TASCHEK Josef

V. voleb. kraj

LW

Vzdal se mandátu. 1, 12. XII. 1929; 2.

Za něho povolán náhradník Lippert Andreas.

TESCHNER Ernst

IV. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 9.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Pozbyl dnem 11. XI. 1933 mandátu rozhodnutím mandátového senátu nejv. správ. soudu ze dne 25. XI. 1933 na základě čís. 201/1933 o rozpuštění strany DNS. 238, 28. XI. 1933; 3.

Návrhy:.

stran poskytnutí vánočního daru válečným poškozencům (t. 29). 7, 20. XII. 1929; 3.

na zrovnoprávnění odpočivných platů všech státních a veřejných zaměstnanců a učitelů a zaopatřovacích platů jejich pozůstalých (t. 77). 11, 30. 1. 1930; 2.

na ochranu osob, jež jsou zaměstnány v závodech, které dobývají, zpracovávají nebo používají radia (t. 72). 12, 5. II. 1930; 2.

o boji proti nezaměstnanosti (t. 620). 116, 4. XI. 1931; 4.

7 p o z m ě ň o v. a 1 e v e n t. návrh k t. 184. 35, 7. V. 1930; 22-23.

14 p o z mě ň o v. návrhů k t. 350. 74, 18. XII. 1930; 92-101.

3 p o zm ě ň o v. návrhy k t. 367. 75, 19. XII. 1930; 61.

Resoluce:

k t. 160. 29, 4. IV. 1930; 8.

3 r e s o l. k t. 184. 35, 7. V. 1930; 23.

k t. 280. 54, 14. X. 1930; 32.

121 r e s o l. k t. 350. 74, 18. XII. 1930; 71-80.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády. 4, 18. XII. 1929; 45, něm. 66.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 55, něm. 138.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 35, 7. V. 1930; 18, něm. 38.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280). 54, 14. X. 1930; 4, něm. 42.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 70, 15. XII. 1930; 40, něm. 79.

o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398); vzpomíná obětí 4. března 1919. 82, 5. III. 1931; 12, něm. 34.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404); na konec mluví o událostech v Šumperku dne 25. II., v Kopistech u Mostu dne 8. III. a v Bochově u Karl. Varů dne 4. III. 85, 11. III. 1931; 41, něm. 74.

o státní půjčce (zpr. t. 474). 100, 27. V. 1931; 9, něm. 45.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 115, 21. X. 1931; 43, něm. 111.

Interpelace:

n a l é h a v á stran nové úpravy právních a hmotných poměrů státních pensistů a osob jim naroveň postavených ve smyslu zvláštního požadavku po tom, aby jejich požitky byly naroveň postaveny (t. 24). 7, 20. XII. 1929; 3. odpov. t. 137/1. 20, 11. III. 1930; 4.

stran tísnivého postavení československých pensistů civilní státní služby, kteří žijí v Rakousku (t. 31/2). 8, 15. I. 1930; 4. odpov. t. 396/8. 82, 5. III. 1931; 6.

stran poskytnutí vánočních remunerací z pokladního přebytku učitelským silám německých menšinových škol (t. 31/10). 8, 15. I. 1930; 5. odpov. t. 308/1. 58, 6. XI. 1930; 3.

stran době přiměřené úpravy diet státních zaměstnanců (t. 31/11). 8, 15. I. 1930; 5. odpov. t. 217/1. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran přílišného zvýšení manipulačních poplatků a poplatků za šekové vklady (t. 87/4). 14, 19. II. 1930; 3. odpov. t. 217/3. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran změny kvalifikačních předpisů obzvláště v ohledu jazykovém (t. 135/6). 20, 11. III. 1930; 4. odpov. t. 214/4. 42, 3. VI. 1930; 3.

stran způsobu úřadování u státních úřadů (t. 146/1). 28, 3. IV. 1930; 128. odpov. t. 268/3. 51, 2. X. 1930; 5.

