FÁČEK Vladimír, dr.

V. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

V z d a l s e m a n d á t u (20. X. 1932) 166, 26. X. 1932; 2.

Místo něho nastoupil Eduard Šimek.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.), rozp., úst. práv. a zahr.

Návrhy:

v příčině vybudování peněžního ústředí pro živnostenské družstevnictví v republice Československé (t. 48). 9, 24. I. 1930; 4.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 473. 102, 10. VI. 1931; 22.

Resoluce:

k t. 407. 89, 27. III. 1931; 16.

Zpravodajem:

zahr. v. o dohodě s Dánskem o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Gronsko (zpr. t. 88). 14, 19. II. 1930; 7.

zahr. v. o dohodě o úpravě obchodních styků s Egyptem (zpr. t. 169). 33, 29. IV. 1930; 9.

zahr. v. o obchodní smlouvě s republ. Čínskou (zpr. t. 219). 45 11. VI. 1930; 5.

zahr. v. o Úmluvě a Statutu o mezinárodním režimu námořních přístavů (zpr. t. 314). 62, 24. XI. 1930; 4.

ústav. práv. v. o změně zákona č. 168/1922 Sb. z. o výjimečných opatřeních na Slovensku (zpr. t. 334). 65, 27. XI. 1930; 79, doslov 82.

zahr. v. o dohodě s Francií o letecké dopravě a o dodatkovém protokolu k této.dohodě (zpr. t. 425). 90, 22. IV. 1931; 7.

zahr. v. o dodatkové dohodě k obchodní úmluvě s Francií (zpr. t. 438). 93, 29. IV. 1931; 4.

zahr. v. o podpoře zahran. obchodu (zpr. t.552) VII. 1931; 33, doslov 65.

zahr. v. o dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě s Francií (zpr. t. 615). 118, 11. XI. 1931; 6.

rozp. v. o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (zpr. t. 643). 122, 28. XI. 1931; 6.

zahr. v. o úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinár. letecké dopravě (zpr. t. 686). 136 24. II. 1932; 37.

rozp. v. o stát. závěrečném účtu za rok 1930 (zpr. t. 830). 161, 8. VII. 1932; 5.

Řeč v rozpravě:

ostát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 118.

o předloze zákona, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnávací a odpůrčí (zpr. t. 362). 77, 22. I. 1931; 19.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724). 144, 28. IV. 1932; 36.

o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 164, 15. VII. 1932; 16.

Interpelace:

o vybírání obecných dávek z nájemného v hlavním městě Praze (t. 100/18). 14, 19. II. 1930; 5. odpov. t. 214/2. 42, 3. VI. 1930; 3.

FARKAS Zoltán, dr.

IX. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. im., ink. (I. náhr.) a úst. práv.

Návrhy:

na vydání zákona, kterým se mění a doplňují předpisy o státním občanství na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (t. 67). 10, 29. I. 1930; 4.

na prodloužení platnosti ústavního zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 152 Sb. z., do konečně platného řešení otázky o čsl. státním občanství (t. 499). 103, 2. VII. 1931; 4.

Zpravodajem:

o úpravě veřejných knih o nemovitostech v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, převzatých od cizích soudů (úřadů) (zpr. t. 193). 38, 20. V. 1930; 21.

im. v. zpr. t. 295 (im. J. Pilze). 57, 22. X. 1930; 8, doslov 14.

ústav. práv. v. o smlouvě s Rakouskem o rozdělení odpočivných a zaopatřovacích požitků býv. pragmatických zaměstnanců (pozůstalých) správy jmění druhy vázaného pro rod Habsbursko-Lotrinský nebo pro některou jeho pobočnou větev (zpr. t. 312). 61, 20. XI. 1930; 4.

im. v. zpr. t. 305 (im. K. Füssy). 68, 12. XII. 1930; 6.

im. v. zpr. t. 395 (im. V. Mikulíčka). 85, 11. III. 1931; 57.

ústav. práv. v. o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů (zpr. t. 407). 89, 27. III. 1931; 12, doslov 16.

im. v. zpr. t. 496 (im. M. Stejskalové). 105, 8. VII. 1931; 14.

im. v. zpr. t. 629 (im. J. Pilze). 125, 14. XII. 1931; 7.

im. v. zpr. t. 916 (im. I. Mezö). 174, 28. XI. 1932; 4.

im. v. zpr. t. 917 (im. K. Füssy). 177, 13. XII. 1932; 7.

