Historické senátní tisky z 2. volebního období
8. zasedání - senátní tisky

2. volební období 1925 - 1929

Seznam senátních tisků

8. zasedání


č. zkrácený popis
863 Vládní návrh. zákon kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách.
864 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60/1926 sb. z. a n.), podepsaný v Praze dne 27. listopadu 1928.
865 Vládní návrh Zákon kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů "Dražické 51/2%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 30,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
866 Zpráva I. výboru technicko-dopravního, II. výboru živnostensko-obchodního, III. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 857) o vládním návrhu zákona, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. června 1922, c. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr Československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské.
867 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 859) o návrhu poslanců Bradáče, dra Dolanského, dra Labaje, dra Kramáře, Mlčocha, Windirsche, dra Lusehky, Stenzla, Staňka, Dubického, Nejezchleb-Marchy, dra inž. Botto, Adámka, F. Navrátila, Šamalíka a druhů na změnu zákona ze dne 1. července 1926, čís. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova.
868 Zpráva I. výboru národohospodářského, II. výboru rozpočtového k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 860) o návrhu poslanců Bradáče, dra Dolanského, dra Labaje, dra Kramáře, Mlčocha, Windirsche, dra Luschky, Stenzla, Staňka, Dubického, Nejezehleb-Marchy, dra inž. Botto, Adámka, F. Navrátila, Šamalíka a druhů na vydání zákona o elektrisačním fondu.
869 Návrh senátora Otmara Hrejsy a spol. na změnu a doplnění zákona ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém. Navrhujeme, aby senát Národního shromáždění usnesl se na tomto zákoně: Zákon jímž se mění zákon ze dne 18. března 1921, čís. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém.
870 Naléhavá interpelace senátora Karla Friedricha a soudr. na pana ministerského předsedu stran smrti státních horníků v Jáchymově radiem. Dringliche Interpellation des Senators Karl Friedrich und Genossen an den Herrn Ministerpräsidenten betreffend den Radiumtod der staatlichen Bergleute in St. Joachimsthal.
871 Interpelace senátora Boženy Ecksteinové a soudruhů na vládu Československé republiky ve věci výkladu §u 11, odst. 2. vládního nařízení ze dne 17. března 1927 o úpravě služebních a platových poměrů sekundárních lékařů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve Všeobecné nemocnici v Praze a asistentů ve státních ústavech pro vzdělává a výcvik porodních pomocnic (babických školách) a ve státním ústavě pro zubní lékařství. Interpelace senátora Rud. Havránka a druhů panu ministru železnic ohledně přiznání odměn za vícepráce a svízelné výkony při letošních krutých mrazech výpravčím vlaků, dílenskému personálu a průvodčím vlaků. Interpelace senátorů Havleny, Zimáka a soudruhů na pana ministra vnitra ohledně vydaného zákazu podávání informací o železničních nehodách veřejnému tisku. Interpelace senátorů Jokla, Polacha a soudr. na ministra vnitra stran přeřadění města Krnova ze skupiny míst C do skupiny míst B činovného pro státní úředníky, učitele atd. Interpellation der Senatoren Jokl, Polach und Genossen an den Minister des Innern, wegen der Umreihung der Stadt Jägerndorf aus der Ortsklasse C in die Ortsklasse B der Aktivitätsgebühr für die staatlichen Beamten, Lehrer u. s. w. Interpelace senátorů Jokla, Polacha a soudr. na ministra vnitra stran zařadění státních úředníků a učitelů ve Vítkově do skupiny míst B činovného. - Interpellation Der Senatoren Jokl, Polach und Genosen An den Minister des Innern Betrffend Einrehung der staatlichen Beamten und Lehrer in Wigsaldt in die Ortsklasse B der Aktivitätsgebühren. Interpelace senátora H. Jokla a soudr. na pana ministra železnic stran výdeje jízdenek ve stanici Svinově. Interpellation des Senators Hans Jokl und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend die Fahrkartenausgabe in der Station Schönbrunn. Interpelace senátora Reyzla a soudr. na pány ministry sociální péče a vnitra stran neustálé práce přes čas v různých podnicích v Dolní Poustevně a nečinnosti okresního úřadu. Interpellation des Senators Reyzl und Genossen an die Herren Minister für soziale Fürsorge und des Innern, betreffend die ständige Überarbeit in verschiedenem Betrieben in Niedereinsiedel und die Untätigkeit der Bezirksbehörde.
