DANKO Ján

IX. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. ink. (l. náhr.) - nár. hosp. a soc. pol.

Návrhy:

aby bvla poskytnuta podpora občanům pohořelcům v Slovenské Ľupči, okres Banská Bystrica na Slovensku, kteří utrpěli škodu požárem dne 25. IX. 1930 (t. 303). 57, 22. X. 1930; 4.

na poskytnutí rychlé podpory povodní poškozeným občanům v Slovenské Ľupči, okres Banská Bystrica, Slovensko (t. 464). 98, 26. V. 1931; 5.

na poskytnutí rychlé podpory povodní poškozeným obcím v okresech Banská Bystrica a Zvolen na Slovensku (t. 486). 102, 10. VI. 1931; 36.

na poskytnutí podpory povodní poškozeným občanům ve Svätém Jakubě, okres Banská Bystrica na Slovensku (t. 513). 105, 8. VII. 1931; 3.

na pomoc. úlevu a náhradu škod způsobených živelními pohromami v Zolné, Prenčově a jiných obcích okresů Zvolen, potažmo Banská Štiavnica na Slovensku (t. 572). 111, 16. VIl. 1931; 81.

aby byla poskytnuta podpora živelními pohromami poškozeným obcím: Môlča a Klokoč v okresech B. Bystrica a Zvolen na Slovensku (t. 603). 114, 20. X. 1931; 3.

na poskytnutí rychlé podpory požárem poškozeným občanům v Slovenské Ľupči, okres Banská Bystrica na Slovensku (t. 758). 147, 11. V. 1932; 43.

na poskytnutí státní pomoci obyvatelům v obci Lukové, okres Zvolen na Slovensku, kteří utrpěli velkou škodu průtrží mračen (t. 828). 158, 23. VI. 1932; 6.

aby obci Telgartě, Šumjaci a jiných přilehlých obcích v stavbě se nacházející železn. dráhy Červená Skala - Margecany a vůbec ve všech dědinách okresu Brezno nad Hronom na Slovensku, byly bezodkladně zastaveny všechny daňové exekuce (t. 829). 158, 23. VI. 1932; 6.

aby okresu Brezno nad Hronom byla bezodkladně poskytnuta mimořádná státní pomoc (t. 933). 176, 29. XI. 1932; 4.

na poskytnutí okamžité vydatné podpory požárem poškozeným občanům v Lučatíně, okres Banská Bystrica na Slovensku (t. 1280). 263, 5. VI. 1934, 4.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o prodloužení dodatkové úmluvy k obchod. smlouvě s Rakouskem (zpr. t. 611), o prodloužení dodatkové úmluvy k obchod. dohodě s Rakouskem (zpr. t. 612) a o dodatkové úmluvě k obchodní dohodě s Rakouskem (zpr. t. 613). 117, 10. XI. 1931; 7.

nár. hosp. v. o úpravě užívání některých pastvin v zemích Slovenské a Podkarpatoruské v ročních pastevních obdobích 1930 až 1932 (zpr. t. 943). 179, 15. XII. 1932; 5.

nár. hosp. v. o dočasných opatřeních v exekučním a konkursní.m řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1215). 253, 21. II. 1934; 7.

nár. hosp. v. o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům (zpr. t. 1222). 255, 24. II. 1934; 4.

nár. hosp. v. o dodatkovém protokolu k obchodní a plavební smlouvě s Finskem (zpr. t. 1323). 271, 2. XII. 1934; 21.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 26, 1. IV. 1930; 85.

o úpravě odpočivných a zaopatřovacích platů některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich (t. 184). 34, 6. V. 1930; 18.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 47.

o novelisaci zákona o silničním fondu (zpr. t. 445). 95, 6. V. 1931; 9.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931; 94.

o povinném míšení lihu s pohonnými látkami (zpr. t. 788) a o změně některých ustanovení o dani z lihu a o úpravě hospodaření s lihem (zpr. t. 789). 153, 3. VI. 1932; 25.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 198, 24. II. 1933; 50.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 283, 14. XII. 1934; 39.

Interpelace:

v záležitosti daňového přehmatu v obvodě finančního ředitelství B. Bystrica (t. 465/2). 98, 26. V. 1931; 5. odpov. t. 714/2. 137, 30. III. 1932; 8.

ve věci uznání koupele na Kováčové u Zvoleně za léčebné místo (t. 664/1). 132, 19. XII. 1931; 4. odpov. t. 833/1. 158, 23. VI. 1932; 6.

