Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

3. zasedání.Tisk 237.

Překlad.

Naléhavá interpelace

senátorů H. Jokla, dr. K. Hellera a soudr.

na pana ministra národní obrany

stran nehod při vojenských cvičeních během posledního pololetí.

Od trvání státu udála se každého roku velká řada nehod při vojenských cvičeních resp. byly následkem jejich. Ale žádného roku nebyl počet nehod tak nesmírný jako v tomto roce. Během posledního pololetí udaly se tyto nehody:

Letecké katastrofy:

V měsíci červenci.

19. V Lieskovci u Zvoleně zřítilo se pozorovací letadlo a vzňalo se při tom. Letecký desátník Jaroslav Kocourek byl na místě mrtev, kapitán Vladimír Tomeš od 23. pěšího pluku utrpěl tak těžké popáleniny, že následkem toho zemřel.

23. Zřícení školního letadla S. 18 na prostějovském letišti. Svobodník Václav Makula zabit.

24. Hostinné. Zřícení vojenského letadla, provázející důstojník těžce zraněn.

Osvračín u Horšova Týna. Zřícení vojenského letadla A. 12/28. Letadlo roztříštěno, posádka, poručík Tesor, svobodník Kubík lehce zraněni.

Nové Benátky. Nouzové přistání letadla, při čemž aeroplán roztříštěn. Pilot četař Šťastný zraněn těžce, pozorovatel lehce.

V měsíci srpnu.

Hranice. Zřícení letadla 33 eskadry druhého pluku leteckého. Rotmistr pilot V. Siegel těžce zraněn.

24. Veselí n. Lužnicí. Letadlo 12/32 prvního pluku leteckého se zřítilo a vzňalo. Četař Kojačík shořel, poručík Holoubek těžce zraněn, zemřel následkem utrpěných poranění.

28. Srážka dvou letadel na vojenském letišti. Smrt četaře Václava Pálka a polního pilota svobodníka Františka Touše.

V měsíci září.

2..Horní Benešov. Zřícení letadla A 12/64, při čemž explodovala benzinová nádrž a letadlo se vzňalo. Pilot Mikšík od 2. leteckého pluku v Olomouci, poddůstojník Zdeněk Fleissig od 35. pěšího pluku shořeli.

10. Letiště ve Kbelích. Zřícení letadla Bh. VII. Pilot Seidel těžce zraněn.

24. Srážka československého letadla Ab. 11/12 s jugoslávským letadlem. Štábní kapitán Kostrba mrtev, mechanik Růžička lehce zraněn. Rovněž 3 vojenské osoby, nalézající se v jugoslávském letadle, mrtvy.

V měsíci říjnu.

3. Zřícení dvouplošníku poblíž Pezinku, četař Skorader těžce zraněn a letadlo roztříštěno. Polní pilot kapitán Jan Ochrana, letecký pluk č. 2, zemřel touž dobou následkem poranění jež utrpěl pádem při cvičném letu do Francie.

10. Zřícení letadla A 15 v Pardubicích; 1 mrtvý, 14 zraněných.

Katastrofy výbuchem, a jiné nehody.

Březen.

5. Praha. Výbuch v Truhlářské ulici, 3 mrtví (dva vojíni, jedna civilní osoba), 67 zraněných.

Květen.

8. Polička. Výbuch. 1 mrtvý, 2 ranění.

29. Oddělení reflektorů u 151. pluku dělostřeleckého. Úraz kuchaře, mrtev.

Červen.

23. Katastrofa s ručními granáty u Popradu, 2 mrtví, 8 raněných.

Červenec.

1. Zavika (Podkarpatská Rus). Výbuch odhozeného ručního granátu, 3 pastevci ihned mrtvi, 1 těžce zraněn.

Podhradí, župa nitranská. Nehoda při cvičení 9. pěší divise předčasným vystřelením děla. Jednomu vojínu, jenž dělo obsluhoval, utrženy obě paže.

25. Horažďovice. Shozením pum v těžce zraněn rolník Ceypka, jeho dcera usmrcena.

30. Kremnica. Exploze střely, která při výstřelu nevybuchla. 2 mrtví, 8 raněných (7 civilních osob).

Srpen.

Zřícení vojenského automobilu na silnici z Opavy do Ostravy. 5 osob zraněno lehce, 2 osoby těžce.

