KLOFÁČ Václav

I. voleb. kraj

ČS

Volba verifikován.a 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 1, 12. XII. 1929; 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu. 9, 24. I. 1930; 31.

Byl členem výb. br.

Prohlášení:

jako místopředseda, že výjevy jako ten, který se udál před přerušením 34. schůze, kdy komunisté přivedli do zasedací síně mladíka zavřeného pro účast na demonstraci, musí býti vyloučeny z parlamentu. 34, 6. V. 1930; 12.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, kterým se mění zákon ze dne 19. XII. 1919 o stálých seznamech voličských č. 663 Sb. z. (t. 7). 6, 19. XII. 1929; 3.

aby byl vydán zákon o složení a pravomoci senátu a o řádu volebním do senátu (t. 6). 8, 15. I. 1930; 4.

Řeč v rozpravě:

o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících (zpr. t. 765). 150, 19. V. 1932; 15.

o prohlášení min. zahr. věcí o boji o demokracii v politice evropské a světové. 213, 27. IV. 1933; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu.min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 243, 21. XII. 1933; 7.

Interpelace:

ve věci politického atentátu ukrajinského studenta Tatceva na archidiakona Sabova (t. 232/3). 45, 11. VI. 1930; 4. odpov. t. 308/2. 58, 6. XI. 1930; 3.

o poměrech dělnictva ve službách vojenské správy (t. 347/3). 68, 12. XII. 1930; 3. odpov. t. 392/5. 81, 11. II. 1931; 3.

ohledně dohody o celní unii mezi Německem a Rakouskem (t. 422). 88, 26. III. 1931; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. 9757). 7, 20. XII. 1929; 3. zpr. t. 213; zprav. dr. O. Havelka. 40, 26. V. 1930; 3. n e v y d á n 42, 3. VI. 1930; 7.

kraj. trest. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti spáchaný tiskem) (č. 9756). 7, 20. XII. 1929; 3. zpr. t. 212; zprav. dr. O. Havelka. 40, 26. V. 1930; 3. n e v y d á n 42, 3. VI. 1930; 6.

za zavedení kárného řízení podle § 51 jedn. ř. proti sen. Kindlovi pro výrok učiněný ve 150. schůzi senátu dne 19. V. 1932 (č. 6402/1932 předs.). 151, 31. V. 1932; 3. zpr. ústní; zprav. dr. A. Milota 10, doslov 19. důtka sen. Kindlovi udělena 20.

za udělení důtky sen. Trnobranskému ve smyslu § 51 jedn. ř. (čís. 6403/1932 předs.). 151, 31. V. 1932; 3. zpr. ústní; zprav. dr. A. Milota 10, doslov 19.

KLOUDA Antonín, dr.

III. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. parl. úsp. kom. - stál. i a zahr.

Návrhy:

na vyšetření krupobitních škod a poskytnutí pomoci postiženým zemědělcům v okrese Ústí n./L. (t. 482). 102, 10. VI. 19-31, 36.

Zpravodajem:

zahr. v. o smlouvě s Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje (zpr. t. 203). 45, 11. VI. 1930; 18.

zahr. v. o smlouvě s Polskem o užívání objektů býv. obce Těšína (zpr. t. 281). 56, 21. X. 1930; 9, doslov 20.

zahr. v. o obchodní úmluvě s Tureckem (zpr. t. 523). 106, 10. VII. 1931; 5.

zahr. v. o pařížské unijní úmluvě na ochranu živnost. vlastnictví, o madridské dohodě o potlačování falešných údajů o původu zboží a o madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních neb obchodních známek (zpr. t. 910). 173, 17. XI. 1932; 4.

zahr. v. o druhém dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 924). 184, 21. XII. 1932; 14.

zahr. v. o III. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 977). 191, 14. II. 1933; 4.

zahr. v. o dohodě s Rakouskem o snížení cla u některých druhů zboží (zpr. t. 993). 202, 14. III. 1933; 4.

zahr. v. o dohodě k II. dodatkovému protokolu k obchodní smlouvě se Švýcarskem (zpr. t. 1229). 260, 25. I V. 1934; 11.

zahr. v. o obchodní smlouvě s Albanií (zpr. t. 1321). 269, 26. VI. 1934: 5.

zahr. v. o obchodní smlouvě s Tureckem (zpr. t. 1322). 269, 26. VI. 1934; 6.

