného čtvrtletí nebo po uplynutí 30ti dnů po dodání platebního rozkazu. Úroky plynou do státní pokladny.

§ 21, odst. 2., druhá věta doplní se slovy:

s výjimkou stížností proti vyměření daně z obratu při dovozu (§ 1, odst. 1., č. 2), o kterých platí ustanovení hlavy V. celního zákona.

V § 27 vloží se v č. 1, ve větě první a druhé za počáteční slovo "Dodávky" slova "a dovoz", vypustí se ustanovení, uvedená pod č. 2.-10. a č. 11. se stane č. 2.

§ 29, č. 1, bude zníti:

při dovozu poplatník celní pohledávky (§ 8 celního zákona);

V § 42, odst. 10., vloží se za první větu toto ustanovení:

Ministerstvo financí může několik daňových ukládacích okresů spojiti v jediný trestní okres a určiti jeden z finančních úřadů, ležících v jeho obvodě, aby pro celý trestní okres prováděl trestní vyšetřování a vydával trestní nálezy.

§ 44, odst. 2., druhá a třetí věta nahradí se tímto ustanovením:

Upouštěcí částku stanoví u volném uvážení úřad, provádějící trestní řízení, přihlížeje k výši zkrácené daně nebo daně, o kterou stát přijíti mohl, k výši trestu na penězích, jenž by jinak byl pravděpodobně uložen, a k majetkovým poměrům obviněného. Stanovení upouštěcí částky podrobeno je schválení zemského finančního úřadu, který zároveň určí lhůtu, do které nutno upouštěcí částku zaplatiti.

V § 45, odst. 2., vloží se za slova "daň vyměřena" slova "zcela nebo z části".

Místo § 45, odst. 8., vloží se tyto tři nové odstavce:

(8) Trestnost činů v § 41 uvedených zaniká promlčením v pěti letech, a to jde-li o činy, záležející v konání, od uplynutí roku, v němž byl trestný čin spáchán, a jde-li o činy, záležející v opomenutí, od uplynutí roku, v němž se opomenutí stalo. Dopustí-li se vinník nového v § 41 uvedeného trestného činu, nepromlčuje se starší trestný čin před promlčením novějšího. Promlčení trestnosti činů v § 41 uvedených se přetrhuje vydáním obsílky, obviněnému svědčící a trestný čin a den výslechu vyznačující, nebo jiným sdělením obviněnému, že se proti němu zavádí trestní řízení. Každým způsobem však se promlčuje trestnost činů, pro které do deseti let od uplynutí roku, ve kterém byl trestný čin spáchán nebo se opomenutí stalo, nebylo zavedeno trestní řízení.

(9) Trestnost činů v § 43 uvedených zaniká promlčením v jednom roce ode dne, kdy trestný čin byl spáchán nebo se opomenutí stalo.

(10) Výkon trestů, uložených pro trestné činy, uvedené v §§ 41 a 43, se promlčuje v pěti letech ode dne, kdy nález nabyl moci práva.

§ 47 bude zníti:

Podpůrná platnost ustanovení o jiných daních a cle.

V případech tímto zákonem neupravených platí obdobně:

1. jde-li o daň, vybíranou při dovozu (§ 1, odst. 1., č. 2), ustanovení o cle;

2. jde-li o paušalovanou daň, vybíranou zároveň s některou daní spotřební (§ 19, odst. 8.), ustanovení o dotyčné dani spotřební;

3. ve všech ostatních případech ustanovení o přímých daních.

§ 49, odst. 1.-3., budou zníti:

(1) Tento zákon nabude účinnosti dnem 1. ledna 1931. Jde-li o daň za dobu před tímto dnem nebo o trestné činy před tímto dnem spáchané, nutno použíti ustanovení zákona, který v rozhodné době (odst. 3.) platil.

(2) Zároveň pozbývají účinnosti, pokud jde o daň z obratu a daň přepychovou:

1. zákon ze dne 22. listopadu 1928, č. 202 Sb. z. a n., kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním;

2. zákon ze dne 9. listopadu 1922, č. 331 Sb. z. a n., o úpravě osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek.

(3) Doba provedení dodávky nebo výkonu rozhoduje o tom, vztahují-li se na dodávku nebo výkon ustanovení tohoto zákona či zákonů ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., ze dne 29. ledna 1920, č. 70 Sb. z. a n., ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., nebo téhož zákona ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n.

§ 49, odst. 10., bude zníti:

Zákon tento pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1932.

Čl. II.

(1) Tento zákon nabude účinnosti dnem 1. ledna 1931.

(2) Provedením tohoto zákona pověřuje se ministr financí v dohodě s ministry spravedlnosti, obchodu, vnitra, zemědělství a pro zásobování lidu.

Čl. III.

Vládě se ukládá, aby ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásila jako přílohu tohoto zákona úplné znění zákona o dani z obratu a dani přepychové.

J. Malypetr v. r.,

předseda.

JUDr Jan Říha v. r.,

sněm. tajemník.

J. Dubický v. r.,

zapisovatel.