Sen. Scholz Franz: Ich gelobe.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Schwamberger Karl.

Sen. Schwamberger Karl: Ich gelobe.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Teschner Ernst.

Sen. Teschner Ernst: Ich gelobe.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Thoř Josef.

Sen. Thoř Josef: Slibuji.

Tajemník senátu, dr Šafařovič: Pan sen. Tichi Hans.

Sen. Tichi Hans: Ich gelobe.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Trčka Emanuel B.

Sen. Trčka Emanuel B.: Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Trnobranský Jindřich.

Sen. Trnobranský Jindřich: Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Tschapek Hans.

Sen. Tschapek Hans: Ich gelobe.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Ušák Alois.

Sen. Ušák Alois: Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Valoušek Frant.

(Hlasy: Nepřítomen! - Je nemocen!)

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Vaněček Čeněk.

Sen. Vaněček Čeněk: Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan. sen. JUDr Veselý Frant.

Sen. JUDr Veselý Frant.: Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Volko Gabriel.

Sen. Volko Gabriel: Sľubujem.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Votruba Vilém.

Sen. Votruba Vilém: Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Vraný Josef.

Sen. Vraný Josef: Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Wenzel Leo.

Sen. Wenzel Leo: Ich gelobe.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. dr Witt Zikmund.

Sen. dr Witt Zikmund: Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Zimák František.

Sen. Zimák František: Sľubujem.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Žiška Pavel.

Sen. Žiška Pavel: Sľubujem.

Ministerský předseda Udržal (zvoní): Aby se ustavil senát, je potřebí, abychom vykonali volbu jeho funkcionářů.

Žádám pány senátory, aby zaujali svá místa a usedli. (Děje se.)

Přistoupíme k bodu dalšímu, jímž je:

2. Volba předsedy a jeho slib.

Nejprve přistoupíme k volbě předsedy senátu, a konstatuji, že je senát schopen se usnášeti.

Volbu je vykonati podle §u 61 jednacího řádu hlasovacími lístky, jež budou sčítati za skrutátory mnou jmenovaní pp. senátoři: Sáblík, Časný, Pánek, Frant. Scholz, a jež současně žádám, alby dozírali na hlasování a sbíraní hlasovacích lístků a pak mi sdělili výsledek volby.

Napravo sečte hlasy pan sen. Sáblík, ve středu napravo pan sen. Časný, ve středu nalevo pan sen. Pánek a na levici pan sen. Fr. Scholz.

Hlasovací lístky jsou uloženy v zásuvce každého pana senátora v obálce, opatřené nadpisem: Hlasovací lístek.

(Sen. dr Hilgenreiner [německy]: Prosím o slovo k volbě!)

Není možno.

(Sen. dr Hilgenreiner [německy]: Protestujeme také dnes znovu proti násilnému postupu, jaký se dnes zahajuje vůči menšině! Na znamení veřejného protestu proti nedemokratickému postupu při volbě předsedy opouštíme sál a nezúčastníme se této volby! - Sen. dr Witt: 3 roky jste to dělali s Mayr-Hartingem, a já jsem vám to vyčítal, dnes nemáte žádné právo to dělati! - Senátoři Hlinkovy slovenské ľudové strany a němečtí křesťanští socialisté a něm. živnostníci opouštějí zasedací síň.)

Táži se, zda všichni páni senátoři odevzdali hlasovací lístky?

Na místo skrutátora pana sen. Frant. Scholze jmenuji skrutátorem pana sen. Niessnera.

(Provádí se skrutinium.)

Táži se, zda všichni páni senátoři odevzdali hlasovací lístky? - Jest skončeno hlasování? - Ještě ne? (Po malé chvíli.)

Tím je hlasování skončeno a žádám pány skrutátory, aby sečetli hlasovací lístky.

(Po provedeném skrutiniu.)

Odevzdáno bylo celkem 120 hlasovacích lístků, z nichž zní na jméno dr František Soukup 105, 14 lístků zní na jméno Josef Haken, jeden lístek je neplatný.

Jest tudíž zvolen předsedou senátu pan sen. dr František Soukup. (Potlesk. - Hluk u komunistických senátoru.)