stran pronásledování osob, které nosí jednotný kroj, obzvláště hnědé košile (t. 146/3). 28. 3. IV. 1930; 128. odpov. t. 217/7. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran poskytnutí subvence pro stavbu živnostenské školy pokračovací v Teplicích-Šanově (t. 146/4). 28, 3. IV. 1930; 128. odpov. t. 183/8. 33, 29. IV. 1930; 4.

stran poškozování německých studujících při rozdílení státních stipendií (t. 146/7). 28, 3. IV. 1930; 128. odpov. t. 214/6. 42, 3. VI. 1930; 3.

stran změny tísnivého postavení železničních úrazových důchodců, vdov a sirotků (t. 171/8). 32, 10. IV. 1930; 3. odpov. t. 217/9. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran prominutí cvičení ve zbrani (t. 171/9). 32, 10. IV. 1930; 3. odpov. t. 251/5. 49, 23. VI. 1930; 5.

stran naprosto neudržitelných poměrů ve stanici Teplé na trati Karlovy Vary - Mariánské Lázně, jež způsobil tamní přednosta stanice Oskar Suchán a zřízenec Krouk (t. 232/6). 45, 11. VI. 1930; 4. odpov. t. 396/1. 82, 5. III. 1931; 5.

stran náhrady škody za zpronevěřené peníze (t. 232/8). 45, 11. VI. 1930; 4. odpov. t. 272/5. 51, 2. X. 1930; 5.

stran posluchačů, kteří z vyšších průmyslových škol přestoupili na německou vysokou školu technickou v Brně (t. 232/10). 45, 11. VI. 1930; 4. odpov. t. 714/1. 137, 30. III. 1932; 8.

stran zákazu pochodového cvičení ("Geländeübung"), které podle stanov měla provésti turnérská župa Jahnmal - Egerlandgau v Aši a okolí (t. 299/9). 57, 22. X. 1930; 3. odpov. t. 431/1. 90, 22. IV. 1931; 4.

stran zákazu smuteční slavnosti za obyvatele Aše Ferdinanda Künzela, Roberta Kässmanna a Eduarda Schindlera, kteří dne 18. XI. 1920 při stržení pomníku císaře Josefa byli od legionářů zastřeleni (t. 369/9). 76, 21. I. 1931; 5. odpov. t. 431/9. 90, 22. IV. 1931; 4.

stran jednání četnického strážmistra z Kopist u Mostu a mužstva, kterému velel, při veřejné voličské schůzi dne 8. III. 1931 v Kopistech u Mostu (t. 451/2). 94, 5. V. 1931; 3. odpov. t. 551/4. 108, 14. VII. 1931; 4.

stran jednání četnictva v Bochově u Karlových Varů, obzvláště tamního vrchního strážmistra Schallera při smuteční slavnosti dne 4. III. v Bochově (t. 451/3). 94, 5. V. 1931; 3. odpov. t. 579/3. 112, 14. X. 1931; 4.

o tom, jak se zachoval československý konsulát, resp. jeho konsul v Chemnitz v Sasku vůči turnérskému spolku Sehma v Rudohoří v Sasku (t. 604/6). 114, 20. X. 1931; 3. odpov. t. 714/6. 137, 30. III. 1932; 8.

stran libovůle při úřadování u poštovního úřadu v Schönfeldu u Lokte (t. 621/4). 116, 4. XI. 1931; 4. odpov. t. 702/4. 136, 24. II. 1932; 5.

stran jmenování okresních školních výborů (t. 637/1). 123, 4. XII. 1931; 3.

o tom, jak velitelství četnického oddělení v Chebu vyřídilo podání německé národně-socialistické strany dělnické v Teplé (t. 664/4). 132, 19. XII. 1931; 4. odpov. t. 717/1. 139, 19. IV. 1932; 4.

stran zabavení čís. 48 časopisu "Elbogner Zeitung" ze dne 28. XI. 1931 (t. 700/4). 136, 24. II. 1932; 5. odpov. t. 750/4. 146, 10. V. 1932; 3.