872 Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Vojtěcha Dundra a soudruhů ve věcí konfiskace časopisu >Zájmy kovodělníků< ze dne 22. srpna 1.928, č. 34. orgánu svazu kovodělníků v republice Československé (tisk 795/3). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátorů Rudolfa Havránka, Rudolfa Pánka, Rudolfa Wagnera a druhů o příčinách železničních katastrof na československých státních drahách (tisk 810/2). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelaci senátora Průši a soudruhů o konfiskaci časopisu >Výboj< č. 5., ročník VIII. orgánu Federace Proletářské Tělovýchovy pro tělovýchovné a organisační pracovníky (tisk 795/2). Odpověď ministra spravedlnosti na interpelací senátora H. Jokla a soudr. stran zabavení čís. 62 periodického časopisu >Volkspresse< vycházejícího v Opavě (tisk 795/1). Antwort des Justizministers auf die Interpellation des Senators H. Jokl und Genossen betreffend die Konfiskation der Nr. 62 der in Troppau erscheinenden periodischen Zeitschrift >Volkspresse< (Druck 795/1). Odpověď předsedy vlády a ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dra Františka Soukupa, Gustava Habrmana, Rudolfa Jaroše, Boženy Ecksteinové, Vojtěcha Dundra a soudruhů ve věci prodeje nadačních domů a pozemků v Praze na Příkopech a v ulici Panské (tisk 810) a na interpelaci senátora Josefa Hubky a druhů v téže věci (tisk 810/3). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelací senátorů R. Wagnera, F. F. Plamínkové, Jos. Hubky a spol. v příčině obsazování ředitelských míst na středních školách (tisk 826). Odpověď ministra financí na interpelaci senátorů R. Pánka, dra O. Krouského a druhů o zadržování uchopitelské odměny kontroloru Janu Šíkoví a legionáři Vítu Votípkovi hlavním finančním ředitelsvím v Užhorodě (tisk 795/10). Odpověď vlády na interpelaci senátorů dra Ant. Kloudy, Ant. Šolce a druhů o přeřazení města Litoměřic do skupiny činovného (tisk 822/2). Odpověď ministra vnitra na interpelací senátorů Löwa, dra Hellera a soudruhů stran konfiskační praxe u karlovarského censurního úřadu (tisk 795). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren Löw, Dr. Heller und Genossen betreffend die Konfiskationspraxis bei der Karlsbader Zensurbehörde (Druck 795). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátora Roberta Hüttera a soudr. stran sešitku >Měsíčník pro občanskou nauku a státoobčanskou výchovu<, který Státní nakladatelství přikládá k >Věstníku< (tisk 826/11). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen in Angelegenheit des von der Staatlichen Verlagsanstalt dem >Veštník< beigeschlossenen Heftchens >Monatsschrift für Bürgerkunde und staatsbürgerliche Erziehung< (Druck 826/11).
873 Antrag des Senators Hans Hartl und Genossen auf Erlassung eines allgemeinen Pensionsgesetzes. Der Senat der Nationalversammlung der Čechoslovakischen Republik wolle nachstehendes Gesetz beschliessen: Gesetz betreffend die Gleichstellung aller Gruppen der staatlichen und öffentlichen Augestellten im Ruhestande und der Hinterbliebenen nach solchen Angestellten. Návrh senátora H. Hartla a soudr. na vydání všeobecného pensijního zákona. Senát Národního shromáždění republiky Československé račiž se usnésti na tomto zákoně: Zákon jímž se zrovnoprávňují všechny skupiny státních a veřejných zaměstnanců ve výslužbě a pozůstalých po takovýchto zaměstnancích.
874 I. výboru zahraniční, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 798), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským z 1. března 1924, podepsaný v Praze dne 19. listopadu 1928.
875 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 802), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. července 1925, podepsaná v Madridě dne 13. prosince 1928.
876 Zpráva technicko-dopravního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 518) o organisaci zeměměřických prací.
877 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 865), kterým se povoluje užiti dílčích dlužních úpisů "Dražické 51/2%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 30,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou záruku" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů.
878 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru, III. zahraničního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 863), kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách.
879 Zpráva I. zahraničního výboru, II. ústavně - právního výboru, III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 864), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60/1926 Sb. z. a n.), podepsaný v Praze dne 27. listopadu 1928.
880 Zpráva živnostensko-obchodního výboru
881 Vládní návrh Zákon kterým se osvobozují věnovaní na oslavu Svatováclavskěho tisíciletí od kolku a poplatků a daně z obohacení.
882 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2035) o Národním divadle v Praze (tisk 2113). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 193. schůzi dni 21. března 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o Národním divadle v Praze.
883 Návrh senátorů Millera, dra Brabce, dra Němce, inž. Bečky, dra Baxy, dra Fáčka, Dyka a druhů na poskytnutí podpory a slevy daní závodům školkařským.
884 Návrh sen. V. Donáta, dra B. Baxy, Lukeše, dra Karasa, Luksche, ing. Klimko, Stolberga, Thoře, Prause a spol. na změnu zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. zák. a nař., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců. Podepsaní navrhují, aby senát Národního shromáždění republiky Československé usnesl se na tomto zákoně: Zákon jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1926, čís. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců.
885 Zpráva rozpočtového výboru o vládním návrhu zákona (tisk 881), kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení.
886 Zpráva I. kulturního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 882) k vládnímu návrhu zákona o Národním divadle v Praze.
887 Naléhavá interpelace senátorů Vojtěcha Dundra, Jana Filipínského, Františka Zimáka a soudruhů na pana ministra spravedlnosti ve věci trestního šetření vražedných události v Kutné Hoře.
888 Návrh senátora J. Sechtra a společníků na poskytnutí podpory a daňových úlev zemědělcům poškozeným zmrznutím bramborově sádě.
889 Vládní návrh Zákon kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě. - (pokračování předešlého)
890 Vládní návrh Zákon kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. listopadu 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými.
