PALME Franz

IV. voleb. kraj

DSD

Povolán jako náhradník za zemřelého Dominika L ö w a.

Volba verifikována 103, 2. VII. 1931; 3.

Slib vykonal 84. 10. III. 1931; 3.

Byl členem výb. rozp. - soc. pol. a úst. práv.

Řeč v rozpravě:

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419). 88, 26. III. 1931; 41, něm. 89.

o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473). 101, 9. VI. 1931; 13, něm. 34.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 128, 17. XII. 1931; 32, něm. 103.

o odškodnění nemocí z povolání (zpr. t. 749 a 748). 147, 11. V. 1932; 34, něm. 50.

o změně § 1 zák. 139/1926 o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zák. 46/1929 (zpr. t. 766). 149, 18. V. 1932; 9, něm. 29.

o báňské inspekci (zpr. t. 1364). 274, 10. VII. 1934; 42. něm. 65.

PÁNEK Rudolf

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. parl. úsp. kom. (náhr.) - rozp. - soc. pol. - úst. práv. a zahr.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 25. I. 1914, č. 15 ř. z., o služebním poměru státních úředníků a zřízenců (služební pragmatika) (t. 19). 4, 18. XII. 1929; 3.

ve věci výplaty mimořádných remunerací státním zaměstnancům (t. 20). 4, 18. XII. 1929; 3.

ve věci zákona č. 16/1920 Sb. z., jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (t. 21). 4, 18. XII. 1929; 3.

ve věci vybudování jednotného pensijního fondu pro zaměstnance samosprávných svazků (t. 22). 4, 18. XII. 1929; 3.

na změnu zákona č. 26/1929 Sb. z., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 9). 6, 19. XII. 1929; 3.

ve věci vydání zákona o nemocenském pojištění soukromého úřednictva (t. 10). 6, 19. XII. 1929; 3.

ve věci vydání zákona o soukromých zaměstnancích ve vyšších službách - (t. 11). 6, 19. XII. 1929; 3.

na změnu zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 295 Sb. z., o poplatku ze služebních smluv (t. 12). 6. 19. XII. 1929; 3.

ve věci zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 13). 6, 19. XII. 1929; 3.

ve věci zákona o pracovních soudech (t. 14). 6, 19. XII. 1929; 3.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 15). 6, 19. XII. 1929; 3.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 16). 6, 19. XII. 1929; 3.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 17). 6, 19. XII. 1929; 3.

na změnu zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 18). 6, 19. XII. 1929; 3.

na změnu zákona ze dne 7. VII. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) (t. 8). 8, 15. I. 1930; 4.

na vydání zákona o určení výpovědní lhůty pro soukromé zaměstnance ve vyšších službách, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. I. 1910, č. 20 ř. z., a zákonu č. 244 Sb. z. ze dne 13. VII. 1922 (t. 127). 20, 11. III. 1930; 3.

na vydání zákona o dopravním monopolu (t. 522). 105, 8. VII. 1931; 3.

na změnu zákona o stavebním ruchu a zákona, kterým se doplňují zákony, týkající se bytové péče (t. 623). 117, 10. XI. 1931; 3.

na vydání zákona, kterým se dosazují komise pro zjednodušení a zhospodárnění státní správy (t. 662). 127, 16. XII. 1931; 3.

Zpravodajem:

rozp. v. o opatření Stál. výb., kterým se prodlužuje účinnost zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 40). 8, 15. I. 1930; 7, doslov 18.

rozp. v. o opatření Stál. výb., kterým se doplňuje zákon č. 43/1928 o stavebním ruchu (zpr. t. 39). 8, 15. I. 1930; 8, doslov 18.

rozp. v. o opatření Stál. výb. o nemocenském ošetření důchodců podle zákona č. 26/1929 o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 45). 10, 29. I. 1930; 8.

rozp. v. o úmluvě mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, král. SHS a ČSR o úpravě pensí zemských, obecních a okresních, sjednané ve Vídni 30. XI. 1923 a o dodatečné úmluvě mezi RČS a republikou Rakouskou k této úmluvě, podepsané ve Vídni 3. II. 1929 (zpr. t. 116). 20, 11. III. 1930; 6.

rozp. v. o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 34, 6. V. 1930; 5, doslov 35, 7. V. 1930; 24. 3 vyjádření k resolucím 35.