Táži se pana senátora, zdali volbu přijímá. (Potlesk.)

Sen. dr Soukup: Přijímám.

Ministerský předseda Udržal: Žádám pana tajemníka senátu, aby přečetl formuli slibu předsedy senátu, a nově zvoleného pana předsedu senátu, aby vykonal do mých rukou slib. (Komunisté pískají na píšťalku a tlukou do pultů. - Hluk.)

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte): Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Předseda dr Soukup (podávaje min. předsedovi ruku): Slibuji.

Ministersky předseda Udržal: Žádám nově zvoleného pana předsedu senátu, aby se ujal předsednictví. (Hluk u komunistických senátorů.)

Předseda (zvoní): Slavný senáte! Vážení pánové a paní! Cítím hlubokou povinnost (Výkřiky komunistických senátorů), abych za volbu předsedou senátu Národního shromáždění co nejupřímněji poděkoval. (Výkřiky sen. Mikulíčka.)

Přejímaje tuto funkci, jejíhož významu a odpovědnosti jsem si plně vědom, mohu jen prohlásiti, že bude mou samozřejmou snahou, spravovati tento úřad v duchu svých předchůdců s nejkrajnější objektivitou a spolupracovati všude, kde toho bude potřebí, aby senát plnil své zákonodárné poslání měrou záslužnou a vrchovatou.

Bylo vždy naší hrdostí v senátě - a jsme toho svědky zejména všichni my, kdož jsme členy tohoto senátu od jeho počátku - že práce v senátě vyznačovala se stejně jako ve sněmovně poslanecké nejen svou skutečnou pílí (Výkřiky sen. Mikulíčka) a svědomitým projednáváním příslušných předloh, nýbrž zejména také vzájemnou loyalitou a konciliantností ve všem našem vzájemném styku.

Jsem přesvědčen, že snaha tato dojde i v budoucnu plného pochopení a všestranné pomoci v celém senátě. Vítajíce a pozdravujíce dnes ve svém středu členy nové vlády naší republiky, vyslovujeme své přesvědčení, že součinnost mezi vládou a naším sborem bude co nejčastější a nejintensivnější, že pracovního času i pracovní energie senátu bude vždy plně využito a že měrou vydatnou pamatováno bude na senát přidělováním příslušných osnov.

Chceme býti účelným nástrojem zákonodárné moci ve státě a užitečným členem Národního shromáždění i republiky Československé. Vždy jsme usilovali a usilujeme o to, aby senát loyálně spolupracoval a účelně se doplňoval se sněmovnou poslaneckou při zdolávání všech těch obtížných a mimořádně komplikovaných problémů a úkolů, jež nám přinesla a přináší prvá léta našeho samostatného státu i dosavadní těžké svízele doby poválečné. Od samého počátku stojíme na stanovisku, že poměr náš mezi sněmovnou poslaneckou a senátem není poměrem nějaké super- nebo subordinace, nýbrž jedině poměrem vzájemné koordinace, že poslanecká sněmovna má ovšem své ústavní preponderabilie, pokud jde zejména o ustanovení ústavy, že státní rozpočet musí býti předkládán v prvé řadě jí a že ona také může svým votem nedůvěry způsobiti demisi vlády, tedy preponderabilie, jež jí dávají význam komory politické.

Při tom ovšem senát není podle textu i ducha naší ústavy výlučnou institucí korektivu sněmovny poslanecké, ježto víme všichni, že sněmovna poslanecká je stejně korektivem senátu, jako je senát korektivem sněmovny poslanecké. Celý poměr obou komor našeho Národního shromáždění není proto ničím jiným než poměrem vzájemné a loyální spolupráce. Senát jest ústavně oprávněn a povolán vyřizovati příslušné osnovy stejnou měrou jako je vyřizuje sněmovna poslanecká, a nejde tu proto v podstatě o nic jiného než o soustavnou dělbu práce, při níž je možno obou sněmoven využíti k urychlení, zmnožení a prohloubení zákonodárné práce celého našeho Národního shromáždění. (Výkřiky.)