DOBROVOLNÝ Filip

II. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Z e m ř e l 16. IX. 1930; 51, 2. X. 1930; 3.

Místo něho na stoupil František Hlávka.

Byl členem výb. ink. (I. náhr.) - kult. - nár. hosp. - techn. doprav. - úst. - práv. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o prodloužení lhůty k projednávání usnes. posl. sněm. o četnickém kázeňském a kárném právu atd. (t. 3). 8, 15. I. 1930; 25.

Interpelace:

o fašistickém řádění okresního náčelníka Tamchyny v Novém Bydžově a o jeho nadržování a ochraně nepořádků ve veřejné správě (t. 87/2). 14, 19. II. 1930; 3.

odpov. t. 216/2. 42, 3. VI. 1930; 3.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. trest. v Praze (zločin podle § 2 zákona na ochranu republiky) (č. 562 předs.). 14. 19. II. 1930; 6.

Volán k pořádku:

8, 15. I. 1930; 28.

DONÁT Václav

I. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Zvolen provisorně místopředsedou senátu a vykonal slib jako místopředseda. 1, 12. XII. 1929; 12.

Zvolen definitivně místopředsedou senátu. 9, 24. I. 1930; 31.

Byl členem výb. stál. a zahr.

Návrhy:

na vydání vládních opatření, která zmírnila by stávající zemědělskou krisi (t. 75). 11, 30. I. 1930; 2.

na vydání zákona o změně celního sazebníku (t. 76). 12, 5. II. 1930; 2.

aby vládě bylo uloženo statistické zpracování studentského nadačnictví a připravení kodifikace nadačního práva (t. 130). 20, 11. III. 1930; 3.

na změnu zákona o dani z vodní síly ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z. (t. 131). 20, 11. III. 1930; 3.

na poskytnutí státní pomoci poškozeným živelními pohromami v roce 1930 (tisk 259). 50, 24. VI. 1930; 3.

na změnu zákona ze dne 5. VI. 1930, č. 72 Sb. z., jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 275). 52, 9. X. 1930; 3.

na vydání zákona, kterým zavádí se vyrovnávací dávka na obilí, mouku a mlýnské výrobky cizího původu, nacházející se dne 15. XII. 1930 v celním území republiky Československé (tisk 276). 52, 9. X. 1930; 3.

na vydání zákona o povinném semílání domácího obilí a uvádění mouky do oběhu (t. 292). 54, 14. X. 1930; 3.

na doplnění zákona čís. 73 Sb. z. ze dne 5. VI. 1930 o dovozních listech (t. 293). 54, 14. X. 1930; 3.

na doplnění zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z., o dani z masa (t. 335). 64, 26. XI. 1930; 3.

aby ministerstvu financí bylo uloženo přihlížeti k stávající zemědělské krisi a podle toho uzpůsobiti vymáhání a předpisování daní u zemědělců (t. 339). 65, 27. XI. 1930; 83.

na opatření pro úspory ve státní a veřejné správě a v sociálních ústavech (t. 342). 67, 2. XII. 1930; 2.

na poskytnutí státní podpory poškozeným živelními pohromami v různých krajích našeho státu (t. 488). 102, 10. VI. 1931; 36.

na poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou na okresech: táborském, soběslavském, počáteckém, pelhřimovském a bechyňském (t. 514). 105, 8. VII. 1931; 3.

na vydání zákona o požární policii (tisk 56.1). 110, 15. VII. 1931; 3.

kterým se ukládá vládě, aby učinila vhodná opatření ke zmírnění krise našeho dobytkářství (t. 638). 120, 27. XI. 1931; 3.

kterým se vládě ukládá, aby předložila novelu zákona o podpoře v nezaměstnanosti (t. 647). 123, 4. XII. 1931; 4.

na provedení úspor v sociálním pojišťování (t. 656). 125, 14. XII. 1931; 3.

na vydání zákona o rekultivaci poddolovaných pozemků (t. 695). 136, 24. II. 1932; 4.

na státní pomoc postiženým požárem v obci Částrově, okres Kamenice nad Lípou (t. 801). 153, 3. VI. 1932; 4.

na státní pomoc postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresech pelhřimovském a počáteckém (t. 802). 153, 3. VI. 1932; 4.

na poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou v okrese táborském (t. 820). 156, 9. VI. 1932; 3.