rozp. v. o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsané 28. IV. 1930 v Paříži, a ujednáních je doplňujících (zpr. t. 210). 41, 27. V. 1930; 11.

rozp. v. o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 202). 43, 4. VI. 1930; 12.

zahr. v. o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem (zpr. t. 222). 45, 11. VI. 1930; 11.

soc. pol. v. o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280). 53, 10. X. 1930; 4, doslov 54, 14. X. 1930; 32.

rozp. v. o smlouvě s Rakouskem o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků býv. pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhdy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev (zpr. t. 312). 61, 20. XI. 1930; 5.

rozp. v. o dani z piva (zpr. t. 331). 64, 26. XI. 1930; 70, doslov 65, 27. XI. 1930; 72.

rozp. v. o změně a prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 357). 75, 19. XII. 1930; 5, doslov 31.

rozp. v. o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367). 75, 19. XII. 1930; 32. vyjádření k resolucím 63.

rozp. v. o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 84, 10. III. 1931; 33, doslov 85, 11. III. 1931; 48. 2 vyjádření k resolucím 50.

soc. pol. v. o petici Svazu horníků a hutníků v Příbrami týkající se drahotních přídavků provisionistům a vdovám ze stát. báňských a hutních podniků (č. 3096/31 preds.). 86, 23. III. 1931; 6, doslov 13.

rozp. v. o státní půjčce (zpr. t. 474). 100, 27. V. 1931; 4.

rozp. v. o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII. (zpr. t. 584). 112, 14. X. 1931; 17, doslov 21. tisková oprava 114, 20. X. 1931; 4.

soc. pol. v. o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644). 122, 28. XI. 1931; 8.

rozp. v. o změně daně ze zapalovadel (zpr. t. 670). 130, 18. XII. 1931; 83. vyjádření k resoluci 91.

rozp. v. o vlád. návrhu zákona, kterým se ministr fin. zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (zpr. t. 690). 135, 26. 1. 1932; 4, doslov 38.

rozp. v. o změně některých ustanovení o dani z lihu a o úpravě hospodaření s lihem (zpr. t. 789). 153, 3. VI. 1932; 16.

rozp. v. o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849). 162, 13. VII. 1932; 4. vyjádření k resolucím. 164, 15. VII. 1932; 48-49.

rozp. v. o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 965). 186, 22. XII. 1932; 3. textové opravy 44.

rozp. v. o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966). 187, 27. XII. 1932; 5.

rozp. v. o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011). 205, 21. III. 1933; 3, doslov 44.

úst. práv. v. o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (zpr. t. 1076). 226, 22. VI. 1933; 5.

úst. práv. v. o novelisaci tiskových zákonů (zpr. t. 1085). 229, 28. VI. 1933; 3, doslov 18.

úst. práv. v. o stíhání protistátní činnosti stát. zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli (zpr. t. 1099). 231, 12. VII. 1933; 9, doslov 27.

rozp. v. o novelisaci zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 1172). 244, 22. XII. 1933; 7.

soc. pol. v. o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214). 253, 21. II. 1934; 4. oprava textu 31.

rozp. v. o. zřízení čsl. reeskontního a lombardního ústavu (zpr. t. 1235). 258, 14. III. 1934; 3, doslov 24.

úst. práv. v. o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o stát. dozoru na soukromé pojišťovny (zpr. t. 1365). 275, 11. VII. 1934; 14.

soc. pol. v. o zákonu o soukromých zaměstnancích (zpr. t. 1372). 275, 11. VII. 1934; 22, doslov 35.

úst. práv. v. o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1389). 286, 19. XII. 1934; 30.

rozp. v. o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře (zpr. t. 1454). 296, 28. III. 1935; 8.

zahr. v. o dodatkové dohodě k úmluvě s Jugoslavií k obchodní a plavební smlouvě (zpr. t. 1439). 297, 2. IV. 1935; 8.

rozp. v. o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 1495). 298, 4. IV. 1935; 49.

rozp. v. o spotřební dani z minerálních olejů (zpr. t. 1494). 298, 4. IV. 1935; 69.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 26, 1. IV. 1930; 61.

o poštovní spořitelně (zpr. t. 221). 47, 12. VI. 1930; 7.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329). 64, 26. XI. 1930; 11.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 72, 17. XII. 1930; 17.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. SIávika o událostech v Duchcově. 80, 10. II. 1931; 19.