úst. práv. v. o pojistné smlouvě (zpr. t. 1022). 214, 3. V. 1933; 7. oprava tiskových chyb 216, 5. V. 1933; 50, doslov 51.

im. v. zpr. t. 1030 (im. I. Lokoty). 221, 8. VI. 1933; 3.

im. v. zpr. t. 1072 (im. V. Johanise). 227, 26. VI. 1933; 21.

im. v. zpr. t. 1240 (im. K. Füssy). 261, 4. V. 1934; 17.

im. v. zpr. t. 1271 (im. J. Ďurčanského. 264, 7. VI. 1934; 10.

im. v. zpr. t. 1238 (im. I. Mezö). 270, 27. VI. 1934; 29.

úst. práv. v. o pojistné smlouvě (zpr. t. 1349). 272, 3. VII. 1934; 6.

im. v. zpr. t. 1335 (im. R. Langra). 274, 10. VII. 1934; 51.

im. v. zpr. t. 1336 (im. I. Mezö). 274, 10. VII. 1934; 53.

im. v. zpr. t. 1394 (im. I. Mezö). 291, 13. III. 1935; 5.

im. v. zpr. t. 1395 (im. I. Mezö). 301, 11. IV. 1935; 25.

Řeč v rozpravě:

o im. věci P. Havránka (zpr. t. 245). 50, 24. VI. 1930; 5.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 30, maď. 113.

o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398). 84, 10. III. 1931; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 127, 16. XII. 1931; 7, maď. 109.

o bankovním zákonu (zpr. t. 723). 140, 20. IV. 1932; 49.

otázce zakázání veřejných shromáždění (t. 348/2). 68 12. XII. 1930; 4. odpov. t. 392/7. 87, 11. II. 1931; 3.

v otázce znovuzavedení autonom obce Vyšný Medzev (t. 348/3). 68, 12. XII. 1930; 4.

odpov. t. 400. 82, 5. III. 1931; 6.

v otázce čsl. státního občanství (t. 363/2). 74 18. XII. 1930; 3. odpov. t. 417/4. 86, 23. III. 1931; 4.

stran konfiskace 14. čísla politického týdeníku "Világszabadság", vycházejícího v Košicích (t. 679/2). 133, 25. I. 1932; 4. odpov. t. 784/3. 151, 31. V. 1932; 3.

Žádost ve věcech imunity:

vrchního stát. zast. a kraj. s. v Košicích ze dne 18. IV. 1931, č. j. Tk VI. a 1370/27/36 (přečin pomluvy podle §u 1, 3 odst. II., č. 1 a 2 a §u 9, č. 6 zák. čl. XLI./1914) (č. 3853). 93, 29. IV. 1931; 3. zpr. t. 633; zprav. dr. A. Milota. 119, 12. XI. 1931: 4. vydán 120, 27. XI. 1931: 17.

FEIERFEIL Wenzel, dr.

IV. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929: 4.

Byl členem výb. kult. a zahr.

Návrhy:

na poskytnutí vánoční remunerace všem státním zaměstnancům (t. 30). 7, 20. XII. 1929; 3.

na opětné otevření státní cvičné školy při učitelském ústavě ve Stříbře, od 31. XII. 1923 uzavřené (. 107). 14, 19. II. 1930; 5.

na změnu vládního nařízení ze dne 17. III. 1927, č. 22 Sb. z., o úpravě služebních a platových poměrů světských ošetřovatelů ve státních ústavech léčebných (t. 108). 14, 19. II. 1930; 5.

na změnu §u 207 zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 134). 20, 11. III. 1930; 3.

na opětné zavedení dvojitých svátků (t. 178). 33, 29. IV. 1930; 3.

na poskytnutí mimořádné státní pomoci obci Breitenbachu v Rudohoří, jež postižena byla živelní pohromou (t.545). 108, 14. VII. 1931; 3.

6 p o z m ě ň o v. a 2 e v e n t. návrhy k t. 184. 35, 7. V. 1930: 21 - 22.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení a doplňku zákona č. 44/1928 o ochraně nájemníků (zpr. t. 152) a o prodloužení účinnosti zákona č. 45/1928 o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 151). 23, 27. III. 1930; 10. něm. 40.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 27, 2. IV. 1930; 99, něm. 167.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 34, 6. V. 1930; 15, něm. 43.

o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330). 65, 27. XI. 1930; 23, něm. 90.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 25, něm. 108.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi. 80, 10. II. 1931; 9, něm. 74.

o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419). 88, 26. III. 1931; 18, něm. 86.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 115, 21. X. 1931; 3, něm. 86.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 127, 16. XII. 1931; 15, něm. 117.