891 Vládní návrh kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou československou a královstvím Srbů, Chorvátů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, podepsaná v Praze dne 7. listopadu 1928 a závěrečný zápis k této Úmluvě. - (pokračování předešlého)
892 Interpelace senátorů J. V. Klečáka, dr Ant. Kloudy a druhů vládě republiky ČSR., zda-li hodlá v nejbližší době Národnímu shromáždění předložiti předlohy zákonů o ubytovávání vojska a o přípřežích. Interpelace senátora J. V. Klečáka a druhů panu předsedovi vlády republiky Československé o přeřazení města Loun ze skupiny C činovného do skupiny B činovného. Interpelace senátorů Vojtěcha Dundra, Gustava Habrmana, Jana Filipínského, Františka Zimáka a soudruhů na ministra sociální péče ve věci jmenování představenstev, dozorčích výborů a rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven. Interpellácia senátora Richtera a druhov ministrovi vnútra o zneužívaní páchanom od Michala Holeca, obecného notára v Szögyéne (župa Nitra). Interpelláció a belügyminiszter urhoz. beadják Richter János szenátor és társai. Holec Mihály Szögyén (Nyitra - m.) községi jegyzö visszaélései ügyében. - Interpelace sen. dr Brunara a soudr. na ministerského předsedu jakožto šéfa veškeré vlády stran memoranda podaného u Rady Společnosti Národů. Interpellation des Senators Dr. Brunar und Genossen an den Ministerpräsidenten als dem Chef der Gesamtregierung in Angelegenheit der beim Völkerbunderate überreichten Observationen. Interpelace senátora Rudolfa Havránka a druhů panu ministru spravedlnosti stran zabavení čísla 5. periodického časopisu >Československé Železniční Listy< vycházejícího v Praze. Interpelace senátora Rudolfa Havránka a druhů panu ministru spravedlnosti stran zabavení čísla 3. periodického časopisu >Československé Železniční Listy< vycházejícího v Praze. Interpelace senátora Rudolfa Havránka a druhů panu ministru spravedlnosti stran zabavení čísla 3. periodického časopisu >Československé Železniční Listy< vycházejícího v Praze. Interpelace senátora dra Zikmunda Witta a soudruhů na ministra spravedlnosti ve věci zabavení časopisu >Slezan<. Interpelace senátorů Antonína Nováka, Vojtěcha Dundra, Boženy Ecksteinové, Jáchyma Havleny a soudruhů na ministra spravedlnosti ve věci konfiskace ústředního orgánu organisace válečných poškozenců, časopisu >Nový Život<.
893 Antrag des Senators Dr. Heinrich Brunar und Genossen auf Abänderung einiger Bestimrnungen des Gesetzes vom 29. Feber 1920, Nr. 121 S. d. G. u. V. Die Unterfertigten beantragen die Erlassung des nachstehenden Gesetzes: Der Senat wolle beschliessen: Gesetz auf Abänderung einiger Bestimmungen des Gesetzes vom 29. Feber 1920, Nr. 121 S. d. G. u. V. Die Nationalversammiung der Čechoslovakischen Republik hat folgendes Gesetz beschlossen. Návrh senátora dra H. Brunara a soudruhů na změnu některých ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n. Podepsaní navrhují, aby vydán byl následující zákon: Senát račiž se usnésti: zákon na změnu některých ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.
894 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátorů R. Wagnera, R. Pánka a spol. v příčině vydáni jubilejních poštovních známek při miléniových oslavách knížete Václava (tisk 826/11). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátorů Růženy Reichstädterové, dr Kloudy a spol. ve příčině vydávání zbraní nedospělé mládeži (tisk 295/5). Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátora F. Časného a soudr. v záležitosti obsazení místa řídícího učitele Stanislava Spáčila na Sv. Kopečku u Olomouce a v záležitosti zákazu táboru lidu na Sv. Kopečku (tisk 262/1). Odpověď ministru pošt a spravedlnosti na interpelaci senátora dra Josefa Törkölye a druhů o trestním řízení zavedeném proti Katolickému čtenářskému kroužku v Rim. Sobotě (tisk 795/6). Válasz a postaügyi és igazságügyi miniszterektől dr. Törköly szenátor és társai interpellációjára a Rimavská Sobota-i katolikus olvasókör ellen indított bünügyi eljárás tárgyában (795/6. ny.-sz.). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů dr Ant. Kloudy, J. V. Klečáka, Jiřího Pichla a druhů ve věci výplaty 22 mil. Kč ze slovenských církevních statků ostřihomským beneficiátům (tisk 822). Odpověď ministrů financí, veřejných prací a školství a národní osvěty na interpelaci senátora V. Donáta a společníků v záležitosti desolátního stavu budovy výzkumného ústavu pro zkoušení stavebních hmot a konstrukcí při vysoké škole inženýrského stavitelství v Praze (tisk 795/16). Odpověď vlády na interpelaci senátora Ferd. Šťastného a druhů k celé vládě republiky Československé ve věci útoků na valutní hodnotu státní měny (tisk 804). - Odpověď ministra vnitra nit interpelaci senátora Reyzla a soudr. o zákazech veřejných schůzí Svazu proletářských volnomyšlenkářů (tisk 295/13). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Reyzl und Genossen betreffend die Verhote von öffentlichen Versammlungen des Bundes proletarischer Freidenker (Druck 795/13). Odpověď ministra financí na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran vyclívání knih v knihařském plátně (tisk 810/6). Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen betreffend die Verzollung von Büchern in Buchbinderleinen (Druck 810/6). Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Hellera a soudruhů stran jmenování do zemských a okresních zastupitelstev (tisk 822/7). Antwort der Regierung auf die Interpellatian des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend die Ernennungen in die Landes- und Bezirksvertretungen (Druck 822/7). Odpověď vlády na interpelaci senátora dra Hellera a soudruhů stran odpočivných a zaopatřovacích požitků staropensistů ve službách obcí a okresů resp jejich pozůstalých (tisk 826/8). Antwort der Regierung auf die Interpellation des Senators Dr. Heller und Genossen betreffend die Ruhe- und Tersorgungsgenüsse der Gemeinde- und BezirksAltpensionisten bzw. deren Hinterbliebenen (Druck 826/8). Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. dra H. Brunara a soudr. stran jmenování do zemských a okresních zastupitelstev (tisk 827). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpel.lation des Senators Dr. H. Brunar und Gen. wegen der Ernennungen in die Landesund Bezirksverfretungen (Druck 827).