o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech) (zpr. t. 473). 102, 10. VI. 1931; 11.

o zvýšení dávek pensij. pojištění soukr. zaměstnanců ve vyšších službách, odpovídající započtení poloviny nepojištěné doby služební (zpr. t. 535). 108, 14. VII. 1931; 15.

o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících (zpr. t. 765). 149, 18. V. 1932; 23.

o nové soustavě drobných peněz (zpr. t. 813). 156, 9. VI. 1932; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 195, 21. II. 1933; 72.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 283, 14. XII. 1934; 10.

o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech - (zpr. t. 1414). 286, 19. XII. 1934; 6.

Interpelace:

v příčině reversů požadovaných od zaměstnanců čsl. státních drah při překládání ze Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 100/11). 14, 19. II. 1930; 4. odpov. t. 268/7. 51, 2. X. 1930; 5.

ve věci revise propočítání služebních let některých úředníků statutu III. a st. drah (t. 100/12). 14, 19. II. 1930; 4. odpov. t. 272/2. 51, 2. X. 1930; 5.

ve věci zkracování výpovědních lhůt soukromým zaměstnancům (t. 403/3). 86, 23. III. 1931: 3. odpov. t. 551/2. 108, 14. VII. 1931; 4.

ve věci snížení platů státních zaměstnanců (t. 452/3). 96, 20. V. 1931; 6. odpov. t. 702/1. 136, 24. II. 1932; 5.

ve věci instrukčních kursů pro výchovu a vzdělání hackenkreuzlerských vojenských formací (t. 563/1). 111, 16. VII. 1931; 5. odpov. t. 595/5. 112, 14. X. 1931; 5.

o nutnosti mimořádné ochrany služebního poměru soukromých zaměstnanců (t. 632). 120, 27. XI. 1931; 3. odpov. t. 893. 166, 26. X. 1932; 2.

ve věci dovozu strojů z cizozemska do Československé republiky (t. 720/3). 139, 19. IV. 1932; 4. odpov. t. 873/2. 165, 20. X. 1932; 3.

Žádost ve věcech imunity:

přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem (č. 12818). 281, 12. XII. 1934; 2. zpr. t. 1444; zprav. dr. A. Milota. 291, 13. III. 1935; 4. n e v v d á n 293. 19. III. 1935; 4.

PASTYŘÍK Josef

VII. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. br. - ink. (II. náhr. a I. náhr.) - parl. úsp. kom. (náhr.) a živn.

Návrhy:

na zrušení nedělního klidu v prodejnách lístků do divadel, koncertů a jiných kulturních a zábavních podniků (t. 172). 30, 8. IV. 1930; 4.

na doplnění zákona ze dne 21. III. 1929. č. 43 Sb. z., o státních starobních podporách (t. 1186). 245, 17. I. 1934; 4.

Resoluce:

k t. 991. 199, 1. III. 1933; 6.

Zpravodajem:

živn. v. o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552). 111, 16. VII. 1931: 32.

živn. v. o prohlášení živnosti masérské za koncesovanou (zpr. t. 1243). 259, 10. IV. 1934; 19.

živn. v. o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů (zpr. t. 1442). 293, 19. III. 1935; 4.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 74, 18. XII. 1930; 22.

o novelisaci některých předpisů o exekučním řízení a o trestním stíhání pletich při dražbách (zpr. t. 961). 184, 21. XII. 1932; 8.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 196, 22. II. 1933; 39.

o vydání zvláštních předpisů o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (zpr. t. 995). 201, 2. III. 1933; 7.

o prodeji zboží za jednotné ceny (zpr. t. 1181). 244, 22. XII. 1933; 33.

PAVELKA Artur

VII. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. parl. úsp. kom. (náhr.) - techn. doprav. a zahr.

Zpravodajem:

techn. doprav. v. o prodloužení lhůty k označení elektr. podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné (zpr. t. 947). 179, 15. XII. 1932; 11.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 102.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 127, 16. XII. 1931; 103.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 198, 24. II. 1933; 10.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 74.

PETŘÍK Josef

V. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. nár. hosp.