na vydání novely zákona ze dne 5. VI. 1930, čís. 73 Sb. z., o dovozních listech (t. 896). 166, 26. X. 1932; 2.

na zavedení skladních listů (varantů) na obilí za účelem usnadnění úvěru pro zemědělce (t. 89). 166, 26. X. 1932; 2.

na vybudování veřejné organisace pro zabezpečení našeho dobytkářství (tisk 898). 166, 26. X. 1932; 2.

na zabezpečení minimálních cen obilních v Československu (t. 899). 166, 26. X. 1932; 2.

na zjištění zadluženosti našeho zemědělství a vyvazení tohoto z dluhů (tisk 1001). 203, 17. III. 1933; 3.

na snížení poplatků při převodu nemovitostí (t. 1034). 216, 5. V. 1933; 4.

(koaliční) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. IV. 1920, č. 326 Sb. z., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění (t. 1047). 217, 26. V. 1933; 4.

(koaliční) na změnu některých ustanovení jednacího řádu senátu Národního shromáždění ze dne 15. IV. 1920. č. 326 Sb. z. (t. 1048). 217, 26. V. 1933; 4.

na vydání zákona o živnosti obchodu dobytkem (t. 1237). 259, 10. IV. 1934; 3.

na opatření na zajištění existencí zemědělců postižených katastrofálním suchem (t. 1300). 265, 12. VI. 1934; 3.

na vydání zákona, kterým se obmezuje převádění a zavazení majetku horního (t. 1476). 294, 21. III. 1935; 3.

p o z m ě ň o v. návrh k t 221. 47, 12. VI. 1930; 14.

2 p o z m ě ň o v. návrhy (koal.) k t. 362 77, 22. I. 1931; 21.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 821. 157, 14. VI. 1932; 39.

2 p o z m ě ň o v. návrhy (koal.) k tisku 1076. 226, 22. VI. 1933; 24.

p o z m ě ň o v. návrh (koal) k t. 1380. 286, 19. XII. 1934; 44.

p o z m ě ň o v. návrh (koal.) k t. 1496. 299, 9. IV. 1935; 10.

Resoluce:

k t. 168. 30, 8. IV. 1930; 36.

2 r e s o I. k t. 184. 35, 7. V. 1930; 23.

k t. 238. 49, 23. VI. 1930; 14.

k t. 362. 77, 22. I. 1931; 22.

4 r e s o I. k t. 445. 95, 6. V. 1931; 24.

k t. 627. 119, 12. XI. 1931; 63.

k t. 747. 146, 10. V. 1923; 30,

k t. 1076. 226, 22. VI. 1933; 24.

2 r e s o I. k t. 821. 157, 14. VI. 1932; 39.

k t. 849. 164, 15. VII. 1932; 39.

k t. 1051. 220, 1. VI. 1933; 7.

k t. 1365. 275, 11. VII. 1934: 17.

k t. 1389. 286, 19. XII. 1934; 45.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády. 3, 17. XII. 1919; 9.

Prohlášení:

jménem klubů sen. koalovaných stran při projednávání předloh o konečné úpravě čsl. měny (zpr. t. 1207) a o akciové bance cedulové (zpr. t. 1208). 251, 17. II. 1934; 25.

Interpelace:

n a l é h a v á, jaká opatření hodlá učiniti vláda na zmírnění hospodářské krise, která se jeví jednak v zemědělství úžasným poklesem cen zemědělských plodin a nemožností jich odbytu, jednak v průmyslu a jeho odvětvích nemožností prodeje průmyslových výrobků, čímž nezaměstnanost dělnictva stále stoupá (t. 283). 53, 10. X. 1930; 3. zodpověděna vlád. prohlášením min. předsedy Fr. Udržala. 55, 16. X. 1930; 86.

v záležitosti příkrého postupu některých berních správ a berních úřadů vůči zemědělcům (t. 100/14). 14, 19. II. 1930; 5. odpov. t. 278/1. 52, 9. X. 1930; 4.

ohledně provádění zákonů: o výrobě chleba, čís. 46 Sb. z. z r. 1930, zákona ze dne 26. VI. 1930, čís. 72 Sb. z., o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky a o zákazu chemické úpravy mouky a zákona ze.dne 7. XI. 1930,.čís. 154 Sb. z., o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšenice a žitné mouky do oběhu (t. 369/8). 76, 21. I. 1931; 5. odpov. t. 494/1. 10, 2. VII. 1931; 3.