895 Antrag des Senators Dr. Heller und Genossen auf Regelung der Dienstbezüge der bei Gericht angestellten Beamten, Angestellten, Kanzleihilfskräfte und Hilfsangestellten. - Návrh senátora dr Hellera a soudr. na úpravu služebních platů úředníků, zřízenců, kancelářských pomocných sil a pomocných zřízenců, ustanovených u soudů.
896 Vládní návrh. Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n. o letectví.
897 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií, podepsaná v Teheránu dne 30. dubna 1929. Návrh schvalovacího usnesení.
898 Odpověď ministra pošt a telegrafů na interpelaci senátora Josefa Hubky a spol. ve věci postupu poštovního úřadu v Prachaticích a poštovního ředitelství v otázce Jazykové z 15. března 1928 (tisk 631). Odpověď vlády republiky Československé na interpelaci senátorů Františka Zimáka, Josefa Petříka a soudruhů v záležitosti protizákonného vybírání tak zvané >rumunštiny< na Podkarpatské Rusi (tisk 762). Odpověď ministrů financí, zemědělství a obchodu na interpelaci senátorů J. Proška, Th. Zulegera a společ. ve věci transitních skladišť na chmel (tisk 762/3). Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátorů Gustava Habrmana, Jana Filipínského, Jana Pociska a soudruhů ohledně konfiskace ústavou zaručených práv učitelstva (tisk 795/7). Odpověď vlády na interpelaci sen. F. F. Plamínkové, R. Wagnera a spol. o odmítání žen s akademickým vzděláním hlavně pak právnickým, které se hlásí do konceptní služby státní a soudní (tisk 826/2). Odpověď vlády na interpelaci sen. F. F. Plamínkové a spol. o překážkách Všeobecného pensijního ústavu, jež mu znemožnily uveřejnění matematické bilance (tisk 826/3). Odpověď vlády na interpelaci sen. F. F. Plamínkové a spol. o tom, proč nebyla ratifikována smlouva o likvidaci rakouského pensijního pojištění soukromých zaměstnanců (tisk 86/4). Odpověď ministra sociální péče na interpelace senátorů Reyzla, Beutela a soudr. (tisk 598/17) a senátora Hartla a soudr. (tisk 598/9) o odvolání povolení k pobytu pro Arnošta Sauera v Rochlici u Liberce. Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpellationen der Senatoren Reyzl, Beutel und Genossen (Druck 598/17) uud des Senators Hartl und Genossen (Druck 598/9) betreffend die Widerrufung der Aufenthaltsbewilligung für Ernst Sauer in Röchlitz bei Reichenberg. Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra vnitra na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran zřízení menšinových škol v Bravanticích a Horním Benešově ve Slezsku (tisk 762/6). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur und des Ministers des Innern auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen hetrefiend die Errichtung von Minderheitsschulen in Brosdorf und Benisch in Schlesien (Druck 762/6). - Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Hartla a soudruhů Stran požitků zaměstnanců finanční stráže, kteří mají své služební stanoviště v Německu (tisk 795/15). Antwort des Finanzministers nuf die Interpellation des Senators Hartl und Genossen befreffend die Beziige der in Deutschland stationierten Finanzwachangestellten (Druck 795/15). Odpověď ministra vnitra na interpelaci sen. K. Friedricha a soudr. stran protizákonného rozpuštění obecní správní komise v Chomutově (tisk 819). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators K. Friedrich und Genossen betreffend gesetzwidrige Auflösung der Gemeindeverwaltungskommission in Komotau (Druck 819). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora K. Friedricha a soudr. stran protizákonného jednání úředníků u přepážek (tisk 826/10). Antwort des Eisenbahnministers auf die Interpellation des Senators K. Friedrich und Genossen betreffend gesetzwidriges Verhalten von Schalterbeamten (Drnck 826/10). Odpověď ministra školství a národní osvěty na interpelaci senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran vyplácení valutární diference učitelstvu bývalého východoslezského plebiscitního území (tisk 826/12). Antwort des Ministers für Schulwesen und Volkskultur auf die Interpellation der Senatoren H. Jokl, J. Polach und Genossen, betreffend die Auszahlung der Valutadifferenz an die Lehrerschaft des ehemaligen ostschlesischen Plebiscitgebietes (Druck 826/12). Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů H. Jokla, dr K. Hellera a soudr. o četných případech otravy plynem ve Vítkovických železárnách (tisk 282/5). - Antwort des Ministers für soziale Fürsorge auf die Interpella tion der Senatoren H. Jokl, Dr. K. Heller und Genossen betreffend die zahlreichen Fälle von Gasvergiftungen im Witkowitzer Eisenwerk (Druck 282/5). Odpověď ministra národní obrany na interpelaci sen. Jokla a soudr. stran úrazu vojína Thrula u 40. p. pl. v Bohumíně (tisk 795/12). Antwort des Ministers für nationale Verteidigung auf die Interpellation des Senators Jokl und Genossen betreffend den Unfall des Soldaten Thrtel beim 40. Infanterieregiment in Oderberg (Druck 795/12). Odpověď ministra školství a národní osvěty a ministra veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy na interpelaci senátora E. Teschnera a soudruhů stran používání státních a městských školních tělocvičen jako volebních místností (tisk 810/7). Antwort des Minisfers für Schulwesen und Volkskultur und des Ministers für öffentliches Gesundheitswesen und körperliche Erziehung auf die Interpellation des Senators E. Teschner und Genossen betreffend die ßenützung von staatlichen und stüdtischen Schulturnhallen als Wahllokale (Druck 810/7).