o prodloužení a doplňku zákonů týkajících se bytové péče (zpr. t. 901). 168, 27. X. 1932; 4, něm. 17.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 197, 23. II. 1933: 18, něm. 131.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti. zemědělcům (zpr. t. 1035). 216, 5. V. 1933; 8, něm. 52.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 214, 19. XII. 1933; 27, něm. 84.

o prohlášení min. veř. prací o důlní katastrofě v Oseku. 245, 17. I. 1934; 18, něm. 21.

o zřízení teologické fakulty evang. v Bratislavě (zpr. t. 1236). 259, 10. IV. 1934; 7, něm. 25.

o prohlášeních předsedy vlády a min. věcí zahraničních. 279, 8. XI. 1934; 13, něm. 60.

o hlášení pobytu (zpr. t. 1471). 295 26. III. 1935; 8, něm. 23.

Interpelace:

stran toho, že se neobsazují ředitelská místa na německých středních školách (t. 31/9). 8, 15. I. 1930; 5, odpov. t. 137/3. 20, 11. III. 1930; 4.

stran výplaty spořitelních vkladů v bývalé rakouské poštovní spořitelně (t. 87/5). 14, 19. II. 1930; 3. odpov. t. 214/3. 42, 3. VI. 1930; 3.

stran zřízení české menšinové školy a české mateřské školy v obci Stará Huť okres Domažlice (t. 100/20). 14, 19. II. 1930; 5. odpov. t. 268/1. 51, 2. X. 1930; 5.

stran vydání vlád. nařízení k §u 142 zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 135/5). 20, 11. III. 1930; 4. odpov. t. 217/6. 43, 4. VI. 1930; 3.

stran průtahu při vyřizování fasí katolického duchovenstva (t. 146/6). 28, 3. IV. 1930; 128. odpov. t. 258. 50, 24. VI. 1930; 3.

stran zabavení čísla 79 západočeského lidového listu "EgerIand" ze dne 14. VII. 1931 (t. 658/5). 125, 14. XII. 1931; 3. odpov. t. 714/7. 137, 30. III. 1932; 8.

FIDLÍK Štefan

VIII. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930: 5

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. br., ink. a zahr.

Návrhy:

na okamžité odvolání četnictva z okolí podniků, ve kterých jsou stávky (tisk 475).9. VI. 1931; 3.

p o z m ě ň o v. e v e n t. návrh k t. 961. 184, 21. XII. 1932; 11.

Resoluce:

resol. k t. 956. 183, 20. XII. 1932; 26.

Řeč v rozpravě:

o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462) a o změně zákona o zajištění půly drobným pachtýřům (zpr. t. 463). 100, 27. V. 1931; 21.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 128, 17. XII. 1931; 86.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 934 a 935). 176, 29. XI. 1932; 21.

o báňských dávkách z kutišť a měr (zpr. t. 956). 183, 20. XII. 1932; 21.

o novelisaci některých předpisů o exekučním řízení a o trestním stíhání pletich při dražbách (zpr. t. 961). 184, 21. XII. 1932; 9.

o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (zpr. t. 1127). 234, 25. X. 1933; 21.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1934 (zpr. t. 1164), o stát. závěrečném účtu za rok 1932 (zpr. t. 1149) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1934. 242, 20. XII. 1933; 61.

o stanovení srážek z platů členů N. S. (zpr. t. 1180). 244, 22. XII. 1933; 30.

Interpelace:

o nehorázné konfiskační praxi na Slovensku (t. 718/3). 139, 19. IV. 1932; 4.

odpov. t. 883/5. 165, 20. X. 1932; 3.

Žádost ve věcech imunity:

Vrchní stát. zast. a kraj. s. v Bratislavě ze dne 29. I. 1931. Nt XVII. 58/30/9 (přečiny výzvy k trestným činům podle §u 15, č. 2, přečiny rušení obecného míru podle §u 14, č. 5 a č. 1, přečiny šíření nepravdivých zpráv podle §u 18, č. 1 a 2, přečin podle §u 17, č. 1 zák. na ochr. republiky a přečin podle §u 24, č. 3 tisk. zák.) (č. 3348). 82, 5. III. 1931; 7. zpr. t. 624; zprav. J. Pocisk. 117, 10. XI. 1931; 3. n e v y d á n 118, 11. XI. 1931; 14.