v záležitosti vydání zákona o povinném přimíchávání lihu do benzinu určeného k pohonu výbušných motorů (t. 385/3). 78, 3. II. 1931; 4. odpov. t. 595/1. 112, 14. X. 1931; 5.

o těžké krisi našeho dobytkářství (t. 646/1). 123, 4. XII. 1931; 4. odpov. t. 904/1. 169, 3. XI. 1932; 3.

v záležitosti nepřiměřeně vysokých cen tabulového skla, diktovaných kartelem skláren (t. 697/3). 136, 24. II. 1932; 4. odpov. t. 784/2. 151, 31. V. 1932; 3.

ve věci zabezpečení pravidelné, přesné a levné autodopravy (t. 697/4). 136, 24. II. 1932; 4.

ohledně snížení tarifů za výkony advokátů, notářů, lékařů a civilních geometrů (t. 984/3). 191, 14. II. 1933; 3. odpov. t. 1026/8. 211, 25. IV. 1933; 5.

v záležitosti bezohledného provádění daňových exekucí (t. 1513/4). 299,.9. IV. 1935; 6.

DOUDA Jan

l. voleb. kraj

K

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 5.

Slib vykonal 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. im. - ink. (členem a II. náhr.) a nár. hosp.

Návrhy:

aby byl vydán zákon o podporování nezaměstnaných z prostředků státních (t. 23). 4, 18. XII. 1929; 3.

na vydání zákona o zimní výpomoc nezaměstnaným a nouzově zaměstnaným (t. 605). 114, 20. X. 1931; 3.

ve věci ničení obilí (t.1200). 249, 15. II. 1934; 3.

p o z m ě ň o v. návrh k t. 237. 48, 1.3. VI. 1930; 47 - 48.

2 p o z m ě ň o v. a 10 e v e n t. návrhů k t. 331. 65, 27. XI. 1930; 71 - 72.

13 p o z m ě ň o v. návrhů k t. 332. 65, 27. XI. 1930; 74 - 75.

Resoluce:

k t. 1364 274, 10. VII. 1934: 49 - 50.

Řeč v rozpravě:

o vládním programovém prohlášení předsedy vlády. 6, 19. XII. 1929; 4.

o opatření Stál. výb. o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1929 (zpr. t. 51). 29. I. 1930; 23.

o im. věci V. Klofáče (zpr. t. 212), v níž jménem komunistického klubu protestuje proti protizákonné praxi. 42, 3. VI. 1930; 5.

o přiznávání a odnímání práva veřejnosti nemocnicím (zpr. t. 215). 43, 4. VI. 1930; 6.

o ochraně osob oprávněných požadovati výživu, výchovu a zaopatření (zpr. t. 223). 51, 2. X. 1930; 10.

o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (zpr. t. 316). 60, 7. XI. 1930; 24.

o změně a doplňku zák. č. 77/1927 Sb. z. o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy (zpr. t. 330) a o dani z piva (zpr. t. 331). 65, 27. XI. 1930; 58.

o státní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (zpr. t. 548) a o návrzích na poskytnutí státní podpory poškozeným živel. pohromami (zpr. t. 539). 111, 16. VII. 1931; 6.

o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí.řízení scelovací (zpr. t. 740). 147, 11. V. 1932; 7.

o novelisaci zákona o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace (zpr. t. 779). 151, 31. V. 1932; 5.

o povinném míšení lihu s pohonnými látkami (zpr. t. 788) a o změně některých ustanovení o dani z lihu a o úpravě hospodaření s lihem (zpr. t. 789). 153, 3. VI. 1932; 47.

o im. věci I. Lokoty (zpr. t. 1003). 206, 27. III. 1933; 4.

o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích (zpr. t. 1076). 226, 22. VI. 1933; 12.

o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (zpr. t. 1100). 231, 12. VII. 1933; 37.

o návrzích na poskytnutí státní pomoci a podpory poškozeným živelními pohromami (zpr. t. 1106). 233, 24. X. 1933; 5.

o vyrovnávacích fondech mléčných (zpr. t. 1269). 262, 15. V. 1934; 14.

o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací (zpr. t. 1290). 264, 7. VI. 1934; 5.

o báňské inspekci (zpr. t. 1364). 274, 10. VII. 1934; 40.