899 Návrh senátorov Bohuša Kianičku, J. Thoře, J. Slámy, J. Pastyríku, E. Trčky, J. Kotrby a druhov, aby bolo nariadené vládou, že by mestá s verejnými porážkami sriaďovaly súčasne s porážkou, mäsnou tržnicou, chladiarnou, mraziarňou, črievarňou, držkárnou atď., tiež povinne kožné skladište na konzervovanie a aukčné zpracovanie koží, pochádzajúcich z miestnych a okolných, zverolekársky prehliadnutých porážok.
900 Návrh senátorov Bahuša Kianičku, J. Thoře, J. Slámy, J. Pastyríka, E. Trčky, J. Kotrby a druhov, v príčine odstranenia, prípadne zmiernenia daňových bremien stavu mäsiarskoudenárskeho.
901 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu (tisk 490) zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (tisk 524). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 196. schůzi dne 2. května 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze.
902 Návrh senátora Filipínského a soudruhů na vyšetření a poskytnutí bezodkladné pomoci živelní pohromou postiženým okresům Tišnov, Boskovice a Brno.
903 Návrh senátorů Felixe Časného, Josefa Petříka, Frant. Zimáka a soudr. na vyšetření a poskytnutí státní pomoci postiženým živelní pohromou.
904 Návrh senátora Koutného a soudruhu, aby byla urychleně poskytnuta výpomoc obyvatelstvu v Lipově, Dubňanech, Mutěnicích, Kyjově, Kostelci u Kyjova, Čeložnicích, které postiženo bylo krupobitím a průtrží mračen.
905 Návrh senátorů V. Donáta, dra Vavro Šrobára, J. Vraného, K. Sáblíka a společníků na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v letošním roce.
906 Návrh senátorů Jílka, Koukala, dr Krupky a druhů na udělení nouzové podpory živelní pohromou postiženým okresům jihozápadní Moravy.
907 Návrh senátora Jána Podobu a spoločníkov na okamžitú šťátnnu pomoc povodňou poškodeným v obciach: Horňany, BobotLehota, Farkaška a v ich okolí v okrese bánovskom na Slovensku.
908 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Chustu ze dne 9./1. 199, č. j. Nt 41/28 za souhlas k stíhání senátora Ivana Bodnára pro přečin ublížení na cti podle §u zák. čl. XLI z r. 1914 (č. 8156/29 předs.).
909 Zpráva imunitního výboru o žádosti krajského soudu v Olomouci ze dne 30. října 1928 č. j. Nt. 67/28 za souhlas k trestnímu stíhání senátora Josefa Sachara pro přečin podle §u 14 č. 1, 5 zákona na ochranu republiky č. 50/23 (č. 7317/28 předs.).
910 Zpráva imunitního výboru o žádosti okresního soudu v Karlových Varech ze dne 30. ledna 1929, č. j. T. XIII 5/29/3, aby byl dán souhlas k trestnímu stíhání senátora Dominika Löwa pro přestupek proti bezpečnosti cti (č. 8022/29 předs.).
911 Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění Mezinárodní Ujednání o vývozu koží, podepsané v Ženevě dne 11. července 1928 a Protokol Ujednání. - (pokračování předešlého 1) - (pokračování předešlého 2) - (pokračování předešlého 3)
912 Vládní návrh, jímž předkládá se Národnímu shromáždění Mezinárodní Ujednání o vývozu kostí, podepsané v Ženevě dne 11. července 1928 a Protokol Ujednání. - (pokračování předešlého 1) - (pokračování předešlého 2) - (pokračování předešlého 3)
913 Vládní návrh, kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní a plavební smlouva sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců v Praze dne 14. listopadu 1928. - (pokračování předešlého 1) - (pokračování předešlého 2)
914 Zpráva kulturního výboru o usnesená poslanecké sněmovny (tisk 901) k vládnímu návrhu zákona o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze.