Mohu snad říci, že je zajisté nejvyšší ctižádostí našeho senátu, aby se nevyčerpával zkoumáním osnov zákonů, schválených ve sněmovně poslanecké, nýbrž aby stejnou měrou pracoval také sám positivně a zpracovával řadu osnov, jež mu v míře zajisté vydatnější budou přidělovány k činnosti jeho budoucí. (Výkřiky komunistických senátorů.) Všichni jsme za jedno, že tu není žádné otázky prestiže a že jsme všichni vedeni stejnou snahou, aby za dané situace dvou komor, jak je stanovila naše ústava, bylo ve vzájemné harmonii využito plnou měrou pracovních schopností obou sněmoven a aby při této pracovní režii mohlo býti vždy dosaženo onoho summa nejen kvantitativní, nýbrž i kvalitativní práce parlamentní, jehož naše dnešní těžká doba nezbytně potřebuje.

Čekají nás úkoly svízelné a odpovědné v životě politickém, stejně jako hospodářském, domácím i zahraničním. Překonali jsme je vždy. Dosavadní desetiletý vývoj a rozmach našeho státu jsou toho skvělým dokladem, překonáme je i v budoucnosti, jdouce pevně a odhodlaně za svým cílem (Výkřiky komunistických senátorů), aby naše republika stala se šťastným a radostným domovem všeho svého obyvatelstva a spolehlivým pilířem pokoje a míru mezi národy v Evropě a na celém světě. (Výkřik sen. Mikulíčka.)

Za několik krátkých týdnů budeme státi před svým presidentem. Naplní se osmdesát let jeho života, života nesmrtelného. Shromáždíme se všichni kolem tohoto muže, velikého jako presidenta a velikého jako člověka. V této chvíli máme jen jednu touhu, aby dílo Tomáše Masaryka, jež je zapsáno nejen v dějinách státu, nýbrž i v dějinách světových, vivat, crescat, floreat, nechť žije, nechť zkvétá a nechť vzrůstá. (Bouřlivý potlesk.)

Slavný senáte! Již v první schůzi nově zvoleného senátu je mi smutnou povinností (Senátoři povstávají), abych vzpomněl bolestné ztráty, která stihla náš sbor úmrtím senátora pana Ferdinanda Raimana, člena čsl. strany národně-socialistické.

Zemřel, nedočkav se ani okamžiku zahájení činnosti senátu dne 2. prosince t. r. v Kutné Hoře v mužném věku necelých 50 let.

Senátor Ferdinand Raiman přišel do Kutné Hory před 32 lety jako klempířský pomocník. Z nepatných počátků vyrostl ve vzorného živnostníka a jako předseda odbočky Jednoty čsl. živnostníků a člen jejího výboru plně uplatňoval své nadání a píli ve prospěch živnostenských požadavků.

Na sklonku války byl předsedou místního revolučního Národního výboru. Po převratu stal se starostou města Kutné Hory, v jehož čele stál plných 10 let. Byl také členem okresní správní komise a předsedou výboru Městské spořitelny v Kutné Hoře. Ve všech těchto funkcích pracoval obětavě a nezištně na prospěch města a okresu. Město Kutná Hora děkuje mu za uskutečnění četných veřejných a sociálních zařízení a ústavů. Jeho dílem byla též loňská krajinská výstava a obnovení akce pro postavení Tylova divadla v Kutné Hoře, která se nyní blíží uskutečnění.

Členem československé strany národně-socialistické byl téměř od jejího založení a věnoval jejímu rozvoji všecky své síly.

V posledních volbách do Národního shromáždění byl zvolen členem senátu a jen předčasná smrt mu zabránila, aby i v našem zákonodárném sboru uplatnil své vlohy a vzácnou píli.

Předsednictvo senátu uctilo památku zemřelého, položivši věnec k jeho rakvi a doprovodilo jej svým zástupcem na poslední cestě.