THOŘ Josef

II. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. rozp. a stál. (náhr.).

Návrhy:

na úpravu poplatků při postupech účtů (t. 220). 43, 4. VI. 1930; 4.

na doplnění zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o daňové reformě (t. 406). 84, 10. III. 1931; 3.

na vydání zákona o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti živnostníkům (t. 1221). 255, 24. II. 1934; 3.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 1360. 275, 11. VII. 1934; 40.

Resoluce:

k t. 1181. 244, 22. XII. 1933; 38.

k t. 1215. 253, 21. II. 1934; 30.

Zpravodajem:

rozp. v. o změně §§ 1, 3 a 5 zákona z 12. VIII. 1921, č. 323 Sb. z., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (zpr. t. 263). 52, 9. X. 1930; 7.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 45.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 34, 6. V. 1930; 25.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 18.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi. 80, 10. II. 1931; 36.

o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552). 111, 16. VII. 1931; 47.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931; 59.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákon o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724). 144, 28. IV. 1932; 19.

o novelisaci zákona čís. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 164, 15. VII. 1932; 18.

o vládním programovém prohlášení. 171, 10. XI. 1932; 2.

o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 965). 186, 22. XII. 1932; 34.

o dani z elektrických zdrojů záření (zpr. t. 992). 198, 24. II. 1933; 132.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012). 205, 21. III. 1933; 23. o novelisaci tiskových zákonů (zpr. t. 1085). 229, 28. VI. 1933; 11.

o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (zpr. t. 1100). 231, 12. VII. 1933; 43.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 242, 20. XII. 1933; 7.

o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359). 274, 10. VII. 1934; 20.

o novelisaci zákona o zubním lékařství a zubní technice (zpr. t. 1366). 275, 11. VII. 1934; 39.

Interpelace:

ve věci zákona o paušalování daně z obratu (t. 369/3). 76, 21. I. 1931; 5. odpov. t. 396/7. 82, 5. III. 1931; 6.

v otázce postupu revisních orgánů daně obratové u peněžních ústavů (t. 452/1). 96, 20. V. 1931; 6. odpov. t. 501/2. 103, 2. VII. 1931; 4.

v otázce limitu přirážek samosprávných svazků (t. 566/1). 111, 16. VII. 1931; 5. odpov. t. 625/4. 117, 10. XI. 1931; 3.

ve věci vyměřování a vymáhání daní u středních a malých poplatníků - (t. 604/3). 114, 20. X. 1931; 3. odpov. t. 784/1. 151, 31. V. 1932; 3.

v otázce neoprávněného obchodování podomních nelegitimních obchodníků (t. 697/2). 136, 24. II. 1932; 4. odpov. t. 873/1. 165, 20. X. 1932; 3.

v otázce bezohledného předpisování a vymáhání daní u malých a středních podnikatelů (t. 894/2). 166, 26. X. 1932; 2. odpov. t. 1002/3. 203, 17. III. 1933; 3.

stran zákazu obchodů s jednotnými cenami (t. 972). 189, 8. II. 1933; 5. odpov. t. 1026/4. 211, 25. IV. 1933; 5.

ve věci nedodržování a porušování ofertního řízení (t. 1078/2). 226, 22. VI. 1933; 3. odpov. t. 1118/4. 232, 17. X. 1933; 5.

ve věci zákazu obchodů s jednotnými cenami (1135/1). 235, 7. XI. 1933; 4. odpov. t. 1206/1. 249, 15. II. 1934; 4.

v záležitosti defraudací daní firmy Bratří Šebestyenové, bankovní závod v Praze (t. 1156/2.) 239, 5. XII. 1933; 2. odpov. t. 1232/3. 257, 13. III. 1934; 3.

TICHÝ Hans

VI. voleb. kraj.

DG

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. br. - ink. (I. náhr., II. náhr. a členem) - rozp. - soc. pol. a úst. práv.