zahr. v. o obchodní a plavební smlouvě s Polskem (zpr. t. 1331), o prodloužení dohody o úpravě obchodních styků s Polskem (zpr. t. 1194) a o 5 sjednáních prodlužujících tuto dohodu (zpr. t. 1326, 1327, 1328, 1329, 1330). 270, 27. VI. 1934; 24.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády. 6, 19. XII. 1929; 10.

o výkladu min. dr. Beneše o haagské konferenci. 13, 6. II. 1930; 36.

o výkladu min. zahraničí dr. E. Beneše o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (zpr. t. 209), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsané 28. IV. 1930 v Paříži, a ujednáních je doplňujících (zpr. t. 210). 41, 27. V. 1930; 48.

o vládním programovém prohlášení. 171, 10. XI. 1932; 27.

o prohlášeních předsed. vlády a min. věcí zahraničních. 279, 8. XI. 1934; 46.

Interpelace:

ve věci jazykové praxe obce děčínské (t. 57/1). 9, 24. I. 1930; 5. odpov. t. 216/1. 42, 3. VI. 1930; 3.

ve věci stavby budovy pro českou státní školu v České Lípě (t. 100/8). 14, 19. II. 1930; 4. odpov. t. 183/4. 33, 29. IV. 1930; 4.

ve věci nové školní budovy pro českou státní školu v Mimoni (t. 100/9). 14, 19. II. 1930; 4. odpov. t. 183/5. 33, 29. IV. 1930; 4.

ve věci provádění § 37 vlád. nař. ze dne 13. I. 1928, čís. 8 Sb. z., o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízením) (t. 299/6). 57, 22. X. 1930; 3. odpov. t. 392/2. 81, 11. II. 1931; 3.

ve věci novostavby školní budovy pro české školy v Bohosudově (t. 347/2). 68, 12. XII. 1930; 3. odpov. t. 396/10. 82, 5. III. 1931; 6.

KÖHLER Franz

VII. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 9.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Pozbyl dnem 11. XI. 1933 mandátu rozhodnutím mandátového senátu nejv. správ. soudu ze dne 25. XI. 1933 na základě čís. 201/1933 o rozpuštění strany DNS. 238, 28. XI. 1933; 3.

Byl členem výb. soc. pol.

Návrhy:

na změnu § 82 živnost. řádu (zákon ze dne 8. III. 1885, č. 22 ř. z., ve znění vyhlášky ze dne 16. VIII. 1907, č. 199 ř. z.) o okamžitém zrušení pracovního poměru (t. 242). 49, 23. VI. 1930; 4.

na vydání zákona o započítání let ve válečném zajetí do pense a postupu státních zaměstnanců státních podniků. resp. návrh na novelisaci zákona č.457/1919 a vlád. nař. č. 362 ze dne 10. XII. 1915 (t. 346). 68, 12. XII. 1930; 3.

Resoluce:

22 resol. k t. 160 - 29, 4. IV. 1930: 13-15. k t. 329 - 64, 26. XI. 1930: 61.

7 resol. k t. 660 - 130, 18. XII. 1931: 58.

Řeč v rozpravě:

o opatřeních Stál. výb. stran ochrany nájemníků a staveb. ruchu (zpr. t. 40 a 8)15. I. 1930; 16, něm. 37.

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152)

a o prodloužení účinnosti zákona č. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151). 23, 27. III. 1930; 30, něm. 50.

o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 202). 43, 4. VI. 1930; 29, něm. 67.

o prodloužení a doplnění zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 329). 64, 26. XI. 1930; 41, něm. 92.

o mimořádném úvěru 150 mil. Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367). 75, 19. XII. 1930; 47, něm. 81.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 84, 10. III. 1931; 59, něm. 71.

o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 643) a o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (zpr. t. 644). 122, 28. XI. 1931; 20, něm. 49.

o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku o 17. hod. (zpr. t. 650). 123, 4. XII. 1931; 8, něm. 26.

o změně daně ze zapalovadel (zpr. t. 670). 130, 18. XII. 1931; 88, něm. 120.

o vlád. návrhu zákona, kterým se ministr fin. zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1 miliardy Kč (zpr. t. 690). 135, 26. I. 1932; 24. něm. 49.

o změně čl. XVI., odst. 1., písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu o přímých daních (zpr. t. 691). 136, 24. II. 1932; 32, něm. 54.

o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění (zpr. t.741). 147, 11. V. 1932; 20, něm. 44.

o novelisaci zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (zpr. t. 779). 151, 31. V. 1932; 5, něm. 23.

o změně některých ustanovení obecného horního zákona z 23. V. 1854, čís. 146 ř. z. (zpr. t. 821). 157, 14. VI. 1932; 34, něm. 48.

o prodloužení zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 837). 160, 24. VI. 1932; 22, něm. 49.

o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku stát. zaměstnancům a učitelům v činné službě (zpráva ústní k t. 928).