Je mou povinností ještě sděliti, že dne 14 srpna t. r. zemřel v Brně kolega dr Bedřich Macků, člen předchozího senátu. Národního shromáždění za československou stranu národně-socialistickou, jehož památky a významu veřejného i odborného vzpomenul vřelými a hluboce cítěnými slovy v dnešní poslední schůzi předsednictva senátu předseda dr Hruban.

Slavný senát povstal na znamení smutku se svých míst a souhlasí zajisté, aby dnešní smuteční projev byl zaznamenán v zápisu o této schůzi. (Senátoři usedají.)

Oznamuji, že pro dnešní schůzi omluvil se nemocí sen. dr Kovalik a sen. Valoušek.

Předsednictvo senátu došel přípis předsedy vlády ze dne 7. prosince 1929, čís. j. 6693/909/S, týkající se ustavení vlády.

Žádám pana tajemníka senátu, aby přípis tento přečetl.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte):

Předsednictvu senátu Národního shromáždění republiky Československé v Praze.

Pan president republiky zprostiv mne a ostatní resortní ministry, jichž demisi dekretem ze dne 27. října t. r. přijal, dalšího vedení vládních záležitostí, jmenoval dekretem ze dne 7. prosince 1929 mne opětně předsedou vlády a poslance Dra Edvarda Beneše ministrem věcí zahraničních, dra Juraje Slávika ministrem vnitra, dra Ivana Dérera ministrem vyučování a národní osvěty, dra Alfreda Meissnera ministrem spravedlnosti, dra Josefa Matouška ministrem průmyslu, obchodu a živností, Rudolfa Mlčocha ministrem železnic, dra Emila Franke ministrem pošt a telegrafů, inž. Jana Dostálka ministrem veřejných prací, Bohumila Bradáče ministrem zemědělství, dra Karla Viškovského ministrem národní obrany, dra Ludvíka Czecha ministrem sociální péče, dra Františka Spinu ministrem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, msgr. dra Jana Šrámka ministrem pro sjednocení zákonů a organisace správy, Rudolfa Bechyni ministrem pro zásobování lidu, prof. dra Karla Engliše ministrem financí.

O tom kladu si za čest učiniti sdělení.

Předseda vlády: Udržal v. r.

Předseda: Dovoluji si novou vládu slavnému senátu představiti. (Ministři povstávají. - Potlesk. - Ojedinělé pískání na píšťalky komunistických senátorů a výkřiky: Pryč s touto fašistickou vládou!)

Přikročuji k projednávání dalšího odstavce. (Ministři usedají.)

3. Volba 6 místopředsedů a jejich slib.

(Výkřiky komunistických senátorů.)

Žádám pány senátory, aby zaujali svá místa. (Děje se.)

Podle §u 61 jednacího řádu vykonáme volbu tu hlasovacími lístky, jež rovněž sečtou páni skrutátoři již jmenovaní, a to způsobem, naznačeným již při volbě předsedy senátu.

Navrhuji, aby volba tato vykonána byla najednou tak, aby páni senátoři napsali všechna příslušná jména na jeden hlasovací lístek.

Kdo s tímto návrhem souhlasí, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Návrh můj je přijat.

Prosím pány skrutátory, aby sebrali lístky.

(Po provedeném skrutiniu.)

(Zvoní): Táži se, zda všichni páni senátoři odevzdali hlasovací lístky? Sdělím výsledky volby.

Bylo odevzdáno celkem 115 hlasovacích lístků, z nichž znějí na jméno p. sen. Donáta V. 102, na jméno p. sen. V. Klofáče 102, na jméno p. sen. dra M. Hrubana 102, na jméno p. sen. Em. Trčky 102, na jméno p. sen. dr K. Hellera 99 a na jméno p. sen. dr J. Budaye 93. Prázdných lístků bylo odevzdáno 12. Jeden lístek byl odevzdán na jméno pana sen. Hakena.

Jsou tedy zvoleni místopředsedy senátu kolegové: Donát, Klofáč, dr Hruban, Trčka, dr Heller a dr Buday.

Táži se zvolených pánů senátorů, zdali přijímají tuto volbu za místopředsedy.

Pan sen. Donát.

Sen. Donát: Přijímám.