okres. úř. v Turč. Sv. Martine ze dne 9. IV. 1932, č.j. 824/1932 přest. (přestupek proti předpisům odst. C nařízení býv. uher. min. vnitra čís. 7430/1913 pres.) (č. 6132/1932 předs.). 139, 19. IV. 1932; 4. zpr. t. 731; zprav. dr. A. Milota. 141, 21. IV. 1932; 3.

n e v y d á n 150, 19. V. 1932: 45.

kraj. s. v Bratislavě ze dne 2. III. 1932. čj. Nt XV. 362/32-5 (přečin podle § 4/1 zák. čl. XL. 1914) (č. 6082/1932 předs.). 139, 19. IV. 1932; 4. zpr. t. 744; zprav. dr. A. Milota. 144, 28. IV. 1932; 4. vydán 161, 8. VII. 1932; 21.

Volán k pořádku:

176, 29. XI. 1932; 22.

FILIPINSKÝ Jan

VI. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 78, 3. II. 1931; 3.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl člen výb. br.

Návrhy:

na vydání zákazu nošení a užívání zbraní (t. 979). 191, 14. II. 1933: 3.

p o z m ě ň o v. k t. 1079. 227, 26. VI. 1933; 8.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 72, 17. XII. 1930; 74.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931: 75.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 195, 21. II. 1933: 96.

o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 1207).

o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208).

a o prohlášení předsedy vlády. 251, 17. II. 1934: 24.

o úpravě rozpočtu vojenské správy. (zpr. t. 1348). 270, 27. VJ. 1934: 15.

Interpelace:

ve věci nevyřizování žádostí za přiznání státní starobní podpory okresním úřadem v Boskovicích na Moravě (t. 389/2). 80, 10. II. 1931; 3. odpov. t. 428/3. 90, 22. IV. 1931; 4.

o stanovisku ministra školství a úmyslech vlády ve věci vysoké školy zemědělské v Brně (t. 646/3). 123, 4. XII. 1931; 4.

ve věci nevyřizování schválených žádostí o vyživovací příspěvky a nekorektního jednání okresního úřadu v Boskovicích na Moravě (t. 953/2). 179, 15. XII. 1932; 5.

odpov. t. 1002/4. 203, 17. III. 1933; 3.

FOIT Ferdinand

VI. voleb. kraj

REP.

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. ink. (l. náhr. a členem),.parl. úsp. kom. a rozp.

Návrhy:

aby dopravné na lokálních drahách propočítáváno bylo stejným způsobem jako na drahách hlavních (t. 147). 23, 27. III. 1930; 4.

na ochranu a podporu pěstování lnu (t. 247). 49, 23. VI. 1930; 4.

jímž se vláda žádá, aby věnovala pozornost a péči pohořelým v městečku Opatově, politický okres Třebíč na Moravě (t. 262). 51, 2. X. 1930; 4.

na reorganisaci československého lnářství (t. 491). 103, 2. VII. 1931; 3.

na udělení podpory pohořelým v Batelově u Jihlavy na Moravě (t. 757). 147, 11. V. 1932; 43.

na poskytnutí státní pomoci pohořelým ve Štěměchách, okres Třebíč (t. 776). 151, 31. V. 1932; 3.

aby vláda byla vyzvána co nejdříve předložiti zákon o povinném přimíchávání bramborů nebo bramborové moučky do pečiva (t. 808). 155, 7. VI. 1932; 3.

na poskytnutí státní pomoci obcím po. stiženým krupobitím a průtrží mračen v okresech dačickém a jihlavském (t. 816). 156, 9. VI. 1932; 3.

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresích Třebíč, Velké Meziříčí a Žďár na Moravě (t. 855). 164, 15. VII. 1932; 4.

na pomoc postiženým požárem v obci Pavlínově, okres Velké Meziříčí (tisk 1264). - 262, 15. V. 1934; 4.

Resoluce:

k č. t. 1497 - 298, 4. IV. 1935; 40.

Zpravodajem:

rozp. v. o smlouvě s Rakouskem o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje (zpr. t. 203). 45, 11. VI. 1930; 19.

rozp. v. o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419). 88, 26. III. 1931; 15.

rozp.v. o bankovním zákonu (zpr. t.723). 140, 20. IV. 1932; 11, doslov 76.

rozp. v. o povinném míšení lihu s pohonnými látkami (zpr. t. 788). 153, 3. VI. 1932; 7.

o novelisaci předpisů o ochraně známek (zpr. t. 944). 181, 19. XII. 1932; 6.

o novelisaci předpisů o ochraně vzorků a modelů (zpr. t. 945). 181, 19. XII. 1932; 12.

o novelisaci předpisů o ochraně vynálezů (zpr. t. 946). 181, 19. XII. 1932; 13.

rozp. v. o vydání zvláštních předpisů o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně (zpr. t. 995). 201, 2. III. 1933; 3. oprava tiskové chyby 22.