915 Interpelace senátora O. Hrejsy a společníků k vládě republiky Československé v záležitosti rušení katastrálních měřických úřadů. Interpelace senátorů Fr. Nováka, Artura Pavelky a druhů panu ministru železnic o změně vládního nařízení ze dne 9. března 1927. čís. 15 Sb. z. a n. - Interpelace senátorů Jiřího Pichla, dr Ant. Kloudy a druhů vládě republiky Československé o porušování předpisů vládního nařízení č. 15 z r. 1927 orgány státní správy. Interpelace senátorky F. F. Plamínkové a spol. na pana ministra školství a národní osvěty v záležitosti ohrožení jednoročních učebných kursů (tak zv. IV. ročníků) při měšťanských školách. Interpelace sen. V. Klofáče, J. V. Klečáka a druhů panu předsedovi vlády a spolu ministru národní obrany o vyzvědačství kapitána Jar. Falouta. Interpelace. senátora Rudolfa Havránka a druhů vládě republiky Československé o přeřazení města Nového Bohumína do Skupiny >B< činovného. Interpelace senátora Rudolfa Havránka a druhů panu ministru vnitra ohledně přiznání diet úřednictvu přeloženému z Opavy k okresním úřadům a do Brna. Interpelace senátorů Ant. Šolce, dr Ant. Kloudy a druhů panu ministru školství a národní osvěty o desolátním stavu budovy státního gymnasia v Ml. Boleslavi. Interpelace senátorů Ant. Šolce, dr Kloudy a druhů na pana ministra školství a národní osvěty ve věci stavby budovy státního reálného gymnasia v Jilemnici. - Interpelace senátorů R. Wagnera, R. Havránka a společníků na pana ministra železnic v příčině zhoršeného rychlíkového spojení měst Kutné Hory, Čáslavě a měst Českomoravské vysočiny s hlavním městem Prahou. Interpelace senátorů Rud. Wagnera, Ferd. Šťastného, F. F. Plamínkové a společníků na pana ministra vnitra v příčině nezákonného výnosu vládního komisaře města Kutné Hory, dr Skaličky, k zaměstnancům této obce vydaného, jimž se jim zakazuje účast na volební agitaci. Interpelace senátorů R. Wagnera, Jos, Hubky a spol. vládě republiky Československé v příčině zadávání dodávek cídících prostředků, zejména mýdla a sody, malým živnostenským výrobcům. Interpelace senátorů Beutela, Niessnera a soudr. na pana ministra sociální péče stran jmenování do nemocenských pojišťoven. Interpellation der Senatoren Beutel, Niessner und Genossen an den Herrn Minister für soziale Fürsorge befreffend die Ernennungen in die Krankenversicherungsanstalten. Interpelace senátorů Reyzla, Niessnera a soudr. na pana ministra školství a národní osvěty stran zamýšlené změny ustanovení o náboženských otázkách školských. Interpellation der Senatoren Reyzl, Niessner und Genossen an den Herrn Minister für Schulwesen und nationale Kultur betreffend die geplante Abänderung der Bestimmungen über religiöse Schulfragen.
916 Antrag der Senatoren Hans Jokl, Johann Polach und Genossen betreffend sofortige ausreichende Notstandsmaßregeln für die von einer furchtbaren Wetterkatastrophe heimgesuchten Orte des politischen Bezirkes Wagstadt in Mähren - Schlesien. Návrh senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudr. stran bezodkladného vydatného nouzového opatření pro obce politického okresu Bílovce v zemi Moravskoslezské, jež postiženy byly strašlivou živelní katastrofou.
917 Antrag des Senators Franz Scholz und Genossen auf Gewährung ausgiebiger Hilfe für die vom Unwetter arg geschädigten Gemeinden des Bezirkes Stadt-Liebau. Návrh senátora F. Scholze a soudr. na poskytnutí vydatné pomocí obcím okresu Město Libavá, jež byly nepohodou těžce poškozeny.
918 Antrag des Senators Franz Scholz und Genossen auf Gewährung ausgiebiger Hilfe für die vom Unwetter arg geschädigten Gemeinden der Gerichtsbezirke Wigstadtl und Odrau. Návrh senátora F. Scholze a soudr. na poskytnutí vydatné pomoci obcím okresů Vítkov a Odry, jež byly nepohodou těžce poškozeny.
919 Vládní návrh. Zákon o ochraně osob oprávněných požadovati výživu. - (pokračování předešlého)
920 Usnesení poslanecké sněmovny k usnesení senátu (tisk sněm. 1223, 1350 a 1700) o vládním návrhu zákona (tisk sen. 445 a 476) o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva. Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky československé schválila ve 202. schůzi dne 7. června 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva.
921 Usnesení poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu zákona (tisk 2197), kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře (tisk 2215). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 202. schůzi dne 7. června 1929 tuto osnovu zákona: Zákon kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře.
922 Návrh senátorů V. Donáta, J. Vraného, J. Sechtra a společníků na zjištění škod způsobených letošními mrazy na ovocném stromoví a event. náhradu těchto škod.
923 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. technicko-dopravního výboru o vládním návrhu zákona (tisk 896), jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 192, č. 172 Sb. z. a n. o letectví.
924 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 897), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií, podepsaná v Teheránu dne 30. dubna 1929. Návrh schvalovacího usnesení.
925 Návrh sen. Fr. Šabaty a druhů na poskytnutí vydatné státní podpory městu Ústí n.Orl. a okolí, jež bylo těžce postiženo živelní pohromou.
926 Antrag der Senatoren Stöhr, Spies und Genossen auf Gewährung einer ausgiebigen Unterstützung für die von der Elementarkatastrophe in den Bezirken Jechnitz, Podersam, Saaz und Postelberg Betroffenen.