1. Horažďovice. Zbloudilým granátem jehož výbuch způsoben při sečení, těžce zraněni Ignác Zach a Jan Schilhahn.

23. Rudolfov u Budějovic. Při vybalování starých nábojů pro Werndlovky vybuchlo 12 balíků, 2 dělníci těžce zraněni.

27. Manévry 16. brigády. Smrt desátníka Kollmanna od 5. pluku tím, že náhle vyšla rána, z jeho vlastní pušky.

Září.

Dělostřelecká střelnice v Malackách. Smrt 19letého Zelenky zabloudilou střelou.

Ačkoli tento seznam ani zdaleka nemá nároku na úplnost, vysvitá přece již cifra 155 většinou smrtelných úrazů. Není pochybnosti o tom, že příčinou nehod jest nedostatečná organisace našich zařízení a opovrhování lidským životem.

Podepsaní vznáší naléhavý dotaz:

1. Jest pan ministr národní obrany ochoten, předložiti senátu úplný seznam všech vojenských nehod, které se udaly roku 1926?

2. Jest ochoten sděliti příčiny všech těchto nehod?

3. Jest ochoten sděliti, jaká opatření učinil anebo učiniti hodlá, aby takovýmto nehodám v budoucnosti bylo zabráněno anebo alespoň aby omezeny byly na míru pokud možno nejmenší?

V případě, že této interpelaci, bude přiznána naléhavost, navrhujeme, aby rozprava o této věci byla sloučena s rozpravou o vládním prohlášení.'

V Praze dne 14. října 1926.

H. Jokl, dr. K. Heller,

Reyzl, Beutel, Koutný, Löw, Niessner, Polach, Jarolim, Šturc, Stark, dr. Houser, Hampl.

 

Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1926.

II. volební období.

3. zasedání.Tisk 237.

Původní znění.

Dringliche Interpellation

der Senatoren Hans Jokl, Dr. Karl Heller und Genossen

an den Herrn Minister für nationale Verteidigung

betreffend die Unfälle bei militärischen Übungen innerhalb des letzten Halbjahres.

Seit Bestand des Staates ereigneten sich jedes Jahr eine große Anzahl Unfälle bei militärischen Übungen, bezw. waren die Folge solcher. Aber in keinem Jahr war die Zahl der Unfälle eine so ungeheuer hohe wie in diesem. Innerhalb des letzten Halbjahres haben sich folgende Unfälle ereignet:

Flugzeugkatastrophen:

Im Monat Juli.

19. In Lieskovic bei Altsohl stürzte ein Beobachtungsflugzeug ab und geriet dabei in Brand. Fliegerkorporal Jaroslav Kocourek war auf der Stelle tot, Kapitän Vladimír Tomeš vom 23. I. R. erlitt so schwere Brandwunden, daß er daran starb.

23. Absturz dem Schulflugzeuges S. 18 am Proßnitzer Flugfelde. Der Gefreite Wenzel Makula wurde getötet.

24. Arnau. Absturz eines Militärflugzeuges, Begleitoffizier schwer verletzt.

Wostratschin bei Bischofteinitz. Absturz des Militärflugzeuges A 12/28. Flugzeug zertrümmert, Insassen, Leutnant Tesor, Gefreiter Kubik leicht verletzt.

Neu-Benatek. Notlandung eines Flugzeuges, wobei der Aeroplan in Trümmer ging. Pilot Zugführer Šťastný wurde schwer, der Beobachter leicht verletzt.

Im Monat August.

Mähr. Weißkirchen. Absturz eines Flugzeuges der 35 Eskadrilla des zweiten Fliegerregimentes. Wachtmeister Pilot W. Siegel schwer verletzt,

24. Wesely. Flugzeug 12ß2 des ersten Fliegerregimentes stürzte ab und fing Feuer. Zugführer Kojatschik Verbrannte, Leutnant Holoubek schwer verletzt, starb an den erlittenen Verletzungen.

28. Zusammenstoß zweier Flugzeuge am Militärflugplatz. Tod des Zugsführers Wenzel Palek und Feldpiloten Gefreiter Franz Tous.

Im Monat September.

2. Bennisch. Absturz des Flugzeuges A 12/64, wobei der Benzinbehälter explodierte und das Flugzeug in Brand geriet. Flugpilot Mikschik vom 2. Fliegerregiment in Olmütz, Unteroffizier denk Fleißig vom 35. Infanterieregiment verbrannten.