úst. práv. v. o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1222). 255, 24. II. 1934; 3.

rozp. v. o vyrovnávacích fondech mléčných (zpr. t. 1269). 262, 15. V. 1934; 6.

rozp. v. o hasičském příspěvku při požárním pojištění (zpr. t. 1357). 273, 4. VII. 1934; 4. tiskové opravy 9.

rozp. v. o propůjčení platnosti zákona vlád. nař. 112/1934 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1374). 275, 11. VII. 1934; 6.

rozp. v. o délce presenční služby (zpr. t. 1452). XII. 1934; 23.

rozp. v. o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy (zpr. t. 1497). 298, 4. IV. 1935; 10. doslov 40.

rozp. v. o hasičském příspěvku při požárním pojištění (zpr. t. 1515). 301, 11. IV. 1935; 30.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o všeobecné hospodářské krisi. 80, 10. II. 1931; 4.

o státní zápůjčce investiční (zpr. t. 404). 85, 11. III. 1931; 23.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 130, 18. XII. 1931; 6.

o změně § 1 zák. 139/1926 o finanční podpoře elektrisace venkova ve znění zák. 46/1929 (zpr. t. 766). 149, 18. V. 1932; 15.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům (zpr. t. 1035). 216, 5. V. 1933; 16.

o konečné úpravě čsl.měny (zpr. t. 1207), o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208) a o prohlášení předsedy vlády. 251, 17. II. 1934; 19.

Interpelace:

v záležitosti nedostatečného vybavení příslušného oddělení ministerstva zemědělství, vyřizujícího žádosti o státní podpory při živelních pohromách v r. 1931, úředními silami (t. 720). 139, 19. IV. 1932; 4. odpov. t. 847/5. 161, 8. VII. 1932; 4.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze (přečin podle §u 2 zák. z 3. VII. 1924, čís. 178 Sb. z.) (č. t. 9016 předs.). 224, 20. VI. 1933; 4. zpr. t. 1147; zprav. dr. O. Havelka. 238, 28. XI. 1933; 4. vydán 240, 18. XII. 1933; 14.

FÜSSY Kálmán

IX. voleb. kraj

MN

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. br., in. a zahr.

Návrhy:

ve věci naléhavé podpory bídou postiženým obyvatelům okresu kapušianského a zvláště obce Malé Selmence (tisk 583). 112, 14. X. 1931; 4.

na naléhavou pomoc zemědělcům, postiženým živelními pohromami (t. 696). 136, 24. II. 1932; 4.

na vydání zákona, kterým se mění zákon ze dne 17. XII. 1926, čís. 240 Sb. z., o úpravě rozpočtu vojenské správy (t. 888). 165, 20. X. 1932; 3.

na plné prominutí zaplacení ceny státního osiva přiděleného na podzim r. 1931 (t. 1021). 211, 25. IV. 1933; 5.

na pomoc obyvatelstvu krajů, postižených katastrofálním suchem a krupobitím (t. 1355). 271, 2. VII. 1934; 4.

3 p o z m ě ň o v. návrhy k t. 1035. 216, 5. V. 1933; 44.

Resoluce:

k t. 350 - 74, 18. XII. 1930; 78.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení platnosti zákona o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 28). 7, 20. XII. 1929; 32, maď. 56.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 72, 17. XII. 1930; 85, maď. 112.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419). 88, 26. III. 1931; 80, maď. 94.

o vydání dalších předpisů o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (zpr. t. 462) a o změně zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 463). 100, 27. V. 1931; 34, maď. 50.

o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 548) a o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živel. pohromami (zpr. t. 539). 111, 16. VII. 1931; 21, maď. 93.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o hospodářské krisi a jejím řešení. 115, 21. X. 1931: 66. maď. 115.

o změně zákona o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 628). 119, 12. XI. 193 1: 49. maď. 87.