Interpelace:

o náhradě škod, vzniklých provalením se vody státního rybníka v Kardašově Řečici (t. 604/1). 114, 20. X. 1931; 3. odpov. t. 688/3. 133, 25. I. 1932; 5.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. ve Vsetíně (přestupek proti bezpečnosti cti podle §§ 488, 491 a 496 tr. z.) (č. 5038/-31). 116, 4. XI. 1931; 5. zpr. t. 729; zprav. dr. A. Milota. 141, 21. IV. 1932; 3. vydán; 151, 31. V. 1932; 21.

kraj. s. v Olomouci (přečin proti bezpečnosti cti podle §§ 487, 488, 491 tr. z.) (č. 5105/31). 117, 10. XI. 1931; 3. zpr. t. 730; zprav. dr. A. Milota. 141, 21. IV. 1932; 3. vydán 151, 31. V. 1932; 22.

DRESLER Josef

III. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. in. - ink. (II. náhr.) a soc. pol.

Návrhy:

na rychlé poskytnutí pomoci postiženým živelní pohromou v okresu semilském (t. 515). 105, 8. VII. 1931; 3.

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím a průtrží mračen v okresu Český Dub (t. 798). 153, 3. VI. 1932; 4.

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím v okrese novobenáteckém (t. 838). 160, 24. VI. 1932; 3.

DUNDR Vojtěch

III. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 6.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Byl členem výb. nár. hosp. a soc. pol.

Návrhy:

na změnu § 82 živn. řádu ve znění zákona ze dne 8. III. 1885, č. 22 ř. z. (t. 94). 14 19. II. 1930; 4.

na poskytnutí pomoci a státní podpory zemědělcům, postiženým živelními pohromami v okresích mladoboleslavském a mělnickém (t. 819). 156, 9. VI. 1932; 3.

aby bylo urychleně pomoženo krajům stiženým katastrofálními živelními pohromami na Mnichovohradišťsku a Turnovsku (t. 1277). 263, 5. VI. 1934; 4.

Zpravodajem:

nár. hosp. v. o opatření Stál. výb., kterým se prodlužuje platnost zákona č. 58/1925 ve znění zákona čís. 1 13/1927 o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (zpr. t. 50). 10, 29. I. 1930; 17.

soc. pol. v. o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných (zpr. t. 202). 43, 4. VI. 1930; 10. doslov 56.

Řeč v rozpravě:

o vlád. programovém prohlášení předsedy vlády. 4, 18. XII. 1929; 6.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 18.

o hospodářské krisi (naléh. interp. V. Donáta (koal.) t. 283). 55, 16. X. 1930; 19.

o podpoře zahran. obchodu (zpr. t. 552). 111, 16. VII. 1931; 61.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 126, 15. XII. 1931; 49.

o vládním programovém prohlášení. 171, 10. XI. 1932; 6.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 196, 22. II. 1933; 7.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1935 (zpr. t. 1405) a o výkladu min. fin. k rozpočtu na r. 1935. 284, 18. XII. 1934; 11.

Interpelace:

ve věci nesprávného postupu okresního hejtmana v Turnově proti dělnické tělocvičné jednotě v Přepeřích (t. 232/2). 45, 11. VI. 1930; 4. odpov. t. 272/3. 51, 2. X. 1930; 5.

o používání policie a četnictva při mzdových zápasech dělnictva firmy Walter a spol., továrna automobilů v Jinonicích, a firmy inž. O. Podhajský, akc. spol. v Hostivaři (t. 894/3). 166, 26. X. 1932; 2. odpov. t. 1026/7. 211, 25. IV. 1933; 5.

ve věci rozpuštění obecního zastupitelstva v Dubí u Kladna (t. 12722/1). 262, 15. V. 1934; 4. odpov. t. 1380/3. 277, 6. XI. 1934; 3.

ve věci postupu okresního úřadu v Ml. Boleslavi (t. 1302). 266, 13. VI. 1934; 3. odpov. t. 1384/3. 277, 6. XI. 1934; 3.

ve věci postupu okresního úřadu v Mnichově Hradišti (t. 1363/1). 274, 10. VII. 1934; 4. odpov. t. 1387/3. 277, 6. XI. 1934; 3.

DYK Viktor

I. voleb. kraj

ND

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 7.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 3.

Z e m ř e l 14. V. 1931. 96, 20. V. 1931; 3.

Místo něho nastoupil dr. Jan Kapras.