Návrhy:

na poskytnutí rychlé pomoci zemědělcům, postiženým suchem, provedení opatření k zajištění dostatku zdravé pitné a užitkové vody a zabránění zdražování životních potřeb (t. 1333). 268, 21. VI. 1934; 4.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 438). 93, 29. IV. 1931; 4.

úsp. hosp. v. o změně zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t.463). 98, 26. V. 1931; 9.

nár. hosp. v. o dodatkovém protokolu k obchod. smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 614). 118, 11. XI. 1931; 5.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stál. výb. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929 (zpr. t. 50). 29. I. 1930; 27.

o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba (zpr. t. 168). 30, 8. IV. 1930; 18.

o celních přirážkách k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků a o zákazu chemické úpravy mouky (zpr. t. 200) a o dovozních listech (zpr. t. 201). 44, 5. VI. 1930; 42.

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237). 48, 13. VI. 1930; 30.

o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (zpr. t. 316). 60, 7. XI. 1930; 36.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419), 88, 26. III. 1931; 72.

o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462) a o změně zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (z. t. 463). 100 27. V. 1931; 24.

o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 548) a o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živel. pohromami (zpr. t. 539). 111, 16. VII. 1931; 15.

o změně zákona o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 628). 119, 12. XI. 1931; 52.

o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (zpr. 147), 11. V. 1932; 16.

o návrzích na poskytnutí stát. podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 827). 158, 23. VI. 1932; 19.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům (zpr. t. 1035). 216, 5. V. 1933; 32.

o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (zpr. t. 1076). 226, 22. VI. 1933; 16.

o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 1106). 233, 24. X. 1933; 4.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 242, 20. XII. 1933; 65.

o iniciat. návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 1356). 273, 4. VII. 1934; 22.

Interpelace:

ve věci složení zemědělských rad - (t. 1487/2)., 296, 28. III. 1935; 4.

PICH L Jiří

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Zvolen provisorně zapisovatelem. 1, 12. XII. 1929; 13.

Zvolen definitivně zapisovatelem. 9, 24. I. 1930; 31.

Byl členem výb. dáv. z maj. - im. - in. a ink.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí podpory obyvatelům krupobitím postižených obcí okresu sedlčanského (t. 517). 105, 8. VII. 1931; 3.

na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci postiženým obyvatelům v okrese neveklovském (t. 565). 111, 16. VII. 1931; 5.

na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci obyvatelům postiženým živelní pohromou na Neveklovsku a Sedlčansku (t. 796). 153, 3. VI. 1932; 4.

na poskytnutí okamžité pomoci obyvatelům postiženým živelními pohromami na Sušicku, Příbramsku a Dobříšsku (t. 864). 165, 20. X. 1932; 3.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku pro čsl. celní území (zpr. t. 237). 48, 13. VI. 1930; 14.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329). 64, 26. XI. 1930; 49.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367). 75, 19. XII. 1930; 50.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419). 88, 26. III. 1931; 43.

o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 548) a o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živel. pohromami (zpr. t. 539). 110, 15. VII. 1931; 31.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 114, 20. X. 1931; 26.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 676). 132, 19. XII. 1931; 16.

o prodloužení zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 837). 160, 24. VI. 1932; 20.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 901). 168, 27. X. 1932; 6.

o stát. rozpočtu a fin. zákona pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 9.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1091). 210, 30. III. 1933; 13.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1219). 254. 23. II. 1934; 30.

o novelisaci zákona na ochranu republiky a zákonů tiskových (zpr. t. 1359) (přednáší veřejné prohlášení Syndikátu čsl. novinářů). 274, 10. VII. 1934; 33.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497). 298, 4. IV. 1935; 31.

o zřízení Tyršova státního tělovýchovného ústavu (zpr. t. 1511). 299, 9. IV. 1935; 22.

PILZ Josef

III. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Byl členem výb. in. - ink. (I. náhr.) - techn. doprav. a úst. práv.

Návrhy:

na vydání zákona o sedmi a šestihodinné době pracovní bez snížení mezd (t. 600). 112, 14. X. 1931; 6.

na poskytnutí podpory obyvatelům obce Honsberku u Jablonce n./N. postiženým živelní pohromou (t. 1091). 230, 10. VII. 1933; 3.

8 p o z m ě ň o v. návrhů k t. 534. 110, 15. VII. 1931; 19-20.