Návrhy:

na změnu zákona o pomocných pokladnách ze dne 16. VII. 1892, č. 202 ř. z. (t. 721). 139, 19. IV. 1932; 4.

na poskytnutí rychlé pomoci osobám, jež postiženy byly živelní pohromou v okresu Moravský Krumlov (t. 851). 162, 13. VII. 1932; 3.

na vytvoření fondu pro nezaměstnané řemeslníky, živnostníky a obchodníky (t. 1005). 203, 17. III. 1933; 3.

na dočasnou úpravu výkonu exekucí proti majitelům nemovitostí, kteří po 28. X. 1918 byli knihovně zatíženi zástavními právy (t. 1230). 257, 13. III. 1934; 3.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 28. 7, 20. XII. 1929; 35.

13 p o z m ě ň o v. návrhů k t. 724. 144, 28. IV. 1932; 64--65.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 965. 186, 22. XII. 1932; 39.

4 p oz m ě ň ov. návrhy k t. 1181. 244, 22. XII. 1933; 37-38.

Resoluce:

2 r e sol. k t. 28. 7, 20. XII. 1929; 36.

k t. 367. 75, 19. XII. 1930; 62.

k t. 724. 144, 28. IV. 1932; 65.

k t. 1215. 253, 21. II. 1934; 30-31.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády. 4, 18. XII. 1929; 3, něm. 56.

o prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (zpr. t. 27). 7, 20. XII. 1929; 8, něm. 41.

o opatřeních Stál. výb. stran ochrany nájemníků a staveb. ruchu (zpr. t. 40 a 39). 8, 15. I. 1930; 13, něm. 34.

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152) a o prodloužení účinnosti zákona čís. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151). 23, 27. III. 1930; 17, něm. 44.

o stavebním ruchu (zpr. t. 174). 32, 10. IV. 1930; 7, něm. 44.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283). 54, 14. X. 1930; 35, něm. 45.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 357). 75, 19. XII. 1930; 8, něm. 67.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367). 75, 19. XII. 1930; 34, něm. 76.

o předloze zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (zpr. t. 362). 76, 21. 1. 1931; 10, něm. 27.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově. 80, 10. II. 1931; 59, něm. 105.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 115, 21. X. 1931; 19, něm. 105.

o novelisaci zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 627). 119, 12. XI. 1931; 9, něm. 67.

o přechodné přirážce k dani důchodové a dani z tantiém (zpr. t. 643) a o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644). 112, 28. XI. 1931; 14, něm. 46.

o změně čl. XVI., odst. 1., písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu o přímých daních (zpr. t. 691). 136, 24. II. 1932; 8, něm. 42.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724). 144, 28. IV. 1932; 6, něm. 70.

o vládním programovém prohlášení. 170, 8. XI. 1932; 22, něm. 46.

o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpráva ústní k t. 928). 176, 29. XI. 1932; 16, něm. 30.

o změně zákona č. 56/1932 o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 957). 183, 20. XII. 1932; 5, něm. 29.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966), o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (zpr. t. 968) a o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (zpr. t. 967). 188, 28. XII. 1932; 23, něm. 98.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 195, 21. II. 1933; 52, něm. 125.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1091). 210, 30. III. 1933; 10, něm. 34.

o zřizování svazů živnost. společenstev (zpr. t. 1023). 214, 3. V. 1933; 5, něm. 20.

o změně a doplnění některých ustanovení zákona č. 326/1920 o jednacím řádu senátu (zpr. t. 1054 a 1055) a zákon č. 325/1920 o jednacím řádu posl. sněmovny (zpr. t. 1053). 219, 30. V. 1933; 15, něm. 40.

o doplňku zákona na ochranu republiky (zpr. t. 1086). 229, 28. VI. 1933; 21, něm. 31.

o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092). 230, 10. VII. 1933; 11, něm. 36.

o změně zák. čís. 74/1933, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům a §§ 1 a 2 vlád.nař. č. 155/1933 Sb. z. o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (zpr. t. 1179). 244, 22. XII. 1933; 18, něm. 51.

o prodeji zboží za jednotné ceny (zpr. t. 1181). 244, 22. XII. 1933; 35, něm. 53.

o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214) a o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215). 253, 21. II. 1934; 23, něm. 39.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 14, něm. 91.