Předseda: Pan sen. Klofáč.

Sen. Klofáč: Přijímám.

Předseda: Pan sen. Trčka.

Sen. Trčka: Přijímám.

Předseda: Pan sen. dr Hruban.

Sen. dr Hruban: Ano.

Předseda: Pan sen. dr Heller.

Sen. dr Heller (německy): Přijímám.

Předseda: Pan sen. dr Buday není přítomen.

Prosím pana tajemníka senátu, aby přečetl příslušnou formuli slibu, a aby páni místopředsedové vykonali slib do mých rukou.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte): Slibuji, že budu zachovávati zákony a svůj úřad předsednický nestranně zastávati podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Ich gelobe, die Gesetze zu beobachten und mein Vorsitzendenamt nach meinem besten Wissen und Gewissen unparteiisch anszuüben.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan místopředseda Donát Václav.

Místopředseda Donát (podávaje ruku předsedovi): Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan místopředseda Klofáč Václav.

Místopředseda Klofáč (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan místopředseda dr Hruban Mořic.

Místopředseda dr Hruban (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan místopředseda Trčka Emanuel.

Místopředseda Trčka (podávaje předsedovi ruku): Slibuji.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan místopředseda dr Heller Karl.

Místopředseda dr Heller (podávaje předsedovi ruku): Ich gelobe.

Předseda: Přikročíme k bodu dalšímu, jímž je:

4. Volba 6 zapisovatelů a 4 pořadatelů.

Nebude-li námitek, dám provésti tuto volbu zdvižením ruky. (Námitek nebylo.)

Námitek není, volba bude takto provedena.

Žádám pana tajemníka senátu, aby přečetl kandidátní listinu, a pány senátory, aby dali zdvižením ruky najevo, zdali souhlasí s těmito kandidáty.

Tajemník senátu dr Šafařovič (čte): Za zapisovatele jsou navrženi páni členové senátu: Stržil Josef, Johanis Václav, Pichl Jiří, dr Karas Josef, Votruba Vilém a Scholz Franz.

Předseda: Kdo souhlasí s touto kandidátní listinou, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Jsou tudíž zvoleni za zapisovatele páni senátoři: Josef Stržil, Václav Johanis, Jiří Pichl, dr Josef Karas, Vilém Votruba a Franz Scholz.

Pořadateli jsou navrženi páni senátoři: Jílek Jan, inž. Marušák Karel, Kahler Josef a Stodola Kornel.

Kdo souhlasí s touto kandidátní listinou čtyř pořadatelů, nechť zvedne ruku. (Děje se.)

To je většina. Jsou tudíž zvoleni za pořadatele páni senátoři: Jan Jílek, inž. Karel Marušák, Josef Kahler a Kornel Stodola.

Táži se pánů zapisovatelů a pořadatelů, zdali volbu přijímají.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Stržil Josef.

Sen. Stržil: Přijímám.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Johanis Václav.

Sen. Johanis: Přijímám.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Pichl Jiří.

Sen. Pichl: Přijímám.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. dr Karas Josef.

Sen. dr Karas: Přijímám.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Votruba Vilém.

Sen. Votruba: Přijímám.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Scholz Franz. (Nebyl přítomen.)

Páni pořadatelé:

Pan sen. Jílek Jan.

Sen. Jílek: Přijímám.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. inž. Marušák Karel.

Sen. inž. Marušák: Přijímám.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Kahler Josef.

Sen. Kahler (německy): Ano.

Tajemník senátu dr Šafařovič: Pan sen. Stodola Kornel.

Sen. Stodola: Přijímám.

Předseda: Přerušuji jednání a navrhuji, aby se příští schůze konala zítra v pátek dne 13. prosince 1929 o 12. hodině s tímto

pořadem jednání:

1. Volba výboru iniciativního.

2. Volba výboru rozpočtového.

3. Zpráva o činnosti Stálého výboru podle §u 54 úst. listiny.

Jsou proti tomuto návrhu nějaké námitky? (Nebyly.)

Námitek není.

Končím schůzi.

Konec schůze v 17 hodin 6 minut.