Resoluce:

k t. 45. 10, 29. 1. 1930; 12.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády. 3, 17. XII. 1929; 25. něm. 38.

o opatření Stál. výb. o nemocenském ošetření důchodců podle zákona č. 26/1929 o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 45). 10, 29. I. 1930; 9, něm. 38.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 50. něm. 141.

o vlastní im. věci (zpr. t. 295). 57, 22. X. 1930; 9, něm. 16.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi a o prohlášení min. vnitra dr. Slávika o událostech v Duchcově. 81, 11. II. 1931; 29, něm. 66.

o státním vězení (zpr. t. 534). 110, 15. VII. 1931; 14, něm. 44.

o dodatkových úmluvách k obchodní smlouvě s Rakouskem (zpr. t. 611, 612 a 613), v níž mluví o válečných zápletkách v Mandžurii. 117, 10. XI. 1931; 13, něm. 18.

o vlastní im. věci (zpr. t. 630). 123, 4. XII. 1931; 13, něm. 27.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 130, 18. XII. 1931; 41, něm. 111.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 37, něm. 135.

o dohodě s Rakouskem o snížení cla u některých druhů zboží (zpr. t. 993); mluví o událostech v Německu. 202, 14. III. 1933; 9, něm. 16.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127). 234, 25. X. 1933; 19, něm. 49.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934., 241, 19. XII. 1933; 72, něm. 110.

o prohlášení min. veř. prací o důlní katastrofě v Oseku. 246, 18. I. 1934; 12, něm. 30.

o novelisaci obecného horního zákona (zpr. t. 1203). 248, 24. I. 1934; 22, něm. 41.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních. 278, 7. XI. 1934; 18, něm. 23.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 283, 14. XII. 1934; 46, něm. 63.

o jízdě motorovými vozidly (zpr. t. 1389). 286, 19. XII. 1934: 43, něm. 60.

Interpelace:

stran zrušení školy v Přebytku u Lusdorfu pod Smrkem (t. 307/2). 58, 6. XI. 1930; 3. odpov. t. 431/2. 90, 22. IV. 1931; 4.

stran zákazu účasti školní mládeže na cvičení ve spolku Arbeiter - Turnverein ve Frýdlantě (t. 373). 76, 21. I. 1931; 5. odpov. t. 450/4. 94, 5. V. 1931; 3.

stran zničení 200 vagonů chlebového obilí ve Starém Městě u Děčína (t. 1185/2). 245, 17. I. 1394; 4. odpov. t. 1270/3. 263, 5. VI. 1934; 4.

stran bezdůvodného rozpuštění schůze jabloneckou státní policií, mimo to stran bezdůvodného potrestání svolavatele této schůze (t. 1400/1). 280, 4. XII. 1934; 2. odpov. t. 1470/3. 293, 19. III. 1935; 3.

stran zavlečení československého dělníka (t. 1404/1). 282, 13. XII. 1934; 90. odpov. t. 1470/5. 293, 19. III. 1935; 3.

stran protizákonných poměrů u krajského soudu v Liberci, jakož i protizákonných poměrů u policejního komisařství v Jablonci n./Nisou (t. 1404/3). 282, 13. XII. 1934; 90. odpov. t. 1481/1. 295, 26. III. 1935; 3.

stran věznění československého státního občana Antonína Lanského z Broumova ve východních Čechách (t. 1491/2). 297, 2. IV. 1935; 3.

oznámení kraj. s. v Liberci z 9. VI. 1930, č. j. Nt IX. 62/30, podle §u 25 ústavní listiny, že byla na sen. Pilze uvalena vazba pro podezření ze zločinu § 81 a 153 tr. z. a přestupku § 314 tr. z. (číslo 1593/1930 pres.). zpr. t. 241; zprav. dr. A. Milota. 47, 12. VI. 1930; 17. neprojeven souhlas s další vazbou 48, 13. VI. 1930; 4.

kraj. s. v Liberci (trestné činy podle §§ 3, 19 shrom. zák., §§ 81, 82/2, 280 a 312 tr. z.) (č. 1680/30 předs.). 49, 23. VI. 1930; 5. zpr. t. 295; zprav. dr. Z. Farkas. 56, 21. X. 1930; 3. zpráva vrácena im. výb. 57, 22. X. 1930; 15. zpr. t. 630; zprav. dr. A. Milota. 118, 11. XI. 1931; 4. vydán (zprav. A. Šelmec). 123, 4. XII. 1931; 14.