10. Flugplatz Gbell. Absturz des Flugzeuges Bh. VII. Flugpilot Seidel schwer verletzt.

24. Zusammenstoß des čechoslovakischen Flugzeuges Ab. 112 mit jugoslawischem Flugzeug. Stabskapitän Kostrba tot, Mechaniker Růžička leicht verletzt. Ebenso blieben die drei im jugoslawischen Flugzeug befindlichen Militärpersonen tot.

Im Monat Oktober.

3. Absturz eines Doppeldeckers in der Nähe von Besing, Zugführer Skorader wurde schwer verletzt und das Flugzeug zertrümmert. - Feldpilot Kapitän Jan Ochrana, Fliegerregiment Nr. 2 starb im selben Zeitraum an den bei einem Übungsflug nach Frankreich erlittenen Absturz an den Folgen der Verletzungen.

10. Absturz des Flugzeuges "A 15" in Pardubitz: 1 Toter, 14 Verletzte.

Explosionskatastrophen und sonstige Unfälle.

März.

5. Prag. Explosion in der Tischlergasse, 3 Tote (zwei Soldaten eine Zivilperson) 67 Verletzte.

Mai.

8. Polička. Explosion. 1 Toter, zwei Verletzte.

29. Scheinwerferabteilung des 151. Artillerieregimentes. Unfall des Kochs, tot.

Juni.

23. Handgranatenkatastrophe bei Poprad. Zwei Tote, 8 Verletzte.

Juli.

Sawig (Karpathorußland). Explosion einer weggeworfenen Handgranate, drei Hirten sofort tot, einer schwer verletzt.

Schloßberg, Gau Neutra. Unfall bei der Übung der 9. Infanteriedivision durch vorzeitiges Abfeuern eines Geschützes. Einem Bedienungsmann wurden beide Arme weggerissen.

23. Horaždowitz. Durch den Abwurf von Bomben von einem Flugzeug wurde der Bauer Seypka schwer verletzt, seine Tochter getötet.

30. Kremnitz. Blindgängerexplosion. 2 Tote, 8 Verletzte (7 Zivilpersonen).

August.

Sturz eines Militärkraftwagens auf der Straße Troppau-Ostrau. Fünf Personen leicht, zwei schwer verletzt.

1. Horaždowitz. Durch eine verirrte Granate, die beim Mähen zur Explosion gebracht wurde, werden Ignaz Zach und Johann Schilhahn schwer verwundet.

23. Rudolfstadt bei Budweis. Beim Auspacken alter Werndlgewehrmunition explodierten 12 Pakete, zwei Arbeiter schwer verletzt.

27. Manöverübung der 16. Brigade. Tod des Korporal Kollmann vom 3. Regiment durch plötzliches Losgehen des eigenen Gewehres.

September.

Artillerieschießplatz Malazka. Tod des 19jährigen Zelenka durch Blindgänger.

Obwohl diese Liste auch nicht annähernd Anspruch auf Vollständigkeit hat, ergibt sich doch schon die Ziffer von 15 meist tödlichen Unfällen. Es ist gar kein Zweifel, daß die Unfälle auf die mangelhafte Organisation unserer Einrichtungen, auf die Mißachtung von Menschenleben zurückzuführen ist.

Die Gefertigten stellen die dringliche Anfrage:

1. Ist der Herr Minister für nationale Verteidigung bereit, dem Senate eine vollständige Liste aller im Jahre 1926 vorgekommenen militärischen Unfälle vorzulegen?

2. Ist er bereit, die Ursache aller dieser Unfälle mitzuteilen?

3. Ist er bereit, mitzuteilen, welche Maßnahmen er getroffen hat, oder zu treffen bereit ist, um solche Unfälle in Zukunft zu verheilen oder doch auf ein möglichst geringes maß einzuschränken?

Im Falle, daß dieser Interpellation die Dringlichkeit zuerkannt wird, stellen wir den Antrag, die Debatte über diese Angelegenheit mit der Debatte über die Regierungserklärung zu vereinigen.

Prag, den 14. Oktober 1926.

Hans Jokl, Dr. Karl Heller,

Reyzl, Beutel, Koutný, Löw, Niessner, Polach, Jarolim, Šturc, Stark, Dr. Houser, Hampl.