Interpelace:

n a l é h a v á stran strádajících malorolníků na Moravě (t. 133). 25, 31. III. 1930; 3. odpov. t. 217/5. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran konečného vypsání voleb do nemocenských pojišťoven (t. 31/3). 8, 15. I. 1930; 4. odpov. t. 217/11. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran zvýšení ročních požitků pro přestárlé osoby podle zákona o státních starobních podporách ze dne 21. III. 1929, Sb. č. 43 (t. 31/5). 8, 15. I. 1930; 4. odpov. t. 251/4. 49, 23. VI. 1930; 5.

stran zákonité úpravy kolektivních smluv (t. 31/7). 8, 15. I. 1930; 5. odpov. t. 182/4. 33, 29. IV. 1930; 3.

stran reformy úrazového pojištění dělnického (t. 31/12). 8, 15. I. 1930; 5. odpov. t. 182/6. 33, 29. IV. 1930; 3.

stran zavedení legitimací pro sociální pojištění (t. 87/3). 14, 19. II. 1930; 3. odpov. t. 217/2. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran pensijního pojištění soukromých zaměstnanců (t. 138). 25, 31. III. 1930; 3. odpov. t. 217/12. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran jednání státní policie dne 6. III. 1930 v Šumperku (t. 171/1). 32, 10. IV. 1930; 3. odpov. t. 251/6. 49, 23. VI. 1930; 5.

stran změny §u 50, odst. 2 pracovního řádu pro továrny na tabák a §u 8 pensijního normálu dělnictva čsl. tabákové režie (t. 171/3). 32, 10. IV. 1930; 3. odpov. t. 396/11. 82, 5. III. 1931; 6.

stran vypracování osnovy zákona o práci žen před slehnutím a po něm (t. 322/4). 61, 20. XI. 1930; 3. odpov. t. 431/3. 90, 22. IV. 1931; 4.

stran přijímání ženských pracovních sil u čsl. tabákové režie (t. 403/5). 86, 23. III. 1931; 3. odpov. t. 592/1. 112, 14. X. 1931; 5.

stran vydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 20. V. 1930, čís. 70 Sb. z., pro staropensisty tabákové režie (t. 410/4). 88, 26. III. 1931; 3. odpov. t. 461/4. 98, 26. V. 1931; 5.

stran vkladů ve starých korunách u vídeňské poštovní spořitelny (t. 621/3). 116, 4. XI. 1931; 4. odpov. t. 645/4. 123, 4. XII. 1931; 3.

stran přestavby hlavního poštovního úřadu v Šumperku (t. 700/2). 136, 24. II. 1932; 5. odpov. t. 750/3. 146, 10. V. 1932; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 488 a 491 tr. z., spáchaný tiskem) (č. 8463 předs./33). 206, 27. III. 1933; 3.

zpr. t. 1077; zprav. dr. O. Havelka. 226, 22. VI. 1933; 3.

vydán 236, 14. XI. 1933; 11.

KOMRS Julius

I. voleb. kraj

ČS

Povolán jako náhradník za Ferdinanda R a i m a n a, zemřelého 2. XII. 1929. 1, 12. XII. 1929; 2.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Z b a v e n m a n d á t u nálezem volebního soudu ze dne 17. I. 1931. 76, 21. I. 1931; 4.

Místo něho nastoupil Václav Černý.

Byl členem výb. nár. hosp. a živn.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o dohodě s Německem o některých tarifikačních otázkách (zpr. t. 89). 14, 19. II. 1930; 9.

Řeč v rozpravě:

o opatření Stál. výb. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929 (zpr. t. 51). 10, 29. I. 1930; 24.

o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba. (zpr. t. 168). 30, 8. IV. 1930; 15.

Interpelace:

ve věci desolátního stavu budovy státního reálného gymnasia v Kolíně (t. 100/3). 14, 19. II. 1930; 4. odpov. t. 175/4. 32, 10. IV. 1930; 3.

ve věci urychlení stržení starého jezu na Labi v Kolíně (t. 135/2). 20, 11. III. 1930; 4. odpov. t. 216/5. 42, 3. VI. 1930; 3.