kraj. s. v Liberci (trestní čin podle §u 81 tr. z.) (č. 1686/30 předs.). 49, 23. VI. 1930; 5. zpr. t. 629; zprav. dr. Z. Farkas. 118, 11. XI. 1931; 4. vydán 125, 14. XII. 1931; 7.

okres. s. v Jablonci n./N. (přestupek §§ 2, 19 shrom. zákona) (č. 9543). 232, 17. X. 1933; 6. zpr. t. 1146; zprav. E. Šimek. 238, 28. XI. 1933; 4. vydán 247, 23. I. 1934; 9.

kraj. s. v Liberci (přečin §a 17 zák. č. 50/23 Sb. z.) (č. 13.398). 291, 13. III. 1935; 4. zpr. t. 1501; zprav. J. Pocisk. 299, 9. IV. 1935; 6. n e v y d á n 301, 11. IV. 1935; 26.

Volán k pořádku:

202, 14. III. 1933; 10.

PIVKO Cyrill

VIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 6.

Zemřel.3. VI. 1933 221, 8. VI. 1933; 2.

Místo něho nastoupil dr. Vladimír Krno.

Byl členem výb. in. - nár. hosp. a techn. doprav.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o úpravě užívání některých pastvin na Slovensku a v Podkarp. Rusi v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (zpr. t. 153). 23, 27. III. 1930; 37.

techn. doprav. v. o zmocnění vlády, aby převzala státní záruku za zápůjčky všeužitečných elektr. podniků v zemi Slovenské, a kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů na tyto zápůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů (zpr. t. 673). 132, 19. XII. 1931; 7.

Řeč v rozpravě:

o celních přirážkách k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků a o zákazu chemické úpravy mouky (zpr. t. 200) a o dovozních listech (zpr. t. 201). 44, 5. VI. 1930; 39.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Turč. Sv. Martině ze dne 27. X. 1930, č. j. Nt 618/30/4 (přečin pomluvy podle §u 1 zák. čl. XLI/1914) (č. 2505). 58, 6. XI. 1930; 4. zpr. t. 382; zprav. A. Berkovec. 77, 22. I. 1930; 26. vydán 78, 3. II. 1931; 12.

PLAMÍNKOVÁ Františka F.

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonala 1, 12. XII. 1929; 7.

Byla členem výb. rozp. a zahr.

Návrhy:

na vydání zákona o jednoročních učebných kursech (čtvrtých třídách závěrečných) na měšťanských školách (t. 93). 14, 19. II. 1930; 4.

aby vláda republiky Československé se usnesla na rozšíření kompetence ministerstva školství a národní osvěty ve věci sociální péče pro studentstvo a frekventanty Pedagogických fakult a o žactvo měšťanských škol a aby v příštích rozpočtech byl zařazen příslušný obnos na tuto péči (t. 95). 14, 19. II. 1930; 4.

na vydání zákona o újezdních školách měšťanských (t. 453). 96, 20. V. 1931; 6.

na poskytnutí pomoci pohořelým v osadě Hájku, obec Střížov, okres Chotěboř (t. 519). 105, 8. VII. 1931; 3.

Resoluce:

k t. 330. 65, 27. XI. 1930; 69.

Zpravodajem:

zahr. v. o opatření Stál. výb., kterým byla schválena dohoda o úpravě obchodních styků s republikou Tureckou z 19. IX. 1929 (zpr. t. 52). 10, 29. 1. 1930; 35.

zahr. v. o dohodě s Německem o některých tarifikačních otázkách (zpr. t.89). 14, 19. II. 1930; 8, doslov 13.

zahr. v. o smlouvě s Polskem o rybolovu a ochraně ryb v hraničních vodách a ve vodách jejich povodí (zpr. t. 186). 36, 8. V. 1930; 5.

rozp. v. o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330). 64, 26. XI. 1930; 67. doslov 65, 27. XI. 1930; 70.

rozp. v. o dani z elektrických zdrojů záření (zpr. t. 992). 198, 24. II. 1933; 130.

rozp. v. o prodloužení platnosti asanačních zákonů pro hlav. město Prahu (zpr. t. 1051). 220, 1. VI. 1933; 3, doslov 7.