927 Antrag der Senatoren Hans Johl, Johann Polach und Genossen, betreffend die Einleitung von Notstandsmaßregeln für die durch einen katastrophalen Wolkenbruch betroffenen Gemeinden des Bezirkes Wigstadtl. Návrh senátorů H. Jokla, J. Polacha a soudruhů
928 Interpelace senátorů Vojtěcha Dundra, A. Nováka, Filipínského, Zimáka a soudr. na pana ministra financí ve věci daňové aféry v zemském finančním ředitelství v Praze. Interpelace senátorů dr Ant. Kloudy, Ant. Šolce a druhů vládě republiky Československé o přeřadění města Terezína do vyšší skupiny činovného. Interpelace senátorů Rudolfa Pánka, F. F. Plamínkové, Rud. Wagnera, Rudolfa Havránka a druhů panu předsedovi vlády ve věci systemisace služebních míst. Interpelace senátora Rudolfa Havránka a druhů panu ministru železnic o prominutí k náhradě předepsaného výchovného železničním zaměstnancům na Těšínsku, jejichž státní příslušnost mylně byla vykládána. Interpelace senátorů dr Hellera, Jarolíma a soudruhů na pana ministra vnitra stran jednání okresního hejtmana v Duchcově ve stávce vápeníků. Interpellation der Senatoren Dr. Heller, Jarolim und Genossen an den Herrn Minister des Innern betreffend das Verhalten des Bezirkshauptmannes von Dux im Streik der Kalkarbeiter.
929 Odpověď vlády na interpelaci senátorů Vojtěcha Dundra, Antonína Nováka, Jana Filipínského, Jana Pociska a soudruhů o zhoršení zákona o sociálním pojištění Odpověď ministra financí na interpelaci senátora Robert Hüttera a soudr.. stran přehmatů zemského finančního ředitelství v Praze, pokud jde o jazykové právo (tisk 598/8). Antwort des Finanzministers auf die Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen betreffend sprachenrechtliche Übergriffe der Finanzlandesdirektion in Prag (Druck 598/8). Odpověď ministrů spravedlnosti a vnitra na interpelaci senátora dra Törkölyho a druhů o zabavení listu Gömör< (tisk 795/11). Odpověd ministra sociální péče a ministra obchodu na interpelaci senátorů F. Šťastného, dr Fr. Veselého a druhů o stavu mzdového hnutí textilního dělnictva v Československé republice (tisk 810/4).
930 Zpráva I. výboru ústavně-právního, II. výboru rozpočtového, III. výboru zahraničního k vládnímu návrhu zákona (tisk 890), kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. listopadu 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými.
931 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. zahraničního výboru, III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 891), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými, podepsaná v Praze dne 7. listopadu 1928 a závěrečný zápis k této Úmluvě.
932 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk sněm. 1223, 1350 a 1700) k usnesení senátu (tisk sen. 445 a 476) o vládním návrhu zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně někteaých ustanovení trestního práva (tisk 920).
933 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 911), jímž předkládá se Národnímu shromáždění Mezinárodní Ujednání o vývozu koží, podepsané v Ženevě dne 11. července 1928 a Protokol Ujednání.
934 Zpráva I. zahraničního výboru, II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 912), jímž předkládá se Národnímu shromáždění Mezinárodní Ujednání o vývozu kostí, podepsané v Ženevě dne 11. července 1928 a Protokol Ujednání.
935 Zpráva I. výboru zahraničního, II. výboru národohospodářského o vládním návrhu (tisk 913), kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu obchodní a plavební smlouva sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců v Praze, dne 14. listopadu 1928.
936 Zpráva výboru národohospodářského o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 921) k vládnímu návrhu zákona, kterým se doplňují částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře.
937 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 1865) o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umísťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy (tisk 2189). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 208. schůzi dne 19. června 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o četnickém kázeňském a kárném právu, odnětí četnické hodnosti, přeložení do výslužby v řízení správním a o umisťování superarbitrovaných četnických gážistů mimo služební třídy. - (pokračování předešlého)
938 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2134) o výkonu lékařské prakse (tisk 2316). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 208. schůzi dne 19. června 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o výkonu lékařské prakse.
939 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2135) o lékařských komorách (tisk 2317). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 208. schůzi dne 19. června 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o lékařských komorách. - (pokračování předešlého)
940 Interpelace senátorů Jiřího Pichla, J. V. Klečáka, Rud. Pánka a druhů vládě republiky Československé, zdali je ochotna předložiti Národnímu shromáždění návrh zákona, zlepšujícího dosavadní zaopatření československých válečných poškozenců státem. Interpelace senátora Rud. Havránka a druhů panu ministru vnitra ohledně chování velitele četnické stanice v Suchdole nad Odrou u příležitosti slavnosti německých vojenských vysloužilců. Interpelace senátora Josefa Sochora a soudruhů na pana ministra spravedlnosti v záležitosti vyšetřování podvodných manipulací daňovými přeplatky u krajského soudu v Košicích. Interpelace senátora Rudolfa Havránka a druhů panu ministru železnic ohledně vybudování obytných domů pro železniční zaměstnance v Moravské Ostravě-Přívoze. Interpelace senátorů Ant. Šolce, dra Kloudy a druhů panu předsedovi vlády o nepochopitelném postupu Pozemkového úřadu státního proti manželům Antonínu a Anně Ečerovým ve Vlíněvsi. - Interpelace senátorů dra Ant. Kloudy, Ant. Šolce a druhů vládě republiky československé o přeřazení města Rumburku do skupiny míst B činovného. Interpelace senátora Bodnára a soudruhů ministru veřejných prací o vyvlastnění pozemků od chudých sedláků na Podkarpatské Rusi pro stavbu silnice. Interpelace sen. Hartla a soudr. na pana ministra železnic stran poskytování pomoci při železničních nehodách. Interpellation des Senators Hartl und Genossen an den Herrn Eisenbahnminister betreffend Hilfeleistuug bei Eisenbahnunfällen.