Interpelace:

stran volebních přehmatů při obecní volbě v Jihlavě dne 1. XII. 1929 (t. 31/1). 8, 15. I. 1930; 4. odpov. t. 182/2. 33, 29. IV. 1930; 3.

stran příplatku na diferenci při maloživnostenských dodávkách vojenské obuvi ze zmocňovacího fondu - (t. 369/10). 76, 21. I. 1931; 5. odpov. t. 431/5. 90, 22. IV. 1931; 4.

o neslýchaném postupu berního úřadu ve Vrchlabí, který byl příčinou sebevraždy manželů Finzeových v Prostředním Lánově (t. 637/4). 123, 4. XII. 1931; 3. odpov. t. 714/4. 137, 30. III. 1932; 8.

o činnosti daňových revisních komisí (t. 713/3). 137, 30. III. 1932; 8. odpov. t. 847/1. 161, 8. VII. 1932; 4.

stran zákazu obchodů s jednotnými cenami (t. 970/2). 188, 28. XII. 1932; 83. odpov. t. 997/5. 202, 14. III. 1933; 3.

stran udělení oprávnění k revisím Ústřednímu svazu živnostenských výdělkových a hospodářských družstev s německým jazykem jednacím na Moravě (t. 1078/4). 226, 22. VI. 1933; 3. odpov. t. 1118/5. 232, 17. X. 1933; 5.

o paušalování daně z obratu u obuvi a správek obuvi (t. 1260/1). 261, 4. V. 1934; 3. odpov. t. 1362. 274, 10. VII. 1934; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) - (čís. 314/30). 8, 15. I. 1930; 6. zpr. t. 922; zprav. B. Kianička. 174, 28. XI. 1932; 3. n e v y d á n 189, 8. II. 1933; 15.

TRČKA Emanuel

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 1, 12. XII. 1929; 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu. 9, 24. I. 1930; 31.

Vzdal se funkce místopředsedy senátu. 168, 27. X. 1932; 3.

Vzdal se mandátu 5. XI. 1932. 170, 8. XI. 1932; 3.

Místo něho nastoupil Jaroslav J. Horák.

Byl členem výb. ink. (II. náhr.) - kult. a úst. práv.

Resoluce:

k t. 446. 95, 6. V. 1931; 40.

Zpravodajem:

úst. práv. v. o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních v zemi Slovenské a v zemi Podkarpatoruské (zpr. t. 159). 30, 8. IV. 1930; 39.

úst. práv. v. o prodloužení platnosti zákona, jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady (zpr. t. 467). 103, 2. VII. 1931; 5, doslov 18.

Prohlášení:

jímž jako místopředseda odmítá tvrzení sen. Mikulíčka o nesprávném volání jeho k pořádku pro neslušné výroky a výkřiky. 84, 10. III. 1931; 49.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Trenčíně z 15. V. 1931 č. j. Nt VI. 12/31-2 (zločin podle §§ 355, 356 a zločin podle §§ 362, 363 tr. z.) (č. 4078/31). 101, 9. VI. 1931; 4.

vrchního stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Trenčíně (zločin podvodu podle §u 50 tr. nov. a §u 380 tr. z.) (č. 5403). 133, 25. I. 1932; 6.

TRNOBRANSKÝ Jindřich

l. voleb. kraj

lig.

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Byl členem výb. br.