rozp. v. o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 1120). 235, 7. XI. 1933; 10, doslov 11.

zahr. v. o dohodě o úpravě obchodních styků s Polskem (zpr. t. 1133). 237, 15. XI. 1933; 10, doslov 13.

rozp. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1178). 244, 22. XII. 1933; 23, doslov 26.

zahr. v. o protokolu o interpretaci čl. XX. obchodní úmluvy s Polskem (zpr. t. 1193). 248, 24. I. 1934; 36.

rozp. v. o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 1219). 254, 23. II. 1934; 9. vyjádření k resolucím 37.

rozp. v. o novelisaci předpisů o soudnictví úrazového pojištění dělnického (zpr. t. 1305). 267, 19. VI. 1934; 9.

rozp. v. o novelisaci zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (zpr. t. 1618). 268, 21. VI. 1934; 33, doslov 53.

rozp. v. o branném příspěvku (zpr. t. 1413). 285, 19. XII. 1934; 25.

zahr. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 1388). 291, 13. III. 1935; 5.

zahr. v. o úpravě státních hranic s Rumunskem (zpr. t. 1458). 297, 2. IV. 1935; 3.

zahr. v. o úmluvě s Rumunskem o rozdělení majetků správních obvodů rozdělených hranicí (zpr. t. 1459). 298, 4. IV. 1935; 7.

zahr. v. o předloze zákona, kterým se provádí úmluva s Rumunskem o rozdělení majetků správních obvodů, rozdělených státní hranicí (zpr. t. 1460). 298, 4. IV. 1935; 9.

zahr. v. o úmluvě s Rumunskem o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rak.-uher. mezi věřiteli nebo dlužníky čsl. nebo rumunskými (zpr. t. 1455). 299, 9. IV. 1935; 13.

zahr. v. o předloze zákona, kterým se provádí úmluva s Rumunskem o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rak.-uher. mezi věřiteli nebo dlužníky čsl. nebo rumunskými (zpr. t. 1456). 299, 9. IV. 1935; 15.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 66.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280). 54, 14. X. 1930; 24.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi. 81, 11. II. 1931; 18.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931: 65.

o prodloužení zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 837). 160, 24. VI. 1932; 25.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 32.

o novelisaci §§ 1. 3 a 5 zákona, kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného (zpr. t. 1036). 216, 5. V. 1933; 46.

o pobytu cizinců (zpr. t. 1472). 295, 26. III. 1935; 18.

o spotřební dani z minerálních olejů (zpr. t. 1494). 298, 4. IV. 1935; 71.

Interpelace:

o zanedbávání hledisek lidskosti a slušnosti při aplikaci zákona v osobních věcech veřejných zaměstnanců (t. 679/1). 133, 25. I. 1932; 4. odpov. t. 883/2. 165. 20. X 1932: 3.

POCISK Ján

VIII. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 7.

Byl členem výb. im. a ink. (II. náhr.)

Návrhy:

aby byla poskytnuta podpora živelními pohromami poškozené obci Farkašd. okr. Šala n. Váhem na Slovensku (t. 610). 116, 4. XI. 1931; 3.

Zpravodajem:

im. v. zpr. t. 624 (im. I. Mezö a Š. Fidlíka). 118, 11. XI. 1931; 13.

im. v. zpr. t. 983 (im. I. Lokoty). 208, 29. III. 1933; 12.

im. v. zpr. t. 1209 (im. J. Horáka). 256, 6. III. 1934; 3.

im. v. zpr. t. 1267 (im. J. Horáka). 263, 5. VI. 1934; 12.

im. v. zpr. t. 1296 (im. V. Johanise). 269, 26. VI. 1934; 7.

im. v. zpr. t. 1501 (im. J. Pilze). 301, 11. IV. 1935; 26.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 74, 18. XII. 1930; 53.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 127, 16. XII. 1931; 87.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 64.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 242, 20. XII. 1933; 52.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 284, 18. XII. 1934; 84.

POLACH Johann

VII. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929: 7.

Byl členem výb. br. - kult. rozp. - úst. práv. a živn.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 26, 1. IV. 1930; 80, něm. 150.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 34, 6. V. 1930; 10, něm. 37.

o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpr. t. 280). 53, 10. X. 1930; 13. něm. 32.