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové. o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (zpr. t. 724). 144, 28. IV. 1932; 24, maď. 85.

o povinném míšení lihu s pohonnými látkami (zpr. t. 788) a o změně některých ustanovení o dani z lihu a o úpravě hospodaření s lihem (zpr. t. 789). 153, 3. VI. 1932; 22, maď. 58.

o novelisaci zákona č. 177/1931 o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (zpr. t. 849) a o spotřební dani z droždí (zpr. t. 850). 162, 13. VII. 1932; 43. maď. 80.

o vládním programovém prohlášení. 170, 8. XI. 1932: 6. maď. 43.

o úsporných opatřeních personálních (zpr. t. 966), o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (zpr. t. 968) a o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (zpr. t. 967). 187, 27. XII. 1932; 20. maď. 31.

o dočasné úpravě výkonu exekuce proti zemědělcům (zpr. t. 1035). 216 5. V. 1933: 31, maď. 59.

o exekucích a konkursech proti nezaměstnaným (zpr. t. 1214) a o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215). 253, 21. II. 1934: 15. maď. 37.

o vyrovnávacích fondech mléčných (zpr. t. 1269. 262, 15. V. 1934: 8, maď. 25.

o propůjčení platnosti zákona vlád. nař. čís. 112/1934 o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (zpr. t. 1374). 275, 11. VII. 1934; 10, maď. 45.

Interpelace:

n a l é h a v á o všeobecné veřejnohospodářské krisi a její sanaci (t. 294). 56, 21. X. 1930; 3. odpov. t. 590. 112, 14. X. 1931; 5.

ve věci nápravy křivdy spáchané nespravedlivým rozdělením půdy v obci Felsövámos (t. 146/8). 28, 3. IV. 1930; 128. odpov. t. 216/6. 42, 3. VI. 1920; 3.

o protizákonném zdanění traktorů, užívaných v zemědělství (t. 728/3). 142,.26. IV. 1932; 3. odpov. t. 883/8. 165, 20. X. 1932; 3.

o sociální pojišťovací povinnosti tzv. tabáčních zahradníků na poloviční po díl (t. 735/3). 142, 26. IV. 1932: 3. odpov. t. 873/3. 165, 20. X. 1932; 3.

o spravování mezinárodního koryta řeky Dunaje (t. 964/3). 187, 27. XII. 1932; 3.

odpov. t. 1084/1. 229, 28. VI. 1933; 3.

o bezdůvodném pátrání po státním občanství osob, které se přihlašují na práci (t. 964/4). 187, 27. XII. 1932; 3. odpov. t. 1232/1. 257. 13. III. 1934: 3.

o hromadném odnímání cestovních pasů obyvatelům v Komárně (t. 1063/4). 211. 8. VI. 1933: 3.

o zneužíváních páchaných četnictvem na Slovensku (t. 1115/2). 232, 17. X. 1933: 5.

odpov. t. 1198/3. 247, 23. I. 1934; 3.

Žádost ve věcech imunity:

vrch. stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Komárně ze 7. X. 1930, č. j. T. 1020-30/4 (dvojnásobný přečin lehkého ublížení na těle podle §u 301, věta 3 tr. z.). 54, 14. X. 1930; 4. zpr. t. 305; zprav. dr. Z. Farkas. 58, 6. XI. 1930; 3. vydán 68, 12. XII. 1930; 6.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně (přečin podle §u 14, bod 5 zák. č. 50/1923 Sb. z.) (č. 6780). 162, 13. VII. 1932; 3. zpr. t. 913; zprav. dr. A. Milota. 170, 8. XI. 1932; 3. n e v y d á n (zprav. dr. O. Havelka). 172, 16. XI. 1932; 15.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a okres. s. v Komárně ze dne 17. VIII. 1932, č. j. Nt 21-22/32 (dvojnásobný přečin urážky na cti, podle §u 2 zák. čl. XLI/1914) (č. 7004/32). 165, 20. X. 1932; 4. zpr. t. 915; zprav. dr. Z. Farkas. 172, 16. XI. 1932; 3. vydán (zprav. dr. A. Milota). 173, 17. XI. 1932; 15.

krajs. s. v Komárně (přečin rušení obecného míru podle §u 14, čís. 5 zák. na ochranu republiky) (č. 7213/32). 165, 20. X. 1932; 4. zpr. t. 917; zprav. dr. Z. Farkas. 172, 16. XI. 1932; 3. n e v y d á n 177, 13. XII. 1932; 7.

vrch. stát. zast. v Košicích a kraj. s. v Komárně (přečin podle §u 14, č. 1 zák. na ochranu republ.) (č. 10409 pres./1934). 245, 17. I. 1934; 4. zpr. t. 1240; zprav. dr. Z. Farkas. 259, 10. IV. 1934; 3. n e v y d á n 261, 4. V. 1934; 17.