KOPŘIVA František

VI. voleb. kraj

L

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. nár. hosp.

Řeč v rozpravě:

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283). 55, 16. X. 1930; 87.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 243, 21. XII. 1933; 78.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Uher. Brodě (přestupek pomluvy podle §u 2 zák., č. 108/33 Sb. z.) (č. 9808 pres.). 235, 7. XI. 1933; 4. zpr. t. 1250; zprav. dr. A. Milota. 260, 25. IV. 1934; 7.

n e v y d á n; zprav. A. Šelmec. 267, 19. VI. 1934; 16.

okres. s. v Uher. Brodě (přestupek podle §u 1 zák. čís. 108/1933 Sb. z.) (čís. 11.351 předs.). 262, 15. V. 1934; 4.

KORLÁTH Endre, dr.

XII. voleb. kraj

MN

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem. výb. im. a úst. práv.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým má býti znova pozměněn zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o nemocenském, invalidním a starobním pojištění zaměstnanců, změněný zákonem ze dne 8. XI. 1928, čís. 184 Sb. z. (t. 12.98). 265, 12. VI. 1934; 3.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930. (zpr. t. 160). 26. 1. IV. 1930; 18, maď. 115.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 127, 16. XII. 1931; 59, maď. 139.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724). 144, 28. IV. 1932; 43, maď. 91.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 195, 21. II. 1933; 19, maď. 103.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127). 234, 25. X. 1933; 16, maď. 46.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 52, maď. 115.

Interpelace:

ve věci zřízení maďarské komise pro zkoušky advokátské (t. 249/4). 49, 23. VI. 1930; 4. odpov. t. 622/1. 116, 4. XI. 1931; 4.

o zmizení Ladislava Szánthó, žurnalisty v Mukačevě, podle methody únosu Kutěpova (t. 403/1). 86, 23. III. 1931; 3. odpov. t. 501/3. 103, 2. VII. 1931; 4.

ve věci ochrany nemovitostí města Tačeva a jeho obyvatelstva i komposesorátu na rumunském území (t. 403/2). 86, 23. III. 1931; 3. odpov. t. 578/2. 112, 14. X. 1931; 4.

o úrocích z dluhů a pohledávek v starých rak.-uh. korunách (t. 455/2). 96, 20. V. 1931; 6. odpov. t. 505/1. 103, 2. VII. 1931; 4.

ve věci domovského práva a státního občanství (t. 593). 112, 14. X. 1931; 5. odpov. t. 832. 158, 23. VI. 1932; 6.

o zvěstech, rozšiřovaných o výsledcích sčítání lidu v Užhorodě a o nepřeklenutelných rozdílech v početním poměru národnosti při výsledcích obecních voleb v Užhorodě (t. 682/3). 133, 25. 1. 1932; 5. odpov. t. 750/2. 146, 10. V. 1932; 3.

ve věci protizákonného postupu ve veřejné správě Podkarpatské Rusi (t. 728/2). 142, 26. IV. 1932; 3. odpov. t. 833/2. 158, 23. VI. 1932; 6.

o tom, že rodičům zatajuje se místo po bytu dětí, odvezených orgány spolku Červeného kříže československého z Podkarpatské Rusi do Čech, a že děti se odnárodňují (t. 1013/3). 206, 27. III. 1933; 3. odpov. t. 1113/4. 232, 17. X. 1933; 5.

o účasti užhorodské školní mládeže na protirevisionistické demonstraci pořádané dne 2. VI. t. r. (t. 1115/1). 232, 17. X. 1933; 5. odpov. t. 1198/2. 247, 23. I. 1934: 3.

ve věci zrušení vyučování německému jazyku a literatuře na středních školách s vyučovacím jazykem maďarským (t. 1254). 260, 25. IV. 1934; 7. odpov. t. 1303. 266, 13. VI. 1934; 3.

o nahrazení škod, způsobených rozvodněním řeky Tisy dne 10. července 1933 (t. 1285). 263, 5. VI. 1934; 4. odpov. t. 1384/2. 277, 6. XI. 1934; 3.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Berehově (přečin podle § 24 zák. čl. XLI./1914) (č. 9948). 7, 20. XII. 1929; 4. zpr. t. 743; zprav. dr. O. Havelka. 144, 28. IV. 1932; 4. vydán 158, 23. VI. 1932; 25.