941 Návrh senátorů Josefa Hubky, R. Plínka, Jiřího Pichla a druhů na přeřazení města Kralovic u Plzně do vyšší třídy činovného.
942 Odpověď ministra sociální péče na interpelaci senátorů F. Časného, V. Dundra, A. Nováka a soudruhů v záležitosti porušování osmihodinové pracovní doby a zacházení s dělníky v živnostech pekařských (tisk 540/5). Odpověď vlády na interpelaci senátorů Josefa Hubky, Jiřího Pichla, dra Antonína Kloudy a spol. ve věci okamžité finanční pomoci malým zemědělcům, kteří trpí katastrofálními mrazy (tisk 822/4). Odpověď ministra vnitra na interpelaci senátora Roberta Hüttera a soudruhů stran úředního nátlaku politického úřadu ve Varnsdorfu k upisování státní půjčky (tisk 826/9). Antwort des Ministers des Innern auf die Interpellation des Senators Robert Hütter und Genossen in Angelegenheit eines amtlichen Zwanges zur Staatsanleihezeichnung der Warnsdorfer politischen Behörde (Druck 826/9). Odpověď ministra železnic na interpelaci senátora Rudolfa Havránka a druhů ohledně přiznání odměn za vícepráce a svízelné výkony při letošních krutých mrazech výpravčím vlaků, dílenskému personálu a průvodčím vlaků (tisk 871/2). Odpověď předsedy vlády a ministra národní obrany na interpelaci senátora V. Klofáče a druhů o vyzvědačství kapitána Jaroslava Falouta (tisk 915/5). Odpověď ministrů financí a vnitra na interpelace senátora dra Grosschmida a druhů o užívání jazyka maďarského u finančních úřadů v obvodě okresních soudů v Košicích, Rimavské Sobotě, Nitře a Sečovcích (tisky 826/5 a 826/6).
943 Usnesení poslanecké sněmovny o vládním návrhu zákona (tisk 2314) o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (tisk 2356). Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 211. schůzi dne 25. června 1929 tuto osnovu zákona: Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců.
944 Vládní návrh. Zákon kterým se znova prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady.
945 Usnesení poslanecké sněmovny o návrhu posl. R. Mlčocha, V. Hýbnera a druhů (tisk 2099) a vládním návrhu zákona (tisk 2296), kterými se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou (tisk 2350) Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 211. schůzi dne 25. června 1929 tuto osnovu zákona: Zákon kterým se živnost mlynářská prohlašuje za řemeslnou.
946 Návrh senátora dra Zikmunda Witta a soudruhů na udělení podpory živelní pohromou poškozeným v obcích Vyšní Lhoty, Raškovice, Staré Hamry, politický okres Frýdek.
947 Návrh senátora Michala Tomíka a spoločníkov na pomoc poškodeným požiarom v obci Plavecký sv. Mikuláš, okres Malacky, Slovensko.
948 Zpráva I. výboru sociálně-politického, II. výboru rozpočtového o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 943) k vládnímu návrhu zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válených poškozenců.
949 Zpráva výboru živnostensko-obchodního k usnesení poslanecké sněmovny (tisk 945) o návrhu posl. R. Mlčocha, V. Hýbnera a druhů a vládním návrhu zákona, kterými se živnost mlynářská prohlašuje za živnost řemeslnou.
950 Zpráva I. ústavně-právního výboru II. zahraničního výboru III. rozpočtového výboru o vládním návrhu (tisk 833), kterým se předkládá Národnímu shromáždění republiky Československé Úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, podepsaná v Budapešti dne 26. května 1928 a závěrečný zápis k této úmluvě.
951 Zpráva I. ústavně-právního výboru, II. rozpočtového výboru, III. zahraničního výboru k vládnímu návrhu zákona (tisk 832), kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských. Zákon kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských.
952 Zpráva I. ústavně-právního výboru, I. rozpočtového výboru o iniciativních návrzích senátorů Josefa Lukeše a spol. (tisk 745), dra Adolfa Procházky a spol. (tisk 746), dra Zikmunda Witta a spol. (tisk 575), R. Wagnera a spol. (tisk 747) a dra Hellera a spol. (tisk 829) na změnu a doplnění zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon). Zákon kterým se částečně mění zákon ze dne 24. června 1928, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon). - (pokračování předešlého)
953 Zpráva. sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 938) k vládnímu návrhu zákona o výkonu lékařské prakse.
954 Zpráva sociálně-politického výboru o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 939) k vládnímu návrhu zákona o lékařských komorách.

( << 7. zasedání << )