Resoluce:

k t. 28. 7, 20. XII. 1929; 36.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28). 7, 20. XII. 1929; 26.

o opatření Stál. výb. o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 43). 9, 24. I. 1930; 19.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 26, 1. IV. 1930; 94.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160), v níž reaguje na prohlášení ministra dra Meissnera v 27. schůzi pronesené k vlastním výtkám v řeči v 26. schůzi ve věci podání žaloby na redaktora Ausobského a proti kabinetní kanceláři presidenta republiky. 28, 3. IV. 1930; 125.

o stát. závěrečném účtu za r. 1929 (zpr. t. 313). 66, 2. XII. 1930; 21.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 67.

o statistickém zpracování studentského nadačnictví a o připravení kodifikace nadačního práva (zpr. t. 498), v níž mluví o J. Stříbrném. 105, 8. VII. 1931; 7.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 115, 21. X. 1931; 36.

o úpravě náležitost vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i zaopatření déle sloužících (zpr. t. 765). 150, 19. V. 1932; 26.

o vlastní im. věci (zpr. ústní). 151, 31. V. 1932; 17.

o vládním programovém prohlášení. 170, 8. XI. 1932; 33.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 69.

o novelisaci tiskových zákonů (zpr. t. 1085). 229, 28. VI. 1933; 15.

o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 1207), o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208) a o prohlášení předsedy vlády. 251, 17. II. 1934; 15.

o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359). 274, 10. VII. 1934; 22.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 284, 18. XII. 1934; 77.

Interpelace:

ohledně náhrady škod, způsobených válkou nájemcům statků, československým státním příslušníkům, hospodařícím před vypuknutím války v Haliči (t. 538/2). 108, 14. VII. 1931; 3. odpov. t. 645/3. 123, 4. XII. 1931; 3.

ohledně křivdy spáchané na poštovním podúředníku Aloisu Vrabcovi a nespravedlivého vyměření pense - (t. 998/1). 202, 14. III. 1933; 3. odpov. t. 1057/4. 219, 30. V. 1933; 5.

ve věci propuštění zahradníka velkostatku Šťáhlavy Josefa Valenty a nedodržení závazku, který ve smyslu zákona o pozemkové reformě velkostatkář dr. Waldstein převzal - (t. 1420/1). 286, 19. XII. 1934; 48. odpov. t. 1432/10. 289, 5. III. 1935; 4.

Dotazy:

ze dne 10. XI. 1931 stran opatření, aby členové senátu nerozhodovali o zákonných osnovách s ohledem na své členství ve správních radách bank a pojišťoven. 120, 27. XI. 1931; 4. odpov. předsedy senátu. 120, 27. XI. 1931; 4.

ze dne 11. XI. 1931 stran urgence odpovědi na interpelaci ze dne 2. VII. 1931. 120, 27. XI. 1931; 4. odpov. předsedy senátu. 120, 27. XI. 1931; 4.

Žádost ve věcech imunity:

sen. Klofáče za udělení důtky ve smyslu § 51 jedn. ř. (č. 6403/1932 předs.). 151, 31. V. 1932; 3. zpr. ústní; zprav. dr. A. Milota 10, doslov 19. důtka udělena 20.

Volán k pořádku:

150, 19. V. 1932; 29.

TSCHAPEK Hans

IV. voleb. kraj

DG

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 8.

Z e m ř e l 23. XII. 1930. 76, 21. I. 1931; 3.

Místo něho nastoupil Josef Eichhorn.

Byl členem výb. techn. doprav. a živn.

Návrhy:

na změnu §u 2 zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 303 Sb. z., o zubním lékařství a zubní technice (t. 70). 10, 29. I. 1930; 4.

8 p o z m ě ň o v. návrhů k t. 160. 29, 4. IV. 1930; 27-33.

Resoluce:

9 r e s o l. k t. 160. 29, 4. IV. 1930; 5-14.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28). 7, 20. XII. 1929; 25, něm. 51.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 85, něm. 152.

o dani z piva (zpr. t. 331) a o změně a doplňku zák. č. 76/1927 Sb. z. o přímých daních (zpr. t. 332). 65. 27. XI. 1930; 60, něm. 113.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 70, 15. XII. 1930; 37, něm. 76.