stát. zast. v Košicích a okres. s. v Berehově ze 16. I. 1930 č. j. T. 1872/28/7 (přečin utrhání na cti podle § 1, 3, bod 1 a 2 zák. čl. XLI./1914) (čís. 446). 11, 30. I. 1930; 3. zpr. t. 119; zprav. dr. A. Milota. 18, 26. II. 1930; 3. n e v y d á n 20, 11. III. 1930; 10.

stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Berehově (přečin utrhání na cti podle § 1, 3 - II., č. 1 a 2 a § 6 zák. čl. XLI./1914) (č. 756). 20, 11. III. 1930; 4. zpr. t. 227; zprav. dr. A. Milota. 45, 11. VI. 1930; 3. n e v y d á n 47, 12. VI. 1930; 17.

vrchního stát. zast. a kraj. s. v Košicích ze 27. I. 1932 č. j. Tf 172/31-2 (těžký důchodkový přestupek podle §§ 8, 11 a 14 zák. č. 116/27 Sb. z.) (č. 5881/32). 137, 30. III. 1932; 8. zpr. t. 775; zprav. dr. E. Bačinský. 150, 19. V. 1932; 46. vydán 155, 7. VI. 1932; 18.

finančn. řed. v Košicích (přestupek podle §§ 14, 15 a 16 zák. čís. 116 Sb. z. z roku 1927) (čís. 7000/32). 165, 20. X. 1932; 4. zpr. t. 1029; zprav. dr. E. Bačínský. 213, 27. IV. 1933; 3. vydán 217, 26. V. 1933; 8.

kraj. s. v Berehově (přečin podle § 14, č. 1, 3, 5 zák. č. 50/1923) (č. 9846 pres.). 235, 7. XI. 1933; 4.

vrch. stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Berehově (podezření z přečinu podle § 14, č. 1, 3, 5 zák. na ochranu republiky) (č. 10456 pres./1934). 245, 17. I. 1934; 4. zpr. t. 1241; zprav. E. Šimek. 259, 10. IV. 1934; 3.

KOSTKA Karl

III. voleb. kraj

DAWG

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. úst. práv. a živn.

Návrhy:

na doplnění odst. 4 § 215 zákona 103/1926, jakož i odstavce 3 § 47 zákona 104/1926 ze dne 24. VI. 1926 o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), jakož i o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (učitelský zákon) (t. 106). 16, 21. II. 1930; 4.

stran produktivní péče o nezaměstnané (t. 124). 18, 26. II. 1930; 3.

p o z m ě ň o v. k t. 1092. 230, 10. V II. 1933; 30.

Resoluce:

k t. 660. 130, 18. XII. 1931; 58.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28). 7, 20. XII. 1929; 12, něm. 42.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 95, něm. 151.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283). 55, 16. X. 1930; 77, něm. 122.

o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330), o dani z piva (zpr. t. 331) a o změně a doplňku zák. č. 76/1927 Sb. z. o přímých daních (zpr. t. 332). 65, 27. XI. 1930; 49, něm. 105.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 74, 18. XII. 1930; 30, něm. 105.

o předloze zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (zpr. t. 362). 76, 21. I. 1931; 12, něm. 30.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 85, 11. III. 1931; 35, něm. 69.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 1 128, 17. XII. 1931; 20, něm. 95.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724) 144, 28. IV. 1932; 12. něm. 77.

o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 162, 13. VII. 1932; 39, něm. 75.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966), o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (zpr. t. 968) a o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (zpr. t. 967). 188, 28. XII. 1932; 27, něm. 102.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 198, 24. II. 1933; 43, něm. 155.

o dani kuponové a o snížení úroků z některých papírů pevně zúročitelných (zpr. t. 1011) a o půjčce práce (zpr. t. 1012). 205, 21. III. 1933; 33. něm. 53.

o změnách řádu volení v obcích (zpr. t. 1092). 230, 10. VII. 1933; 14, něm. 39.

o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (zpr. t. 1100). 231, 12. VII. 1933; 29, něm. 59.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 243, 21. XII. 1933; 53, něm. 125.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 282, 13. XII. 1934; 67, něm. 126.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497). 298, 4. IV. 1935; 17, něm. 79.

Interpelace:

stran přeložení poštovního úřadu 2 v Litoměřicích (t. 232/9). 45, 11. VI. 1930; 4.

odpov. t. 278/4. 52, 9. X. 1930; 4.

KOTRBA Jan

I. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 1 2. XII. 1929; 5.

Byl členem výb. im. - in. - ink. (I. náhr.) a nár. hosp.