Byl členem výb. br., kult. a stál.

Návrhy:

na poskytnutí přídavků k důchodům v pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 176). 33, 29. IV. 1930; 3.

Věcná poznámka:

kterou reaguje na odpověď min. dra Beneše za rozpravy o dohodách haagských a pařížských (zpr. t. 209 a 210). 41, 27. V. 1930; 56.

v níž jménem klubu nár. dem. činí prohlášení k událostem v Duchcově a ve věci dr. Chlubny. 80, 10. II. 1931: 26.

Řeč v rozpravě:

o vlád. programovém prohlášení předsedy vlády. 4, 18. XII. 1929; 34.

o prodloužení lhůty k projednávání usnes. posl. sněm. o zaopatřovacích nárocích býv. vojenských gážistů a o změně některých předpisů o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich (t. 1). 8, 1 5 1. 19-30; 23.

o výkladu min dr. Beneše o haagské konferenci. 13, 6. II. 1930; 16.

o dohodě s Německem o některých tarifikačních otázkách (zpr. t. 89); odpovídá na vývody dra Hilgenreinera o universitním zákonu z r. 1920. 14, 19. II. 1930; 12.

o výkladu min. zahraničí dr. E. Beneše o dohodách a ujednáních podepsaných 20. 1. 1930 v Haagu (zpr. t. 209) a o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsané 28. IV. 1930 v Paříži, a ujednáních je doplňujících (zpr. t. 210). 41, 27. V. 1930: 39.

o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu (zpr. t. 316); mluví i o projevu min. dra Beneše k projevu min. zahr. dra Curtiusa o pražských událostech. 60, 7. XI. 1930; 29.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1931 (zpr. t. 350). 71, 16. XII. 1930; 63.

o mimořádném úvěru 150 milionů Kč na zmírňování následků hospodářské krise (zpr. t. 367). 75, 19. XII. 1930; 49.

Prohlášení:

jménem klubu o případu (dra Perglera), projednávaném před volebním soudem, učiněné za rozpravy o trestním soudnictví nad mládeží (zpr. t. 398). 82, 5. III. 1931; 23.

Interpelace:

ve věci prováděcích nařízení k zákonu o ochraně domácího trhu práce ve .smyslu §u 13 tohoto zákona (t. 369/4). 76, 21. I. 1931; 5. odpov. t. 501/1. 103, 2. VII. 1931; 4.

DURČANSKÝ Juraj

XI. voleb. kraj

III.

Volba verifikována 33, 29. IV. 1930; 8.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 4.

Byl členem výb. br., im. a nár. hosp.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro r. 1930 (zpr. t. 160). 28, 3. IV. 1930; 26.

o stát. fondu pro splavnění řek, vybudování přístavů, výstavbu údolních přehrad a pro využitkování vodních sil (zpr. t. 420) a o stát. fondu pro vodohospodářské meliorace (zpr. t. 419). 88, 26. III. 1931; 33.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1932 (zpr. t. 660) a o prohlášení min. vnitra o událostech sběhnuvších se u Frývaldova. 128, 17. XII. 1931; 81.

o stát. rozpočtu a fin. zákonu pro rok 1933 (zpr. t. 990) a o stát. závěrečném účtu za r. 1931 (zpr. t. 980). 198, 24. II. 1933; 4.

Interpelace:

ve věci uzávěry pozemkových knih (t. 87/1). 14, 19. II. 1930; 3. odpov. t. 175/1. 32, 10. IV. 1930; 3.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Šahách (přečin poškození cizího majetku podle §u 421 zák. čl. V/1878) (č. 1130). 33, 29. IV. 1930; 5.

vrch. stát. zast. v Bratislavě a kraj. s. v Komárně (přečin podle §u 14, č. 1, 3, 5 zákona na ochranu republiky) (č. 10.698 předs.). 253, 21. II. 1934; 4. zpr. t. 1271; zprav. dr. Z. Farkas. 262, 15. V. 1934; 4, n e v y d á n. 264, 7. VI. 1934; 10.

okres. s. v Šahách (přečin krádeže podle §u 333 tr. z. §u 48 tr. n.) (č. 13.219). 289, 5. III. 1935; 5. zpr. t. 1506; zprav. dr. A. Milota. 299, 9. IV. 1935; 6. n e v y d á n; zprav. dr. O. Havelka. 301, 11. IV. 1935; 29.