Návrhy:

aby obratová daň u všech předmětů této dani podléhajících byla paušalována u prvovýroby a postupně snižována až.do úplného zrušení (t. 42). 8, 15. 1. 1930; 5.

na doplnění vyhlášky ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. VII. 1927, č. 123 Sb. z., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub (t. 59). 9, 24. 1. 1930; 5.

na zrušení přepychové daně z jemného pečiva (t. 60). 9, 24. 1. 1930; 5.

na doplnění obchodních smluv mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. IV. 1925, č. 202 Sb. z., a mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927, č. 120 Sb. z. (t. 61). 9, 24. I. 1930: 5.

na změnu zákona ze dne 19. XII. 1918, č. 91 Sb. z., o 8 hodinné době pracovní (t. 62). 9, 24. I. 1930; 5.

na zrušení nařízení vlády ze dne 3. IX. 1920, č. 516 Sb. z., o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby (t. 91). 14, 19. II. 1930; 3.

aby vydán byl zákon na ochranu zakázkového krejčovství (t. 117). 16, 21. II. 1930; 4.

na vydání zákona o živnostenských školách (t. 126). 20. 11. III. 1930; 3.

aby vláda republiky Československé ihned přikročila k šetření hospodářských poměrů mistrů pekařských na pohraničí Polska a Maďarska (t. 208). 40, 26. V. 1930; 3.

na dodržování a provádění zákona ze dne 10. IV. 1930. č. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 616). 116, 4. XI. 1931; 4.

na doplnění zákona ze dne 10. IV. 1930, čís. 46 Sb. z., o výrobě chleba (t. 1184). 245, 17. 1. 1934; 4.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o obchodní úmluvě s Tureckem (zpr. t. 523). 106, 10. VII. 1931; 7.

nár. hosp. v. o dodatkové dohodě k obchodní smlouvě s Francií (zpr. t. 684). 133, 25. 1. 1932; 7.

Řeč v rozpravě:

o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními (zpr. t. 167) a o výrobě chleba (zpr. t. 168). 30, 8. IV. 1930; 32.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283). 55, 16. X. 1930; 73.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 115, 21. X. 1931; 24.

o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiém (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 162, 13. VII. 1932; 32.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 25.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min fin. k rozpočtu na r. 1935. 284, 18. XII. 1934; 65.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497). 298, 4. IV. 1935; 13.

Interpelace:

ohledně noční práce v pekařství (t.249/2). 49, 23. VI. 1930; 4. odpov. t. 396/2. 82, 5. III. 1931; 5.

ohledně nesprávného a nespravedlivého zdaňování kulturního podniku živnostenského (t. 664/3). 132, 19. XII. 1931; 4. odpov. t. 750/5. 146, 10. V. 1932; 3.

ohledně neudržitelného postupu, jímž berní správy kalkulují zisk živnostníků (t. 720/2). 139, 19. IV. 1932; 4. odpov. t. 847/4. 161, 8. VII. 1932; 4.

ohledně nevyřizování oprávněných žádostí poplatníků za odpis daní (t. 1078/3). 226, 22. VI. 1933; 3. odpov. t. 1113/8. 232, 17. X. 1933; 5.

ohledně nezákonného postupu okresního živnostenského inspektorátu a okresního úřadu v Mladé Boleslavi vůči mistrům pekařským tamtéž (t. 1204/1). 249, 15. II. 1934; 3. odpov. t. 1270/2. 263, 5. VI. 1934; 4.

ohledně zvláštního postupu státního zastupitelství v Praze proti dennímu tisku (t. 1204/2). 249, 15. II. 1934; 3. odpov. t. 1247/3. 259, 10. IV. 1934; 4.

ohledně neudržitelného postupu úřadů proti mistrům pekařským v důsledku chybného výkladu vládního nařízení ze dne 23. II. 1934. č. 27 Sb. z. (t. 1487/1). 296, 28. III. 1935;4.

KOUBEK Leopold, inž.

VII. voleb. kraj

L

Povolán jako náhradník místo zemřelé ho Františka V a I o u šk a.

Volba verifikována 161, 8. VII. 1932; 3.

Slib vykonal 138, 30. III. 1932; 3.

Byl členem výb. kult.

Řeč v rozpravě:

o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací (zpr. t. 740). 147, 11. V. 1932; 8.

o dopravě motorovými vozidly (zpr. t. 965). 186, 22. XII. 1932; 21.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966). 188, 28. XII. 1932; 40.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933; 106.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních. 279, 8. XI. 1934; 25.

o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497). 298, 4. IV. 1935; 23.